Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1900

Dit boTenstaand antwoord dat de beide 1 presidenten hebben ontvangen bigkt dat 1 bon beroep op de tasscbenkomst der groote 1 mogendheden zeker gerechtvaardigd is al I Terwacht ook niemand eenig heil daar 1 van Engeland wil thans van een in I terventie niets weten De Dnitsche Eegeering 1 heeft dan ook reeds doen weten dat zij bet verzoek om interventie moest afwezen I Er kan geen bemiddelingsvoorstel worden jgedaan dat ten grondslag kan liggen aan 1 een overeenkomst wanneer Engeland eis ht 1 onvoorwaardelflke onderwerping en de Re 1 pnblieken hare onafhankelijkheid wenschen 1 gehandhaald te zien 1 Het is dan ook veeleer een laatste pog ng 1 van president Krager om un Engeland in I het voordeel is gekomen te pogen aan het 1 bloedstorten een einde te maken Door thans I vredesonderhandelingen te vragen of de in 1 terventie der mogendheden in te roepen I kan president Krnger zijn burgers over 1 tuigen dat Engeland niet zal rusten voordat de beide Republieken zich aan handen en voeten gebonden overgeven dus afstand doen van hare onafbankeHjkheid en vrgheid dat van eenige tnsschenkomst der mogendheden geen sprake ia zoodat de Republieken willen z j niet worden geannexeerd den strijd zullen moeten voortzetten tot het einde toe en dat zg geen andere keus hebben dan zich te onderwerpen of zich dood te vechten Tegenover de wereld bljft president Krnger de mooie rol volhouden die hü reeds vóór den oorlog speelde Toen drong hvj krachtig aan op arbitrage wat door Engeland werd geweigerd nu biedt hj vredesonderhandelingen aan en roept hiJ de uitspraak der mogendheden in op het oogenhlik dat Engeland door de behaalde voordeelen liJn prestige heeft zien rijzen en geneigd moest zvjn over den vrede te onderhandelen zoo het niet onverzoenlijk ware Maar dat wil En 6land niet Hot wil van geen verzoening weten Onvoorwaardelijk moeten de Republieken zich ovsrgeven Het Engolsche gebied in Znid Atrika moet wor l den afgerond de rijke goudvelden an 1 Transvaal moeten aan Engeland komen Slechts annexatie kan Chamberlain tevreden stellen Verspreide Berichten Frankrijk Vrpag j l zijn de paarden gespannen voor het ijtuig waarin do president der Republiek on zijn eehtgenoote zaten op hol gegaan doordat ziJ schrikten van een automobiel De koetsier wist door tegen den trottoirband to rijden de dierc te doen vallen en het rijtuig te doen stilhouden President Loubet en zijn eehtgenoote hadden geen letsel bekomen en keerden onder het gejuich der omstanders te voet naar het Elysée terug De commissie voor rechterlijke hervormingen uit de Kamer zal de volgende wijziging in het wetboek van strafrecht voorstellen Buitengewone armoede van den dader van een diefstal van een voorwerp van eerste noodwendigheid kan beschouwd worden door den rechter als oen grond tot niettoereken baarverklaring van den delinquent lO OS 10 40 1 1 ID 10 18 10J7 1 89 10 44 ll OT U 4 X I it Rijk gehuurd ton einde dat in te richten als Hof van arbitrage en permanent bureau van de Vredesconferentie Alvorens de huur is afgesloten werd het gebouw bezichtigd door den minister van buitenlandsche zaken den heer De Beaulort en den gezant it n den Tsaar bij ons hot De mogendheden die tot de uit de vredseconferentie voortvloeide overeenkomsten zgn toegetreden zullen gezamenlijk de kosten van inrichting enz dragen Te Hengeloo vertoefde in den nacht van Oudejaar op Nieuwejaar een dienstmeisje ten huize van haar vader doch deze vulde hg de volkstelling geen kaart voor haar in Dit kwam spoedig uit en de volksteller ging aan den man inlichting vragen Deze ontkende ziJn dochter was dien nacht niet in zjjn huis geweest Dé volksteller hield echter aan en toen kwam eindelijk uit dat zy er wèl geweest was maar s ochtends heel vroeg weer naar haar dienst was teruggegaan Waarom de man dat verzwegen had P Hg meende dat er f 100 boete op stond I wanneer iemand dien nacht buiten zijn wer1 kelijke woning had doorgebracht STADSNIEUWS GOüDA 14 Maart 1900 I Krimpen a d Lek De heer De Bruine I Ploos van Amstel gemeente geneesheer al I hier gaat de gemeente verlaten om zich te I Amsterdam te vestigen I HiABTRECHT 9 Maart In deze gemeente I circuleert een adres aan den Minister van I waterstaat en ngverheid met het verzoek I alhier in plaats van een hulpkanteor der I posterijen een postkantoor te verkrggen I Vele handteekeningen zijn daarop reeds geteekend I afbeulende hooien Bovendien zal djt school I verznitn het klassikaal onderwijs ten platten 1 lande geheel in de war sturen Verzacbtings 1 amendementen als Van den heer Ketelaa I verzwakken slechts het zgne I Daarom zal spr vierkant tegen de we 1 stemmen als men daar alle kracht uitblaas en alleen administratieve omslachtigheid 1 geeft Neen kinderarbeid i te missen ook I voor de Qudsrs Ten Blritte schetst Spr ook in schrille kienren de verontzedelgking der kinderen doo 1 den zg koppelarbeid te velde en daarop wijs 1 hij vooral de rechterzijde die de edeiykheid I bij deze wet zoo hoog houdt 1 Hierop lichten toe de he r Ketelaar zijn I amendement om de vrijstelling facnltatief t I stellen en de heer Tydemamom de vrgstel 1 lingen te doen regelen door de gemeenteraden den schoolopziener gehoord en behouden goedkeuring van Gedeputeerde Staten j De regeling van den heer Van der Zwaag aan wiens pleidooi voor het k nd hij alle hulde brengt behoort thuis in de arbeidswet De heer Kool is tegen den kinderarbeid in den schooltijd als nadeelig ook voor het volksonderwijs en de heer Roessingh wijst er op I dat in de venen kinderarbeid niet altijd daadI werkelijk is maar bestaat in thuisblijven ten I behoeve der oaders in bet veld I Het amendement V d Zwaag grijpt te diep I in de bestaande toestanden in en overigens I betwijfe t Spr of de vergunningen het onderI wijs benadeelen De andere amendementen I gaan z i in goede richting I De heer Kerdijk bestreed het amendement I Van der Zwaag daar hg het motief der I regeering omtrent den bijzonderen aard van I den veldarbeid erkent Het amendementI Ketelaar voldoet aan de noodzakelijke verbotering daar dan beperkt wordt het vergunningsrecht tot de volstrekt noodzakeljke gevallen In elk geval zou hij den veenderijarbeid uit het artikel willen zien verdwgnen De heer Van Gilse deelde dit laatste denkbeeld maar vereenigde zich overigens met het amendementVan der Zwaag daar bij wettelijke sanctie van het schoolverzuim afkeurt en de zaak wil zien geregeld in verband met de vacantietjjden De heer Z jlma wilde de vergunning beperken ten einde te kunnen behouden huiselijke diensten in het ouderlgk gezin A s Vrijdag zal de ministerraad beraad slagen over het verzoek van ex majoor Es I terhazy bedoelende de vernietiging wegens 1 misbruik van macht van de beslissing al gens welke h door den president der Re 1 publiek als maatregel van discipline gepen 1 sionneerd is j In de Kamercommissie belast met het 1 onderzoek van de Snancieelo wet is voor I gesteld vau 1 Jan 1900 at alle patroons 1 die werklieden van vreemde nationaliteit in 1 dienst nemen te belasten met een laarlgksch I bedrag van 60 francs per arbeider j De toestand te Cannaux wordt steeds ernstiger Een lid van de commissie voor I de hervatting van den arbeid is door eu I staker met een geweerschot aan de borst 1 gewond Zijn toestand is hopeloos De da I der is gearresteerd Voortdurend hebben 1 botsingen plaats waarbij bloed vloeit Het stakingscomité heeft een oproep tot de taI kers gericht om de orde niet te verstoren Enoslisd De koningin zal 2 April a s naar Ierland vertrekken I De regeering heeft Lee Enfleldgeweren bcI steld om er de inboorlingen in het BritschI Indische leger mede te bewapenen I OoSTESRIJK HouaARIJB V I Zondag zijn te Praag U drukbezochte arI beidersvergaderingen gehouden Na afloop I verzamelden zich ongeveer 8 00O personen I onder wie vele vrouwen en kinderen onder I het geroep van Geef ons kolen 1 op het I Wenzelplein Gemanifesteerd werd ten gunste I van de stakers in de kolenmijnen tot een I botsing ontstond met de politie die met I steenen geworpen en met stokken aangevallen I word Een werkman kreeg een sabelhouw I over het hoofd Een groot aantal personen II werd gearresteerd 1 Cappelle a d IJsel Tot commissaris van de spaarbank alhier van het Departement tot Nut van t Algemeen ia in de plaats van wijlen den heer C Hoogendijk gekozen de heer O Hoogendijk Rechtszaken Door de Arrondi semejits Rechtbank t Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen S S 40 jaar timmerman te Krimpen a d XJsel die tot tweemaal toe een hek zou hebben weggebroken dat door het gemeentebeBtqar voor de veiligheid langs een slgkzelling op den openbaren weg was geplaatst tot 8 dagen gevangenisstraf J H S 15 jaar dienstbode te Gouda wegens diefstal van een rijksdaalder tot opzending naar een rgksopvoedingsgesticht tot haar 18e jaar 18 Juni 1902 B M J 6 21 jaar bleeker te Gouda wegens lo diefstal van en kistje sigaren tot 2 maanden 2o mishandeling tot 1 maand en 3o mishandeling tot 3 weken gevangenisstraf J V 21 jaar en M W 32 jaar slagersknechts te Oudewater wegens diefstal van I sterken drank tgdens een brand te Hoenkoop I werden vrijgesproken I In volkomen rust en orde is Zondag door II 35 000 sociaal democratische arbeiders een 1 bezoek gebracht aan de graven der in de I Maartrevolutie van 1849 gevallenen op het I kerkhof te Woenen Verscheidene sprekers 1 voerden het woord I Men meldt uit den Haag I Nader vernemen wg dat het telegram waarbij onze eonsul generaal te Pretoria bericht heeft gezonden van het verzoek der presidenten van de Z A Republieken om bemiddeling van Nederland in den oorlog met Engeland Zondagavond laat hier aan het ministerie van Buitenlandsche zaken is ontvangen De minister van dat departement heeft er zoo spoedig mogelp zijn ambtgenooten mede in kennis gesteld waarop reeds eergisterenmorgen de ministerraad in buitengewone vergadering is bijeengekomen ter beraadslaging over deze gewichtige quaestie Gemengde Berichten BINNE3 JLAND ST ATEN GEN EU A AL VWÊSBUB UMMER Naar wg vernemen is een der groote woonhuizen aan het einde van de Prinsengracht in den Haag gelegen eenige buizen voorbij het gebouw Pulchri Studio door hot Zitting van Dinsdag 13 Maart 1900 Op het artikel dat de veldarbeid erkent als geldige reden van schoolverzuim licht de heer Van dor Zwaag zijn amendement toe om de vergunning tot schoolverzuim voor veldarbeid in te trekken Voorop stelde hij dat ook hem deze wet gansch niet bevredigt en ook hij allen kinderarbeid zslfs nog benedon den hoogeren dan 12 jarigen leeftp wenscht verboden te zien bovendien verzet hü zich togen de wettelgke sanctie van het schoolverzuim gedurende 6 weken ten behoeve van den veldarbeid met name den ongezouden veenarbeid De vDJstelling zal leiden tot ongehoorde kinderexploitatie Tegenover de heeren Pynappel en Lohman betoogt hiJ dat ook andere regelmatige loontrekkende veldarbeid wel verre van een uitI spanning te zgn gevaarlijk is vooral het ii Sii8p r e erbis ÜD W l 8 0 eva OCb l U v H S 67 9 8 17 8 11 11 10 10 10 87 10 17 10 14 in si I 10 40 10 66 7 61 8 08 1 10 8 17 8 9 6 9S 1 7 14 4 4 4 55 5 0 5 09 6 18 m 8 88 9 0 l 4t 8 61 8 69 9 C8 9 Si l 9 88 9 16 l4 o n II A OT 11 K D A 11 li 64 10 4 111 lUl 18 l 58 1 96 11 8 85 7 0 7 88 8 1 dooi 7 7 7 84 7 41 7 60 1 1 07 1 14 1 8 Qoud Utordreoht SieomrVork Otpellt aolterdun M RottordamD P Rotterdam B n 4 08 4 19 11 S P 8 50 11 88 w 6 40 8 80 7 8S 11 4 1 1I U U 4 11 61 U M 4 87 4 S8 8 18 4 04 411 1 54 9 09 8 80 11 18 11 8 8 48 8 1 9 08 9 88 9 45 F lO l 10 11 4 M 10 90 0 All 1 Hm e b i i O Op i T i HDAM OOtJBA Tl t Tl 11 11 87 11 86 1 18 8 18 S 9 68 10 08 10 16 1 9 11 lO i EOTT 9 8 9 40 10 1 lO M 10 88 10 4 10 09 10 17 10 49 t ir 19 8 3 8 i S8 1 4 8 40 9 18 9T0O 9 8 7 1 58 3 05 8 17 8 7 8 84 8 41 8 47 Sottardam Bei Rotterdam D ï Sottardam H Oanella Niauwerkark Uoordroabt aoada 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 7 16 9 68 89 5 8 10 6 48 5 69 0 14 80 4 46 4 66 6 04 11 49 1 8 10 49 8 18 8 10 9 ns r 9 09 8i 11 11 8419 08 U 84 1 1 6 7 44 8 08 8 14 Alliu 1 e klaat nln kjUle r iüt ti t o d Imp taui nlrt gmkmd wnia B H ll i h lyiar l Eilr 49 6 1 7 17 9 84 OÜUDA DKN HAAO iw felu 7 59 8 80 8 19 9 18 8 11 r 8 S 8 41 8 48 8 6V 40 10 1911 16 11 18 11 80 11 ll 10 48 11 46 19 7 5 8 09 8 41 9 11 J S7 8 58 7 48 8 0 9 14 1 07 8 85 9 10 9 89 Gouda TeEhimen Moerkapelle Soelanneer ZegwaaTd Voorburg a Hage 1 08 1 01 14 8 46 4 18 4 55 5 SB 1 18 5 07 1 99 6 18 I0 0 l 8 f 6 8 8 15 48 7 45 11 46 1 80 1 48 4 4 15 4 45 87 5 66 T 18 10 96 O 9 46 lU U 11 97 11 86 1 09 1 80 46 S OO 4 00 4 85 4 6 5 80 8 1 7 4 7 i6 86 4S lo isj 6 O U U A A llSTtBDAM fiai laau 5 41 8 06 7 06 7 0 7 46 8 85 8 68 9 08 6 4 g ÉtMé ï Miè T mM I 10 17 1 86 4 51 8 18 I au U 8 9 8 09 8 18 9 S8 10 10 10 S7 1 0i 1 08 88 4 8 lO JJ l tO 5 08 8 80 10 08 6 08 86 8 18 J S 9 8 9 88 0 68 l 4 67 6 50 8 589 00 10 01 O IOIO O 1 46 fl Himoo tortbj matO 8 10 V 08 9 8 10 6 11 09 1 08 1 19 i 09 8 41 4 80 6 1 6 9 18 10 10 10 8 19 00 L r R B U H l Ti ni 1 10 16 8 17 8 40 8 84 l U 8 08 8 60 8 i0 8 10 48 8 48 10 6 69 11 18 11 88 1 10 56 S 9 40 1 47 8 0b 8 S5 7 10 6 93 7 18 a ia J 40 7 89 T d 9 07 4 8 6 0 L DA 7 80 8 18 6 10 8 84 6 86 6 48 8 08 7 114 IJK T l f a 18 E 9 U 4 1 18 II 08 li tl 10 3 15 8 81 4 4i 8 0 7 6 8 10 46 Ilma Vr 6 48 6 60 7 85 8 10 8 10 9 80 10 00 11 80 l li It OSO tt 3 80 8 45 6 0 1 86 7 80 8 6 10 00 lOouda 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 11 18 lO t 1 81 1 0 1 4 8 88 4 1 4 98 6 47 7 6 8 14 9 19 11 10 10 19 10 67 1 00 UOUda Üudaw Woerd Utiwiht UtiaaU Woeiilen Oadav t oada 11 14 8 04 11 10 61 11 46 1 8 S 8 68 t 10 14 8 97 8 66 7 58 8 81 8 49 9 90 10 16 10 88 11 88 19 09 1 37 3 08 8 S0 8 69 4 48 88 6 41 5 1 53 9 19 10 00 10 84 5 16 8 68 8 14 10 88 11 65 19 7 4 9 7 JJ J 4 10 64 8 30 7 0 8 9 10 46 H 86 4 8 1 7 81 9 49 I 1 80 9 17 7 7 8 86 Ol O 10 5 11 10 Voorts stoBcieno a terecht In den avond van 24 Juni werden te Gouda ten huize van de Wed Hartjesveld aan den V eerstal eenige sprotjes ontvreemd Hoe onbeduidend de diefstal ook was had de dief zich groote moeite moeten getroosteh om de vischjes onder zjn bereik te brengen wat bleek uit den toestand der woning toen de bewoonster na een afwezigheid van een kwartier naar huis terugkeerde De blinden waren open en het schgnsel van de lamp viel door de geopende ramen Inde verte reeds herkende de vrouw den 21 jarigen J V d M scheepsja er in een manspersoon die voor de ramen stond Men begrjjpt hoe verschrikt het mensch was nu er een dief in haar huis was en zich ongetwijfeld aan de overblijfselen van het sprotmaal te goed deed Schoft stinkende dief Wat doe je inm n huis riep ze den onwelkomen bezoekertoe Doch deze met een zonderlingen wil omte ontkennen Ik heb het niet gedaan eenander heeft bet gedaan Ondertusscben sprong hg het raam uit waarvan 3 ruiten gebroken waren en waarvan de schuif en de knip waren afgernkt en zette het op een loopen achtervolgd door de scheldende vrouw des huizes Een der getuigen had het tweetal zoo zien draven komende uit de richting van genoemde woning en men zou dus ineenen dat ook met het oog op de pertinente verklaring der weduwe ontkennen onmogelijk was Beken je het feit dat je is ten lastegelegd Jawel Ben je dan in den avond van 24 Januari in den woning van de weduwe Hartjesveld geweest f Nee edelachtbare Bekl tracht eenigen schijn van waarheid aan zgn ontkeutenis te geven Hij was s avonds nBt een kameraad in een herberg geweest en toen alleen weggegaan om brood en vleesch te koopen Nadat hg zgn avondmaal gebruikt had zou hg achter de wpning van de wed Hartjesveld uit den I Isel gaan drinken Bg die gelegenheid zag hjj de vrouw op hem afkomen die hem begon uit te ècbelden Begon ze jo zoo maar uit te schelden r Ja edelachtbare Gek hef Ja ik had toch niks gedaan Maar waarom liep je dan weg Ja ik was verlegen voor de mcnschen i Sta je dan niet erg gunstig bekend Bi de politie niet maar voor me zelven wel s Avonds had hg een kameraad nog den brief in bewaring gegeven onder moedeeling dat hij waarschönlgk zou gearresteerd worden Maar dat dacht hg maar omdat die vrouw hem zoo bad nagescholden Hg was expres de haven toen over geloopen om de politie tegen te komen Je zegt 200 ik heb het niet geflaan weet je dan wie het wel gedaan heeft Nee dat hebben ze me niet geeegd anders zou ik het wel vertellen want dan behoefde ik niet onschuldig op de Hoogstraat te zitten Door de politie waren op dm weg dien beklaagde genomen had 72 sprotjes gevonden alsof beklaagde klein duimpje was geweest en zün weg had willen terugvinden üit een schotel op tafel waren een groot aantal gerookte sprotjes verdwenen en bekl s handen roken naar sprot Nee edelachtbare het was gerookt paardevleesoh jja maar er is toch een groot verschil in den reuk van panrdevleesch en sprot Zoo maar tis toch allebei reuklucht Om de rechtbank van bet groote verschil te overtuigen had de hoofdagent A J Eoos in een papier gerooitte sprot en gerookt paardevleeöch medegebracht Maar de heeren waagden hun reukorganen niet aan deze lekkernijen U hebt u zelf al daèrvan overtuigd nietwaar Het O M wist lelfg nog te vertellen dat de lacht van sprot een zeer bijzondere is en lang aan de hand blgft Bekl stond ongunstig bekend hg en een der getuigen waren beruchte dieven uit Gouda en hij was reeds driemaal wegens diefstal veroordeeld waarom bet O H aanleiding vond een hooge straf te eischen n l 1 jaar en 6 maanden De verdediger mr D Ellis van Eaalte vond het onderzoek der politie beambten nog niet voldoende Ze hadden nog verzuimd zich te overtuigen of bekl sprotjes had gegeten Spr concludeerde tot vrijspraak subs tot een lichtere stral J de B 22 jaar koopman teBergschenhoek en diens broeder A de B 19 jaar thana marinier bekenden zooals hun was ten laste gelegd in den avond van 3 Januari ten nadeele van den landbouwer C J van der Graaf wonende Prins Alexanderpolder 12 tamme eenden te hebben weggenomen De eenden hadden zg verkocht en de opbrengst ad i 13 20 gedeeld Voor ieder werd zes maanden gevangenisstraf geëischt in aanmerking nemende dat zg niet ongunstig bekend staan Mr W van Traa ambtshalve voor be klaagden het woord voerende bVaohteeni omstandigheden bg die pleiter hoopte dat de rechtbank er toe zouden brengen eene mindere straf op te leggen dan de gevraagde Uitspraak over 8 dagen De officier van justitie bg de rechtbank te Arnhem is in boogor beroep gekomen van het vonnis in de zaak van de mishandeling te Neerbosch Daarna is ook de verdediger van de veroordeelden Lak en Drektraan jlir mr Van Asch van Wgck in hooger beroep gekomen De zaak zal einde April of begin Mei voor bet gerechtshof te Arnhem behandeld worden BESCHEIDENHEID De operrabjjn van het ressort Gelderland de beer L Wagenaar heeft evenals de Vereeniging tot bevordering van de Sabbatrust en van het Jodendom een adres aan den minister van binnenlandsche zaken gericht om bij de behandeling van art 16 van het aanhangige Leerplichtontwerp wel te willen lotten op de belangen der Israëlitische kinderen die wegens de opeenvolgende Isruëlietische feesten in September October meermalen genoodzaakt zullen zgn meer dan 10 schooltgden in ide 28 dagen te verzuimen en hun verlof niet van de meoning van schoolhoofd en schoolopziener afhankelijk te maken Op de Nieuwehaven te Eotterdam wilde eergistor een agent een glazenwasscher bekeuren die wat al te kwistig met water omsprong Eenige ruziemakers mengden zich daarin wat een vechtpartg met de blanke sabel tengevolge had waarop bet om zgn ordelievendheid vaak geprezen publiek do politie in bet water wilde dringen Tegelijkertijd viel in de nabgheid een schoenmaker dood neer wat het publiek verband tusschen do sabelhouwen en dit geval deed zooken Volgens den dokter is de man aan een hartverlouiming overleden De agent had den glazenwasscher attent gemaakt op de door hem begane overtreding Do glazenwasscher stoorde zich hier niet aan en weigerde ziJn naam op te geven waarom de agent hein verzocht mee te gaan naar den politiepost waaraan de glazenwasscher gewillig voldeed Maar op weg derwaarts kwamen zg een zestal nietsdoeners tegen waarvan er drie nadat zg zich op de hoogte van bet voorgevallene gesteld hadden den agent gelastten den glazenwasscher vrg te laten waaraan hg natunrlgk niet voldeed Toen grepen zg hem beet eu drongen hem naar don waterkant waarop de agent zijn sabel trok om zich de aanvallers van het Igf te houden Inmiddels was een tweede agent te hnlp gekomen doch ook de aanvallers kregen versterking en er gingen stemmen op om beide agenten te water te werpen Beiden sloegen evenwel met bon sabels de aanvallers uit elkaar zonder daarbij verwondingen toe te brengen Het bgkomende plotselinge sterfgeval in verband gebracht met de vechtpartij i wekte later bet praatje als zou een agent de man hebben doodgeslagen en een ander een gat in het hoofd gehakt waar wel twee vingera in konden liggen Dit praatje telkens aangedikt verkreeg allengs zulke afmetingen dat zich tegen 4 unr een menige begon te verzamelen voor de woning van den agent die het gedaan zou hebben Die volksinenigte groeide tegen den avond maar steeds aan en ten laatste was het verkeer in de straat bijna gestremd door een publiek dat zoo werd gezegd van plan was den gent uit zjjn huis te halen hg was echter niet thuis bij hem de ruiten in te werpen enz Praatzucbtige menschen maakten de verbalen nog ijselijker ja zelfs was er een juffrouw die zei dat zy den man had zien doodslaan Door een rechercheur daarop naar een politiepost gebracht kréég zü daar natuurlgk een flauwte en erkende later niet alloen van den moord maar zelfs van de geheele vechtpartij niets gezien en de geruchten van andere gehoord te hebben a il ét Toor de gevolgtD Er bestaan twee middelen om eene goede gezondheid te hebben het eerste i zich voor de ziekte te vrjjwaren het tweede de kwade gevolgen te bestrijden Overigens de twee middelen vereenigen zich in een enkel onnilshaar om zich wel te bevinden dit is sterk en krachtig te zgn Indien gij deze twee eigenschappen bezit znlt gij gemakkelijker atin allerlei soort van aandoeningen weSrstand kunnen biede i of wel er u spoedig van bevrijden zoo gg er door aangetast zijt Bijgevolg om sterk en krachtig te worden als men een verzwakt lichaamsgestel heeft moet men het door het zekerste middel versterken n l door de sterkste hernieuwer van het bloed Sedert langen tgd zg n de Fink Pillen van Dr Williams het geneesmiddel bij uitmuntendheid geworden om het doel te bereiken dat wS hierboven aangeven De gevolgen eener ziekte zgn dikwjls etger en meer te vreezen dan de ziekte zelve Eene verzwakking der organen spieren en zenuwen eene groote bloedarmoede kunnen ons tot den dood brengen De Pink Pillen zullen n op zekere wgze herstellen en u veroorloven de krachten terug te vinden Mej M Joosten Prinses Mariestraat no 6a den Haag schrpft ons Met voldoening deel ik U mede dat Uwe Pink Pillen van Dr Williams mg uitstekend hebben geholpen ik gevoel mjj een heel ander menséh en een ledor roept over mgn gezond niterlijk ik heb eenige doozen gebruikt en ben wel een paar jaar sukkelend geweest terigevolge der influenza en ik raad een ieder aan Uwe Pink Pillen te gebruiken in de hoop dat velen zich door t gebruik kunnen genezen Ontvangt mgn dank Het is in alle gevallen van verzwakking bloedarmoede rhumatismus zenuwpijn dat men de Pink Pillen moet gebrniken om hiet zekerheid dë beste resultaten te bekomen Verkrijgbaar k 1 75 Gld de doos en 9 Gld dq 6 doozen bg J H I Snabilié 27 Steiger Eotterdam boofddepothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bg Wolff Co i ieuwe zending prachtige DAMES en HEEREN Deensde Glacé Handschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOÜDAleleithoou il o if Hcnrs v n Amslerüani Vrkn Slotkis 8IV 81 f Vi 987 93 98 100 88 sa Vi 8 l ny 34 66 961 96 i 6l j 101 67V 1 7 987 l 1001 341 90 91 9V 611 435 661 108 K 80 164 96 198 116V 90 291 114 10 194 9361 100 66 65 161V 97 z loofl 100 i 114V iTl l 69 106 74 1 U 104 37 951 961 9 491 581 160 110 108 10 9911 j 100 117V 101 841 8SV 9 MAAllT NlMEHNv Uan Wo l VV 8 9Vi dilo iMto dlir a dito dTto dito 3 HoHaii UM Gouil 1881 93 4 lTAI l lMolir TinK 1881 81 5 OoBTIK Obl l papier 1868 6 dito in cilver 1868 6 Portugal Old met ooupon 3 dito tieket S ROBLAHD Obl Dinnonl 1894 4l duo Glecoufl 1880 4 diio bil Rolha 1889 4 dito bq Hop 1889 90 4 d to ia Koud leen 1888 6 Iito duo dltu I8H4 5 apA JK Poroet ichuM 1881 4 TdkXBU Oepr Cuui loen 1890 4 Qa l eDiiigaeri D Oec leeiiui ser e C ÏMDAra Ep oblg 1 Maiioo Oli t 8eli 1890 6 Vm ïuaLA Old oiiiivp 1881 AMaraaDAH Obhuatieo 1896 8 R0TT DA11 aiod leelj 1894 3 N B N Arr H n lee a iil Areadb Tab Uij Gert fi atao UaliMaaUohappü dito Ari Hypotheekb p iudnr 4l Jiilt Mg der Vnratenl annd rtr Hvpoth kij pnndbr 4V Nidarlapid he baak aaud Nad Handelmaataoh dito N W Pao Hyp 11 pandbr 3 Bott Hy lOtlieekb paadl r 4Vt Utr Hypotliee b dito 4 OoVTBNa O 8t HoDf baak aanil Rdsl Hypotheekbank paadb 5 AntlKA fiqii hypoth pan Ib 4 Mai L G Pr Li n corl 6 KlD HoU IJ Spoor Mii a nd Uij tol Bip r St Spw aand Nad lud Spoonregm aaad Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IIAIII apoor l 1887 89 A Bobl 8 Zaid Iul Sp mü A H oW 8 Polen Warachau Weenen aand SuaL ar Ruüs Spir Mü obl 4 Baltiaobe dito aand Faitovra dito aand 5 Iwanf Hombr dito atiud 5 Knrak Cb AaowtSp kap opl 4 dito dito oblig 4 AuUtXA Cunt Pao Sp Uij obl 6 Ohio t North W pr C aand dit dito Win 8t Peter obl 7 Danrer Rio Qr pm eert v a IlUnoia Central obl in tend 4 j Lonigv k Na kfillj Oert r aand Uaii o N apw U lehrp o S Hias Kaniai v 4pGt pref aand N Topk Ontaa o tl Woat aand Ppnn dto Ohio ohlig 6 Oregon Cahf o hyp in goud 5 St Paul Minn Il Hanit obl Od Pao Hooflyn obig 6 dito dito Line Col lo hyp O 5 OaHaua Can South ühert r aan l Vin C Ballv k Na Ie h d e O Amsterd Omnibni Mij aand Rotterd TrBmwe Maata Hand ID Stad AmeterJam aand I atad Ko terdam aand 8 Blum SUd Aatwerpen 1887 87 1 Stad Brussel 1886 i i Hom Theiaa Rogullr O aelaeh 4 OovnXA Stnataleenig 1860 6 K K Oost B Or 1880 8 SfAiml Stad Madrid 8 1868 Km Var Bi ATb 8poaLaert ONTVANQEN eene groote keuze WASTE JAF0NST07FEN IJ SAMSOVI Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN DV£RTEN I l£ N Heden morgen overleed in het Oudemannonhuis onze geliefde Vader Behuwden Grootvader de Heer MAARTEN VAN VLIET in den ouderdom van ruim 83 jaar E VAN VLIET A VAN VLIET A F VAN VLIET V I Bebo H C VAN VLIET H J VAN VLIET Maksma scr N i= ti9o Voor de vele bewgzen van deelneming ons betoond bg het overlgden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw M F PEINS van DOESBÜEGH betuigen wjj onzen harteiyken dank J J PEINS VAN DOESBÜEGH D K PEINS VAN DOESBÜEGH VAN DE WkO C E G HÜBEE Peins H C D J HÜBEE I A J HOOGEBOOM Peins J J HOOGEBOOM Bg akt S op 13 Maart 1900 voor don te Gouda standplaats hebbenden Notaris JAN JACOB ABEAHAM MONTIJN gepasseerd is tusschen de heeren MAAETEN de VLBTTEE kloingarenfabrikant on COENELIS GEEAEDU8 SPIT Junior kloingarenfabrikant beiden wonende te Gouda aangegaan eene Vennootschap ten onderwerp hebbende hrt fabficeeren v tn en het drijven vtin hnitflel in Oaren Touwwerk en vfnt eerder tot ilnt vak behoort onder do firma Spit en de Vletter gevestigd te Gouda De vennootschap wordt geacht aanvang genomen te hebben 1 Januari 1900 op welken datum de vennootschap krachtens acte van 15 April 1897 onder dezelfde firma bestaan hebbende en van welke de thans opgerichte vennootschap de voortzetting beoogt is geëindigd ztj is aangegaan voor onbepaalden tjjd met de bevoegdheid van ieder der vennooten om haar telken jaro op 31 December te doen eindigen mits door de eene party aan de andere minstens zea maanden te voren opzegging worde gedaan per deurwaardersexploit of per aangeteekenden brief De beide vennooten hebben het beheer van de zaken der vennootschap en zgn ieder tot do teekening der firma bevoegd maar uitsluitend voor zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende geen huuiior zal alzoo zonder medewerking of toestemming van den anderen vennoot bevoegd zjjn onroerend goed voor de vennootschap te koopen of eenig aan de vennootschap behoorend onroerend goed te vervreemden of te bezwaren roerende goederen te verpanden gelden vonr de vennootschap op te nemen of ter leen te verstrekken of de vennootschap als borg te verbinden zullende van deze medewerking of toestemming moeten blgken door beider onderteekening van hunnen eigenen naam onder eigenhandige bgvooging van de woorden voor de flrraa Namens partgen J J A MONTIJN Notaris j Hat beat onao adelykala an c Süf maklKlyluta foetaaaMdtl voor Haerai en vooral damea i Klndarachoenwerk U da Appialuar van C M MUIlar li Ca s m Barlla Seutll Ur 14 Man latte oatf kia op naam an Miclakametk Vitarviaaw ay I Mairwi Wariiaiwa ta waaaawwt ariaatiri aaw a Mi na a aaMaHI l i iarMÜaaa IMiia