Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1900

dam aan den commies der telegraphie 2de klasse G J Falk Verplaatst 1 Maart De klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse M van der Hal van Arasterdam telegraafkantoor naar Ooes onder intrekking van zgne verplaalsing naar Enschede J 0 Smit van Amsterdam telegraafkantoor naar Oude Pekela E de Vries van Onde Pekela naar Enschede Maart De klerk der posteryen en telegraphie 2d klasse A K van Eekeren van Amsterdam telegraafkantoor naarKampen Maart De klerk per postergen en telegraafphie 2de klasse M Wierdeman van Amsterdam telegraafkantoor naar KoogZaandgk 1 April De klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse F J A Villée vanAmsterdam telegraafkantoor naar Goes telegraafkantoor 1 Verlof verleend voor een jaar met stilstand van lihcienniteit 1 April Aan de vrouwelgke klerk der telegraphie 2de klasse M E S üphoff te Amsterdam Eervol ontslagen 1 April Do vrouweiyke klerk der postergenon telegraphie 1ste klasse A F Krak thans met verlof Overleden 27 Febr De brievengaarder te GarSp J van der Kloet Onlslagen 3 Maart De klerk der postergen Iste klasse J W Janssen te Ngmegen Vacante directies Postkantoor Valkenswaard Jaarwedde f 1600 en vrge woning Pensioensgrondslag f 1900 Borgtocht f 941 reëel Post en telegraafkantoor Loosduinen Jaarwedde f 1700 en vrge woning Pensioengrondslag 1900 Borgtocht kan noj niet worden opgegeven Ofschoon aan de ambtenaren van debeide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang SoUicitatiën in te zenden vóór 31 Maart a s 1 lïunstnifsl V Nog rest ons de vraag te beantwoorden hoeveel Cbilisalpeter moet men bij een bepaald gewas gebruiken f Het is onmogelfik hierop een bepaald antwoord te gevetf De te gebruiken hoeveelheden loepen uiteen v b 100 tot 4 4 5 honderd K G pe H A In de eerste plaats hangt dit af van de soort van gewas zal men suikerbietou zeer veel geven bg gerst moet men spaarzaam salpeter toedienen In t algemeen kunnen we zeggen hoe grooter opbrengst men eischt hoe meer salpeter men kan geven maar zorgt er voor dal er van de andere plantenvoedende stoffon ruime voorraad in den bodem is Dit kaïf niet genoeg gezegd worden Verder hangt de te bezigen hoeveelheid af van de grondsoort Kleigronden bevatten meer stikstof dan zandgronden zoodat de laatste ook sterker bemest kunnen aar is dat men ooit zgn i ioicbioiu Wlnterdlenst 1899 1900 Aansevaogeo 1 October TU vao GfreeDWlcb B Mt in 1A in tv 11 11 11 18 10 10 10 JI 10 17 10 84 10 81 10 40 10 88 8 17 B M 7 8 08 8 10 8 8 8 80 U 4i 11 84 11 80 11 51 i o i 7 08 i 84 l X 10 01 10 11 lt 8 88 10 18 10 18 lOJO 7 48 17 8 87 8 84 41 8 47 10 40 8 18 8 M J 10 40 11 10 9 84 B 10 00 lO Ot 10 18 10 97 10 89 10 44 U 07 7 59 8 90 8 1 W Ji z z z ae S 8 41 8 48 8 V 40 11 44 6 O I II k i VSTtRDiX ia 9 8 09 t lt M 10 10 10 S7 19 08 1 08 8 8 8 98 4 6 03 35 8 18 t 9S 9 93 9 80 0 88 8 01 8 53 9 00 10 10 10 64 18 48 11 67 1 68 3 88 4 15 l 4 57 6 60 599 00 10 0 0 1010 O 1 45 kautC 8 IK 9 03 9 98 10 86 11 09 1 08 1 1 8 09 8 41 JO 6 19 8 116 9 18 UI 8 10 88 10 8 19 00 jVMlt C 81 T 9I 8 16 k 8 9 19 9 45 1 18 19 0 1946 8 15 8 81 4 41 90 7 U 5 10 9 46 lliu W 6 48 8 60 746 8 90 8 60 9 80 10 0011 8019 16 19 H 8 tl 340 8 45 6 0 8 85 7 80 8 86 10 00 louda 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 la lS J0 t8 18 61 l li8 184 8 8 4 17 4 98 6 47 7 68 8 14 9 1 11 10 maat kent behoort men het gebruik van alkohol na te laten Het drinken van alkohol doet in den kring der studenten meer kwaad dan in eiken anderen kring men meldt uit den Haag aan de N R C Behalve op den Stationsweg is in den nacht van Maandag op Dinsdag op verschillende plaatsen ingebroken of eene poging daartoe gedaan De dieven hebben vooral in de omgeving van den Stationsweg liun slag trachten te slaan Allereerst moest een spekslager op de Hoef kade t ontgelden waar de inbrekers waarschyniyk door de voordeur zgn binnengekomen Eenig geld werd medegenomen Iets verderop in dezelfde sti aat bg een melkboer mislukte den toeleg dank zij de waakzaamheid der bewoners op wier komst de boosdoeners op de vlucht gingen Het slot Van de deur was geforceerd Van huizen naast de E K in de v Limburg Stirnmatraat werd lood gestolen In de Koningstraat hadden de inbrekers nu biLeen vleeschhouwer nogal succes van hun werk Zij zijn daar evenals op den Stationsweg naar de slaapkamer der bewoners gegaan waar in eene secretaire een aanzienlijk bedrag aan geld aanwezig was Bij t openen daarvan werden de bewoners in hun slaap gestoord waarop de dieven vluchtten Ongeveer f 25 wordt vermist Ook in t centrum der stad zyn inbrekers aan t werk geweest Een poging nl om in te breken in een galanteriewinkel hoek Groote Markt en Schoolstraat w rd echter verydeld vervallen der goedkeuring van gedeputeerden en het amendement Tódeman verplichte regeling van den veldarbeid voor gemeentebesturen wordt dit verworpen met 50 tegen 49 stemmen Art 12 15 regeling vergunningen voor den veldarbeid onveranderd goedgekeurd Bij de bespreking van het toestaan van verloven door de hoofden van scholen constateerde de minister de verplichting voor die hoofden oip aan Israëlitische kinderen voor hnnne godsdienstige feesten in het voor en najaar verlof te geven De artikelen 15 tot en met 17 zijn goedgekeurd met enkele niet principieele wijzigingen BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL TITBBUB mMHIBB Het ïoorloopig bestuur van het Snpatori m Oranje Nassanoord verzoekt te m den dat van de benoeming van dr Donatb arts te Wormerveer tot directeur nog geen sprake is De benoeming tot directeur heeft nog niet plaats gehad en de onderhandelingen worden dairomtrent nog gevoerd Do werkzaamheden voor hel opmaken van de resultaten der jongste volkstelling zijn thans aangevangen in het daarvoor ingerichte gebonw in het Hooge Westeinde 20 den Haaj Bij het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 14 dezer gedagteekende telegram van den gouvernensgeneraal van Nederlandsch Ijidië betreffqnoé de te Sileraka Nienw Gninèa gevangen genomen scheepsofücieren der Koninklijke Paket vaartmaatschappg Controleur Ktoesen van de afdeeeliug Wosten ZuidNieuw Gninea bericht officieren vande Generaal Pel vermoord zes daders gevangen Stct Zitting Tan Woensdag 14 Maart 190 Van de amendementen tegen hjt schoolverznim wegens veldarbeid der kinderen werd dat van den heer Van der Zwaag gericht tegen allen veldarbeid gesteund door den heer Van Gilse en vooral door den heer Rethaan Uacarè die onbewezen achtende s Ministers stelling dat die kinderarbeid is een noodzakeiyk kwaad slechts geringe beteekenis voof den landbouw aan kinderarbeid hechtte daargelaten nog de schadeiykheid voor de kinderen nit physiek ontwikkelend en zedel k oogpunt De heer Fgttersen zich hierby aansluitende acht kinderveldarbeid evenmin noodigvoor den landbouw en beroept zich op personen volkomen met den toestand bekend Alsnu stelde de heer Kerdgk voor alleen geen schoolverzuim toe te 8 aan voor werkzaamheden voor de veenderij De harde noodzakelijkheid eischt niet verder te gaan De commiijsie adviseerde gunstig voor alle amendementen behalve die vau den heer Van der Zwaag en Ketelaar lacnltatief gemeenteverbod van veldarbeid Poslenijen en Tclegrapliie Benoemd 1 Maart Tot telephonist mej h A C Picnrd mej S Maykels beiden te Amsterdam mej P W Dannenborgh te Utrecht mej T W Wolff te Rotterdam mej A A h Picard te Amsterdam mej J S Drost te s öravenhage mej A van dpr Land te Groningen mej P W C Herlkens te s Gravenhage mej M I Reuland te Rotterdam mej 8 de Waard te Groningen en J H van Dyk te s Gravenhage 1 Aprii Tot directeur van het postkantoor te Ginneken A Boot thans in geiyke betrekking te Valkenswaard tot brievengaarder te Netterden Ö J B Meyer Bevorderd 7 Maart De klerk der posteryen en telegraphic 2d6 klasse C A van Hoboken te Rotterdam telegraafkantoor tot klerk der posteryen en telegraphie iste klasse 16 Maart Tot klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse de klerken 2de klasse mej J H Brinkman te Dieren mej C M Dpjk te Doesburg 0 van Meeuwen te Amsterdam bykantoor Prins Hendrikkade J C Sonuebom te Amsterdam bykantoor Potgieterstraat mej J S Baerens te Arnhem bykantoor Groote Markt mej J A Nyburg te s Gravenhage bykantoor Fluweelen Burgwal Verlengd tot ultimo Eebruari 1901 De opdracht van het beheer van liet bytelegraafkantoor Rozengracht te Amster Gemengde Berichten De heer Roessingh bestrijdt de nitzondering van veenarbeid omdat daarbij de kinderen thuis ter vervanging van moeder noodig zijn Dr Knyper verklaart zich tegen Bet amen dementVan der Zwaag omdat een verbod van veldarbeid samenhangende met de vraag van arbeidskrachten thnis behoort in een arbeidscontract op toonregeling en de bescherming van het kind tegen exploitatie door veldarbeid geschieden moet in de arbeidswet en do beslissing omtrent het schoolverzuim ten behoeve van den veldarbeid behoort bil de onder en niet by de overheid door tusschoD iiwt van den schoolopziener Wegens de inmenging btemt hij ook tegen het artikel De in aanbouw zgnde wandelpier voor het Kurhans te Scheveningen doorstond in den afgeloopen na cht een zware proef tengevolge vïn het vry hoog staan van de zee wegens den sterken N W wind Eenige planken van den houten bouwsteiger werden weggeslagen In een vergadering der Groningsche studenten geheel onthouders vereeniging zal de heer A H Oort geneesheer aan het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Franeker de volgende stellingen verdedigen Men spreke bfl de resorptiet wecking ivan alcohol op het normale dieriyke lichaam niet van twee stadion prikkelend en verlammend Ook noeme men het slechts raadverscbil waar men spreekt van verschil in werking tnsschen groote en kleine hoeveelheden alkohol Het gebruik van alkohol versohaft licUameiyk nooit of uiterst zelden voordeel en gewoon yk zulk een aantoonbiar nadeel dat men den invloed van alkohol op den normalen mensch een schadeiyke mag noemen Aan het gebruik van alkohol zyn voor ie der mensch gevaren verbonden Daar deze vópr het grootste deel onberekenbaar zyn da r het niet waar is dat men ooit zyn De Minister waardeerende het streven vanden heer Van der Zwaag naar kinderbescherming biyit overtuigd dat bo aanneming vanzijn amendeuieut üt tuestand der kinderenongunstiger wordt on beweert tegenoverDr Knyper dat de bepaling de ouders nietalhankelvik maakt van den schoolopziener Htj ontraadt zeer het amendementVander Zwaag neemt van den heer Roessinghover de uitdrukking ten behoeve van werkzaamheden en zal een verbod van veenarbeid niet betreuren Thans volgt de stemming Verworpen met 68 tegen 31 stemmen het amend Ketelaar toestemming der schoolopzieners voor verwijdering bj langer dan 6 achtereenvolgende schooltijden Het amendement Van der Zwaag verbod van veldarbeid wordt verworpen met 69 tegen 30 stemmen Het amendement Kerdijk verbod van veenarbeid verworpen met 64 tegen 45 stemmen Amendement Smeenge samenvallen van veldarbeid met de vacantie verworpen met 59 tegen 40 stemmen Amendement Ketelaar regelingsbevoegdheid van veldarbeid voor gemeentebesturen verworpen met 67 tegen 32 stemmen Verder verwerping met 50 tegen 49 stemmen van het amendement Lohman tot het doen 104 lLirflt r i 18 ll l 5 U 8 8B 11 81 1 01 ii i 11 5111 88 1 O 411 i 88 If M4 S t7 4 89 4108 4 18 4 87 4 S8 t lS 8 48 4 48 4 81 8 08 1 08 8 18 Ulrect HS M orwegverblDdiDgen net GOUDA o oni t u S B S8 1 88 0B 8 41 8 tt S lt I t Ot Goud MMidreokt Sl iiwerkerk Oipalle Eloltaidun M Rott rdamt P Rotterdim B it Botterdun Beun Rotterdam D P Jlottsrdam M Otpell HlmwerkeA Hoordrwlit osda t l 7 10 7 88 8 1 doai 7 81 8 40 MO T 7 4 I 9 4S P 10 W io ii 9 88 11 18 11 88 7 41 80 7 80 8 48 8 1 0I q lOTTÏKDAM 9 OU Dl Am 11 80 11 87 11 85 1 1 AU u uu w bbb j r i 18 88 11 8 1 58 8 88 S8 9 40 8 io m 10 8 10 8 10 48 lè O 10 17 10 40 8 8 4 04 4 40 8 88 K H r V V 48 f f r 4 50 r t ff ff fflO ff ff 4 57 ff ff ff ff 8 08 ff r f 4 5 55 11 5418 08 18 84 n i 8 8J 11 4 00 4 4 8 10 t t5 iMiaMH t k o imkni arln BoUiala tpow l litn upplMrfflWlji lu a C i piff da Wlfou Liti 49 li 7 U 18 18 10 1 11 16 11 1 ff ff ff ff 11 41 ff ff 11 10 48 11 46 19 6 07 618 ff 6 88 5 87 6 66 7il8 8 09 8 41 9 11 7 87 8 58 ff 7 48 8 09 9 14 ff 8 07 8 86 9 19 9 89 1 18 ff 1 89 ff 1 8 1 30 1 48 Ooud leMiiliuiMn MoerkïWlle Boatemun Zog Vooiborg H g 8 15 48 7 4S o O O B i B E N H A 4 O ri B 1 08 1 08 8 14 8 46 4 18 4 65 5 86 19 46 f 49 4 15 4 4S m 10 81 9 4S 10 19 9 49 10 08 loiuU U l W Uiga 5 48 0 05 7 06 7 10 7 46 8 86 8 66 9 01 Voorburg 5 48 i ZoeUitm ïtg e 08 enah Mo 18 9 48 iffil 11 91 11 86 19 09 1 80 8 41 8 00 4 00 4 6 4 46 5 0 1 7 T 6 10 88 1 60 10 48 8 01 84 IB HnpaallMtiw IUm Ooudff O 10 48 8 01 7 81 7 47 KV 9 0S F 9 19 9 86 10 18 10 64 11 67 18 08 18 87 8 18 8 14 8 87 4 97 8 08 S 97 6 00 S 60 8 10 I8 9 89 I llan u Sff Uan nta bbln IT SiUl tooi li kia Bnokoln Imitului Bofn ffia UlHSt i d B eoi D A U r RICH 1 TiaiTino JT ti T a lü H l TiffOTono19 40 9 16 8 17 4 1 9 88 9 40 8 84 1 19 8 08 8 60 6 04 T 10 56 e O l D A 10 67 18 00 11 14 11 98 11 48 18 89 f 10 89 10 48 10 U l e S5 7 10 7 1 7 39 84 7 80 8 18 6 90 6 86 6 48 8 08 7 04 f i tm S 18 9 07 9 40 10 19 10 6t 19 00 19 0 8 16 8 17 4 M 1 47 05 e 55 8 S V Ooud Oud w Woerd UtwoU ülioolit Woaitln UudoT aooda 48 f 69 11 9 8 S8 88 o 40 8 9k 8 88 9 10 14 10 61 l m o 87 B6 7 68 841 sM 9 90 10 16 1048 11 88 19 09 1 87 8 08 8 90 8 69 4 48 6 88 8 1 51 7 63 19 10 00 10 84 6 18 8 68 8 14 T 10 88 11 66 18 97 4 98 7 IJ 9 4 10 64 Ui 7 08 8 99 I0 fl li 86 4 8i 7 S 9 49 6 80 7 17 7 8T 848 9 01 9 88 9 89 10 69 11 1 11 11 18 61 8 09 3 40 8 68 4 48 5 90 10 7 19 7 59 I4 10 08 10 16 11 10 worden De Toorvlucht oefent ook invloed uit op de hoeveelheid Wanneer men een klaverstoppel bewerkt komt de stikstof die het uitgebreide wortelstelsel bevat ter beschikking van het volgende gewas en omdat nu de klaver behoort tot de zoogenaamde tikstofverzamelaars is het wortelstelsel zeer ryk aan stikstof Om deze reden nu lal men aan een gewas dat op klaver en ook op boonen en erwten volgt minder itik to mest kannen geven dan anders het geval zon zfln Voor wg het gebrnik van Cbilisalpeter eenigszins in bgzonder nagaan wenschen we eerst het een en ander van de vroeger genoemde kali en phosphorzuurmest mee te deelen maar laat ons nu eerst eens een klein overzicht maken van het laatst besj okene Koopt nw Cbilisalpeter alleen van bekende vertrouwde handelaars die het gehalte van stikstof garandeeren Wacht uvoor bedrog Strooit ze uit als het gewas reedsgoed ontwikkeld is dui niet als de plantenpas uit den grond komen 2 Gebruikt de bestemde hoeveelheid liever in twee keeren dan in eens De beste tyd is van Maart tot ongeveer Angustni Wilt ge de wintergranen in het najaar een handje helpen door ze een overbemesting te geven met salpeter goed maardan niet meer dan de planten voor denwinter kannen opnemen dns niet meer danpi m 25 H G tot 60 H G per H A Strooit het nooit op natte planten Weluitstrooien ali men regen verwacht Zorgt dat de mest goed fijn is Let op de voorvrucht Gebruikt nooit salpeter indien ge niet overtuigd zgt dat er genoegkalk kali en phasphorzunr in den bodem is Twgfeit ge er aan of er wel genoeg van diestoffen in den bodem aanwezig is zorgt dan dat er genoeg inkomen door bemesting metb v slakkenmeel on kainiet want bedenkt dat een grootere opbrengst ook noodwendigmeer uit den bodem haalt dan een middelmatige De boeveelheid Cbilisalpeter te gebruiken per H A loopt zeer uiteen Overdryftniet en denkt altg d aan het voorgaandepunt Door voorbeelden zuUeji we later bgverschillende gewassen een hoeveelheid aangeven Van geen enkele meststof is de directewerking zoo snel en zoo duidelgk aan tetoonen als van salpeter De bladontwikkekeling is weelderig terwgl de planten zich kenmerken door een diepgroene kleur Iederkan zeer gemakkeiyk den invloed van Cbilisalpeter bji de planten op een in t oogvallende wijze aantoonen Men neemt ongeveer een halven eetlepel salpeter lost datop in een gewonen tningieter water en begiet er dan eens een afgesneden grasperkmee bloemof moestuin is ook goed Wgverzekeren hem dat hg verbaasd zal staanover het resultaat B STADSNIEUWS GOUDA 16 Maart 1900 In de gisteravond gehouden vergadering van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond werd 0 m de beschryvingsbrief van de te honden jaarvergadering behandeld Omtrent de kiesrechtkweitie besloot men ter jaarvergadering voor te stellen dat in 1901 voor de 2e Kamer zouden worden gesteld of gesteund die candidaten geen protectionisten die zullen gveren voor een meest spoedige wgziging van art 80 der grondwet om te komen tot A K terwgl de afgevaardigden opdracht kregen voor te stellen dat het verbond zich by het landeiyk komitè voor A K zou aansluiten Niet noodig oordeelde men het zich vast by het onderwyscongrea aan t sluiten Omtrent awslniting bg volksweerbaarheid kwam men tot geen reinltaat Besloten werd inlichtingen omtrent doel en werking aan de secretaris van het hoofdbostunr te vragen De andere punten er zgn er 27 worden mat kleine wgzigingen goedgekeurd Tot afgevaardigden werden benoemd W Roepers en A J Lafeber Daartoe aangezocht door het Werkliedenverbond heeft de heer C A elvelder uit utrecht zich gaarne bereid verklaard inde morgenavond te houden protestmeeting tegen Leerplicht als debater op te treden Waar zich een gelegenheid voordoet om in den breede het voor en tegen van leerplicht te hooren meenen we allen niet bet minst de Trijxinnigen op te moeten wekken de meeting ta bezoeken Op Maandag 19 Maart des avonds acht nar zal in de xul Réunie Oosthaven eene algemeene vergadering van leden der vrijzinnige Mesvereenlgmg Gouda plaats hebben waarop door den heer Dr D A de Jong Jin een voordracht zal worden ge houden iot onderwerp hebbende oprichting van abattoirs Toegang vrg Benoemd tot stationschef 3 klasse te Ede de stationsassistent Ie klasse C E C Both te Gouda eveneens ing 1 April e k Bg de Tweede Kamer is gisteren ingekomen een wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot uit s rgks schatkist voor een stoomtramweg van Gouda naar Schoonhoven Een brandstichting te Polsbroek die gelukkig vergdeld werd moet toegeschreven worden aan iaat tegen de volgelingen van zwarte Jannetje tot wie de wed 8 die de bedreigde hoeve bewoonde behoorde Stolwuk In de plaats van wglen de hh N Dogterom on J Baas Tz zgn tot gecommitteerde ingelanden van den polder Stolwgk gekozen de hh C W Dekker en C P Dogterom Lekkebk erk 13 Maart Tot lid van den raad werd heden gekozen de heer L Broere lib in herstemming met den heer F Broere antir Alhier is het 7 jarige zoontje van B Do Bruin in de Lek gevallen en jammerlgk verdronken INQEZONDEN ü Geacbte Stadgenooten ï e Commissie van de Ver Tot Heil des Volks bolast met de kindervoeding wil o mededeelen dat dit werk weder geëindigd is Wg betuigen u nogmaals onzen hartolgkeu dank voor uwe milde gaven die ons in staat stelden eiken avond 120 kinderen degelgk te voeden Wy zgn gereed om rekening en verantwoording te doen aan de vereeniging die hare bevinding in dit blad zal mededeelen en aac belangstellenden gaarne inzage zal willen veïleenen Ook onzen bartelgken dank aan de redactie van dit blad voor hare onmisbare en vriendelgke hulp Namens de Commissie H A TOEN Gouda 16 Maart 1900 AMSTERDAM 14 Maart 1900 Op verzoek der Nederlandsch Zuid Afrikaansche Vereeniging werd in Zuid Afrika eene Commissie gevormd tot beheer van een Nederlandsch Bystandsfonds met het doel in overleg met de Regeeringen der beide Republieken de golden te beheeren die bg de bovengenoemde Vereeniging in Nederland en ook in het Buitenland bg elkander gebracht zyn tot leniging van den nood ontstaan door den oorlog en geleden door de weduwen weezen enz der strgders aan de zgde der Boerenrepublieken De Commissie bestaat uit de Hoeren die in de hier volgegde Statuten van het Fonds genoemd zgn De namen der leden door de Eegeeringen te benoemen alsmede van de subcommissie te Bloemfontein zullen zoo spoedig mogeiyk worden openbaar gemaakt De voordrachten zyn reeds geschied en de daartoe aangezochte hooggeplaatste burgers hebben hunne bereidwilligheid reeds verklaard STATUTEN VAN HET NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID AFRIKA lo Het Fonds heeft ten doel in den ruimsten zin bgstand te verleencn aan allen zonder onderscheid van nationaliteit of godsdienstige gezindheid die staande aan de zgde der Eepublieken door of ten gevolge van den oorlog tegen Engeland aangevangen den len October 1899 hulpbehoevend zyn geworden 2o De hystand kan worden verleend in lederen vorm als b v giften in eens periodieke bgdragen voorschotten reiskosten kleeding levensbehoeften hnisvesting studiebeurzen enz enz 3o Een Commissie zal het Fonds volkomen zelfstandig en onafhankelgk beheeren onder gehoudenhiüa van jaarlgksch verslag aan de Regeeringen der beido Eepublieken en verantwoording aan het Bestuur der Nederlandsch Zuid Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam dat het recht heeft jaariyks iemand te Pretoria te benoemen om de rekening en verartwoording na te zien 4o De Commissie zal gevestigd wo 4en te Pretojia en bestaan uit zeven Nederlanders en ond Nederlanders te benoemen door het Bestuur der Nederlandsch ZuidAfrikaausche Vereeniging en vier burgers nit de heide Republieken waarvan door ieder der beide Regeeringen twee der burgers zullen worden aangewezen Een Sub Commissie zal worden gevestigd te Bloemfontein waarvan behalve de twee leden van de Commissie van Beheer door de Regeering van den Oranje Vrgstaat benoemd drie Nederlanders of ondNederlanders zullen worden benoemd door de Commissie van Beheer Door de Nederlandsch Zuid Afrikaansche Vereaafging worden benoemd de Heeren J A van Kretschmar van Veen Directeur van de Nederlandsch Zuid Afrikaansche Spoorweg Maatschappg Prof Dr N Mansvelt Superintendent van Onderwgs Prof Dr G A F Molengraaf Staatsgeoloog F P J van Nikkelen Knyper Weesheer P W T Bell Directeur der Staatsdrukkerg M E de Wildt Hoofd Ingenieur Technisch Inspecteur en Adviseur voor Spoorwegen H C Jorissen Hoofd Agent dor Nederlandsche Banken Credietvereeniging voor ZuidAfrika Vacaturen worden aangevuld op voordracht der Commissie De leden der Commissie van Beheer genieten geen belooning doch hebben aanspraak op vergopding van rei en verblgfkosteu De Commissie is echter bevoegd voor do dageiyksche bezigheden een bezoldigd ambtenaar aan te stellen De Commissie kiest een dagelgks bestuur uit de door de Nederlandsch ZuidAfrikaansche Vereeniging benoemde leden en wel een Voorzitter een Secretaris en een Penningmeester Alle leden dor Commissie van Beheer hebben geiyko rechten 5o De Commissie van Beheer heeft de bevoegdheid correspondenten aan te stellen in de verschillende deden dos lands 6o De Commissie van Beheer vergadert zoo dikwgh dit noodig is doch minstens eens in de twee maanden en beslist dan op de ingekomen aanvragen om bgstand In een in Februari te houden Vergadering wordt het Verslag en de Rekening en Verantwoording over het afgeloopen jaar behandeld 7o De aanvragen om bgstand moeten worden ingezonden bg den Secretaris te Pretoria of bg den Secretaris van de SubCommissie te Bloemfontein Deze stellen onmiddellgk een onderzoek in en rapporteeren over ieder geval in de eerstvol gende Commissie vergadering 8o De Commissie van Beheer zal eene baakrekening openen bg de Nederlandsche Bank en Oredietverqeniging voor ZuidAfrika te Pretoria waar alle ontvangsten zillen worden gestort Alle betalingen zullen worden gedaan per cheque onderteekend door den Penningmeester en een lid der Commissie van Beheer 9o Amalgamatie van hot Bystandsfonds met andere fondsen van overeenkomstige strekking is niet uitgesloten doch behoeft de goedkeuring van het Bestuur der Nederlandsch ZuidAfrikaansche Vereeniging 10 Het fonds kan geliquideerd worden als zyn bezittingen tot £ 1000 zgn geslonken By de liquidatie zal de Comntissle van beheer over het aanwezige saldo beschikken ten voordeele van door haar aan te wgzen instellingen in dier voege dat de gelden zooveel mogelgk in den geest van het doel van het Bystandsfonds worden besteed Daarna wordt de Commissie van beheer en de Sub Commissie ontbonden HARaTBERICHTEN Gouda 15 Maart 1900 Granen dooreen onveranderd Alleen maig tot hooger prijs gemakltelijk te rerkoopen Aanvoer voldoende voor de vraag Tarwe Zeeuwsche 6 40 k 6 60 Minderedito 6 4 6 J5 Afwijkende 5 504 5 75 Polder 5 70 4 6 Rogge Zeeuwsche 5 20 4 5 50 Polder ƒ 4 65 4 4 80 Buitenlandsche per 70 kilo 4 Gerst Winter 4 50 4 4 75 ZoDier4 5o 4 4 80 ChevalUer 5 4 5 75 Haver per heet 3 40 4 3 75 P=r 100 kilo 7 25 4 7 80 Hennepzaad Inlandsche 11 50 4 ia Buitenlandsche ƒ 6 4 6 50 Kanariezaad 7 50 4 8 Koolzaad 9 25 4 9 80 Erwten Kookerwten 7 25 a 8 Niet kookende 6 25 4 6 75 Buitenlandsche voererwten pet 80 Kito 5 75 4 6 20 Boonen Brmneboonen 8 50 4 9 50 Witte boonen 10 50 4 ii 25 Paardeboonen 5 754 6 io Duiveboonen 7 4 7 25 Maïs per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 5 30 4 5 50 Cinquantme 7 25 4 7 50 Odessa 6 4 6 25 Karweizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen vrijwel Vette varkens redel aanvoer handel vlug 18 4 20V et per halfKG Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw 17 4 17V1 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 0 70 4 1 jier week Vette Schapen aanvoer handel vlug 4 Lamineren aanvoer handel 4 Nuchtere Kalveren groote aanvoer handel vlug ƒ 5 4 8 Graskalveren aanvoer handel 4 Fokkalveren 8 4 18 Kau aangevoerd 13 partijen handel aeer vlug ie kwal 27 4 30 2de kwal 1 iwaaMerfc NoordHollandsche 4 Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 05 4 1 10 Weiboter 0 85 4 0 95 jjer Kilo DAMES en HEEREN Deensclie Gflacé Handschoenen A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDAleleHutou Mo 31 Iteiirs van Imislcrdani Vikrs ülotkri 8IV 1 KS V 118 lOOf 88 8811 l 4 M as f w 116 l 101 iV V 1 dt i 1001 34V ov tl Hl n 431 5 i 108 SOt 154 88 188 110 80 t 114 10 184 J8IV 100 56 65 161V K7 looft ino 114 141 18 105 74 7 104 S7 86 UI Vi b8V 0 110 108 104 SU 100 117V 117 101 r 111 16 14 MAART KiDiaUNu Unn Suil W 8 9 i dlUi illio llt r 8 rlito dito üllo H HoHoiE UM Qou il 1881 984 ITALIS lu nhr riDK 8 9St 6 OosTlNE Obl in apier 18 E dito in s l er 18H8 6 PoETUOAL O il roi t couvoii 8 lilo tiokel S knuKn Obl Binnenl 1894 4 duo Onoons IS60 4 ilito bn Sotlii 1889 4 il lo bu Hop 18 9 w0 4 d to ID Koud leen IS JS illln illto dltu 1S 4 5 UpiNJS Periiet loliull 1881 4 TcHKllJ Qa jr Oonv leen I8U0 4 Qê livoing Mrie D Geo leenin urieO EuiDAPE p T oblg IS Uliioo Ob t Soh 1890 TiioziJlu Obl ioQb p 1881 Amitiedih Obhitatien 18116 3 SoTTlEDAll 8t iil leeu 18 4 3 NlD N Afr Hm le nd Areoi b Tiib Mg Oenificataa Dflli Maitaelianpjj dito Am Hvpotheekb paudDr 41 Üiilt Mij der Vontenl and Gr Hypolbi ekb pandbr 4l Nederlaadiche bank aaad Ned Haodelmaatieh dho N W t Pao Hyp b paadbr 8 Bott Hy otheekb paoilbr 4 Utr Hypotheekb dito 4V OfUTlNE o M Uoog bank aand RuBl Hypotheekbank paadb 6 Aheeiea Equ hypoth pao Ib 4 liaiw L O Pi Lim ren Sfu Holl IJ Spoorw Mg a nd üij l t Ei i 8t Hpw land Ked ï 1 S MKirwegm naiid Ned Zui Afl 8pm aaad 6 ilito dito ilto 18 dim 5 TlWlSpoor 18S7 A Kobl ZuidU l 8p my A H obl 8 l OLRK Wnrwbau Wennen aaud BnaL Or Rn 8pw Mg bbl 4 Baltisohe iito au 1 Fantova dito aand 5 Iwang rioni T ilito a nd 5 Ennk Oh Aiow Bp kap opl dito dito oblig 4 Ahkbiea O mt I ao Bp Mg O il 5 Ch e Il North W pr C v aan I dit dito Win St eter obl 7 Danvwr k Elo Or Spm eert v a Iltinoia Gentml ohi li Eond 4 Louiat kNa hvilliCort v aan I Meli u N Spw M Ie hyp 8 Miai KfiDca v 4pCt pret aanil N Tork Om o k Weat aaud PiQD dto Obio ohhit OreRoo Oalif byp ii itoud 6 St Paul Uinii tHanit obl Od Pae Hooflun obig dito dito Line Col la hyp O 5 OiKiDi Can South Ohert T aaiii Vek o Eallw kNa loh d 0 0 Amsterd Omiuboa Mg aaud Rotteid Tramwe Maai aod Nlu Stad Amaleiilam aaad I tad Ro UntHxa aanil 3 BlLOlE Btail Anl erpen 18S7 J 8iad BruanI 1888 Si HoNa Theiia Renulli O lelieh 4 OuiTHE StaaUleenig IB 0 6 K K 00I1 B Cr 1880 8 Spaiin Stad Madrid S 1M Vim V r B z A Spoel rt ONTV AN QEN eene groote keuze mm JAPflKSTOPPEN o SAMSOiVI Specialiteit in CO STOMES MANTELS en JAPONSTOFFEN BurgorlUke Stan d GEBOREN 10 Maart Christianus Innocentini ouders A A M Groos en A E Nichting 13 Hendrikus Jacobus Anthonius Josephus ouders 1 J Vessenr en C J Straver Antoinette lohnnna Hendrik ouders R Slangen en C M G Snelleman 14 Arnoldina Julia ouders J B Timmermann én M L H Kagie Leendert ouders L Lankhoist en D van Wyk