Goudsche Courant, zaterdag 24 maart 1900

Maandag 36 Maart lOOO So 8154 38ste Jaargang mmm coimivt l ie uwfh sn Advertentieblad voor Gouda en Otf streken Telelaaa il Ot A V E U T E N 1 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels k Si Centrn iedere regel meer 10 Centen Gr ttte letters wordep berekend naar plaatsruimte lil uuending van Ad ertentiën tot 1 utjr des wdd i TelcftMHi u M Dv t itgave dozelr Courant geschiedt dapelijks mét uitzoiideriiig van Zon on Feestdaggen Oi prijs jH r liritj maanden is 1 25 franco j er post 1 70 Afzonderlijke tNommers VT IF CENTEN lie TIIOI 0 CACAO de TH0I 01 zijn loer aanbevelenswaardig voor k tuieren Heflubht m vnn iiorl die in compticten weuschen OP VMOEE Sociëteit Ons Genoegen Zaal KlpSHTMIN ZONDAG 25 MAART li 00 des avnndn te ocJkl nre TRANSVAAL IN WOORD EN BEELD door H U ï STAVEKKN Kaarten van al lieden verkrüghaar by den Heer 1 ï fWARtHENBtlH en aan de Sociëteit Ons loegen A t 0 2B Op den avond i r Lezing H H Leden Dame en Kinderen 10 25 Niet Lcden f O iO mm mmm Do helft dor netto opbreng ten voordcale der Wctnwti on Weezen der in den strijd gevallen ifourrii uivemeep voor de fijne Wanch Bad en Toilet I Stxiiversïceppoeder voor de grove Wasch enèckoonmaak i I II I Sultanepoeder 1 ♦ oor de gewone Wascli Kcnkenl en Uniülioading I Nrcilit If pi oct Thliity Wosdnbalim Ml Ui fCt Uetilu wiiriiltl Imkuail üii sieroöiml Oii nürtniff ii iiiiililol tflgdii iiIIk Horst Lont Leve rNaagtlekleu enz luwtmlit t Odwnl i n uiik iittwoiiilig ill bijD all ziekttigavallei met go d iferulR iiuin tt wmilon I ryn per flacon I 1 p r pont I 11 TUin i Wo din lf Writ m Imioj o h s V ii iI o ii o k r n p li t D i Uï ra irerklu Mnnkl mooiiliil olke pijnlijke en foTMrJol oiurnlie i elii l iiorlKidin Mol ilma rnir nl 14 laar i voor ungeneealllk ffelMUdeH Iteencezwel e imlnaiis en liijii 162 laar kankerlUdeu geneuu llrunjt küiiiwiik en ¥ n i lilinK lifir Jjljtiyli liy womlüli oiilltloklllgen BI Tsit allfirlei Himl EMji pat pot f 160 per po t f l BOt I Ceatnutl Dopöt voor Ketlnrlmid AplHullr HINIII ütNIIEHN Hokin AiiiaUinlatn Wl RMB dxpAt u bMUlt rnta ainot un die i ckuUe Iiotluk lai A TlflMiny In rnind M llaliiUiik Oaatamiob 0 titT iiroKfirnu te onlfaie enbli kat CeBtrul Itc iAt benden iUkit S A DIlltTlluil Wie cek r zyn il d Eolite BmI CUM to oDtvangon tMuum C ld w oa Tolé pratfnemlogen in dim ü itkwiMO onda im iuwd de oUvtedm Dr lIlohMlli vtmardlgd p i Utl iMohlBe Ib bat waraldbo MabkliaWMOt van Hbl £ StoUtt Kwin tltelM J pTDie 2teU Eikel Cacao ia Ttekutta buwn D n Bkiil OKM it mat nMlk koukt MM lUMMnM canad dmk voor d niyknhirtniik een t a tl i U vu t p ite Toor en kop ChoeolM Ab naeaabiektig drank bQ ganl van diantaM iWita net vator ta ftteaikaii VarkiUgbaar MJ a ToonMMia a 1 ▲ potEakar aas l iM ft Vftó kS QanaiaaharMgenmoidilar raar Hedar knd lunui Matlenklodl AnMterdam Katvaatratt t03 GKRIV BETER adr svooiailii soort SCHOENWKRK aU helNooi liniknlsrii Sciioen m LaanenMgaiji Kleiweg E DO tegenover de KlelWBgsteeg ONTVANGEN alle soorten ttWÊI ll KWM Toor liet s 8eizoon A ntwvii id C SMITS Alle reparatii n en aangemeten werk Indien gy niet will iioesten gebruikt de lülerwege bekrooode en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract iiirio iki uit de Koninlilijke Stoomlabriek De Honinjfblnein van II 1 ¥ Ail M HAIIi £Co UenlIaagJoHonctti VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN aCMAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SOIIAIK Co s Meliantbe ie li lMet midilet der irereld Co S MeliaDthe gmenat KmkbooU ft Co s MeltAntbe freneeet aooirel oud ate joD t Co M ftlotiaath6 miig i Reen tiuisgezin onttiraken Co B JHeliaathe lUuit noortdurend Older SeheikUDdig tMsiekt ft Co h IttellftQtbe llelpt nnberroepetijk ft Co H tteliaQttie ie bekroond mA Kereiliplonia i Co a MellauttK bfkrioml met Ojuii ft Co s Mei anttie is bekroood met Zilver ft Co 8 tteiiaathe is verkrijnliasr in naoooe van 40 € U 10 Vt e f 1 bg I Tb tokken fli iirp U I WIJK iuU m M KOLKMAN Wad4i mt U ItOLLMAN Bodsgrmm PINK8B NUumrMad l lul W 1 VAK DAM Haatlreikt A N vanZI MHKN Schoonhoten Firma WOLF f Co Weetharen 198 r m la D JU IJS BI BS Kleiweg K 100 GoHiJa E H Vi MILD VeenUl B 126 te mida A HOUMA S Moo dftckl Voedings Eiwit owga a e t tSüïe 1 Kilo T0pon beeft evenveel vi eiliitv HAr l als 5 Kilo beet niBdvleewh ff lêO iOO leren Tropon wordt In het tieliiwm onniiildelvk tot eplerweeftlel Kimili r vet Ie vennen Troiiuii heeft t y ttereiii ld gelirttlk ee van krerliten ten BevolKe eoowel liy Ke onili ii ale br eleken es kaa ana aBa aaVMa loeflevoead werden tonder daarvan den Min i ilt te liedervea Door ém rtMHiHfW prre van Tropon kan ln lrrcen het ilUi verachaffêa aoBeranl AgentaB voor Niederland en Kologüan llitrHl i l kH vnn l r 1 yé BotterdwM A ilrlessen CHOCOLAAII A Ilrlesseii ijtvriA A on en hei tttellenden ook voor een aangenaam en krachtig voedsel JMadtm9k niaff m0t rood MaattehappU tot BxploimUe van de Fietorta Bren Kaii wr toor NederUtnO Boomi e éO Botterdam l ci tntrt Brtolil iia e i fatmt H slolIm dmrtt ep hat Mtm rif ¥ Mi ir i vmklMtii Vn l imiMBeM l e Ito AiMft M r enaara afe a MrAarfen H ftttUm mr re ut Jirfi VM yftm Outtm amm oen eaiar aial f Ma n i t ata mV atllata tt S iVWalWm g iiyie M itt l a Warnung rljgrloaar TerkrSfbaar b A BRINKMAN ZOOM te Gouda ZAKBOEKJE VOOR Gasfitters Bouwkundijjen prt Gasverbi utkers DOOR J VHlTiH VAV nOESIiVHdll Directenr der Sted Oanlabrlek VA GOUDA Prijs f e tA FEAHSCHE STOOHVEBVEBU chemLwIie UtsseheriJ TA H OPPEKIIElMEIk 10 KruUkaüe Botter m Gebrereteord door Z M deo Koninf der Belf en HoofddepÓt roer GOUDA de Heer A VAN 8 Az dpeciftliteït roor hei toonieQ eo T rrea van idle tleereo en Oameagarderoben dsook alle Kindergoederen Speciale inrïohting roor het atoom d van pincfae mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkteeden en E Worden naar de qienwste en taatate methode geverfd Alle goederen be z gestoomd ot gevertd vordeu onwhadelgk voor de gezondbad volgens staal bewerltt vHAJVDS MAwASUfV DU Friienips j NOU VEAU TÉS I WiJ verzoeken de Dames die ons gelllna Ireerd modealbum voor het ZomevHrtfoe nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MlJULESJALDZOTAC ofiris Hetzelve wordt dan omgaand yratlH en franco toegezonden Beatellingen van al 25 trance vrg van alle kosten aan hals met S verhooging HcCipedltie kMloor HouoditlN U C ieiiw I ieiiw Ondergeteekende bericht bij deze dat bj i de gelegenheid is TARWEBROOD r leveren van Kekle tieMerteke Mtt arNte Aanbevelend A SLEGT r Mcaw oBorertrotM rof Dr Lieben welbekend imnw uAoiT uiXH UlUm w t net frikrIêknMtk tot Tourtdarende radicale en sekere genezing van alle lelfs de meest hardnekkige isenuwminktett Tuqral oufcstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd okala genezing van elka zwute Blee saoht Benaowdheid Hoofdpyn MtgrÜDe Hartkloppiag Maagpgn slechte ipgiTertttring Onrermogen Impoieni Pollntione eni UitToerige prospectcssen Tryipi fesoli fl 1 6 3 fl Si dubbehflewh 9 JoQK t udajA Oentiaal Depdt Mstth v d VeRte Z4tbomraal DfpÖts M Cl bM fc Co Kotterdito F Happel B Grafenhsge 1 slmnaDi de Jong i Csd Rotterdam Wciff fc Co ftouda n bÏ alle dro ëoDMu Druk van A BBINKUAN Zn 0 liultenlandsch Overzicbt 1 Volgens een telegram aan de Times nit Lonrengo Marqnea van den Bisten hebben president Steyn en generkal Jonbert Zateroag in een groote bijeenkomat van bnrgers te Kroonstad het woord gevoerd en nadrnk gelegd op de noodzakelQkheid om eensgezind te zgn en moed te gouden President Steyn zeide siprekende van Lord Salisbury s antwoord dat do tnrger i niets overbleel dan te vechten voor hnn vrijheid en onafhankelgkheid Züj konden den strijd zes maanden langer voortzetten Hü vreesde niet zooieer de overstelpende overmacht van den vijand als de uitwerking van de verraderlijke proclamatie waarbjj de burgers werden nitgeuoodigd naar hnn hoeven terug te keeren en hun beloold word dat men hen in dat geval ongemoeid zou laten Hij waarschuwde de burgers die verzekering te aanvaarden het zou hen rouwen Engeland w B tot dusver de conventies niet uagdAimen en Hir Alfred Milner had gezegd dat het Afelfcaandei dom moest uitgeroeid worden Gedachtig aan deze feiten moesten lij slavernij ett knechtschap niet ala erfenis aan hun kinderen nalateif In Frankrijk waar vvor meer dan een milliard in de gondmijneid gestiAen is bondt men zich natuurlek druk bezig met de vraag of de Boeren e zullen gaan vernielen De New York Herald heeft er een interessant artikel ever van een bekend financier Hij zegt o a Do Ëngelsche vlag wappert in de hoofdstad van Oranje yrjjstaat en toch gaan de stukken van Afrikaansche mvnen belangrijk de laagte in dat schijnt zeer in tegenspraak te zijn ik zal het echter verklaren De goudmijnen aan den Band zgn onderpanden iu handen van de Transvaaische regeering er valt niet aan te twijfelen of de rogeering zal als zg overwonnen is dreigen de mgnen te verwoesten om betere vredesvoorwaarden te verkrijgen Ten gevolge van krantenartikelen met tendenzen dalen do stukken en worden gekocht door wgzere n6den die weten dat van een bedreiging tot een uitvoering nogeengrootff etap is en dat wat et ook gebeurt de Boeren slechts de machines en explotatie gebonwen kunnen vernielen maar het erts niet uit de mijnen kunnen doen doen verdwijnen dat toch altp bet actief van de bezittori vertegenwoordigt Dit de artikelen van Henri Dupont in do Revtte SudAlricaine ziet men dat sedert FEUILLETOX HAHTSTOCH r Naar hcft Fraoaoh 8 Inderdaad èl een sl Asmam de mark zin Het is de rufne vani mijn soon en mijne do Ater Bachelin trachtte kalm en eerbiedig te luisteren iv af hetgeen de markiezin gJQjj zeggen Het proces was onherstelbaar verloren Kans o hooger beroep bestond er diet Eit was niets meer aante verheipen Een ongeluk komt zelden alleen begon de markiezirl w der Het zou mjj niet verwonderen indien gij mij nog meer treurig hadX te telgen Doe het gerost Ik geloof dalt geen andere tijding mij pqnlijker zal Jconaen ti effen dan die welke mj zooeven he t t gebracht Ik sou nietsr liever wenschen dan die laatste overtuiging met u te kunnen deelen mevrouw de markiezin Maar ik weet hoe fijn voelig uw bart is êfi ik vreps dat ct gcïdeljjlc verlies minder zwaar zal wegen d n het andere bericht Mevrouw de B ulietl verbleekte Zonder omwegen vfoeg zij Weet gij iets van den hertog de Bligny Mevrouw de markiezin had mij opgf ragen nauirluurige berichten in te winnen omtrent het en en laten van mijnheer uw neet Ik heb aan het uitbreken van den oorlog de stukken der voornaamste mgnen 25 A iO pCt gedaald zijn een verlies zeker drie of viermaal zoo groot als de vernieling der mjjnen zou veroorzaken Het volgende voorbeeld kan men aanhalen afgaande op de cglors die het materieel van do Compagnie Robinson in zijp balans vertegenwoordigen berekent men dat de totale vernieling van het materieel slechts een verlies van ruim zes gulden per stuk zou ten gevolge hebben Hier moet bijgevoegd dat de Boeren noch wilden noch woeste gekken ziJn mnar integendeel zeer verstandig zij weten zeer goed dat als ze de injjnen zouden vernielen dit geen ander resultaat zou hebben dan Engeland verbitteren en hun vredesvoorwaarden veel harder te maken In Italië is een dergelijke parlementaire strijd ontbrand als in Oostenrijk en in Duitschland Terwgl echter In Dnitschland de ob structiepolitiek der oppositie voorloopig heeft gezegevierd en het ten opzichte van veranderingen in het reglement van orde nog slechts bij bedreigingen is gebleven gaat de meerderheid in de Italiaansche Kamer tot daden over Er is een voorstel ingediend tot herziening van het reglement van orde waardoor men de obstructie politiek wil breken Dit schijnt bedenkelijk Het kan natuurlijk slechts verbittering en nog grootore verwarring wekken Het ministerie heeft zich onzijdig willen honden en de beslissing over dit voorstel aan de Kamer gelaten Odnoodig te zeggen dat de linkerzgde totden uitersten weerstand bereid ii De zittingis eergisteren gewgd geweest aan het beginvan het debat over het berzieningsvoorstolen terstond heeft de oppositie met een stroomvan amendementen ook hiertegen weer obstructie gevoerd Het is niet te voorzien ofhet voorstel ooit zal worden aangenomen euzoo ja wanneer Zoodat de tegenstanders van de obstructie juist door het voorstel den geregelden gang van zaken nog meer hebbon belemmerd Een Kamerontbinding is in uitzicht gesteld Verspreide Berichten Fhankbuk Er is weder sprake van het honden van een groote vlootrevue bij gelegenheid van de tentoonstelling zg zou te Cherbourg worden gehouden en alle mogendheden zonden er toe worden nltgenoodigd die opdracht voldaan en weet thans dat de hertog de Bligny feeds zes weken lang te Parys vertoeft Zcs wckeïii nep de markiezin met schrik en veyrbazing lEn wij wisten van niets I Mijnheer uw neef sil ook geen moeite hejjben gedaan om u daarvan kennis te geven Hij is niet bij ons gekomen I Ën nu komt bij niet na het bericht van het ongeluk dat ous igetroffen heeft i Want hij heeft er toch stellig reeds van gehoord nietwaar Hij is een van de eersten geweest die den uitslig van het proces hebben v eriiomen mevrouw de markiezin Mevrouw de Beaulieu schrikte hevig öij hebt gelijk gehad Bachelin zuchtte zij ffDit is voor tmj een oneindig veel zwaarder slag dan het gcldwijk verlies De hertog de Bligny heeft ons dus trouweloos verlaten Nü wordt alles i mij duidelijk Hij heeft niet gestreefd naar Clai a i liefde maar alleen naar het geld O het schijnt wel ot men zich in onzen tijd om niets anders en beters bekommeft dan om het bezit van veelgeld Niet de edelste of schoonste maar de rykste vi ordt opgezocht en gevleid Nu wij arm zijn geworden keert men ons den rug toe Bachehn had met eerbiedig zwiigen deze hartstochtelijke ontbo ezeming van een beleedigd moederhart aangehoord Hij voor zich intusschen had cenige reden om over dtfeen loop van zakep niet geheel en al ontevreden te zijn Toen de markiezin ophield met sprekeh begon hij wel een weinig verlegen en met hooggekleurd gelaat fMevrouw de markiezin ik geloof daf gij met volkomen biU k handelt wanneer gij in éen adem De Alpen aan de zoidoostelgke grens z q bedekt met een saeeuwlaag van b fna een voet dikte Mahmoed Pasja do zwager van den Tnrkschen saltan en zyn beide zonen die eenigen tyd geleden uit Kon8tantinop l ontvlocht yn ïQllen Parp verlaten Voor het redactiebareao van de antisemitische Libre Parole is gisteravond gemanifesteerd T o redacteurs hadden aan een ballon voor het hais een misvormden boegen hoed gehangen waarmede zy doelden op den hoed van president Loobet die bö de fredrenneu te Aateuil werd ingeslagen Betoügingen van verschillenden aard ontstonden en do politie moest van tyd tot tyd tnsschenbeiden komen De Ugae de ia Patrie fran aise heeft eergiatercnavond in een plechtige vergadering te Colombes generaal Morcier een eoresjerp aangeboden Buiten de zaal werd den ganïichen avond gemanifesteerd en generaal Mercier werd toen hy bet gebouw verliet uitgejoQwd Belqik 2000 Stakende wevers te Hamme OobIVlaaiiideren hebben gisteren verscheidene winkels geplunderd De gendarmes trachtten vergeefs de menigte uiteen to jagen Uit Termonde xyn troepen ontboden De palr i s hebben don stakers loousverhooging aahg eboden De kapitein van h t Kngelscbe stoomschip Nordstar dat 13 aart j l nabg Helgoland niet gesalueerd had voor een Duitsch oorlogsschip aan boord waarvan zich keizer Wilhelm bevond is door zyn reedors ontslagen Dezen hebben evenals de Kngelscbe regeering den keizer hun veronttichaldigingeu aangeboden Eergisteren heeft de koningin een bezoek gebracht f an het militaire hospitaal te Woolwich waar zg zich 1 i nar mpt de gewonden onderhield Onderweg word H M door duizenden geestdriftig toegejuicht BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL VWÊCeUB USIflKH Zitting van Vrpag 24 Maart 1900 Ter behandeling bleef nog over oj do overgangsbepalingen het amendement Schaep al ome tijdgenootcn voor een tlerjfelijke handeÜDK aanbprakeiijk stelt Er zijn ook in onxen tijd mannen die schoonheid deugd en verstand nog steeds als de ijeste gaven in een vrouw beschouwen zich bij hun keuee daariloor alleen laten leiden Ten minste ken ik er éen van wien ik dit met gerustheid durf ieggen Wat bedoelt gij vroeg de markiezin verwopderd Eenvoudig dit vervolgde Bachelin Kenmijne vrienden heeft sinds lang een hopeloozeliefde opgevat voor mejonkvrouw de Beaulieu Hij weet dat zij verlootd is met den hertog deBligny en heeft daarom aan zijne gevoelens metgeweld het zwijgen opgelegd Maar zoodra hijverneemt dat zij wederom vrij is zal hij niet nalaten te spreken ten minsten v nneer gij hemdaartoe vergunning wilt geven De markiezin tieek den notaris ernstig in het gelaat en vroeg Gij hebt waarschijnlyk het oog op deij heer Philippe Derblay is het zoo niet rja mevrouw de markiezin aan hem dacht ik af oordde Bachelin Het was voor mij geen geheim dat mijne dochter grooten indruk op hem heeft gemaakt hernam de markiezin Ik weet dat hij in deze streek de algemeeoe achting geniet Maar gij schijnt u al bijzonder voor hem te interesseren waarde Bachelin Behoort hij tot uwe bloedverwanten Dat niet maar toch ben ik reeds jaren met hem op vertrouwelijken voet De va pr vandez n Philippe was mijn beate vriend Ik heb de beide map om de leerplichtwet op sen ader bt ie wet vast te stellon tijdstip in te voeren t e heer Schaepman zeide tot toelichting dat het amendement geen wantrouwen tegen de regeering bedoelt overtuigd dat zQ lal Bakq en du belofte tot tegemoetkoming aan bittijke eischen van bet bizonder onderwerp t Oode ziet hij deie regeering heengaan maar zijn amendement bedoelt te weten ot de meerderheid der Kamer even tegemoetkomend is met het oog op de zware concui ro itie die het bijzonder onderwijs wacht Uitstel van invoering is ook daarom wenicUelijk omdat de Kamer nog in het ome kere verkeert omtrent de wijze en hettjjdBtii van tegemoetkoming Het amendement wil geen afstel maar wil het mogelijk maken ran een nationale wet te verkrijgen De Minister van hinnenlandsche zaken verklaart openlijk namens de geheele rogeering de aanneming van het amendement ten sterkste te ontraden hoe vriendschappelijk il het zeer destructief Zij kan niet moowarken de ieerplichtinvoeriug afhankelijk te maken van later toor te stellen wetten Legde de regeering zich er bij neer dan eerst begint bet marchandeeren eu wordt de leus zooveel subsidie anders geen leer plicht De rogeering alle presaie verwerpende herhaalt dat door de invoering van leerplicht het bijzdnder onderwijs ook tuaucieel niet in ongunsl iger conditie zal komen Z j zal een ontwerp gereedmaken met al den spoed die het belang der zaak vordert Om deze en andere redenen acht de geheele Regeering hot am dement onaannemoiyk en hoopt z dat de heer Schaepman het lal kunnen intrekken De heer Lohman verklaart dat het atollen der portef nillei naestle weinig indrnk op hem maakt maar erkent dat de herhaalde verzekeringen van den Minister dat bij zal letten op de billijke eisclien van het bijzonder onderwas baar Indrnk op hem niet gemist hebben en he n het vertrouwen schenken op de toezegging der Regeering dat naar hü hoopt door den beer Schaepman zal worden gedeeld Hy geeft hem dut in overweging niet een proef op de Kamer te nemen De beer Schaepman herneemt dat bjj dien raad zal volgen vooral na de zeer stellige en eerlijke verklaring door den Minister na melis de geheele regeering afgelegd Hiervan acte nemende wenscht hy do meerderheid niet te stellen voor een proef die nog later kan volgon en trekt by dus zijs amendement in Op de door den hoer Mackay geuite vree dat de invoering van het herhalingsonderwys kinderen Philippe en Suzanne van jong at gek nd En dit mevrouw de markiezin zal ongetwijfeld bij u als verontschuldiging voor mijne bemoeiingen kunnen strekken Volgens mijn oordeel heelt Derblay maar éen gebrek namelijk dat zijn naara niet geschreven wordt met een apostrophe D Ërblay Maar wie weet indien men maar eens ging zoeken of men nog niet voorvaderen zou kunnen vinden die hun naam aldus schreven Zij zijn van een oude tamilie Laat hem gerust zijn naam behouden en niets daaraan veranderen I Naar hetgeen gij zegt draagt hij zijn naam met eere en dat is al heel veel Het wordt een zonderlinge wereld Aan den eenen kant zie ik den oud adellijken hertog de Bligny die tnijne Clara ontrouw wordMmdat zij arm is en aan den anderen kant den burger DerbUy die de liefde tracht te winrifen van een meisje van wie hij weet dat zij haar lortuin verloren heelt En moet men dan nog vragen wie van deoe beiden in waarheid een edelman is Mijn vriend Derblay sou inderdaad overgelukkig zijn mevrouw indien hij u aldus hoorde spreken zeide de notaris 0 vertel hem niets daarvan viel zij hemaanstonds in de rede iMijne dochter is veel tefier otirooit van iemand een weldaad aan te nemen Waftneer haar verloofde haar verlaat omde reden die gij hebt genoemd dan zal zij naarik meen te mogen voorspellen nooit van eenander huwelijk wdlen hooreh Dei notaris beet zich op de lippen Utrdt nrvtlfJ J Ij 1