Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1900

W t o 8151 Donderdag Sd Maart lOOO 388te Jaargang Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeltfMH Ne at ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte j t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil TelHiKin H i üc itgave dezer CourantgrescliietH dagelijks met uitzor déilng van Zon en Feestdag en Do rijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommer VT IF CE TE I fc W JJ XNrjri jlNj J 3i£lI jJ £ E3i tOoedkoopsteen soliedst adres voor Vervoer van Inboedel BoowelbiuDeo als haiteo de sUd met gesloten wl en l A aKAVEÖTKIJN Bleekerssingel 287 AU taordt tegen Tran i ort iichade vertekerd CÏÏAMPHOR f iSIaphtalin Hallen I apier WOLPF Co WESTHAVEN 198 Verkrijgbaar by A BRINKMAN ZOON te Gouiu ZAKBOEKJE VOOIt Gasfilteis Bouwkundigen en Gasverbiuikere DOOK J J PKiyS VAN DQBSBVSOU Dlrectsnt der 8te J Garfijbriek ViN G O U D A Prtjs I OM FEANSC2E STCOMVEEVEEIJ M chwiilsclie WïMcberlJ Tm H OPi E llËlMEK 19 Kruinkaa Botterdam G br Teto jrl liur Z M den Koning der Belgon BoofadepM loor ÜOIJDA de Hoor A VAN OS Az Specialiteit oor het toornen en Terrea tan ll lloiirou en I lameigarderoben l ooV alle KindftrgoederHU Speciale inrichtiug rmr het toom n van pluchemanteli veeren bont enz Gordijnen talelkleeden eni wolden naar de nienw te en laatste miSthode geverfd ï A wr Alle goederen hetzii gestoomd o geverfd worden onschedelijk voor dn geiondceid Tolgenu taal bewerkt tïlANDS HASASIHB DU FriBteips NOUVJvAUTÉS Wü verzoeken du Uauioh die ons geillus Ircetd modealbum voor het Zomcr rlxoen n g niet ontvangen Ucbbeii dit Ie wille aanvragen aan MM JULES JAlüZOT C M uriv Hotzelve wordt dan omgaand ar on franco toegezonden BesteUingen van af £ francs vrw van alle kosten aan huis met S verhooging l eexiidlUifAaiilObi Ie lioKiiili X II Ii0l £ f tl liE OU DB GEIEVEE NIOHTOAF Vurkrljllliur bjj M PKETER8 Jz Nf B èkh buwijfl rao eclitfaeut i oaohet en kurk ateods voois lieo raa doQ naam der Firmi p novPK E CASsno TANÜA1JI Tarfmarkt louda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nat VRIJDAGS van nuj ZONDAGS aJweiig Thierry s Wonderbalsem in de geheelc wereld bekend en geroemd Onovertroffen middelton alle Hortt i a g i eeer MaagMikten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per Hafon 1 1 per post 11 15 UIlllKktirBiliui i nie ryiiiPnir di Thierry s Woiiderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke Pijnlijke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 Joor Kif coor ongeneeilljk gekoudeu beeuge wel en onlangs een bijna ZJarig kankeriyéen genepenBrengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland ApoUieker IIE KI i AHUKRl llukin 8 Anisli niiiiii Waar geen depit is beatelle men direct aan die SehiitneiKit otheke des A TUIEUUY in Pregrada bei UvliltKCh Ocntrirvlch Gelieve irosperliis Ie iiiiibiedeD bij hel Centraal Depui Sanders itokl 8 tiiistenlain e a o 9 t l O ZT Kort overzicht onier PrUsoourant van af f 16 50 per 12 ess ï SHERRIES Pale en Gold Dry 12 12 lleach ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH la Turin 1 50 O e e BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 1 3 25 f 3 75 en 5 o S3 SCOTCH WHISKY 2 25 BOI IDH i TJX Per Fl Per Ank 45 Fl I a s S LISÏRAC f 0 65 Nto f 27 75 3 n s CHATEAU VALROSE 0 75 81 5 St ESTEPHE 0 85 36 ctI Ba Si EMILION 1894 1 42 9 PAIJILLAC 1893 1 26 53 9 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 i 8AUTERNE h Z i Tn s S 9 6 ZBLTINGER Moezel 0 90 87 50 BOURGOGNE 1 10 De flessAen ziJn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De ttrina T CIIEnAfii Gouda IWIK fir WlfPI HF I11l l f l fvfetiTl hKir nrnenh slgemMn utnb vol n Mt i L fl c LMploin n Gout Bcl ri ti ic PRAEPARATEN VAN Oaiina I aiT Vi dt K ie 1 B l IJlllA L il vVIlC i ywcl hi kinderen aK volwassenen gebrek aan eetlust slechte splI Ttrterlin nuwhool Jpjjn ter versterking na ziekte of kraambed koorl en l are eevolBen ÓUINA LAROCHE MRRUGINEUX m hel bijrandei teecn Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van KrltlKhan leelllld ent Verkrijgbaar lil ll cons n L90 en 1 Pilral a ar voediaam ver terkend aangenaam van smaak voor dmeliikschgeb nik I I KCI V a V IU kinderen zwakken en kUerachllge gestellen lecr an te bevelen AU geneeakrachU e drank l ij toorni en der plj yerterlng organen en durrliee ook voor zulgelmeen en kleine kinderen l ii s er lin i S Ket ƒ 1 70 Kgr y 0 90 4 Kgr O SO ChemliCh Atx ratt rC r Speciaal voor Kindervoeding in bussen 1 Kgr O BO wWere inCiKSUlKCr utr O BO K r O ÏB c4Vima iiraroHon ci CiBarellc is voMomde ter bettri allHTIa V l €irCHvi I j van Ie hevigste aanvaUen van Asthma etc in Ó S6 UI TS Bö TatnarSnHf RnnhntlC FRU PUROATIEF tegen verstopping Aam I aniarinU C UmiUmiS 3eien Mlgrame Conee tle clc vooralonls lslaiian8 voor llmleren I ei liicn ile Tamarinde Honbona van Kli I PKl lElTS HOLM l elnntrijke diensten daar de vorm voor liet kind btgeerl ljk en de sm aak aangenaam is I rijs per doo sje 0 90 en 0 60 Hoest Verkoudheid en Kcetpijn het i lossend en verzachtend middel bij ultnamsndheld uitsluitend in Q flescbjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 pel rtesihje alUmoploi tsenjes vel 35 fnuparaUit rtM KRACPCUEN e HOLM te Zeist mO fll vtwif va ApalluJteri n Vrofirint KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlÜllI almialC Pa fin S l = n s bet beste hulimiddel Aii i§epllsclie Taiidpoeder en Aiillsepilscb iMoiidtliieliiiir mm E VASSDTO Taudnrta te Ooüda OVERAL VKBKRIJOBAAR ia hg Vgent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blauwstraat Gouda Cieeii En elseh mair Sclit BOEEEITBEOOD MZ cent de K O A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 28 Wie seker zyu wu d Eclite EUcei CllCM te ontvangen tesamen gesteU en na rel proefneoiiageD in den handel gekomen onder deii naam dee litrinders Dr Miohaelis vemaidigd up da beete machines in het wertldberomde étabblisaement van Oebr Stollwarck te Keulen tlaclw Bikel Cacao in vierkanteo boaaen Ben Bikal Cacao ia met melk gekookt eem aangename gezonde drank voor d geiükaeli gebruik e i t 2 thealapeb van t ptsdei Toor een kop Chooolato Ala geneeakiaobtige drank by eval vaa diarrbee aleoiila met water te gebraikien Verkrijgbaar bij ie TootoMoat H Apothaksra eu tVH V Ko Vt K fTCeftn jee 1 130 cTOö a ass QaieraalTtrtegenvoardigw Toor Nsder and Jullut MattenUodt Amnterdam Kalveiatraat 103 Paitt Expeller o Dertig JU vordt ditmitliü mat veiraBiead succfs lil pqiifttUsBdo uwr viug Mtogaweod tsgen Rbeumatiek Jiob t VarkQudb eid pyn in den l L J I rag enz Dit Haiamiddiwitdftf I Jij i ii 2J den TMTtrouweii ilea letti op bet fabrieksmerk Anker Ad 1 25 75o en 0e defl in de meeste apotheken Te Amsterdam bu Ulotb CIbban van TuyLl en Saodors Jö Slitllrr 8cCii Slolltrtiam l vu v aro Schat T vr lic oiiRfcliikk e slachtoffers der Zelf bfvlekk li tOniiiiip en gehe jue nitspattiütifii f i t Vr i inde werk Z r Hetau s i ij iu VAiii i Ilollftndfidu iiti öTe met 27 afb Prya 2 i uUlf ii Ieder die aan de Tarscbrikkeltjke i t vo pn vau deze ouden d Ifldt muet liH ezen de oprechte leering die het geeft roih jiiarlüks duizeud van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVer la 3 la win i Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in I oatztitf s ea in eiken boekhandfl ui n Uhnd l Het bertt onichadelylute en f mtkkelykite poetamldilel voot Hecrea en vooral dames en Klnderschoenwerk is de Apprttutir van C M MUIIer II CO Btrli 86uth Str l4 M nletttgoed OlL op naam en fabriekamerit v Vartrytbaar by H efU Wènkoüsn hiieliMH wk Bala l rlM tragMya em till QpRfraal Dvpitt by W S rlMiiiin ArnhoM Meavi oDOvertroften rof Dr Liebera welbekend lEKtrw SBAcaï iuziia Alleen echt met Fabriilumerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs ile mae hardnekkig zenuw nt h ten vooral ontstaan door afdvraliiigeü op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte BW acht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spflavertering Onvermogen Inipateni PoUutione eni Uitvoerige prospectussen lljj or tsach 8 1 B fl S dubbebflturli n C OenliaJ Dep6t Malth v d Veste ZaUbommsl DtpOLi M Cléliin Si V o Rotlardam F Happol s Gravenhttge I Ilalmmans de Joni J Cm Kotterdara Wol i Co ftouds fO bii alle drogisten ÖOD A Druk van A BRINKMAN i Zn i R is iE vi G INRICII 1 INr fN VB KE OEVAAR SCHADE OF I HINDER ItUNNbN VBROORZAKKS BÜRCiEMEESTER en WETHOUDERS van GOtjJDA Ciclet op de am 6 en 7 der HINDERWET Bftngcn ter algemeene kcnnib dat op de Secretarie ter visie i f elegd een verioek met bijlagen van J S Exalto te Moordrecht om vergutitning tot het oprichten eener bigarenfabnek met droeérij in het perceel gelegen aan de Stoofsteeg WiJKi A No 6ga Kadastraal bekend Sectie C No 58 Dat op l insdag den 3 April 1900 des nainidcUigs ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is orjï be waren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden jiennib genomen Gcfuda den 20 Maart 1900 I Uurgcmeehter en Wethouders voornoemd 1 R L MARTENS I De Secretarib BROUWER SCHIETOEFEFINGEIT De BURtiEMEESTER van iOÜDA maaki Irekend dat door ijne Excellentie den Minister van Oorlog is bepaald 1 In elke garnuoensplaatd waar kan worden geschoten met scherpe patronen wordt gelegenheid gej cvin tot het schieten hetzij met intanteriegeweet hetzij met kar ibyn door de onder 3e bedoe de personen 2 In de garnizoenen waar Infanterie VestingArtillerie Pontonnier of Cavalerie 13 gelegerd wordt in onderwijzend personeel en m materieel door die korpsen voorz en 3 Aan de schietoefeningen kunnen deelnemen de kE derreserviaten de miliciens met groot en winterjveriol eb voorts alle mannelijke ingezetenen van 1 6 tot 24 jarigen leeftijd die niet in het leger nder de wapenen zijn onder beding evenwel dat zij die met als militair hebben gediend om toi de oefeningen te kunnen worden toegelaten nlioeten deelnemen of met gunstigen uitslag deelgenomen hebben aan het voorbereidend militair or derricht D eningen worden telken jare gehouden van I Meii 1 September en wel gedurende ten minste één namiddag per week In Mei en Augustus Ivan 12 tot 7 uur n ra en in Juni en Juli v 1n 12 tot 8 uur n raVoor het Garnizoen iouda is de oefeningsdag gesteld op Zaterdag Zij die aan bedoelde Schietoetcninjjen wenschendeel te nemen worden uitgenoodigd zich daartoe aaa te melden vóór 5 April as ter Secretariedeyer Gemeente Ü0Md 20 Maart 1900 De Hurgemeester voorn emd R L MARTENS FEVILLE i OX nMWSTOVHT Naar bet Fraosoh 5 En v olgde andermaal een oogenbbk nan stilxwijgenJ I Hoe lang is het nu al geleden moeder zeide Clara eindelijk sinds wij den laaisten bnel uu St Peterhburg ontvingen Pe markiezin schudde even het hoofd also zy neggen wilde ik wi t het wel dat gij daarover tnet uw gedachten be ig waart Doch zij ant koordd zoo kalm mogelijk Ongeveer twee iSbanden geloof ik Juist twee maanden reeds herhaalde Clara met een diepen zucht Mevrduw de Beaulieu stond op kwam dichter tij haar dochter en zeide terwijl zij haar vertrouwelijk bij de hand nam nMaar Clara waarom kwelt gij toch uzelvc Rtepds door onophoudelijk daarover te denken Waarover zou ik anders denken zeide Clara met eenige bitterheid indien ik niet mag denken ïian mijiji verloofde ïk etken met u antwoordde hare moeder dat lijp stiltwijgen inderdaad moei f k te verklaren is Eerst heeft onie neef iteschreven dat ïijn diplomatieke bezigheden hem aan zijn standplaats gebonden hielden En toen de winter ten Bultenlanilsch ftvnzlcht De iBocrcn hebben de tipoorwegbrug over do Müdderrivier ongeveer veertien mijlen noordwaarts tusschen Brandfoit en Hloenifonteii in de lucht laten vliegen De avondbladen veriirmcn uit Kaapstad Kitchtiner is Prieska binnengetrokken zonder tegenstand te ontmoeten de opstandelingen legdenl de wapens neer De iniedcdceling der eeiiige voorwaarde die lord Sali sbury stelde iii antwoord op het ttilegram der beide presidenten heeft in Kakpstad in Alrikaander kringen een zeer ongnnstigen indruk gemaakt Dat blijkt nit een artikel in Ons Land het orgaan van den OnS Land zegt dat Sir Oordon Sprigg Rhodei en de Regeering in beginsel hebben vastgesteld dat het niet gewenscht is dat de Hotlge Commissaris de grensregeling al nijzigen on dientengevolge de bloed en stamvei wantschap zal verstoren zonder goedkeuring dor Kaapsche Eegeering Naar de heer Schreiner meent toondeSir AlïredMilner zich niet geneigd dit beginsel te handhaven Tcnztj de onathankBlflkheld der Republieken befbouden blijft en Sir Alfred Milner teruggeroepen wordt is er weinig hoop dat de harhionie tusschen do beide rassen bewaard wordt Ons I Land raadt aan meetings te houden ten einde deze denkbeelden duidelijk nit te spreken Dientengevolge had Zaterdagavond en druk bekochte bijeenkomst van Afrikaandcrs plaats ivaaraan vele geesteiyken en staatslieden aaronder de heer Sauer deelnamen Door een Engolsch schrijver den heer Hargrove verd een beschrijving gegeven van eeu bez ok dat hij in het laatst van Januari te Pretoria bracht en waarby hij gelegenheid ha4 de beiile presidenten Kruger en Steyn ep de heercn Fischer Wolmarans en Reitz te i spreken Hy w0rd door de presidenten on de andere hoeren gemachtigd te vorklaren dat zg de vyandeiykheden zonden staken alsdnidelyk verklaard werd dat Engeland geen uitbreiding vaij grondgebied wenschte en als de onafhankelijkheid der Republieken verzekerd werd De mededeelingen van den heer Hargrove maakten diepen indruk op de aanwezigen en een motie werd aangenomen waarin be einde hepi heeft hij gezegd dat hij eerst met den zomer in Frankrijk terugkwam Het is nu herfst geworden en Gaston geeft zich niet eens meer de moeite lom zich te verontschuldigen over zijne in het ooig loopende koelheid Wij hooren niets van hem i Ja mijn kind de wereld gaat achteruit de lieichaafde jongelieden van onzen stand weten niet eens meer wat de meest gewone beleefdheid van hen vordert Zou het niet mogelijk zijn dat hij ziek is waagde Cïara te zeggen die het voor haren verlootde wil ie opnemen Dat ia niet te denken antwoordde de Markiezin wfant dan zou men het ons vanwege de Ambassade hebben doen weten Wees er zeker van dat hij op dit oogenblik gezond en wel is en dat hi den ganschen winter op alle adellijke bals te St retereburg do held van den dag i geweest Clara w rd plotseling doodsbleek zij deed een mislukte poging om te glimlachen en antwoordde Hij had mij zoo stellig belootd den winter met ons te Parijs te komen doorbrengen Gij zuU mij moeten toegeven moeder dat hij in elk geval niet jaloersch van aard is anders zou hij raij niet zoo lang aan mijzclve overlaten Toch zou een wcinigje angst bij hem wel te vergeven zijn Hy weet toch ook dat overal waar ik kom de joogeliedeo telkens moeite doen om mijne genegenheid te winnen Zelfs hier in onze stille af nderins te Beaulieu ben ik daarvan met bevnjd gebleven en onze buurman de eigenaar yan die ijzermynen chgnt ook al moeite te doen Mijnbeer Derblay loofd werd onophoudoiyk te zullen streven naar de vryhoid der beide Republieken De heer Bock oen frikaander en lid van het Kaapsche parlement zeide nog dat naar zyn meeaing hot hart van Engeland gezond is on dat do Afrikaanders niet goloovon kannen dat üharaberlain de tradities van Engeland bclichaaint De heer John Dillon heeft in een toespraak to Thuiles in het graafschap Tipporary eonige venönige opmerkingen gemaakt met betrekking tot hot bezoek van Koningin Victoria aan Ierland Mon heeft u verteld zeide hij dat dit bazook geen politiek doel had Indien dit zoo was wat ter wereld bracht haar dan naar Ierland na er in vüftig jaar niet geweest te ïijn Toen een Home Eule regeering aan t roor was dacht zy er niet aan Neen zg komt oin twee redenen In de eerste plaats omdat al do koloniën met baar zgn en Ierland alleen stond tegfa haar in zgn sympathie met de Boeren en na komt de Koningin om de volken van Europa in den waan te brengen dat de Ieren haar geestdriftig ontvangen In de tweede plaats komt zg omdat Engeland gebrek krijgt aan soldaten Niemand verlangde dat de Koningin boleedigd zoa worden maar er was onderscheidtnsachea beleedigen en kruipen voor de vertegenwoordigster van een regoeriiig dietegenover ons staat Zy wenschte de Ieren te bekcoren maar hg de heer Dillon meende dat zy beter gedaan zou hebben thuis te blijven toejuichingen Spr wa er van overtuigd dat ieder trouw nationalist dit koninklijk bezoek met onverschilligheid on verachting zou behandelen De heer Dillon vestigde do aandacht er op dat hy dien dag geenklaverblad zou dragon daar hy het eenbeleediging boschonwde dat lersche soldaten uitgenoodigd worden hot te dragen als een gedachtenis aan oen bloedigen en onrechtvaardigen oorlog i De heer Oondon waarschuwde de lieden uit Tipperary tegen dienstneming in het Kngclsche logor Mochten zy echter i i de handen vallen van den werrings sergeant dan hoopte hg dat zy tot alle middel n bet kwam or niot op aan welke hun toevlucht zooden nemen om er weer nit to komen In Oostenryk is de Hyksraad niteongegaan na een zitting die ongewoon kalm was maar waarin weinig werd afgedaan Het eenige goede nieuws van daar is dat de werkstaking zoo goed alsgefiindigd is tiu ook do besturen dor arboidsvrrcenigingeii zich Juist moeder mijnheer Derblay VerledenZondag toen wij m de kerk waren had ik ookmijn gebedenboek m de hand doch myne attentiewerd daarvan afgetrokken omdat iemand m denabijheid zijne oogen aanhoudend op mij gevestigd hield Onwillekeurig keek ik op en toenlAg ik m de schaduw van een der kapellen iQtjnheer I erblay geknield hggen Hij zal g beden hebben e enaU wij fNoen moeder dat denk ik niet Ik kon duidelijk titn dat hij nttj aankeek en zijne oogenhadden eene sineekende uitdrukking Bij het uitgaan vaa de kerk stond hij bij de deur en maakteeen diepe buiging toen wij hem voorbijgihten ik voelde dat liij ons zoo lang mogelijk hieef nastaren Mevrou r de Beaulieu Itep eenifje schre ien heen en weder en ging toen in haren gemakkehjken leunstoel zitten Nu zeide zij schertsend n wat kwaatl steekt daarin Alleen zou ik hjet gepaster vinden mdicn hij ii z o Iwwondetft dat hij dan ook een weinig handelbaarder was ten opticbte van onze quae ties over de greaasctui itig tusichen zijn gebied en het onze Maar boe ii hf mogelijk dat gij zoo iets kunt denken van iemand als dien ruwen grofsmid die ons vroeg of Iaat nog dood zal maken met zijn onophoiidelijk gchamer en geklop Ik kan niet anders zegifen moeder dan dat de wijze waarop mijnheer Derblay zicli tegenover mij gedraagt aan alle eischen der beleefdheid voldoet De eenige reden waarom ik u lo vallig zijn naam heb genoemd is omdat hij weder een van de velen u dte mij met hunne hulde hebben voor een hervatling van den arbeid verklaarden Of allen terstond aan deze oproeping gehoor zullen geren weet men nog niet Maar de door do regeering toegezegde regeling van den arbeidsduur heeft echter oen goeden indruk gemaakt In Bolgie begint men een beetje bang te worden dat daar een werkstaking in de ray nen dreigt Hier en daar vooral in de omgeving van Luik kwamen nog al veel gevallen van werkstaking voor in verband met een geschil over ziekenkassen Ken ander pnnt dat daar to lande weer aan de ordo komt is de militaire kwestie üe afgevaardigde C olfs heeft een ontwerp ingediend waarby de wcrkeiyke dienst op 15 maanden wordt ternggebracht In de centrale afdeoling is dit denkbeeld over het algemeen gunstig ontvangen Maar men kont de mcening der regceriiig nog niet en het wordt betwyfeld of deze wol zoo zal zgn ingenomen met het plan Daarnaast is er weer sprake van een nieuwe betooging ten gunste van den persttoniyken dienstplicht Evenals voor drie jaar zouden hot do gepensioneerde oWcieron zyn die de bowegiug zouden leiden Maar zoolang do cleriealen de overmacht hobhen biedt deze natunriyk weinig kans van slagen in dat opzicht zal België nog wel lang achter biyvcn by do andere ruiken van Europa Maandag is de Kransche kamer gereed gekomen met de behandeling van de staatsbcgrooting Voor de eindstemming vroegen eenige leden het woord om hun tem te verklaren Bandry d Asson zon togen de bogrooting stemmen Do regeering had Dreyfns aan het vonnis van twee krygsraden onttrokken geen gerechtigheid eii geld De regeering hail burgers onwettig gevangen gcnonicn en laten voroordooleii geen vryheid geen gold Gelach Qraaf do Lanjuinnis zou met Velen zyner rrienden van de rechlerzyde tegen de begroeting stemmen Hot cindcytor was 104 millioen hoogor dan dat van de begroeting voor 1899 Dat kwam van de zorgeloosheid der regeering die het land een politiek van haat en ondergang tegemoet voerde Geraas De minister Ouillaux protesteerde tegen deze woorden en zeide dat s lands OiiancKIn vooruitgingen De revolutionair Dojcanto zon met eenigen zyner vrienden van de uiterste linkerzyde omringd Neef Gaston in icst dat alle i hedenkei maar hfj schijnt het te vergeten En ik blijf hier eenzaam verlaten en toch geduldig en getrouw Gij handelt verkeerd mijn kind riep de Markiezin op levendigcn toon Indien ik in uwe pUats was Neen moeder viel Clara haar in de rede zeg dat niot Ik handel niet verkeerd en er steekt ook geen bijzondere verdientite in hetgeen ik doe en laat De eenige reden daarvan is dat dat ik Gaston de Hlipny nog altijd blijf liefhebben Gij overdrijft kmd eide de Markiezin ietwat verstoord Gij spreekt altijd over uwe liefde terwijl het in den grond wellicht niet meer i dan een gewone vriendsclmpshand uit uw beidur km derjareri Gaston eh gij zijt te zamen opgevoed en xijt elkander altijil hartelijk genegen gewee t dat weet ik Gij meent nog altijd c t hfct u onmogelijk tA ijn te leven zonder iaston de ülïgny kind kind ik zeg het u nog eena ijij overdrijlt gq weet met welke tjekomst u met hem zou wacUten Moeder riep Clara uit Doch do Markiezin wilde ileze gelegenheid niet laten voorbijgaan om hare dochtei eens eruittg te waarsichuwen Inderdaad beste Clara vervolgde zij gij hebt veel te goede gedachten van hem en wilt nooit letï kwaads van hem hooren iaaton bezit geen vast karakter hij is van nature lichtzinnig Hij heeft allengs allerlei g jwoonten aangenomen die hij om uwentwil niet zal willen afleggen It ordt rtrvoigd