Goudsche Courant, maandag 12 maart 1900

No 8142 Teleruon ii 69 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN VOOHTZËTTlNf van de 4LGEHEËLË IITVEKKOOP f ontanl ALLES MOET WEG Zie in de Etala e de spotprijzen waarvoor de HORLOGES RÉGULATEURS PE DULES BAROMETERS onveranderlijke iVIKKEL KETTL GEI enz enz genoteerd zijn MF Alle Artikelen worden gegarandeerd zoo goed als tegen de gewone prijzen gekocht VB lm A UITTEl BOGAARD Hoiloger Oosihaveii B 16 No enkele stuks SPEELDOOZRN met veiwisselbare 8PEELBLAUEN en een paar stuks PHONOÜRAFEN eenipe VIOOLEN en VIOOLKtSTEN worden voor Ie halve prijs OP ERÜIMD SSsie Jaargang Maandag ld Maart 1900 l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletaien No H A D V E RT E N T I E N gorden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Croote letters worden berekend naar plaatsruimte m Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CO l 9 VERHÜIZINGEIV BINNEN en BUITEN DE STAD en M m iwiEJ a Aziqrisr vj iït Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE SOM h Aanbevelend Openl are Verkooping te GOVDA De Notaris JOH C IHOOY resideerende te Rotterdam is U voornemens om op MAANDAG den 12 MAAKT 1900 deè yfeormiddags ten el nre in het Koffle huis DE ZALM aan de Markt te Gouda te vfilen en te verkoopen Het PAWU met itCHTERPAMI OPEN PL AAT8 en EHVE ingericht tot CAFE EESTAUUAITT imct VERGIUNNING I genaamd VREDEBEST aan de Marlet of Wljditrant wijle A Nö 159 te GOV DA kadaster Sectie B No 840 groot 1 Are U Centiaren met een gemeenschappelyke GANG kadaster Sectie B No 8i6 groot 39 Centiaren fiet perceel hevat BEU EDEN BUIME KOFl IEKAMEE KEUKEN en BERGPLAATSEN BO VEN ZALEN VOOR UITVOERINGEN en VEEOADERINGEN WONING en ZOLDERS Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen den 1 Mei 1900 o vroeger Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris MOOY te üijnen kantore Vischsteeg Beursplein No 6 Hot te veilene is te bezichtigen 9 en 10 Maart a s van 10 tot 3 are en op dem dag van verkoop van 9 tot 11 ure BUR6EMEKSTER on WETHOUDERS van GOUDA znllen den 20 MAART 1900 de namiddags ten twee nre in het RaadbA aldaar bij enkele inschrijving aaiil eï ieden 1 2 De Witwevken derdl neenteg ebouwen i e lurenrte drie jaren 1900 1901 en li 0 2 Ue levering van 19000 negentien duizend Ben Al inkeiën 7i d nii retaillés Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente BoawmeaalBr BUBGEBSDtJK IN DE 5 Eoode Laars en De Goedkoope Winkel k m GROOTE SORTEERING ImW Mi ENSINDEB SGSQEHWESS J voor hel a § iSelzoeii k MP Laag ste prijzen 1 Aanbevelend J VA ZONNEVELD f Maandelijks 5 lot 190 Culd verilientte ook bycertHentte voor mannen en vrouwen in de stad zoowel als op het land gemakkelijk te krüg n Htjicontlere kennU geen vereinchte Uitgebreide solide zaak Kan zonder eenig kapitaal gedreven worden daar inrichting gratis wordt geleverd Nadere inlichting zonder kosten door JANSSEN Co Fabrikanten Oldenburg i h Grooth bnitschland G 166 Brief kaartjes naar Duitsohland kosten 5 cents en brieven 12 è cents port tOoedkoopateeu soliedsl adres voor ¥ er oer van Inboedel aoowel binnen als baiten de sfead met gesloten wagens A GRAVESTEIJN Bleekerssing el 287 JUes wordt tegen TrannporUnchnile vertekerd is bj wnmrwwfwim PRAEPARATEN VAN CïtltnikA arnphp de meest krachtige tnveraterkendeKIlll won gemwakle Vimil t ai UCIIC jj ji b kinderen nh volwmsenen nWic aan eetlust slechte apUsverteriOK zenuwtiooiapljn ter versterking na ziekte of kraambS koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijionder tegen Bloetlgebrek Bleekiucht kwalen van Krltlschen leeftUd en Verkn el a r m Hacona ƒ 1 90 en l p I Ir aI Z O pa voedzaam versterkend aangenaam vin smaak voordagelijkschgeb uik IIV I V qwciv y Qj j x r kinderen zwakken en kherachtlge gestenen ieer aan te bevelen Als geneeskrachtige drank Lij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigelingen en kleine kinderen Prii per bus d Kgr n 70 1 Vt Kgr 0 90 i X Kgr 0 50 Chemisch 1Jla rciii rar Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kp 0 90 Mlvers IVlCIKaUIKCr Kgr Q BO H Kgr ƒ 0 26 Ac4tltna icrOfAf An Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrlj 3tnm t lKdrCttCII j g j 5 aa i Asthma etc li W doosjes a 0 80 en f 6 60 i Tamarinde Bonbons L L Se ias ZZT f voor kinderen bewijzen de Tamarinde Öonbons van KRAEPEl lEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerHlk en de smaak aaneepaam is Pi ijs per dootje O QO eii 0 60 j emeen erkend als het BESTE b ismiddel bi Hoest Verkoudheid en Keelpijn het n Biymoplosaend ea verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaaft Prijs O SO per fleschje th f raeparalen fan KRAEPELIfN ft HOLH U Zelat ï m a mi fOWMieH fan etiqmelttm ftaarop Oe naam n handlMkemnff en vtrkrtjgtMar bij Oe mwt Apoihektrt en Srttgitten KRAEPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST AUyifl Salmiak Pastilles K Openbare Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 19 MAAET 1900 des morgens te etf aren in het KoMehuis HibMONm aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVER vak No 1 Een goed onderhonden WOONHUIS met af onderHilce Bovenwoning en ERF aan de Tarimarkt te Gouda wijk H No 170 en 170o Het benedenhnis is bjj de week verhuurd voor 1 2 90 het bovenhuis is in eigen gebruik en terstond te aanvaarden Nos 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN en GROND in de Lange Dwarsstraat to Gouda wijk H Nos 159 en 160 Verhuurd bij de week 159 voor t 1 50 en 160 voor f 1 10 No 4 Een HOIS en ÊRF en GROND in de Lange Dwarsstraat te Gouda wfjk H No 163 Verhuurd bij de week voof t 1 50 Nos 5 6 en 7 Drie enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden en naast elkander gelegen met den GROND daarachter aan de Spieringstraat te Gouda wgk F Nos 48 49 en 60 Verhuurd bjj de week No 48 voor f 3 10 en Nos 49 en 50 elk voor f 2 75 De perceelen zp te bezichtigen de 3 laatstewerkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren t Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETÜIJN PEOOQLEEYËR te Gouda llifjsliif 6e of laatste Ibonnementi Voorstellliit Donderdag 15 Maart 1900 VEREEHISDE ROÏÏERIIAMSCHE TOONEELBTE LE GEAS HASPELS DOOD VOOR DE WET Drama in vflf bedrjven Aanfotig aeht uur Gewone bepalingen en prj zen TWEEDE BLAD STADSNIEUWS OOITDA jlO Maart 19 KI 1 it jïfypdt bron eini Jnoil i dat de l uiiiluisvit au To K ht op lit t 1 Eigeel Umlorwijs ilhier naat aaulfidiii van het dooiden gemeenteraad opgenomen be sluit tot wyziging der verordening van de Commissie van Toezicht gisteren unaniem ha ir ontslag heeft genomen Geslaagd voor de nuttige handwerken te s Qravenhage de damesTh J de Euwe en A A Vergeer Eesultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondsche Waterleiding Maatbchappy Datum 6 Maart 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 110 vervloeiende kiemen 15 soorten 6 ziektekiemen geene Opmerkingen goed w g Dr ii J viN tHOFF In Het Gts maandblad van de Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland lezen WQ o a het volgende uit het verhandelde in de zitting van den gemeenteraad van Gouda op Dinsdag 30 Januari 1900 In deze zitting was o a ingekomen een voorstel van Burg en Weth om de gasfabriek wederom uit te breiden Dit voorstel ruim en duidelp toegelicht luidt als volgt de voorstellen van de gascomraissie gaarne tot de onze makende hebhen wjj de eer den Raad in overweging te geven lo te bepalen dat de bjj iet proveniershuis behoorende 4 buisjes gemerkt C Nos 117 120 en het daarvoor gelegen erf groot 60 M zullen worden verheeld met het terrein der gemeente gasfabriek waardoor de schuld der fabriek aan de gemeente wordt verkoogd met een bedrag van f 3000 2o machtiging te verleenen tot het dqen telescopeeren van den gashouder No 3 der gemeentegasfabriek en tot het verbouwen der onder lo bedoelde buisjes tot smedery en fltterswerkplaats 3o de begrooting der gemeente gasfabriek voor 1900 te wjzigen als volgt a als Volgnummer 9a onder de ontvangsten te brengen een nieuwen post Ten behoeve der fabriek door de gemeente tesluiten leening f 20000 b Volgnummer 15 Gebonwen machines buisleidingen enz te verhoogen metf 20000 4o de gemeente begrooting voor 1900 te wijzigen als volgt a artikel 2 van Hoofdstuk V der ontvaigsten Geldleening ter voorziening in dekosten van openbare werken Volgn 60 wordt verhoogd met f 20000 b in Hoofdstuk III der Uitgaven tebrengen een nieuw artikel 3a Ko8ten vanuitbreiding der gemeente gasfabriek Volgnummer 104a f 20000 Dit voorstel heeft aanleiding gegeven tot eene zeer uitgebreide discussie die dikwjls den schijn had van obstuctie doordat van de zaak in kwestie afwekende onderwerpen werden ter sprake gebracht De gehouden discnssien liepen over verscheidene onderwerpen lo de weigering van den directeur om een raadslid inlichtingen te vers6haften over het voorstel 2o de klacht dat de directeur geen directeur fltter maar alleen een directeurgaa maker zoude zijn 3o klachten dat de directie niet bekend zoude zjjn met den toe tand van de leidingen in de gemeente 4o klacht over de slechte kwaliteit van bet gag ol eigenlijk over te geringe drukking 5o klacht over het niet ontvangen van goeden raad tegen drukschommelingen biJ oenen gasmotor Dè heer Van de Velde en d heer Van Gjilen Toefden het jwoord oyer het eerste punt Dè V our itfet autwooiddp Imn o a dat do IimIoii van iltii liaad gpi ll ii oht liflibMi tut lit t inwiiiiit ii van iiilichtinjrtMi aii de gcmt t jittJiinibtcit U Mi maar wt l de 2o De klacht dat de directeur niet voldoende fitter was werd geuft op grond van de autoriteit van een overledene zoodat het weinig scheelde of het spiritisme deed zijn intrede in den Goudschen gepneenteraad Ik wil gaarne gelooven dat de bedoelingen van den heer Van Iterson goed waren maar is hij ifel zeker dat hjj de bedoeling van den heer Van Doesburgh laat staan diehs woorden van waarschijnlijk reeds ruim 13 jaren geleden goed heeft weergegeven Gedachtig aan de spreuk Tempora mutantur et nos mutamur in illis is het ook waarschijnlijk dat wijlen de heer Van Doesburgh op dit oogenblik geheel anders zou oordeelen over den heer Prins dan toen en men moet ook daarom voorzichtig wezen met bet toepassen van oordeelvellingen 13 jaren geleden uitgesproken Zooveel is zeker dat de verdediging door den Voorzitter van den Heer Prins voor dezen niets te wenschen overliet Zij luidde als volgt Nn wensch ik tegenover den twijfel van den heer Van Iterson uitgesproken op gezag van anderen maar zonder een enkel feit genoemd te hebben te stellen mijne zeer uitdrukkelijke verklaring dat de heer Prins aan de Gascommissie meermalen heeft bewezen in geeu enkel onderdeel van ziJn vak te kort te schieten Het gaat niet aan opt autoriteit van anderen te spreken Wanneer men in het publiek spreekt dient men bewijzen te noemen of te erkennen dat zij niet te geven zijn 3o Over dit punt had de heer Van Iterson eene zaak medegedeeld waaruit zou moeten blijken dat de directie niet op de hoogte was van de wijdte van de buis in de Peperstraat Hieromtrent zeide de Voorzitter Dat de schuld niet aan de tegenwoordige menschen lag Daarvan ligt de schuld hierin dat in 1887 de gemeente te goedertrouw zonder de minste controle uit te oefenen overgenomen heeft het oude buizennet waarvan niets bekend is Er was wel eene kaart maar langzamerhand blykt dat die kaart zuiver fantasie is Maar het gaat ♦ In het officieel verslag staat het zoo wij vermoeden echter dat de Voorzitter hier het woordje was gebruikt ol bedoeld heeft Red II III II niet aan alle straten op te breken om te tien of ergens eene 2 3 of 4 duim8 piJp ligt en overal gaten te slaan Wü hebben ondervonden dat 4 duims pijpen zitten tu sschen 2 dnims piipen en omgekeerd en 2dnims tusschen 3 duims maar wanneer men wilde weten den zhivfren toestand up dat punt UI düzf sreniociite din ion men alli strati n moi ti n Kaan uplin ken Daarom de eeulge wes ou tul vnibetLiing te koiue is reedB door de gascomraissie en door Burg en Weth ingeslagen nl de bnisleiding geleidelijk geheel te vernieuwen en dat zal gebeuren binnen enkele jaren Dat er wel raadsleden zjjn die leering Antrent gaszaken behoeven en dat hijzelf een de r was laarvan gaf de heer Van Iterson het bewys toen hy zyne verwondering uitsprak dat de aansluiting van de Gouwe g8en vjrbotering van de kwaliteit van het gas aanbracht 5o De klacht betreffende den gasmotor was afkomstig van den heer Van Galen Op raad van den beer Pri is werd een tweede gaszak aangeschaft tegen het dansen van het licht door de werking van den gasmotor en kosten gemaakt van f 60 4 f 70 Maar dit hielp niet Van den leverancier van de gasmotor kreeg de h er Van Galen ten antwoord dat de te nauwe leiding de schuld moest dragen en dat het aanbrengen van een tweeden gaszak onnoodig was Op deze klacht antwoordde de voorzitter dat hg haar zal overbrengen aan de commissie en hooreu wat de directeur daarop te zeggen heeft Maar vervolgde de heer Martens wiens groot geduld bewondering verdiende bj deze discnssien u zult mjj moeten toegeven dat wat u hebt medegedeeld slechts in een zeer verwijderd verband staat met hetgeen hier wordt voorgesteld Het eerste punt wordt in stemming gebracht en aangenomen met 9 tegen 1 stem die van den heer van Iterson terwijl de de heeren van de Velde en de Lang verklaren buiten stemming te blijven Toen de voorzitter daarna vroeg of ook alzonderlpe stemming verlangd werd over de andere onderdeeleu van het voorstel en niemand die verlangde werd bij acclamatie besloten de overige punten van het voorstel als aangenomen te beschouwen Waarschijnlijk in nauw verband tot het bovenstaande is een bericht onder Stadsnieuws in de Gondsche Courant van 3 dezer luidende GooDi B Februari 1900 Naar wü vernemen is ter perse een zakboekje voor gasfitters bouwkundigen en gasverbruikers door den heer J J Prins van Doesburg Dir der Sted Gasfabriek van Gouda Aan het voorwoord ontleenen wij het volgende Aanleiding tot het samenstellen van dit zakboekje is de mü telkens blijkende onbekendheid welke omtrent onze industrie bestaat Gasleidingen worden dikwijls aangelegd zonder voldoende kennis ei klachten blfven alsdan niet uit Dikwijls bestaan zelfs wanbegrippen in kringen waar men zulks niet zou verwachten ja tis mij wel eens gebleken dat men niet eens wist dat de gasindustrie een vak a met eigen literatuur maand weekbladen en afzonderlpe studieboeken Dat uit dergelijke onbekendheid dikwijls onaangename gevolgtrekkingen kunnen voortvloeien voor de directeuren en ambtenaren der gfisindustrie laat zich gemakkelijk verklaren Mogb dit zeer korte extract uit een deel der afdeeling gasindustrie strekken tot het opheffen van wanbegrippen en ten bate komen aan de gasverbruikers Het boekje bevat raadgevingen voor den aanleg van hoofd en buisleidingen het gebruik van gasmotoren enz en te veel om te noemen De indruk die het ons maakt is dat het eenvoudig geschreven voorzian vao de hoog noodige tab len evenwel zonder moeilijke forranles overigens niet voor gasdirocteuren bestemd is dien atuurljk verondersteld worden volkomen op de hoogte van de gasfltting te ziin Wü hopen spoedig in de gelegenheid te jn het boekje van den heel Prins tarj lluf sljiiurli in dit lijdschufl ie l fs iiekeii tiToi wijK Door de scjiutslui aan den Gouderakschen dük die toegang geeft to de Vaart het vaarwater onzer opgeheven vervening zyn in het afgeloopen jaar 1016 schepen gepasseerd En toch waren er indertüd toen er sprake van was om die Vaart weer voor het publiek verkeer open te stellen tal van menschen die beweerden dat hët toch niets zou uithalen want dat byna niemand er gebruik van zou maken En zie nu eens Zoo maakt de gelegenheid den dief Bkku Aiibaoht Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk alhier door ds J A van Boven te Ond üeijeriand OunEHiKRK a d IJsbl 8 Maart In de Harmonie gai onze muziek vereeniging Eielsior beden avond hare tweede of laatste uitvoering in dit seizoen De negen stukken d e op bet programma rukten werden flink afgespeeld en leverden het bewijs dat met de studiën üverig wordt voortgegaan Dat onder de volksliederen die van Transvaal en Oranje Vrüstaut waren opgenomen spreekt van zelf Zonder die liederen te doen weerklinken is tegenwoordig geen uitvoering mogelgk De tooneel vereeniging Vriendenkring van Krimpen a d Lek verleende wederom hare zoo gewaardeerde medewerking Opgevoerd werden twee blgspëlen elk van één bedrgt alsmede een zangspel Zoowel de muziekstukken als de voordrachten werden door het goed opgekomen publiek waaronder velen van elders warm toegejuicht Een bal besloot de uitvoering OüDBWATER 8 Maart Heden avond trad in het hotel Doelen voor de Hollandsche Maatschappü van Landbouw afdeeling Oudewater en omstreken ook voor niet leden toegankelük als spreker op de heer A K Okkjnga met het onderwerp veevoeder Spreker wees vooral op een nauwkeurig onderzoek van het vee en noemde als een zeer goed voedsel de plantaardige gewassen als wortelen bieten en knollen alle zeer gezond voor het vee ook pulp was een goed voeder doch moest worden aangelengd met sterke voedingsstoffen als meel of Ignmeel Spreker wees vooral op de groote waarde der Ignkoeken en de grondnotenkoeken van Delft welke bg elkander gevoederd wegens het gehalte een gunstig resultaat opleverden De voorzitter der vereeniging dankte den geacbton spreker voor zgn vele en nuttige wenken alhier kosteloos gegeven Reeowijk afd Sluipwük 6 Maart Vrgdagavond j l gaf de Christelgke Jongelingsvereeniging hare licbtbeeldenvoorstelling in de openbare lagere school welke geheel gevuld was met belangstellenden Onze predikant Ds Jansen Schoonhoven opende de büeonkomst met gebed en sprak daarna een opwekkend woord tot de jongelieden om toch ook toe te treden als lid der vereeniging en gaf vervolgens het woord aan den heer L F NuStens van Meppel die ons achtereenvolgens in beeld gebracht liet zien het lüden van Jezus en vele voorstellingen van den Transvaalscheiy oorlog alsmede de portretten van onze geliefde vorstinnen De boeiend en leerrgke wüze waarop de heer Nugtens van beide afdeelingen lichtbeelden wist te vertellen verdient dan ook een woord van lof De dank hem door den predikant uit naam van de aanwezigen gebt acht wag