Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1900

No 8153 Vrydag 33 Maart 1900 38s e Jaargang JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon N S ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 3 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letteis woiiloii berekend naar i laatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midil reietvoii o i 9 Do itga e lezei Courant geschiedt dagelijks iiitt uitzoi deniig van Zon en Feeatdagen De jiiijs pi i Ine maanden is 1 25 franco per post I 70 Alzondeiiijke Nommers VT IF CKJNTEK ADVERT NT lEK Openbare Vrawillige VI llKOOPI G wegen êterfgeeal De otaris I 1 A llüMl IN Ie Oouda Ziil op W OhNSÜAG 4 APRIL l tOO vra 11 uur in na te melden KofRehuis van de Irven I tnler te Hekendorp publiek veikoopen Perc 1 Het pand waarin sedert onhen gel ke jaren gedreven wordt ROFFIEHllS met vergunning stalling bande in granen en mehting eii bakker zeer ifunstig Ntaande en gelegen aan de GoejanverwoUesluia gom Hekendorp met gebouwen erf en tuin aan don stoomtram Gouda OudBWater + 10 minuten van de halte Hekc nd ip mn den Stautsspoor aan Wiericke on I Isnol en dienende o m tot waobtplaatB van den stoomtram waag het honden van vei gadcringen en Perc 2 Een perceel tningrond langs de Wiericke achter het vorige pereoel groot 8 A 10 c nitmniiteiid geschikt voor 3P O Q XT t e r r e i ïx cr 1 Twee WooiihiilW ii en Krvcn mt ScMiiirijc ii oiM ii rond tegenover perc 1 strekkende van don IJsseldiik tot halver tlssol verhaard bl defweek voor f 1 25 on f 1 Te a vaardcn lid de betaling der kooppenningen op 4 Mei 19 00 Te be iehtigen alle werkdagen van 10 i aar mits vooint belet vragende Breeder bu biljetten on nadere inlichtm gou b j Notaris MON I I IN voornoemd BmBSEHEOiT Aan de 8tonrawasfceher DE R STBOOHi te Vo rilen WORDT Jh HAAGI een bekwaam Knecht dic ilWuudig kun werken en mi t Machine bekend is Loou 1 t 00 pci week Aanbieding in persoon Geen Eiigelsch maar Echt BOEHENBUOOD Ig cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 2H E CASSITO TANi Ain Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAÖS van 8 tot 4 narVEIJDAÖS van uuj ZONDAGS alwezig JAN HON Korte bi oenendaal T 202 201 GOUIJA lUIM BM KltftnsCllll l l iiiitiH in iurihri iN FOKN Viy Kbi J H KM OMoh M I 4 i ouklHlykftc poetscnldde voor Hctm ai vooral l m i n Klnd rfeho ow rk Itdff ApprtiuurvanC M MItllar 4 Ce flMB BtrIlB Bf ulh Sir 14 M ii let tooi Ou op iia ni en fabrlclcimerk VirfeniUv tt rw Wwki Uft In ithwiiwart MlMlMt iwiw Buvul llnit k unmén llroukhaiulon § wilt Sioosü n Indien gy met gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior BruiYeii Borstlioiiig Extract UMb uit dl Koninklijke Stoomfabriek De Hoiiingblnoin xaii II X VAN CIIAIH Co I enïlaa j ll v cim VAN 8CHAIK Co 8 Melianthe lm be Ui mid lol dor werukl VAN SCHAIK Co s Melianthe gtiMn KnikboMt VAN SCHAIK Co B Meli ntbe nimsoit low l oud bjonR VAN SCSAIE Co S Melianthe mag m een humgozm ontbrol pii VAN SCHAIK Co 8 Melianthe l tooridurorKl ouder Srhtikuiidig toeiioM VAN SCHAIK Co 9 Melianthe helpl onherroepolljk VAN SCHAIK Co 8 Melianthe i bekro ml m t Ferediplomaf VAN SCHAIK Co s Mellauthe bekr ontl met Goad VAN SCHAIK Co 8 Mei anthe i Wkrooml met ZU er VAN SCHAIK ft Go s Melianthe n erknjibiuir in Hnoons ran 40 Ctê TO tltê en f bg Firma WOLFF Jt Co I J Tu TOaKEN Bvtoop WesthBTen 198 flouA li v WIJK Oudetaa M KOLKMAN Waddxuxveet Il ItOLLMAN Bodegraven PINKiK Nieuaerlcerk a d 1 tel W I TAS l AM HaaitreM A nNZESShN Sclwonhoien H MJBBIES K eimn 100 K H viH MILÜ Veerstal 3ÏtaLB BALKEN Ü J eo Groote voonaat DriKiyhaai Sjiooi 70 M rii Klimiiuioii IK KOOP en TE HUUK I OVINCJ H kantoor lilersrfiiikade 1 i jIMm t Slii ielplattHPii llimiBulmeu 1 I iijBli ml noTTKHDAM et liulitn li gt 9lfli UUn a vmsUUndt Inflia H B 126 Ie mda BOl M Vv UosrJrn kl Gtebri Stoll WHTcfc ö Chocolade eii Cacao Doimatlge nmt do uiouwsts uitvin g r i r u oa uilataituid gnbiuik van nc en fijii tü gr ai U mi n w 1 n verbrmkci Stollwerck 8 Chocolade en öacao ua mb ïeienswTOrdg fabrikaat nauwfe i h autwo j u aM Jon imioud d r resp j 1 uViitien De rn a bonaalde = 87 Bre otN als Hoftt efft icler 44 Eoro I lploma 8 ouden efz McflalUesj e beinji m uitmuntend fijn fabnka t KiCdH 1S71 lucd Jo i a omie nnli in Ie l ans I Nou TouB décornoM nne He A lln A vr premiii t e s c on onaideratlon nt I Totr oMellent tebrloation de Ohooolat bontwnB i ioa ttoj tü S olwerek Cibrikaat is verkrijgbaar bi U jt Ounbi ue HaiwttbulLk r8 toM n U OeneMalvortogenwoordiger loor icerUnJ J ins Mstteimlodt J Amaterdam Kulversiraat lO ï tOoeriltoopste ea soliedst adroa voor Vervoer van inliooilel loowel binnen als buiten de stad met gesloten wagen bo A C iRAVE PKIJN Bleekerswngel 287 We tforiU teiirv Ttii hiioi i trhiirif mrtKheiil ECHT X et voorai op de handtaékBxiino met rood lettera Oberlahnstein r OmeCnURDtRVICTORI IBIiON OBtHlAHtlSWII Overal t O EE verkrijgbaar MaktMhappli tot XktpMicUie tmti de Fietoria Brm Kant wr vow Nederland Boompjea éO Iiott erdam Aiill§epll§clie Tandpoeiler en Aiili8e ll§eli MoiKlIliicliiiir miH LAHSVrO Tandnrti loiidn OVERAL VEBKRIJOBAAR Apiit voor Ntdirland G IJSSELSTIJN Blanwatraat Gouda ORAMIM HASASIHS DV frintemps NOU VhAU TÉS W verzoeken de Dames die ons geillus treerd mode albam voor het Zomemei xoen nog met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT 4 0 Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden BesttUingen van al 25 Irancs vu van alle kosten aan huis mot verhoogmg UeêxpcdiÜe kiiiilDOi W lioyond ml N B TMsriy s Wosltcbahsn lu ie gebeele woreld heVeod en geroeiii l Onovertroften middel tege alk Kor st l oBir liC ei H n £ i e k t 11 ml Inwemllg oowel as o ïk uitneutUg ID bljua i lo ziBktege aUeu root goed gevolg Ba Ie wokUii Cl P tl pir poit t 1 lo m tfi Wondinalf bezit een alsnog ouaeltonde geneeBlcracht en keiUame wèrknii Maakt meesUl elke pijnlijke en ge rïolle operatie neUeel orerbodiK Met dcM relf werd een 14 aar oud looi iinireii e8ll k Llhoudeu lieeilltezwel en onlanus een bijna SM laar kaoherlUdeu ceuezeo ren t gou ruig m verracblmit der pijnon bij wonden ontstekingen em vnii allerlei aard Prijs per pot f 1 BO per pos f I 60 Centraal Dopêt voor Nederland Apotbek r lieiVRI StM Elt i Uokm i Ain leidam ur ten itet t i bratellt men d reet un I e ekilieinpolliek dei A THIIBIlYiü Pre ad bel Kobitseb Oesterre ch Odle e proipeclni te ontbirie bg het Ceatrul llepijt binden Ktkin i I miterdsm s RANSCHE STOOMVEEVEEIJ eh aifscb WasscheriJ TAS H OPPEI HEIMËR 19 Krulahade Rotterdam l br iv ii tri loor t M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOÜDA de Heer A VAN OS Az Speoiabtoit voor het Bt9omen en verven v alle Heerenen Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Sfwciale inrichting voor het toom n an pluebomantelit voeren bont eni Gordjnen tafolkloeden enz worden naar de nieowste en laatste methode geverfd Alle goedereu hetij gestoomd of geverld worden onschadelflk voor de geMradteid volgens staal bewerkt Palii Expeller D rtig jMi wordt dit mtd r del mrt vaiTMsend bucccs ak pgnitiUcndfl mwnjviDg J lgfiwead togea Rheuma ttok Jich t Vetkoudh eid pijii iB du FSÜlTTTI S Drt te yy j jrö fde 4wi rt l oofc ie dm Twtroaweo Uva Utto lopMMmkuoerk Anker kAfl b l ü i60o de8 in d m Mt untbakflii Ti Ajiwt rdjua bn TJloUi de bu TM Tayfr au Sanders Gouda Drnk van A BRINKMAN fc Zn BuKynlanilsch Overzicht De ministerieele pers te Londep meldt dat Chamberlain overeenkomstig Wyndlum s verklaring in het Lagerhuis een proclamatie zal opstellen waarschuwende de Boeren datf de Engelsche rogeering bon persoonlgk en met hun eigendom verantwoordelflk zal houden vooi het opzettelijk vernielen van eigendommen van Kngelschen De proclamatie spreekt met van Johanntsburg De omstandigheid dat het mmibtorie aii kolomen deze proclamatie uitvaardigt geldt voor een teeken dat de Boeren republikeiiion ondti dat miuistene komen gel k de Kaapsche l aliaten bepleit hebben Het antwoord van den Zwitser chen Bonds raad op het verzoek van de Bocrf n repu blieken om zyne bemiddeling luidt Pe Zwitserschc Bondsraad had gaarne tot een vriendschappelijke bemiddehng me degeweikt om aan verder bloedvergieten een einde te maken maai nu de probidentcn an de 7j A lepublieken by de Engelsche regeoriiig rechtstreekb stappen hebben ge daan om op den bekenden grondslag vrede te sluiten en de Engelsche regeering daarop afwijzend geantwoord heeft en nu voorts doj iingekche regeering tot het kabinet te Washington gezegd heeft dat hot met in haar plan lag om de bemiddeling van welke mogendheid ook aan te nemen moet ook de Zwitserscho Bondsraad er tot zfln leed wezen van afzien eeiiigen stap in den geest van het voizoek van de presidenten der Z A lepublieken te doen en er blyft hnn onder de gegeven omstandigheden mets over om te doen dag uitdrukking te geven aan den levendigen Tvenscli dat hot de oorlog voerenden in mot te verren tyd gelukken moge een voor beide partyen eervollen grond slag voor een ve gtlyk te vindon f Van bet oorlogsteirein kumf iilet veel meutvs In 1 rigolaiid Goede stellingen voor hun vcidedigmg wolden gevonden aan de Vaalrivier indien do waterstind van die rivier ons ti nminste FEViLLElODI HAlUXroCHTT Naar het EraoBofa 6 Vraagt gij mij ronduit hoe ik over hem denk dan mag ik u met ver7wijgen d t ik een huwelijk tusschen u en hem met groote bezorgdheid zou zien tot btand komen Clara w is opgestaan Hare wangen waren vuur rood geworden Moeder en dochter zagen elkan Ier gedurende eenigC oogenbhkken lan zonder het bUlzwijgen te verbreken t mdchjk kon Clara de Beaulieu zich niet langer bedwingen en 7eide met bevende ï tem iMoeder het is vandakg voor het eerst dat gij op de e wijze tot mij sprcek Ik geloof dat gij mij wilt voorbereiden op het hooren van een kwade tijding die gij misschien reeds vernomen heb Is dit zoo moeder Is er iels wat gij voor roij verborgen houdt f De markiezm sciirikte van den toon van hevigen zielsangst die iwt Clara s woorden sprak Zij be greep nu ook dat Clara s hefde ernstig gepeend was en het deed haar daarom leed dat zij zich wellicht wat al te sterk had uitgelaten N en ipijn kind ik heb nieti gehoord ik weet mets kwaads fk zou zelfs wenschen dat ik iets meer kon te weten komen hetzij dan goed ot kwaad Want gij lult mij toch moeten toegeven dat zijn langdurig stilzwijgen mij wel eemge be è belet daar pontonbruggeu over te leggen Zy zyn bezig achter de Vaalrivier loopgraven te maken en wy weten dat zy zeer ban dig zyn in het aanleggen van yzerdraad versperringen die de bewegingen van onze cavalerie zeer zullen beletten Er is dus kans op een hevig gevecht voordat wy in Irinsvaal zyn Maar toch ben ik geneigd om te geloo ven dat de groote stryd zal plaats bobben om de beigketen ten zuiden van Johannes burg Dat IS een natunriyke sterkte van aan zienlyke lengte geheel open in bet front zoodat oen uitstekende vuuilijfl verkiogen wordt voor de verdedigers en hot handig gebruik van ver perringcn zal de veiligheid der laukcn waarborgen tegen een omtrek king die bovendien ook over een te groeten afstand zou moeten plaats hebbon De Westm Gazette zou het wenschelyk achten dat lord Methuen die naai de Daily Telf graph verneemt een aanzicnlykc troe peniniclit tot zyn bcsebikking zal krygeu naar Mateking of Pitsani opiuHe en van daar ih oostelyke richting op Pretoria zou marcheereii Daardoor zou do beste Boe renstelling onhoudbaar worden Het blad icht het dei halve waarsehynlyk dat als de brug over de Vaal by Vecitieustiooineii her steld IS de boido legers gelyktydig naar het noorden zullen oprukken lord Roberts langs den spoorweg van Bloemfontein naar Johan nesburg lord Motbuen langs den spoorweg van kimberley naar Miteking AJb Buller pu nog met hen beide kon sa menwerken in het oosten langs den spoorweg zou de Wcstm Gazette hot perfect vinden maar liet ts niet denkbaai dat hy er in slagen zal de Boeren uit het noorden van N ital van Langsnek en Amajoba te ver dryven zoodat er op samenwerking mtt de tro pi 11 uit Natal met behoeft gerekend te worden Dit alles loidt de Westnr Gazette ertoe te golooven dat boo hardnekkig de Boeren ook uilen stand houden up dun Ion Mei di Ingelsdien voor di pooit n van Pretoiia zullen stam Hit Oüsttiiiyksi Iio pailimeiit is tot Mei verdaagd iiad vt h t de wi t op de liebting van dit jaai buft aaiigciioinon en de liden voor de Ddigilu beeft gokozon Hoe bo dorveii de parlementaire loestand is bt vvyst de vreugde waarmede dit puovere lesultaat door de regeeringsbladen is begroet Want sinds twoo jaren zyn Tdt noodzakelyksto za ken blyven liggen en is mets voor bet land verricht omdat do Kamci met werken wou zorgdheid maj inboezemen Clara gevoelde zich weer eenigs in i geruatgtsteld Oe onaiiigenaiiie woorden hirer moed f over jaston schrcet zij nu alleen töe aan zeker gevoel van trouwens begrijpelijke ontevredenheid Wij moeten nofif manr wat geduld hebben moeder hernam ztj ilk weet zeker dat hij op dit oogenbhk aan dUs denkt Wie weet oi hij ons met wil verrassen en misschien onverwacht terugkeert wik hoop het van harte Kn bovendien zullen wij vandaag misschien wel iets naders omtrent hem vernamen Unie neef De I riïfont en zijne vrouw ouden immers vand iag uit Pargs over komen ie moeder daar komt Octave lan met mijn heer iJachelin zeide C lafa ccf kUps Meteen ging zij de zaal yit en leef bij de leuning van het hek de aankomenden opwichtcnMevrouw de Beaulieu liet hare blikken tjiet welgevallen ribten op hiar sfhöon 22 jarig km 1 i ebezoekers traden binnen Mijnheet Bachelm was een deftig oud heerlje van ongeveet 60 jaren 7ijn blozende gelaatskleur 7ijn witte haren zyn gladgeschoren geziqht zijn stijve zwarte rok met fijne witte manchetten deden denken aan een van de oude getrouwen van het nancietl régime Hij bediende sinds jaren de f milic de Beaulieu als notaris en koesterde den diepstcn eerbied voor zyne hoog adellijke cliënte Het notansarabt te Heauhcu was ortelyk in de familie der Bachehni De terugkomst der familie de Beaulieu op haar voorvaderlijk kasteel was voor dezen bnven man Cctv Vandaar de blijdschap dat do afgevaardigden de bovengenoemde dingen ton einde hebben gebracht en bewoien hebben dat de zucht tot dwarsdryvon afneemt Er wachten een aantal achterstallige en pas ingediende wet ton tot bevordering van a lands welvaart op afdoening Het land snakt er naar nu handel en nyverheid gebukt gaan onder den onwil van hot parlement Om slecht een voorbeeld te noemen er is iji do laatste twee jaren geen enkel openbaar gebouw zooals postkantoren gerechtsgebouwen netonsrhappelyke laboratoria enz knnnen ge bouwd worden omdat Ooatenryk sinds dien tyd zander begrooting leeft on de staat zich daarom bepaalt tot het voorzien in da loo pende behoeften De optimisten Hopen nu dat de stormperiode achter den rug is on het staatsschip op hot punt do veilige haven lo bereiken Hot boguit te spannen m de Deeusche politiek Do herziening van de gemeente vetgeviiig IS door do gemengde commissn uit Houger en Lagerhuis verworpen By de bogrooting verwacht men een mouw conflict over de militaire uitgaven er is roods eou conflict over de belnstiugwetgeviiig en tusschen Laiidsting en tolketing staat hot mimsterieHurring hoe langer hoe moei to wankelen Veimoedelyk zon hot al lang zyn verdwenen wanneer de rer litorzydo maai een behourlyk stel nieuwe ministers had Doch dat is niet zoo geatokkelyk te vinden Ibii nog steeds ui de recliterzyde niet hoog genoeg in parldmentaire ontwikkeling gostcgen om een regeeung van de Imkerzyde te godoogon Trouwens die zou mot weinig moeite hebben om te legeeien met het conservatievo Landsting Verspreide Berichten h UANKRIJK Do fiscus hoeft op het klooster en het pensioiia it dor nonnen van St Alaur te Nimts beslag gelogd tei invurdernig van een belastingbi liuld van iOOdOÜ fiaif Dl onkosten van het procts Mireel Ilabert voor den tenant als llooggeroohtshot beloo pen i7 251 fiancs Kergibternioigen is op bet zare du Nord te Parys uit een wagon van d Banqne de Praiin een puitefouille met 400 000 francs gestolen Do veikoop van de in hit foit habrol ra beslaggenomen waijenen hoeft cergiste mmmmmmmm de gel ikki stL di zijTii levens H giV eile z eh weder jong en vol ambtsijver en mtiL de hoop dat de markiezin het niet bij dezen enkelen zomer ran laten blijven Hij had haar intiis ichen reeds 4ijnc tnsschenkomst aange boden om het t ngelsche proces tot een goed einde te brengen Al durfde hij aan de markiezin atechis weinig iioop geven deze as uiterst voldaan over Eijn ambtsijver en meende in mijnheer Rachchn lenian 1 te hebben gevonden met wien men genist aU met een vriend kon oing an Mijnheer Bachelin hid toevallig drn jongen markies dicht bij het kasteel ontmoet en hem ondanks Ortave s tegenstreven vinhetjarhtgewe r ontlait llij hieUl dit nu onder ijn linkenrni en een dikke zwartlederen portefeuille blijkbaar ge vald met een aantal omvangrijke pipieren onler den rechter Wel iiiijn goede mijnheer Ra hehn gij kunt u nauwelijks bewegen met al uwe pakkage Wicp Clara Hem hchcii 1 toe terwijl hij een belachelijke poging deed om zijn hoed af te nemen Mejonkvrouw de Beduheu heb de goedheul Vi venfekervng v n mijn diepste hoogachtmsj wol te n il n aanvaar len begon mijnheer Bachelin ioet deitigfp eerbied ooai gi iel vereenig ilé op dit oogeTi61ük de mneftS den van het recht en van Ie macht In dikn effiié rin het wetboek en in den anderen het geweer i Octave nam nti e rom S iFgeweerinde hand eo trad binnen geWifil looi den notaris wOij schijnt vandajLg een gelukkig jager geweestte zijn zeide Clari t rwijT zy de gevulde weitaach aandachtig beadiouwde ren plaats geha4 De totaal opbrengst bedroeg 3 214 francs Voor een degenstok werd 150 voor een pistoleukistje 376 franc betaald Belqii De aanleg van een electrischen tramweg tusschen Brussel on Antweipen is verzekerd De maatschappy die hem exploiteert werkt men oen kapitaal van 10 milliocn f 1 ancs De aanleg zal geschieden door eou Duitsche olectricho fabriek Een aantal metaalbewerkers te Nivelles hebben het werk gestaakt zy vragen verhooging van loon iii een kolcnmyn te Hornn by Mens is eveneens om dezelfde reden het werk gestaakt ENaBLAHD De pryzen der steenkolen zullen eerstdaags verlaagd worden ZwiTMEttLAN Een voorstul om op grond van een grondwetsartikel dat alle speelbanken verbiedt alle hazaidspilen als het m de kanalen te Genèvo Moiitreux Inturlaken Luzern en Baden ingevoerde z g rösltspcl lo verbieden 18 door don Natioualon Raid verworpen OosTESBIJIi HomilKlJB In oen duel op pistalen is te üraz oen student lu o i echten door een vriend met wieii hy twist had gehad doodgeschoten 25 Boeren die van halocksa Hongarjie naar Pakr torugkeirden Wilden b J hevig stoimweer den Doiiau overvaren In het midden V4n de rivier sloog do boot om OU allen verdronken Op 1 na BUNTNENLANP ST ATEN G EN kkAAL IH KKUK H llflKB Zitting van Woensdag 21 Waait 1000 By het voortgezet dobut over hot lierlialings onderwijs vei klaarde do heer I ydcman zyn amendeinuit strokkendo voor herhalingsondorwys de avonduren met verplichtBiid to stellen te vergunnen de lesuren b i geregelden cursus te doen volgen hot liorhabngsonderwys voor moisjes porsoovoidag te gevtn en te bepalen dat voor hot halmgsonderwya buiten do avondun n slechts 2 halve dagen per week mogen besteod worden De minister had geen principieel bnz aalt luoitjgon en verdedigde de bepalingen om lk inig met pronken imt If ve ren vin anderen zeufe 0 tivi glimladiend Dtt wild hier IS met door mij elven geschoten Door wien dan i Natuurlijk verba ilde de markies nu zijn avontuur met den gewaanden jachtopziener hcn vreemde onfttioeting mderhad zeide Clira toen hij geöindigd hatl Mijnheer Bachelm had met aandacht naar Octave s verhaal geluisterd Vil mijnheer de markie tnij veroorloven een bescheiden vraag te doen eiilt htj tWelzeker wiarde heer Hoezag die jager er uu i t Was een groote ftmke uun met een donker ïelaat hij droeg tn grooten vitten hoed en een eenvoiuiig jaditbui ïjuiat jUlst ht komt overeeit met hetgeen ik dicht zede de notaris bedaard Mijnneer de markies de milde gever wii ni mjnd mdera flaa mijnheer Derbtiy in i en jrr ioon Vfijnhetr Derbla nep Urtave wOnmogelijk Met was een man wiens kleelmg veeleer aan een boer een amokkelanr of aan een wildHlrooper deed denken Mijnheer d markie weet waarlijk met intwoordde Bachelm met een glimlach ilat wij hier binten op an lerc wijze op ie jacht gaan dan Ie heeren m den omtrek van Piirij Ik kan u ver eekeren dat het mijnheer Derbliy ts geweeitt dien gij ontmoet h In