Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1900

Woensdag 14 Maart 1000 No 8144 388te Jaargang c 2 s mmm amm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefora a M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte InzendiBg van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o At De Uitgave dezev Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prijs pev drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENTEIN k 9 a mi U O fi s 3 o £ Indien gy niet wilt hoesleo gflbraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Lmiven Borstlioiiig Extract Méamhe uit de Koninklijke StoomfabMek I e Honingbloem vau II 1 ISCHAIii Co DenllaagrJoOmanciers VAN VAN VAN VAN VAN Van VAN VAN VAN VAN 3 Th TOftKBN flo o B y W1 IK Oudewn M KOLKMAN Wad4i xvee a BOLLMAN Bodegravtn PINKSB Nieumt erkad 1 1 A W 1 TiK DAM Haoitrerhl A N T l ZE3riEN Sclioonlioven Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Zn VèrkrSgbaar bü A BEINKMAN ZOON te Gouda ZAKBOEKJE VOOR Gasfitters Bouwkundig en en üasverbruikei 8 DOOK ƒ J PUINS VAÜ DOESaUKGH Directeur der 8ted Gaslabriek VAB GOUDA Frp 1 O M FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische Wisschf rij II OPi E HEIMËK 19 KruUhade Bottcrdam iebreTotet t door Z M tien Koning der Belgen Hoüfddepöt voor ÜOÜDA de Hevr A VAN 08t Az dpecialiieit voor bet Btoomen eu verven vau alle Ueereu en Dameagarderoben alsooV alle Kinderp oederen Specials mnchtinj nor li t nïflom ti nn plucbeniatitelH voeren bont cdï Oordgnen Ufelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste métbode t everfd Alle goederen hetzij gestoümd ol eevertd worden onscbndel k voor de K z ndfeid TolKen staal bewerkt Xieeii Engelscli maap EcHt BOEHENBUOOD tX ent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 TUtny i Woadnbaltim in do gelieele wereld beleend en geroomd Onovertroffen middel tegen idle It o r B t 1 o II Br t ft e rHaaKiiek ten enz Inwendig f zoowel u S ook uitwendig in bijnii nlle ziekte evntlen met goed gevolg nan 16 wenden l rU p r flacon I 1 per pvBi t 115 Thierry s Woadinalf bezit eon ulsiiog o u e k e ti tl e g e iio e b k r n c U t wi heiUiimtt wurkinji MftAVt ineöstal elke pijnlyke en gevaiirvolle operiitie Rebeel o erlwdU Met ile e zult werd oen U jfttfr ouil voor on eiieehli k trehOUdeil lie liq ZWUl n onlmiBS en liijim fö jfittr kHukeriydtiU ireuezeil Uranst gonp mt en vurtnchtms der pijiiijii l ij woiulun ontstekingen enz vmi alleiloi aard Prijs per po $ f 150 per post f l eo Centraal Depot voor Nederland An 1HIM1KY lil Pii iji adi bel Hohitseh Ocïterreich Oellrve progpeotua te uutbilden bij bet Centraal DïjiCt bnniltin lltkia S insterdnu I Eon ss Mi Schal voor de ongelukkisre slachtoffers der Zelfbevlekkiug Onamd en gehe m iitspatüngen is Het beroemde werk Z Dr Uotau s FJJBE VVRI i HolUndflcbe aitgavo met 27 alb Pr s 2 gulden leder die aan de vursobrikkelüke gevolgftu van deze ondeugd l dt moet bet leceu de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een lekeren dood Te verkregen by hetVer lagsUagasin te Leipsig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland £ CASSl ÏO TA M A Turfmarkt Cr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS vaii tot 4 nnr 1JUA S van uur ZONDAGS Wwezig Kort overzicht onior Prijaooarant SHEBEIES Pale en Gold Dry van a J 16 50 per 12 ess 9 EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 P MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch Pj BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © COGNAC i f 1 75 1 2 25 f 2 75 1 3 25 1 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 g BOPtlDE A TJX i1 ï Per Fl Per Ank 45 Fl I g § LISTBAC 1 0 65 Nto f 27 75 a CHATEAU VALROSE 0 75 31 S S St ESTEPHE 0 85 36 H St EMILION 1894 1 42 w g PAUILLAC 1893 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 tj i SAUTBRNE 1 42 58 O ZELTINGER Moezel 0 90 87 60 2Ei = BOURGOGNE 1 10 47 2 De flesschen zjn in de prijzen begrepen en worden ji 3 ets per stuk teruggenomen g Btj elke hoefeelheid verkr gbaar M De flrina T CREKAlSt Gouda 8CHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCüAlK Co 8 MeliMltlie i Ue beste middel der wereld Co s MellanthO geneest Kmkhoest Co s Meliintbe geneest Mowel oud ole jong Co 8 Meliantlie mag in geen hüisgeiin ontbreken Co s MellanthO atliat Toortdurend onder Scheikundig toeziobt Oo S mellanthe helpt onherroepelijk Co 8 Melianthe is bekroond m t Eerediplonia i Co 8 Melianthe l bekruond mot Goud Go s MeLanthe is bekroond met Zdver Co s Melianthe is verkrijgbaar in flaooni nn O Ct to Ctë en f f b ÜVma WOLt t Co Weathaveè 198 doada D MIMBIBS Kleiweg E 100 Gouda K H ViS MILD Veeretsl B r 36 te hovda A BOUMAN Moordrêckt 1 KUo Vropon heeft evenveel voednigiiwaank als 5 Kilo beat modTleeaob of ISO WO eieren Tropon wordt in het Uoliaam onmiildWyk tot splerwoefepl en Uo 1 aaalttiet zonder vet te vormen Tropon heeft by 1 oreKeld gebruik eene hednldaDda tofloame van krachten ten gevolge zoowel by gezonden als by zieken en kan aaa die mWÊD toegevoegd worden zonder daarvan den am iak te bederven Door d l IIMniHgaB prya van Tropon kan Iedereen het licb versebaffea Vaik 7 b l apatkaliavB drailataa a all a ti latollMK QeneraalAgenten voor Nederland en Koloniea 0 Boest Ciii H van der I eyé RotterdwM r ja Patent H StollGB MllKtlrf JOPJlUnQ Fatent H StoUer tfrungsn hat Aniats tu rv Madtnvi vmrtmimen Nachahmwi en gaiabat llan taufi dahar aniera atels acliar H SWbn nur 1911 itnt Jtraot odar In toleim UMihantOimtan k taiM aaaat Plakat ala nabanttaHaiKll aiaiêliUltl i S erMtlitlm uM Ze m i M 1 Disiiuumt GEE eCTCR adres voor alle soorten 8CH0ENWEEK dan helNovnlbrdbaiiLscb Scboen en Laanenmagazija Kleiweg E 80 tegenover de Kleiwegjteeg OPRClMlSCi van alle voorradigWINÏERWERK en verschillende andersartikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Pam Expelleï § Dartif jast w tdt dit mMdal MtmniiaDd laofea all Hiilill da mntmi aitnmi fta i vartiouwao ap hat fckriAMnark Ai4 b da meaata aaothokaa Ta Antardan uTlIMk Oébaa TB TnrB Baadare m it i imtKiiin I Sleuw onovertroSen I 1 welbekend I WL i VQW sa CBT iLixia I nl tot vourtdart nde radicale auzekere geaezing van alle telisde meest hardnekkige zenuwtlekten vooral outataan door m mm afdwalingen op jeugdigen leeftgdTotale genezing van elke zwakte Blee incht Benauwdheid floofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte apgavertering Onverniogen Impotenz PoUntione enz UitToerigo proepeotuasen I rija per fesoh il 1 1 IIV dubbele Jeai h il C OenlranlDep6t Matth v d Verte Zaltbommel Dcpóla M Clébon It Co Kotterdam F Happol a Gravenhage I Halramaos ile J mg J Can Eolterdam Wllf Si Oo Oouila n bii alle dro sten lKOI Jk pniKB o o DE t SCHIEDAMMER GENEVEE Uerks NiaHTOAF Verkrijgbaar b j PEETKBS Jz CH IEDAM Als bewiJB van eohthoid ia cachet oo kurk itaedi voofr lien van don naam dor Fima p noppE Telepliooniiet Gouda Abonnement i 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van M 1 Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aanjhet Bflks Intarcommnnaalbureau Op 1 Maart 101 verkregen abonneinanten Contrabten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT jTw KOUD Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA U lillWAREIir UEnEEDSCUtPI ESi Ill1 llOlJD AH riik£LEN FORNUIZEN Breukbanden liiii is ler ee t laatste Abonueuieuta Vaor tcUiiii Donderdag 15 Haast 1900 TEEEENIGÜE ROITERDAHSCBE TOOüEELBTEH LE GRAS HASPELS DOOD VOOR DE WEI Drama in viJf bedrijven Aannana W Gewone bepalii e i en prü eo Bulteplaudscli Overzichl Kr loopen allerlei geruchten van aanzoaken der Zaid Airikanen om vrede Uit 4m Haag meldt men W kunnen met zekerheid medeiKelen dat presideat Krnger door bemiddeling van de eonsttls van buitenlandsche regeeringen te Pretoria tot de groote mogendheden en de Vereeniil Staten van Noord Amerika zoomede tot Nederland België en Zwitserland het Terzoek heelt gericht om bemiddelend op te treden Uit Londen twee berichten Het eene In waUagelichte kringen twijlelt men er niet aan oï de regeering van de ZuidAJri kaaatche Sepubliek heeft onlangs aan de Engelidie een voorstel gedaan maar men weet niet welk De regeeringsbnreau s laten over het onderwerp niets los behalve wat men als toegegeven mag aannemen dat de regeering een of ander voorstel heeft ontvangen Het bericht dat de vorige week een kabinetsraad m gehouden om de zaak te overwegen was ongegrond Het andere Er is reden om aan te nemen dat de Vereenigde Staten hun goede diensten aangeboden hebben aan Groot Brittannié en de ZuidAirikaansche Republieken Dit heeit niet den vorm aangenomen van een aanbod van bemiddeling not Engeland onaangenaamlsoa zijn en dat de Vereenigde Staten niet zouden wagen voor z wisten dat hot voor beide oorlogvoerende partijen aannemelijk zouweïen Maar de Vereenigde Staten zouden zeer geschikt kunnen dienen als tueschenpersoon voor het overbrengen van aanmaningen tot Trede ol van do Vraag op welke voorwaarden de vrede verzekerd zou kunnen worden Ten slotte een dergelijk uit Berlijn Volgens een gerncht waarvan op t oogenblik de al ol niet gegrondheid niet is na te gaan is er tnsschen de Europeesche mogendheden al een vertrouwelijke gedachtenwisseling aan den gang over de mogelijkheid van bemiddeling in den oorlog in ZnidAlrika waarbij vooropstaat dat het beste ion wezen dat die bemiddeling werd aangeboden door het boold van een staat die in Alrika in t geheel geen belangen heeft looals Oostenrijk Hongarije Zwitserland of een van de Skandinavische rpen misschien konden dan later andere mogendheden het aanbod vriendschappelijk onderstennen Natnurlijk hangt de kans van welslagen van znllc een poging in de eerste plaats al van Engelands geneigdheid daartoe en die achijnt vooreerst niet groot te wezen FEVILLEIOX Vroeg Verwelkt Naar het Dultaoh 5 Sedert sprak ze veel meer dan vroeger met me over sterven over kaar eigen dood Vt voor mij zeidc ze hoop te sterven zooals oom Joachim gestorven is Ik wil er bij zijn als ik sterf ik wil ook mijn dood beleven en niet om het zoo ineens uit te drukken achter mijn eigen rug om uit de wereld sluipen Al9 men mij eens uitdaagt had ze gezegd toen wq van de begrafenis huiswaarts keerden zorg er dan voor b te Johannes dat ik ook dddr op dat kleine F laatste rustplaats vinde Ik wit niel wt men mij naar dat andere kerkhof brengen zal met zjjn pralende kruisen en pochende gedenksteenen En geen kruis of steen op mijn gra vriend Ik heb in t leven Aruisen genoeg gedragen in den dood moet de aarde mij licht njn AUes t ik dan mocht bezitten laat ik aan mijn garde na Gij moet aorgen voor zij aan t verdeekn gaan u een aandenken te kiezen Beloof me dat Johannes Voor t overige heb ik mijn testament bij bet gerecht gedeponeerd Hare woorden bedroefden noch verontrustten mij Ik zag haar in voU levenskracht aan mijne zijde ja otichoon beur haren vrij erg begonnen te grijien kw m ze mij in hare melancholische Indien er eenige waarieid is in het bericht dat de presidenten Kruger en Steyn iu een telegram aan lord Salisbury hun gejieigdheid om over den vrede te onderhandelen hebben te kennen gegeveii dan kan dit hoogstens zijn een laatste poging om te weten wat Engeland wil of zooals de Daily Mail het noemt een volledige verklaring van Engelands bedoeling uit te lokken Nu de Boeren uit het Ëngelsche gebied zjjn teruggetrokken nu de Vrijstaat door Ëngelsche troepen gedeeltelijk is bezet nu Bloemfontein bedreigd wordt kan er wellicht een partij zgu in het Boerenleger die meent dat Engeland het zoo kwaad niet voor heeft met de Republieken Om hen ten volle te overtuigen van Engelands plannen en bedoelingea om te doen zien dat de strijd niet gevoerd wordt voor een ilctiel iets doch dat het werkelijk gaat om de vrijheid en de onafhankelijkheid der Republieken vroegen de presidenten dan naar Engelands plannen Dit blijkt ten dnidelijkste uit de berichten van de Daily Mail Dit blad bevat een telegram verzonden uit Pretoria met de bijvoeging gezien door de Boeren Regeering en van den volgerffFen inhoud Gesprekken die ik had met de hoogste ambtenaren toonen dat naar de Boeren meenen thans de tijd gekomoQ is voor het opheldereB wi aU mk enitanil t4B valaclurvoorstellingon waardoor naar zy gelooven de oorlog ontstaan is Zij ontkennon het ontstaan van een Hollandscbe samenzwering Zy beweren dat zij de stellingen buiten hun grondgebied gelegen slechts op strategische gronden bezet hebben terwijl de onthouding der Airikaanders in de kolonie van deelneming aan de vijandelökheden hun onveranderlijke loyaliteit toont Indien Engeland een verordeningsoorlog voert zullen de Republikeinen den strijd tot het uiterste volhouden Doch zij gelooven dat een volledige verklaring van Engelands prestige hersteld is een grondslag kan vormen voor onderhandelingen President Kruger en president Steyn hebben te Bloemfontein beraadslaagd over een belichaming hiervan in een telegram aan lord Salisbury Doch het behond van de onafhankelijkheid der republieken is en conditia sine qua De Ëngelsche correspondenten melden reeds eenige bijzonderheden van t gevecht van Zaterdag die echter nog verre van volledig ziJn Het gevecht wordt beschreven als een stemming jonger en schooner voor dan ooit Ook was zi zoo mogelijk nog vriendelijker en voorkomender jegens iedereen met het minst jegens mij En ofschoon ik een dag ouder was geworden en allang boven dwaasheden behoorde verheven te zijn wakkerde hare toespraak en bet waas van weemoed dat over hare gebeele persoonlijkheid verspreid lag het oude met zooveel moeite bedwongen vuur weer aan en op zekeren avond sloegen de vlammen zoo hevig uit dat ik ze niet kon bedwingen t Waa eenige dagen zeer heet en droog geweest Wij hadden een paar uren in den tuin gewied en zaten nu uit te rusten op onze bank Weet ge wel Louise sprak ik dat het heden juist twintig jaar geleden is dat ik u voor l eerst zag Zij dacht een oogenblik na en antwoordde toen lik heb geen geheugen voor data Dit echter weet ik dat er sinds dien dag geen tweede geweest is waarop ik één oogenblik aan u heb getwijfeld Zy zag nadenkend voor zich uit alsof deze groote waarheid haar eigenlijk nu eerst recht duidelijk werd Dit moedigde mij aan I oui8C vervolgde ik mij staat die dag nog even levendig voor den geest als die van gisteren En sedert is er geen dag verloopen waarop ikniet gevoeld heb dat gij mijn liefste waart hier op aarde Maar sullen we nu tot aan ons einde zoo blijven voortleven slechts enkele uren van den dag in elkanders nabijheid doorbrengen terwijl we toch altijd amen behoorden tfl zijn i Gi i weet zeer goed wat ik tn mijn achterhoedegevecht De divisie Kelly Kenny met de cavalerie divisie rukten langs de Modderrlvier op de negende diviaie en de garde vormde het centrum en de zevende divisie opereerde aan den rechtervleugel in de richting vau Petrusberg Dit plaatsje werd zonder tegenstand door generaal Turker bezet Generaal Kelly Kenny rukte in de richting van Abrahamskraal voort Bü Drie fontein vond hg den vjjand tegenover zich op een reeks aaneengesloten kopjes Generaal French was daar reeds vroeg in den morgen met de Boeren slaags geraakt De vijand beschoot de bereden troepen uit zeven kanonnen waaronder oen Long Tom zoodat deze geen flankbeweging konden beginnen voordat do inlanterie was aangekomen Generaal Kelly Kenny deed een aanval op den linkervleugel der Boeren terwijl dQ artillerie een omtrekkende beweging nitvoeede Volgens een an ren correspondent geschiedde do aanvalop den rechtervleogel eu werd intusschen de linker omgetrokken wat minder waarschijnlijk lijkt Het rvoltaat was in elk geval dat de Britsein unepen twee kopjes namen na een charge met de bajonet Wat nu verder gebaarde is niet duidelijk Volgens Reuter w rden zü alleen uit de centrale positie verdrevea doch hadden zg de andere kopjes daa iMdaa dtuc beiet Waarschijnlp hebben ztf deze stellingen daarop in den nacht verlaten De omtrekkende beweging kon voor den nacht niet voltooid worden zegt Reuter dientengevolge konden de Boeren ontkomen terwijl lunger stand houden voor hen onmogelijk was De publieke opinie in Dultschland Is in rep en roer over het Fleisschaugesetz dat bedoeld was als een hygiénischen maatregel daar het de Rgksvleeschkeur invoert maar waarvan agrariërs in den Rijksdag met behulp van een deel der nationaal liberalen een protectlonistischen maatregel hebbon gemaakt In tweede lezing ziJn namelijk aangenomen de bepalingen door de commissie voorgesteld op den vleeschinvoer waardoor de invoer van versch vleesch aan zeer belemmerende bepalingen is onderworpen en na 31 Dec 1903 eenvoudig verboden wordt met uitzondering van reuzel spek zuivere oleomargarine en darmen Tevens wordt reeds terstond met de invoering der wet de invoer van gepekeld of op dergelijke wijze bereid vleesch met uitzondering van ham spek en darmen verder van vleesch in bussen eu van worst verbod p Voordat de stemming over deze bepalingen plaats had mengden zoowel hart voor u gevoel Kunt ge aiet besluiten den band die ons bindt nog wat enger aan te halen mij het recht te gunnen ook Voor de wereld n ijn leven aan het uwe te verbinden Ik waagde het met tot haar op te zien erwijl ik door mijn hartstocht meegesleept zoo sprak maar ik v rbeeldde mij toch dat zij zich geweld aandeed om kalm te hlijven en mij mijne brutaliteit niet al te streng te verwijten Na eenige oogenblikken antwoordde ze veel meer op treurigen dan ontstemden toon Waarom hebt ge dit gezegd Johannes Gij moest me kennen en weten dat ik met het leven afgerekend heb Denk met dat het oordeel der wereld mij zou weerhouden indien ik gevoelde nog jong genoeg te zijn om gelukkig te kunnen worden en gelukkig te maken Maar ik ben er misschien nooit de rechte persoon Voor geweest om mij met mijn gansche hart en ziel aan één mensch in t bijzonder te geven looals eene vrouw en eene beminde dat moet doen Ook mijne eerste liefde was een bedrog mijner fantasie Neen vervolgde ze na eenige oogenblikken uit medelijden zoudt ge toch niet gehuwd wdlen wezen neen dat zou een wreed medelijden zijn Gij zijt nog altijd een jongeling en een dwaze zooals ge mij daareven hebt bewezen Waarom doet ge mij niet het genoegen die lieve vrouwelijke Agne te vragen zij is negen en twintig jaar bezit eene schat van deugden en is daarenboven ik weet het maar al te wel op u verliefd Deze Agnea was hare liefste kerüaf eene doch de Rijkskanselier als de Minister Posadovskr zich in het debat om ernstig tegen dnaaaneming te waarschuwen De Rjkskanselier legde een korte verklaring at waarin hij deed uitkomen dat men in allerhOchster Stelle zeer ontevreden was en dat het ontwerp in den voorgedragen vorm de goedkenring van den Bondsraad niet zon verkrijgen Posadowsky sprak zeer vriendelijk en welwillend tqt de agrariërs maar betoogde dat hun plannen voor de Dnitsche handelspolitiek en de verhoudingen tot het buitenland allemoodlottigst zouden zju Tooh nam de Rijksdag met 168 tegen 99 stemmen de bepalingen aan Nn zegt men dat getracht zal worden vóór de derde lezing tot een compromis te komen Bg het verbod van invoer van de verschillende soorten van geconserveerd vleesch zon pekelvleesch geschrapt worden zoodat da invoer daarvan vergnöd zon blijven en bij het verbod van invoer van verscn vleesch zou de tijdsbepaling geschrapt worden met de bedoeling dat de tijd voor in werking treden van dat verbod nader zon worden bepaald Daar de Minister Posadowsky er op gdwezen heeft dat hij de handen vrjj moest hebben bg de onderhandelingen over de handelstractaten die over 2 1 jaar afloopen zon hij dan dit verbod all wapen kunnen gebruiken om het niet in wtrklng te doen tredeu als de contraete rende Staten tot concessiën bereid s n Waarschijnlijk zon echter zulk een compromis noch bet binnen noch bet bnitenland te vreden stellen De bepaling zal vooral Amerika hevig ontstemmen en is ook met name voor Denemarken eu ons land zeer nadeelig In Dnitschland zelf is er in d kringen van handel en industrie een zeer ernstige beweging tegen dit protectionisme ontstaan die zich steeds uitbreidt Maar de Regeering moet vior haar vlootplannen de agrariërs ontzien Verspreide Berichten Fbamkrijk In den briel welken Dreylns aan de amnestiecommissie uit den Senaat gericht heeft heet het o a De vrijheid welke men mjj he It teruggegeven was mü iets waard omdat lij mg in de gelegenheid scheen te stellen de vernietiging van de vreeselijke rechterlijke dwaling te veroorzaken De amnestie zou alleen generaal Mercier den hoofdaanlegger van de rechterlijke misdaad ton goede komen Het beet dat de amnestiecommissie be ter van den stadsgcneesheér wier naam men vroeger dikwijls in verband met den mijne had genoemd omdat ik tegenover haar woqnde Ook hadde het niemand tot oneer gestrekt verdacht te worden in dit lieve en aanvallige schepseltje behagen te vinden Maar mijn God ik Ik kon slechts het hoofd schudden en antwoorden irWaarom ik met van uwe Agnes hoddt f Omdat ik geen hoopje deugden maar een vrouw wil trouwen en wel eene vrouw die in mijne oogen eeuwig jong blijft en di ik niet om een ander maar alleen om mij zelf genoegen te doUi de mijne zou willen noemen A ge echter zoo Geinig van me houdt dat ge met een vroolijk hart koppelgeld aan mij zoudt willen verdienen dan ia het de grootste dwaasheid u te vragen ol gg mevrouw Weiszbrod wilt worden ik smeek u allernederigst om vergeving Ik stond op met pijn in t hart die ik niet kon overwinnen groette haar nauwelijks en ging he ji bedroefd beleedigd boos Den volgenden morgen keerde tk natuurlijk deemoedig en berouwvol tot haar weer en verzocht haar niét boos te zijn omdat ik gisteren avond zoo kinderachtig was weggeloopen Zij had volkomen gelijk ik was jammer genoeg nofc steeds een jonge dwaaj die zyn blik naar de sterren richtte en daardoor over de steenen op aarde struikelde