Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1900

Zaterdag 2é Maarl 1000 No 8153 38ste Jaargaii ijr fiOMCHE 011RAOT illieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletMii Sa n De lïftgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoDdering van Zon pn Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 traqco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers V1 IF CESTEIs TelefiMMi n U ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen ietlere regel meer 10 tenten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ÖOBDi Druk van A BRINJCMAN Zn BUÜSLAGGRS Aan de Sloom Rlili Kmballajje n Metaal waren Fabriek van A LOHRESA te Delft kunnen teratond tnii HUKHCAOIiHH GEl LAATHT wniden Franco brieven met volledige opgave van leoltyd a r gewerkt l on cn enz Verkrijgbaar b A BKINKMAN ZOON te UouDi ZAKBOEKJE V OOR Gasfitters Bouwkundiffen eti üasverbiuikcr nooB J J emlfS VAN UOBSHVHOH Directeor der Sted Ctantabriek Vi GÓ ü D A Prol i Mfuw onofeWroflen II rur l r t iu rit trul fikuiiil IM HHUW KBACIT BUXaa II II AUMti Mbt met Kbrialum rli l fil tot toortdarcnde raflicale en zekere gerier ltig van RÜe 7 elffl de meen bardnelikl iH xleKioili voorn fMitatnan door atdwalingeo op jeugdig n leeltiid Totale gpiieKing van elke zwakte lUee licht M n nwdhei l llo rfilpii Migraine llartkloppi ig Maagpyn lechte ipflivertorilig Onveriaogeu Impotent l uHutione en üil voerige proipt ctut n Injipei Moh A I H l dukkele n Centra il M tiU d Vmte Zultliuiiimul DcpöUi M üolmii l u Rntterilam 1 Hnppil jr ienli Ro I Imm iiir il Jnoi I iii 1lnttord in W m k o loiulli Tl Itn iillc Initflsti ii Telepliooiinet Gouda Aboniiemout 40 per junr voor jercwlcn binnen o d kring n K JJ 1 gelugon Aitnl t li onilcihi U l jfiatiH Het net i anngenloten aan Imt Ilijkh Interoommiinaalburcun Op 1 Maart KH verkregen nbonnenienten ontructou en vuorwaaVdeii verkriigliaiir aan liet Burean ACHTEK OK VIHCH MARKT aWe voorulli snuiti ii S M1I X EUK iilb hel K rJliriiliiiiLM Kleiweg K Ito togcnoviT di Kleiwegstccg ONTVANOt N alW somlen Xit ltO tfKHH oor het ii s i eizucn Aauh vül ud y Ml r jUBtxjrm on AN DS mA in repariilli n en iiRngcmotsn work IHnteips NOUVI Al TKS Wil verïw l i ii d l inn s die ons grtlliii tieiTd luode ilbimi m ii lu t Zomcc p orii nog niet ontviiiigi n hebben dit t willen aanvragen aan MMJÜLHSJALDZ0T4C M ari Het e ve wordt dun eingiiund tjrtitU en frniieu toegezonden Destellingen vim ii 2 i franob vrji van alle konten uaii liui n ji t ï vei hooging xpetliiif kitiiiii ir If Itoirnd alN It c AiiZ i l S l sr S § o e S ff CT 1 O 9 i2 tC f Kort oiferztcbt onzer FrUioourant SHERBU S J ale en Oold Dry van at f 16 50 per 12 ei h ROODE en WITTE EOETWUSEN 15 12 MADERA S droog en ïoet 18 12 te t O u a VERMOUTH lo Tnrin 1 50 ilescb BODEGA CHAMPAONE t 76 COüNAC 4J 1 75 J a25 i 2 76 I 8 25 J 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 BORiDE xrx 1 5 Per FI Pe Ank 45 CT I er LI8TRA0 I 0 65 Nto l 27 75 cjï CHATEAU VALR08E 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 H St EMILION 1894 1 42 f 3 2 PAUIT liAC 1893 1 25 53 ttg O O u 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 i i J SAUTERNE 1 42 § Si ZEl riNGER Moezel 0 80 87 50 SJj BOURGO iNE 1 10 47 Z De flesdchen zijn tode prflzen begrepen en wordcs i 3 ctB per stuk temggenomen BÖ elke hoefedficid verkrijgbaar b j firma r € RRIt4l§i f oii4la Thierry s Wonderbalsem in de gehoelc wereld bekend en geroemd Onivertrotlen middel tpgen alle Hnrêl iMiig l eeer MaagTil kteu egz Inwendig zoowel al ook uitwendig In Uijna alle zicktegeVftUeu met goed gevolg aan t wenden Fri s pei flacon t 1 per post IT lö Thierry s Wonderzalf bezit een alunog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meental felkc p jnl ke en gevaarlijke iipeiatie geheel overbodig Met deze zalf werd een l J nr aua eoor ouffeueetiyk eikoHif n hreuffemwel en onlangi een bsjmi ƒ Ig kankerllféeu gmemnu Brengt genezing en verzachting der pynen bij wondEn ontstekingen enz van allerlei aard f rü per pot f 1 50 pel post f 1 60 Cenlraiil Depot voor Nederland Apoiliekcr JIElltl SiAlDKHl Kokiii H iiml r iini Waar geen depot is bentellc racn direct aan die HehiilxenniiothHe ilrM A TIIIEKHY In Preyradu bel lUiliUiich Oesiri nieh Gelieve tros tectiis te ombieden bij liel teilr il ücpót Saüüers Holiii 8 Viiisilerdaiii w yi i l il iw w é PRAEPARATEN VAN JJI I 1mC I tlCIIV ooMcl4itj kiiiikKh U jlwau encn gebrek aan eetlust slecMe pÜnSberlni lenuwhoofaplln Ier ver terklnj na Ukte of krumbed koorie en h re Be olBeii ÓtlSX ÏAROCHE éRRUOINEUX ui liel bi nda lecen Blotdjebrek BleekBlclit Kritlachen leeftijd en Verkniijl iii HacMn n 1 90 I V SL aI jiTimil eiimllililll lurlmnl iri rr i i v l i uik L l KCl V CclU I I II lliilllHii iiiiifc i Ml t i klierachttge gtatellen leer aan ie lie 1u Al neeikrachliee drank I i Moornlasen l ra l rt rln or anen en lUMrMe ook vo r luiKclmten en kleine kin l n I m rr te t i r 1 7i V K i 0 90 Kgr 0 60 Ctiemlich KA Altrcaiflraf Speciaal voor KlndervoedlWe t uiisw a K r COO nilvare IneiKaUIKCr Kp f 0 60 Kei i a6 Jt c4hma firtari Hli n I = i I voldoende fer heitrljASinma V lgarenCn nevlgsle iian alll i uU Aathma eli Ij lloosjisa Ö SÖ BO Tamarinde Bonbo ns S gTn fo i r 1g ia t oor klmle ei I r i 1 Tamarinde Bonb V na i KI M l l I IIA HOI M 1 l e d rt i daar ile nnn i r liel kin l beeeerlllk en 1 miij I aangenaam i rriji par 4ooM 0 Oen O M Salmiak Pas tilles i J H t v rkoodhè d en Keelpijn hel u een alljmoplnasend eh vènacbtënd middel bU uitnemendheid u lJuii nd iii H D lie clije verkni gliaar Pri ƒ O HO l g Ile l iic KRAEPELIEN k HOLM Hefleveranciers ZEIST UHéi j öflKS Patent H Stollan D tiailTi il li nrt MrMtm t raair Lli f1 7 w itKniirt fti Wa tu tTMtn n n ri h nii Miilinliinunii S i anuu MM i li iri en H nU imr nt u i J öi t to cftfit iUenltêitcUur a Mm Boiarfulal f iKifililieMI iniKirj hmfimiddel 0P 7HSZ0EK Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN ZONDAG 2 5 MAAHT 1 00 des avonds te acht ure TRANSVAAL tN WOORD EN BEELD Tfmc H C v ST WEREN Kaarten van at heden verkrijgbaar by den Heer J T SWARTSENBURG en aan de Sociëteit Ons Genoegen i f 0 25 Op den avond d r Lezing H H Leden Dames en Kinderen f 0 25 Niet Ledèn 1 0 40 De helft der netto opbrengst ten voordeele der Wedaweh en Weezen der in don strijd gevallen Boeren E CASSIÏO TANDAUrs Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van t nuJ ZONDAGS ali ezig StoUweïxsk Bülie Borstl oiïbons gehhrieeerd i i ir liriff van len 1 kon üniïeis t ts l i kh a Hofrad Or Hartett K mi vbW sedert Ó Jaren ab veraachtend middel tegen hoeüton 1 heeechbeid eq aandoening der adeiningK 1 organen uitetoekeudé dn isten bewezen I Bij BpoedigiT afwiaseiiog van waiuie en koude lucht s t l ij iQnder aoiibci elou 1 wardig een buiibo te gebruiken Verpakking Oeclo psijen 4 25 cent AleAr vetkrijobaar Een ware Schal voor de ongelokkige glRchtoflers der eltbevlekking Onanie en geh ine litapattingen ia het beroemde warl Z Dr Rptau Ei FnE ai i Hollaudsche mtfjavo met 27 afl Pni 2 gulden Ieder di aati fle vi rachnKk 4 ke gerolgen thii de Q ondea d Igdt moet het lesen de oprechte leenng Aw het geeft redt jft rlgkB diiixeiid van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVer lagiM bEÏn te Leipzijjr Nuuiaarkt 34 fraueo tegen mzendin vau het bed ook in postzegjtfi en lu eiken boekkuidel □ Il lland i ieiiw Ondergeteekende bericht b j de e lat lijj in do gelegenheid i TAEWEBROOD te leveren van Kckle CelrfericAe HU$Tarwe Aanbevelend A SLiECiT Paiii Expeiler lO g D rtig JUL wordt dit middel intt vertMBend socoes tÜ pqnatiUeBdfl mwrijTuig iMigtwend tegen Rbeoin tkk Jidit Yerkoadheiii pun ophflt ldf i 2 76o n50e dafl ia d mewte wotlnkm Te AfflttarduB bq Uloth Oé bu van Ta m BtMen ttltit t tHrrïHM ind 5 J Kletnhaodel in sterben drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOÜUA brengen ingevolge art 5 der Wet van a8 Aug 88i StaatobUd No 97 ter openbare kennia dat bij hen is irigekomen een verzoekschritt van de navolgende peraoon wa irbij VERGUNNING wordt gevraagd om 111 de bij iijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klem te mogen verkoopcn ak Naam van den Aailduidmg der Verioekcr localiteit J J Scheer Siiooriitraat Q No 209 Gouda rlen 23 Maarl 1900 Burgemeester en VVeihouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER RIEZEIISLIJIST BUaGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gelet op Art 38 der Kieswet Hreogen ter algeineene kennis dat de Lijst aanwijsende de peraonen dte binnen deie Gemucntc bevoegd zijd tol bet kiezen van I den van de Tweede Kamer der Staten Genene raal van de l rovinciale Staten en van den Gemeenteraad door hen op nieuw u vastgesteld en dat dezc Lijst met rle Lij ten der namen en voornamen van hen d van de Kieiersbj t zijn afge voêrd Én van hen die daarop iijn gebrtclit van den 23n Maart tot en met den 3 in Apr a s van des vooriniddaga 10 tot den namiddagt i ure ter inzage van een ieder op de Plaatsebjke Secretarie ncdergelegd tn tegen beuling der kosten in afdruk verkrijgbaar gesteld wordt Voorts wordt herinnerd dat een iefler bevoegd IS iot en met den isn April verbetering van de vastgeitelde kiewrilijst te vragen op grond dat hy lelf of etn ander Jn trijd mafrde wet daarop vooritomt met voorkóitit of met behoorlijk voorkomt en dat de verzoeken om yerbetenng diej met de noodige stukken vrij zijn van xegel bij hen moeten worden ingediend Gouda den a 3 Maart 1900 Btvrgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BultcnIaBüsch Overzicht Hóe het er in het zuiden van den VrJBtaat uitziet was uit de laatste berichten ni t op te maken Wel werd gemeld dat de Britscbe troepen nit de Kaapkolonie op verschillende plaatsen de republiek binnenrakten maar waar de Boefen waren gebleven die deze troepen zoovele weken in bedwang hadden gebonden bleef een raadsel Een telegram nit Bloemfontein aan de FEiJlLLETOX HAUTSTOCHt Naar het f raosdi 7 tEen mooi gevat riep Octave niet zonder eenige verlegenheid Dan heb ik hem zonder liet te weten allerlei onaangename dingen gezegd onder anderen dat hij een lastige buurman was Ik sal hem moetoi gaan bezoeken om mtjn excuses te maken yDie moeite is overbodig mijnheer de mankies en indien gij mij bij mevrouw uwe moeder aan wUt dienen zou ik u in hare tegenwoordigheid een paar mededeelingen kunnen doen waaruit blijkt dat uwe meening over mijnheer Derblay nog wel vatbaar is voor eenige wijziging Het ui mij bizooder aangenaam zijn hernam Octave Ik kan niet anders zeggen of hij h tt persoonlijk een goeden indruk op mij gemaakt In het salon gekomen kaste de jonkman zijne moeder eerbiedig de hand en leide Mijnheer Bachelin is met mij medegekomen moeder Zoudt gij hem kunnen ontvangen Hij wenschte u te ipreken ftVaarom komt hij niet binnen zeide de markiezin Ah daar iiThij Wees welkom waarde Bachelin De notaru maakte een di e buiging vBivogt gij goed nieuws r ging mevrouw de Standard geelt daaromtrent eenige opheldering Daarin wordt gemeld dat ongeveer iOOO Boeren van olesberg en waarBchönlök ook van elders nit de Kaapkolonie gekomen inidelgk van üe Wefudorp naar het noordoosten trokken klaarblgkelgk met het doel noordwaarts te ontsnappen door Ba ioetoUtnd In hêt district Wepener sejnt dezelfde correspondent verder ligt een Boerencommando en te Bloemfontein gaat het gerncht dat er reeds een gevecht is geleverd Ook te Kroonstad loopen gemchten dit de Boeren onder commandant Olivier een gevecht hebben geleverd bg Bcntbnlie tegen de Ëngelschen onder generaal tjatracé De Britten werden met groote verliezen teraggeslagcn en verloren vele gevangenen Uu Frf Ztg meldt dat Dnitscbland ondank de onvriendelijke wijzo waarop Engeland by voorbtiat elke interventie heeft algewezeu toch zal moeten blijven aandringen op het behoud der onafliankeiykheid van Transvaal Met de plannen botrefleiidü Johannesburg heeft de Duitsche Regeering zich niot te bemoeien dat moeten de Boeren zelf eten wat zjj daarmede zullen doen Maar Dnilschland zon zgn verleden verloochenen indien hot toeliet dat de Kepnblieken Werden beroofd van hun onafhankeIgkheid Op den len Februari 1895 toch schreef de minister van buitenlandsche zaken von Harscball aan den generaal te Londen graat Hatzfeldt De belangen van Duitschland eischen dringend het voortbestaan der onafhankelijkheid van Transvaal in overoen temming met de conventie van 1884 en het behouden van den status qno in Delagoabaai En den 30 December van hetzelfde jaarseinde Von Uarschall aan den consul téPretoria Hy die de onafbankelgkbeid vanTransvaal bedreigt begaat een ernstigenaanslag tegen de belangen van Duitschland Tenzg de Dnitsche regeering zich door concessies als de Samoa regeling heeft Qoen afleiden van het vroeger ingenomen standpunt is het niet denkba r dat zt onv erschillig zal bljjven als by de finale regeling dit groote Duitsche belang wordt geschonden De Daily News verneemt uit Pretoria dat den 15den Maart een deputatie van burgers hare opwachting heeft gemaakt bg president Kruier om hem vragen te stellen Beauheu voort Bachehn a gelaat betrok een weinig en de glimlach verdween van zijne lippen Hij ontweek een rechtstreeksche verklaring en antwoordde hVl heb u het een en ander mede te deelen mevrouw de markieim Hij bedacht zich een oogenblik en vervolgde toen Ik ben van tóorgen vroegtijdig naar PontAvenoes gegaan en heb daar met den heer Derblay gesproken Al de moeilgaheden de grensregcling van Het wederzijdsche grondgebied betreffende zijn op bevredigende wijze opgelost Mijn geachte vriend ii ber al uwe voorwaarden aan te nemen Hij acht zich gelukkig u hiermede aangenaam te kunnen zijn Nu indien dat zoo is hervatte mevrouvvde Beauheu hebben wij van onzen kant eigenlijk mets voor te schrijven Zoodra de aanleiding tot den strijd is weggenomen kan er ook geen sprake meer zijn van strijdende partijen Zooals gij het schikt waarde Bach i zal het on twijteld goed zijn Het doet mij inderdaad genoegen te vernemen dat mevrouw de markiezin er aldus over denkt antwoordde Bachelin en dat de vrede tusschen het kasteel en dtfiMabriekv als gesloten raag be schouwd worden Ten einda de preliminairen te teekenen wenscht mijnheer Derblay met zijne zt ter Suzanne u persoonlijk zijne opwachting te Blaken ten minste wanneer mevrouw de mar kiezin de goedheid wil hebben hen te onvangen Wet zeker Laat hen gerust hier komen Ik t en zalts verlangend dien cycloop etns hier te in verband met den toestand en toen het geruststellende antwoord ontving dat de regeering voornemens was vastberaden te volharden tot het einde toel Sterker nog spreekt wat uit Kroonstad van den IBdeii dezer wordt gemeld dat de aanvoerders der Boeren goedsmoeds hot oprukken der Britsche troepen afwachten I Krnger en Steyn hebben de burgers in bet kamp toegesproken Laatstgenoemde zeide dat da Oranje Vrgstaat niot veroverd was al was de hoofdstad bezet Engeland had nu beslist geweigerd de onafhankeiykbeid der republieken te erkennen De burgers biiddeu dus geen kans zjj moesten doorvechten Ook waarschuwde Steyn de burgers er tegen vertrouwen te stellen in de proclamatie van lord Roberts ten aanzien van het nederleggén der wapenen daar de Engelschen immer zgn tekort geschoten in de nakoming van hnn plechtige verbintenissen In do zes maanden zoo verklaarde hy verder dat de oorlog duurde hadden de verbonden republikeinen geen duizend dooden te betreuren De wei kejyke oorlog waa pas begonnen President ICrnger deed tenslotte een h ttStochteiyk beroep op de bnrgers bm te Wyven trgdon voor de vrübeid Hg was overtuigd dat hun zaak ten slotte zou zege pr ileo De republieken zonden hun onaf hankelgk eid behouden I De werkstaking in de mynen van Uoravie en Bob men loopt ten einde De werklui hadden gehoopt dat nog in deze zitting de kortwo werktgd door het parlement zon besloten worden Tot zoolang haddon zg het uitgehouden maar armoede en gebrelc zyn te groot en de stakingskas is leeg zoodat de honger de menschen weer naar het werk drgtt De teleurstelling over dit negatieve resultaat uitte zich in Ostrau in een uitbarsting Van woede tegen de soclalfatische Weensche afgevaardigden die de menseben steeds hadden voorgespiegeld dat ly het met hnn hulp winnen zondAn en hen vermaand hadden om tot het einde te volharden Anders badden zy reeds weken geleden het werk hervat hadden iti t zooveel hoBger hoeven te lyden en waren niet zoo in de schulden geraakt ieen wonder dus dat toen dr Karpoles en Merta ap een vergadering die door 12 000 Irerkloi byge wound werd dezen den raad gaven om maar stilletjes weer aan het werk te gaan de mijnwerkers dén advocaat beetpakten en afranselden en Herta zoo mishandelden dat hy in het gasthuis ligt Al hebben nu de meeste werklui het werk hervat da schade is toch zeer groot niet alleen in de fiiynen zien die onze Rehecle btreek wart jnaakt met rijn fabrieksftchoorstcenen Maar dit ia toch niet het eenige wat gij mij hadt mede te deelen want dit vredesverdrag kan uwe portefeuille niet zoo hebben doen swellen niet wafir Vermoedelijk ziften er weder documenten in die betrekking hebben op ons proces in Engeland V Jditt mevrouw da markt in dat is zoo aot woordde Bachelin een weinig verlegen Indien gy het mij vergunt wilde ik u nog spreken Hij keek de markiezin smeekend aan met een blik die zwijgend afdwaalde naar Octave en Clara Mevrouw de Beauheu begreep zijn bedochnjf Zij kreeg eensklaps een gevoel alsof er onraad moest lijn Maar zij bedwong hare ontroering en zeide kalm tot haar zoon Octave wilt ge eens itaan zien of de noodige schikkingen gemaakt ijn om neet en nicht van het station af te halen f Clara keek verwonderd op haar broeder desgelgks Beiden begrepen onmiddellijk dat de be doeling hunner moeder was hen voor eenige oogenblikken mt de kamer te verwijderen Ze haastten zich aan den wenk gevolg te geven Mejookvrouw de Beauheu s eerste gedachte was dat Bachelin bericht kwafio brengen in verband met den Hertog dè Blign Haar hart sloeg hoorbaar in beur borst De markiezin was nu n de kamer alleen met Bachelin De goede notaris deed geen moeite meer om een glimlachend gelaat te vertoonen Mevrouw de Beauheu verzamelde al hare vastberadenheid en zeide uit eigen beweging Welnu vriend Bachelin wat hadt gij mij mede wegens den langdnrigen stilstand maar ook door het verlies aan loon dat over tien weken berekend op 7 millioen kronen geschat wordt In dienielfden tyd zgn in Moravi 8 millioen dubbele centenaa rs en in Bohemen 24 millioen dubbele centenaars minder gedolven dan gew ooniyk lilt is het verlies dat de kolenbaronnen Igden terwyi het publiek de kosten van dia werkstaking jnet de ontzagigke verbooging van 16 Heller per mud betaalt en de winkeliers in de koleudistricten met achteruitgang en faillissement Zoo is algemeen vetil schade geleden Verspreule Berichten FRtSKKUIC Tydens de Tentoonstelling zal te Paryi ook een congres van tegenstanders van ta baksgebruik gehouden worden De krygsrnad te Oran beeft een deserteur Orika genaamd en die de zoon is van een Oostenrykschen hertog tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld In 1891 deserteerde Orika uit het vreemdenlegioen waarbg hy dienst had genomen en vlurhttu naar JUarokko en vandaar naar Oostenryk Hy begon te studeeren verliet als no 1 d polyteolinische school te Weenen en werd een der leiders van de Jongtsjecbiscbe party In zyn kwaliteit van Ingenieur was hy eenige maanden geleden te Pafys gekomen om een door hem uitgevonden pneumatische rem aan te bieden Hg werd herkend en gearresteerd De rechters hebben eenstemmig een verznek om gratie te zynen gunste ingediend Een apotheker Bardin genaamd die eergisteren te Parys terechtstond heeft onverwacht drie revolverschoten gelost op den president van de rechtbank zonéör deze echter te treffen De dader werd gearresteerd on onmiddeliyk weggeleid DiiiTSCHimi De werkstaking van de 15 000 houtbewerkers te Heriyn is gMIndigd de patroons hebben eenige concessien gedaan Rkoiuko Het heet dat te Cardiff een contract geteekend is voor de levering van 140 000 ton Waleiche steenkolen ten behoeve van de Russische marine By het gro ote drukbezochte lerscbna tionale feestmaal in het hotel Cecil te Londen protesteerden eenige afzonderiyk dineerende heer en tegen de toosten op Ier te deelen f De notarid schudde droevig het eerwaardige hoofd en zeide Hehuu mets goeds mevrouw de markteKin Voor mij die altijd met zooveel heftle de belangen van uw huis heb p gen te behartigen is het een dubbel zware taak u dit te moeten zeggen De kansen van h t proces itaan seer slecht Ik geloof dat gij mij niet de vo le waarheid zegt Bachcbn en dat gij mij nog ie a verborgen houdt hemi ra de maniieein Indien er nog een flauwe straal van hooii aanwezig was fouJt g niet op zulk een bedrukten toon met mij spreken Heeft de Engdsche rechtbank reed een uitbraak gedaan Is ons proces verloren lic notaris had den moed niet om aanstonds teantwoorden Doch uit eene onwillekeurige bewe gmg zgner handen kon de markiezin duidelijk bemerken hoe de zaak stond Zij trachtte zich goed te houden beet zich op de lippen en een traan blonk in haar oog doch in de eerste oogenblikken was zij meer onder den ipvloed van haren toorn dan van hare smart Bachelin waa geheel en al in de war Hij maakte allerlei zenuwachtige bewegingen en telkens riep hij mt De itaak is ook niet goed op touw gezet Die Bngelsche advocaten zijn ezels En inhbligl O indien mijnheer de markies maa aanstorSs mij had geraadpleegd I Maar hij was tóén altijd te Parijs eti zijn eigen advocaat heeft hem slecht gediend Welk een shg voor het eerbiedwaardige huis de Beaulieii t t