Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1900

Zaterdag 17 Maart 1000 No 8147 38ste Jaargan GOIDSCHE COIRAMT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gmpamj t 2 9 Telefoon o Ht ADVERTEJSTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centenj iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telcrouu V 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CE ST £ OVERLEDEN 10 Maart M Tan der Bogaard 88 j 11 G Voogel 6 m C F öroenendaal 3 m 12 W lansen 72 j N J van der Zjjde 15 m J Amesz hoisvr van H van Maaren 41 j M van Vliet 38 j P C van Bork 37 j 1 Zeverboom wed W P van Hoorn 70 j F Tempelman 7 m 14 A Bloot 1 j GEHUWD J Knor en G C Boot J F van der Kind en D E van Dnnren BeeuwUk GEBQBEN Cornelia ouders K van der Heiden en J van der Laeg OVERLEDEN K Jongeneel ood 3 maanden I ADVERTENTIBN Qroote Openbare PR0TESTHEETIK6 TK GOUDA togen LEKRPLICHT Namens de Anti Rev Propagai da 01nb NEDERLAND EN ORANJE op VrIJdag avoDd 16 Naart a s S i uur in de Sociëteit ONS ÖBNOEGFN Ëoelekade I Sprekers de Heeren 1 N OOSTKllBAAN van Naarden en I C WISSE Jb van Gonda MET DEBAT Toegang 10 cent arbeiders 6 cent ZIE DE AANPLAKBILJETTEN EEN BEKWAAM TIlllMEIilllAJ en een HALFWAS kansen dadelSk werk bekomen bij E SLIKDRKCHT Mr Timmorman Gouwe C 202 Verkrijgbaar bij A bMnKMAN ZOON te GouDi ZAKBOEKJE VOOll Gasfitters Bouwkundigfen en üas verbruikers DOOH J J PUINS VAN hOESHOROU Directeur der Sted Gasfabriek VAN GOUDA PriJB f 9 M 363 mmmij De trekking begint MAANDAG 19 MAART a 8 Loten cu gcilücit a van loten liJn te bekomen ten kantore van de CoUocteurs A C COSIJN Gouwe C 9 b j de Viscbmarkt W J L VAN DISSEL Gouwe C 217 Meuw onovertroffen rof Dr l iiiberi welhokeiid lusvw KaACB iiizita AUmu Hht met Fkbriakamwk tut voortdateude radicale en zekere genezing van alte lelti do meeit barduekkigt e utw tie cten vooral ontstaan duor afdwalingen op jeugdigen leeltijd Totale genezing van elke cvrakte Blee Küoht Bmauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpijn t slechte pöivertering OnTermogen ImpoteQE Pollotione ens Uitvoerige proapeotoaaen liijrr eioh a 1 Ö fl 5 dubbtfl flöK l Oenlraai Dopöt Matlh v d Vasto Z ltbomnnl DcpOta M Otóbaii k Co UotWrdun V Happol 8 Grav enhajfe T l almmaiit do Jon J Can Rottardua Wcllf k Co OouJa n bïi alia drogisten uu It onaotiaiMylula tn IT n en vooral damta an Klti4 ricIUMnwerk I U kv llMr a Mrilm laicliaMwwt HlalilarkR i amSm t tolaraiïiwa t W avMua trMp IX b VvT IvTiTHI nsriDHlLj I iBISr f C9 Kort overzicbt onzBr Frijsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 üess 12 12 flesch ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADEEA S droog en ïoel 18 I U s VERMOUTH U Turin 1 60 o B BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC h f 1 75 i 2 25 f 2 75 I 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY K 2 25 BOK IDE TJX LISTRAC Per Fl Per Ank 45 Fl I V i 0 65 Ntó t 27 75 r S 31 36 42 53 34 42 37 50 47 CHATEAU VALR08E 0 75 5 St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 3 PAÜILLAC 1893 1 25 g GRAVES Witte Bordeaux 0 80 2 g SAÜTERNE 1 z Ü ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De dosBchen zfln in de prezen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bü elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De Hrma T € RKItAIS Goud a Thierry s Wonderbalsem in de gebeele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen allo nor r Ij0iig Leeerm naagnti ltten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna ajle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post fl 15 UliliKtatarBilstD i IW r UiPr pa Thierry s Woiiderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke j ijnlBke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf word een 14 Jaar oiut co0r ongeneeêlljk gehouden heengeainet en onlangs een bijna ZZJartg kankermdeu gfnemen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wondon ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apoiheker IIE HIII I§AI1DGKIS llokin S ADisicnIaiii Waar geen depot is bestelle men direct aan lUe Schntafinaiiotheh e den A THIERBÏ in Pregradii bel UohUnch Oenterreich Ge ieve ir j specliis te ombieden bij bet Centra li Uepót Saniier s Kokiii 8 tiiisterdain Q ebr Stollwerck s Chocolade ee Cacao n B i ina goti ed verbeterd fWbricatle i oFciu piramieerei len verbruiker van Dc lmatige door do meuwste uiivmiii igim i on uitaluttend gebruik van SJM eu fijn ito gr ui StoUwerck s öhocolade en Cacao lu attbevelen9waard g fabrikaat nauwiieurig bcaiitwoordt ilc aan vien inhoud der respütikotten De irraa behaalde 87 Brerets als HofUrerftncler I 44 Ëore Dlploma B gouden enss Medailles een bevrijs aa ttitmuntend fija I Mous Tolu déuunoiu nna Haiitille d or première eiMtve en oonaidérattoa a I Totr exoeUente tebrtoatiOD da Ohooolat bonbons varies eto eta niHW r k bbrikaat is verkrijgbaar bij II H Cvnlibcurs Banketbakker U ma hnOBudvertegenwooTdiger foor Sederland Jalin Matteimlodt I tiMtwdam Kalverstraat 103 X et voorai op de ECHT haMdtoékeninQ met roods iBtterSi f verkrijgbaar MaaUehappIj tot EaepioUaUe van de Fietoria Brm Kantoor voor Nederland BoompJeê40 Sotterdam ï lS omeereuitDciivicTORt iBiiOM oBiKiAHiiisTm jf Ken ware Schat voor de ongelukkige sliicfato£fera der Zelf bevlekking Onanie en gehe mo qitapattingen ia Het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE R G Uollandaohe uitgave met 27 alb Prgs 2 gnlden Ieder die aan de verichrikk Bke gevolgen van deze ondeugd Igdt Hk het leien de oprechte leenng die VHKeefti redt jaarlpa duizend vu nu leKSn dood W verkrflgen bg hetVwlags Magaiin ta Leipiig Neumarkt 34 franco tegen inzending tan het bedmg ook in oatzi gals en in eiken boekhandel in HoDand aRAJfbS MAttAaiMS DU friDtemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die dns geillus treerd modealbum voor het Zomerseizoen neg niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HHJDLESJALUZOTèC i aris Hetzelve wordt dan omgaand grntls en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrü van alle kosten aan huis met 8 verhooging Iteeipeditie icantoor te Koztnd ml N ii EEMBEFÜTTAHTBEIi Men wordt verzocht op t MEHK tcleltcii UIT HBT MaGIZUN VAN M H AVK S AAYZü K GORINCHËM Ouze THIDEÊN worden afgele rerd in verzegelde pakjee vau vijf ttoee en een Juilf eo een Ned ona met Termelding van Nommer ea Pr s voorzien van nevenBioand Merk volgens de Wet gedepo Dwrd Zich tot de uitvoeriQ van geberde orders aanbevelende J BBKEBAART LZ FEA NSCHE STOOMVEEVERIJ ISN oheiiiischt W ssfhcri H OI PËt IIEIMEIt 10 lirHiikaiU Itottenlnm Gebrevetoord door ü ikan Koinnn der Belgen HooMdep6t voor GOUDA d Beer A VAN OS Az Ejpecialitejt voor bet BtoooK ti en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alacok alle Ki dergoederen Hpeciale inrichting viior het stoom n vM pluche man tel 8 voeren bont nnz öordynen tafelkleftden eni worden naar d aienwste eu laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of ïBvertd worden onschadelgk voor de gezondteid volgeas staal bewerkt Geen Eiigelscli Eclit BOEEEHBROOD i cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 GooDA Drak van A BRINKMAN i U liullenlanilsch Ovcrzlcbt Minister Balfonr deelde in het Lagerhuis mede dat de zaakgelastigde der Vereenigde Staten den 13den Maart aan Lord Salisbury het volgende telegram overhandigde van den staatssecretaris Hay Deel aan den Engelscben minister van baiteolandsche zaken in den vorm van een vriendschappeljjken en goeden dienst mede dat ik beden een telegram ontving van den consul der Vereenigde Staten te Pretoria meldende dat de Regeeringen der Afrikaansche Republikeinen den President der Vereenigde Staten verzocht hebben tusschenbeiden te treden met het doel de vijandelijkheden te staken Een soortgelijk verzoek is eveneens gedaan aan de vertegenwoordigers der Ëuropeesche Mogeddheden Bij de mededeeljng van dit verzoek heeft President Mac Kinley mij opgedragen de hoop uit te spreken dat een middel moge gevonden worden om den vrede tot stand te brengen en te zeggen dat hij verheugd zou zijn langs vriendschappelijken weg te helpen om zulk ee resultaat te bereiken Toejuiching van de lerscbe leden Lord Salisbury verzocht den zaakgelastigde van de Vereenigde Staten aan zijn Regeering mede te deelen dat de EngelscheHcgeering zeer erkentelijk is aan de Regeering van de Vereenigde Staten voor denvriendschappeiyken toon van hare mededeeling en haar te zeggen dat de Engelsche Regeering niet voornemens is de interventievan eenige mogendheid in de Znidafrikaansche quaestie aan te nemen De Liverpool Post verneemt uit NewYork dat te Washington de meening heerscht dat Engeland zal eindigen met de bemiddeling van de Vereenigde Staten aan te nemen De heer Montagu White vroeger gezant van de Z A Republiek te Londen schrijft aan de World een brief waarin hiJ uiteenzet dat hj het uit strategische redenen noodzakelijk acht voor e Boeren om Johannesburg te vernietigen Het verlies ten gevolge daarvan zal ten minste 160 millioen bedragen De heer Montagu White hoopt dat er iets gebeuren zal om de beide oorlogvoerenden te bevredigen voordat zulk een ramp gebeurt Doch de Boeren zullen zoo ziJ daartoe gedwongen worden Johannesburg opofferen Dan zullen zü streden tot den laatsten druppel bloed om het bezit van Pretoria Generaal Jonbert is naar het oorlogsterrein vertrokken The Evening Journal beVat bet volgende telegram van President Kruger gedateerd Pretoria 13 Maart via Berlin FEVILLETOX HARTSTOCHT Naar het Fraosoli 1 Het was een heldere herfstdag in de maand October van het jaar 1880 Een jöngrocnsch in smaakvol jachtcostuum zat te rusten bij den voet van een prachtigen eik aan dp helling van het Jam gebergte Een groote jachthond lag aan zijne voeten De jager lell scheen geen haast te hebben Hg had lijn geweer tegen een boorastam neergezet en liet rijn blik gaan owefr het prachtige landschap Tegenover Hem strekte zich een bosch uit door welks geboomte heen men in de verte het dorpje Pont Avesnes gewaar werd gemakkelijk te herkennen aan zyn fantaitischen kerktoren Rechts van het dorpje lag het kanteel De Avesoes een klein beekje hier bekend als de rivier schitterde als een zilveren lint tusschen het donkere groen De lucht was tachtblauw een doorzi ïhtige nevel lag over de hoogere bergtoppen die ziof baadden in het helderste zonlicht Over het gebéeïe landschap lag een waas n kalme rust Doch uit de verte waar hoogovens dikke rookwolken bliezen klonken de hamersUgen der bergwerkers Alleen de dood zal de burgers doen ophouden met vechten Onze strpmachten trekken in goede orde terug naar de eerste verdedigingslinie op onzen eigen grond De veldtoebt in Natal was langer in ona voordeel dan verwacht werd De Engelscben zullen nooit in Pretoria komen De burgers Steyn Jonbert ik zelf en alle anderen ziJn eens van zin er zijn geen verschillen God zal ons helpen De Eegeering beeft de volgende mededeeling uitgevaardigd Bloemfontein is gisteren door de Engelscben bezet nadat onze burgers zich in noordelijke richtii g hadden teruggetrokken De zetel van de regeering van den Vrijstaat is voorloopig overgebracht naar Kroonstad Bgna gelijktijdig met het bericht van dén val van Bloemfontein komt de tijding dat Lord Metbuen met een troepenmacht van uit Kimberley naar Boshof in het Noordwesten van de Oranje Vrijstaat gelegen oprukte Bü ztjn nadering verlieten de Boeren die slechts in gering aantal daar aanwezig waren de atad die daarop bezet werd De Engelsche vlag werd geheschen doch den landdrost medegedeeld dat hij zoolang hij zich vredelievend betoonde niet zou worden gehinderd Geen eigendommen der bewoners werden aangerand Kolonel Baker bleef met een troep in de stad terwijl generaal Metbuen naar Kimberley terugkeerde Hot schijnt dat deze plaats slecjits bezet werd uit een oogpunt van machtsvertoon en waarschijnlijk om do bewoners van de stad en omliggend gebied over te halen zich te onderwerpen Vandaar tie vriendelijke behandeling van den landdrost en bet respecteeren van eigendommen Ongelukkig genoeg voor de Engelscben zullen de meeste Boeren wel verdwenen zijn en de vredasproclamatiën zullen geen lezers vinden Waren de Engelscben van plan uit Boshof naar de Transvaal op te rukken naar Christiania dan zou er een grootere troepenmacht zijn achtergelaten Voorloopig zal de bezetting alleen geschied zjjn om een vijandelijk dorp in bezit te hebben genomen I ord Roberts zal nu wel eenige dagen rust nemen en dan langzaam Noordwaarts en Zuidwaarts beginnen met het herstel van de spoorlijn die hopen wij zoo goed vernield is dat bet bem tiJd zal kosten haar weer in orde te brengen Er wordt zelfs gesproken van het aanleggen van een nieuwe Ijn van Modderrivier in de Kaapkolonie in Oostelgke richting naar Bloemfontein Het moet een plan vau Lord Kitchener zijn die bij de expeditie in Soedan veel voordeel on De jonge jaaer was onwillekeurig stil geworden Hij scheen in zich zelve gekeerd en dacht na niet slechts over het heden maar vooral ook over het verleden Die herinneringen schenen hem weldadig aan te doen want een kalme glimlach vertoonde zich om zijne lippen Eensklaps werd hij in zijne overpeiniingen ge stoord Zijn jachthond was de trage rust moe en jankte pijnlijk Wa ja ik zie het wel Hector gij wordt ongeduldig Nu wees maar stil Wij gaan op marsch Met een stillen zucht stond hij op nam geweer en weitasch op en volgde zyn hond die overal rondsnuffelde en eensklaps onbewegelijk bleef stilstaan Op hetzelfde oogenbhk sprong een haas uit zijn schuilhoek te voorschijn eq legde de jager aan en vuurde Toen de kruitdamp was Weggetrokken zag hij tot zijn spijt den haas in liet bosch wegvluchten f Alweer misgeschoten zeide hij zachtjes bij zichzdven en vervolgïle toen lot zijn trouwen metgezel Hoe jammer nietwaar Gij waart hem zoo goed op het spoor Op hetzelfde oogenblik ging in zijne nabijheid een schot af Een paar minaten later hoorde hy voetstappen naderen en zag hij uit het struikgewas iemand te voorschijn komen die evenzeer op de jacht scheen te zijn Het was een flinkgebouwde jonge man in een eenvoudig jachthuis rpet hooge laarzen en met een ouden hoed op het hootd In de eene hand hield hij zijn geweer in de andere dro hij den haas die zoo juist door hem was getroffen Ge zjjt gelukkiger geweest dan ik zeide de derTnnd van de lijn door de oprukkende troepen aangelegd Veel materiaal moet er bü lloddertivier al aanwezig zjjn doch de aanleg zal eenige maanden in beslag nemen en dan is de lijn misschien niet meer noodig Z l Lord Roberts uu Noordwaarts oprukken voordat de spoorlijn hersteld is of zal hij voorloopig een afwachtende houding aannemen f In de eerste dagen zullen wü waarschflnlijk niet veel van zjjne bewegingen hooeen De mannetjes moeten rust hebban de paarden di nu al bjjna op zjjn kunnen niet zoo gebruikt worden voor verkenningstochten of omtrekkende bewegingen van Boereustellingen en de voorraad van ammunitie en levensmiddelen moet aangevuld wonlen V Dt berichten uit de Kaapkolonie blijven zoo tdtermate verward dat er nietnit wjjs te i orden is Van den o pstand in het Noordwesten lezen wij dat de rebellen Vosburg hebben bezet en uit Van Wijksvlei zjjn teruggetrokken na daar aVe beschikbare muilezels en paarden te hebben opgecommandeerd Dinsdagavond werd de telegrapbische g meenschap van Carnarvon met Kaapstad gestoord hetgeen veel onrust in de stad Verwekte De kalmte keerde echter Woensdag weder nadat de gemeenschap was herEen deputatie van invloedrijke CalviniaBoeren is naar Kenhardt gegaan om de opstandelingen te bewegen de wapens neder te leggen Men stelt zich echter van dezen stap niet veel resultaten voor De compagnie Cheshire Yeomanry is van Oranje rivierstation vertrokken om zich te voeden bij generaal Settle s colonne te Prieska De Canadeezen zijn uit Victoria West eveneens naar Prieska vertrokken De WestAustraliërs zijn uit Vosburg te Victoria West teruggekeerd Wat ze uitgevoerd hebben wordt niet gemeld Uit het Noord oosten der kolonie zijn de berichten niet veel begrijpelijker Terwijl een paar dagen geleden reeds berichten inkwamen waaruit bleek dat in den omtrek van Aliwal Noord zich geen Boer meer ten Zuiden van de Oranje rivier bevond en de rebellen hun wapens hadden nedergelegd wordt nu van H Maart uit Herscbell het volgende bericht geseind De onderwerping van de opstandelingen in dit district schijnt aanstaande Drie en dertig van hen kwamen hard van AliwalNoord naar Lady Grey gereden Zy waren m allerijl ontsnapt toen commandant Olivier dreigde ben neer te zullen schieten om jeugdige jager glimlachend Hebt gij dan zooeven geschoten vroeg de ander Ja en tamelijk onhandig want ik heb op twintig passen mijn schot gemist Dat IS zeker niet zeer schitterend zeidfi de ander spottend Maar hoe komt gij eigenlijk in dit gedeelte van het bosch te jagen Oe jongeling zag hem verbaasd aan Ik jaag hier omckt ik daartoe het recht heb antwoordde hij wik geloof dat gij u vergist dit bosch behoort aan mijnheer Derblay die aan niemand de vergunning heeft gegeven om opzijn terrein te jagen Van mijnheer Derblay den eigenaar der bergwerken van Pont Avesnes P vroeg de jonkmanverwonderd Indien ik op zijn grondgebied ben zoo is dit buiten mijn weten geschied Waarschijnlijk ben ik van den weg afgedwaald Gij zijtwaarschijnlijk de boschwachtcr van mijnheer Derblay f Mag ik vragen wie gijzelt zijt f vi oeg de ander ilk ben de markies de Beaulieu en ik wil u wel verzekeren dat ik mij niet met strooperij bezighoud De aldus aangesprokene kleurde en maakte eendiepe buiging Vergeef mij mijnheer de markies ceide hij indien ik vooraf geweten had met wien ik sprak dan zou ik mij wel hebben gewacht u aldus te ondervragen Wees zoo goed uwen tocht te vervolgen ik zal u niet langer storen Terwijl hij sprak had de jonge markies hem met aandacht beschouwd Ondanks zijne ietwat dat zij zich wilden overgeven De rebellen wijten al hun ongeluk aan dezen bevelhebber Verspreide Berichten Fratoeuk Frangois Coppée heeft te San Sobaatian een bezoek gebracht aan Déronlède die geheel hersteld is van de gevolgen van zijn verblijf in de gevangenis Déronlède is volgens Coppée voornemens een boek te schrgven dat in bet najaar zal verschijnen Eergisteren is de zaak wegens laster Labori contra Libre Parole voorgekomen doch weder uitgesteld tot over U dagen Op het terrein van de Tentoonstelling zijn 17 Chineezen gearresteerd die aan het muiten waren geslagen en hun baas aan een kachel die gelukkig voor den man niet brairdde badden gebonden Daarna hadden zö hem een voor een een oorveeg gegeven Door den minister van justitie is dezer dagen in een strafzaak toegestaan dat een getuige die buiten de stad ziek lag per brief den gevorderden eed aflegde De doctoren Oharlbs Ricbet en Hericourt beweren een afdoend middel gevonden te hebbon tegen tuberculose het zon bestaan in het gebruik van sap getrokken uit geperst rundvleesch De amnestiecommissie uit den Senaat heeft eergisteren Zola Picquart en Reinach geboord die allen tegen de amnestie pleitten In verband raet de onlnsten onder de stakende mgnwerker te Carmaux is de gebeelo stad door gendarmes bezet DUITBOHLISI Op de Oostzeekust nabij Danzig zyn gisteren vier viacbkotters gestrand 12 personen kwamen in de golven om De predikant ThUmmel die indertyd bekend geworden is door zyn polemieken tegen de Katholieke kerk waardoor by meermalen tot geldboeten en zelfs tot gevangenisstraf veroordeeld is heeft vergunning gekregen op te treden als privaatdoscent aan de theo logische faculteit van de hoogeschool te Beriyn ËXOELAKD Eergisteren heeft do gemeenteraad van Dnblin beraadslaagd over het al of niet aanbieden van een adres van welkom aan koningin Victoria by haar bezoek aan de stad Het publiek op de tribunes was zeer boersche kleedmg moest hij van beschaafde manieren zijn Zijn gelaat maakte een eer gunstigen indruk Ook zijne handen deden denken aan iemand uit beichaatde kringen Ik dank u hernam de markies maar ik zal er geen gebruik van maken Ik heb niet de eer den heer Derblay persoonlijk te kennen en ik weet alleen van hem dat hij een lastige buurman is met wien wij voortdurend oneenigheden hebben Ik zal mij dus wel wachten op zijn grondgebied 10 jagen Zooala gij wilt mijnheer de markies antwoordde de ander zachtzinnig Toch kan ik u verzekeren dat gy mijnlieer Derblay daarmede een groot genoegen ioudt hebben gedaan en hij zou dan tevens hebben willen bewij en dat zoo hij wellicht een lastige buurman schijnt te zijn dit geheel legen zijn eigen wil en bedoeling ia Het verschil loopt over een klem stukje van het gebied van Beaulieu dat hy noodig heett voor den aanleg van een particulieren spoorweg ten dienste van zijne mijnen en tabrieken Ik kan u verzekeren dat hij gaarne bereid is u op alle mogelyke wijzen daarvoor schadeloos te steilen Gij zijt waarschijnlijk een zijner vertrouwde vrienden dat gij zoo zijne parlij opneemt misschien een zijner onderhoorigen of anders Ik heb ten minste gegronde rerfen om zijne belangen te verdedigen maar ik zie daar met een dat gij tot dusver nog niet gelukkig ti t geweest op de jacht zoomin te Beaulieu als te PontAvesnes