Goudsche Courant, dinsdag 20 maart 1900

Dinsdag SO Maart IdOO No 8149 38ste Jaargang fiOüMHE COHAOT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelcfMi Xo M ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleroon a K9 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dap e lij kg met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke NommPrs VT TF CENTEN VOÖfflÈT raG van de ALÜEUEELE UITVÉKOOP a CoiUanl ALLBS MOET WEG Zie in do ElaUffe de spotprijzen waarvoor do IKMtLOGES REGULATEUItS l EM l LEH BAUtlülETEItS onveranderlijke IKI EL KETTIXGE enz enz gfonoleerd zijn 1 SÊT Alle Artikelen worden gegarandeercf zoo goed als tegen de gewone prijzen gekocht A UITTEl BOGAARD HoHo ver Ooslhaven B 16 Npg i nkele ituks SPEELOOOZKN met verwisselbare SPEELBLAUEN en een paar stuks PHüNOGRAFl N eenige VIOOIJiN eil YR uLKI8TEN worden voor de halve prijs OPi ERUIMD iJU4 iète h f I Tf 4I C£ J de nieuwste de ssinii TapyteD Loopers Karpetten orlpsto eD m i $ ïtH l i i en prachtige collectie Vloerzeil en Linoleunii m V If j gjjj geschikt voor Huis Slaapkamers eu Kantoren iTj rellileetleii Villages Cordijnlraiijes jiorclijiikaloeii Laneasta t iaiigen Voonk iiriiiallen enz enz B y Een groote keuze in BEHANGSELPAPIER m van ai de goedkoopste tot de fijnste drssiiK Uitsluitend soliede qualiteit en de prijzen scherp concnrreerend Franco verzending naar alle plaatsen Op MAANDAG 19 MAART a s Aiiti§cptl§che Tandpoeder en Aiitlsepllscli Aloiidlliicluui van K CASSÜXO Tandarts te Gouda OVEBAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJS8EL STIJN Blanwstraat Gouda j nUi o tUinenial Kort overzicbt onier FrUaoouraiit SHERRIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fleas ROODE en WITTE PORTWLINEN 16 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH U Turta 1 50 flescb BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 1 1 75 2 25 1 2 75 f 3 25 f 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 2 Per Fl Pev Ank 46 hX I g S LISTRAC f 0 66 Nto 1 27 76 ojj j CHATEAU VALROSE 0 76 31 St ESTEPHE 0 85 36 g St EMILION 1894 1 2 I 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 g H g GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 V SAUTERNE 1 42 g 3 O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g SJ BOURGOGNE 1 10 47 De flesschen zgn in de prijzan begrepen en worden i 3 ets per stnk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid vorki gbaar De arma T CREBAIS Gouda I I des avonds te acht uur I ZAL in de Zaal REUNIE Ooslhaven EEN X o o O u s VOOR DR i CUT i worden § clioiideii over iprichting van Abattoirs o CS SP n v 9 TOI GAING VRIJ 9 t O O a f Telephoonnet GoucLa Abomiemont i 40 per jaar voor perccolep binnen een tafng van K M 1 gelogen Aanleg en onderhoud gratis Het nut ia aangehlütpn aan hot Ryks Intercommnnaalbureaii Op 1 Maart 101 verkregen abonueracntou Contracten on voorwaarden voririjgbanr aan bot Bnroan AtïHTEH DE VISCHMAKKÏ SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaHTCAF VurkriJRliaar bij PE ETERS z cueliet en kurk atwilB voortion vftn den oiutm tt r Firma P TIOPtT Gouda Druk van A BRINKMAN éfe Zn o © JW A e en FlPffla B DE JOI f Hullenlandseli Ovurzicbt Professor Molengraaf hoofd van den inlichtingendienst te Pretoria maakt bekend dat de verliezen der Federalen tot voor het ontzet van Kimberley en Ladysmith waren gesneuveld 677 gewond 2129 gedood doer een ongeluk 24 gewond door een ongeluk 171 gestorven door een of andere ziekte 99 zieken die herstelden of nog onder behandeling z in 1261 totaal 4351 Do toestand in den Vrijstaat is thans van dien aard geworden dat lord Roberts besloten heeft do divisie Warren die van Durban naar East Londen gezonden was weder te doen tertigkeeren naar NUal Hg had bS het geven van bet bevel om de divisie Warren naar den Vrijstaat te zenden niet gehoopt dat de bezetting van Bloemfontein zoo gemakkelgk zon gaan en dat de tocht van Jacobsdal naar Bloemfontein 100 snel de ontruiming van het noordelijk deel der Kaapkolonie door de Boerflta zou ten gevolge hebben Wanneer de drie divisiën van lord Roberts thans versterkt zgn door de afdcelingen van Gatacre Clements en Brabant dan acht hy zich voldoende sterk om den raarsch naar het noorden te aanvaarden De divisie Warren keert thans naar IJatal terug Het schgnt thans in het plan van lord Roberts te liggen sir Redvers Bnller s leger zoo sterk te maken dat deze een tweede poging kan iloen om in de Transvaal te vallen Dit is mogelijk meent de Manch Guardian wanneer de beide legers sterk genoeg zgn om den vjand nadeel te berokkenen Hoe sterker het leger van Boller in Natal is zooveel te meer Boeren moeten worden gebruikt voor het verdedigen der passen en zooveel te minder tegenstand zal Roberts ondervinden Hot hoofdleger zal altoos blijven dat van Roberts maar met aanzienlijke afdeelingen op beide vleugels zal de geueralitsimus zeker zijn taak aanmerkelijk verlicht zien Die taak zal wanneer Roberts eens in Transvaal is toch moeilijk genoeg zjjn V Naar te wachten was heeft het aangekondigde voornemen van de ïransvaalscho autoriteiten om de mijnen aan den Rand te vernielen heel wat ontsteltenis teweeggebracht in de kringen der kapitalisten die daar flnancieele belangen hebben Z de mannen van Engelsche herkomst onder hen in de eerste plaats staan verantwoordelijk voor het ontzettende drama FEVILLEIOX HARTSTOCHT Naar het Fraosch 3 Doch in den famitiekring van de markiezin de Beaulieu deden zich betere invloeden bij hem golden en tet ging met zijne opvoeding beter dan Etjne goede tante aanVankelijk had durven hopen Toen hij negentien jaar oud was bezat hij reeds al de eigenschappen die in hem een voortreffelijke edeiman en een aangenaam mensch konden voorspellen OmstreetËa dienzelfden tyd b gon hij bijzonder zijne aandacht te wijden aan zijn nichtje Clara die vier jaren jonger was dan hij Zij was inderdaad een meisje van buitengewone schoonheid met donkere oogen en blonde lokken en de bevalligheid zelve Gaston vatte eene hevige liefde op voor zijne schoone nicht doch hield gedurende twee jaren lijne gevoelens als een kostbaar geheim in zijn eigen gemoed besloten Ëen onverwachte ramp bracht hierin verandering en bewoog hem tot spreken De markies de BeauHeu was plotseling gestorven In de laatste dagen van zijn leven had hij tich nog al druk beziggehouden met het doortnulïelen van allerlei papieren die betrekking hadden op een ertenis proces latwelk hij in Engeland had to voeren dat nu in Znid Airika wordt afgespeeld Vau Johannesburg Judasburg zeggen de Boeren ia al het kwaad der laatste jaren uitgegaan Niet het Transvaaleche bewind maar Johannesburg was volgens de beeldspraak van Chajnberlain de stinkende wond die de lacht van Zuid Aïrika verpestte Die wond uit te snijden daartoe moot den Boeren wel de hand branden Eu zoo ligt er niets vreemds in dat zy nu het voornomen koesteren om do taighuizen der kapitalisten te vernielen de bronnen die aan hun gondzucht voldoen te stoppen vooral nu er nog strategische moeten by in bet spel komen Denkclyk is het er do Transvaaische regeering om to doen Engeland en alle mogendheden die geldeiyk belang by de goudmynen hebben te waarschuwen wat er op het spel staat Een vernieling van de m ncn laat wel het goud in den bodem voor wat het is maar de sehacliten heel het onderaardsch gegravene de gebouwen de machinerieën die zouden er aan gaan en dat vertegenwoordigt berekende Mongatu Wbite een waarde van minstens £ 150 milUoen zegge 1800 millioen gulden Als de Transvaalsche regeering naar iets zocht om op de vreemde regeeringen In druk te maken dan heeft z j in die bedreiging met geldelqk veTlies het beste middel gevonden ï isschien zelfs zou het de mogelijkheden te elfder ure nog in beweging kunnen zet ten en Engeland tot bedachtzaamheid stemmen Ook dat efirs je want de kapitalen van Frankrijk Duitschland Rusland en Amerika zyn tot honderden millioenen by de mynen betrokken Man zegt zelfs dat een derde der goudmyn aandeelen geplaatst is in Engeland een derde in DÜitschland België Zwitserland enz en een derde in Frankryk En op dien grond ware dan de bedreiging der Transvaalsche regeering ean uitstekend middel om Europa nog eens voor het laatst het belang van interventie onder het oog te brengen De laatste dagen komen allerlei berichten over de stemming der Italiaansche pers Vrpag dat van een blad hetwelk vroeg aan welke overwinningen Engeland toch het recht ontleende nu reeds van de vernietiging der republieken te spreken De Messagero vreest dat de twee republieken die zoo heldhaftig stryden voor hunne vryheid weldra tot het verleden zullen behooren De Corriere della Italia gelooft nog niet aan het einde van den oorlog en spot met de Engelsche bladen die de Engelsche troepen reeds in Pretoria wanen Zijne nablijvenden betreurden den overledene van harte De markies de Beaulieu werd mderdaad nog steeds door de zijneri geéerd en geliefd alsof hij een toonbeeld van een eerwaardigen echtge noot en huisvader geweest was I è narkiezin zorgde dat zijne teraardebestelling op vorstelijke wijze kon plaats hebben Octave die van nu at den titel van markies de Beaulieu zou voeren en de hertog de Bligny het aangenomen kind zyna ouders gingen vooraan bij den stoet die de lijkbaar vKlgde omnngd door een aantal vertegenwoordigers van den oudsten adel Des avonds toen ZIJ in ernstige stemming terugkwamen werden zij ontvangen door de markiezin en Clara beiden in somber rouwgewaad gekleed die hen dankten voor de vervulling van hunne smartelijke taak Daarna gin de markiezin met haren zoon in eene afzonderlijke kami r om met hem over dc naaste toekomst te spreken tiaston begat zich met Clara naar den tuin Het was een heerlijk schöone zomeravond De jongelieden gingen een tijdlang zwijgend naast elkander voort terwijl ieder van hen zijne eigene gedachten vervolgde Toen zij eindelijk ergens op een der steenen zitbanken dicht bij een stroo mende fontein hadden plaats genomen verbrak Gaston eensklaps het stilzwijgen en betuigde aan Clara zijne diepe smart over den dood vanharen vader aan wien ook hij zoo veel te danken had Na de gedwonzen kalmte van den dag was het voor hem een verlichting eens zijn hart te kunnen uitstorten Hij liet het hoofd een oogenblik rusten op Clara s bevende hand en fluisterde pe Seeolo noemt in een allerhevigst artikel lord Salisbury s antwoord een monument van huichelary en kwade trouw de triomf van het complot van geldavonturiors aan wier hoofd Rhodes en Chamberlain staan Wel merkwaardig is dat tezeUdertyd ook de clericale pers iu Itaiiö zicb nog altyd zoo scherp tegen Engeland uit Nu weer naar aanleiding van Victoria s bezoek aan Ierland De Voce della Veriti stelt het manifest van het lersch nationaal comité op den voorgrond waarin dit bezoek eene uittarting van het gevoel van het lersche volk genoemd wordt en beweerd dat H M alleen ontvangen zal worden door soldaten Engelsche politie en bezoldigde ambtenaren maar dat de lersche natie hare tege iwoordigheid zal ignoreeren Het is treurig zegt de Voce dergelyke uitdrukkingen te hooron omtrent eene vorstin die het kabinet der heeren Salisbury en Chamberlain alzoo prys geeft aan onaangename zy het dan stilzwijgende demonstratién Trouwens hoe grootmoedig en welwillend koningin Victoria s gezindheid jegvns Ierland zy wat kan dit land vraagt het blad redelykerwyze hopen van een door een Chamberlain bestierd ministerie De Eransche begrooting is wat de Kamer V ll ft eindelijk met veel jmoeite klaar gekomen Voor wetgevende maatregelen van anderen aard schynt echter ook dit Ministerie niet veel met deze Kamer te kunnen begin nen De meerderheid is tegen de horvorming van het middelbaar en hooger onderwys om dat zy de gclykstelling van Rijksscholen en bijzondere of clericale inrichtingen wil handhaven Ook het voorstel dor Regeering om al te brutale geestelyken voortaan met iets anders te kunnen straffen dan de altyd lastige verbanning stuit op bezwaar De commissio verklaarde zich met 7 tegen 4 stemmen tegen het ontwerp Verspreide Bericliten Frankrijk De directie van de Wereldtentoonstelling beoft bekend gemaakt dat zy den toegangspr s van 8 tot 10 uur voormiddags en na 6 uur s avonds verdubbelen zal en dat zij zich het recht voorbehoudt de toegangsprijzen op dagen waarop byzondere feestelijkheden een buitengewoon groot bezoek doen verwachten zelfa te vervijfvoudigen Voor zyn vertrek naar San Sebastian heelt Marcel Habert zijn naam gegrift op een Neen ik zal nooit vergeten wat ik aan uwe ouders te danken heb Wat er ook met ons gebeure gij zult my altijd aan uwe zijde vmden O Clara indien gij wist hoe innig ik u liefheb En door zijne tranen h en hertiaalde hij nogijlaals Ik heb u tiet Clara Het meisje hief zachtjes zijn hoofd een weinig opwaarts en antwoordde blozend terwijl zy hem met hare schoone oogen ernstig aankeek En ik heb u ook het Gaston I Clara nep hij eensklaps nt vol blijde verrassing Het jonge meisje legde hare hand op z ne lippen en drukte een teederen kus op zijn voorhoofd Zij stonden op en gingen zwijgend verder Geen van beiden voelde zich tot spreken m staat Den volgenden dag aanvaardde Octave de Beaulieu zijn waardigheid als markies en Gaston vond eene betrekking aan het Ministerie van Buitenland iche Zaken De jonge hertog de Bligny werd gaarne opgenomen bij dat departement en men kon gerust verzekeren dat zijn diplomatieke carrière schitterend zou zijn Het was natuurlijk dat iemand als hij weldra groeten opgang moest maken in al de aanzienlijke krmgen waar hij met open armen ontvangen werd niet alleen om zijn adellijken titel maar ook om zijne persoonlijke eigenschappen Ook zou het hem niet moeielijk gevallen zijn eene bruid te vinden waar hij maar wilde de toegang tot de hoogste kringen stontl voor hem open En echter voor niemand anders had hij eenig oog dan voor zijne beminnelijke nicht H t waren grenspaal aan de Fransch Belgische grens nabij Erquelinnes Het beroep van Esterhazy tegen de beiilissing van den president der Republiek waarby hy gopensionneerd is is Vr dag niet in den Raud van State behandeld De exmajoor had een uitstel van 14 dagen gevraagd om een advocaat te vinden De minister van oorlog generaal de Gallifet heeft den bevelhebbers der legerkorpsen oen circulaire gezonden waarin hy gelast bij gelegenheid van het Paaschfeest zoo vrijgevig mogeiyk te zyn met het geven van verlof aan de militairen A s Woensdag zal te Parys behandeld worden het proces door mevr Klobb de weduwe van den door de missie Chonoine Voulet vermoorden kolonel Klobb begonnen tegen de Figaro Mevr Klobb heeft indertyd een geldsom geweigerd welke de Figare by openbare inschryving voor haar had bijeengebracht Van het geweigerde geld nam het blad toen 3 verzekeringspolissen ten bate van de kinderen van den kolonel Mevrouw Klobb eischt nu nietigverklaring der polissen DUITBCHLASD De zadelmakers behangers én schilders te Lübeck hohben het werk gestaakt zij eischen loonsverhooging en verkorting van den arbeidstijd Ook de bierbrouwersgezellen hebben een loonbeweging op touw gezet Enoelak De gemeenteraad van Cork heeft met 20 tegen 5 stemmen verworpen een voorstel strekkende tot aanbieding van oen adres van welkom aan koningin Victoria by haar bezoek aan Ierland Vrydagavond heeft te Dublin een openbare betooging plaats gehad om te protesteeron tegen het besluit van den gemeenteraad van Dublin om zulk een adres aan te bieden Men vreest ongeregeldheden Vrydag is in Schotland veel sneeuw gevallen te Merdeen ligt zy cenigë duimen hoog en het tram en spoorwegverkeer ondervindt vertraging NOOBWBOBN Te Sandefjard zijn Vrijdagnacht een machinefabriek Vijftig huizen en do kerk door brand vernield Menschen zyn by dezen brand niet omgekomen de schade wordt op i k 2 millioen kroonen geschat zijne gelukkigste oogenblikVen wanneer hij een gedeelte van den avond mocht doorbrengen in den hmsclijken krmg zijner tante in gezelschap van de schoone lieve Clara z ne toekomstige bruid Den volgenden tomer ging de familie naar Normandië naar een landgoed dat aan de markiezin toebehoorde In die landelijke omgeving g voelde Gaston en Wigny zich overgelukkig Hij maakte groote wandebngen met Octave en Clara terwijl de markies zich verdiepte in het Engelsche proces Dit proces liep over een belangrijk legaat waarop wijlen de markies de Beaulieu beweerde recht te hebben Deze rechten werden echter door de mede erfgenamen in Engeland met erkend en hadden een proces tengevolge dat door de beiderzijdsche advocaten op breede schaal was opgezet en van zeer langen duur beloolde te zijn De markiezin zelve wab van nature afkeerig van procedeeren doch ztj zag duidelijk m dat het rechtsgeding zijn Inop moest hebben Zij was al spoedig tot de ontdekking gekomen dat het kapitaal van haren overleden echtgenoot door diens weelderige levenswijze geheel was weggeslonken zoodat de betwiste erfenis eigenlijk de geheele fortuin van Octave en Clara zou moeten uitmaken Haar eigene bezitting was op zijn hoogst voldoende om in huti onderhoud te voorzien zoolang zij alle drie te zamen bleven wonen maar leverde mets voor de toekomst barer kinderen Wtfri C vervalgJJ