Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1900

No 8146 Vrijdag 16 Maart 1000 38ste Jaargang mimm coiimot jyHeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefonn V ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefouii H9 Ue Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Gioote Ope bare PROTESTMEËTING TE GLUDA togen LEERPLICHT Namens de Anti Rov Propaganda Club NED EKLANO en ORANJE op Vriidag avoud l i Maari a s 8 in de Sociëteit ONS ÖENOEGFN Boelekade Sprekers de Heoron N 008TEUBAAN van Naarden en C WISSE Jb vin Gonda MET DEBAT Toegang 10 cent arbeiders 6 cent ZIE DE AANPLAKBILJETTEN Sociëteit Ons Genoegen CommiBsaribsen der Sociëteit Oss 6eSOEOES brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 an het Reglement dat bij gelegenheid van de 6e AbonnementToonoelvoorstelling op DONDERDAG den 15 MAAST 1900 de SOCIËTEIT van dtê aoonAii ZES VU IC i eiilolen nl lén Namens het Bestftnr F HERMAN Fz Secretaris GouDl U Maart 1900 Verkrijgbaar by A BRINKMAN ZOON te Gouda ZAKEOEEJE vonu Gasfitters Büuwkundigen en jiasverbruikers DOOR J J PBINS F y DOMSBOIiGH Directenr der Sted GasJabriek VAN G O ü P A Prijs t O M E CASSrtO TANÜAUTS Turfmarkt Gbuda Spreekuren van 0 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nur VRIJDAGS van 4 nnr ZONDAGS aiwezig Geen Eii elsch maar Echt BOEEEirBHOOD I cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 J ilV ROMD Korte Groenondaal I 202 203 GOUDA UZKRWAttEN ERKEOSSIIiPPEK HUI8H0UÜ AIITIKELEN FORNUIZEN Itrcukbanden ia Te GOOD ker Markt haven 199 Pain Expellcr ïhKÜS JMkï ardt dit mid s t iMMwand tagaa RhaamaUArnktTartoudlieid ptjn S o sS SBs Wetens S t Jiantilaii KW M ooil ia d l vartroawao Man ietu 0l l tfctaialtliwk Al kai1 s 1 iiidaiiiawl tMtkakaii T ilntardun kSTlIbtJi Oébu T B T 1 SwidBrs i t ltt i l itttr n Indien gy niet wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveii Borstlioiiig Extract iieiiambe mt de Koninklijke Stooratabriek De Honingbloem van II K VAl S€IIAIIi €o Denllaagrjgflevmcim SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Meliauthe U kot iMitt mlddol dor irereld Co s l olianthe goueost CiDkliooBt Co s AIellè Ilttie enooat zoüwol oud ala jong CO S OSoUanthO mag in goea UuiageziQ oiitbrekcu ft Co s Möllantbe ataat voort lurond onder Scbojltundig toezicLt Co s mellantbe holpt onhen oopelijtc Sc CO S MeLlaUtbe ts bekroond mot Ëero iplonia s Co s MellautbS is bekroond met Goud Sc CO B Meliantbe ia bokroond met Zilver Co s Meliantbe is verkriJKbaar in flacon van 4él C$Ê to Vit eu fl by Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIBBIBS Kleiïfeg E 100 Gouda E H VA MILU Veerstal B 12 6 te ilovda A BOUMAN Moordrecht J Th tokken Boikoop B T WIJK Oudeaal T M KOLKMAN Waddinxvea H ItOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerherk a d IJ tel W J rA DAM Haatlrerht k N TANZBSSBN ioon iown PRAEPARATEN VAN éM k UII1 I I I JV I1 ïoowel bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetluat alachta apHaverterlnic zenuwhoofdpUn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en liaia gevolgen ÓUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekxucht kwalen van Krltischen leeftijd enz Verkrijgbaar in flacons a ƒ 1 90 en 1 F7SI a1 rf onara voedzaam ver8terkcnd aangenaftmvan6maaV voordi eUikschgeb aik l lKCI V tt AVV vooral voor kinderen zwakken en kneracbjige geatellen reer aan te b velen AU geneeskrachUge drank bij toornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook rz i1i5 n e kleine kinderen Pnj bus i Kgr ƒ 1 70 Kp 0 90 1 Kgr O SO Chemisch MAllrcltllrAf Speciaal voor Kindervoeding in biuien 1 Kgr 0 90 sulrere TieiKSUlKCr Kg ƒ q bq Kgr ƒ Ö 26 Ao ha Q StfVafl aH n Met ronken eener halve Cigarette is voldoende ter beströ tSinnig V l glCtl ding van de hevigste aanvaUen van Asthma etc Indoosjes a 0 80 en 0 8Ö TatnarinrlA Rnnhnn pR purgatïef tegen verstopping Awn I alTIarinUC PmiUUIia j j Migrai e Congestie8etc vooraiookarslMlMla voor t i nJeren bewijzen de Tamarinde Uonto n v KRAEPEUEN 4 HOLM Wangnjke diensten daar de vom voor het kind begeer Ulk en de maak aangenaam n l rijs per doosje 0 90 en O DO CalraaSolr DociSIloC algemeen erkend ais het BESTE huUnuddel jair niaK raatllICa j J Ho Verkoudheid en KeelpSn bet is j een Blljmoplossend en vemchtend middel bij uitnemendheid nitslnitend in H D fleschjes verkrij gbaar Prijs 0 30 per fjescb je eK miUn waarop h naam en Handleekmiiif M rtrirw aar ttj dê mt9iU sipoUUUwt M IfroffütM KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUlJli Voedings Eiwit 1 Kilo Topon heeft evenveel voeditiKHwaardo als 5 Kilo beat mndvleeseh of 18 400 eieren Tropon wordt in het lidiaam oniniddelyk tot splorweehel en bloeé omgaiet zonder vet te vormen Tropon heeft l y tfrreiteld februtk eeae bedtddesde totnisw van krachten ten Ke olRe eoowoI Iiy gezondi n als by sloken en kju un éO WMd toeireVDeKd worden Kouder daarvan den nm ik te bederven Door dia iiMnl HgCB prya van Tropon ka iedvreen het lich verschaffon ▼ rkryvbKKT b l apethckvrs drofl 11 IK WlSft U ta Gheneraal Agenten voor Nederland en KoloniaB noest OipH A van ler ï eyé Rotterdafli Aiilf§epܧclie TaiNipoeder en Anilsepllsch JMondtlncluiir van E CAaSÜTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwatraat Joada u OnAXtDB MAftASINS DD FriDtemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons gelllss treerd modealbnm voor het 2 omer etxoen nog niet ontvangen hebben dit te ffllleu aanvragen aan 11 JDLSSJALDZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden BesteUliigen van al 25 francs vrjj van alle kosten aan huis met 4 verhooging Ileexpedille kaDtoor te ItmeDd iitl i U FEANSCHE ST00MVEEVERI3 cbeiiiisrbi Wasürberij TA H OPPE llËlAlElt lU Krnh eade Hotterdam Qebreveteord door l U den Koning der Belgen üoofddepdt TOOT GOUDA de ll r A VAN OS Az Specialiteit voor bet Wonieu ii verven van alle Heeren eu DaoieBtjardtoroHBii alwoV alle Kinderi oederen Speciale lurichtmg viH r hfl Bt xtni n vmi placbeman tets veeren bont enz Qordjinen tafelkleeden enr worden naar dw uienwste en laatste rnéthml geverfd Alle goederen betz lost oornd of treverto worden ouscbadel k vonr de nez ndteïd Tolgenu Btaal bewerkt Thmry i WoniirbaUt m in do gebeele wereld bekend en geroemd OnoT rtn fFea middel tegen alle II O r st L Ou r LeverHaaffzlekten enz Inwendig zoowel a s ook uitwendig in bijna atla ziektegevallen met goed iterolg aan te wenden l rys perflaCOB t 1 per pttst 1 116 Thierry Woadintlf bezit een alsnog ongekende geneeakraeht en heilatme werking Maakt meestal elk pynlqke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met do e zalf wenl een 14 aar oud voor 0Il r9Beetll k treliouden hceiiffezwel en onlang een bijna ££ Jaar kankeriydeii geuewu Brengt genezing en vorïachting der pijnen bij wonden ontatekingen euz van allerlei aard Prys por pot t 1 50 per post f 1 00 Centraal DepÖt voor Nederland A pothek r IIEKRI StKDEHS Eokin 8 AmitertJèffl Viva geen depot u lieiUlIe men direct un die Sehutten poÜ ek dM A THIBBRY in Pregrtó bei Hohitfch Oertemiet Gelieve pronpeotui te oatbi eB bij k t CentTMl Üepflt tianden Itekis 8 Anuterdam f SCHIEDAMMER GENEVEE Utrki NiaHTOAP Verkrijïtbaar bq PEETERS Jz Ala b wij8 van oehtheid is eaehet en birk ataoda voortien van den naam dor Firma P HOPPK GtEE BETER adres voor alle soorten 8CH0ENWERK dan hetNoordbrakntsch Schoei ei LaarjenmagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ttP IUlI IINCI van He voorradig WINTEEWEKK en verschillende andere artikelen Aanbevelend C SMITS Alle repsratiën en aangemeten werk 1 I V GooBA Dmk van A BRINKMAN Zn KE ISGEVI G INRJCHTINGPN WïLKK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VRROORZAKEN BUROEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben geweigerd aan K van Vliet tot het oprichten van eenc slachterij in eene schuur staande achter het perceel aan de Oude Gouwe wijk S No 84 kadastraal bekend sectie A No 2896 Gouda den 15 Maart 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuKcnlandscli Overzicht Het Engolsche ministerie van oorlog maakt een telegram openbaar meldende dat Lord Roberts Bloemfontein binnengerukt is en er de Britsche vlag geheschen heeft Roberts zond het volgende telegram nit Bloemfontein Met God s hulp en door de dapperheid van uwer Majesteits soldaten heeft een strijdmacht onder mijn bevel Bloemfontein bezet De Britsche vlag waait thans boven het presidentsgebonw dat eergisteratond door Steijn den gewezen president van den OranjeVrjstaat ontrnimd is Eraser lid van de vroegere regeering de burgemeester de secretaris der regeering de landdrost en andere ambtenaren kwamen mö twee mtjlen buiten de stad tegemoet om mij de slentels van de regeeringsbnreaux te overhandigen De vjjand heeft zich uit den omtrek van de stad teruggetrokken en alles schjjnt rustig te zjjn De inwoners van Bloemfontein ontvingen de troepen hartelijk Hét telegram in de tweede editie van de Tinjes van gisteren nit Mafeking en gedateerd 5 Maart Inidt aldus in zijn geheel Het garnizoen voelt njjpend scherp de gevolgen van het beleg De voeding is teruggebracht op paardevleesch en brood van paardevoer gemaakt terwjjl het drinkwater niet meer vrij is van parasitische smetstoffen Typhns disenterie en diphteritis zijn epidemisch maar het is onmogelijk de ziektegevallen af te zonderen Het lijden van vrouwen en kinderen is vreesfiltjk Dagelijks sterven vronwen ten gevolge van de slechte hygiënische omstan digheden die kwaadaardige koortsen ver FEVILLEIOX Vroeg Verwelkt ê l Naar het Duitsch 54 De oude Spitaal dokter zette een bedenkelijk gezicbt Maar zij is anders zoo geifond ik bedoel zij heeft ruik een krachtig gestell riep ik verschrikt iDe krachtigste gestellen worden dikwijls het hevigst aangetast was zijn antwoord Maar wij zijn er intusschen ook nog voegde hij er geruststellend bij En zij zou niet beter verpleegd kunnen worden al ware ze een prinses s Middags was de toestand dezelfde Ik bleef den gansenen dag bij baar en liet mij voor den nacht een kermisbed spreiden in haar muzieksalon Den volgenden morgen zond ik aan mijn vriend den directeur der hoogere burgerxhool de boodschap dat ik onbekwaam was om mijn plicht te doen zoolang mijne vriendin in doodsgevaar verkeerde Dit duurde vier vijf dagen De dokter schudde steeds bedenkelijker het hoofd Ik kan de ziekte geen juibten naam geven zeide hij Het is een soort zenuwkoorts maar in buitengewonen vorm en de gewone middel es tegen zoo n ziekte baten niet Gelukkig voor haar dat lij in haar ijlbootdigheid den strijd dien haar lichaam op leven en dood voert nauwelijks gevoelt En zoo verliepen de dagen en de nachten en de ziekte nam eer toe dan at De eenige verbetering was het minder heftige werken van haar benevelden geest Nu eens de oorzaken en ten gevolge van onvoldoend voedsel De zwarte bevolking verhongert Bij de steenbakkerijen gaan wij goed vooruit Wü hebben daar den vijand geheel verdreven Het telegrim van de presidenten Kruger en Steyn aan Lord Salisbury laat niet den minsten twijfel aan de bedoeling der presidenten Het ia alsof zij zeggen willen Wjj willen thans nu de oorlog vijf maanden heeft geduurd en aan beide zijden gestreden is met volharding en groote dapperheid nog eens duidelgk ten aanschonwe van de geheele wereld verklaren WiJ zullen geen poging laten voorbijgaan om een einde aan dezen grnwelijken oorlog te maken maar wij kunnen dat niet doen door ons klakkeloos te onderwerpen Erken onze onafhankelijkheid en wij leggen de wapens neder Doch op deze voorwaarde alleen weuschen wjj den vrede hersteld te zien terwijl indieu de Britsche Regeering besloten is de onafhankelgkheid der RepubJieken te vernietigen ons niets overblijft dan Ie volbarden op den ingeslagen weg vertrouwende dat Qod ons niet zal verlaten Wij aarzelden deze verklaring eerder afte leggen daar wiJ vreesden dat zoolang het voordeel aan onze zijde was en onze strijdmaohten defensieve stellingen ver in de Britsche koloniën bezet hielden dergelijke verklaringen de gevoelens en de eer vanhet Britsche volk zouden kunnen kwetsen maar nu het prestige van het Britsche rijkmag beschouwd worden verzekerd te ztjndoor de gevangenneming van een onzerstrijdmachten en nn wij daardoor gedwongen ziJn andere stellingen welke door onze strijdmachten bezet waren te ontruimen nn is die moeilijkheid voorbjj Wij kunnen thans niet langer aarzelen der Britsche regeeringen het Britsche volk duidelijk en ten aanzien van de gcheele beschaafde wereld te zeggen waarvoor wij vechten en op welke voorwaarden wij bereid zjjn den vrede teherstellen Zou hel eenvoudiger en waardiger kunnen worden gezegd P Geheel in aansluiting met de overwegingen die president Kruger bij de onderhandelingen in het vorige jaar herhaaldelijk geleid hebben tot het vragen van arbitrage biedt hy thans vredesonderhandelingen aan Maar Engeland dat het geschil na lang zoeken eindelijk gevonden niet wilde doei beslechten door scheidsrechterlyke uitspraak S M III I liipi I I b clameerde zij eenige iJerzen uU rollen in vrocgeren tijd door haar echtgenoot gespeeld dan weer scheen zij zich met haar knaapje te onderhouden en over haar gelaat speelde een zalig lachje dat mij het hart van weedom deed ineenkrimpen Somwijlen zong ze maar niets dan toonladders en als haar de stem dan begaf schudde ze mistroostig het hoofsl en riep Te hoog te hoog 1 Aardsche boomen moeten niet tot in den heme willen groeien Naar beneden naar beneden 1 Omlaag is t goed wonen Wanneer zij zoo sprak kon ik mijn tranen niet bedwingen Den vijfden d g scheen de crisis nabij De temperatuur was eenige graden gedaald en de dokter toonde voor t eerst een tevreden gericht f Als zij t dezen nacht uithoudt zijn we naar ik hoop op den goeden weg Hij schreei nog het een en ander voor en beloofde s anderen daags vroejger dan gewoonlijk te znllen komen Ik keerde naar miju wachtpost aan hare sponde terug Moeder Schulzen had heden den nachtdienst maar zij was zoo doof dat ik de zieke onmogelijk aan hare zorg alleen kon overlaten De kamer werd flauw verlicht door eene lamp met breede groene kap Buiten stond de maan vol aan den helderen hemel De diepste stilte heerschte in het rond ook de zieke had sedert den middag geen geluid meer laten hooren Voor de eerste maal scheen zij rustig te slapen t Zal ongeveer tien uur zijn geweest ik zat dicht naast haar bed en wendde geen oog van haar gelaat toen zij langzaam de oogen opende en ze onderzoekend rond liet gaan tot haar blik op mij bleef rusten hierop zeide ze op eens zeer ernstig en met zeer heldere stem § 0 wat gevoel üt me goed wil thans van den vrede niets weten op den grondslag door de republieken aangegeven Do onafhjnkelijkheid van beide staten moet worden verniotigd In een vrede op den grondslag van de onafhankelijkheid van een Republieken kan Engeland niet toestemmen Wat zal thans het antwoord zju van de Republieken op deze verklaring van Engeland Dat antwoord is 00 voor de hand liggend dat zelfs Engelsche bladen het geven kunnen Voor hen die dit nog niet inzien willen wij medodeelen dat het te lezen is in de Manchester Guardian Wy kunnen voor zeker aannemen dat de Boeren met nog meer volharding ep moed zullen strjden en dat de verdeeldheden in hunne rijen zullen verdwijnen Het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat de Boerenregeerin gen dit antwoord verwacht hebben en slechts de vraag hebben gesteld om de zwakken en slappen te overtuigen van wat i i te wachten hebben Zy weten thanj dat zy zich moeten overgeven of zich doodvechten En zooals wy de Boeren kennen de afstammolingen van de oude voortrekkers de mannen die over de Oranje rivier en over de Vaal gezocht hebben naar een gelegenheid om aan de Engelsche overheerschiiig te ontkomen zullen zij het doodvechten kiezen liever dan de onderwerping Thans weten zy waarvoor zg vechten waarvoor zij den stryd zullen moetes voortzetten En zy zullen weldra ervaren dat zy op iemand te rekenen hebben in de geheelo wereld Te Kaapstad werd Maandag een meeting gehouden om sympathie te betuigen aan de Boeren Besloten werd tot de vorming van een verzoeningscomité dat zich met de reeds in Engeland bestaande commissies zal in verbinding stellen De heer Moltuer werd tot president van het Comité benoemd waartoe ook Olive Schreiner is toegetreden Een voorstel waarin gezegd werd dat de tyd voor inmenging ten gunste der beëindiging van den oorlog nog niet gekomen was werd verworpen De meerderheid der sprekers verklaarden onomwonden diCt de onafhankeiykheid der republieken de werkeiyke vredesvoorwaarde moest vormen Voi spreide Berichten Feaskrijk Marcel Habert is eergisteren van Brus En na een poosje waarin ik het nauwelijks had gewaagd adem te halen lUchtte zij Ha zij t gij hier beste Johannes Heb ik lang geslapen Hoe heerlijk dat ik u dadelijk bij mijn ontwaken zie Zij bewoog als roekend hare hand ik valte die en drukte er mijn gloeiend voorhoofd tegen Daarna voeldf ik ook hare afidere hand zachtkens op mijn hootd en terwijl ze mij lief kooiend over het haar streek ging ze op denzelfden kalmen toon voort t Wordt nu ernst Johannes Maar ik ben zeer blij dat ik nog eenmaal ben ontwaakt voor de lange nacht aanbreekt Ik heb u nog iets te zeggen beste Mijn laatste w il kent ge ook weet ge dat ik op het kerkhof bij mijne oudjes wil slapen Als er een jongste dag is zou ik gaarne met mijne lijfgarde willen opstaan zij hebben mij verwend ik zou het zonder bediening niet meer kunnen stellen En dat vloerkleed moet als lijkkleed over mijne kist dienst doen daarna moogt gij het behouden Luister toch Kom wat dichter bij Wat ik nu nog te zeggen heb is een geheim tusschen u en raij Ik heb u bedrogen toen ik onlsings zeide dat ik niet geschikt was om de wereld in een wezen te zion Het kostte mij niet weinig dat te zeggen want mijn hart logenstrafte mijne woorden Ik zou zeer zeer gelukkig zijn geweest indien ik uwe vrouw had mogen worden dat wist ik reeds den dag toen gij onzen Joachim omdat hij moe was geworden op den arm naamt om hem naar huis te dragen Toen zeide ik tot me zelven zulk een man en zulk een kind te bezitten moest een vrouw tot de gelukkigste aller stervelingen maken Het heeft niet aldus mogen zijn Het kind heb ik moeten begraven de liefde tot dien man ook diep in mijn hart Maar daar bleef zij leven en nu kan ik niets meer doen dan u nog eenmaal danken Johannes voor al de liefde en trouw waarmee ge mij let sel naar Genua vertrokken waar hy zich zal inschepen naar San Sebastian om zich by Déroulède te voegen Over een maand worden Habert en Déroulède te Brussel terugverwacht waar zy zich waarschyniyk voor goed zalien vtjstigen Men verzekert dat do prins van Wales officieel do opening der Parysche Tentoonstelling zal bywonen President Mac Kinley van de Vercenigde Staten heeft den Amerikaanschen commissa risgeneraal op de Wereldtentoonstelling last gegeven in de Amerikaansche afdceling zoovoel mogoiyk de Zondagsrust te doen eerbiedigen De minister van handel Millorand heeft het aantal decoraties voor de Tentoonstelling bepaald op 2 grootkruisen 7 grooti officiers 25 commandeurs 166 officiers en 500 ridder kruisen Pater Didon de beroemde Fransche prediker is eergistermiddag plotseling te Tonlouse overleden Te Troyes het land van de varkensfokkery is tot afgevaardigde voor de Kamer gekozen een mynheer Arbonin die zoo dik is dat hy in geen enkelen zetel van het Palais Bourbon past men tal een stevigen stoel voor hem laten maken EsaELASD In verband met een gerucht dat koningin Victoria in den loop dezer week nogmaals een bezoek zou brengen aan Londen publiceert de Evening Standard een telegram uit Windsor volgens hetwelk de koningin niet te Londen zal komen dan na haar bezoek aan Ierland Vandaag zal de gemeenteraad van Dublin in een buitengewone zitting beslissen over het al of niet aanbieden van een adres van welkom aan koningin Victoria by haar bezoek aan Ierland Men vreest protestbetoogingeii van de nationalisten als tot het aanbieden van een adres besloten mocht worden OoSTEIiaUK HoNaAKIJlj De myneigenaars hebben bekend gemaakt dat zy op de oude voorwaarden alle stakers weder in dienst zullen nemen die zidh voor 16 dezer aanmelden Die dan niet aan hot werk zyn zullen als definitief ontsla en worden beschonwd terlijk hebt overstelpt Hef het hoofd een wemig op zoo ik moet je nog eenmaal recht duidelijk zien en t is vreemd mijn oogen zijn zoo dof zoo raar en toch ia i1 ijn geest nog zoo helder Ik beurde mij een weinig op bracht mijn gelaat dicht bij h t hare en zag hoe hare oogen van een zeldzamen glans schitterden en op mij gevestigd bleven Gij bevalt me zeer beste vriend zeide ze flauw glimlachend Er is op uw gelaat evenmin als in uw hart een valsch trekje op t oogenbUk niets dan bittere smart Wees welgemoed Johannes en denk in het vervolg niet onder tranen aan uwe vriendin lUijf ik niet bij u waarheen ik ook ga f Wederzien f hier schudde zij langzaam het hoofd Ja als ik u en mijn jongen kon wederzien maar dien anderen neen nsen Wij hebben ons aan den disch des levens verzadigd of liever wij zijn verstandige heden en houden op nu het nog smaakt en anderen komen en nemen onze plaats in Maar laten wij elkander eerst nog wel bekome t u wenschen Kom kus me ééne enkele maal zooals een innig liefhebbend echtgenoot zijn vrouw kust en dan ga ik mijn middagdutje doen Met bevende lippen drukte ik een kus op haar kouden mond Liefbte beste Johannes fluisterde ze en nog hield zij mijne hand vast toen ze achterover zonk Nog eenmaal lachte ze nu als verheerlijkt en dan sloot ze de oogen Zachtkens schokte hare hand Een uur later lag die hand koud en stil in de mijne