Goudsche Courant, maandag 12 maart 1900

T jLMX rm Pain £xpelicr D cti jiuiwdtditmid4al Bit I I Bwaiiil laooel da nutiliBKla mwi nng Hiif w wl tagaa Bhauiiti l rioh t T iiidl M 4 nn i l tm PMiM ook iatel ToibODwai Va 1 H ep kM bkitakamerk Aikoi U 9 76c n50o dea tadameaoteipotliake Te baa Tan TayU an Banders p yU tn bJ tMsa n Diaadag adugMha letaurbiljetUa roar da Sa kU aarknjghaw tqgan eakelan rraahtprlji S HalUadaaho SpMr £ Batra n ifUMaBt 5a l 10 49 10 08 10 40 11 1010 18 10 7 10 89 10 44 11 07 11 44 e O U U A A HSTtRDA tiaa aaM ton la 9 8 09 8 119 88 10 10 10 S7 11 08 1 08 S 8 98 4 t 6 08 86 8 18 M 9 S8 9 88 0 58 ltm t W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 54 11 48 11 671 68 8 18 4 18 4 57 6 60 519 0010 0 0 1010 O 1 45 I WiLC 8 1 9 08 9 98 10 te 11 09 1 08 1 10 1 09 8 41 4 80 111 06 9 1810 vmat G 8 85 7 418 161 8 k 18 9 46 1 1611 0111 11 10 8 15 8 81 4 41 8 10 7 8 10 Ï 46 imi W 5 48 60 7 86 8 0 8 6 l 9 80 10 00 11 80 11 18 11 010 l li 80 8 45 5 0 8 86 7 80 8 15 10 00 nuda 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 11 18 10 48 11 111 01 14 S Sl 4 17 4 18 5 47 7 61 8 14 ll 11 10 dat ik de aanneming van dit voorstel den Raad ontraad te meer ook voor het geval de veronderstelling van B en W juist is dat de Raadsleden die bj de behandeling der ontwerpbegrooting gewezen hebbon op de volgens hen eenzijdige samenstelling van de verschillende commissien van toezicht over gemeenteinstellingen van harte znllen hopen dat de tegenwoordige commissie het onderwijs nog lang op de zeilde wijze zal blijven dienen Het voorstel werd aangenomen met 11 tegen 5 stemmen die der hh van de Velde van Iterson Herman Jager en Bellaart De Voorzitter Daar dit voorstel is aangenomen worden ter voldoening aan Art 9 de volgende voordrachten door B en W ingezonden W J DEBCKSEN P D MÜILWIJK C H ENGELS J B Viï CATZ J L DE BAADT G WISSE J B BIEZENAAB D F W PICHOT J J PRINS VAS DOESBüBGH M C HENNEQUIN Mevr v d VELDE Smits Mej B JULIUS Mevr OLDEMAN Gabeer Mevr VAN dhr VOORT Dankartj Mej M H M KOEMAN Mevr TEN BOSCH Soholteks Aan de orde het voorstel tot ruiling van grond met den heer A Brakel Wordt zonder hoofdelflke stemming aangenomen Aan de orde het voorstel tot het in gebruik geven van gerioleerde grond aan P van Vliet Wordt zonder hoofdeiyhe stemming aangenomen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten K u l ST3 IEu S CONCERT 8 MAART Van het door den heer Carl Nolte gegeven concert is byria niets dan goeds te zeggen De concertzaal der Sooiteit de Reunie was ongeveer gevuld waariyk een evenement voor Gouda waarmee wfl den kranigen concertgever om vele goede redenen geluk wjp schen I Mejuffrouw Anna Adams die de welwilI lendheid had voor Mej Harry van der Harst I door ongesteldheid verhinderd op te treden I kwam met oen vyital liederen vac hooge I muzikale waarde tot ons Haar sonore altI stem van groeten omvang en kracht spreekt I het innigst aan in de hooge en lage tonen I Het timbre is mollig haar uitspraak duideI Igk en wö zouden wenschen haar in een I grootere zaal gehoord te hebben de apI préciatie van het publiek zon er stellig door I gewonnen hebben I Het is opmerkelgk hoe de toehoorders I zich by de beoordeeling van solisten dikwflls laten leiden door den indruk van het debut heeft men een minder gelukkig begin dan vereisoht het schier bovenmenscheiyke kracht den eens ontvangen indruk voor een anderen beteren plaats te doen maken Mej Adams had het ongeluk in de eerste ieder lid het voorstel r pelijk overwogen en 1 vele van hen hebben zich niet met hun eig n 1 gezichtskring tevreden gesteld maar het voor stel onderworpen aan het oordeel van mann n 1 van erkende autoriteit op onderwijs gebi d I en het algemeen oordeel is dat het voorstel 1 is een hors d oeuvre een voorstel waarvan de i weerga moeielijk zal te vinden zijn 1 Wat toch is het geval f B en W steil nniets minder voor dan eene commissie van I7 leden van wie zij eon liarte hopen d t iJ het onderwijs nog lang op rfe ïe fc aii ze zuil n blijven dienen aan te vullen geheel buiten hen om met een aantal grooter dan de commiss ezelve bereikt met eene meerderheid duswaarvan zij niets anders weet dan dat zovoor s g zal bestaan uit voorstanders vanbizonder onderwijs ja uit den brief van 22 Februari verneemt zij ook dat die 5 ledenzullen gekozen worden uit de besturen van I de bizondere scholen althans B en W zullen I hieruit zeker nn hunne aanbevelingen doen I De overweging die B en W hiertoe heeft I geleid is zooals zjj in hnn brief van 12 Dec I zeggen dat de commissie tot nogtoe in hoofdI zaak hare zorgen schijnt te hebben gewijd I aan het openbaar lager onderwijs I Zi verwachten dus dat hg de door hen I voorgestelde reorganisatie dit zal veranderen I Dat nu wordt terecht door de Commissiebetwist Zij heeft toch de vaste overtuigingdat eene uitbreiding in dien zin zooals B en W die aangeven geene verandering zalbrengen in het toezicht op de bizondere scholen wil de Commissie zich althans blgv n I bewegen binnen de perken door de wet p 1 het lager onderwijs bedoeld Wil zö dus niet 1 haar neus steken in zaken waar mede ij 1 niets te maken heeft zoodat de vrjjhe d 1 waarop het bizonder onderwijs zoo zeer is I gesteld zou worden bedreigd En in verband 1 hiermede vraagt de Commissie waaruit het I zou gebleken zijn dat zg in haar toezicht p I het bizonder onderwijs zon zijn te kort ge 1 schoten in het besef ook wat dit onderw J8 1 betreft hun plicht te hebben gedaan 1 Maar dadelijk daarop vestigt zg in ha e 1 missive de aandacht op het verschil in ka I rakter van het toezicht op de bizondere n 1 van dat op de openbare scholen en dit is met geene aanhalingen van welke artikel n van de wet op het lager onderwijs weg te cijferen En wat nu de dames betreft De Commissie is te galant dan dat zij aan drie dames eene plaats zouden weigeren in haar midden Doch de vrouwen zijn gewoon zich te laten noodigen en wanneer de Commissie werkelijk de overtuiging krijgt dat het meer in het belang is van het Lager Onderwijs in onze gemeente dat zij zitting in de Commissie hebben dan dat ziJ ons behulpzaam zijn in het toezicht op het handwerkonderwijs in de herhalingschool zooals dit tot nu toe het geval is en waartegen de wet zich tot nn toe niet heeft verzet dan zal zeker daartoe I van haar een voorstel uitgaan Tot eer van I het hoofd der herhalingschool zoowel het tegenwoordige als het vorige kan gezegd worden dat zg nóch hun plicht nóch hunne bevoegdheid zoodanig hebben opgevat dat z j den toegang tot hun school aan de dames hun door do commissie aanbevolen weigerden Integendeel heb ik reden te veronderstellen dat zy hare bemoeiingen hebben op prys gesteld Ik behoef dus zeker niet meer te zeggen Aan de orde De rekening over 1899 van de gemeentegasfabriek Ing St No 18 Wordt goedgekeurd 1 Aan de orde 1 Het afwijzend praeadvies op het verz ek I van den heer 3 M Vas Visser om ftnan 1 cieelen steun voor de tot standkoming van den stooratramweg Gouda Schoonhoven Ing 1 St No 19 Wordt goedgekeurd Anu do orde Het afwijzend praeadvies op het verz ek van den heer W G van Geelen ora de zijl achter de Minderbroedersteeg te doen ridleeren Ing St No 24 Hierover voeren de bh Donker van Galen van de Velde de Kaadt en de Voorzitter het woord Hot afwijzend praeadvies van B en W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot het verleenen van uitgangop en tot uitgifte van gemeentegrond aanden heer D Vormij Ing St No 23 Wordt goedgekeurd I Aan de orde I Het voorstel tot ruiling van grond met I den heer J M van Leeuwen Ing St No 26 I Wordt goedgekeurd I Aan de orde I Het voorstel tot overneming van den heer I P Ooms van den door hem aangelegden I weg en het praeadvies op het deswege door I Mevrouw de wed de Mooraaz Imans IJzendoorn ingediende adres Ing St Nos 13 en 22 Hierover werd eenige discussie gevoerd enop voorstel van den heer Noothoven vanGoor besloten dit punt aan te houden Aan de orde De ontwerpverordening regelende de samenstelling en inrichting der Commissie vanToezicht op het Lager Onderwijs Ing St I No 20 Over dit punt werd nogal discussie gevoerd I De bh Herman van de Velde van Iterion 1 Bellaart Straater Vingerling namen daaraan 1 deel I De heer van de Velde zeide het volgende Met leedwezen heb ik gezien d t dit voorstel den Baad heeft bereikt zooals het bij brief van 12 December aan de Commissie van Toezicht ter beoordeeling is toegezonden De brief eindigt met de mededeeling dat B en W er ten zeerste prijs op tuUen het oordeel der Commissie Jver de voorgestelde wijzigingen te vernemen Hiervan blflkt evenwel weinig daar nietI tegenstaande de Commissie zich in een I enkel opzicht met deze wijzigingen ka verI eenigen B en W het voorstel ongewflzigd I aan den Baad indienen I Uit bet vriJ aanzienlijk tijdsverloop tusschen I den brief van 12 December en het antwoord I der Commissie van 17 Februari een tpsI verloop das van ruim 2 maanden mag geI reedelijk worden opgemaakt dat de ComI missie het voorstel met den meest mogelijken I ernst heeft overwogen B en W zullen hierI van overtuigd zijn in aanmerking genomen I de lof die zfl zwaaian over de toewijding en I ijver waarmede de tegenwoordige leden hun vrSwillig aanvaarden plicht vervullen En werkelijk is dit ook zoo Behalve dat de zaak nog is commissoriaal gemaakt heeft heelt maar zoodra hetlidhaam water no dig iheeft helpt het een bitterkleiii beetje Hü 1 schreef dat hij een gevoel had of hg op 1 zSn ri g onder een watervat kon gaan lig I gen otn i t beelemaal leeg te drinken Men 1 zal zeegen dat de Oranjerivier de Groot 1 rivier zooals zj hier heet nn in t regen I seizoen toch yiel water moet bevatten O 1 ja ma r lederen morgen ztjn er dnizenden I en dnisenden paarden te drenken en het 1 water wag er zoo vuil door al dat geplas I van paarden en menschen dat h j naar hjj schreef er te vies van was ora er in te ba I den lakit staan er van t drinken I Men vraagt zich af hoe dat moet gaan dis I t grooto leger dat daar ligt van de rivier 1 wegtrekt en den Vrijstaat inrukt Waar 1 moet dan t noodige water vandaan komen V Misschien is het mogelyk met waterbakken 1 jnist genoeg aan te voeren voor de manschappen maar hoe met de paarden en andere tlekdieren t Leger daar moet toch wel opi een 40 0 10 a 60 000 man geschat worden met 20 000 X 25 000 dieren Zeker Kitchener heeft 1 ivwaardige dingen gedaan in Soedan en als t waar is dat men van p an it steeds achter het leger aan een spoorl n te leggen dan zal het transport veel gemakkelijker zjjn Maar er is hier geen Kjjl dien r i ttrcnd kan volgen Wat de Moddi rnviei ib dnidt al genoeg de naam laan en t regenseizoen voor de repub ieken nadert al z jn einde In April is t daarmee nit t H eft menigeen al verwonderd dat er 200 Wfjinig berichten ontvangen werden van ekterj onder t Engclsclio leger in do kolonie dngetwijfeld beeft daartoe bijgedragen t gezande klimaat van de Zuidafrikaan che 1 hoogvllakten in weerwil van de stofstormen I maar t is toch niet uitgebleven en op t 1 oogenblik is er geen kamp waar niet tal I Tan lijders aan ingewandsziekten zjn ty 1 pheuse koortsen dysenterie enz Voora bij I Modderrivier heeft men er van te Ipen 1 Er komen van tijd tot tijd treinladingen I vol zieken naar de kust naar de hospitalen 1 op het Kaapscbe schiereiland en het blykt 1 ook al weer nit hier ontvangen particul ere 1 brieven dat er talrijke sterfgevallen plaats 1 vinden Ongetwijfeld is by alle gebreken van t Britache leger de ambulancedienst en teyens de genie bewonderenswaardig ingericht en heeft zo tot nn toe steeds aan alle eiSohen kunnen voldoen Dat Bulier na de Spionkopgevechten kon schrijven dat op één dag alle gewonden steeds in demavond van den dag van verwonding in t hospitaal 1 waren verdient een pluimpje en in dat opzicht waren de klachten in Natal ongegrond En de verzorging van de zieken schpt ook niets te wenschen over te laten VËKG4DERINGV NDF NlifiMEePiTËIU4D VRIJDAG 9 MAART 1900 Vervolg Aan de orde De rekening over 1899 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Wordt goedgekeurd Aan de orde De rekening over 1899 van de Bank van Leening Ing St No 16 Wordt goedgekeurd Mii m 4 8 17 1 8 inS r v m e D TiSSrS 8 900 4 eva c b r m v r wl U 1S 10 10 10 87 10 17 10 14 10 81 10 40 10 65 7 58 8 08 1 10 8 17 8 96 5 99 11 7 14 8 57 4 99 4 4 4 55 6 09 6 09 5 18 il m 8 88 g oi 9 4b 8 11 S it C8 9 81 n 60DSA TTIBDAUtik nm 1 54 10 49 11 1 ll tl li U li tS l it i ll 8 85 7 J0 7 8 8 1 door 7 Ï7 f 1 1 07 1 14 1 88 aoadi Sltoidnclit meuwerkeil Cpoll Botterdim H BotterdamD P Rotterdam B AllMa d DiiudH p 8 50 4 08 4 15 11 93 T 84 7 10 11 85 5 40 S 80 7 88 U 4i 11 41 11 54 11 51 U 8S 4 87 4 S8 6 18 4 04 4 11 1 64 09 6 S0 11 18 11 88 8 48 8 1 9 08 88 9 46 P le U 10 11 I 8 8 £ 68 10 08 10 16 IM 9 8 10 18 10 11 10 10 J AllMn U en ia Uaua Bitta kijliatalao Op dm tniaan ja Zondag Maandai 8 88 S 40 SOtlDA Tiaa aa 11 80 1 8 li 87 l 11 85 18 1 1 5 9 03 89 1 5 49 1 8 9 08 09 8S 11 7 48 d E KOTTZRDAK 8 17 97 8 84 41 8 47 7 8 9 8 4 40 4 60 4 57 5 114 6 10 Eotteidam Beun Rotterdam D P Botterdsm M O polle HlBOwerkerk Hoordreebt Ctoidi 7 16 9 40 8 40 7 66 9 18 9 58 10 19 6 45 6 5 08 8 14 90 4 46 4 68 6 04 5 11 6 17 r 10 19 r f 8 18 0 10 88 a ir va 10 48 a f 7 44 OOtlDA DUN HAAaiiea aem 11 16 1 08 l OB 1 14 8 46 4 18 4 65 6 85 f 1 18 6 07 1 1 6 18 l 8 a 5 81 I 11 46 1 80 1 48 1 4 4 16 4 46 5 87 5 66 7 69 8 90 8 89 9 18 8 fc 8 F 8 41 8 48 8 6 40 r 4 15 7 17 8 08 8 14 9 00 9 88 10 011417 10 49 11 64 19 06 11 84 1 16 M AUau 1 Urn itra balalan ïannlutial ap du loop kan niet gerakend warden S Bollanliel ipoar X Erii aappleine l a jie a da Caapepie de Wig ai lili 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 4611 48 1 7 16 8 09 8 41 9 11 7 87 8 68 7 48 f 8 0 0 14 B U7 8 86 9 19 9 89 9 88 9 67 B 10 00 Goïd 8 15 8 48 7 45 9 68 10 96 Soetaimmr Zeg Voorburg Hi e P Voorbuig 5 48 S 3J 10 81 l O j j lO U eO C D A 1 r lS H 1 liaaTena H 10 19 10 57 19 00 18 40 1 16 8 17 4 8 1 47 11 14 1 81 11 11 1 40 8 84 98 10 61 11 46 11 31 1 11 8 08 8 50 6 04 18 = 40 r Zo8lerm Zeg e O 5 10 48 1 01 T o 60 8 10 8 98 9 9 lO JS 10 4 10 81 10 66 10 48 10 11 18 11 88 S K5 8 i8 7 10 7 H 8 48 7 S9 89 T 8 05 H 9 40 uoudh Oudew Woerd Utrecht 6 10 8 84 7 60 8 18 9 07 6 86 6 48 10 14 08 7 4 8 18 8 6 9 89 8 17 8 66 I 6S 8 81 8 4 9 10 10 15 10 88 11 88 11 01 1 87 8 08 8 90 8 69 4 48 6 88 41 Is 7 58 9 1 lO UO 10 84 S IS 8 58 8 14 10 88 11 55 ll 7 4 11 7 91 10 64 Utrecht Woerden Oudeie Oeod B SO 7 01 8 1 10 48 H 86 4 8 i 7 8 9 4 1 80 7 17 7 17 8JI5 01 8 9 6 10 8 11 10 H ll 11 61 1 0 8 40 8 68 4 48 5 10 8 10 7 11 7 51 8 18 10 01 10 18 U l twee lieaerea resp met viool en cel begeleiding te detoneeren en hoewel zy met haar prachtige liederentrits van het 2de deel Schumann Brahms Wagner zich gaf met al de innigheid van een nobel voelende artiste vermocht zg toch niet het publiek tot warmte te stemmen Wy hopen de kennismaking met deze zangeres dien haar studies sedert een jaar ongeveer te Brussel voltooide spoedig te hernieuwen I In den heer Carl Nolte die in het bezit van een klankvol instrument is begroeten wö een violist met een warme teuweramentvolle voordracht en overbluffendéT techniek Maar hy moet zyn gevoel loeren Jleheerschen en zyn stokvoering acheveereii zgn toon zal er aan afgerondheid bjj winnen Met Bruch s mooi G mol conpwtr hy speelde de twee laatste doelen migécTlü zyn reputatie als artist onvjrfgeiykeiyk scWn zette hy het zangerig mdyfief van het Adagio in en brillant speelde hy de zware finale alle technische moeiiykheden met bet meeste gemak overwinnende Ook hem hopen wg spoedig op het podium terug te zien en moge hy er dan toe besluiten zyn kenze op werken te doen vallen waarby aan het cantilena een grootere plaats is ingeruimd I De heer Spaanderman kweet zich dapper van zijn moeiiyke taak Den ganschen avond zat hy onvermoeid voor het klavier en veelzydig was zyn arbeid Met den concertgever en den heer G C Grefe spoelde hg recht verdiensteiyk de pianoparty van Beethoven s trio opus 11 en zonder zich eenigszins op den voorgrond te plaatsen begeleidde by de beide solisten op recht gelukkige wyze die ons in onze opinie over de muzikaliteit van den heer Spaanderman slechts heeft gesterkt ATJEH De Javahode ontving d d 7 Februari het volgende telegram uit Kotaradja Het Russische oorlogsschip Pamiat Azowa heeft Poeloe Weh aangedaan Een nit Segli afgezonden patrouille heeft heden nacht in Lbo Kadjoe den vader en den zoon van toekoe Brahim opgelicht De mobile kolonne van Meulaboh in het stroomgebied van Seunagan patrouilleerendo heeft een viertal vyanden afgemaakt en 1 achterlaadgeweer 2 voorlaadgeweren en eenige blanke wapens buit gemaakt De sultansbende raakt verstrooid De bevolking der Paseistreek bewyst goede diensten als spionnen Van de Halte Kedong Gedeh werd 7 Februari geseind De spoorwegverbinding tusschen Bekasi en Kedong Gedeh is door een groeten bandjir van de TjikarSng verbroken Rechtszaken In Mei van het vorige jaar was geheel Stellendam ontevreden over het feit dat de heer J van der Hoofd het loon der garnalenvisschors had verminderd Ten einde hem te bewegen hierop terug te komen hadden zich een 400 k 500 dorpelingen vereenigd voor zyn huis en dit met steenen gebombardeerd Daardoor waren ruiten en dakpannen vernield en de winkelvoorraad beschadigd Een viertal van de velen die zich hieraan hadden schuldig gemaakt hadden zich Donderdag voor de rechtbank te Rotterdam te verantwoorden J J 19 jaar visscher A T 22 jaar visscher L W 23 jaar arbeider en E V 8 23 jaar visscher J was niet verschenen en de anderen ontkenden Wel waren zg ontevreden over de loonsvermindering en evenals anderen naar het buis van V d H gegaan maar zy waren toeschouwers gebleven V d H verklaarde door het gebeurde een 1 300 schade te hebben geleden Na het verhoor van zeven getuigen achtte bet O M bewezen dat alle beklaagden zich hebben schuldig gemaakt aan het met vereenigde krachten geweld plegen tegen goederen Hoewel hier een zeer ernstig misdryf is gepleegd schreef het O M het gebeurde toe aan het slechte politietoezicht dat op den bowusten avond te Stellendam geweest il en vroeg daarna veroordeeling van de beklaagden tot 4 maanden gevangenis BargerlUke Stan d GEBOREN 8 Maart Maria ComeUa ouders P J van der Want en M C van Ettinger 9 Johannes Cristiaan ouders B Kalmeyer en H T van der Eng Jacob onder J H Bekkers en J P van der Kint Johanna Maria ouders J C de Jong en C Bos Johanna Maria ouders W de Boer en M de Hondt OVERLEDEN 8 P J Castelein huisvr van W Frederikse 28 j 9 J van der Mei 69 i ÏEHÜWD 9 G Schenk en G W Begeer TllBt GEBOREN Dirk ouders J de Jong en J Blanken ADVERTENTIEN PLAATSING GEZOCHT voor een latsoeniyke JONOBÜOCBTEB in een rustig Burgergezin P G om wegens gezondheidsredenen eenigen tyd door te brengen Genegen om in de Huishouding of in oen Winkelzaak behulpzaamte zyn Mondelinge bespreking volgt later Brieven onder No 2487 aan liet Bureauvan dit Blad N TAILLEWESIISTEE Op het Atelier van D SAMSOM kan eene TalUftcerkêler tegen flink salaris voor vast geplaat§t worden Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelogen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercomr ai i uburean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Openbare Vrywillige VERKOOPING weegen gterfgecni De Notaris 1 J A MONTIJN te Gouda umi E en zal op WOENSDAG 4 APRIL 1900 v m U uur in na te melden Kofflebuis van de Erven Peuler te Hekendorp publiek verkoopen Perc 1 Het pand waarin sedert onhen gelyke jaren gedreven wordt KOFFIEHUIS met vergunning stalling handel in granen en mesting en bakkery zeer gunstig staande en gelegen aan de Goejanverwellesluis gem Hekendorp met gebouwen erf en tuin aan den stoomtram Gouda Oudewater + 10 minuten van de halte Hekendorp van den Staatsspoor aan Wiericke en IJssel en dienende o m tot wachtplaats van den stoomtram waag het houden van vergaderingen enz Perc 2 Een perceel tuingrond langs de Wiericke achter het vorige perceel groot 8 A 10 oA uitmuntend geschikt voor S O UL TXT t © r r e ixi Perc 3 Twee Woonhulten en Ërveo met Schuurtje en opeo Grond tegenover perc 1 strekkende van den IJsseldyk tot balver IJssel verhuurd by de week voor 1 1 25 en f 1 Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1900 Te bezichtigen alle werkdagen van 10 3 uur mits vooraf belet vragende Breeder by biljetten en nadere inlichtingen by Notaris MONTIJN voornoemd aeO SmTSLDTEBIJ De trekking begint MAANDAG 19 MAART a s Loten en gedeelten van loten zyn te bekomen ten kantore van de CoUecteurs A C COSIJN Gouwe C 9 by de Vischmarkt W J L VAK DISSEL Gonwe C 217 Het goedkoopste adres voor den AANLEG van Gas en Waterleiding is by P I ISOOI J TIENDE WEG 59 1 TIIIERMNS Dnbl Bunrt Gouda Beveelt zich aan voor het maken van alle soorten HAARWERKEN SALON voor NüüVKAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geillus treerd modealbum voor het Zomersetxoea nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT 4 C Paris Hetzelve wordt dan omgaand yriitia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 Wanes vry van alle kosten aan huis met 4 o verhooging 11 Lil UUUIJ Abonnementen zeer bill k Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 0 30 per fl by MIEBIESk Kleiweg E 100 Voorhanden een groote keuze in Kastranden Kastpapier en Finais s ABLs IÜNGE EEL Boekhandel Oosthaven 78 Gouda Itelixpeilitie kanloor 1 linirndialN I Verkrygbaar hg A BRINKMAN ZOON te Gouda ZAKBOEKJE VOOB Gasfitters Bouwkundig en en Gasverbiuikers DOOB J J pitINS VAS DOBSBUBOa Directeur der Sted Gasfabriek VAH GOUDA Prys f o ts HET Schoen en Laarzenmagazijn VAN VAIT TOITGEULOO Korte Groenendaal is het eeiiig ste en g oedkoopste adres voor HEEBEN DAMES en KINDER SGIlOË liWilRIi Heeft nette modellen en zeer sterk LAGE PRIJZEN AANBEVELEND 1 Antlseptlsclie Tandpoeder en Antl§eptlseli Mondtlnctuur wan E CASSDTO TandaHs te Gouda OVERAL VERKRIJQBAAE Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda HGmpa y Si e tCö I Arij isri3 2sriDH LJ ï B3sr Kort overzictit onzer FrijsooardDt van af f 16 50 per 12 ess 12 12 flesch 15 18 1 50 1 75 5 2 26 SHERRIES Pale en Gold Dry ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turm O BODEGA CHAMPAGNE COGNAC è f 1 75 f 2 25 l 2 75 f 3 25 f 3 75 en SCOTCH WHISKY I s Per Ank 45 Fl 1 er f 27 75 31 S S S3 9 2 5S a o 3 21 ü BOI XDE TTX Per Fl LISTRAC CHATEAU VALROSE St ESÏEPHE St EMILION 1894 PAOTLLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux SAUTERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE sr 1 0 65 Nto 0 75 0 85 42 53 34 34 42 42 37 60 47 9 1 25 0 80 h o 90 1 10 De lesschen zyn in de pryien begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrygbaar by De arma T CREBAÜ Gouda