Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1900

Donderdag 15 iHaart 1900 38s e Jaargan ir No 8145 mimm coimnt DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoen No St ADVEttTENTlEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telcfvuii M De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENTEN noode werd dit liosluit genomen wjjl Mej DntUh bjna 87 jaren hare krachten wSdde aan de belangen onzer vereeniging openlijk brengen wj haar nogmaals onzen besten dank voor hare welwillende medewerking in ons Bestunr In Aug mo e i lej E de Backer bereid vinden als bestuurslid toe te treden welk besluit met genoegen door ons vernomen werd Door het Bestunr van het Hoold Comité Nederl Eoode Kruis ontvingen wj de gewone berichten en verslagen Het vierde werd op den gewonen tgd aan het HooldComité overgemaakt door de Penningmeesteresse Mej G W de Jong Voor w ons verslag eindigen biyft ons nog over mede te deelen dat Mej G W de Jong met het einde van dit dienstjaar wenschte af te treden als Penningmeesteresse nit ons Bestuur Velen zal met ons dat bericht leed doen om de vele verdiensten gedurende 27 jaren van zorg en toewijding aan onze vereeniging bewezen Openlijk brengen wij Mej Q W de Jong als medelid van ons Bestuur en voor al hetgeen als Penningmeesteresse met lorg en moeite is behartigd geworden onzen weigemeenden dank en bjj vertrek naar Amsterdam vergezellen Mej G W de Jong onze beste wenschen Het Bestunrtlid Mej J N Schelling heeft zich op ons verzoek bereid verklaard de veelomvattende taak van den Penningmeesteresse te willen aanvaarden met den aanvang van het SSste dienstjaar Met vertrouwen en aanbeveling meenen wij ons verslag over het zevenentwintigste dienstjaar te kunnen eindigen onder aanbeveling voor elke gilt hetzij in geld oud linnen stoelen ol gebruikt beddengoed beleefdelijk in herinnering brengende de zoo laag mogelijk gestelde contributie jaarlSks minstens i f 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J TEN BOSCH Scboltbss Voorzitteresse Mej G W DE JONG Penningmeesteresse Mej C SALTZEE Secretaresse Mej N J SCHELLING Bestuurslid Me J M SlLTZEE Mej B TEMMINCK Mej E Dfi BACKEB Veemarkt te Hotterdam Dinsdag 13 Maart 1900 Vette 0 en en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit cent per half Kilo Magere 0 n Melkvee en VaarkoeieOj goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 30 tde kwaliteit a8 3de kwaliteit a 5 cent per halt KUo Stieren redelijk aangevoerd De handel was voor alles stadig prijshoudend mindjre soorten Melkvee traag ADVERTENTIEW 363 STAATSLOTESIjT De trekking begint MAANDAG 19 MAART a B Loten en gedeelten van loten zijn te bekomen ten kantore van de Collecteurs A C COSIJN Gonwe C 9 bfl d Vischmarkt W J L vw DISSEL Gouwe CSn GGE BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK dan helNoonlbraiianLsch Schoen en Laarzenmafzijn Kleiweg E 30 tegenover de Rleiwegsteeg OrHVimiNC van alle VJorradigWINTERWEEK en verschillende andereartikelen 0 Aanbevelend C SMITS Alle reparatlBn en aangemeten werk Verkrijgbaar bij A BRINKMAN ZOON te GoiTDJi ZAKBOEKJE VOOB Jasfitters Bouwkundigen en Gasveibiuikers BOOR J J PRINS VAS DOBSBVUOB Directeur der Sted Gasfabriek VAS GOUDA Prij s f o ia VwhrVlblV Ijinnvn naims rifltrvM II Ml MVMi OiMt kV W Nmmm Arafca j l i Hat MM oateUMr i m k l mikkalrkati paMsnIMil vogc IStnt nTCotalilamMmKUiilanclioenwok Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle ttoralm fj0i 0 l eeer IIÊaagmi liteH enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bpa alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post 11 16 Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 Jaar ond voor ougeneetlljk gelunulen Aeeiifre ic l en onlangs een bgna SJiJari kankerUféeu genenen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Naderland Apo beker HEÜItl filA lDGIII i Rokln 8 ADisterdam Waar geen depot is bestelle men direct aan die Schntxenapothelse des A XUlEItRY Jn Pregrada bei liolUtëch Oeaterreleh Gelieve prospecliis Ie ODibleden bij bet Ceotrtil Dtpil Sanders lltkiii 8 Amsterdam 1 i M t H f iH f il W fl W il Wl f l Door Ccnecsh tgctneen anbcvolen linMI Mcl EenDiploma co Ooud B l n ond T PRAEPARATEN VAN Ollina l arrfcPHp de meest krachtige en verit lcende kina wijn tegen wakte Vgmiia i ai VVII W fX bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetlust slechte pHsverterlng zenuwhoofilpijn ter vertterklog na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleeksucbt kwalen van KrttlBchen leeftyd enz Vetkrijebaar m flacons é f 1 90 en 1 l7 j Al f ipa To dzaam versterkend aaageiuiainvansniaak voordagelijkichgeb uik lVvi V q Vtty vooral voor kladeren zwakken en kllerachtlge gestellen leer aan te bevelen Als gflOcMkrachhge drank bij itoomlssen der spUaverterlngsorganen en diarrhée ook voor luigelingen en kleine kmderen Pnjs per bus a Kgr ƒ 1 70 4 K Kgr 0 00 4 Kgr 0 60 ChemlBoh lUAlU Cllll Af Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr 0 00 uivere ITtClli miV d i Kgr ƒ 0 60 i Kgr 0 36 AeilimO icySIfA AII Het rocken eener halve cigarette is voldoende ter beitnj V ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In iJooBjes A 0 80 en ƒ O ëo 4 TatnarinHl RnnhntlQ I UIT PURGATIEF tegen verstopping Aam1 amal IIIUC MJUimi llgl ien Migraine Congestleaetc vooralooitalslaxans Voor yiiulerén bewijün de tamarinde ISoabons van KRAEPFXIEN HOLM belangrijke diensten daar de vonn voor het kind bcgeer UJk en de fmask aangenaam is Prijs per loosje 0 00 en O B0 Qolttlfoir I SIG4I11p C alt c erkend als het BESTE huisnuddel jaHIligMW ragmi O Hoest Verkoudheid en Keelp n het is een l moplossetid en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Q fleschje verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje froHtarateM rati KRXKPELIEN ft HOLBl te Zeist nOn atttm roortlei w êti Mihn waarop da naam en kandlMkmning en vtrkr i g baar O mteêla Hfiotkettrt M firogittvi KRAEPELIEN HOLM Hoüeveranciers ZEIST ÉbllilJ Aotl§epllselie Tandpoeder en Antiseptlseii Hoiidtliicluur van B CASaOTO landartx te Gouda OVKRAL VERKRIJGBAAR Agent voo r Nederland G IJSSELSTIJS Blanwstraat Gonda W Kort overzicht onzer FrUsooarant SHEKRIES Pale en Gold Dry van af f 16 B0 per 12 fless ft S aoODE n WITTE PORTWIJNEN 15 12 5 MADEIIA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 50 flesch S BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © S COGNAC m 1 7B I 2 25 2 76 1 3 25 f 3 75 en 5 1 SCOTCH WfflSKY 2 26 J o 2 Per Fl PeT Ank 45 Fl I g B LISTRAC I 0 65 Nto l 27 75 jf ï 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 g 5 St ESTEPHE 0 85 36 g e ï St EMILION 1894 l 42 S PAUILLAC 1893 1 26 53 O S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 8 2 P g SAUTERNE 1 42 § § rï D ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 o Si s BOURGOGNE 1 10 47 5S g De üesschen zijn in de prezen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen gBij elke hoeveelheid verkiflgbaar b Oc ttrma T CBEBAS Gonda brdïesleijn V Lj k tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel Zoowel binnen ala bniten de stad met geiloten wagens I S A GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Allen irorOt tegen Trantport tèhade venekeird PEANSCEE STOOMVEEVEEIJ chemischf W sscberij VJLK H OPPEf llEIMEU 19 Kmiakoil Hoiterdam Uabiereteord door Z M den Kiumitf der Belgen Hoüfddepöt voor GOUDA de ü er iV VAN 08 Aza Spacialiieit vnor het atoomen en rerrex tau alle Ueeren en Damesgarderoben aliook alle Rindcrgoederen Hpecude inrichting voor het toom n tkd pt acheman tele veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hettg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondtieid Tolgeos staal bewerkt KOf Jb POIKS OUDB GENEVEE Her kt NIGHTCAP m 8CHIEPAMMEB VerkpjglMUir bfa i PEETER8 il AIb bew i van echtheid U oaehst en kurk iteeds voorEieo van dau naam der TttmM P HOPPE Stollwerck sche Borstbonbons leUnioeerd ca vounv brift van den on Uaiveraiteita Prut Oehm Eofrad Dr HwtaM Bonn bebbrai sedert 50 Jaren tia Tenachtend middel tegen hoeeten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uilsteekeude diensten bewezen Bij spoedige fwissoling van warme en koude lucht is t l ijzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebmiken Verpakking Geele pakjes 26 centAlom verkrijgbaar Paiii Expeller D ctil jMï otdt dit mid 1 Mt I MI IM M ld mooM 1 ir ES S co e lla f jBitfllwd mwx TiBg aunvMid liMD BluvfliAtlA dH V hnidlMi pjj iaa vwtronwAD phat UrUkmert lakstt li tJ5 75l nBO dall bdtBMrtiaMtliekM T Aavtedua w xnotk CU bn TW Tbtu m Buders i y U lgtll tt ttlHl Een ware Hchat voor de ongelukkige ilaohtoffsn dér Zelfbavlekking Onanie en geln =iae uitipattingen is het beroemde weik Z Dr Betau s ELFBEW4RING HollandKhe uitgave nmt 27 alb Frbi 2 gulden Ieder dia aan da veruhrikkelgke gevolgen van den ondei mdt moet het Inen de HHnahtsleenug dia het geeft redt iaarlgki duiund van een lekaren dood Te vnkrggsn bg hetVer lagsMagann te Leipiig Nenmarkt 34 franco tegen üuenduig van het bedrag ook in postugeLi en in eiken boekhandel in n liuid 6e o laatste AboBneBunts VooratelUat Donderdag 15 Uaart 1900 ÏEREENIOÜE ROTTERDAÏSCBE TOONEEL SH LE GR AS HASPELS DOOD VOOR DB WHT Drama in vjf bedr jven Aanvang $ kM uur aV Gewone bepalingen en prjzen GoBBi Druk van A BRINKMAN A Zn KE KI8GËV1 G Inrichtinofn welke gevaar schade of HINDER KUNMEN veKOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Pat z vergunning hebben verleend aan i de firma E Estié Co en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden der stoomkracht door de verhanging van den bestaanden stoomketel en machine van lo P K door een liggenden stoomketel en machine van 20 P K in hare plateelbakkerij ZuidHolland aan de KandeeUteeg wijk Q No 4S4 kadasttaal bekend sectie D No M L Boogaerdt en zijne rechtverkrijgenden bt het oprichten van een koek en banketbak Tterq m hceteluchtoven in het perceel aan den iLangen Tiendeweg wijk D No aS kadastraal bek id sectie C No 3123 Gottda den 14 Maart 1900 Burgemeester eo Wethouders voornoemd R L MARTENS I e Secretaris BROUWER Inrichtingen welke bvaar schade of hinder kunsbn veroorzakrn BÜRGKMEES i ER en WETHOUDERS van GOUDA j Gelet op de artt 36 en 6 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter viaié 1 gelegd een vertoetc met faylagen van het Ministerie van Bmnenlandschc Zaken om vergunning tot het opnchten van een gasrootor met dynamo ten behoeve der Rijks Hoogere burgerschool in het perceel gelegen aan den Langen Tiendeweg wijk D No 4 1 kadastraal bekend Sectie C No 1986 Gouda den 14 Maart 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTEN3 De Secretaris BROUWER iiE is ËVi G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt b deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den loen Maart 1900 exe cutoir is verklaard het Suppletoir Kohier No 8 der Fersoneele Belasting voor de gemeente Gouda over het belaatingjaar 1899 dat vodrmeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die fl uirop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zés weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den i4en Maart 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS FEViLLElOX Vro g Verwelkt Maar het Duitsoh S3 Zij zweeg gcTuimen tijd voor ij aottroordde irja mijn vriend niets is moeielijker dan te berusten in omstandigheden die wij zouden kunnen verbeteren indien we een weinig efjoistischer waren Laten we er niet meer over spreken Ik bfgreep niet goed wat zij meende Eerst later zou me den zin harer woorden klaar worden Wij zetten nu ons leven voort alsof er niets tosseben ons was voorgevallen en langzamerhand kreeg zij het leven weer liet ofüchoon er een uschaduw op haar gelaat bleef rusten die er vroeger niet was Tegen Paschen gaf ze haar concert ten voordeele der stads armen en wel met schitterend succes Even na Pinksteren viel haar geboortedag Ik lelf begon dea groeten dag door mijne leerlingen onder hare vensters eene serenade te laten uitvoeien die meer dan beloond waren toen x a de uitvoering binnen werden geroepen en p koffie en taar es getrakteerd Om tien uur werd de jubilariase door de burgemeestersvrouw en eenige der voornaamste dames plechtig afgehaald en naar den oever van het meer gevoerd waar haar een groote verraisiog UuUealaiiilscli Overzicht Roberts seint uit Ventersvlei onder dagteekening van gisterochtend h tior Gisteren zette ik den opmarscU voort zonder tegenstand te ontmoeten Ik droeg B rench op voor het geval daartoe nog tyd zou zijn vóór het invallen van de daisternis bezit te nemei van het spoorwegstation van Bloemlontein en zich meester te maken van het rollend materieel French rapporteerde te middernacht dat hü na hevigen tegenstand twee henvels dicht by de stad die de sti d beheerscben bezet had Een broer van president Steyn is gevangen De telegraajylien naar het noorden zyn afgesneden en de spoorlijn is vernield Ik breek thans op met de derde cavalerie brigade en de bereden infanterie om French te versterken De rest van de strijdmacht volgt zoo spoedig mogeiyk Mijn verliezen bj Driefontein waren 320 gewonden en 70 dooden en vermisten Tengevolge van het gebrnik van nitzetbare kogels EQn de wonden erger dan gewoonlijk Aan de Daily News wordt van Zondag nit Ventersvlei gemeld Het leger heeft de Kaalsprait gevolgd Alle divisies hebben ïich na bij de oprukkende hoofdmacht aangesloten Door voort te rakken langs de Kaalsprait heeft Eoberts opnieuw de Boeren vwsebolkt itexen haddaa zich varushaiut langs de Modderrivier denkende dat wj in die richting zouden oprukken Wy verwachten geen ernstigen tegenstand by het binnenrukken van Bloemfontein In het Uoogerhuis las lord Salisbury het volgende telegram voor van de presidenten Steyn en Krnger gedateerd Bloemfontein 5 Uaart Het bloed van de duizenden die door deu oorlog geleden hebben het vooruitzicht van moreelen en economischen ondergang waarmede ZaidAfrika nu bedreigd wordt maakt liet voor beide oorlogvoerende partyen noodig zich zonder hartstocht af te vragen waarvoor zy vechten Met dit doel en met het oog op de beweringen van verschillende Britsche staatslieden dat de oorlog begonnen was met het vooropgezette doel om Harer Majesteits gezag in Zuid Alrika te ondermynen achten wy het onzen plicht plechtig te verklaren dat de oorlog uitsluitend ondernomen werd als een defensieve maatregel ter beveiliging van de bedreigde onafbankeiykheid der Z A Republiek als een souvereinen en internationalen Staat en dat de oorlog alleen voortgezet wordt om de onbetwistbare onafhan wachtte De burgemeester had met g edkeuring zijner Louise innig genegen gemeentenaren een oud itoombootje laten optuigen om daarop met de jarige aan boord een pleziertochtje te maken Toen wij den oever bereikten lag het achoone met vlaggen versierde en met dennengroen bekranste vaartuigje onder stoom voor ons gereed en de jarige zette groote oogen op toen zij begreep dat dit alles ter harer eere was op touw gezet En o blijde surprise daar zongen liaar toen ze aan boord ging hare leerlingen een feest cantate toe Spoedig was het dek gevuld met vroolijke vriendelijke gezichten en toen het anker werd gelicht en het bootje als een zwaan zoo statig over den zilveren waterspiegel voortgleed maakte zich van haar ala van mi eene stemming van dankbare blijdschap en ontroering meester Het eigenlijke feest werd gevierd in een boschje aan den verwijderden rechteroever waar op een vrije plaats onder hooge dennen een lange met reusachtige bouquctten en allerlei schotels bezette taipl gereed stond Dat het aan geschenken voor de jarige en aan schoone hoogdravende toasten niet ontbrak dat het vroolijk khnken der glazen ea de omhelzin gen en bet kussen der vrouwelijke gasten onderling waarbij ik natuurlijk toeschouwer was haast geen einde nam spreekt van zelf Ik zag echter na een uur at wat met mijn scherpzienden vriendenblik dat op den langen duur het feest mijne Spitaai koningin begon te keliicheid van beide Republieken als souverein en internationale Staten te verzekeren en m de verklaring te verkrygen dat Harer Majesteits onderdanen die met ons deelgenomen hebben in don oorlog daarvan hoeg6i amd geen nadeel znllen ondervinden 0p deze voorwaarden alleen wenschen wy jden vrede hersteld te zien torwyi indieft de Britsche Regeering besloten is de onafliankeiykheid der Republieken te vernietjgen er ons niets overbiyft dan te volhartten op den ingeslagen weg vertrouwende dat God ons niet zal verlaten Wy aarzelden deze verklaring eerder af te leggen daar wy vreesden dat zoolang het voordeel aan onze zyde was en onze jtrydmachten defensieve stellingen ver in de Britsche koloniën bezet hielden dergelyke verklaringen de gevoelenj en de eor var het Britsche volk zonden kannen kwetsen i maar nu het prestige Van het Britsche rjk mag beschouwd worden verzekerd te zjn door de gevangenneming van een onzer strydmachten en wy daardoor gedwongen zjn andere stellingen welke door onïe strydmacbten bezet waren te ontruimen nu is die moeiiykhoid voorby Wy kannen thans niet langer aarzelen do Britsche regeering en het Britsche volk daidelyk en ten aanzien van de geheele beschaafde wereld te zeggen waarvo wy voohten ffl yift A9 9 ïHaïto wiLb§iBid 4n den vriéde te herstellen Lord Salisbury las vervolgens het antwoord der Britsche Regeering dat den llen Maart verzonden is Het antwoord erkent do ontvangst van het telegram van de beide presidenten waarvan het voornaamste doel is der Britsche Regeeriog te vragen de erkenning van de onbetwistbare onafbankeiykheid der Republieken als souvereine onafhankeiyke Staten en op deze voorwaarde aan te bieden de beëindiging van den oorlog In het begin van October was er vrede tusschen de Koningin en de beide Republieken onder de conventies die toen van kracht waren Er werd tusschen do Britsche en Transvaalsohe Regeeringen onderhandeld met het doel herstel te verkrygen van de zeer ernstige grieven waaronder de Britsche inwoners in Transvaal leden In den loop der onderhandelingen had de Transvaalsohe Begeering aanzieniyke bewapeningen gedaan hetgeen ter kennis gekomen van het Britsche gouvernement dat bygevulg stappen nam om te voorzien in overeenkomstige versterkingen der garnizoenen in Kaapstad en Natal Tot op dit oogenblik wos van Britaohe zjde in geen enkel opzicht inbreuk gemaakt op de rechten gewaarborgd door de vermoeien ofschoon ze zich geweld aandeed om al de vriendelijkheden die de goede menschen haar bewezen met gelijke maat te beantwoorden Toen ik haar hevig hoorde hoesten overreedde ik de vrouw van den burgemeester den wenk tot vertrekken te geven En een kwartieruurs later terwijl de boot langzaam en statig het watervlak klief Ie waarin zich de purperen avondgloed weerspiegelde slond mija aangebedene bleek maar hemelsch schoon onder het zonnedek en ze rong nu op verdoek en met al de stommiddelen die haar ten dienste atondenj zoodat haar gezang ook aan den oever duidelijk moest worden gehoord haar geliefde ïtaliaansche melodie een aria van Poe iéllo Zelfs aan wal bleven de Jjoerenlieden die van het landwcrk heis aarth jreerden en de enkele wandelaars als betooverd sRaan starende naar den waterzwaan die langzaam de golven kliefde en een roerend gezang aanuiet neen een zingende Nixe met zich voerde 7 Toen het lied en het jUverend applaus waren verstomd gaf zij uit eigenbeweging het lied van Beethoven Kent gij dat land ten beste dat zij zelve voor hare diepe altstem had getransponeerd juist toen de laat te toon was weggestorven hadden wij de landingsplaats bereikt De burgervader was zoo geroerd dat hij het applaudisseeren vergat hij öaderde haar zijn oude eerlijke oogfen waren vochtig hij boog zich tot haar en zeide stamelend i ik dank u dank u duizendmaal Mevrouw Dit was de schoonste dag mijas levens ooiiventies Plotseling na een beleedigend ultimatum te hebben uitgevaardigd verklaarde Transvaal den oorlog de Vrflstaat deed evenzoo In h t vooruitzicht van de oorlogsoperaties had Transvaal vele jaren lang op enorme schaal militaire voorraden byeengebracht die slechts konden gebruikt worden tegen Groot Britannië De presidenten maken eenige opmerkingen van ontkennenden aard over het doel van deze toebereidselen en achten het niet noodig deze qnaestie te bespreken maar het gevolg der toebereidselen die in diep geheim zyn gemaakt is geweest dat het Ryk genoodzaakt was een inval te weerstaan die het Ryk een kostbaren oorlog en hot verlies van duizenden kostbare levens heeft gekost Deze groote ramp is do straf die Groot Britannië is opgelegd omdat het te voren heeft toegestemd in het voortbestaan der republieken Met het oog op het gebruik dat de Republieken hebben gemaakt van de positie die haar is gegeven en van de Vampen die de niet uitgelokte aanval heeft gebracht over het gebied der Koningin kan de Britsche Regeering het telegram der presidenten alleen beantwoorden met de verklaring dat zy niet bereid is toe te stemmen in de onafbankeiykheid van een der Republieken liUide toejuichingen B 4e behandeling van de oorlogSleéHMV in het Lagerhuis teekende William Redmona verzet aan tegen die leoning omdat zy Ierland nog meer belasten zou Labouchere protesteerde tegen het tegegram dat Lord Salisbury aan de presidenten gezonden heeft Het was niet alleen een misdaad maar ook een fout Het antwoord was een onrecht en een schande voor Engeland Turküe had er evengoed op kunnen aandringen om Griekenland als een onafhankeiyk land weg te vagen omdat Griekenland Tarkye beleedigd en tot een oorlog gedwongen had Sir Wilfrid Lawson protesteerde ook togen het telegram De oorlog zeide hfl is langen tyd een verdedigingsoorlog genoemd maar nu vernemen wg dat zyn doel is de vernietiging van de onafbankeiykheid der twee republieken Als dat het doel is dan is het een lafhartige en schandeiyke daad Het is dus zeker dat president Krnger in overleg met president Steyn zich heeft gewend tot de groote mogendheden benevens tot Nederland België en Zwitserland om ban te verzoeken thans tnsschenbelde te komen in den stryd van Engeland tegen de Republieken Zij glimlachte en ag mij aan liet was mijn Zwanenzang zeide ze Ik vrees dot ik het zingen zal moeten laten Hoort ge wel hoe heeach mij die kleine inspanning gemaakt heeft i Ik zaa dat ze rilde en liep ijlings heen om een jaaf voor haar te halen Goeden nacht lieve vriende i zeide ze Ik heb een onvergetelijken dag aan u te danken Vergeeft me dat ik eenigszins haastig afscheid neem Maar voor een oude vrouw als ik die zooveel heide en goedheid niet verdienen was het waarlijk te veel Neen ik ben zeer wel slechts een weinig rust en ik zal weer de oude zijn Het mooie vloerkleed uw schoon cadeau moet men dadelijk in mijn kamer leggen Ik wil tot ik inslaap mij aan de schoone bloemen verlustigen en aan de lieve geefsters denken Nu gaf ze ieder de hand Toen ik haar ove de plank aan land voerde gevoelde itt hoeveel moeite het haar kostte staande te blijven t Beteekent mets beste Johannes fluisterde ze met heesche stem Mijn ziel is zoo heerlijk licht mijn leden alleen zijn maar een wcmig zwaar De go=de moeder Gabrow zal mij naar bed brengen Misschien heb ik in t bosch kou gevat Morgen ben k weer beter Goeden nacht lieve vriend De nacht dien ik doorbracht was echter alles behalve goed Toen ik den volgenden morgen in het armhuis naar haar toestand vroeg sliep zij nog dat wil zeggen zij lag in eene ijlende koorts en buiten kennis SUt volgt