Goudsche Courant, dinsdag 20 maart 1900

Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1899 1900 AaoeevangeD 1 October Tüd van Greeowlcli BI l il i 0 0 1 i T T 1 E D A 1 r B Ooud 7 80 7 88 8 19 8 88 9 08 9 14 9 85 9 88 9 54 10 49 11 18 11 8111 18 18 58 1 85 8 11 8 86 8 48 8 67 4 89 4 48 6 88 4 8 18 7 14 7 80 8 17 8 88 10 10 10 87 DUll M 0Plll60ht Honr 7 87 46 11 8 tl 4 56 8 08 f T 10 17 f SLuwerVeik 8 58 w 11 85 1 07 4 08 5 08 8 10 f = 10 84 Oapril 7 1 8 59 1 11 88 1 14 4 15 6 09 8 17 P 10 81 kttaidun M 80 7 10 8 08 9 88 9 45 p 18 18 11 80 11 61 18 88 1 88 1 80 4 5 18 40 80 7 SS 8 86 r 8 50 10 40 10 55 Rotlerd mD P 8 48 9 88 11 18 1 64 4 04 4 S7 4 68 fff f f f f 11 68 Eotterdam B 8 18 9 08 10 11 11 98 f 09 411 5 18 fff 8 60 11 64 lUm d Dimdip M Allmn la m U kUui Ejtoi hgkeUUn Op dm Irtiiuii ign Zcnisj Ibulii u Diuih tfiau Ml nloarbiJjutUi r it U kU nrkiijgliait ttgn InUii Tnoktprqi H EblUslMke Spw L ïit njpl amt towii i B BOTTIBDIM eOC 4 TiM ntn a t Botterdun Beur 7 88 9 88 11 80 19 98 1 65 8 88 f ff f 8 08 f 18 18 Rottardiiin D P 7 15 9 40 11 87 18 86 8 05 8 40 f ff 7 46 f f lOJ Jlottordtm M 4 45 5 45 6 10 7 65 8 40 9 18 1 68 10 19 11 85 i 19 16 JO 1 69 4 06 4 40 5 95 5 88 8 17 f 6 S 8 68 Oapelle 4 66 6 6 u j § t 10 89 49 4 50 Hi awerkerk 6 04 0 86 r i l 4 67 f 87 f 1 0 f 10 15 f 6 84 Moordrwsht 5 11 14 J 4 10 48 i 8 08 5 04 f 41 1 98 Bond 6 17 80 8 7 44 8 08 8 14 9 00 8S 10 09 10 17 10 49 11 64 1 06 11 84 1 45 8 09 8 85 Ml 4 09 4 94 5 10 5 46 6 65 6 47 8 18 8 10 9 88 1 18 10 41 tllau 1 m 1 klMM Mtc b Ul i ÏM lt tH op Jul loop kui nUt gnokul worio fl BoUuliako ipoor I Iiln uppl ntw iji 1 CoapopiU W W r i Utu OODDA DBN HdAGfiM vano Boud 7 96 8 09 8 419 11 9 88 9 7 10 1911 15 11 18 19 16 1 08 1 06 8 14 8 45 4 18 4 56 6 85 49 6 15 7 17 7 59 8 80 8 89 9 18 9 84 10 06 10 40 ll U leTenhuiMii Moerk p ll6 7 87 8 58 f HM 1 18 6 07 BoeleimawZegwUTd 7 48 11 41 1 89 f 5 18 6 11 i e 10 11 8 11 i 10 17 F10 89 Vaaiban 8 08 9 14 11 l 8 6 88 t H e 8 07 8 85 9 19 9 89 9 5 10 85 10 4811 46 18 18 46 1 80 1 48 8 48 4 16 4 46 6 87 6 66 8 15 48 7 46 M e 8 41 8 48 8 V 40 10 00 10 44 11 07 11 44 I Hag 6 41 8 05 7 01 7 10 7 46 8 8 65 9 08 9 45 iffil 11 97 11 86 19 9 1 80 8 6 8 0 4 00 4 8 4 46 5 0 6 11 7 8 7 6 M6 9 48 10 9 Voorborg 6 48 8 d Z 1S JÏ Z i 60 Z 6 o6 fc 80 10 03 Zoet tm J g 6 08 5 Z lo Z 8 01 6 16 CSJ lO ll J Bi lk W ll 1 o kl krtJ i P lUMr TOO i B k l Amrt m 0 r Wfo O O U II k k USTIKDAV rioa laM loidk 6 9 8 09 8 18 9 88 10 10 10 67 11 08 1 061 88 1 88 4 8 5 08 85 8 16 1 86 t lS 9 38 0 61 lAmaLW 8 01 8 58 9 09 10 10 10 64 18 48 11 7 1 8 8 18 4 16 4 6 J 5 60 6 619 0010 01 O lOlO fO 1 46 Lliut 0 1 19 9 06 9 18 10 85 11 09 1 08 1 1 1 0 8 41 4 10 111 6 06 9 1810 8 10 88 10 8 18 00 85 eO l 01 ll r EIG H 1 Tioanm B 10 67 11 00 18 40 8 15 8 17 4 88 47 6 06 56 8 i 11 14 8 81 MO 11 11 9 40 8 84 6 JS 7 18 8 48 7 4 8 18 8 68 1 89 10 14 10 61 11 46 18 88 1 18 S OS 8 60 6 04 8 18 ö 40 7 89 59 a 9 40 imikO 11 T lO 8 16 86 9 18 9 45 l K 1 0 11 18 80 8 15 3 114 41 6 80 7 8 0 4 Ami W 48 6 50 7 86 8 80 8 60 9 80 10 00 11 80 1M8 11 010 l 8 80 8 46 5 0 6 85 7 80 8 16 10 00 11 loud 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 10 18 10 48 18 11 61184 8 88 4 17 4 88 47 7 1 8 141 11 11 10 y 8 17 a K 7 68 8 8Kj8 49 9 80 10 15 10 18 11 88 18 08 1 87 3 08 8 80 8 69 4 48 5 88 1 6 1 1 68 9 19 10 00 10 84 5 16 6 58 8 14 10 88 11 66 18 87 4 81 7 8J 9 10 54 5 J0 7 08 8 88 10 46 li 86 4 8j 7 3 9 49 6 0 l ll 7 17 8 81 9 01 9 11 9 61 10 59 11 10 11 11 11 61 1 09 8 40 1 68 4 48 6 10 6 10 7 18 7 68 8 8S lO Ol 10 16 BINNENLAND Üit DttitscUland wordt gemeld dat Hare Majesteiten de Koningin der Nederlanden en de Koningin Moeder m Mei a s te Arol n verwacht worden ter bywoning van de hnwelijksplechtigheid van Prinses Elisabeth van Waldeck on Pyrmont met den Graaf ZB Erbach Het Vaderland merkt op dat sommigen thans van onzen minister van bttitenlandsche zaken een krachtig optreden bg de Hngelsche regeering voor de belangen van de Boeren Eepnblieken verlangen En voor t geval de heer De Beaufort njet zorgt dat onze regeering haar bemiddeling aanbiedt wordt htl b voorbaat al om zijn slapiieid gehoond Het blad vindt dat oordeel toch al heel opporvlakKig Er is al heel weinig moed voor noodig om een aanbod van bemiddeling hoffeiyk te formnleeren en even hoffelijk afgewezen te zien Maar wat dat baten zoa V Hot uiterst voorzichtig aanbod van Amerika zelfs is d eiyk zoo volstrekt afwijzend beantwoord dat zeker geen mogendheid roeping zal hebben dit voorbeeld te volgen Lord Salisbury en de hSer Balfour hebben trouwens met zoovele woorden gezegd dat ZÜ de inmenging van geen enkele mogendheid zonden aannemen Tegenover een dergelijk besluit staat men machteloos Wat zou nn Nederland vermogen welks regeering wel met de Engelsche op vriendschappelöko voet staat maar welks sympathieën voor de andere oorlogvoerende party by de Engelsche regeering genoeg bekend zyn om een aanbod van deze zyde als niet voldoende onpartijdig te doen beschouwen Neon zoo besluit het Vad het eenigo wat in de tegenwoordige omstandigheden op Engeland eenigen indruk zou kunne maken zou zyn een gemeenschappclyk optreden der mogendheden met een oisch waaruit duidelyk zon blyken dat ze bereid zouden zyn dien eisch met de wapenen in de band klem by te zetten Zon men wenschen dat de Nederlandsche regeering mot dat doel onderhandelingen met andere regeoringen opende f Veel succes zon daarop zeker niet te wachten zijn Rusland houdt er meer van in troebel water te vissohen dan openlijk tegen Engeland op te treden daargelaten nog dat de eiSch van den alleenhuerscher die de rechten en vryheden van Finland vertrapt tot Enge and om do rechten en vrpeden yan Transvaal te eerbiedigen toch een al te dwaze ironie dor wereldge chiedenis zou zyn Wat Frankrijk en Duitschland betreft staat zoowel hun eigen bolang Is hun onderlinge achterdocht on jaloezie een gemeenschappelijk optreden tegen Engeland in den weg En wat zou er van andore zwakkere mogend heden te wachten zijn y Het is duidelijk gengeg de Eepnblieken moeten hotnitvechten Gemengde Berichten Men meldt uit Den Haag i 9 07 6 84 7 50 8 18 5 10 6 85 6 48 6 03 Uouda Oudew Woerd UtrMhl Utrwkt WoarUea Oudtiv Óoudl Naar men meent moet nit hot verslag van de gerechtelijke sohouwing in hot Academisch Ziekenhuis te Leiden van het door de politie lag genomen lijk van en 16 jarig meisje ten huize barer schoonmoeder in de Van Groenesteyustraat gebleken zijn dat de dood nie is toe te schrijven aan ondergane mishandeling hoewel als geringe teekenen van uiterlijk geweld op het lichaam blaawe plokken waren waar te nemen Als oorzaak van den dood wordt opgegeven tuberculose aan de longen vermoedelyk te wijten aan onvoldoende voeding van het slecht ontwikkelde kind Zaterdagvoormiddag amstreeks elf nor is by de in aanbouw zyiide nieuwe Bears te Amsterdam een ernstig ongeluk voorgevallen Van een 13 meter hoogen steiger viel een werkman met een kruiwagen beladen met steen tengevolge het breken of nitslippen van een korteling en dwarsbalkje tasschen muuren steigerpaal hy viel ook nog door een zich daaronder bevindenden vlucht of schriksteiger waarop een kameraad werkzaam was die het gevaar waarin ook hy kon komen ziende zich bjjtyds aan een veiisterkozyn wist te grijpen en vast te houden maar die tevens zjjn medgezel 60 voet naar beneden zag storten Bewusteloos opgenomen bleek een der handvatsels van den kruiwagen door zyn d jbeen te zyn gedrongen Naar het gasthuis vervoerd bleek zyn toestand zeer ernstig te zyn Kort daarop is hy dan ook overleden De patiënt Scherff uit Appeltern zal binnenkort het Rjjkskrankzinnigengesticht te Medemblik naar aan de N E Ct gemeld wordt verlaten tan einde verder verpleegd te worden te Ermoloo Veldwijk De patiënt Spiering de blikken dominé is in zooverre hersteld dat hy byna dagelyks op het land werkt De Nym Crt weet voorts mede te deeIon dat deze week voot de vierde maal een onderzoek is ingesteld naar de verstandelijke vermogens van eenige leden der familie Scherff te Batenburg en wel door den ge neesheerdirecteur van het krankzinnigengesticltt Veldwyk te Ermeloo Naar men verneemt bedraagt het aantal candidaten voor het examen voor de betrekking van kommies by de belastingen voor honderd plaatsen in April aanstaande te Arnhem te houden ruim 400 tegen ruim 650 in het vorige jaar terwijl voor de betrekking van deurwaarder voor 5 plaatsen slechts 3 candidaten zich hebben aangemeld In de Stichtsche Courant komt een sohryven uit Polsbroek voor naar aanleidingvan hetgeen in de Groninger Kerkbode over Zwarte Jannetje te Veenendaal geschreven werd Wy ontleenen er het vofg nde aan 10 19 Sinds vele jaren reeds hielden eenige stille eenvoudige inwoners van Polsbroek godsdienstige samenkomsten en zonderden zich af van kerkelijke gemeenschap in den geest van wijlen ds Ledeboer In den aanvang van weinig beteekenia werd hun aantal steeds grooter klonk hun psalmgezang op hunne bijeenkomsten sterker maar werden zij tevens ver afgeleid van God s heilig Woord door hunne steeds sterker wordende znclit naar geestelijk licht gees eljjk léven en geestelyke kracht eindelyk geheel op gaande in inspiratie en verwerpende alle van God geordenda middelen Eén uit hun midden ging voor o die bijeenkomsten met woorden niet uit Gods Woord een preékenboek of oude Schrijvers maar met wat hem van den Hemel werd geschonken wat langzamerhand overging tot een uitgalmen van een vloed van woorden Opmerkelijk is daarbij dat deze menschen voor dit plaatsje tot de goed ontwikkelden konden gerekend worden Zoover waren ziJ dan gekomen toen zij in aanraking kwamen met Jannetje uit Veenendaal wat nu 16 of 17 jafen zal geleden zjjn Dit meisje kwam daarna dikwijls in Polsbroek ea ging dan op de bijeenkomsten voor en werd door enkelen al spoedig beschouwd als met een Goddelijken geest bezield te zijn Dit was de oorzaak dat er velen afvielen die met deze vereering niet instemden en bleven er slechts een zevental gezinnen over die zich om J bleven scharen Deze eenvoudige stille menschen hebbende zou goed als alle gemeenschap met de wereld afgebroken op hunne wyze levende in hun engen broederkring door handel en wandel ied r weldenkende eerbied afdwingende deze menschen worden gehaat en gesmaad al jaren achtereen wordt herf op allerlei wijze schade en moeite aangedaan Om hun strenge levensopvatting kwamen zy in kennis met den rechter en moesten gevangenisstraf ondergaan zagen zich hun vee ontnomen door den machtigen arm der wet moesten zich getroosten dat herhaaldelijk ruiten werden injeworpon en werden soms persoonlyk bedreigd of gesard In 1890 brandde by een hunner een kapitale boerenwoning af waarvan de oorzaak altyd nog in het duister bleef by de inhnldigingsfeesten in 1897 werd hun huis en goed op ontzettende wijze vernield en eindelijk in den nacht tusschen Donderdag en Vrijdag jl werd een brandstichter op heeterdaad betrapt juist vó6r hy gelegenheid had het eerst met petroleum begoten huig aan te steken anders ware zeker weder een hofstede met het vee den inboedel en wie weet de slapende bewoners een prooi der vlammen geworden Met betrekking tot de beweerde feiten in de Groninger Kerkbode medegedeeld wordt het volgende gezegd In het ouderlijk huis van Jannetje werd voorheen ook de Bjjbel gebruikt Het losmaken van haren en kleedingstukken wat gezegd woidt van stniptrekkingen enz enz is leugen In het genoemde verlaten van zijne vrouw door een broeder was een niet genoemde machtige factor llchameiyke tnehtigingen worden nimmer toegepast dat zij de woorden der j salmen veranderen bij t zingen verklaart hjj voor laster eveneens de genoemde plannen voor de nieuwe uitgaaf van den Bijbel Zoo blyft er niet veel meer over doch genoeg om ernstige mannen die het wel meenen met de eere Gods en des menschen onsterfelijke ziel aan te sporen haar een bezoek te brengen want dat dit gevaarlijk genoemd wordt is toch al te kinderachtig en met den uitslag het lezend publiek te dienen 10 88 10 48 10 II 16 10 66 u sH T Renter s coi respondent binnen Mafeking heeft eenige telegrammen nit het belegerde dorp weggekregen die het beleg beschrijven van dag tot dag Den 20a Februari meldde Iiij Niets wordt nn in Mafeking verspild De stokjes die wiJ redden van uitgehongerde honden gaan naar de soepkeuken waar eiken dag een ware potpourri wordt gekookt voor de naturellen Deze soep wordt in heele en halve pinten nitgedeeld gretig gekocht ea gulzig verslonden 24 Februari Zware regens ijjn den geheelen dag gevallen die de schansen en bomvrije schuilplaatsen overstroomde en ons in het open veld dreven daar men algemeen vond dat het beter was om te komen door een granaat of een geweerkogel dan te sterven aan de koorts of de rbenaatigi 26 Februari Typhus en raoeruVoortshebben de kahonnen van den vyand gedurende eenigen tjjd geholpen in het verkleinen van de bezetting Wy hebben metgroeten trots vandaag een boodschap ontvangen dat Hare Majesteit aan ons denktin dit kleine gehucht van het veld Hethelpt ons het zwarte brood eten en het zoetige walgelijke paardevleesch aU w j weten dat de koningin zelve let en wacht opbericht nit Mafeking Znlk een boodschapmaakt de manschappen bereid om ziekteenzelfs den dood geduldig te ondergaan 1 Maart Vandaag beginnen wj de zesde maand van het beleg van Mafeking W j vreezen dat de mogelykheid bestaat dat dit vervelende vechten nog weken en misschien maanden zal duren Het is waar dat de vjjand die ons omringt betrekkelijk klein in aantal is maar zjjn forten zijn feitelijk onneembaar daar wiJ geen zwaar geschut hebben om in de borstweringen bres te scbfaten Zoo worden wy dag in dag uit ingasloten en strijden een vervelenden littenden strijd De boekhouder der menbelflrma Allan Ofi Co te Utrecht is op de volgende wijze mi f 3300 van zyn patroon er van door gegaan De chef der firma stuitte op een tekort van f 200 maar dacht aan een font in de boeken en gaf den boekhouder die by t nazoeken ietwat zenuwachtig was den raad zich kalm te houden en een hall dagje vrij te nemen om weer op verhaal te komen Inze maakte daarvan gebruik om naar Wageningen te stoomen met een wissel van 1 3300 op een firma aldaar aan wie hjj vertelde dat nu hy toch een paar commissies in en om Wageningen had zijn chef hem had opgedragen den wissel ter betaling aan te bieden Het geld werd hem uitgekeerd en van Reenen ging er mee verder tot dnsver weet men nog niet waarheen By zyn aftreden heeft de commissaris der Koningin in Zuid Holland de heer mr C Fock aan de gemeentebesturen in die provincie de volgende circulaire gericht Toen ik v66r ruim 28 jaren ais commissaris des Konings in deze provincie optrad riep ik uwe welwillendheid en bovenal uwen krachtigen bystand in Dat beroep met a4ndrang gedaan was niet te vergeefsch Gy hebt my steeds krachtig ter zy da gestaan en ik betuig er n openlyk mynen oprechten dank voor Met ingang van den Iston April 1900 werd my op myn verzoek by Koninkiyk besinit van 26 Januari 1 1 no 19 eervol ontslag verleend als commissaris der Ko Bingin in d provincie Zuid Hollan y nder Sbetniging voor myne diensten b die betrekking bewezen De betrekking die mi dank zy nwen krachtigen steunden de talryke bewyzen van ïértronwen en sympathie die ik van u Lcht ontvangen zeer dierbar was geworden sta ik op het punt neder te leggen Alvorens haar te verlaten roep ik u een iiArtatük vaarwel toe Wilt mön opvolger ter zyde staan gelyk a het roy gedaan hebt opdat de bloei van Zuid Holland en de welvaart van de inge etenen van deze schoone provincie steeds meer ai meer worden bevorderd Ten vervolge op de laatste mededeeling ter zake wordt omtrent de verrichtingen van het door mevr Van Loon en gravin van Limburg Stirnm opgerichte comité tot verstrekking van kleedingstukken enz aan krijgsgevangen Boeren gemeld dat biykensltelegrafisch bericht van Hr Ms gezant te Londen II Donderdagavond ontvangen de Britschp regeering de gevraagde vergunning aan den consul generaal der Nederlanden te Kaapstad heeft verleend tot uitreiking aan de krygsgevangenen van de alhier byeen gezamelde boeken versnaperingen dekens enï kleedingstukken De bedoelde zaken zyn dan ook reed8 in dertien kisten verpakt naar Eotterdam verzonden vanwaar zy door tusschenkomat der Amsterdamsche flrma de Vries fe Co naar Havre verscheept worden om den 27n per stoomschip Gotï van de Compagnie des chargenrs réunis rechtstreeks naar Kaapstad vervoerd te worden waar zy dan over een viertal weken zullen aankomen Indien de gevangenen tusschentyds naar St Helena overgebracht mochten zijn zal onze consul generaal van de eerst voorkomende scheepsgelegenheid kannen gebrnik maken om de bedoelde góéderen hunne bestemming te doen bereiken Veel oponthoud is daarby niet te vreezen de afstand tusschen de Kaap en St Helena is kort Wat de verzamelde geldsom betreft ongeveer f ICÜO deze wordt ter beschikking van den fcnsul generaal den heer De Waal gesteld dwls voor eventneele onkosten deels om naar gelang van de hem gebleken Behoefte het noodige voor de krygsgevangenen aan te koopen Armen en ryken zullen zoodoende in mime mate hebben bygedragon om aan zoovele wellicht ontmoedigde dapperen een smakelyk pypje een warmen borstrok wat lectuur kortom eenige materieele opbenring te verschaffen waaraan een gevoel van diepe sympathie ten grondslag ligt dat zonder twyfel ook zyne moreele uitwerking niet zal missen Aan de universiteit te Leipzig waren in de laatste drie jaren 3 23 en 31 vrouwen als toehoorderessen toegelaten In de Saksische Kamer ii de vorige week de vraag gesteld waarom vrouwen niet als gewone studenten worden ingeschreven De minister van Onderwys antwoordde dat hy er geen bedenking tegen heeft dat vrouwen studeeren maar dat de nniversiteit nn eenmaal geheel is ingericht voor mannen en voorloopig geen aanleiding bestaat om hierin wyziging te brengen De beste oplossing achtte hy de oprichting van een nniversiteit voor vrouwen in Duitschland waartoe echter Saksen naar zyn meening niet geroepen is Maar zoolang zdlk een universiteit geheel voor vrouwen ingericht niet bestaat moeten de hoogleeraren de bevoegdheid hebben te beoordeelen of de toelating van vrouwen tot hun lessen al dan iet storend kan werken Ta Mflnchen is en zonderlinge jonge dameaclnb opgericht fiet parool van de leden van dezen Bond is haar hart en hand slechts te schenken aan rosharige minnaars Deze eigenschap schynt voor de Beiersche Eva s doehteren het kenmerk te zyn van Joris goedbloedige jansalige naturen door haar als een der voorwaarden geacht van een gelukkig huwelyk Reeds 50 jonge dames zyn tot de club toegetreden STADSNIEUWS GOUDA 19 Maart 1900 Zaterdag lynte a Gravenhage geslaagd voor het examen nnttige handwerken de dames P Sprayt A C Huber en A 0 QBtte allen van Gouda Heden zyn geslaagd de dames H S van Wgngaarden en A W P Woerlee van Gonda Zaterdagavond viel in de nieuw gebouwde Znivelfabriek een verver van een laddertje waardoor hy aan het hoofd werd verwond Heden is de man tengevolge van dien val overleden Gisteren had in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene uitvoering plaats van de in 1892 opgerichte TooneelTereeniging Nut en Genoegen de laatste in dit seiiocn Is het voor vele Tooneel vereenigingen moeilyk alle stukken op te voeren daar het meestal by die vereenigingen aan dames ontbreekt die genegen zyn een rol op zich te nemen by deze Vereeniging niet alzoo een paar dames verleenen steeds hare zoo gewaardeerde medewerking By den aanvang werd kennis gegeven dat een der dames een week geleden had bedankt zoodat de andere dame dien avond twee rollen zou vervullen waarvoor detoegeejiykheid werd ingeroepen dit was evenwel voktrekt niet noodig Zy speelde haar rollen onverbeterlyk Ëen eere saluut mag haar daarvoor niet onthouden worden Opgevoerd werd Balt de askramer Drama in 7 Talereelen De hoofdrol en titelrol w s in goede handen hy werd uitstekend vertolkt soms waanden wy geen dilettant voor ons te zien De rol van den baron werd mede goed vertolkt evenals die van den lord Een kleine opmerking zouden wy den baron willen maken en wel deze dat hy een volgende maal zich meer naar het publiek wend het spel zal er by winnen De overige heeren deden allen hun best om het geheel te doen slagen en zy zyn daarin volkomen geslaagd De grime en de costumes waren nitmun tend terwyi de pauzen werden aangevuld door muziek van het Goudsche strykorchest wy wenschen de vereeniging Nut en Genoegen geluk met het behaalde succes eu hopen haar in den Volgenden winter weder te begroeten INOBZONDëN Een vraag aan Ds Wisse Is het van het sta dpunt waarop U staat geoorloofd er om te lachen om t uit te gieren van t lachen raag ik wel zeggen als ge uit den mond van iemand hoort dat er by diens trouwplechtigheid in de kerk geen hnwelykslormulier is voorgelezen Is dit niet in stryd met den geest des Christendoms dut een predikant die de herder moet zyn van zyne gemeente zich voor t oog van een groot deel dier gemeente uitbundig vrooiyk maakt over wat in zyn oog een reden tot groote ergernis tot een innig diepgevoeld verdriet moest zyn waar immers een in zyn oog heilige wet wordt geschonden P Eerbied voor zoo n predikant kan m i by iemand die den godsdienst opvat zooals zy opgevat moet worden niet bestaan Een protest meeting bezoeker 363 S taats loterij 1 Klafofc Trokkinj van Ma nd g lOMMrt No 5 81 IBOO Ko 887 eli 2411 ieder 1000 No 16406 ƒ 400 No 18614 ƒ 800 No 6067 B17 7866 8687 17035 U 55 en 18248 iedei 1 0 PriJM n 80 1 9768 6D49 7973 10891 13 il3 16603 18103 60 3829 5106 85 10908 16 8 4 176 43 67 80Q3 84 78 37 18203 6 8908 6809 8 11076 13801 16687 U 307 96 ia 810 lUOO 63 16806 22 37 89 39 69 58 62 86 1 334 61 6 67 8 31 71 82 61 78 81 72 66 82 7 93 16065 89 448 3013 6804 78 81 1S7 6 16156 1840 60 85 83 8329 U236 62 16 05 16 47 4 46 72 66 71 18604 69 8197 46 8458 72 13801 13 80 68 45 f6 8637 73 84 69 98 8S 9 80 38 74 38 16301 1860 667 63 5461 8654 88 13935 l ao 84 74 71 54 8735 lUOO 87 20 94 733 95 81 98 8 68 76 18784 80 8837 98 6836 11486 1 014 U649 31 59 64 5661 78 45 94 6 92 66 3866 6 80 8963 48 71 16617 181311 906 86 6718 68 61 78 95 18947 95 3491 16 9031 74 14108 16704 81 lOiS 4 42 49 92 66 14 19166 1106 47 51 89 96 60 80 88 98 77 6800 98 11600 80 34 1 190 1201 90 18 9131 11638 142 l 89 26 10 8511 34 31 63 81 48 19S74 12 97 88 78 70 91 90 94 1900 8789 66 9202 86 143 l 18884 19420 8 58 5083 16 11714 11 ig906 82 16 77 016 80 37 7 17001 6 48 861 102 9498 11990 14404 18 70 79 96 6863 9634 18004 81 41 19 4484 87 84 9612 84 51 9 191 03 1406 8068 6491 80 1 1 4 79 94 It 60 98 47 9756 72 1 659 1 10 19756 70 4 6 54 10816 11211 14701 67 19866 7T 88 t8 g 34 28 36 80 19958 1547 61 9 10189 62 46 17189 64 1666 4814 OIO 78 4 86 49 20045 17 6 4408 48 10804 86 U816 50 10164 34 89 7069 96 19 04 87 61 82 1048 86 9 77 11 66 1730 98 lOiO 6 7140 10392 86 14916 86 90814 8148 67 798610400 19400 4 47 91 9809 43 91 84 65 7888 1360 460 50 9 17 59 84 16 7618 77 18064 1410 88 7609 81 66 16 4709 771410348 75 14 4 IS 86 18186 81 17717 9500 68 17 10J41 94 91 78 75 7814 10 61 18880 158 0 17840 MIS 4884 3 76 1S800 90 46 79 87 78 41 16316 81 11 17698 j 81 7 71 10 15 99 80 460i S 11 11116 71 81 9648 11695 61 17448 803 8 O 26 16016 64 g 66 12918 0 48 jj 71 44 15108 i e98 04 2 56 84 7949 99 68 88 96 10889 94 4944 68 1083 1 16415 18064 lOJ O 1787 88 67 81 18611 76 69 69 4 Ifloap der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 19 MAAET 1900 Gehouden door Notaris G C Fortnyn Droogleever Perceel 1 Huis en Erf aan de Turfmarkt fi No 170a k G van Dort voor f 2400 Perc 2 3 en 4 Drie Huizen in de Lange Dwarsstraat H No 159 160 on 163 k H V Willigen vooF f 2370 Perc 5 en 6 Twee Huizen aan de Spiering straat F No 48 en 49 k H van WUligen voor 1 5050 Perc 7 Huis en Erf aan de Spieringstraat F No 60 k J J Bik voor f 2560 i icuwe zending prachtige DAMES en HEEREN Dee sclie Glacé HandsclioeneQ VAN 08 Az Md Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA teleykuuu il o 31 Beurs Aiiislerdaiu SlotKri 81V 98 93 J U MAAKT Vikrs 93 lOOf 68 83 V 88 84V 5 96 96 V 961 101 57 88 NiD ll i l iirl Nod W 8 2 Vi 81 4dilo Ulo illlc 8 I 93 Viidiw dito dito 3 Holioi OU Gou 11 1881 98 4 IlJJ Il ln8ohtiji iigl 981 6 67 SuauD Obl BiniieDl 1894 41 duo O u 1880 4 dilo bil Rotha 1889 4 dito b i Hop 1869 90 4 dilo i goud leoD 1883 dito diu ditu 1814 5 driMJl Pei pet lobuld 1881 4 TniiU Qept Couv leen 1890 4 98 ïö honing eiieD 99 i 0 c leaiiin u ia 6 £ lIIU Ari Rp T oblg 1699 6 Uluoo Ub t Sob 1890 100 TlSElDlLi OW l oolwp 1881 1 84 AX TUDU Obligatiei 1896 3 90V BoTTluiAII Stail leeu 1694 3 91 Nll N Aft H nde wnd 9V 4 Ar Hypolbeokb paodbr 4 CtJl llli lerVont til uuld 65 VOr Hypothnekb paodbr 4 löl Hedtrl adii he bank und l 104 Nad Hiuidelma ta ih dito I l54 t N W k Pao Hyp b p ndbr 3 96 Rott Hj iotl oekb pwidbr 4 Ütr Hypolbeokb dito 4 OosTSNB Oisl HoDg bankaand 118 EüSL Hypotheokbaukjiaiidb 5 110 AUUK Equl hypotb pao Ib 4 90 i i 97 76 18 Maiw L Q Pr Litn rert 29 i ilD Holl IJ 8poor Mlj aand 114 i Uij tol Eipl 81 Spw a od 10 Ned lud Spoorwegm aaad 114Ned Znid Afr Spm aand S 135 dito dUo dito 1891 dito 6 100 I Lil8poor l 1887 80 A Kobl 8 65 Zaidlul Spumy A H abt 8 65 POLRN Warschau Weenen aand pn Or u 8p r Mü obl 4Baltiiebe dito aaad Futowa dito aud 5 Iir iig Dornlir dito and 6 987 Eunk Oh Axw Sp p Opl 4 lOO dito dito oblig 4 j 100 AuniA Geut Pu Sp Mij obl 6 114 Chic fc North W pr C t Mnd dito dito Win BI Peter obl 7 141 Dearer b Eio Gr 8pm oert r 58 IUinoi 0antralobl iagoud4 105 Louiir fc Na bTÜIi Oert T avd 74 llaiii o N 8p r U lehvp o O 104 Kit Kau Ms 4pCt prli aand 87 N IorkOnla otW t aaiid 85i Fenn dto Obio oblig Oregon Calif Ie byp ia goud 6 99 81 Paul Minn kMMil obl On Pw Hoofljju obig 6 48 dito dito line Ooi Ie hyip 0 6 Omul Cu South Oliert T uu 6 3 Vm O Ballw kNa lt k d o O Amilerd Omnibui Hij und I e O Botterd Tr a e Huti aud llO NlD 8Ud Amilerdnn aud I 108 SUd Botterd m und 8 101 BM8 8l iAntw rp n 1 87 87 1 9 1 8 d Brussel 1886 1 100 Hoss TfaeissBegallrO seUcli 4 117 Ooaram Stnalsleenig 1680 5 117 i K K Oost B Cr 1880 8 101 SriHli SUd Madrid 3 1868 841 ONTVANQ EN eene groote keuze IORJAARS€APES EN COSTUMES TAILLEUR D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAP0N8T0FFEN Veemaxkt te Rotterdam Maandag 19 Maart 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijren waren vOor ie kwaliteit 33 tt kwal 30 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer i kwaliteit 30 ïde kwaliteit a 7 3de kwaliteit 115 cent per halt Kilo V tte varkens redelgtce aanvoer iste kwaliteit 2oi ade kwal 19 je kwal 1 7 cent per hals Kilo Schapen redelijk aangevoerd De handel was m vette Varkens en Kalveren vlug vet vee traag prijshoudcnd ADVERTENT It N ERFIÏUIZE WOENSDAG 18 APRIL 1900 an de Bopwmanswoning No 29a van Sectie ï in den Zuidplaapolder te Jlloor lre li4 36 stuks Hoomvee WOEN D 25 APRIL 1900 aan de Bouwmanswoninji C 58 in Benedenkerk te iSlolwIJk 48 stuks Hoomvee DON DERDAG 26 APRIL 1 0 aan de Bonwmanswoning A 136 onder l ekkerkerk vau20stukslloornvee VRI TDAG 27 APRIL 1900 aan de Bouwmanswoning Wo i vlut onder Haasirecbl van 20 stuks Hoomvee alsmede Paarden Kalveren Varkens Ki tnigen Wagens Bonw en Helkgereedschap Menbelen en andere Boerende Qoederen breeder bjj biljetten Ten overstaan van Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht C RIËIIËAS TERNEUZEN beveelt zich aan voor de levering van DiKiiioniiDii nri S BÜISBEWAABDEBS QEVBAA D voor de hnishonding van een alleenwonend heer een kinderloos echtpaar tegen genot van vrge inwoning en nader te regelen voorwaarden In persoon zich aan te melden s avonds tnsBchen 7 8 nnr Kleiweg E 2 voor vast werk op het atelier bekwame Klt edei miakers Adres JACOBSON Zo9 nJ oin straat 45 den Haag KAN DIRECT ÖEPLAATST WOKDEN m nette JOMEN Orj i ntoorwerkzaamlieden 4 r rHire eigenhandig geschreven aan het dezer Courant onjjor letter S Üe Vmeiikiiig Armenzorg VRAAGT WASSCHEN en HANQELÜOED voor twee Weduwen WERKHUIZEN voor eene Werkster en NAAIWERK liefst wit en BREIWERK Inlichtingen te bekomen Tnrlmarkt 109