Goudsche Courant, dinsdag 13 maart 1900

nemen Kimberley bg den Trystaat zouden voegen ontzagiyk schadeloosstelling zanden eischen twijfelden of zij ons genadiglgk zonden toestaan Kaapstad te honden die door bemiddeling van dr Leyds den vnilaardigen veldtocht aanstookten om onze beminde Koningin te honen en nn na driemaal flink slaag gehad te hebben jammeren dat de Engelschen nit ziJn op een veroveringsoorlog De Daily Telegraph zegt A1b de presidenten Kruger en Steyn zicli behoorlijk hebben onderworpen zal Engeland voorlooplg het bestuur over beide landen op zich nemen misschien twee of drie jaren Er moet een militaire regeerine zvju in Transvaal en den Vrgstaat Zij zullen behandeld worden als kroonkolonies of wat de voorkeur verdient als een kroonkolonie Als de zaken geregeld zijn eq de burgers tei€ggekeerp zgn tot hun vreedzame landelijke bezigheden zal er alle neiging zijn om ünn jnist dezelfde voorrechten van zelfbestuur te verleenen als de Kaapkolonie en Natal genieten niaar zij znllen gedeelten blijven van de dominiums van de Koningin geheel op denzelfden voet als de andere Engelsche koloniSn in Zuid Afrika Dienaangaande staat de meening van het rgk want niet alleen Engeland is er bg betrokken zoo vast dat het geheel onnoodig ia dat vefrder toe te Echten Afloop der Openbare Verkooping van Onroereode Goederen VJilLING 12 MAABT ten overstaan van Net Joh C MOQIJ Koffiehuis aan de Wgdstraat Vredebest f 18 800 k K Men ziet het de kuns op vrede schijnt geringer dan ooit en het loopt met de Boeren af Men Inistere President Kruger en generaal Jopbort z jn geslagen vijanden geworden en Piet Jonbert heeft als opperbevelhebber bedankt Schalk Burger en andere bekende generaals leggen eveneens den veldhoersstaf er bg neer In alle krkigen heerscht de grootste wanhoop en de Vrgstaters igu allen reeds op hun hoeven on vervloeken het oogenblik dat zij zich met de Transvalers verbonden De geliefde Johanneaburger gondmgnen staan onder water en de machines verroesten Ziedaar eerlgk en oprecht Renter s allernienwste bericht nit Pretoria Gelukkig zgn er nog andere berichten Do opstand die door de Engelsche pers zoo goed als doodgezwegen wordt schijnt ernstig genoeg om de tegenwoordigheid van den chef van den generalen staf Kitchener te Victoria Eoad te shen Maandagmorgen rukte een voorhoede der Carnarvon Ficid Force bestaande uit een eskadron der Nieuw Zoelandsche bereden infanterie van Victoria West naar Jarnarvon ten einde de rebellen tot rede te brengen Een eskadron der Znid Australiérs dat naar Vosburg trok schijnt daar op Bocrenwijze ont vangen te zgn want in die richting werd een hevig artillerie vuur gehoord waaruit de gelukkige conclusie valt te maken dat de rebellen artillerie hebben en het den kleinen troepenmachten die op hen worden afgezonden lastig genoeg zullen maken Óe Engelsche bladen zijn bet er alle over eens dat worden deze kleine troepen verslagen de opstand zich nog meer zal uitbreiden Een flinke macht is noodig ioch de moeilpheden beginnen dan eerst goed in dit woeste deel der Kaapkolonie Zorrensknil Omdraa Vlei Elandsberg en örootmodderrijk zoowel als Prieska zijn nu alle Ülrecie SpoorwcgvcrMüdlngen met GULUA WlDterdlcnsi 1899 1900 Aangevangeo I October m va üreeowlcf 5 99 19 7 14 Qoudi UeordröoM Simwerywk 7 84 0 U ♦ etotterd m M 8 80 7 50 RotterdamD P 8 48 Roltordanit B 8 l illeta if DuiiAw 9 U m 6 40 8 80 7 88 10 11 11 98 f O 4 11 5 15 B tr bljtatol si Op dn Inl qi Zond l idm Oiiad n nd nyl r l rl ili tt Ti c d I kl rnbijtbur teg hlm TtnUprgi H Hillndat Sp4 l hlr sipl i l 5 t Rotterdam Beuri Rotterdam IX P üotterdam MOapelle HieuwetlBli Bloordroolit ABW 1 U fc l rt l W l lftf t t P t W Bdl JM v r l p l a ilW Ü d am d W Li M 7 69 8 80 8 9 9 18 8 11 8 U 8 C 8 41 8 48 8 40 Gouda ZflTeahiu Q Moerkap lle SoateimmiZegwar d Voorburg H ge na 6 4 6067 06 7 907 46 8 88 8 56 9 08 9 46 10 11 11 97 11 85 19 0 l BU 4t o uu 4 UU o J i i oiu i i 8 o ü U A A II s T 1 O A M ta au VoorUg 8 48 g a m i J o l 6 8098 n9 10 101O 671 08 1 O 86 J8l t ZMlira Zee e O S 10 88 1 60 6 06 OO IJ JS 5 1 S5 8 16 iS 9 98 9 86 0 8 Z Mo 818 t J Tn 7 aT M K t W 01 8 68 9 09 10 10 10 54 1 4 19 67 1 6 1 114 j 9 8 7 SI 7 47 M I 9 0S f 9 99 9 86 10 18 10 64 11 67 19 08 18 87 9 1 8 14 8 97 4 97 5 09 L Jl H 4 6J 6 50 6 599 00 10 0 0 1010 O 1 46 Onuds ll o 1 9 U rt 5 W 17 B iii w Toor d Hja Brwtalm AiMtorimi mo i Tj VttK t AmatC 8 m 08 98 10 96 11 0 1 1 1 n9 41 M 6 9 18 10 I 10 81 10 8 D OO l oud 6 90 Oad w 6 86 v iii t ü 8 85 7 1 8 16 I 86 9 II B 46 l lt lt O 8 16 81 4 4i 6 90 7 6 8 10 46 Ami W 4S 6 50 7 86 8 90 8 50 9 0 10 00 11 30 D ll li M 8 1 il SO 8 45 6 0 8 36 7 0 8 6 10 00 011 1 J 17 7 8 4 8 18 9 0 34 11 18 10 8 l 6l l 4 J 4 17 4 98 6 47 7 6 8 14 t lt 11 10 Woerd Utreoht Utriekt Woerden Ottdew Gouds door de opstandelingen bezet Te Abrahamskraal hebben zich thans de Boeren geconcentreerd onder Jonbert die dus nog niet afgetreden is en bereiden zich voor om Bloemfontein te verdedigen üit den Vrjjstjiat komt nog het bericht dat Boeren veAenners in den omtrek van Koedoesrand 160 paarden bnit maakten Vooral op de paarden lèchijnen de Boeren het tegen woordig gemunt te hebben Zoo lezen we dat bil Osfontein een groot getal paarden der lanci s onder hnn ruiters dood geschoten en vele berijders door den val van hnn paarden zw aar gekneusd werden In het door Bnller zoo radicaal van vjanden gezuiverde Natal is Vrijdag reeds de strijd begonnen tnsschen Botha s macht en de Engenschen onder Hunter die Van Ladysmith naar het Noorden is opgerukt Een sneces hebben de Engelschen daar nog niet behaald het zou anders reeds bekend zgn Tot nn toe is bet tweede deel van den oorlog gunstig geweest voor Engeland doch er mag niet over het hoofd gezien worden dat de Boeren tot nu toe nergeils in den Vrgstaat mat een groote troepenmacht erpstigen tegenstand hebben geboden Mêf ie concentratie bj Abrahamskraal onder het oppertoezicht van Jonbert zal naar het zich Isat aanzien e9n begin gemaakt worden toet het tweede tooneel jan het tweede bedrijf van dit bloedige drama Generaal Roberts seint dat volgens berichten van French de Boeren niet voornemens schijnen zich voor Bloemfontein te verdedigen Generaal Roberts ziet daarin het bewijs dat de Boeren volkomen gedes rganisoerd zijn Nu is deze conclusie zeer gewaagd vooral wanneer men nagaat dat verschillende Engelsche deskundigen reeds dagen geleden hebben doen uitkomen dat de verdediging van Bloemfontein hoewel voor de hand liggend een strktegische fout 2ou zijn Reeds voor eenigen tp haalden wg de meening aan van de WeStm Gazette op dit punt die zeide Hoe zuidelijker de Boeren stand honden hoe meer zg in de kaart spelen der Engelschen Maar hoe verder zij desnoods ach terhoedegevechten leverend naar het Noori den terugtrekken in de richting van Brapdfort Winbnrg des te moeilijker zal het voor Lord Roberts worden hen te achtervolgen De Manch Guardian zet hetzelfde denkbeeld uiteen Hoe dichter wg bg onze operatiebasis een gevecht kunnen leveren hoe beter j en Bloemfontein is de dichtstb gelegen Ud van eenige beteekenis Doch als het in ons belang is dat de Boeren voor Bloemfontein zullen vechten het is zeker niet in het hnnne Zuiver militaire overwegingen moeten hen or toe leiden de hoofdstad van den Vrijstaat te verlaten Dit is zonder twijfel ook do raad dien Transvaal heeft gegeven aan den Vrijstaat Nn zgn er van het standpunt der Vrjjstaters zwaarwegende opmerkingen te makeu togen zulk een plan Het feit dat Bioemtontoin de zetel der Regeering is doet er niet veel toe Doch het blootgeven van die stad heeft het verlaten van ongeveer de helft van den Vrijstaat tengevolge en op den duur zal het er toe moeten leiden dat het lot iran den Vrijstaat zal beslist worden aan de overzijde van de Vaal Dat zou wel het meest in het voordeel zijn van de verbonden Republieken maar het zou tevens van de burgers van den Vrgstnat een groote opoffering eischen Hunne beslissing is thans van groot belang voor het verloop van den oorlog Het bezoek van president Kruger aan Bloemfontein sphijnt hiermede in verband e staan Het was noodzakelijk om de Vrijstaters te doen inzien dat de militaire staatkunde zulk een offer van hun eischt Verspreide Berichten Fraskeijk De ministerraad heeft gisteren in hoofdzaak het door den minister van financiën uitgewerkte wetsontwerp betreffende de algemeene inkomstenbelasting goedgekeurd Voor de tweede maal hebben de stakende mijnwerkers t Carraaux zich tot ministerpresident Waldeck Rousseau gewend met verzoek als scheidsrechter te willen optreden in het tusschen hen en hun patroons hangende geschil DuiTBCHUSD Dr Arons verklaart dat hij zich niet zal verbinden aan de redactie van een groot so ciaaldemocratisch blad Het heet dat de regeering het verbod van invoer op bnitenlandsch vleesch bedacht heeft om de stemmen van de agrariërs en de conservatieven voor het wet ontwerp tot uitbreiding der vloot te winnen Leizer Wilhelm heeft eergistermiddag in de keizerlijke porseleinfabriek te Berlijn de voorwerpenbezichtigd welke ter eïpositie op de Tentoonstelling te Parijs zullen worden ingezonden EsGELiND Eergisteren heeft Koningin Victoria opnieuw een rgtoer gemaakt door Londen wederom evenals Donderdag begroet en toegejuicht door een enorme raenschenmassa dio God save the Queen zong en met zakdoeken hoeden en vlaggetjes zwaaide OOSTENRUK HONQARIJE In verband met de verklaring van ügron in het Hougaarsche Huis van afgevaardigden dat hij aan het Vaterland het bejicht heeft gezonden waar de ex premier Bauffy van verduistering van verkiezingsgelden wordt beachujdlgd heeft Bauffy hem zjju secondanten gezonden Op zijn beurt liet Ugron den minister der honveds Pejervary en den afgevaardigde Rohonczy uitdagen doch Fejervary weigerde met de npenlgke verklaring dat hg Ugron geen man van eer acht Gistermiddag duelleerden ügron en Bauffy in de honvedkazerne te Budapest op het pistool om 4 uur ging het op den sabel tusschen Ugron en Rohonczy mNNENÏ7AND Het station Dordrecht dat tot heden een open station was waar de reizigers aan regen B 8 57 4 99 w OUBA B TT1BD4U 9 64 10 49 11 19 11 81 19 18 19 58 1 86 9 11 8 86 11 9S 1 11 86 1 07 11 49 1 14 11 80 11 61 19 89 1 98 9 80 1 54 4 04 9 09 411 il m 8 88 9 09 8 46 8 58 8 69 9 C8 9 89 X 9 88 4 4 4 55 6 09 5 09 5 18 9 96 9 7 90 7 88 8 19 dooi 7 87 4 08 4 16 9 88 9 48 p 10 11 4 87 M 5 18 g O n D A nu nna ROTTEaDilt 9 88 9 40 10 19 11 10 19 10 86 10 48 10 09 lO lï 10 4 8 88 S 40 19 88 18 88 1 66 II 2 0Ï g 89 59 49 1 9 8 i 11 11 80 11 87 7 8 7 5 4 40 4 60 4 57 6 04 6 10 9 58 8 40 4 45 4 65 5 04 6 11 6 17 46 t 6S 6 06 8 14 6 90 U 6U 06 19 84 l f 5 4 9 4 84 7 44 8 08 8 14 t OO 9 88 flOnOA DEN HAAG iwi 1 08 1 08 9 14 8 45 4 18 4 65 5 96 6 07 49 6 15 7 17 19 16 10 1911 16 11 1 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 19 9 98 9 67 7 95 8 09 8 41 9 11 7 87 8 68 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 85 9 19 9 89 1 18 1 89 I IS 1 80 1 48 618 6 8 6 87 6 65 6 15 6 48 7 45 8 49 4 16 4 46 19 46 9 58 10 86 M 8 55 9 08 9 46 lo ll 11 97 11 86 19 0 1 80 9 4C 8 00 4 00 4 86 4 46 6J0 6 19 7 4S 7 56 f H 9 48 10 19 10 17 1 86 4 51 6 18 9 a 8 47 o O L D A l r U U 11 t TIM nrM 10 67 18 1 0 18 40 8 16 8 17 4 89 11 14 S 11 9 40 8 34 11 46 19 8 1 19 8 08 8 60 5 04 B 40 II 07 8 05 6 66 7 10 7 18 7 89 T l fin wind blootstonden zal een verbetering 10 88 10 48 10 8 11 16 8 S 88 40 T 8 48 I 69 6 48 6 03 11 5 6 84 7 60 8 18 7 14 8 88 8 66 9 88 10 14 10 61 T 6 87 6 66 7 88 8 1 8 4 80 10 16 10 8 11 88 19 0 1 87 8 08 8 80 8 6 4 48 6 88 6 41 6 3 7 63 D l 10 00 10 84 6 16 8 68 8 14 10 88 11 65 19 97 4 99 7 8 J 9 f 10 64 6 80 7 09 8 9 10 46 U 86 4 3 i 7 8 9 49 SM l n 7 7 8 36 01 8 9 6 10 69 11 10 D ll 1 61 U 8 40 8 6 4 48 5 80 6 10 7 1 7 69 98 10 08 10 86 11 10 ondergaan door het aanbrengen van een orerT kapping Met het heiwerk is reeds een aanvang gemaakt Een der uitvoeringen by gelegenheid van het feest der Nederl ToonkunstenaarsVer eeniging te s Qravenhage zal gewïd zijn aan de muzikaal dramatische kinst Er is daarvoor sprake van de opvoering van Darthula van 8 van Milligen en Selencia van V Brucken Fock Voor de tentoonstelling van Unziekiustramenten heeft naar wg vernemen de heer Verbrugge zgn lokaal aan het Bezuideuhout welwillend beschikbaar gesteld Vad Onder het opschrift Agitatie om Agitatie geeft het Hbl de volgende beschouwing die zeker de aandacht verdient Van den aanvang der Hoogerhnis beweging af hebben de sociaal democraten zich er van meester gemaakt Dat heeft menigeen op een afstand gehouden Men werd al dadelgk afgeschrikt door deze Jnstitia die schreeuwend en met een roede vlag kwam aangeloopen Toen echter langzamerhand deze Jnstitia hoe vreemd ook van gedrag toch echt bleek toen traden ook de eerst afgeschrikten tzg ook schoorvoetend van alle zgden nader Eenig wantrouwen bleef nochtans bestaan gelgk een kamenier op den langen duur kwalijk voor meyrouw kan spft len zonder argwaan te wekken maakte deze Jnstitia nn en dan een gebaar dat denken deed aan socialistische agitatie Hetgeen Woensdag in een Hogerhnis mew ting door den heer Hermans is gezegd is allerminst geschikt om dien argwaan weg te nemen Die spreker klaagde er namelijk over dat er nu geen agitatie meer is Wat beteekent datP Waartoe nn nog agitatie Wg hebben ons van harte aangesloten bg de aanvraag om revisie en wi hebben in ons blad i aimschoots gelegenheid gegeven om den rechtmatigen twijfel aan de schuld der Hogerhnizen te niten Nn is eindelijk de zaak in t goede spoor Het recht zal zijn loop hebben De Hooge Baad is in volle werking Waartoe nu nog agitatie P Als iu den tegenwoordigen stand van zaken een socialist om agitatie roept dan wekt dat weer den aanvankelgken argwaan in de zuiverheid der bedoelingen van de socialisten in deze zaak Dan wordt het een agitatie om der wille van agitatie Hetgeen het recht schaadt en de Hogerhnizen I I Mi Geineng de Berichten Aan een vriend iu Holland schreef president Steyn op 29 Januari een brief waarin de volgende zinsnede kenschetsend is voor het edele hoofd van het heldenvolk dat zoo trouw zijn verbond met de Traasvaalsche broeders gestand deed 11 1 S 8 89 7 68 8 08 8 10 8 17 8 86 10 10 10 87 10 17 10 94 lO io 10 55 8 60 11 46 11 M 8 0 r 6 10 0 10 16 9 10 10 1 1 0 7 4i 8 17 8 97 i A 8 41 8 47 8 18 l tO 10 49 10 08 10 40 11 U 10 1 10 7 10 10 44 U 07 E le oi Men verwgt ons dat wg de aanvallende partij waren ma ar men vergeet dat zelfs een mnis vecht wanneer hü in een hoek gedreven wordt Het kan ons trouwens niet veel schelen of wg nu al de aanvallende partij waren of niet W zgn er nn eenmaal in en moeten trachten met Gods hulp er nit te komen Wat den Oranje VriJstaat betreft wg zijn een zwak repnbliekje maar toch sterk genoeg om getrouw te blijven aan ons eerewoord Met het oog op de door de Engelschen uitgestrooide praatjes van de wankelmoedigheid der Vrijstaters laten wij hier de woorden volgen waarmede de President zgn brief besluit De strijd voor oes is groot Tot nog toe kunnen wjj den Algoede niet genoeg danken voor zgn hulp en bijstand Wat ook gebeuren mocht in de toekomst wees echter verzekerd dat wij zullen strijden tot den laatste toe Hbl Te Castricnm is een metselaar van een iu volle vaart zjnde tram gesprongen Beide beenen werden hem afgereden en de man die kort geleden gehuwd was is een unr daarna overleden Te Haarlem heeft een ongehnwd heer van 45 jaar wiens vermogen op 3 ton wordt geschat zich t leven benomen Een phonograaf qjs getuige Op een der poliliebnreaax te Pargs vervoegde zich dezer dagen een bewoner van de wijk St Georges met een graphopboou een verbeterde phonograaf zooals men weet onder den arm Na een beleefden groet aan de inspecteurs van politie plaatste hg het toestel zonder een woord te zeggen op een tafel en zette het in beweging Canalje 1 gespuis ellendeling I klonk het uit het toestel Ik zal je lever nog eens opvreten I Woedend stond een der inspecteurs op Mijnheer riep hij uit je wil zeker wel ophouden met die beleedigingen anders zal ik je arresteeren Als dat een grap moet beteekenen vind ik ze zeer ongepast Hond u bedaard mijnheer verzocht de man die beleedigingen a ijn niet voor u bestemd maar voor mg Eiken morgenmoet ik zoo iets van mijn vrouw hoeren En nu vertelde hg dat hg de ongelukId te man ter wereld was Eiken dag had hij ruzie met zgn vrouw ze schold hem uit bedreigde hem op allerlei wjjzen Hg had alles geprobeerd om vrede te houdeii maar ten einde raad was hg besloten de bescherming der politie in te roepen Maar hoef Natuurlijk uit zijn dierbare wederhelft de beleedigingen niet in het openbaar Ten slotte was hg op de gedachte gekomen een graphophoon op te stellen Nu hebt u het gehoord heeren besloot de man Ik wil terstond scheiden vanmijp vrouw Ongelukkig voor hem verklaarden de inspecteurs zich onbevoegd om in deze quaestie uitspraak te doen en raadden zg den man aan met zgn graphophoon naar de rechtbank te gaan en daar zgn toestel als getnige te deponeeren Te Londen is een zonderling gestorven die zijn familie tien millioen pond sterlmgnalaat Hg had z n fortuin gemaakt met grondspecnlatiën in Chicago doch was naderhand naar Londen gekomen en leefde daarzeer teruggetrokken op een zolderkamertje in de Reform Club dat hü bijna nooit verliet Van zijn familie kwam slechts een nicht hem wel eens spreken zg werd dan in de gang te woord gestaan doch zelfs dit bigk vanvriendschap was den zonderling zoo onaangenaam dat hij van haar erfenis van 2000 pd st een nul schrapte Eens telegrapheerdebij aan een andere nicht in Amerika hemte komen opzoeken doch zg kwam niet endit scheelde haar een vermogen Een paaronbekende bloedverwanten werden bg zjjndood met de mededeeling verrast dat zij toterfgenamen waren benoemd van ettelijkemiUioenen Toen de heer Leclercq president van de rechtbank te frnssel Afrika bezocht zoo meldt het Hbl v Antwerpen werd hg te Bondenbosch ontvangen door Cecil Bhodes destgds minister van de Kaapkolonie Heer Ehodes spriJc over Afrika en de plannen van zgn regeering Transvaal zou niet lang weerstand bieden zei h Men zou er wel kort spel mede maken hy sprak van een Engelsch Afrika van de Kaap tot CaJro I De beer Leclercq merkte hem op dat tnsschen die plannen Congo ligt Ik heb heel nw land niet noodig antwoordde Bhodes ik heb daarvan slechts een stuk vandoen Toen Leclercq hem hierover nauwkeuriger inlichtingen vroeg toekende de Brit met eigen baid een kaart van Afrika en sneed hierop de Congo door van het Noorden tot het Zuiden en toen zijn gast vroeg of hü die kaart behonden kon gaf Bhodes zgn toestemming De heer Leclercq bewaart haar nog tttü ïorgvuWlg John Ball zegtbetAntwerpsche blad laat alzoD de vreemde landen door anderen koloniseeren en als zg gereed gemaakt zgn dan komt hü er stontweg de band op leggen t Dit 19 iet geval geweest met de Kaap en met Natol dit zal de geschiedenia met Transvaal en later met Belgisch Congo zgn Als er niets tnsschen komt Hoe weinig eerbied heer Bhodei ook heeft voor het wettig gezag van zjjn eigen regeering blgkt 0 a uit het volgende De de BeersmiJnmaatschappg waarvan Bhodes president is vroeg aan de KaapschEugelsehj overheid van Stellenbosch vergunning om een fabrielf van ontplofbarA stoffen te vestigen te Somerset strand Dij vergunning werd 15 Februari jl geweigerd Maar nu is de fihodes maatschappiir tóch maar begonnen met het bouwOTvan de fabriek Heer Bodes komt bg den gouverneur in hooger beroep tegen het verbod van de overheid te Stellenbosch en de vriend van Chamberlain en van den prins van Wales is overtuigd dat hg zjjn zin zal doordrgven Onder de mannen die zich bg de bestorming van den Platrand bjj Ladysmith bijzonder hebben onderscheiden schrijft de Zuidafrikaansche Volkstom neemt de heer C F Dirks zoon van den heer Dirks van Utrecht een eerste plaats in De heer Dirks werd als reservist van de veldtegrafle opgekommaodeerd hg w s gedurende den dag van bovengenoemd gevecht van s nachts 2 uur tot s avonds o uur op den Platrand met zgn heliograaf en seinde te midden van het vreeselgke vuur niet minder dan 700 woorden dien dag naar beneden zonder een enkele fout te maken wel een bewgs hoe kalm de heer Dirks onder den regen van bommen en geweerkogels gebleven is Een oogenblik schoot onze eigen artillerie twee bommen in de richting van de heliograaf denkende met den vgand te doen te hebben waarop de heer Dirks met de meeste kalmte een sein naar beneden gaf om niet t schieten Een bom barstte op 6 meter van het toestel uiteen Een wakkere jonge vrouw 19 jaar oud en getrouwd die onder de Boeren was die den Pieterskop ten noorden van de Toegela verdedigden tegen do aanstormende Engelschen vond daar den dood Ken Engelsch officier zegt dat zjj vöór haar dood verklaarde niet met de meerderheid van de andere vrouwen weggetrokken te zgn omdat men haar als goede schntteres in de stelling wilde houden Er zgn zegt de officier nog meer bewgzen dat vrouwen naar de schansen liepen om oen tweede geweer voor de mannen te laden en zoodoende do tradities van vroegere HoUandsche oorlogen getrouw bloven In de verlaten kampen vond men allerlei dingen die een vrouw gebruikt verspreid liggen STADSNIEUWS GOüDA 12 Maart 1900 Gisteravond had de eerste Algem Verg plaats der sedert 18 Feb opgerichte Metaalbewerkersgezellen Vereeniging Na door den Voorz te zgn geopend werd het conceptreglement behandeld en behoudens eenige wgzigingen goedgekeurd Een definitief Bestuur werd gekozen waarvan den Heer E Massaur het presidium op zich nam Staande de Verg traden nog 12 nieuweleden toe zoodat deze jonge Vereenigingthans 29 leden telt Heden lUorgen werd in de werkplaats van de firma Verdries aan de raam de werkman A door het omvallen van een gzeren plaat zoodanig gekwetst dat zgn rechterbeen is gebroken In verband met de op te richten gemeentewaterleiding IS door den Baad der gemeente Schoonhoven besloten in den loop van het jaar een leening aan te gaan groot f 80 000 too mogelijk tegen i pCt bg de maatschappg van gemeentecrediet te Amsterdam Haastkecht Zaterdag 17 Maart spreekt de Heer D de Klerk van Botterdam voor de Afd Haastrecht van het Alg Nederl Werkl Verb met het onderwerp Het Vereenigingsleven in verband met het Alg Ned Werkl Verbond PoLSBROEit Eergisternacht heeft men hg de wed C Speksugder alhier bg wie tgdens de Kroningsfeesten de glazen werden ingegooid en verdere baldadigheden gepleegd getracht hooiberg en woning in brand te steken Voor eenige dagen schünt reeds het plan tot brandstichting te hebben bestaan daar iemand zich des avonds op verdachte wgze bg de woning bevond Nn echter gelukte het den zoon van de wed S die laat thuis kwam en petroleum rook waarop hg een onderzoek instelde zekeren F v K een welgesteld landbouwerszoon te ontdekken hg den homberg in het bezit van petroleum alsmede een daarmee gedrenkt papier om in een reeds gemaakte holte in den hooiberg te duwen terwgl gisteren nog verdere aanwgzingen zgn gevonden die overtuigende bewgzen tot het in brand steken ook van het bnis aanvoeren De dader schijnt een volledige bekentenis te hebben afgelegd en verklaarde even te hebben gewacht om het geloop dat hjj hoorde te doen voorbijgaan en alsdan zgn plan uit te voeren doch dat geloop was het naderen van den zoon der iftd S die hem aangreep en met behulp van toegesnelde personen aan de politie overleverde Men brengt deze poging tot brandstichting in verband met de vroeger gepleegde baldadigheden waarvoor de schuldigen thans gevangenisstraf ondergaan DAMES en HEEBE I Deensclie Qlacé Handschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 7CS0tJDAiBtenhoau ito ti Iteurs van Ainslcnlain Vrkrs 8l tkrs 81 iV ♦ 8 98 93 S 1001 88 83 88 94 M l 65 96 96i 98 101 67 67 98 l 96 100 84 90 1 t 94 Si 43 65 10 90t 1641 9 z 198 110 90 ï ll l 10 99 8851 100 56 55 161V 97 z 98 10 il 100 1141 141 69 105 74 7 104 37 96l S6 9 581 180 81C 10 10 4 9 ll 100 IV U7V 9 MAART I iDiiLiSD 0 rl Ned W 8 S i ilild diw dllc 8 dito dito dito 8 llolliu ül l Qoull 1881 934 Italib lasohr Tmg 1889 81 6 OoBTSMR Obl IQ apier 1868 6 dito in Eilver 1888 8 PoBTOSAL o 1 mot coupon 8 dito tioksl 8 ItniLANU ObLBinneot i894 4 duo Qecons 1880 4 dito hi Rothi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito iu goud leeu 1888 8 dito duo dito 1684 6 iPAïJj Perpet chuKi 1881 4 ruHKKiJ Qopr Cduv leen 1890 i Ge If ening oue D Geo leemn er eC liniBArK ttp T oblg 189Ï 1 Sillioö Clb It 8oh 1890 8 VlNrZUELA Old 4 oub p 1881 VUTMDAll Obligation 1896 3 lloTTllDAK Stall leeu 1894 3 ID N Afr HinileBv sand Arendb Tab My Certifiiaten Deli Maatscbapp dito Am Hypotheekb pandbr 4 Oiiit Mij der Vor teol aand s Gr Hypolbi ekb paodbr 4Vi Nederlaodaehe baalt aand j NadHandelmaAtaoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hy otheokb paudtr 4i Ctr llypotboekb dito 4 OoaTBNft O i8t Hong banli aan l Huai Kypotbeukbank paudb 5 Vkzuea Ëqu bypotb pan Ib 4 Haxir L G Pr Li n rert 8 BV Holl IJ 8pouriT Mij aand Mij tl t Exp r St Spw aand Ked Ibd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Uljooorv 1887 99 A Bobl 8 ZuiiT tMl Spnmg A H obl 8 POLF K Waraohau Weenen aand IIUIL Gr Rui Spw Mfj obl 4 Haltisobe dito aand Paatova dito aand 5 Iirang Dom ir ilite aand 6 Knrak Ob Aiow £p kap opl 4 dito dito oblig 4 VHfBiAA Üout Pao Sp Mg oM 5Oh e k Nortll W pr C t aaml dito dito Win 81 Peter obl 7 1 Denver It Sio Gr 8pm oert T a lUiooi Centra obl in goud 4 1 bouisT h Na bTilliOert T BAnd Hexi o N Spw M Ie hmo 8 Kia KaufB T 4pOt pref aand K Tork Outaa o k Weat aand Penn dto Obio oblig 8 Oregon Calif lobyp in goud 6 St Paul Hinn k Manit obl On Pac Hoof l n obig 6 dito dito Line Col Ie h p O 5 Oaxada Can South G iert T Band Vn 0 BbU k Na lo h d e O Anitard Omnibua Mij aand HofteM Tramwe Haata HBud KiD Stad Amaterdam aand 8 Stad Boiterdam aand 8 Bman Stad Antwerpen 1887 9 8iad Bnuael 1888 9 Hom TbeiiaRegullrG aelaeh 4 OoanaB Sluitalcenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 9l AJin Btad Madrid 3 1568 Nbo Vt r B I Avh Spoe eert ONTVANQEN eene groote keuze swABTE mmmm U SAMSOM Specialiteit in COSTüMijS MANTELS en JAPONSTOFFEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 12 Maart 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Vette Kalveien redel aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 28 3de kwaliteit 25 cent per halt tCilo Vette Varkens redel ke aanvoer iste kwaliteit 20 ade kwal 19 3de kwal 17 Cent per half Kilo Vette schapen redelijk aangevoerd De handel was voor alles prijshoudend VEBSCHEIDENHEID Oproer in een theater Een onbeschrijfelijke verwarring en lawaai ontstond dezer dagen iu een theater te Bordeaux waar een tooneelgezelschap een voorstelling gaf Het pnthek weinig ingenomen met het spel der acteurs begon stoelen en banken op het tooneel te werpen uit een van de baignoires wat het sein was tot een waar bombardement van alle rangen Doorspelen was onmogelijk het scherm zakte en het orkest maakte zich onder den projectielenregen glings uit de voeten Van den engelenbak wierp men zelfs een ijzeren leuning iaar beneden Tevergeefs trachtten de directeur en de regisseur het publiek tot bedaren te brengen men wierp hun stoelen en banken nnar het hoofd Het oproer bedaarde eerst toen de regisseur zich bereid verklaarde allen een biljet voor de volgende voorstelling uit te reiken ADVERTEWTIHN COKES De prijzen der COKES zgn van at heden Af Gasfabriek AS Cts per H L Geklopt 0 A an huis bezorgd S ets meer per H L DE DIBECTIE DEE STBDEL GASPABBIEK Gouda 12 Maart 1900 Wie eker aja wu d Gcbte £ Uul CllCao te ontvangen teaaiiiengeatehl en na vele prabeadngen in den handel gekomen ondet des naam dea uitvinden Dr UlohoeUs verrurdigd ep de beate ouchinea in het vereldbercemde étabblisnment van Oebi StoU erok te Keulen Iteht J rTQieIz ent Cikel eacao in vierkenfeo bogaen Deae Eikul Caoao la met melk gegokt eeiw Mngenime gezonde drenk voor d gelijkteh gebruik een 1 2 tfaeehreli nn t poeder toot een kop Cbooolate Ab geneaeknobtige drank bij geval nn diarrhee alecjita met water gefartiilnii Yerkriigfaear bjj 4e vootaeanal B 1 Apotbaksn eiu PrK Ko V S protftn jw t 1 80 o 0 90 o aS5 aenen Iv genwo rdigar voor Neder tend JuRus attenUtdl Amnterdam Kalvetatraat 103 Weuscht gij eenflinkenKnevel gebruikt dan niets als èéne Flesch ijlivjiiu 11 iv J uu VjUllil Het is gebleken het eenige middel te zijn dat werkel k succes beeft Als men de gebruiksaanwijzing goed opvolgt is ééiie Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bg H H Coiffeurs en Drogisten of direct na ontv v postw of postzegels 4 f O rO hg A v QEFFEN Azn BOTTEEDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac f 2 10 12 5 00 Met Eeclam e pjl a a t Franco rembours