Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1900

üirecW SpoorwegverWodlngen met GüUÜA WInterdleost 1899 19 AangevaageD October Tüd van areenHleluJ 5 88 8 18 7 14 6 40 B SO r n n rTvti O IV T I Ui Q rt TT I1 A vIm TNU 7 16 f 0 o Ui 8 40 9 18 9 88 10 19 144 BM 8 14 9 00 9 88 lo 09 10 17 10 1 11 64 l o 19 84 l 5 8 09 9 8 11 4 09 94 5 i0 B 5 65 M AU i 8 M lUU t o 8 opk i dw im n X E U nppU W Ü d i i d W Ll 6 4 8 05 7 06 7 90 7 48 8 5 8 66 9 08 46 £ l 11 97 U 85 19 9 1 80 9 5 8 J 0 4 0 4 6 4 6 5 0 8 18 7 9 5 MS 9 43 0 9 Voorburg 5 48 g j j s 6 06 1 30 10 03 Zoeterm 2eg e 09 i 5 18 B 5J lO li Z ak Mo 8 18 jj 0 JJ j j 00 50 S 10 W 9 99 0 8 10 48 0 o 1 11 4 y T ï 1 iH irM ou U 6 9 8 09 8 t 9 98 10 10 10 7 19 08 l OS 9 86 8 18 4 i 5 0 35 8 16 l 9 23 9 38 0 63 J S7 6 50 6 529 00 10 0 0 10 10 O 1 45 AmstC 8 I 03 1 93 10 95 11 09 1 03 1 1 9 09 8 41 4 80 1 1 6 06 9 13 l O 8 10 96 10 3 19 00 d a 6 10 8 14 7 80 8 18 9 07 9 10 10 19 6 88 6 48 8 08 7 4 8 93 8 68 9 89 10 14 10 61 m l O 8 86 7 8 1 88 9 18 9 45 1 16 19 08 19 96 88 15 3 81 4 45 6 8 0 7 6 8 10 9 46 lAnu W 6 43 6 60 7 86 8 90 8 50 9 80 0 00 11 30 19 16 19 0S0 9 1 R SO 3 45 6 0 8 86 7 80 8 96 10 00 f loud 7 17 7 8 1 8 18 9 09 9 34 l US 10 4819 611 09 194 8 38 4 17 4 38 6 47 1 69 8 14 9 19 11 10 7 8 66 7 58 8 81 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 19 09 1 87 8 08 8 80 3 59 4 48 5 88 S U 5i 7 58 HM 10 10 10 34 6 16 6 58 8 14 10 38 11 65 19 97 4 99 7 3 J 9 1 10 6 6 80 7 08 8 99 10 46 li 86 5 i Sn 7 S 9 49 6 80 7 17 7 17 8 86 9 01 9 88 9 68 10 69 11 10 18 11 19 81 9 09 8 40 8 63 4 48 6 t0 8 10 7 18 7 61 8 88 10 08 10 16 11 10 onrustig an protesteerde heltig tegen bet aanbieden Yan liet adre Te midden van 1 een hevig lawaai werd met 8 stemmen meerI derheid tot aanbieding van het adre besloten I 4 April zal koningin Victoria naar Ierland 1 vertreklten van Holyhead nit Haar verbluf I tal 3 weken duren 28 Apri wordt zg e I Windsor terug verwacht I binnenland STATBN ÜENERAAL rif KKUB HMnmn zitting van Donderdag 15 Maart 1900 De Tweede Kamer heeft besloten na at I doening der leerplichtwet in de aldeelingcn 1 te onderzoeken de woning en gezondheids 1 wetten on het voorstel der stenograflsc e 1 commissie i De voorzitter kondigde een voorstel aan 1 om nog v6ór hot Paaschreccs te behandelen 1 de herziening der personèele belasting h t I gebruik van openbare wegen voor den spoor 1 wegdienst met beperkte snelheid waterstaat 1 bestuürsregeling en het arbitrage ve drag I Loerplichtwet Bg het voorsclirift omtre t 1 de lysten van leerplichtige kinderen VJ eesde 1 d heer Bastert daarvan groote kosten vo r 1 de gemeentebesturen maar de Minister ver 1 zekerde dat er slechts eenige dnizendon gdl 1 den mee gemoeid zgn voor administratieve 1 hulp die overbodig is wanneer volgens het I amendementVerhey aan groote gemeent n 1 vergund wordt het schoolkaarter stelsol in e 1 voeren ofschoon dat laatste alleen Kotterdam 1 zal helpen Hjj zag een verbetering in de 1 inrichting der lijsten naar levensjaren do r 1 den heer Kbol voorgesteld wiens amendcme t 1 wordt aangenomen met 6Ü tegen 29 steramen 1 maar het amendement Verhey scUoolkaarten 1 werd verworpen met 70 tegen 24 stemme i In artikel 19 betretleiide het opmaken d r lijsten van schoolgaande kinderen wordt ingevolge een voorstel Ilink aangenomen ü J hortelling der stemmen met 46 tegen 45 1 stemmen voor do wqjtelijksche opgaaf van schoolverzuim door het schoolhoofd iW te zenden de medeonderteekening gevorderd van den klaeseoudcrwijzer Op art 21 administratieve en strafmaatregelen stelt de Minister conform voorstellon Eiok en Mackay de vrijwillige boetebetaling gelijk met een veroordoeling on verkort hij den termijn na afloop waarvan geen recidive meer geldt van twee tot één jaar volgt bij art 22 het amendement Ketelaar en 4 leden om de facultatieve instelling van plaatselpe commissiert van toezicht op schoolverzuim te vervangen door de verplichting voor de gemeentebesturen tot oprichting voor de gemeentebesturen tot oprichting van coramissiën tot wering van schoolverzuim De heeren Troelatfa en Ketelaar verdedigden in het belang der populariteit der wet het verplicht instellen van commissiini die echter bij monde van den minister Borgefins warme sympathie vbor dit amendement betuigde ter verkrijging vnn plaatselijke medewerking voor de uitvoering dor wet 88 n 48 8 C8 9 89 l 7 80 7 88 8 19 door 7 ST 7 81 7 41 I 8 7 10 488 19 9 08 Ooudi tftordieolit SiBuwerVerk 0 p ll aotterdun M RotterdBmD P 1 Bottardam B Botterdam Beurs Rotterdam D P fiotterdom M 0 i 6lle Hieu erkelli Uoordrecht Boïdi 8 10 6 46 5 66 8 8 8 14 8 90 4 46 4 66 5 04 5 11 6 17 e 99 7 95 8 09 8 41 9 11 7 87 8 68 7 48 f 8 08 9 14 8 07 8 85 9 19 9 89 Qoud ZaTenhuiieaMoerkapelle 8o tenM r ïeg d Voorburg Hige Ter bevrediging van de bezwaren der rechterzijde werd het amendement zoodanig gewözigd dat schooloommissiën zullen wor den samengesteld git de ouders openbare en bijzondere onderwSzers en Verdere daaronder niet vallende ingezetenen Door den heer Tydeman werd voorgesteld te bepalen dat zulke commissiën nitBlnitend tot wering van schoolverzuim werkzaam kunnen zjjn Aldus gewpigd is het amendement aangenomen met 57 tegen 41 stemmen midden gebracht denklraeldig of ten minste 1 zeer overdreven zijn I Hij schrijft n 1 omtrent deze iurichtinge l het volgend Er was Dinsdag bj den Haagschen raad ingekomen een missieve van Gedeputeerde Staten van Zuid HolUind dd 30 lanuari 11 G S No 50 1 ten geleide van oen afschrift der beschikking van den minister van binnenlandsche zaken van 26 Tanuari te voren No 975 1 a d A Z C betrekkelp de vaststelling der rpsvergoeding in de kosten V n het lager onderwijs dezer gemeente over 1898 Kn wat houdt deze beschikking van den minister wel in deukt de nieuwsgierige lezer Dat öravcnhago over dat jaar f 0 005 te weinig genoten heeft Er staat niet zoo maar ordinair een halve cent te weinig neen er staat behoorlijk in een offlciecle tiondeeligo breuk yan een onderdeel van een gulden Nederl et f 0 005 Uit de ministorieelo bureelen werd onsheden verklapt dat uaar dien halven centgedurende eenige dagen door vier ambtenaren booge en lage gezocht is eiii voor deszelfs teboekstelling een maatje inkt eenkwart riem schrijfpapier en zes kroontjespenne i zy n verbruikt Men maakt zich nu ten stadhnize gereed om dezen halven cent langs otficieclbuveau ératischen weg behoorlek in ontvangst tegaan nemen D Hier vindt men by eene bevolking va 11800 zielen vijf openbare lagere scholen die door t rgk bekostigd en beheerd worden 1 en waar geen ongewettigd schoolverzuimaangetroffen wordt Dit laatste i s een gevolg 1 van de bemoeiingen van t bestuur der genoemde maatschappij welk bestuur steeds I overtuigd van t groote gewicht van een onafgebroken schiolbezoek voor de verktan 1 dige en zedel ke ontwikkeling der haar toe 1 vertrouwde jeugd allen ouders die zo op I neemt of die zich daar vestigen do verplich 1ting oplegt om hunne kinderen en de wee I zen die in hun gezin wordcn opg nomei I getrouw van de gelegenheid ora onderwij te ontvangen gebruik te zullen laten maken 1 En hierop wordt nauwlettend toegezien Me 1 ziekte van de leerlingen uitoefening van 1 godsdienstplichten slechte wegen ongunstig 1 weder enz wordt rekening gehouden maa 1 waar men onwil of onverschilligheid toontwaar men de kinderen gedurende de school I tgden huiselijke en andere werkzaamhedenlaat verrichten iiaar komt mon op de liJs 1 der overtredeu 1 En welke straffen worden nu toegepastOch die zijn niet van veel beteekeni eers I een waarschuwing on vervolgens voor icde jverzuim oen lichte geldboete die echter ge I lukkig slechts zelden behoeft toegepast tworden 1 Men schrijft uit Wageningen aan t N I V d D Eonige maanden geleden kwam de maclii I nist der bronwaterloiding C K Otto door I verstikking in den watertoren om het leven I Hoewel hü door de gemeente evenals alle andere werklieden verzekerd was bü de Eerste Nederlaudsche VerzekeringMaat schappi te s Gravonhago weigerde deze maatschappij het verzekerde bedrag van f 1000 uit te betalen waartoe zij ook Volgens hare statuten niet verplicht was De maatschappij bood hu aan de gemeente f 300 aan hetgeen door den raad werd aangenomen De heer Koch noemde de houding der maatschappij in dezen treurig en vroeg of men nog wel langer bij haar mug verzekeren De voorzitter meende dat wi l de maatschappij niet verplicht is iets uit to keeren en daartoe ook niet verplicht kan worden men haar nu zjj f 300 aanbood niet mocht beschuldigen van niet coulant te hebben gehandeld Hot is te weinig bekend dat hier Ie lande gedurende 35 jaar reeds feitelijk leerplicht wordt toegepast en wel In M stichtingen der Maats ehappi van Weldadigheid te Frodoriksoord Wilhelmina soord en Willemsoord De heer G H Molewijk van Vledder doet daarover in Het Schoolblad eenige belangrijke mededeelingen welke duideliJR doen zien dat sommige der bezwaren door I velen tegen een wet op den leerplicht in t De ouders en verzorgers toch zijn a spoedig aan deze toestanden gewend men hoort niet eens ontevredcnhejdsuitingen in dezen Het behoort nu eenmaal zoo zegt men en bovenal men ziet de goede gevolge i van een geregeld schoolbezoek Opmerking verdient vooral het volgende De genoemde 6 openbare rijksscholen worden ook bezocht door enkele leerlingen die niet tot de bevolking der M V Weid boI hooren en eigenlijk een plaats moesten innemen op een der gemeentescholen maar I liever e rijksscholen bezoeken omdat de I afstand daarheon korter is of om andere I redenen Voor zooverre er plaats is Würdt I dit toegelaten maar op deze leerlingen kan I het boetenstelsel van de M v W natuurlijk I niet toegepast worden Nu worden die z g I buitenleerlingen alleen toegelaten onder voorI waarde d at ze even trouw ter school zullen I komen als do anderen Voldoen ze niet aan I die voorwaarde dan worden ze onherroepeI liJk verwijderd En wat ziet men nu Dat I dit laatste slechts in een enkel geval beI hoefde toegepast te worden Die buitenI kinderen komen eVon tr iuw op als die der I bevolking der M v W eh terwijl het kroost I hunner buren dat de gemeentescholen heet I te bezoeken dikwijls eon der lessen of nog I meer verzuimt ontbreken zjj slechts bii uitI zondering op de schoolbanken en toch VerI keeren de ouders wederzijds in dezelfde I levensomstandigheden Waar zulke feiten spreken daar behoejt men zeker niet bevreesd te wezen dat Leerplicht oen juk op de schouders der ouders zal leggen dat erg knellend is En nu de gevolgen van dezen leerplicht Telken jare in de maand April wordt door eêli commissie een onderzoek ingesteld H S 67 B9 30 11SA ReTTIBDlM i n 9 64 10 49 11 18 U il 18 18 18 68 l iS 3 11 L 9 88 i 9 86 4 48 4 55 6 13 5 09 5 18 8 14 1 1 07 1 14 1 88 ll S 11 85 11 48 1 11 61 18 89 4 08 4 15 9 88 9 48 P ll 18 4 87 4 8 6 18 4 04 4 11 1 54 09 11 18 11 88 KOTTlSItDAlll SODD Tin TOU 11 80 19 98 U 8T i M 11 86 19 16 1 88 I 4II 1 8 9 0S 89 I 59 49 1 8 S OS 9 09 9 8 11 4 40 4 50 4 57 5 114 5 o naar de ontwikkeling en do vorderingen van OOUDA DEN BaaOkm vem 9 98 9 87 10 1911 16 11 18 19 18 1 08 1 08 9 14 8 46 4 18 4 65 5 85 11 80 1 18 6 07 11 41 1 99 618 11 61 l 8 I 5 88 8 16 6 48 7 45 l r B üO H 1 Utwna 19 10 9 16 8 17 4 88 9 38 9 40 8 84 1 19 8 08 8 50 6 04 F B 1 47 A Oi 1 5 8 6 1 1 8 88 7 1S 4S 6 88 O 7 89 f H r bO l D A 10 67 19 00 11 14 11 99 11 46 19 89 ri s9 10 48 10 6 1 16 10 65 ll sH 7 7 58 9 68 10 98 10 4611 46 18 19 46 1 80 1 48 9 49 4 15 4 46 i 87 5 55 die leerlingen welke op 12 of 13 jarigen leeftijd de school wenschen te verlaten BiJ dia gelegenheid komen dan de voordeelen van getrouw schoolbezoek eerst recht aan den dag De leerlingen blijken voldoende ontwikkeld te ziJn en hebbeu op een enkele uitzondering na den geheelen cursus met vrucht doorloopen En de gevolgen hiervan blijven niet achter Den jongelui die de M v W verlaten om de groote maatschappij in te treden gaat het in den regel beter af dali die van elders Van de 1200 die in de laalste jaren t leven ingingen weet men van 9 0 liat k een goede betrekking hebben als onderwijzers twee zelfs als Rijks Tuinbouwloetaar ambtenaren bij spoor telegraphic on belastingen tuinlieden en boschbazen timmerlieden mandenen steelmakers enz enz terwijl ook de overigen volstrekt niet verloren gegaan zijn Gerust durven we een groot deel van deze verblgdende uitkomst op rekening van Leerplicht stellen Aan het slot van onze mededeelingen merken Wft nog op dat de bevolking der M V W een zeer gemengde is wiit ile verdeeling in kerkgenootschappen belieft en alzoo zitten dagelijks E Katholieken en Hervormden bfoederlgk bijeen op de scliooibanken zonder dat men van een van beide zijden ooit eenige kli cht hoort De kerkcljke voorgangers werken op dit punt eendrachtig samen on in de straks genoemde commissie van onderzoek hebben zoowel de pastooi der K K als de predikant der Herv gemeente zitting üemeng de Berichten Het jaarfeest van den Ned Gchertönthoudérsbond zal worden gehouden op denTweeden Pinksterdag te Bennebroek op lietbuitenverblijf De Hartenkamp van baron Van Verschuer Er wordt jaarlijks in de Ver Staten meer dan 250 millioen gulden voor papiiT uitgegeven Hiervan wordt een derde deel door de nieuwsbladen gebruikt Aan bankpapier wordt gebruikt ongeveer twee derde maal zooveel als voor de kranten Er ziin huizen die jaarlyks 60 000 Eng ton papier noodig hebben en 45 000 ton bahangselpapier wordt per jaar gefabriceerd Hoe deugdelijk onze zoo opgehemelde raarechanssee klewang is kan blyken uit hetvolgende kortelings gebeurde feit zegt de Javabode Een brigade marechaussees ontmoette een met klewaiig en rentjong gewapende Atjehor die zich met de wapeni in do hand verzette De Europeesclie sergeantbrigade komman dant kwam dientengovo ge met den Atjeher in handgemeen waarbij de klewaiig van den sergeant reeds na twee slagen in drie stukken vloog Gelukkig schoten spoedig ei n paar marechaussees toe die den De correspondent der N R Ot te Batavia seint onder dagteekening van gister k U l 7 58 8 08 8 10 1 17 8 e 10 10 10 J7 10 17 lO S1 i 10 31 10 40 10 66 8 17 89 P 8 64 11 48 I1 S4 10 19 10 89 8 68 10 08 10 16 10 88 9 8 10 88 jJ 17 27 31 6 41 47 ll 49 8 18 SO 10 40 1 18 10 00 10 18 10 97 IO J9 10 44 7 59 8 90 SS9 9 1S U 8 98 3 E 8 41 8 48 40 E l i O 1107 ll W De Sordaiig zette eene marine divisie te Butirika aan wal De inboorlingen daar ver klaarden dat de di ie vermiste officieren van De Geperaal Pel vermoord waren onmiddellijk nadat zü aan wal waren gekomen De Serdang nam elf moordenaars geTBagen Betreffende den brand van het nieuwe klooster en de kerk te Sluiskil gemeente ïer Neuzen wordt nog het volgende gemeld Tusschen tien en half elf uur Dinsdagavond meende oen der paters iets te hooren wat hem verdacht voorl wam daarom stond hiJ op en ging op den zolder kijken doch daar niets door hem bemerkt werd begaf hy zich weer ter ruste Kort daarop hoorde hij evenals een andore broeder weer iets vreemds en pp den zolder gekomen ontdekten ziJ veel rook en bleek hot dat de kerktoren reeds in brand stond Aangezien geen blusschiiigsmateriaal voorhanden was breide het vuur zich zeer snel uit en spoedig stond het geheele dak in vlam Het duurde een zeer geruimen tijd eer met het blutóchingswerk werd aangevangen en hel geheele gebouw evenals de kerk is totaal afgebrand De kevksieraden die in het klooster waien züu slechts gedeeltelijk gered doch alles wat zich in de kerk bevond is een prooi dor vlammen geworden eergisteren had te Lage Zwaluwe zekere J V V oud 22 jaar werkzaam in den tuin der ouderlijke woning zjjn geladen geweer medegenomen oln musschen te schieten on dit tegen den kant eener sloot gezet Toen hij later het geweer wilde vatten ging het schot eensklaps af en kreeg de jonkman de volle lading in de borst Buren die op het hooren van het schol kwamen toeloopon vonden zijn lyk badende in bloed I De commissaris van politie te Breda waarschuwt tegen het aanknoopen van handelsrelatit5ii met J Kavolaar geboren te Zevciibcrgscbenboek 8 luni 18H0 bakkersknecht wonende te Breda in de Visschenbuurt Terheydcnstraat Hy tracht allerlei goederen machtig te worden en is hom dit gelukt dan verkoopt hy die goederen beneden de waarde en blyft in gebreke don afzender te betalen Men meldt uit Amsterdam Gisteravond omstreeks viji uur halt zes was een rossige vuurgloed zichtbaar bovenhet westiin der stad De 50 a 60 meterlange bouten loods op den WesterdoTcsdijk die gedeeltelijk voor goederen in transitoVorkeer gedeeltelyk dient voor bergplaats n brandstoffen als steenkolen cokes enbiiiiuelten ten dienste der gebouwen van doHeil l lz Spoorweg Maatschappij stond oi erde geheele lengte in lichte laaie ïn eenondenkbaar oogenblik hadden de vliinijpenzich langs hef kurk droge houten dak endito bekapping over de geheele lengte vóiihet gebouw verspreid en gevoed door degroote massa brandstoffen zoiimedc door deaanwezigheid van zeer vele collies vorpaktin stroo of houtwol Hoewijl de brandweeronmiddellijk met een aantal brandkranen en spoedig daarop m jt vier stoombraiidspuiten alle pogiogi in het werk sfelde om tvernielend element te keer te gaan is hetniet gelukt ook maar iets te behouden Degeheele loods en alles wat daarin bewaardwerd is een prooi der vlammen geworden Bovendien zyn van de wagens lie op derails voor de loods stonden twee geheel eneen 6tal gedeeltelijk door het vuar vernield De oorzaak van den brand is vermoedelijktoe te schrijven aan e en pot met teer dieop een open taehel geplaatst wa De schadeis op dit oog iblik onmogelijk te bepalenTe 6 uur was de brand gedaan alles wasverteerd Het nienwe station te Esschen op de Belgische grens dat verleden jaar voor hot gebruik werd afgekeurd is gistermorgen voor het publiek geopend De visitatie is zeer ruim zoodat opdringen niet meer voor zal komen en het veld voor zakkenrollers zeer beperkt is De werkstakingen te Carmouï nemen steeds dreigender houding aan Woensdag morgen kwamen 100 gendarmes hier aan terwijl in de onmiddellijke nabjjheiil 120 gendarmes zyn gestationneerd Een bataljon infanterie is mon wachtende In de strateft wordt door gendarmes gepatronilleet d De socialist Bandin arriveerde Woensdagmorgen te 12 uur onder luide manifestaties aan het station Dit de menigte stegen kreten als Leve de stakers en Leve de socialisten Den socialistischen afgevaardigde werden ruikers van roede bloemen aangeboden De prefect is van meening dat Baudin hier kyam met het doel om te beraadslagen over het eindigen der staking Te Parijs wil men zeer eigenaardige volksvoorstellingen gaan geven Er zouden verplaatsbare tooneelen worden gebouwd geschikt om geplaatst te worden in de overdekte speelplaatsen van de nieuwe openbare schalen Eiken Zaterdag zou znlk een tooneel in een school worden geplaatst en dan zouden op Zaterdagavond en op Zondag s middags en s avonds volksvoorstellingen van klassieke stukken worden gegeyen die op deze wijze ook onder het bereik van onbemiddelden zouden worden gebracht STADSNIEUW S GOUDA 16 Maart 19cia Voor het examen nuttige handwerken is gisteren te s Gravenliage o a geslaagd mej A W Groenendal te l ijnacker Gisterenmiddag ten ongeveer 5i uur is een begin van brand ontstaan hjj V in de Bopmgaurdstraat Met behulp van een paar geemployeerden van de Waterleiding Mij die in de 3e kade weikzivam waren werd het spoedig gebluscht Aangenomen het beroep bij de Ned Herv Kerk te Roordahuizoin door ds B Boers te Kedichem Uedankt voor het beroep bij de Ned Herv Kerk te Boskoop toez door ds Th H Ph van Papendrecht te Brielsoh Nienwland De heer W Van Dartel onderwyzel te Waddingsveen is in gelgke betreking te Teteringen benoemd Beroepen hjj de Gereformeerde Kerk te Zegwaard ds B Ro orda te Burum Een aangrijpend drama werd gisteren in de zaal Kunstmin van de Sociëteit Ons Genoegen opgevoerd zóo aangrijpend dat het geheele publiek er van onder den indruk raakte en t applaus er zelfs onder leed Joch heeft het stuk wanne toejuichingen verdiend De edele strekking eu de zielroerende tooneelen stemmen de hoorders tot ernst en die stemming heeft ons soms zoo overmeesterd dat men niet dadelyk tot applaus overging als het scherm viel Het deed ons goed dat de talenten van den heer J C de Vos zich in dit stnk weer eens in vollen glans konden ontplooien De rol is voor hem geknipt en hy gaf zeer veel schoons in spel en gebaren Vooral wist hy zich te beheer chen waar dit zoo moeilijk wa Zijn edele rol werd door zijne voorIrolfi lyke uitbeelding nog geadeld We danken hem voor zyn werk dat in alle opzichten respect afdwong De heer Tartaud had de zwaarste taak als Corrado Ofschoon wjj voor ons hem liever in een ander emplooi zien heeft hij iiitmunleiid gespeeld De groote zielesmart die uit al zijn doen spi ak beeft hij vaardig weergegeven zonder eenige overilrijviiig Zijnlirtistiek optreden wordt door ons ten zeerste gewaardeerd Hji heeft de harten wetijn te roeren zoodat de tranen bj velen niet te onderdrukken waren En wat zullen we zeggen van mevrouw van prijsden Vink Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoe ze weet te spreken en te handelen Met haar geheele ziel geeft ze zich over en uit alles spreekt uatnet en waarheid Hoe heérlyk schoon was hare overgang vap de minachting voor den misdadiger naar de reine liefde die toch weer in haar hart opwelde en die haar deed besluiten haar man weer te volgen en haar aangebeden kind achter te laten Welk een treffend oogenblik als man en vrouw elkaar weer omhelzen ziJ de reine liefhebbende echtgenoote en hjj den man die zich in toorn tot een gruweldaad heeft laten verleiden maar die toch nog veel nobels in t gemoed had gelouterd als t was door de l f jarige gevangenschap Hoe goed de heer van EJsden en hoe beschaafd hy zelfs ook speelde had de schrijver meer beteekenis in deze rol kunnen leggen Do geeslolpe werd uitstekend weer gegeven door den heer Faassen die voor deze persoonlijkheid bijzondere geschiktheid bezit Trouwens alle artisten ook Mevrouw Tartand Klein in hare byzonder goed weergegeven meisjesrol hebben eer van hun werk Het ging boven onzen lof Over het stuk zon heel wat te schryven zjjn Laat ons volstaan met te zeggen dat de 3 eerste bedrijven zoo raadselachtig waren dat niemand zich eene oplossing kon indenken Men wist in den beginne heel niet waar het heen moest De spanning is evenwel daardoor levendig gebonden en het schoone slot was des te treffender We kunnen deze recensie niet besluiten zonder een woord van harfgrofldigen dank aan de Rotterdamsche artisten voor t geen ze ons in de 6 voorstellingen weer te genieten hebben gegeven We bieden hun onze hulde voor hun talentvol spel en voor de schoone opvatting van huu werk waaruit steeds gloed on leven spreken I i ieu we zending prachtige DAMES en HEEREN Deensclie Cflacé Handschoenen A VAN S z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDAlelephoim Mo 3i Beurs van insier Jaiti Vikrs Slotkrs 81 1 IV 3 i 93 93 1 3 1001 fc8 3S Vi 8 88li r 94 i 65 961 961 961 101 57V 7 99 1 28 100 341 90 91 OU 8 If 486 51 10 201 lo4 9i 198 nol 0 991 IU 1 10 984 8851 100 55 55 161V 97V loofl z 100 lUl 1417 69 105 74 78 104V 37 5l a V 9ii € Vi tav 160 z 910 108 101 9 11 100 1171 117 101 86 i4 MAART ï EüiRUNU Urt Ned V S i Vidito tl ito ditc 3 I dito ihto tlilQ SlioNOitt Uul Gou 11 1881 1 8 ♦ Itaue la Mihr 7 tl 889 fll 5 OosTBNH Obl in t npier 1 86e 6 ililo in Bilyer 18fl8 5POKTUQAL o I iDt t coupon Silito ticket 8 aUKLUll Ub Hitineul i8 4 4V duo Öeuuns 1 80 f tiiU bi Ritlis 188V 4 lito ii Hop 188 Ü 4 d to ill K uit leen 1393 6 ilito ilito dito 8H4 5 aPAvjï Pürpet eohuli 1881 4 Tohllw QH r Conv IcBO IStfO 4 Ge l miinjr Bntiij D Gec leoQin HflreO KuiuAfu Hp r oblg UUï Mïiroo O 8ob 1890 8 VeN EUBLA OHl Qn 188 AMHTXltDAlI Obllirauuu ISifi 8 RaTTSRUAM Stu I ttiou 18 4 3 Hed N Ktr H lu b nairl Arend b T b Mg lartiflc atorts l cli MH4t8cha ij dito Am Hypoiheekb pmidbr 4Vi OiiU Mij der Vurutuiii Auad b Or iivpoth ekb pandbr 4 K Herlit idii he bank aAud Ned HnndelmAHtRnb dito N W i Phc Hyp pandbr S Kolt Hy QO o i h poii il r 4 Utr lly oti öeiib d lo 4 OiSTRNH O tKt Huug batit tiao HUSL K i otbeni b8iik pniidb fi Ahiuka Kqii byi oth pnutlb 4 Mmw h G Pr Liu on 6 Nkü Holl IJ 3poorv Mü ft ml Mg 1 4 Ëxpl r St 8p uDd Nöd Iiid S imirwogm tiaiid Ned Zuid Aft 8 jid aiind fi dito üito lito 18B1 dito B TALliSpoor 1 1887 81 A Eobl 8 Zuid lt d 8p mq A H r lil S l OLCN WarBrhnu Wewiien Band Rdsl fi Ku UaltuohB dito Hanil Tn Uiwfi dito Bftiid 5 Wang Jtomor i ito amd 6 Kurtk Cli Azow Sp kap opi 4 dito dito oblig 4 AhkeukaO n l AR 8p Mij o l I Clf o k Eïorvh W pr U v ami f dit dito Win St feter obl 7 DeriTor k Rio Gr Spin eert v a Uliiioit üeotral ubt ni truud 4 Ltmisr Na h i liOurt r aand Mexi o N Spw M Ie liyp u B Mia Kanfa v 4pCt prof aand N York Outaa o 8t Weai aand Ptnn dto Ohio obliK 6 Oregon Cahf obypriagoud s St Paul Minn gf Manit obU Uti Pao Hooflijti ob ig fi dito dito Li o Col Ie tiyp U 6 Cakaüa Can South Chert F aan I Vim o Rallff Na U h d o O Amsterd Oninibni My aand Botterd Tramwo Maaii itand KlD Stad Amsterdam aand I i lad Hoiterlnm anpd 8 BiLöii Stad Antwerpen 1887 Ï J Sad Brussel 188A 2 i HONO Theiaa R uDr G aolaoh 4 OoaiENH St iataleeiiig 1800 K K K Oo t B Cr l880 8 Spinjk Stad Madrid 8 1808 Niu V r B z Avb Spoel oert ONTVANQEN eene groote keuze mm mmmE O SAMSOiVL Specialiteit in C0STUME8 MANTEL S en JAPONSTOFPEN I=OSTBR IJ B Isr Lijst van de brieven on briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende bolpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid Van de geadreiseerdcn niet zijn kunuen werden uitgereikt A Brieven P Cool Terlé Amsterdam P van Pruisen te Amsterdam D Boonstrate Amsterdam Kooijman Bodegraven J H Krom Hilligarsberg A de Bruin Kotterdam B Briefkaarten P C Tijgeman Botterdam De Directeur M C HENNEQUIN VERSOHPIDENHEID De heer P Mauser te Oberndorf lid van den Duitschen Rijksdag heeft de volgende Verklaring openbaar gemaakt Zooals u in de verschillende bladen zult gezien hebben baart een bericht van het Engelsche ministerie van oorlog opsfi n behelzende dat do Boeren volgens een mededeeling van lord Roberts Mauserpatronen met holle spits hebben gebruikt Op grond vau authentieke gegevens kan ik u verklaren dat aan Transvaal en Oranje Vrüstaat voor de daar gebruikte Mausergeweren kaliber 7 mM geenerlci lioUespitskogels of kogels met halve mantel maar uitsluitend patronen met vollen mantel zjjn geleverd Projectielen mét halven mantel voor jachtbuRaen die in enkele duizenden patronen voor de jacht zijn geleverd komen hier niet in aanmerking Daarentegen is m j uit beriiiiton van ooggetuigen bekend dat do Boeren ammunitie die zy van de Eiigelschen hebl eii afgenomen met holle punten of halve malitelB uit eveneens builgcmai kle Engelsche militaire geweren op bun vijand afgeschoten hebben Ik verzoek u dit te willen openbaar maken Maandagmiddag te 12 uur is een geweldige rotsmassa van den Kniisberg toet donderend geraas te Hchatteiiliaib Zw l in het dal iicergeptoft De oorzaak ligt waarschvinlyk in de strenge vorst der laatste dagen Immers nadat het eenigen tjjd zeer zacht lenteweer was waardoor de sneeuw op de bergen was gesmolten zoodat de kloven vol water liepen was het plotseling sterk gaan vriezen De uitzettende kracht van het p heeft waarscbynlyk de rottjSpleten verwijd en daar de rotsmassa reeds lang dreigend als t ware in do lucht hing heeft het eigen gewicht nog het noodige bijgedragen om het rotsgevaarto in beweging te brengen De rolsklomp brak hjj den val in drie slakken ter groote van 3000 kub meter Een groot bluk is in den Roichonbach geruid waar bet Ijostbare waterwerken heeft vergruisd De twee andere blokken liggen in een grout weiland en bebben geen schade aangericht Den weg dien do steenmassa gevolgd is kan men duidelijk zien omdat het gevaarte dwars door een bosch gerond is en alle boomen ter breedte van een strook van 80 meter als lucifers hoeft afgebroken en meegeveegd APVERfEWIIEN TE HOOP 450 bos Stokken geschikt voor zëlSENlSOÜMEN en REIVENSTEELEN ïe bevragen bjj J BINZERT A 418 Sliedrecht Verkrijgbaar bü A BRINKMAN ZOON te Goulu ZAKBOEKJE iaHfitters Bouwktindig en en iasverbruikerg doob J J PIllNS VAN nOHSUÜUGH Directeur der Sted Gaffabriek TA GOUDA I PriJB 1 O IJ Ü i PU 1KB OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NiaHTCAP Verkrijgbur bii M PEETER8 Jz N B U bewüi rin mhtlieid li oaehet en kurk itaed roov liea ran den naam der Finu P HOPPE Telephoonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg cii onilerhoiid gratis Het net is aangesloten aan het Rps Intercommunaalbureau Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan bet Bureau ACHTER DE VI8CHMAEKT