Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1900

halve Zola Picquart Bo Reinach ook Dreyins lal hoeren Het wetsvoorstel tot het verbieden der stierengevechten wordt door een commissie uit de Kamer onderzocht De oud minister van marine Lockroy heeft in een interview aan een medewerker der Liberie verklaard dat de Kamorafgevaardigde Camille Pelletan hem indertijd voor een betrekking aan Kijn departement z n secretaris heeft aanbevolen wiens benoeming een schandaal is geweest Bedoelde secretaris heeft Lockroy uitgedaagd De staking der mvjnwerkera te Carmaux neemt een ernstigen keer De stakers vallen op straat hun kameraden aan die zich geneigd toonen de door do patroons gestelde voorwaarden aan te nemen Ieder oogenblik hebben botsingen plaats en men vreest ernstige ongeregeldheden Te Marseille worden 3 schepen gereedgemaakt om 2000 man van het Vreemdenlegioen alsmede oorlogsmateriaal naar Madagascar over te brengen DülTSCHLASD Do Eerste Kamer van Baden hoeft met algomeene stemmen verworpen het door de Tweede Kamer aangenomen voorstel tot onbeperkte toelating dor kloosters en geestelijke orden Enoeland De nationalistische leden van hot gemeentebestuur van Dublin hebben besloten koningin Victoria biJ haar bezoek aan de stad een adres van welkom aan t f bieden BüLBIE De werkstaking der metaalbewerkers te Antwerpen is Zaterdag geëindigd mot een volledige inwilliging van de eischen der stakers BINNENLAND Het hoofdbestuur der Vere niging tot bevordering van Fttbrieks en Handwbrksnijverheid in Nederland heeft dezer dagen een circulaire gericht tot de secretarissen van de Kamers van Koophandel waarin het er op wyst dat soms ten gevolge van vooroordeel waardoor men wat nit den vreemde komt stelt boven producten nit ons land Nederlandsche producten in Nederland niet of slechts onder vreemde vlag weder ingevoerd te plaateen zyn Mochten er binnen het ressort der Kamer van Koophandel industrieën zijn die ten gevolge van dit vooroordeel haar artikelen niet binnenslands kunpen plaatsen terwijl deze met do bg ons in den regel gebruikte vreemde artikelen op bnitenlandsche markten waar de beschermende rechten dit niet onmogelijk maken goed concnrreeren kunnen óf wel industrieën van wier artikflon het vaststaat dat zij niet zelden onder vreemde vlag weder hier te lande worden ingevoerd dan verzoekt het genoemde hoofdbestuur daarvan opgave te willen doen zooveel mogelijk met de noodige bijzonderheden Mochten particulieren uit hun omgeving gevallen als in do circulaire bedoeld kunnen mededeelen dan zal dit aan Ülrecl 5 SüüorwBgverbiuillDgeD inel UolJbA W S i u n i u Oondi Itaordieiilit 0 pen aotterdMo M EotterdamD P Eottflrdam B AUna iDmidiii S F rr f T i r j ll 5 Kottaldiun Beun Rottordim D P Botterdw M Oapolle Hi aw rt iA Uourdrecht Soud 10 08 10 40 ll H 10 18 10 87 10 89 10 44 U 07 11 44 GOK A A STCRÜAM te e 9 s O 8 II 10 10 10 57 U OS10 8 8 4 A W iï s V i V MV 7 6 41B 0BM810 8 10 IH0 8 18 00 80 8B 7 S1BI 9 1J9 4B im 0OM B S lt 8 11 4 4 80 7 8 8 10 9 46 W i 4S S 80 7 88 8 0 8 BO 9 80 10 00 11 80 18 1E ll OtO l tl 8 80 8 48 8 0 8 88 7 80 8 SB 10 00 tovidi 7 17 7 84 II 18 9 09 1 84 lO lSlO iB 18 811 01 4I 8 4 17 4 l 8 47 7 6 8 14 9 1 11 10 ook aan boord met 8 poUtieoppassers en 10 dwangarbeiders waarna naar Dobo op de Aroe eilanden werd gestoomd om kolen te laden Den 12n Januari had het vertrek van Dobo plaats Na eenige dagen verschrikkeiyk langzaam gevaren te hebben waarby s nachts herhaaldejyk werd geankerd kwam de Serdang op een middag by het Vleermuizeneiland op 139 5 O L waar de controleur zich eerst met de bevolking in verbinding wilde stellen hetgeen wel zonde gaan daar deze mensohen geen reden hadden om weg te looped Tevens zonden dan van hen inlichtingen bekomen knnnen worden of de gevangen genomenen om zeep of het binnenland ingebracht waren in allen gevalle waar ze zaten Dienzelfden avond vertoonden zich al pranwen en den volgenden morgen kwamen er reeds twee aanzetten Zy werden aan boord gelaten en schenen best te weten dat er drie blanken een eindje verder op de kust waren gevangen genomen en hun berichten stemden daarin overeen dat zy niet gedood waren Overigens werd weinig van hen vernomen Na van alles rykeiyk voorzien te zyn vertrokken zj weder Dienzelfden middag en den volgenden dag bezochten nog verschillende prauwen de Serdang waar men met de inlanders reeds zoo ver was dat eenigen van hen mee wilden naar Selerika om te helpen de gevangenen los te krygen rqeds had men hun prauw mogen höschen en zy zouden meegaan De controleur wilde nu dadeiyk onder stoom gaan daar hy wel begreep dat ze by eenig langer verbiyf aau boord weer terug zouden willen en de controleor was er zeer op gesteld hen aan boord te houden daar dan het contract met de bewoners van de schuldige kampong gemakkeiyker zou zyn De kommandant echter wilde niet onder stoom daar hg dan s nachts zou moeten stoomen hy zeide dat er een machine uit elkaar was genomen hetgeen waar was doch met de andere machine kon nog zeven myien geloopen worden Wat de controleur voorspeld had gebeurde werkeiyk s Avonds toch begonnen de aan boord zynde inlanders zich te vervelen eu het slot was dat zg naar hun eiland terug wilden wat wel moest worden toegestaan Den volgenden morgen vertrok de Serdang naar de schuldige kampong zonder die zwartjes Na twee daglMi stoomen was men er dat is te zeggen lag de Serdang nog 12 K M uit den wal doch kon wegens de langzaam oploopende kust niet dichter by komen I twee dagen dus ofschoon men er maar 8 uren over had behoeven te stoomen maar de Serdang had steeds met halve kr icht geloopen en was telkens voor anker gegaan was het schip er Inmiddels was do Zuidwest moesson door komen staan wat nogal veel zee veroorzaakte met vry harden wind Dien avond liet men van de Serdang het elektrisch zoeklicht langs de kust spelen Den volgenden dag zon de tocht plaats hebben dê stoomsloep met den controleur en den oudsten officier en twee gewapende sloepen doch toen stond er te veel zee om de sloepen te stryken en daar de loods zei dat dit nog wel wat aan kon houden ging de kommandant in eens tot ons aller schrik onder stoom en keerde terug Men begrype hoe do Stemming aan boord was het hoofdbestuur gevestigd to 8 Gravenhage ongetw feld aangenaam z n Wy lezen in de Telegraaf De Naamlooze Vennootschap Vereenigde Zeepfabrieken te Rotterdam hield in d Geelvinck nitdeeliiig van de prezen die den gelukkigen gebruikers van de Stuiverszeep enz biJ verloting waren te beurt gevallen Ongeveer 500 pryzec en premies ziJn in Amsterdam gevallen de hoogste was f 60 de laagste f 1 Hot was druk in de öeelvinck en de directie Van bovengenoemde Naaml Venn verrichtte een dankbaar werk Menig huismoedertje was er die in deze tyden van werkeloosheid wat blij as met haar prys BiJ het binnenkomen werd den winners een bon uitgereikt goed voor een kop koffie of chocolade of iets anders Dat dit in den smaak viel behoeft niet te worden betoogd Gemengde Berichten De gevangenen als zy nog leefden hadden den vorigen avond het zoeklicht gezien en rekenden natuurlgk op hulp De kommandant had volstrekt geen zin in den sloepentocht vond dien veel te gevaariyk en had er slechts onder protest in toegestemd toen de controlonr zeide dat hy het vertikte er Heen met zyn achtpolitieoppassers op nit te gaan waar de man natuuriyk groot gelgk in had Zoo is de Serdang dén weer temggestoomd heeft den controleur op Dobo afgelet en heeft voor ongeveer f 6000 aan kolen voor niets verstookt Men meldt uit Tiel De oproerige geest onder de bevolking van Aflpeltern is nog niet bedaard En geen wonder waar een gezaghebbend weekblad als de Maas en Waalbode voortgaat met de meening ingang te doen vinden dat de justitie haren plicht niet doet Ona Land Van twee Hollanders vertelt het volgende Een brutaal stukje is er uitgehaald bg hot Spionkopgevecht door twee Hollanders twee jonge verkenners Slechtkamp en Roos Zy vonden een naar hét hun voorkwam prachtige positie die onbezet was door de federalen en besloten op eigen houtje een taktische beweging te doen Zy beklommen het kopje dat aan de uiterste rechterflank vaii de republikeinen Was aan den hoofdweg naar den van Reenen pas en op de kruin aangekomen plantten de twee onversaagde jongelui een vierkleur op den top een daad die dadeiyk ten gevolge had dat de Britsche artillerie haar vnur er op richtte De waaghalzige daad had sufeces want eonige oogenblikken werd het vuur vanden vyand afgeleid waardoor het aan een groote afdeeling federalen mogeiyk werd een positie in te nemen die zy te voren niet hadden kunnen bezetten door de groote hoeveelheid granaten die er op werden geworpen door de Britten en nu hadden zy zelfs gelegenheid om zich te veischansen en den kop te versterken Na een half uur hield het bombardement van de vlag op en de twee Hollanders namen haar toen weer weg en brachten haar mee naar het kamp Nu is het hoofd der christeiyke school te Appeltern do heer Roest geen secretaris maar volgens de Maas on Waalbode eendweper het mikpunt der aanvallen Vrgdagis hy bloedig mishandeld ï Ër is thans een onderzoek ingesteld naar de oorzaak vhn den brand in de Oomédie Frangaise Men vermoedt dat deze gelegen is in de opeenhooping van roet iü de pyp van een calorifère op de vierde verdieping Iemand die tegenwoordig was bS de eerste poging tot hevryding der officieren v att de Generaal Pel gevangen genomen door deinlanders op Nieuw Guinea op lilo 0 ïi meldt omtrent die poging aan de N R Gt het volgende Den ïn Januari jl vertrok de Serdang van Ambon en kwam den volgenden morgen te Banda aan waar de Generaal Pel tege lyk binnenstoomde wat zoo mooi mogeiyk trof omdat van de Pel iemand zou worden medegenomen om inlichtingen te geven omtrent de kampong waar de lui gevangen genomen waren Hoezeer dus onmiddeliyk vertrokken kon worden bleef de Serdang toch een geheelen d g liggen Den volgenden morgen werd vertrokken naar FakFak om den controleur onder wiens gebied de geheele zuidkust van Nieuw Guinea ressorteert in te schepen Deze kwam I U l Van de vyftien personen die lichte kwetsuren bekwamen is geen enkel ern ig gewond Slechts de braudweerofflcier Sauvage die een ladder op het hoofd kreeg Is gevaarlek gekwetst evenals mejuüroüw Lebay een kamenier die door Oen brandweerman uit de vierde verdieping werd gered Een paar straatsiypers zgn op het denkbeeld gekomen de aanplakbiljetten voor de middagvoorstelling van de aanplakborden af te Scheuren Dat hun speculatie niet zoo biecht was bleek s avonds reeds toen men op de boulevards 30 frs voor het afgescheurde papier bood Een van de verslaggovers vertelt van een president van een der rechtbanken die uit den modder een enveloppe met het monogram van de Comédie Frangaise opraapte toen een groote kartonnen doos omviel met de opmerking Dat is voor mgh museum van griezeligheden De man had in zgn verzameling reeds herinneringen aan den brand van de Opéra Comiqno en gesmolten lood van de Weldadigheidsbazaar De brand moot te vyt minuten vóO 12 zgn uitgebroken doch do brandweer was door de stedeiyke telefoondienst eerst om 14 minuten over 12 gewaarschuwd Vier minuten na het alarm kwam de eerste hulp opdagen Wanneer niet dadeiyk gespotenis komt dit omdat men eerst had te onderzoeken waar de kern van den brand was Een krediet van 5 raillioen frs zal gevraagd worden om dadeiyk den herbouw te beginnen en de verloren kunstvoorwerpen te vervangen De artisten van het Burg Theater te Weenen zonden telegrafisch betuigingen van deelneming De kleine Henriet is Vrydag begraven onder bergen van bloemen onder een blauwen iiemel J li iU L I I MUI 1 October lUd Vdtijjiroeiiwlcti 4 8 17 1 8 MDtcrdküSl 18ö 19 0 Aaufjevaogeu H 8 B7 4 t ff 4 03 4 1B 11 18 10 10 10 87 10 17 I 10 4 10 81 10 40 lO BB 7 B8 8 08 10 8 17 8 18 eouDA aaTTIBDAUnoa nm i U 1 1 7 14 4 4 4 Bb 8 1 S 09 8 18 l W 8188 a Oi l 4i S tl 8 S C8 8 J SO 7 88 l dooi 7 87 4 10 49 11 1 11 21 U 18 1 S8 l B U S 8B 8 4 11 88 1 11 88 1 07 8 10 7 84 7 41 7 10 8 H 9 0 d AllMn Ie 11 4 1 14 B 40 80 7 88 ll H H M l 80 4 U S4 1 84 4i4 4 87 4 B8 80 i 8 1 f 7 4B t i i 8t 9 17 8 S 8 7 r 10 08 S4 10 18 il 1 B 4B S it 8 47 8 18 8 i0 9 81 10 S 10 4 10 1 10 10 900 DA i 11 80 18 88 11 87 H 3 11 88 1 1 E0TTEBD411 I l 8 9 40 9 18 9 BB 10 19 I lO M J 10 48 8 0 8 14 9 00 9 81 10 09 10 17 10 49 iMnlUtirt Of du Itop km nlrt pnimi wndini JQ 09 l B 18 8 88 f 411 1 86 7 8 4 08 4 40 4 80 i 67 4 14 B lO 7 1B 8 05 89 i i 8 40 7 6B 10 B 4B B 8 08 14 8 0 4 4B 4 6B 04 B ll B 17 A 1 S 08 tj SS 11 4 0 11 84 1J 08 lt 84 l 9 S 10 00 il 1M Hdlandl P i W C fH i J 49 e U 7 17 AllMi l Hm Ito tetdn M 7 89 i 0 8 9 9 18 S ll r T 8 i f 88 E 8 41 8 48 8 6 40 OOUDA OEN Ht QtiM 1 08 1 08 i 14 8 41 4 18 4 88 li B 10 1911 18 11 18 u ie 11 80 11 1 11 88 f 10 4811 46 1 9 8 9 B7 7 JB 8 09 8 41 U 7 87 8 f 7 48 8 0 9 14 8 07 8 88 9 19 9 89 1 18 B 07 Goud fotBuhuiBm Moeikapolle BootMiMOr ZegwBfrd Voorburg Hlga 1 818 l 8 6 8 18 48 7 45 1 80 1 4 i 4 4 16 4 48 B 87 B 8B 9 88 10 B w 17 t tt tk VoorSurg 6 48 ZZ 10 8 l JJ J J j jo u iouda Oud Woord Utreohl 7 89 r 7 65 7 7 T 7 M S K ffi h B TT 8 17 e BB 7 88 8 81 8 49 9 80 10 1810 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 0 r 89 4 48 8 88 8 11 i i 7 63 9 19 10 00 10 84 6 16 BS 8 14 10 8 11 SB 18 87 S 4 J tl io B4 Utnsckt Woeriloa Oidev vtoudi S SO 7 0 8 8 10 4 r H SB 4 8 7 S 9 4 MO 7 17 7 tl 8 88 9 01 9 H 9 88 10 8 U lO lt ll 1I I1 1 09 8 40 I8 4 48 B 10 10 7 18 7 88 It 10 01 Oen ontzettende menigte was op de been Men zag er de habitués der Comédie Frani aise Sarden Hervien Prévost Rostand Mendes en Halévy waren gekomen en achter den lykwagen gingen Leygoes Claretie en Mounet Sully Op t Iterkhof was t gedrang zóó groot dat de graven en hekken werden bescha Nog zelden werd by een Pargsche begrafenis zóó veel geweend De Amsterdamsche afdeeling van den Nederl Bakkersgezellenbond heeft in eene Zondag gehouden vergadering haar bestuur de doorvoering van een nieuwe loouregeling op grond van het wetsontwerp op de arbeidsen rusttyden opgedragen Volgens die regeling zal een bekwaam gezel f 10 per week verdienen in particuliere bakkeryen en een in den kost werkend gezel f 6 De werkuren zullen zgu voor dagarbeid ten hoogste 72 uren s weeks voor nachtarbeid 67 uren per week In de fabrieken zal het weekloon voor een bekwaam gezel tot f 15 worden opgevoerd Men seint nit den Haag Wy kunnen met zekerheid mededeelen dat president Krnger door bemiddeling van de consuls van buiteulandsche regeeringefr te Pretoria tot de groote mogendheden en de Vereenigde Staten van Noord Amerika zoomede tot Nederland BelgiO en Zwitserland het verzoek heelt gericht om bemiddelend op te treden De byzioMheid vertoont zich in de lagere scholen in Frankrgk in veel grootere mate dan in België 2 per 100 in eerstgenoemd land tegen 3 per 1000 in het laatstgenoemde Dit enorm verschil ontstaat volgens dr Bouirée uit Luik uit de onvoldoende vor lichting welke het kind na den schooltyd thuis vindt Ue petroleum is in Frankryk voor de behoeftige klasse te duor Terwgl in België prima kwaliteit petroleum slechts 6 cent per liter kost moet daarvoor tegenwoordig in Frankrbk 24 cents per liter betaald worden M t d V Dr Kuyper komt er in de Standaard tegen op dat men hem ten op ichte van leerplicht in tegenspraak heeft gebracht met citaten nit zyn vorige verklaringen dienaangaande Of is iets gewoner vraagt hy dan dat opiniên wisselen of liever nogdeconsequentien voortschryden f Dit herinnert aan den volksredenaar die toen men hem zijn vroegere nitingen herirnerde ten antwoord gaf Alleen ezels veranderen niet Zooals die volksredenaar in het vervolg met een beroep op de ezels als zyne weerhaanbewegingen vergoeiyktp zal men voortaan alle verderen weerhanerg van dr Kuyper kunnen beschouwen als gevolg van een voortschrydende consequentie Als het kind roaaT een naam heeft zegt de Zutph Crt Met zulk eene weerhanery is het echter voor de volgelingen moeiiyk hun leider te begrypen Wy lezen in de Tielsche Ct Verleden week werd er in de Herv Kerk te Maasbommel vergadering gehouden waaraan ook eenige personen uit Appeltfern die tot de volgelingen van Spiering behoorde deelnamen Een oproerige geest heerschte er buiden onder de menigte gedurende de vergadering en toeq deze dan ook was afgeloopen Werden de deelnemers door een talrgke menigte afgewacht en gevolgd onder een oorverdoovend ketelinuziek Vooral had men het ge munt op Dibbits uit Appeltern die door 2 veldwachters tegen de woedende menigte moest beschermd worden en op Visscher uit Alttorst die hoewel minder toch aau vervolging hooft bloot gestaan Toen het hoofd der bgz school te Appeltern te zeer in t nauw geraakte besloot hu over de veeren naar Megen te vluchten Toen dit plan bekend werd volgde de menigte hem tot het Maasbommelsohe Voorhuis waar hg zelfs bedreigd werd Volgens geruchten moet vopr een aanzien lyk bedrag aan tractatie de vervolging zyn aigekocht hetgeeq evenwel niet belette dat het bojpfd def school geslagen is en twee wonden aan het hoofd heelt bekomen Ook in het naburige Batenburg zgu de gemoederen wederom oprberig zoodat versterking van Ryks politie is aangevraagd en verkregen Naar men zegt zgn door de familieleden te Appeltern berichten van Scherf ontvangen waaruit bl t dat hjj reeds grootendeels van zyn dwaalbegrippen is bekomen De vrouw yan 8 is geheel normaal en beweent voortdurend berouwvol het gebeurde wy voegen aan het bovenstaande toe dat de heer Roest hoofd der byzondere school te Appeltern niet behoort tot de volgelingen van Spiering of van eenigen dweper Wg lazen onlangs in het Belgische dagblad La Rélorme het opzienbarend bericht dat door drie Franschen de doctoren Sapelier en Broca en den apotheker Thébanlt een serum tegen het alcoholisme zou zyn ontdekt Er wordt bggevoegd dat eerstgenoemde reeds mede nit naam der beide anderen aan de Académie de Médecine mededeeling gedaan heeft van deze ontdekking Het Fransche dagblad La petite Répnblique waaraan het bericht ontleend is beschryft de ontdekking als volgt Alcohol is een vergif dat veelal schadelgk ja dikwyis doodelgk op het organisme inwerkt Slechts op den duur onder den telkens herhaalden invloed van den alcohol wgzigt zich de samenstelling onzer organen De alcohol begint met het zenuwstelsel te vergiftigen als zoodanig openbaart zich zyn uitweiking door de behoefte die iemand gewoon alcohol te gebruiken daaraan telkens weder gevoelt De matige drinker wordt dan langzamerhand aan den drank verslaafd alcoholmanie dit is het afglgden van de holling die hem ten dood voert Verschillende geleerden o a de beroemde dr Roux leerling en opvolger van den groeten Pasteur hebben opgemerkt dat sommige vergiften vooral die waaraan het organisme zich gèmakkeiyk gewent wanneer zg zich met het bloed vermengen het aanzgn schenken aan zel re stoffen die men stimulines heeft genoemd Deze zgn eigenlgk de tegengiften van het gif waaraan zg baar ontstaan te danken hebben In een ander organisme ge bracht geven zy daaraan grooter weerstandsvermogen tegen het oorspronkeiyk vergif Bovengenoemde drie Franschen nu hebben zich tot taak gesteld dit stimuline uit het bloed af te scheiden en de uitwerking daarvan op aan den drank verslaafden te bestudeeren Te dien einde hebben zg aa h paarden alcoholhoudend eten en drinken gegeven Na ekeren tgd waren de dieren daaraan gewend zoodat het bloed onderzocht kon worden Dit bleek inderdaad het stimuline dns oen sernm tegen alcohol te bevatten i Vervolgens werden eeni narmottjes uitsluitend met alcoholhoudende spgzen gevoederd waarvan zg gretig gebruikten Daarna werden zy met het pas verkregen serum ingespoten en van dit oogenblik af hadden de dieren zulk een afkeer van alcohol dat zy liever doodhongerden dan nog langer van het alcoholhoudend voedsel te gebruiken De proefnemingen wezen bovendien uit dat zelfs onderhuidsche inspuitingen met dit serum geen storenden invloed hadden Het anti ethyline zooals de ontdekkers hun sernm I noemen is dns volstrekt onschadeiyk Daarop werden de proeven voortgezet op het menscheiyk lichaam verslaafde dronkaards werden er mede ingespoten Het resultaat was eveneens overtuigend van het oogenblik der inspuiting af gevoelt de dronkaard OÉfcet erwinbaren afschuw van sterken drank Daartegen neemt de eetlust en daarmede de krachten toe Wgn wordt zonder tegenzin gebruikt Inmiddels is de uitvinding nog slechts toegepast waar inderdaad z g alcoliolmanie eenziekeiyke aandoening der hersenen aanwezig was Fabpeksbode STADSNIEUWS GOÜDA 13 Maart 1900 Voor het arme schippersgezin werd aan ons Bureau bezorgd van Mej Startnisse de Brauw f 2 en een zak met versnapering De onderofflciers vereeniging Eensgezindheid athier had tegen ZUterdag jl in de zaal Kunstmin weer een feestelgk amenzyn georgartiseerd waarmede zg reeds menigmaal de Gouwenaars heeft verplicht Door de oefeningen in den wapenhandel kon de vereeniging zelve weibig doen en daarom had men zi h gewend tot defi heer M Olman te Rotterdam j ü n gezelschap den avond deed jUWrfiegen De heer H C van Staveren vertoonde tot aller tevredenheid een serie lichtbeelden terwyi de heer Th S W van Leeuwen uit Den Haag als balletmeester optrad Hoogst voldaan keerden de talryke bezoekers huiswaarts In de jeugdige afdeeling Gouda van de handelsreizigers vereeniging Eendracht traden Zaterdagavond als sprekers op de hoeren Van Os Van Gelder eu Pannebakker leden van het hoofdbestuur met het gevolg dat de aanwezige personen zich als lid opgaven en de afdeelihg twee donateurs rgk werd Het deflnitief bestuur der afdeeling bestaat nu uit de hoeren A C den Hertog voorz L S Cats secretaris J M F Beudeker penningm en Steenland commissaris De heer W van de Putte alhier zal Donderdag in het lokaal van den heer Erberveer te Nienwerkerk a d IJsel een voordracht houden over den Transvaal verdhidelgkt door lichtbeelden Bg Kon besluit is aan den gepensionneerden Iste lnitenant der infanterie van het leger in Nederiandsch IndiS W Comfurius aan wien sedert de rang van kapitein werd verleend alsnog nader de titulaire rang van majoor toegekend De kapt dor artillerie op non activiteit L C Dgihoorn heeft zich weder voor den actieven dienst aangemeld Gistermiddag liep de molenaar K v d B wonende aan de Rotte onder Zevenhuizen over de spoorlgn en werd tusschen de stations Zevenhuizen en Zoetermeer door den sneltrein van Gooda naar den Haag gegrepen en overr den Het personeel van den trein nam den verminkte met den trein mee naar Zoetermeer waar hg in deerniswekkenden toestand aankwam Na aldaar verbonden te zgn is hg per brancard naar zyn huis vervoerd MooBDREOHT Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de niaand Februari 1900 in de Egkspostspaarhank ingelegd f 1760 50 Terugbetaald f 1098 27 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 234 zending prachtige DAMES en HEEEEN Dee sdie Cflacé HandscliLoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOÜDA leleiihoan ito 31 Ueurs van Aiiislerdam Vrkrs Slotkri 81V sir 8 V 88 98 95 100 88 83 84V B 961 6 V 101 B7 67 9 8 V loov 84 90V 91 m v 111 488 65 108 SO t 1541 9 MAART VïMBiiHD Van Noil W 8 Vi dilo Aio llic 3 ditu ilito dito 3 llasa a üM Gou 1 1881 98 4 taub lasflhr TiaglSO 81 8 l oaTI l ObI mpapigrl8a8 8 dito io Eilver 1888 8 l oaTOaAl OHl m t coupon 8 dito liokel 8 atl I AllD Obl BinDeol 1894 4 dito GoooOB 1880 4 dito bil ftotha 1889 4 dilo bij Hop 1889 90 4 t iD goud leen 1888 6 itn dito dito I8H4 B SFAK t Porpct Kbuld 1881 4 TuiKEU Qepr Coiiv lMn 1890 4 Ga l ening aorit D Gec laeiiin aareC DID Ara Rp r obtg 189V Ullioo üb it 8oh 1890 e Venezuela Obl 4onbcp 1861 4 IBTUDAI Obligation 1898 8 KoniBDAK Start leau 1894 3 Ved N Afr H m lelaï aand Arenrf b Tab Mu Cortifiraleo Dali Maatsohapptj dito Ara Hypothaeltb puudbr 4Vi OulU Mij der Voritonl aand Gr Hypothoekb pandbr 4Vi Nederiandaihe bank aand i Ned Handelmaatioh ilito I N WiPao Hyp b pandbr 8 Bott HypotUeekb pandbr 4 90 89 884 885 10 88 161V 97V Dtr Hrpolheekb dilo OoiTENE OjitHong bankaaad 188 ïni Hypotheekbank pandb 8 IIOV Ahii ka Equt hypotb pandb 4 Maxw L O Pr LItn len Sta Holl IJ Spoor Mü aand lig IrtEipL T St Spw aand Ked lud Spoorwegm aand Ned Zuid Aft 8pm aand dito dito dito 1891 dito 6 IIUIE Spoor 1 1887 89 A Eobl Sl Zuid lul Sp mij A H obl S l OLRN WarBohau Weenen aaltd Rml Gr Ruaa Spw Mij obl 4 4 BaUiaobe dito aand ïastowa dito aand 8 I ang Dombr dito aand 8 100 lOO 114 1417 88 105 74 Kunk Cb Aaoir Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ohio k North W pr 0 T aand i dit dito Win 8t Hotar obl 7 Denver b Bio Gr 8pm eert t i Illinoia Central oM ia goud 4 7 V Louiar Si l a hrilliCert T aan l Itoii o N 8p M lo hYp o 104 87 N Tork Onlaa o k Woat aand 6 n Penn dto Ohio ohhg 8 Oregon Calif I o hyp in gyud B 991 SI Paul Minn k Manit obl i On Pao Hoof hjn ob ig 48 180 10 108 10 OU l 100 117 U7V 101 84 86V dilo dilo Lino Col 1 o hyp O 6 CiXADA Oaii South Obert T aud B8Vi V X C Rall kNa loh d o o Amitord mnibna My aand Uotterd Trumwei Haata nand Keo Stad Amaterdam aand I Rtad Rotterdam aand 8 naLOlLSIad Anlnrpen 1887 J 8 ad Bruaael 188 I OHO Thëiis Boiulhr G aelaoh 4 OiiTint Stutalranig 1880 6 K K Oo B Ör i8 0 8 Sfanj Sta l Madrid 8 18 8 Ned Vi r B z Arb Spool oort ONTVANGEN eene groote keuze D SAM80 V1 Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN ROODS ERÜIS HUIiPVH COMITÉ TK GOUDA 18991900 Aan leden en belangstellenden geeft het Bestuur van het Hnipvr Comité Nederl Roode Kruis te Gouda gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen Inopende over hot zeven en twintigste dienstjaar De steun van velen is zeer noodig zal er voortgegaan kunnen worden met bedeeHng van zieken wier getal niet weinig is waarom hot Bestuur beleeldelgk verzoekt dat ook niet leden inzage willen nomen van het verslag opdat ook weder nieuwe leden mogen gewonnen worden De ware belangstelling van vole leden vooral ook die der leden buiten de stad wordt zeer gewaardeerd Met welgemeeiden dank wordt vervolgen gaarne melding gemaakt van de volgende giften als naar gewoonte mot opgave van tyd plaats en bedrag In Maart mocht worden ontvangen nit Beetgumermolen f 1 50 uit Gouda f 1 f 1 f 1 f 2 f 1 25 f l 25 ets f 10 ets In April nit Schoonhoven f 8 tn Juli uit Gouda eene bizondere gift k i 50 en evenzoo eene f 25 In Sopt van Fam G alhier eene stoel 19 Oct uit Gouda de belangrijke gilt t f 200 In October van Mevr R alhier ontvangen eene sprei geschikt ter verloting met vrjhoid die tot later te mogen bewaren Nov uit Amsterdam f 10 Nov nit Leiden 1 6 In Dec van eenige belangstellendOD IS soepigsten In Dec van Fam S B oen stoel In Januari 1900 van lam B een stod ontvangen 5 Febraari uit Amsterdam 1 10 Door weldcdige beschikking mocht ontvangen worden verscheidene nette kleedingstukken nagelaten door wyien Mevr do H de E wier weldadigen zin steeds voor onze Yereeniging ook nu nog met waardeering gevoeld en aanvaard word door verdeeling werden velen verbiyd Gaarne brengen wg openiyk onzen weigemeenden dank aan Leden en Belangstellenden die door hnnne gewaardeerde wolwillende gaven en contributiën ons gesteund hebben mede aan H H Uitgevers der Goadsche Couranten onzen dank voor do welwillende opname van het verslag U immer bereid vindende wanneer ook noodig Met waardeering gedenkt nog steeds het Bestuur der Ingezetenen weldadigen steun aan de Collecte voor Transvaal geschonken Op de eerste aanvrage was reeds 19 Oct 1899 aan het Hoofd Comitè Nederl Roode Kruis een bedrag i f 150 uit de kas overgemaakt In November toch kon u aller weldadige medewerking door collecte en giften van vereenigingen en corporatien het belangrgk bedrag 4 1 2196 17 aan het Hoofd Comiti worden overgemaakt terwgl nog van later ingekomen giften 15 Januari 1900 f 26 aan het Mannen Comité Nederl Roode Kruis te I Gravenhage is verzonden waarvoor 17 Januari weigemeenden dank is ontvangen Nog kon 8 Maart aan het Hoofd Comite een bedrag 4 116 15 worden overgemaakt waarvan f 14 67 eene inzameling was op 26 Februari in de Sociëteit Ons Genoegen In Dec mocht ons bestuur door den heer J van Eeedt Dortland de verblgdende toezegging ontvangen van een legaat groot vyf honderd gulden per testamentaire beschikking vermaakt aan onze vereeflighi Nederl Roode Kruis te Gouda door yiM den heer Gerurdhs Jacobus Kranenburg overleden 3 Doe 1899 te s Gravenhage Op aanvrage van H H Geneeskundigen worden 313 zieken langdurig van versterkende middelen voorzien Aan hen werd uitgereikt Aan vleosch voor f 81 16 molk 785 06 eieren 76 89 katoen 2 De ziekenstoelen ringknssens enz worden door Bestuurderessen waar noodig in f Amik gegeven ook van de dekens i ordt gaamf gebruik gemaakt De rekening is nagezieq en goedgekenrd door den heer H Groen ndaal Notaris en mevrouw Wernink van Ravesteyn In Juli gaf Mej C V E Datilh kennis wenschende al te treden als BestnanlM