Goudsche Courant, maandag 12 maart 1900

u Het Ruimst gesorteerd Magazijn van HE EREN MODE ARTIKELEN is INo 8l43 Dinsdag 13 Maart 1900 38ste Jaargang dan ook ten volle verdiend De bijeenkomst werd afgejf isseld door het zingen van eenige verzen nit de psalmen en gezangen on met gebed gesloten door den heer Nuötena Onder het zingen van het Transvaalsche volkslied verliet men het lokaul waarin de uitgangen een collecte werd geliojiden welke circa 12 gulden opbracht I I If II I l ieuwe zending prachlig e DAMES en HEEREN Deensche Qlacè Handschoenen J y s OS z Md Tailleur j lei eg E 73 ÖOUDATetephoim Mo Jt mmtm mam j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DEÏfIEÏÏ¥E Sleds de iiiee sl uilgeltreiiie I orlccriiif Dtssm Srrlldien ei Zeifsirpeis riMEL SIarkt A70 OVERHEMDEN met en zocder Unpen ilQr st Telefoon Jin HU AOVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen Groojtè letteili wordoir berekend naar plaat ilM tè Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd mefaui Sa 89 De üitg av dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vaij Zon en Feestdagen Dei prijs pej drie maanden is 1 25 iranco per if t J i O jffzonderlijke Nommers VT IF CENTEN S ORTHEMDEN Tricot OndérgfoedeFen ENZ EN Fronts Boorden en MAISUHETTEN Beurs van Anislertlam P Bij eeii verkoop tot de laagst mogeilijlie prijken woWt steedsdoor inij g ezorg cl voor soliede g oedere i I I Aanbevelend ülotkra 1 81 63 83 ï MAART NlD LiND 0 rt Nod W S J All due tldito dito dito 8 Hosoia OW Qoudl 1881 88 1ÏTAlIB InsohryTing 188281 5 OoiTBNB Obl m papier 1888 K dito in iiW6rl8B8 tFonuau OM I dito titikjt BtHlilTOjOW Binnenl 1894 41 dno Ocioonl 1880 4 dito bi Botha 18SII 4 dito bij Hop 1889 80 4 dito in ft ui Icon 1888 8 dito dito dito 1884 5 Dr Mn F r et aobuld 1881 4 Tuinu Bopr Conv leen 1890 Oar leeoing aetie D Geo leoiiin serieC ZoiDAp Ep T oWg 18 i b l Manco Ob ui Soh 1890 6 TlNÉïniLi Qlil 4 onlicp 1881 AwaTlBDAH Obtigatien 188ft 3 llQTTBaDAM Sljd lli u 1894 3 NlD N Afr H Uilo sr and Ar ilsb TabMy Certifitatoa DetiIdaatscliapptj dito Arj Hypothoekb pandbi 4ViOult Mij derVoratenl and t Gr Hypothoekb pandbr 4Vi Noderlaadiclle bank aanll Ned HandelmaatBoh dilo jN W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekh paotlbr 4 i Utr BypotliMkb dilo 4 Oowis Ooal Hong banlt aanrl l KüSL Hypotheekbank pandb B Ahiuka Equt hypolh pandb 4 Maiw L G Pr Lim corl 8 XlD HoU IJ Spoor Mij aand Mij tot Expl I St Spw aand Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dilo dito 1891 dilo IIlLM Spoor 1887 89 A Bohl 8 Zuid Ita SpWmij A H obWS PoiBM WaraoliBU Weonen aand EoiL Gr Ru Spw Mjj obl 4 Ualtiaohe dito aand Faatowa dito aand fiIwang lïoraïir dito aand 6 Kurtk Oil Azow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Akimka Cunt Pao Sp Mij obl 6Okie k North W pr C aand dito dito Win St Petar obl 7 DeuTor k Eio Qr Spm eert a Illinoi Central obl in goud 4 i 1 imu 4V iT 118 110 O 89V 114 i 10 S4 88SV 100 55 55 l l i 97 8 t 100 100 114 141V 51 105 Louiar k NatlnilHCert y aand 74 Meiif o N Spw M i Ie hyp ü 6 104 Mis KHMa ï 4pCt pref aand N Tork Ontaaio k Waal aand Ponn dto Ohio oblig 8 Oregon Calif lo hyp in goud 6 Bt Paul Minn k Manit obl O n Pao Hoof l o ob ig 8 dito dilo U o Col lehyp OS CaViLDA Can South Ohort v aan I VlH 0 Rallw k Na lo h d o O Amaterd Omnibui Mg aand Botlerd Tramwo MaaU and Nin Stad AmBterdam aand I 4 Stad Rotterdam aand 3 Blioil Stad Antnerpoil 1887 1 S ad Brussel 1888 Hoiia Thoiss BoguUr Gosolsoh 4 OoBTSNa Staataleenig 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 SfAKM Stad Madrid 8 1888 NlD jV r Biz Aifb Spoel oort 18V 5 ♦ 8 i b8V 160 10 108 105 9911 j 100 1171 inv 101 841 851 ONTV A NG KN eene groote keuze mm iLimww U SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAP0N8T0FFEN bubgekCijke stand Haastrecht GEBOEEN Johannes Cornelis ouders G van Schalk en P do Lange Aagje ouders E Vorhoom en N M Bol Willem Tan ouders J van Delft en A van der Schee Lonrens ouders B den Hollander en N Hepoop Panlus ouders H Burger en A Verboom OVERLEDEN J Witteman 75 j A C Dittenbogaard 41 J ADVERTBNTIEN HOLLANDSGHE HAATSCHAFPIJ VAN LANDBODW Afdeellng Go ida on Omstreken GROOTËÜLOTINli aard en Ilii tuigeii èf z bij gelegetojieid der roote Voor paardenmarkt op 0 JJPftlx i900 J Hoofdprijs Uh ecBjtschwag ei tje bespfnnen met twfi Paaij en ti i Ie prijs Mgcart met e n PaaM ie t rii s i Ifbury met een Paard o triJB jl Break met een Paard I Verdeii Paarden aaz i Piri perL ot60 0ei4t i 1 vrwif niT S FTi OUT VA jG l alle N OtIVEAlJTI vooi ihet a s Seizoen Minzaam aanbevelend v k iü T v n v r I DEB Sodélé Gènéfale des Eaiix de vie de Cognac ZbüGSTRAAT G 85 levert het bekende fijne merk IMPKKItL It S k t l HO per Flesch per iPGNACj i g yoi n 4 2 en 5 L i f J 40 W Wfl per L In originoele verpakting Aanbevelend i H MODE EENIO DEPOT TM TEEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET MaG Z1JN VAN W HAVENSWAAY ZüNE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf lw en een hal en een Ned oni met vermeldinje van Nommer eo Prys voorzien van nevenstaand Merk volgeus de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering lan ge uorde orders aanbevelende f BREEBAART LZ 11 van HoUandsche Landbouw Afdeeling Gouda en Omstreken mw FÏÏiËNmST te koop aangeboden bij inschrijving en bloc ol bij gedeelten minstens 1000 stuks Aantal uit te geven loten 40000 Gewone prijs per Lot 50 Cents Trekking 7 April 1900 Inschrijvingsbiljetten in te leveren bij den Heer A van VEEN Secretaris Penningmeester der Afdeeling to Gouda rl Het b tte onschadelyluto ca gA iMB makkelykite poetsmlddel voor Uesrei en vooral damM en Ktndtrtchoenwerk IsdtApprettiurvtnC M MSIlar li Co 2 ili Btrllii Beuth Str 14 Man letta o I kOiM op naam en fabrltdtameik VarlirVBbBar ky Keerea WMlIlan hl uhDeaarwk Hlei HtR Mfarvei iH au Oaatraal Depel kyi W lartaMBaa maa Sumatrl 3 jets SIGAAE laiidw k I S G4BEN AGA IJN ROME TI NDEWEG 2 M VAN WIJNGAARDEÏI Hilamliocl l§ilgar t eii zijn lekker Thierry s Wonderbalsem in Ie geheele wereld bekend en geroemd Onovertroflen middej tegen alle HortI iMiig teeer inaaga t kteti enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziekteg allen metgoed gevolg aan te wenden i Prijs per flacon t l per post fl lS UltliwbttrBaliu M SlhHlEiflf l Xnt Il l DiienyuPinpiii MJMIlHl BJKl nn ïhieiTv s Wanderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlpe en gevaarlpe operatie geheel overbodig Met de ze zaU werd een 14 J or oud voer ongeneetUJk gehouden Aeeit eirwel n onlangs een bijna SJ rf kankerlifdeli gene en Brengt genezing en verzachting der pflnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apo httkm IIEHIII iSAni DEItl§i Kukin 8 Amsterdam Waar geen depot is bestelle men direct aan die SehnUenapotheke den A TUIERRY in Pregrada bel lioMtHch Oeaterrelch Gelieve prospectus te ombieden bij bet Centraal Dcpöt Sanders Rükln 8 Amsterdam C Gebr Stoll werck s Chocolade en Cacao DoUnatiigQ door de nieuwste uitvindui eu op maohiDaal gebied verbot rdc ftJbrlvBtie ea uttahutend gebruik van fijn en fijnste gfondstoSüü f rnndeorei len verlwuiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao etsi aanb v leniwaardig fabrikaat nauwkeurig buintwuordondo aan den inhoud dv resp Dc Hrma behaald 87 Brerets als HofUTeraHcler 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medailles een bewqa van mtmnntsnd Qn bbrikutt Ueeds 187i schreef de Accademia national de Faiia Kous voiu iMmtuoiui wm Halc IIe d or prenlire dame eq aonaliI4n tiao M Totra exoaUonta tabtioatlan i Ohooolat bonbons varlas eto to SMkmrok fabrikaat ia verbijgbaar by H H Confiseura Banketbakkan m a Gentndvtctscniwoordiger voor Itederland Jdioi KattenUodt iBMtardam Ealveratraat 103 m Goasi Dmk van A BRINKMAN dc Zn I aadsbesluit rui 9 Maart et o tslag der Selio lcompissie i r Ëéelt zich in onze gemeente een van die conflicten voorgqdaan die de gemoederen V verbitteren en waarbij bet belang der zaken 1 op dta achtergrond geraakt i Burgemeester 6n Wethouders van Gouda hebben o ian den Baad voorgesteld de Com missie Wn Toezicht op het Lager Onderwijs die itot sheden nit zeven leden bestond uitte I breideartot vijftien waaronder drie vrouwe ijjkjB l dén De Commissie om advies gevr Jigdj heelt zich ten sterkste yerzet tegen het moiiel tot uitbreiding en de wijze waar 0P d ïe zou worden verkregen doch B en W die zich blijkbaaf hadden voorgenomen om in geeHMSeval hunne ineening prijs te geven diendra hun voorstel toch ongewijzigd in met het biJ de tegenwoordige samenstelling van den Baad te verwachten succes da £ het werd aangenomen De leden der I Commissie hebben ïooalj te voorzien was in de wijze waarop deze zaak is voorbereid en dq medegedeelde gronden waarop ziJ steunt alunede do manier waarop de aanvulling naar de nieuwe verordening zou tot stan i l omen aanleiding gevonden om hunne waardigheid neer te leggen Pe Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs heeft in hfMC geheel haar ontslag genomen Wasvhet noodzakelijk of jfBnscheluk dit conflict uH te lokken f Het komt ons voor van niet hot tegendeel is waar Ib de eerste plaats zijn de motieven die B en W voor hun voorstel aanvoeren in het oogloopend zwak Het college meent dat de afgetreden commissie haar taak met zooveel toewijding en ijver vervult dat het hoppt dat die commissie nog lang het ondnwijs zal bleven dienen Zonderling klingt daartegenover dat die commissie wier taak het geheele lager onderwvjs omvat dan toch volgens B en W tekort is geschoten in hare verplichtingen tegenover het bijzonder onderwijs immers B en W schrijven aan die commissie Raadsverslag 1900 No 2 pag 17 dat hare goede zorgen uit den aard der zaak tot nog toe in hoofdzaak c iu n te zijn gewijd aan het openbaar lager onderwijs En deze schijn en niets meer dan dat is dan de grond voor eene uitbreiding dier commissie es welk een uitbreiding Eene om met de schoolcommissie te spreken in eene politieke richting en eene uitbreiding met een aantal leden dat het getal der tegenwoordige leden overtreft FEVILLETOX Vrof g Verwelkt Naar het Duitsoh 50 tOotsla er mij van ging xij voort u de scène te schilderen die de ongelukkige voor mij op de knieën kruipend nu eens smeekende dan weer zijl noodlot vervloekende qï schimpende op de eÜeq ige wereld die het genie doodtrapte voor my opvoerde Toen hij zag dat h met al die erbarmelijke toqneelktmsten niet $ bij jnij uitwerkte richtte hij xich wankelend op haiUde diep adem en zag met hongerige blikken naar de beurs met geld die op de tafel lag ixX een vloed van hoogdravende woorden beloofde hij mij mijn wtl te zullen eerbiedigen hij betreurde de noodzakelijkheid die hem drong een weldaad aan te nemen edoch hij zou de som als geleend beschouwen om ze eens met rente en al al te lossen als ik van zijn volkomen wederge boortc oyertuigd hem tot me zou roepen om oen avond van ons liefdevoÜc gemeenschap te slijten en samen lachende terug te zïfïn op de nSturm und Drang penode onz r jeugd Dit zeggende nam hij het geld van de tafel en stak het m den zak Toen maakte hij eene beweging alsof hij mijne hand wilde grijpen andermud te vergeefs en een weemoedtgen blik naar il i Ji i f ia m j jL l xi ji JlM i i ilMmj a B ei W komen met warmte op tegen de voorstelling als zonden zij de commissie in eene bepaalde politieke richting enschen nit te breiden m et een warmte evenwel die ioont dat hier de wonde plek van het voorste geraakt is j Men kan niet ontkennen dat sedert 1878 het Lager Onderwijs in ons land een punt van strp is ge eest tusschen de politieke partijen een punt van strijd dat op verschillende tijdstippen zoo op den voor rohd trad dat in vele gevallen iemands meentng op t gebied besliste tot welke der twee groote staatkundige partgen h j behoorde een punt van strijd dat doordien het zoo nauw ver ant is a ii de godsdienstige overtttigirig zeker wel in staat is de hartstochten gaande te maken De vraag of men voorstander van openbaar dan wel van bijzonder onderwijs is beslist of men in de Tweede Kamer der Staten 8eneraal ter linker of ter rechter zfde zou zetelen De bewering dat men de schoolcommissie in eene bepaalde politieke richting wilde uitbreiden behoeft derhalve degelykcr bestrüding dan deze dat men er met warmte tegen opkomt Hot wil ons toeschijnen dat d gewelddadige uitbreiding eener commissie in welke richting dan ook in strp is met de wijze waarop in ons land dergelijke zaken plegen behandeld te worden dat het oon revolutionaire daad is Wanneer er een Commissie bestaat die naar het oordeel van den Raad uit hoofde van hare samenstelling of waardoor dan ook niot voldoet aan de eischen die men haar kan stellen of de verwachtingen die men van haar koestert dan is de tjjd gekomen die commissie daarop opmerkzaam te maken en bij de periodieke aftreding waar dient die anders toe hare leden niet te herkiezen Een commissie om ie zetten door het aantal barer leden nit te breiden haar te hervormen of liever gezegd te vervormen op de wjjze als hier is geschied is een daad van geweld die iu do itaatsgeschiedenis eenige malen is voorgekomen doch in de historie der gemeenten van Nederland inooilijk haar weerga zal vinden En dit schrijven wiJ niet omdat an de Commissie van Toezicht die uit voorstanders van openbaar lager onderwijs bestond aanhangers van het bijzonder onderwijs worden toegevoegd doch wanneer morgen biJ eene veranderde meerderheid in den Raad men deze commissie zou uitbreiden tot bijvoorbeeld twintig leden met het doel dat men nu voor oogen heeft dan zou ons protest tegen dezen coup d état even ernstig klinken Had de Raad van zijn recht gebruik gemaakt om bij de jaarlijksche aftreding een e der leden van de Commissie niet te herbie den hemel slaande zwaaide hij mei een diepe betuiging de kamer uit Ik schoot met bevende handen den grendel voor de deur van roijn kamer daar ik nog steeds een nieuwen overvat vreesde en wierp me doodaf te bed Ach Johanpn gij weet het deze man dien ik genoodzaakt was van mijnen drempel te jagen had ik eens eeuwige trouw gezworen deze man Was de vader van mijn kind Ik sliep den ganschen nacht zeer onrustig En nu gevoel ik me als verlamd en steeds vervolgt mij sedert het armzalig beeld van hem die zonder dak rondzwerft en nl ik bij de gedachte aan alles wat mij misschien nog boven het hoofd hangt Zij verzocht me uit te vorschen of hij zich soms nog in het stadje had vertoond ot wel naar elders was vertrokken Spoedig kon ik haar het bericht brengen dat hij wel des nachts in den Kroonprins had ge logeerd maar lich wijn en rum op zijne kamer had laten brengen en zijnen naam had verzwegen Van morgen om acht uur was hij vertrokken zooals hij was gekomen te voet en zonder bagage Hij had zich in de richting naar t noorden verwijderd Het gelukte mij in den loop van den dag haar een weinig te doen bedaren Ik bracht bgna den ganxhen dag bij haar door speelde eenige van haar lievelingsstukken op de piano en deelde voor haar bed gezeten haar eenvoudig maal Toen ik haar eindelijk verliet drukte ze mij met een aandoenlijk dankbaren blik zen eu daarvoor een voorstander van bijzonder Ondelfwijs in de plaats te stellen niemand had daartegen redelijker wijze bezwaar kunnen maken integendeel een dergelijke opfattlhg had men knnnen verwachten en de Comniissie van Toezicht had daarin naar ons oordeel geen reden kunnen vinden om haar taak neer te leggen Thans besloot zg hiertoe waarschijnlijk gedreven door bovenstaande overwegingen en door het feit dat Burgemeester en Wethouders in gebreke ziJn gebleven haar te antwoorden op den vraag waaruit is geblekep dat wj zgn tekort geschoten in ons toezicht op hot bijzonder onderwijs Bovendien komt hot ons voor dat de Commissie nog meerdere redenen had jsich over iet gevallen raadsbesluit te heWagen De Commissie bestond uit zeven leden er worden er acht aan toegevoegd het schijnt wel dat de oade Commissie verdrongen moest worden door er nieuw bloed andere keuzen en denkwijzen in te brengen immers niemand en allerminst B en W hebben kunnen twijfelen aan het onvermijdelijke gevolg van dit raadsbesluit de ontslagaanvrage der geheele Commissie En dan waartoe dit groote aantal 1 De Commissie had tot heden ook naar het oordeel van B en W baar taak naar behooren vervuld zjj klaagde niet over te ve I erk de niauwe school waarvoor de eerste steen nog gelegd moet worden kan moeilijk als motief voor vijt nieuwe leden gelden aangenomen dan nog dat do damesleden ziph uitstekend met het handwerkonderwijs znllen bezighouden en ten allen overvloede iu geene gemeente in ons land is een tot verhouding van het aantal inwoners zoo talrijke schoolcommissie te vinden ja Leiden dat ongeveer driemaal zooveel inwoners telt als Gouda heeft een Commissie van Toezicht op het L O van slechts tien leden En voorts de wijze waarop de aanbevelingen voor de nieuwe loden den Raad zouden bereiken Krachtens de verordening werd tot heden bü vacature eene aanbeveling van twee leden door dö Commissie van Toezicht aan den Raad ingezonden Doch om tot op dit oogenblik niet duidelgk geworden redenen hebben B en W en op hun voorstel den Raad de bestaande Commissie niet in staat geacht of het vertrouwen niet geschonken om aanbevelingen te maken voor de leden met wie zij straks zouden moeten werken Zg hadden slechts af te wachten wie men hen znu zenden Dit bewijs van gemis aan vertrouwen moet dankt ons de leden der plaatselijke schoolcommissie zeer gegriefd hebben de hand Blijf me trouw beste Johannes sprak ze geroerd en houd me niet voor een nerveuse zottin omdit ik zoo hulpeloos te bed blijf hggen Morgen hoop ik weer op mijn post te zijn ten minste ik iA mijn best doen fluisterde zij op weemoedigen toon En lA was op haar post dank zij haar groote wilskracht Des Vrijdags echter gewerd haar eene tijding die alle oude wonden weer openreet Eenige mijlen stroomafwaarts in de rivier had een visscher het lijk gevonden van een man met lange grijze haren gekleed in een zwart fluweeien rok Het moest zeker reeds eenige dagen tusschen het oeverriet hebben gelegen want het lijk was opgezwollen n blauwachtig van kleur De brieventasch in den zak was doorweekt het papieren geld geheel door het water bedorven In elk der beide jaszakken werd een half geledigde flesch geronden Er viel niet aan te twijfelen of hij had den do rtl in dronkenschap gevonden misschien in half bewusteloozen toestand gezocht Behalve een Amenkaanschen pas op een vreemden naam was niets bij den drenkeling gevonden dat hcht omtrent zijne persoon kon veripreiden Toch deed met raadselachtige snelheid in den ganschen omtrek het gerucht de ronde dat de echtitenoot der Stiftsdatne voor eenige dajj n was teruggekeerd en nu in de rivier zijnen dood had gevonden De burgemeester kwam in eigen persoon Louise zoo omzichtig mogelijk de treurige tijding mee Het wil ons toeschijnen dat indien dexe zaak niet met dien onverkia rbaren koortsachtigen haast was behandeld waarmede zjj thans is afgedaan indien men ernstig gepoogd en gewild had met de Commissie tot een oplossing te komen in stede haar een missive te zenden tegelijk met het indienen van het voorstel in den Raad een missive waarin de onwil om overtuigd te worden uit alles blijkt indien men tenslotte niet den indruk had gegeven zich al zeer weinig om de bestaande leden te bekommeren door terstond na aanneming van het voorstel de aanbevelingen voor de nieuwe plaatsen in te dienen dat alsdan tot voordeel der goede zaak d i het belang van het geheele onderwijs zoowel bijzonder als openbaar een conflict als dat waarvoor wij thans staan had kunnen vermeden worden Wg willen allerminst er de meerderheid van den Raad een verwijt van maken dat zij gebruik heeft gemaakt van de voor haar aanlokkelgke gelegenheid om in eens eenige zetels te verkrijgen in de C v T L O Doch we zijn overtuigd dat wanneer deze belangrijke aangelegenheid niet met zulk eene overhaasting was pehandeld en aan die meerderheid den tp was gejaten om te bedenken welk een revolutionair karakter een karakter geheel in strijd met hare politieke denkwijze het voorstel in kwestie droeg zjj zich niet zou hebben laten verleiden tot de daad die zg nu heeft begaan Ja wQ twijfelen er niet aan of de tien leden van de meerderheid van den Raad die voor het voorstel stemden zullen het zonder onderscheid betreuren dat zij door hun stem de leden van de C v T op het L 0 gedwongen hebben hun ontslag te nemen Het is waar niemand is onmisbaar De vraag is slechts op welke wgze hjj vervangen wordt en dat geldt ook hier liulieiil iii lM h OVfi Zichl De Daily Mail die met vele andere bladen als vaststaande aanneomt dat de presidenten van de twee republieken Lord Salisbury over den vrede hebben gepolst op den grondslag van behoud van onafhankelijkheid vindt bet verlangen van beide republieken een ontzaglijke onbeschaamdheid Nadat de Boeren Engelsch gebied zgn binnengevallen dit ingelijfd hebben bij hun eigen oproerige staten Natal verwoest hebben en op de willekeurigste manier hebben huisgehouden komen zg ons vertellen dat zij enkel strategische stellingen hebben bezet Deze lieden die nog maar een maand geleden snoefden dat zg Dnrban gingen in deelen De oude babbelkousen waren hem echter voor geweest Ik was juist bij haar toen zij den burgervader ontving Het is waar zeide ze het ia niemand anders dan mijn ongelukkige echtgenoot Verwacht niet mijnheer dat ik droefheid zal huichelen dat ik niet gevoel Dat hij den dood heeft gezocht neem ik niet aan Hij had geld en kon aan den eenigen hartstocht die alle edele neigingen in hem had verstikt voorloopig ten minste den vrijen teugel vieren Nu ten laatste heeft de arme zwerveling dan eindelijk rust Hem nog eenmaal zien Ik kan het niet Laat hem in alle stilte begraven en wees zoo goed op mijne kosten een eenvoudig kruis op zijn graf te doen plaatsen En hierop vertelde ze welk een ontmoeting zij eenige dagen te voren had gehad En nu bleek het eerst recht hoe bemind zij was bij alle burgers t zij hoog of laag Geen indiscrete buurvrouwen vielen haar met een gehuicheld condeleantifbezoek lastig neen allen die tot haar in eenige betrekking stonden beijverden zich haar door allerlei kleine opmerkzaamheden te bewijzen dat zij nu men het ongeluk haars levens kende aan allen nog dierbaarder was geworden en men met nog meer eerbied tot haar opzag Zij zelve otschoon zeer dankbaar voor de veelvuldige blijicen van aanhankelijkheid en liefde wai begrijpelijkerwijze zeer stil en in zich zelve gekeerd Zij trok geen rouwkleed aan maar hare ziel was met een zwaar en zwart rouwtloers omhuld fyordt vervolgd f