Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1900

Eergisteren is het bj den intoohtsoptocht van den lord mayor van Dnblin tot ongeregeldheden gekomen in verl and met s mayors dezer dagen gedane voorstel tót bet aanbieden van een adres van wolkom aan koningin Victoria Nationalisten wierpen steenen togen het rtjtuig en verbrijzelden er de ruiten van BINNENLAN D De leden van de Eemte Kamer der StatenGeneraal zyn ter vergadering bgeengcroepen tegen Maandag 2 April 1900 des avonds te halt negen nnr iemeng de Berichten üit Amsterdam meldt men Zaterdagavond is in het postkantoor alhier een assistent hii den dienst der verzending van aangeteekende brieven gearresteerd Een zgner collega s had gezien dut by een dor brieven opende en weder sloot althans hj zag op zeker oogcnblik de blanwe klear vun de binnenzijde der enveloppe De brief was door een juUrouw hier ter stede naar hare moeder te Hcri jn gezonden met een bankbiljet van 1 2 Dit bankbiljet was uit den briel verdwenen Ue gearresteerde ontkent schuld en zegt zelfs niet te weten of de bewuste briet zich al dan niet bevond onder de stukken die hy behandelde Een spooin jSvachter in dienst van do HüUandsche Spueiwegmaatschappy te s üravenhage vond gisteravond laat na afloop an den dienst op het Stationsplein aldaar een pakje dat toen liy liet in zyn woning liad geopend bli i i te l ouden een liankbiljet van f 40 ot uige cu i jns ter waarde van I B en ch qhe of oen ArasterdamscU bankiershuis ter waarde van i 900 benevens een voor voldaan geteekend ontvanghewgs wegons bc taalde huur Ue vinder brai ht de geldswaardige papieren onuilddellyk naar bot polttiecoinmissa riaat aan do Oroenraarkt alwaar men door middel van de ondertoekening der quitantie de rechthebbende dame wist op te sporen die nog om ruim 1 uur nachts baar eigendom ten bureele kwam herkennen eq halen De eigenares schonk den eeriyken terugbezorger tor belooning tweo kwartjes Vief jongen van eU tot dertien jaar uit v rscliillendo gezinnen to Amsterdam verschenen gisterenochtend om negen uur niet op school Later op den dag ontvingen de ouders een brief waarin de jongens modedeelden dat z j naar Transvaal vertrokken waren Een van lieu heeft eon viool meegenomen Naar aanleiding van het afkeurend oordeel van een deel der pers over de upzending naar krankzinnigengestichten van verschillende personen die betrokken zgn geweest in de treurige gebeurtenissen te Appeltern vooral na kennisneming van een en ander wut in christeiyke bladen over het voorval is geschreven heeft de geneesheer directeur van het krankzinnigengesticht Veldwyk te Ermelo geslicht van di Vjroeniging voor chnsteiykc Directe 8i oorwegverblDdlngeD mot GulJDA WInterdleisl 1899 1900 Aaosevani eD I October TUd van UreeDiicli OAOilu 11 11 l lï U l I IS J 1 1 a 86 8 ST 4 JJ 4 4S 5 IJ l ll J U 1M 1 17 10 10 10 J7 11 11 GOUBA TTl DAM ne Tin4 11 11 11 11 11 18 II 1 1 1 II IJ 1 11 81 1 07 f li 4l 1 14 11 11 il l 1 1 80 1 84 4 04 1 09 4 11 8 40 8 10 tJI r tcgu k Un moktpriii ff Holl iil k Spo K0TTBBDA1J 9 B A t1 wr ll M 11 18 11 87 U S 1 U M ll l 8 11 0 11 10 10 10 08 10 16 ll ll a ll 10 18 10 4t 4 40 4 80 4 7 6 4 6 10 11 64 1I 08 11 84 1 6 Bollulaiki ipwl l fcl wppUam Wwi m i CommiU i Wilnii Mli GOUDA DEN BAlG ue ttnt 1 08 1 91 1 14 1 46 4 18 4 66 6 16 10 08 10 40 11 10 10 11 10 17 10 8 10 44 U 07 a 44 7 6 8 10 8 i 1S 8 11 8 4 S f 8 41 8 41 I S i 40 i 4l 4 1 4 4S pj 4 8 0 7 7 10 7 46 8 8 86 0 48 gl n 7 n 6 II 1 80 M MO 4 J 0 4 8 4 48 6 4I g d o ï Z Z 1 60 0 SO 10 08 8 o U U A A MITIBDAH ria 10 U 18 8 0 8 111 18 10 10 10 7 11 08 1 08 IJ I II 8 08 86 8 18 i 18 88 0 88 Vlnit W 8 01 8 3 O 10 10 10 4 18 48 U 67 1 61 3 18 4 16 4 608 i ooio o o mo o l j 11 87 ï ïl 8 14 8 17 4 17 6 nl 17 00 1 60 8 10 78 l ll O H 10 4 l I Upn it Bmkrt AiMt i i PI i kiiut c 11 oi 18 101 11 0a 1 011 1 T 6 0I 18H 8 10 1110 11 00 rr u 11 i i Ttn 11 10 1 18 1 17 4 81 1 81 1 40 8 84 l ll 8 01 8 60 8 04 TT 1 1 8 86 7 1 1 18 l 9 18 a 4 1 18 11 0 17 8 86 7 68 S ll 8 4 I IO 10 16 10 88 U S8 11 01 1 87 8 08 8 10 3 6 4 48 6 88 8 4 8 18 8 8 8 14 10 88 11 66 11 17 4 11 I H 1 80 7 01 S ll 10 4 11 8 4 S i 7 8 6 80 7 17 7 17 8 1 01 Il a ll 10 1 U IO 11 11 verzorging van krankzinnigen en zenuwiyders een onderzoek ingesteld naar den geestestoestand der opgczondcoen Hy bezocht daartoe de patii nten in het rijksgesticbt te Medemblik en scbrgit nu in het maandblad Ilethesdu het volgende Wg meenen als oudste geneesheer in dienst der Vereeniging tot chnstelgke verzorging van krankzinnigen en zenuwlgders ip Nederland bevoegd te zgn in deze zaak een deskundig oordeel uit te spreken En dan aarzelen wg niet om op grond van eigen onderzoek te verklaren dat de pqrsonen die wy lu hot rykskraukzinnigengesticht te Medemblik hebben onderzocht aldafar volkomen op hun plaats zgn en dat aan het staatstoezicht op de krankzinnigen en krankzinnigengestichten alle hulde toekomt voor de wgze waarop het in dezen is opgetreden pok nuar onze vaste overtuiging werd de moord gepleegd door een Igder aan krankzinnigheid die voor dit feit evenmin toitekenbaar mag worden geacht als de tylihspatient die in yiende koorts zich uit fle ovohverdieping te pletter werpt en aldus zelfmoord pleegt Geen schuldige werd door het staatstoezicht aan de wrekende gerechtigheid onttrokken maar een ongelukkige lyder werd doelmatige verpleging verschaft In een der gemeenten van Noord Holland zoo wordt bericht had in Juni jl een jongmensch zich oigenlgk tegen zyn zin tegen ongelukken doen verzekeren door de Eerste Rotterdamsche Maatschappy van verzekering op het leven tegen ongelukken on invaliditeit te Rotterdam In November van het vorig jaar trof hem een ongeink zóó dat zgn linkerbeen moest worden afgezet en hg dus verminkt is Do vorige week betaalde die Maatschappy hem uit f 12500 aan schadevergoeding Hg had aan premie éénmaal f betaald tn L 1 18 il iB 8 88 a oi S 4t 8 11 i ia 1 08 I M l4 a u ip 41 Zondagavond H uur wilde de bediende in oen manufaclurenmagazgn in de Spuistraat te sHage genaamd Verkoophals Insulinde het gaslicht ontsteken in de uitstalkast toen zich plotseling waarscbghlgk tengevolge van het in aanraking komen van het aan een slok gebonden kaarsje waarmedb hg het licht wilde aansteken inet eonige lirht ontvlambare stol zich eon verschrikkeiyke vlam ontwikkelde die bgna onraiddejlgk de breede glasruit in de étalagekast deqd springen Do bediende viel van schrik van het trapladdertje 8 7 10 7 S8 1 1 door 7 17 f noadi VmrdrMhl Kitufrarkwk 7 84 11 80 8 4 P l lt 10 11 a U 7 41 aotteidam M 8 80 7 10 11 18 11 18 aolterdamD P 48 Rolt ni m B i ll 0I 7 81 Ml i 1 40 1 18 i8H0 1 I lO I io I J 10 48 8 08 8 14 1 00 g 88 10 03 10 17 10 40 FwilhlM or 4 kn nirt tmitiil wia g Bottardsm Beuca Rottwdun D F Bolterdtm H OapulK NIaowerkerk Moorilnwhl Sawd 111 I d üiaitv iJ 11 10 8 40 7 1 4 48 4 68 04 11 6 17 1 41 611 8 00 14 8 10 l 7 44 18 1 lO ia 11 16 u ii 11 80 11 41 11 1 10 48 11 48 II 1 18 a 67 j AUw i kiMM Mw m w 8 0a 8 41 a ll 8 8 7 48 8 01 a 14 1 07 8 86 ia a 8a l ll l 1 1 80 1 41 Oouda 11 48 a i 10 16 ï wnhui n Moerk p U SMtamaw Zag u d Voofburg Hf H n Voorburg lotlmm lxt Zevenh Mo II Ooad l O l D A 10 6T 11 00 11 14 11 11 11 48 11 81 i a 6 8 6 48 8 03 I IO 8 84 7 10 8 11 07 40 10 1 7 14 8 18 l 6 r 8 10 14 10 11 T bovenhnis van het perceel wu onbewoond In verband met de berichten uit Engelsche bron van tegenwoordig over het afvallen van de Vrgstaters is hot niet onbelangrgk te lezen wat de correspondent van de N E Ct dd 9 Februari uit Pretoria schreej Het is mg opgevallen zegt hg hoe hardnekkig er berichten van Engelsche igde komen alsof de Vrgstaters moe zgn vanden oorlog alsof zg voortdurend overhoop liggen met generaal Cronjé te Moddcrrivier alsof zg president Sleyn verwgten den oorlog te zjjn begflBien en hem verantwoordelgk stellen voor de gevolgen De berichten zyn van dien aard dat men ze gedeeltelgk mocht gaan gelooven en het is om die reden dat ik er op kom Hier is van dien geest onder de VrÖBtaters niets bekend en in Bloemfontein evenmin Zgn die berichten dan geheel uit de Inent gegrepen Wel ik kan my vooorstellen dat ly uit één hoek komen wat niet onmogeiyk is en wel nit den hoek van den driekwart verongelukten Afrikaner die in Bloemfontein heel aardig aangekweekt was dus van burgers die meedoen aan den vrgheidsoorlog maar die den oorlog voor den Vrgstaat onnoodig vinden wellfe republiek beter had gedaan met do kat uit den boom te kgken Deze soort burgera bestaat doch in geringe hoeveelheid en in den Oranje Vrystaat geeft zy geen uiting aan gevoelens van weinige waardeering van president Steyn omdat het haar maar slecht zon gaan als zg dat deed Naar buiten is het wel mogelgk dat die burgers zich nitspreken maar ik acht het niet waarschynlgk dal de Engelsche berichten op verklaringen van hen steunen Waarschgiilgker acht ik het dat ook hier Engelschen liegen of minstens dat uit zeer losse onbetrouwbare bronnen berichten in de wereld worden gestuurd die zg gaarne gelooven en daarom ook gaarne verspreiden Ik heb my op dit punt overtuigd hy personen die langen tgd in het kamp te Modderrivier hebben vertoefd Zg verklaren zonder t nghouding dat dia berichten onwaar zgn Cronjé heeft den wind onder de burgers hg heeft ze onder tucht maar men mag hem gaarne en hg wordt er om geëerbiedigd in plaats van omgekeerd Toen president Steyn de Vrystaatsche lagers te Modderlontein en te Ladysmith en Colenso bezocht heeft hg overal de ondnbbelzinnigste bewgzen van harteiyke sympathie ondervonden Hoe onwaarschijniyk die beweringen van ontevredeiiheid zgn moet iedereen begrgpen als men de geschiedenis van den Oranje Vrgstaat nagaat sinds Jameson s inval eindigende met het besluit van den Volkiraad met algemeene stemmen genomen dat de OranjeVrystaat zou staan of vallen by de Z A Republiek Tot zoover do briefschryver Zou de toestand nu zoo geheel anders zyn geworden ATJkH De Deli Cjt bsvat de navolgende telegrammen uit Kotaradja Van 4 Februari Marechaussees debarkeerden te Rigas en bereikten s nachts Panga omsingelden Oende 4 48 4 61 1 01 i og 1 18 4 08 4 18 4 17 4 J8 S 18 8 88 1 411 6 I OS 8 1 61 41 1 8 8 08 f 1 09 l 8 11 4 a l6 7 17 6 07 8 18 6 81 6 87 6 16 6 1S 8 48 7 4 H 1 47 10 68 10 11 10 48 10 1 1I 7 10 7 11 7 SS S 4S 61 8 Il 40 7 s IS 10 00 10 34 a i 10 64 r a 4a Gevangsn 6 volgelingen All Baet waarvan 4 levend 5 beaumontgeweren een inl marechanssee levensgoTaarlgk gewond Van 16 Februari Luitenant Begerinck is aan koorts overleden Het bivak bg Tjotpi s nachts aangevallen de vyand heeft 4 dooden laten liggen benevens vele gewonden wy kregen fuselier Blommers zwaar gewond De kolonne trok naar Blanglakah en kreeg drie lichtgewonden Toekoe Tji Peusangan overleden Van 19 Febmari De vyand is in den laatsten tgd in de Passeistreek bedrflviger Een kolonne ageert in Blangmangaw Gajoelanden Samakoero en Koeteo Batee Een bivak te Tjotpi is opgeheven De kolonne van Daalen vertrok opnieuw waar Tamsewaar Polem moet zgn Van 21 Febmari Marechaussees te Panga Westkust maakten patrouille naar Qoenotji Boelah Op den terugmarsch werden zg beschoten licht gewond een inlandsch sergeant bij deze vervolging liet de vgand 5 doeden met wapens liggen De Sumatra Post meldt In een vergadering samengesteld nit de rgksgrooten en geleid door den assistentresident van Deli had den 17n Febmari de tydelgke overdracht plaats van het dagelgksch beleid der zaken door den sultan van Deli aan den Toengkoe Besar den zoon van den snltan zyn wy goed ingelicht dan ligt het in de bedoeling van Z H om zjjn vermoedeiyken opvolger van lieverlede in te leiden in de bestuurstaak welke voor hem in de toekomst is weggelegd Z H wenscht zich voor een zes maanden te onttrekken aan aUe beslommeringen welke het bestieren van een sultanaat met zich brengt en rustig den loop van zaken aan te zien Rechtszaken In de zaak van den colporteur onlangs door het Hof te s Gravenhage veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens oplichting omdat hg zich onder het valschelgk voorgeven van gepens Indisch officier te zyn door eene logementhoudster te Schoonhoven consumptie en nachtlogies deed verBcbalfen werd gisteren voor den Hoogen Raad door advocaat generaal mr Noyon ambtshalve er waren geen cassatiemiddelen voorgesteld geconcludeerd tot vernietiging van s Hofs arrest en ontslag van rechtsvervolging op grond dat de wettelgke vereischten voor oplichting niet aanwezig waren Uitspraak 1 April De Hooge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak van H Fh Haas veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf wegens oplichting in de bekende zaak Haas Van Hall 7 ke I OS I 1S 8 11 1 18 10 10 10 87 11 11 10 17 10 14 111 81 f 10 40 lO li 11 4 IU4 l Eiln n ipbiDasl kawg P 8 80 8 80 17 8 17 8 84 41 47 1S I0 B 10 00 Met aanneming van de gegrondheid van het tweede cassatie middel en overeenkomstig de conclusie van het Openb Ministerie heeft de Hooge Raad op grond dat ter zake van de waardeloosheid der effecten Orleans ChHlons recht is gedaan op aanwyzingen het arrest van het Hof te Amsterdam vernietigd voor zoover de veroordeeling van Haas aangaat en de zaak verwezen naar het gerechtshof te s Gravenhage STADSNIEUWS GOUDA 20 Maart 1900 Heden middag werd ten Raadfauize alhier aanbesteed De witwerken der Gemeente gebouwen gedorende drie jaren in 20 perceelen Hiervoor waren 5 biljetten ingekomen VUet qie mens 39 103 170 70 29 68 ilSö 92 72 69 36 16 18 61 39 86 1 114 i 8 76 1 29 48 Idenburg 23 50 82 148 28 53 9 50 19 90 Boze Istraten 35 115 158 42 62 18 29 102 82 87 56 48 19 95 66 A V Veen 28 75 135 50 3 4 1 6 7 8 176 25 42 50 85 75 15 25 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 1 Raadhuis 34 61 27 86 60 9 60 28 89 50 145 85 50 42 22 19 34 60 38 50 132 12 32 145 12 60 31 75 52 75 Gasthuis 4 2 Weeshuis 3 OudVrouwenhnis 5 Arti Logi 6 Stads erf 7 Bank v Leening 8 Ie Kostelooze School 9 2e Kostelooze School 10 Tusschenschool 11 Ie Burgerschool voor Jongens 12 Bewaarschool Nienwe Haven 13 Bewaarschool Patersteeg 14 Ie Burgerschool voor Meisjes 15 2e Burgerschool voor Meisjes 16 2o Burgerschool voor Jongens 17 Avondschool Hontmansgracht 18 Gyranastiekschool 19 Armkamer 20 Gymnasium Voorts werd nog aanbesteed de levering van 19000 Ben Ahin keien Ingeschreven werd door Jansen en Sonpair voor f 116 25 de 1000 en de verbanflkeien voor f 172 85 en door de Maatschappg tot levering van bouwmaterialen voorheen de Erven Trip voor f 110 93 de 1000 In ons bericht van gisteren aangaande de afloop veiling is een fout ingeslopen Perceel 1 werd niet verkocht voor f 2400 maar voor 1 4200 Gisterenavond had een goed bezochte openbare vergadering plaats van de kiesvereeniging Gouda ter bespreking van het vraagstnk der Oprichting van Abattoirs Dr D A de Jong Jzn van Leiden zette de qnaestie op heldere en boeiende wgze niteen daarby biyken gevende volkomen op de hoogte te zgn van het onderwerp en van een ongemeene gave om voor de vuist te spreken Zyn voordracht zal zeker velen hebben overtuigd dat er groote belangen by deze zaak betrokken zgn en dat ook TOOT eene gemeente als de onze de totstandkoming van een abattoir mogelgk en gewenscht is als de zaak goed wordt aangepakt In alle gevallen moet men het bestuur der Kiesvereeniging dankbaar zyn dat zg op zoo uitnemende wyze geslaagd is een gemeentebelang van dat gewicht in het openbaar te doen bespreken De heer C van Veen Az maakt van de gelegenheid gebrnik om zgne bezwaren tegen een Abattoir en in het bgzonder tegen het rapport van B en W te doen kennen Hoewel gebrek aan tgd hem noodzaakte zich te bekorten betoogde hg hoofdzakelgk dat de spreker niet bekenii was met de toestanden alhier en dat deze den drang tot oprichting van een openbaar slachthuis niet wettigden De ondervinding in Duitschland bewgst z i niets voor Nederland en Gonda terwyi daarenboven de berekeningen van B en W op verscheiden punten onjuist waren Na repliek van den sprffier die zyn standpnnt handhaafde sloot de voorz de byeenkomst die door verscheiden leden van den gemeenteraad werd bggewoond Zeker zal deze discussie er toe hebben bygedragen licht te verspreiden over eene belangrgke vraag van gemeentehuishonding die zooals Dr De Jong zeer juiit deed opmerken met geen politiek in verband staat en Toomamelgk de volksgezondheid betreft die alle partgen wenschen te bevorderen Bg Kon besluit is herbenoemd tot kan tonrechterplaalsverranger in het kaftten Schoonhoven mr P A Group Op 28 Haart zal het Departement Schonnhoven der Maatschappg tot Nut van t Algemeen zgn 75 jarig bestaan feesteljjk herdenken Na een opening der feesteiyke samenkomst door den voorzitter zal een concert worden gegeven door een 3 tal virtuosen uit Rotterdam de heeren Bernard Diamant mnziek directeur en pianist H Smalbroek Jr solo violist en Jacques Hofsteede grand prix de Bruxelles voor violoncel afgewisseld door voordrachten van den heer Joh W Broedelet ondlid der Kon vereeniging Het Nederl Tooneol Haastrecht Herbenoemd als lid van het Bnrgerlgk Armbestuur alhier de Heer J van Dam 363 te S taats loterij Ie KlasH Trekkiog Tsa Diasdag 80 Maart No 7104 1 ƒ 1 00 No 80801 f 1000 No 688 en 1089 ieder 00 No 10487 en 13898 ieder 100 No 4574 80 llv en 178 1 ieder IOf Prg ii v n SO 3 8880 073 7390 lU Sl 13380 16018 18l 8 14 109 7371 10391 88 68 I84ll 07 36 19 7418 10 07 13468 88 4 183 48 18 89 86 13714 8 9 4 31 7 10 0 87 1611 78 0 48 7 10608 91 98 i 3 UI 8784 8 7100 80 18801 16H0 6l 411 4 S3 704 77 46 7i 18741 41 84 41 13 10731 85 9S 1881 80 S316 7800 10931 69 16306 4 8 4 489 81 78 13994 33 73 89 8 198 7 87 I408i 6 1894 88 04 14 88 11086 46 9 48 860 08 33 790 60 87 16 01 1 007 7 98 40 81 11 00 89 i8 19188 7S 8UI 78 84 1 31 14117 7 MIS 79 8S1 6704 94 88 38 80 40 786 30 97 80li 93 iO 16617 47 SI 84 811 8133 11418 69 63 19118 1 S301 19 77 38 4 tg7n 76 9J 3 80 8340 44 87 98 88 946 l 47 09 66 14Sie 16917 87 3 90B 8357 95 40 iS 191 70 3408 9 86 IKK 41 84 19 4 1008 88 18 98 11610 6 37 61 6 88 4 8413 31 74 41 78 78 89 607 80 11711 7 leysl 19r 7S 1113 3601 8 8 16 30 14333 63 88 30 E 3 6I7 86 18 65 90 17011 19701 91 3834 77 38 73 14169 31 il ISJO 0 78 84 llSOa 81 S3 39 83 C 8 86 K U 13 8 14 4 8 6880 8767 19 7 1711 90 1 10 73 8389 k70 S4 8 17133 19881 ia 76 86 898 68 116 1 6 l U01 7 371 8 n 9069 64 87 81 100 9 as 71 64011 91 8 83 14711 17319 ilUS 1038 84 18 79 11954 14803 48 66 8 8801 77 94 11065 1 76 86 69 7 609 9161 78 14910 86 91 1788 S9i 6769 9334 7 1 011 98 308 1810 033 81 31 93 11 1 4 8 64 98 il e 18260 27 37 2 190 4190 38 9415 1SS67 80 17617 30183 70 4809 8 3 18417 1 19 66 94 1093 441S 77 68 48 1 337 60 30164 1178 77 6 4 87 0 67 61 30 61 8 4ii 1 9606 11 0 1 384 17790 6 96 88 7081 38 1 611 84 1 806 30610 8816 f 7 87 46 76 98 88 l 87 4718 8 71 73 96 17968 4 74 89 1 87 88 KKl 87 t6 7 81 7 9713 13714 1 88 83 88 8801 4804 7118 3 13899 1 18088 80788 83 9 39 1 18881 78 70 30 74 7 77 9918 13089 1 604 18186 3 1416 4 49 sa 81 msO 18 83 67 8 7 7S0 10004 111 4 16787 18101 10834 1 06 3 3 10131 98 l 89j 34 41 600 7 63 8 1 94 83 30308 S 63 77 10100 18866 1 86 1 97 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag zo Maart 1900 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijzen aren voor ie kivaliteit 33 ie kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer lakwahteit 30 de kwaliteit a8 3de kwaUteit 15 cent per hall KUo Stieren redelijk aangevoerd De handel was voor alles matig pryshoudend BargerlUke Stand GEBOREN 16 Maart Maria Adriana ouders J Manschot en S P de Vlieger Trnida ouders W Amesz en K J Hoogendoorn 18 Petrus Cornells Joseph ouders C van den Hendel en J C Nieuwenhuizen Abraham ouders W de Zeeuw en J Spek Ida Adriana oodori P de Jong en J van der Speld 19 Janna ouders C Verhoeven en P Spee 20 Gerrit Cornells ouders J Homes en C Draanen OVEBLEDEN 17 Maart H Brenlman 6 w M N van Leeuwen 7 w 18 F H de Moree 42 j J Poot wed J Tan Mensch 85 j E van Hertnm wed B Kalmeger 84 j J van Dam 14 j j Haaatreoht GEBOREN Antonins lAdrianus ouders A S Spruit en A M van Kats OVERLEDEN C Straver 48 j T de Brain 18 j M Kompeer 58 g ieuwezendïngf prachtig e DAMES en HEEREN Oeensche Qlacé Handschoenen A VAN OS Az Md Taillenr Kleiweg E 78 GOUDA r iei MM M ai Beurs van Amsterdam Vikra Slotkrt 81 817 l Vis tv 83 lOOVj S I 34 Vi 66 861 6 101 67 5TV l l 100 84 90V 91 en 86 66 Z 103 804 164 1 188 110 14 MAAST I NiMïUJiD Cert Nad W 8 8 dito dito dltc 8 dilo dito dilo 8 UoKail Obl Oenill 1881 S 4 iTAinIatoliruTing 1888 81 Oonin Obl in papier 18 8 6 dito 10 iilrar 1868 6 Poansu Obi met eonpon 8 dito tiekel 3 BDiUm Obl Binoanl 18 4 4 duo Oeooni 1880 4 dito bij Bothl 188 4 dito bü Hop 1888 90 4 dito ia goad leen 1888 8 liito dito dilo 1884 6 drAM Ferpat lohuld 1881 4 Tuiltu Oapr Couv leen 1890 4 O leeoiog serie D Oecleaoin serie 0 Kl7ll ArR Rp T oblg 189S 5 gliioo üb iLSoh 18 0 TSN KUILA Obl 4 on t p 1881 A T nAii Obligatieii 1898 3 BoTTitOAii AroDil b Tsb Mu Cerl a alau Oeb Mulscbanp dito Aru Urputbeekb piiuditr 4 Cult Uy derVof t6i l od s Or Hypolh ekb panJbr 4 Noderlaiidi ha baak aand Ned ilsDdalmaatsch dito N W k Fae Hyp h paodbr 8 Rolt H olheekb pandlr 4i 80 I 1 184 186 61 I 181V Utr Uypotheekb dito 4 OoariMt O t HoDg bank aand RlISL HypnIVeekbank pandb 6 Ahiuiu Eqnt hjtpoth pan Ib 4 Max L O l r Lim ra Jio Holl IJ 8poor Mij a nd Mij lol £ ip r 6t Spw aand Ned lud Spoorirogm aand Ned Zuid Aft Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 Tau 8poor l 1887 89 A Bolil 8 Zuid lul Spwmij A H obl 3 POLRU Warsrhan Weenea aand Rdsl Or Run Baltiaeha dilo aand Fastowa dito aand 100 100 114 UU 61 106 74 104 87 tal i b 160 110 108 101 9 lOO 117 117 101 84 Iwana Dombr dito auiid Knnk Oh Asow Sp kap opl 4 dilo dito oblig 4 AxHDtA Gent I ae 8p Mi old 6 Okie k Nortb W pr O t aand dito dito Win 81 I elet obl 7 7 V lïï s D Dvar II Rio Gr 9pm eert T a IIUuoU Central obl iu goud 4 LoulsT kNa hfilllOert T ind Ma ico N 8pw M lehTp 6 Mils EsniBi T 4pOI praf aand N Tork Onlaa o k West aand Fmn dto Ohio oMig 6 Bnion Calif lohyp inifond 6 T anl Minn k Manit obl On Fae Hooflyn ob ig dito dito Line Ooi Ie kyp O 6 Oaxaoa Can South üliert r aaa 1 Vn O Rail k Na lo b d e O Amsterd Omnibus Mij aand Rott6rd Tr8m e rMaais aod Nlo Stad Amsterdam aand I 81ad io terdam aand 3 BILSII SUd Aut erp n 1837 8 J 8 ad Bnissal 1886 S Hose Théiss RoRullr O s laoh 4 Oonm Stuulreoig I8 0 8 K K Oost B Cr 1880 8 Spilijs Stad Madrid 1 lt 8 NiD Ver B I At Spo I eert 86 ONTVANGEN eene groote keuze V00K iAAItSG 4PËS EN COSTUMES TAlLLKUli ü SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTEI S en JAPONSTOFFEN ADVERTENTIEN BLEEEEBSENmi Aan de Stoomwasscherg DE BIJN8TE00M te Woerden WORDT GEVRAAGD een bekwaam Knecht die zelfstandig kan werken en met Machine bekend is Loon t 9 00 per week Aanbieding in persoon ÊGE BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK als bel Nwnlbraliaiildi SdioM eu LaarzeuiBagiUiiJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten ACiTO ilITÊtHM voor bet a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatUn en aangemeten work Besseiisap bij SLOIKMAkiilidiCo Zenuwen Uaag iijders wordt nit over tuig ng ala een werkelgka halp in den nood het boek MubeTolen Nft oQivangst taq adreiper brisfkurtnordk dit boekje tranoo par post toegetondeD door BLOKPOEL S Boekh Zaltbomm l Telephoonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg eii onilerhotid gratis Het net ia aangesloten aan het Rtjks Interxommunaalburoau Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT EEMDEFI T7ANTEE £ Hen wordt verzocht op t HEUK teletln UIT HUT MlOlïUM va M lUVENSWAAYZONKN QORINCHËH Dexe TH8E£N worden afgele rerd in vercegelde pakjei vru mjf tutee tn een half ea em Ned one met vermelding tad Nommer eD JPrö Toorïien van nevenataand 9 Merk rolgens de Wet gedepol neerd Zich tot de uitroeriD van geëerde ordera aanbevelende J BREKBAART LZ ATTKMIKI Ueo lelte niim keurig op tilres rn prijs l Slaalpillen PILÜLAE BLAUDÜ De Firma VIBHSKS Si Co Apotheek OaoxiHon levert 1000 VUulae Blawlü Staalpillen td 1 00 franco per post tegen f I IB Onder contrdle van Dr r Huil Boos en Hmmixb Ue VmeiiUini ArniciizorK VRAAGT WASSCHEN en M iNQELÖOED voor twee Weduwen WERKHUIZEN voor eene Werkster en NAAIWERK Uelit wit en BREIWERK Inlichtingen te bekomen Turfmarkt 910 Het Oepót nes Soclété GéBéraie des l liiii de viedeCogHe gevestigd ZEUG8TKAAT G 86 levert het bekende fijne merk IIHPËRÜL i f ƒ 30 per Flesch per Demyohn k 2 en 5 L i f 1 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODL