Goudsche Courant, maandag 19 maart 1900

f aiiAHD MAttASura bit Friitenips ISOu VhAU TÉS Wg verzoeken de Dames die ons geülus treerd raóde album voor het Xiimerwl oen uog aiet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HlJDLESJALDZOT C i aris Hetzelve wordt dan omgaand tjrntlii en franco toegezonden Bestellingen vag at 25 francs vry van alle kosten aan huis met S verhooging Ilefapedille kan oof Ie lioicnil lal N U V llSTKfJHNDKN In Iteclil n Knaknioilel Aanbevelend S VA WlJXraAllDEN I KOKJE TIENDEWEG D 2 en ADVOCAAT Aanbevelend Flpnra C LüURK S LANGE TIENDEWKG l H l bMU OMcMdelylm en nuklnlykiU potUinWdel voM HeerM en vooral demel en Klndereehoenwerlc Ie de Aepreluur vui C M mUlf 4 C lirlln B ulh Str 14 Man lette a li f I SO per Flesch per ON ïJ Demyohn 4 2 en 5 L i f 1 40 IFIRI per L In origineele verpakking Aanbevelend Hierasn komt den heer Troelstra tegemoet door den werkgever te straffen die laat arbeiden een kind dat zonder verlof de school verzuimt Hoe kan de werkgever dat weten vraagt de beer Kerdgk die namens de Commissie welke in beginsel er voor is bet amendement ontraadt als liggende bniten deze Leerplichtwet Be heer Ketelaar ondersteunt bet omdat de buitenlandbcbe leerplichtwetten de werkgevers ook straffen Na mededeeling van den Minister dat de herziening der arbeidswet niet lang kan uitblijven en zijn overtuiging niet wankelt door bedreigingen van den heer Troelstra omtrent i jn stem over deze wet wordt het amendement verworpen met 64 tegen 31 stemmen De controlemaatregelen op bet huisonderwSs en op de resultaten van dat onderwas door den schoolopziener uitgewerkt in art 25 wordm als belachelijk en onmogelijk uitvoerbaar bestreden door den heer De Savornin Lohman die op verwpering der bepaling aandriagt Hierbij voegt iet de heer Mackay in belang der huisvrgheid De Minister ontwikkelde de noodzakelijkheid der bepalingen die mild zijn en zullen beantwoorden aan het doel dat niet is het aan de ouden lastig te maken maar wel om misbruiken te keeren Het examen der kinderen mag slechts loepen op lezen scbrgven en rekenen Met behoud der waarborgen tegen de mibbruiken was de Minister bereid de bepalingen te verzachten overeonkomstig het amende mentVan Karnebeck Maar hg ontraadde de wijzigingKetelaar betreffende de verplichtingstoelating van den schoolopriener tot de huislessen Deze wgziging wordt alsnu ingetrokken Na de 9ontrO e maatrogelen op het huisondorwijs op voorstel van den heer Van Kamebeek met groote meerderheid eenigszins verzacht te hebben tevens bet Optreden van don schoolopziener afbankelgk stellende van niet nakoming van de verplichtingen der ouders zgn de bepalingen met 52 tegen 44 stemmen goedgekeurd Artikel 28 bevattende do bepaling dat eene ambtseedigc verklaring van den schoolopziener omtrfent bom medegedeelde feiten volledig bewijs oplevert werd aangenomen met een amendement van don beei Lohman om tegenspraak toe te laten Dinsdag is de afdeeling berhalingsonderwIJs aan de orde Paleis voor Volksvlgt Nederlandsche Opera Directie C van der Linden Zaterdag 17 Maart 8 uur Tannhaliser iroote schouwt urg Rotterdam Zondag 18 Maart aan mg 7 uur 12e opvoering van Herodiado Woensdag 21 Maart l8 uur Tannhaliser Stadsschouwburg Amsterdam Dinsdag 20 Maart 7j uur KIe opvopring van Herodiadq In de 25e jaarvergadoriiig der Levensverzekering Maatschappg Dordrecht gisteren onder leiding van baar commissaris voorzitter mr H A Nebbens Sterling in haar kantoorgebouw gehouden brachten directeuren verslag uit van do handelingen der vennootschap gedurende het laatbtu boekjaar van haar inancieele uitkomsten dor geëindigde vijfjarige periode en van haar toestand aan bet eind van do eerste kwart eeuw van haar bestaan In behandeling kwamen dit jaar in de afdeeling Levensverzekering 2639 voorstellen ter verzekering van f 7 038 000 kapitaal en f 55 000 jaarlgksche rente Daarvan werden 261 aanvragen voor f 840 000 kapitaal en f 3000 reiite afgewezen terwijl er 83 voor f 239 000 kapitaal en f 1000 rente bg hot eind van het jaar in behandeling bleven In vereeniging met de afdeeling Arbeidersverzekering werd in het geheel f 7 290 000 gesloten en bodruiigt de vooruitgang van het verzekerd bedrag f 4 142 XtO De gezamenlijke verzekeringen vertegenwoordigen een bedrag van f 36 813 000 waar van f29 953 000 in de afdeeling Levensverzekering en f 6 850 000 in de afdeeling Arbeidersv rzekeriDg De jaarlgks voor deze posten tft betalen preniios beloopen te zamen ruim anaCrhalf muloen gulden Het gemiddeld verzokerd bedrag der polis bedraagt in de afdeeling Levensverzekering f 3214 biJ de arbeidersverzekering f 65 De ontvangen premies bereikten in het afgeloopen jaar f 1 600 000 waarvan f 234 0 JO als koopsom en f 1 366 000 als in jaarlgksche of kortere termijnen verschuldigde premie De ontvangen koopsommen dienden voor f 199 000 tot aankoop van dadelijk in gaande lijfrente Op de geldbelegging werd f 66 000 winst behaald waarvan f 7000 uit de yerhooging der beurswaarde van de gezamenlijke effecten naar den koers van 30 Septcmbor boven den prijs van aankoop verder f 8000 uit meerdere opbrengst van uitgelote of geconverteerde effecten boven hunne boekwaarde eindelgk f 50 000 uit do meerdere opbrengst van verkochte buizen De uitkaerlngon vorderden f 497 000 waar I in f 87 000 door herverzekeraars werd bgI gedragen De sterfte onder de verzekerden I heeft in de afdeeling Levensverzekering 48 I pCt hg de Arbeidersverzekering 69 pCt I bedragen van hetgeen de sterftetafel verI wachten deed De nitkeering bedroeg daarI door ook 60 pCt en 77 pCt der verwachte I De premie reserve werd uit de rekening I dezer vgfjarige periode verb met f 3 431 000 en bedraagt thans f 6 191 000 en na aftrek I van hetgeen bg andere maatschappijen voor I overgenomen herverzekeringen in kas moet zgn f 5 414 000 Behalve deze waarde der I loopende verbintenissen en de kapitaal reserve I die naar het voorschrift der statuten uit het I eitra dividend der aandeelhouders gevormd I door de bijschrgving uit deze balans tot f 108 000 stggt bevat de balans nog de I onverplicht risico reserve f 119 000 de reserve I voor exploitatie f 181 000 en de reserve voor I geldbelegging f 127 000 I Na verhooging der premie reserve en de I aischrgving van het gedurende vier jaar aan I aandeelhouders uitgekeerd voorloopig diviI dend ad 5 pCt hunner storting wijst de V winston verliesrekening over de afgeloopen I iif jaren op een bruto winst van f 757 800 I Hiervan is gebruikt tot afschrijving van acquisitiekoston f 22 200 tot at chrjjving op de boekwaarde van huizen 47 800 van landerijen f 2500 van meubilair f 15 100 van I oninbare vorderingen f 16 200 I Verder is de risico reserve verhoogd met I f 48 300 de reserve voor exploitatie met I f 181 700 de reserve voor geldbelegging met f 90 700 do kapitaal reserve met f 25 500 en het beambtenfonds met f 6700 Uit do I bruto winst is dus f 457 100 tot vermindeI lin der balanswaarde van verschillende bezittmgon on tot versterking der reserves aangewend Daarna blgft f 300 706 45 ter I verdecling over I Aan aandeelhouders komt daaruit f 67 000 I gelijkstaande met 33 pCt hunner storting I terwgl 157 000 op de kapitaal reserve wordt I bijgeschreven I De met aandeel in do winst verzekerden genieten verder f 114 000 terwijl f 5700 aan I hst beambtenfonds werdt toekekend en f 6 45 I als üverdeeld saldo wordt overgeschreven I Door commissarissen werd evenals door I directeuren de nagedachtenis gehuldigd van I generaal van der Heyden die jaren lang I commissaris der Dordrecht was In zijn I plaats werd benoemd mr A C Crena de I longh te Dordrecht terwgl de periodiek afI tredende commissaris C T J Verbroek van I Niedw Beierland met bgna algemeene stemI men werd herkozen I De voorzitter bracht aan diructonren den I dank van alle by de Maatscbappg belanghabI ben voor hetgeen zg in het belang der VOBI nootschap verricht hebben en wenscht hnn I geluk met de verkregen resultaten Rechtszaken Voor de rechtbank te Rotterdam stond Donderdag terecht J N 42 jaar zonder beroep omdat hg in den avond van 11 lanuari gepoogd had W Wansink van het leven te berooven door een met scherpe patronen geladen revolver op haar te richten en daaruit een schot op haar te lossen tengevolge waarvan zjj aan de wang bloedend werd verwond zgnde zijn voornemen verhinderd doordat de wond niet doodelgk was Bekl ontkende het voornemen gehad te hebben het meisje met wie bg gedurende drie maanden verkoering had gehad van t loven te berooven Jaloerschheid had hem tot de daad gebracht daar zg op den bewusten avond tegen een anderen bezoeker lachte Het revolvertje waarmee het feit is geploegd had hg alleen bg zich om schrik aan te jagen daar bg op Feijenoord wonende ën laat naar buis gaande wel eens aangerand was geworden het was ongeschikt om iemand het leven te benemen Wel had bg daarmede op zich zelven geschoten nadat hg bloed bg zgn meisje had waargenomen en toen het voornemen gehad zich het leven te benemen maar hg had dit in een vlaag van waanzin gedaan daar het schot toch niet de gewenschte uitwerking kon hebben W al s getuige gehoord verklaarde gedurende haar verkoering met bekl ondervonden te hebben dat deze zeer driftig en jaloersch was Bekl had wel eens tegen haar gozegd dat zg zijn vrouw moest worden ondets zoil ze wel wat anders zien Op den bSjvusten avond bad zg bekl in het caféaan het Haringvliet waar zg buffetjuffrouwwa een fleschje spuitwater gebracht Opeens vroeg hg haar waarom zg lachte zgsprak dit tegen waarop hij boos werd enzgn hoofd omdraaide Hjj had toen gozegd ik ga maar weg en zal betalen oogenblikkolgk waarna zjj een schot waarnam dat inhaar linkerwang terecht kwam Veertiendagen was zjj tj ngevolge van de verwondingin het ziekenhuis verpleegd Uit de verklaring van den deskundige bleek dat het schot den dood niet ten gevolge had kunnen hebben Hoewel ook het O M aannam dat bekl heeft gebruik gemaakt van een absoluut ondeugdelijk middel meende het toch dat hg den wil heeft gehad W van het leven te berooven waarom het wegens poging tot moord een jaar gevangenis eisohte STADSNIEUWS GOUDA 17 Maart 1900 1 In de gisterenavond gehouden vergadering van de oerbaurheids Vereeniging Burgerplicht zijn de aftredende bestuursleden de hb A van Reedt Dortland en J J F den Boer herkozen De rekening en verantwoording over 1899 werd nagezien en accoord 1 bevonden Besloten werd in Juni of Juli een korpswedstrgd te houden voor de hier I ter stede bestaande vereenigingen Een talrpe schare had zich gisteravond I verzameld in de sociëteit Ons Genoegen omde protestmeeting bg te wonen Als inleiders traden op de Heeren Oosterbaan uitNaarden en Wisse van Gouda Eerstgenoemde gaf in den breede aan wat het aanhangige wetsontwerp op den Leerplicht wil terwgl in het laatst de bezwaren der antirevolutionairen werden opgesomd Deze spr verklaarde ziciL evenwel voor leerplicht hoehg bet echter fcilde regelen werd niet aan I gotoond I Ds Wisse stelde aan dn vergadering eenige I stellingen voor waarbg o m werd nitge I sproken dat het hooger onderwgs meer tot bloei moet worden gebracht als komende ten goede aan de lagere klassen terwijl ook in de stellingen werd uitgesproken dat leerplicht zoo duur was enz Overigens had de rede van de 2e inleidermeer de bedoeling ecu betoog voor de vrgeschool terwgl niet het minst de kerk er I werd bg gesleept Beide sprekers toonden I zich voorstander van kerkplicht 1 Van het debat maakte daartoe aangezocht I door het werkliedenverbond gebruik de heer I C A Zelverder uit Utrecht Debater toonde I zich een warm voorstander van leerplicht I Op verschillende punten bestreed hg de gitin gen der inleiders o m toonde hg aan datjaarlgks 60000 kinderen van onderwij zgnverstoken Terwijl hg Ds Wisse een demo I craat van den kouden grond noemde als die I het hooger onderwgs wilde verbeteren vöór 1 het lager onderwiJs terwijl hg aan het slot van zgn debat aantoonde dat door deze wet zouworden voorkomen dat het kind er later denvader een verwijt van maakte dat hg on welrend was 1 In de uitvoerige repliek was het weer 1 het oude liedje n l debater had aah sommige uitingen der sprekers een verkeerden 1 uitleg gegeven of wel hen niet goed verstaan Omtrent een opmerking van den Heer Zelvelder omtrent het doopformnlier merkte de Heer Wisse op dat toen de heer Zelvelder hierover sprak iemand uit het publiek 1 zeide dat gnat te ver Volgens Ds Wisse I had hg toen gezegd dit is mjjn zaak een 1 klein jokkentje hg zeide nl ik zal hem I wel klein krijgen De brandpunten van het I debat nl dat 60000 kinderen zonder onder 1 wgs zijn werden door de beide sprekers niet 1 aangeroerd en weerlegd Men scheen het 1 zoet te vinden buiten het eigenlijke onder I werp in kleinigheden zijü kracht to zoeken Door het rekken èn van inleiding en van I replieken begon de vergadering wegens het I late uur niet weinig te verloopen Bovengenoemd verslag is niet van onzen gewonen verslaggever Bg de heden alhier gehouden Stierenkeuringen werden toegekend Voor 2 jarige stieren Prov Premie van f 150 aan A Moons te Waddinxveen Rijks Premie van f 100 aan C Breodgk te Waddinxveen Voor 1 jarige stieren twee rov Premien I van f 100 aan A Breodgk te Waddinxveen Prov Premie van f 50 aan M Hailing te Ouderkerk a d IJsel I Idem aan G Breodijk te Gonderak I Röks Premie van f 50 aan C Breedgkte Waddinxveen 1 MooRDREcnr Door de A R Kiesvereeni1 ging alhier is nitgenoodigd de heer van 1 Lummel uit Delft om op te treden in t café I Den Braber met het onderwerp Leerplicht I Gelegenheid tot debat wordt gegeven I Toegang vrij Aanvang 7 uur I Lekkerkebk 16 Maart Gister avoad vond in De Groote Boer de uitvoering plaats van de Rederijkerskamer Jan Nieuwenhugzen alhier Een vrg talrgk publiek was opgekomen ten wiens volkomen genoegen 1 het bigspel Mgn naam is Lheman werd I opgevoerd Het stuk werd dan ook flink uitgevoerd en de leden mochten zich verheu I gen in de krachtige hulp van een viertal I dames welke hare taak uitmuntend vol I brachten en veel bijdroegen tot hot succes I van den avond De dankbetuiging voor hulp ging gepaard met een verzoek om verderen steun Als naar gewoonte volgde en b l waarvan een ruim gebruik gemaakt werd en dat velen gemimen tgd gezellig bgeen deed blgven Recuwuk Naar aanleiding van een brief inhoudende een voorgenomen plan tot droogmaking van de Reeuwgksche en Sluipwjjksche plassen ontworpen door den civielingenieur H Paul te Leiden hebben er alhier in de vorige week verschillende vergaderingen plaats gehad waarbg in hoofdzaak de volgende besluiten zjjn genomen In de eerste plaats het besluit van den gemeenteraad welke voor het plan eeae subsidie zal toestaan van f 10 000 Zeer zeker een verblijdend teeken We willen hopen dat de provincie en het rgk ook hunnen steun niet zullen onthouden Ten tweede waren met algemeene stemmen het bestuur en gecöfamitteorde ingelanden van don polder Reeuwgk in principe voor droogmaking en werd tevens met algemeene stemmen besloten afstand te doen van de bemaling van die gedeelten welke in het grensregelingsplan van droogmaking zgn opgenomen Ten derde waren do ingelanden van den polder Slnipwgk met algemeene stemmen in beginsel voor droogmaking en werd een gelgk besluit genomen door de ingelanden vanden Vrgenhoefschen polder waaruit volgt dat het droogmakingsfonds van dezen polder groot f 75 000 ten bate komt van het droogmakingsplan der Roeuwjjksche en Sluipwgksche plassen En ten slotte werd door ingelanden van den drooggemaakten polder de Broekvelden en Vettenbroek oveneees met algemeene steramen besloten f 45 000 te storten voor het uit te voeren dfoegmakingsplan vaar voor dan tevens deze droogmakerij in 4 bemaling van den droog te maken polder zal worden opgenomen en ontheven zal blgven van verdere kosten en lasten Met deze gegevens hoopt de heer H Paul zijn plan verder uit te werken en zal later blgken of zulks ook ten uitvoer zal kunnen gebracht worden Geiileng de Belichten Door de veehouders rondom Amsterdam is in eene gehouden vergadering zekere samenwerking verkregen ten aaneen der dageIgksche levering van melk aan de melkslgtors te Amsterdam Met 95 van 125 stemmen is besloten voortaan geen melk af te leveren beneden den prgs van 34 stuivers per vat van 30 liter Buitendien is nu een vastere vorm gegeven aan de vereeniging der veehouders onder den naam Eendracht maakt Macht t Een der leden spoorde tot toetreding aan op grond van moeieiyk na te komen contracten welke de Amsterdamsche Melkslgtcrsvereeniging d in veehouder voorlegt In die contracten wordt bijvoorbeeld boete gesteld op levering van melk met een vetgehalte lager dan 3 pet terwgl de onderzoekingen van deskundigen hebbeu aangetoond dat ook zelfs de beste koe niet doorloopend melk van zulk vetgehalte kan geven Te Lemmer is in betaling ontvangen een muntbiljet van f 10 laatst model hetwelk bestaat uit twee aan elkander geplakte niet bg elkaar behoorende helften dragende aan de achterzijde de nos A E 03623 en P 08403 Zg die in het bezit zgn van een der andere helften worden nitgenoodigd zich te wenden tot den burgemeester van Lemsterland die dan beide bezitters der nu waardelooze stukjes papier weer aan hun geld kan heipep Het Vad schrijft Men weet dat het Zuidafrikaan che fonds tot daadwerkeiyken steun onder leiding van den heer Noëls van Wageningen te Amsterdam opgericht reeds aan zgn plannen een begin van uitvoering heeft gegeven door uitzending van den heer Junius met een aantal emigranten Velen in den lande die met ons de uitvoering dezer plannen niet zonder bedenking achten zQn waarschgnlgk enigermate gerust gesteld door de verklaring in hot weekblad Op voor Transvaal gegeven dat door den heer NoSls van Wageningen niet zou zgn gehandeld dan na overleg met de vertegenwoordigers der Republieken De zaak kwam ons gewichtig genoeg voor om nu wg Dr Leyds op zijn doortocht hier toevallig ontmoetten hem diengaande een vraag te stellen Uit zgn mond vernamen wg dat de hier gegeven voorstelling van zaken niet juist is Het is waar dat de heer Noéls van Wageningen zich tot Dr Leyds in betrekking heeft gesteld maar eerst nadat de uitzending van den heer Junius met een aantal emigranten reeds was vastgesteld en geregeld Toen heeft de gezant de beer N v W den raad gegeven om met de verdere uitvoering van het plan te wachten totdat uit de Zuid Afrikaansche Republieken en den Oranje Vrgstaat bericht zou zgn ontvangen of de uitzending van emigranten en zoo ja welke soort emigranten wordt geweascht Dr Muller vertogen woordiger van den Oranje Vrgstaat had zich geheel en al op ditzelfde standpunt gesteld Eenige waarschuwing tegen het lichtvaardig ingaan op dergelijke plannen is dus niet overbodig De zekerheid ontbreekt dat emigranten in de tegenwoordige omstandigheden ginds met open armen zullen worden ontvangen en hun weg zullen vinden terwgl het gevaar groot is dat als zg althans niet van eenige middelen voorzien zgn zjj der ellende ten prooi zullen vallen Het bleek ons dat Dr Leyds van oordeel was dat men niet voorzichtig oeg kon z jn met emigratie naar Zuid Afrika zoolang althans de tegenwoordige omstandigheden duren Een maatschappij die zich dit belang aantrekt moet z i meer tot taak hebben onbedachte emigratie te voorkomen dan de landverhuizing te bevorderen In elk geval behoort men nauwkeurig ingelicht te zgn omtrent hetgeen in Zuid Afrika zelf wordt verlangd Omtrent de vredes onderhandelingen die buiten den gezant om zgn gegaan kon Dr Leyds uit den aard der zaak geen bgzonzonderheden mededeelen Het kwam hem iiitusacben zeer verklaarbaar voor dat door de beide Presidenten een stap was gedaan bg de Engelsche Reg Immers waar lord Salisbury indertgd heeft verklaard dat het Engeland niet te doen was om veroveringen of uitbreiding yan grondgebied meenden z j dat het oogenblik was gekomen om Engeland s eersten Minister aan zgn woord te houden nu het Engelsche leger zegevierend was en dus aan de eer der wapenen was voldaan Welke beteekenis intusschen wjs te hechten aan de uitzending van het drlemanichap kon Dr Leyds nietr zeggen Van t beroep op de Mogendheden vernachtte hg niets daar geen der Mogendheden zich aan echec bg Engeland zou willen blootstellen noch beroid was zich met eenigen klem tegenover Engeland te doen gelden ieu we zending prachlig e DAMES en HEEREN fiae sclie Glacé Handsclioefien A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teieimi iu Mo at BnrgerlUke Stand GEBOREN 14 Maart Maria Jacobina ouders E W Kok en M J Oudgk 16 Marijtje ouders A Coomans en A Verweg Maria Adriana ouders J Manschot en S P de Vlieger Truida ouders W Amosï en K J Hoogendoorn 17 Thomas Nicolaas Josephus onders J Stoppelenburg en J M J Joosten Bernardus Johannes ouders B J van der Velden en L Binee OVERLEDEN 16 Maart T Nederholf 2 j 11 m H M Danens huisvr vanP van Vliet 64 j ONDERTROUWD 16 Maart A den Ouden en P van Klaveren F K Boot en E van Reenen T A Palm en G van der Laan ONTVANGEN eene groote keaze VOOKJAilBSClPËS EN COSTUMES TAILLEUR 11 SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAP0N8T0FFEN ADVERTENTIEN De ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen harteiyken dank aan den Heer E A VAK DAM en ZEds Echtgenoote Huismeester en Huismeesteres van het OudeMannenhnis voor de zorgvuldige verpleging die hun Vader de Heer M va VLIET tgdens zgn ziekwezen en verblgf in genoemd Gesticht heeft ondervonden I Namens de Kinderen A VAN VLIET ScHEVKsraoM n Maart 1900 m 5TAAT5L0TEaij7 De trekking begint MAANDAG 19 MAART a s Loten en gedeelten van loten zyn te bekomen ten kantore van de CoUecteurs A C C08IJN Gouwe C 9 by de Vischmarkt W J L TAS DISSEL Gouwe C 217 Faillissement W LA QRANE De eenige UITDEELINGSLIJST in bovengenoemd Faillissement is ter GrifS van de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda nedergelegd om daar gedurende tien dagen te liggen ter kostelooze inzage van de schuldeischers De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Advocaat en Procureur GOUDA Openbare Yerkoopfng te GOUDA op MAANDAG 19 MAART 1900 des morgens te elf uren ia het Koftiehuis Haukonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER VA No 1 Een goed onderhouden WOONHUIS met tifxotiderUJlie Hoventooniity en ERF aan de Turfmarkt te Gouda wgk H No 170 en 170a Het benedenhnis is bg do week verhuurd voor f 2 90 het bovenhuis is in eigen gebruik en terstond te aanvaarden Nos 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN en GROND in de Lange Dwarsstraat te Gouda wgk H Nos i59 en 160 Verhuurd by de week 159 voor f 1 50 en 160 voor f 1 10 No 4 Een HUIS en ERF en GROND ia de Lange Dwarsstraat te Gouda wgk H No 153 Verhuurd bg de week voor f 1 50 Nos 5 6 en 7 Drie enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden en naast eikonder gelegen HUIZEE m m m niet den GROND daarachter aan de Spioringstraat te Gouda wgk F Nos 48 49 en 50 Verhuurd bg de week No 4 § voor f 3 10 en Nos 49 en 50 elk voor f 2 75 De perceelen zgn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóAr den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda gëeFbëtër adres voor alle soortea SCHOENWERK als belMbralianLsch Schfien eo karzenmagazija Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten MC W U KHH voor het n s Seizoen Aanbevelend 3 SMITS Alle reparatién en aangemeten werk KKÜL m iOLF WATER is een uitstekend middel ter verkrggiag van Krullend en Golvend Haar Alleen verkrijgbaar bg M TIMMEHMA S DUB BUURT Zie Klal ge DEK Soeléié Générale des Raiix de vit ile Cognac gevestigd ZEÜG8TRA4T ü 86 levert het bekende fljne merk J H ROODE IIHPGKIAL PafR Expcller SS D rttjwwel4t4ilnid dd J iniMiMit tnom S miMle kwiüviii Huürawl l rai BheuuIM JlehlJMradkeia ni p Me o ir del vet ook leden Tvrtniwen Meabtte op M hbiiekawrk Aiker id l lB T5aeii5ae del i demMtae Unke Te Ajneteidam W Cklk CUbu Tin TayU m Buidera l g to itl t ii i Zuivere Medicinale LEVERTRAAN k 0 3 per Vi fl by n MieiiiEfii Kleiweg E 100 7005 EET mmii OHVW illHiK ia de Nieuwe Winkel MARKT A 70 I een prachtige sorteering der nieuwste HEKKElAm STKIXKE enZELFÏÏRIKKE8S HAlllfiiCIIOeWKN in Glacé Zyden en Garen COIiSKTTEi ia ALLE MATEN en PRIJZEN Prachtige nette ROKKEN 2 et Sigaar met geborduurde Stroken eni eni Solicde Gorrteren Kulra lage l riiuso Aanbevelend C A B BANTZINGER Hst goedkoopste adres voor den AANLEG van Gas en Waterleiding is by I P SlOOS TIENDE WEG 59 AAl l EiliEi VOORHANDEN een groote keuze in i KERKBOEKJES in diverse Baitden en prijzen by ABLs JUNIJKVEEL Boekhandel Oo8thav en Gouda op nakm r by kttTM WkikvlUrt nbtMwwfc ulutartwh fiarvM Ml aai tMrakl OMat byi V wmmim Imkwm BW fi i nw f i srL ör rr r Lrr d wn i i mFn um w PRAEPARATEN VAN éS X € tt n A amnllA demMsikrechtlEeenvereterlcendeKINA WUHiegtnfvelcte VgUllig I rtai V i o el l ij kin ltrcii als ïolw ucntn ebrekaaneetloal elechte epUeverterlDI lenuwboofdpUn ter vereterklnc na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINA XAROCHE SKRUGINEUX m hel l oader tegen Bloed ebrek BledisucU kwalen yta Kritiachen leeftgd eni Vertrijgbear in con 1 80 en 1 pilf AK Mpn T0edzaam Ter8terkend aaneenaam vaniniaak voordigellikichgeb alk a llVd y j€k ayj kinderen iwakiien en kllerachtlfe eatellen reet aan te be velen Ah geneeekracbUce drank bij atoori laaen der apgeverterlncaoraanfti en dlarrhée ook voor inigelineen en kleine kinderen Pni per bhl Kgr 1 70 a H Kgr O eO H Kp 0 80 f iJTiTr Melksuiker T j t h Asthma Cigaretten ïTrsX JLT r SJï SSt 1 doo e t 0 80 en O BO Tamarinde Bonbons Si SSffiS IT Voor liindc rcit bewijzen lc Tamarinde Bonboni vafi KRAEPKLIEN HOI M UUngnjke diemien duur de vorm voor het Icmd begeeri yt en de smaak aangcnaain is l riji per doosje ƒ 0 00 en ƒ 0 60 Imiak PaQilllp alt emeen erkend U het BESTE huiimiddel Verkoudheid en Ketlpijn het ii een il moplou l en verMchtcnd middel bij uitnemendheid uitiluitend in 1 n f Khjei verknjgbMr Priji ƒ O ÏIO per fleschje Jh TrtuparaUn ram KRACPELIXN k HOLM te Zeist h h alhit PiwaUm mtn NqutUên traarop O naam tm hantHttllMMiHff if t rirjfgtaar Hf é mMU ApotJktJktrt n Ih ogühm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranc iers ZEIST Ay j tOoedkoopateen soliedst adres voor Vervoer wnn Inboedel oowel binnen ali Iniiten de sUd met gesloten wageui H AjG RA VES i EUN Bleekerssingel 287 4ilM woHU Ug n Trangport nehade venekertl