Goudsche Courant, dinsdag 27 maart 1900

Dinsdag 37 Miial t 1900 38s e tlaargaii A TTEXTIE V p BiiB TARD NifiEBOBSTELS m KiHIM i o 8155 rwÉtmimmÊmm t 4 mmmi mmmi Vteiiirs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken allecD welke voorzleo zijn vaD mijn naai en opschrmgaraiide worden steeds mei groot Succes verkocht bij H P V WIJNCIAAKDEl Gouda r TeMMin o 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De piijs per dne maanden is 125 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏJF CENTEN t Tolrfmn ADVERTENTIEN Worden geplaatst van 1 6 regela k 60 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiuending van Advertentien tot 1 uur des midd Haast UI Haast ü i og slech 8 dagco lf M Een ieder profiteere nog deze 8 dagen an de buitengewone lage prijzen waarvoor de nog voorradige Gouden Zilyeren en Nikkel Horloges Pendules Régulateurs nog enkele stuks Wekkers 4 Barometets Muaekdoozen Phon grafen 15 Qld Violen Vieolkisten en nog eemge fantasie Klokjes TOTAAL WORDEN UIT EPROCHT Zi © cL © pxi5z ©ap ppvp ll©s sasL©t © rs an ti © A UITIEI BOGAARD Horloger Oosth Veh B 16 VERHUIZINGEN RINfVEN en RUITEN DE STAD TaDiiten 6ordiinstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz ènz m Firma B DE JO G PaiH Exptltcr Dü JuimtdKltnid B IS lil ja t j f iil lll wti i niiw a aii4 tiiu Bhnaa k lMktTw oi k i4 M ïC Jï Q HGmpaiuj o ad a i a d BOELHUIS wi roiitiint get l op WOflNSDAG 18 Al Rn WK 9 morgens te nrenj wui de Boniwmanswonlng van den Hoer B STREEÏ AND in do Voor Willen S 22 ten oïsr M N J KOEMAN tr Haaslreclit va K 13 BESTE WM met de Kali ol gekalld Uebbondc 6 Pinken enige Varkms eenigo Kalveren oni Gofwt ondrrhonAni Bouf en itelkgereedsckappen als I Boeronwagons JCaasbrik Vracht wagop Blok agon i broode en 2 bitialle Sclionwen Kruiwagens Uadder Kaabplan ken Sümdaardt Knlpm Htatw Tobben cm Mtubeien en Huisraad Bedded en Beddegoed en liotgeen meer te TOorMfln ïal worden gebracht s Mltgen v64rdeverkooping afgenummerd te zies InlicMingen n to Jwkoinon bü gcnSemdLn NoUrtl KOKMAN te Haa strecht Telephoonnet Gouda Abannemtnt I 4 i voor poroeelen bmnon en kring van K M i gelegen Aanleg CU onderhoud gratis H t net Is aangisloten aan liitRlJk Inter commdnaalburoan On 1 Maart JOI v erkregpn aboiuienitiilen i milruitiiujivoorwaard verkijigbaaraan Uet B r iu AfHlKR UE VlbCHMAUKt Kort overïlotit oaiac PrljM3irint van al f 16 60 per 12 flesa lf 12 S 12 12 flesch 15 18 1 50 175 5 225 SHERRIES Pak en Gold DryEOODE en WITTE PORTWUiNENMADERA S droog on loet VERMOUTH U Tnrin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i 1 175 I 226 f 275 J 825 1 375 en SCOTCH WHISKY BOI IDEJ IJX ill Per Fl Per Ank I O 66 Nto 1 27 75 LISTRAC 31 36 48 63 84 42 37 50 47 075 0 86 1 125 2 Jï CHATEAD VAIiROSE St ESIEPHE8t EiOlilON 1891 PAUlfltAC 1893GRAVES Witte Bordtani SAUTKRNE ZEIiTlNöER Moeiel BOURGOGNE Ba De M chen sn m de pr ttnbegripeneB urdeni Sct per stuk témggenomei gBti elke hoofeelheid verkr gbaM bq De Briwa T CBEBAS Goud Auïlscpllselie Taiidpoeder en Anil§epllseb Moiidliiictuur van CASSVTO Tnm aWs te Gouda OVERAL VERKRIJQBAAB 4gent voor Nederland G IJSSELST IJN Blauwstraat Gonda t0O8rtkoop6taen soliBdst adre voor Vervoer van IniMiedel iMwel biouen ala hnton d tad met gMloter wageni B A ORAVES l KUr Bleekei ssingel 287 ttle irordttegm rroniMrlaehatUvenekera d w T rtroiiw o mm um mUk hkmkiBKk 4 k UflK numMt mltiuMklMtluk JN kn TW Taju m Budan I a n M fc ittete Slemppoeder bj l WOLVr Sl Co E STHAVEN 1 8 OP VERZQEE r Sociëteit Ons Genoegen Zaal KHN6TM1N ZONDAG 25 MAART 190Q des Monda te aekt ire TRANSVAAL IN WOORD EN 6E li9 door H C V STAVEREN Kaarten van Terkrugbwrbf den Heer J T SW ARTSENBURG en aali de bocieteit Ons Genoegen 4 1 025 Op den arond dar Leang H H Leden Dames en Kinderen 1025 Niet Leden 1 0 40 De helft der netto opbrengW t n voei deale der Wednw n en Wee en der in danstrfld gevallen Boeren OB nr k ya A BRI1 ¥AH AZ Buitenlaodscl QverzIclil De Ind Beige acht het niet onmogelok dot thans de eriode van gemakkelglfe overwinningen voor Lord Rjbertt voorb is dat thans de oorlog in een nieuwe phase is gd treden de laatste maar ook de moeilokste Dé presidenten brengen de Boeren bgeen en bereiden zich voor op een hardnekktgen en wanbópigen tegenstand Dat Londen iets te verbergen beeft blgktnaar het Brnsselsche blad meent ook nitde mededeelmg betreUende het ontzet vanMateking De jDaily News weet te vertellen dat nit een door het departement van oorlog ontvangen telegram zon z n al te leiden dat Baden Powell ontzet is maar dit tele gram niet pnbhceert omdat er ge reosd wonlt voor eon lont in het bericht Wie zon Maleking ontzet hebben P vraagt de Ind Beige Kolonel Plumer die b j Lo batsi met groote verhezen is torn gcslagon en waarschgnlgk zgn kamp by Bamoutsi heelt moeten ontrnimen om tomg te trokken naar Craberones waar volgens Botrenberichten opnienw gestreden is Goneraial kitchener die zich te Prieskl bezig houdt met Al ondjor werping dor rebellen 01 Vethutn wiens colonne te Foui thten Streams door de Boeren wordt opgehouden f Er blfjtt slecht één mogelykheid over en dje iB dat de fioereA het bisleg van Male king hebben opgeheven maar daarvan was geen sprake en dairvoOr geen noodzakeluk held teminder daar LIolI in staat bl kt niet alleen Maleking te blijven omsingolen doch tevens Plnmcr op een alstund te houden M t belangstelling worden dan ook de ver dere berichten van het oorlogBtooneel te ge moet gezien maar et lE weer als altpos wanneer er wat gebSird i wat l ngeland onaangenaam kon aandoen Londen zwygt en de kabel ook 1 Men vindt in de Engelsche kranten vreem de politieke berichten d inrop neerkomend dat de Regeenng dreigt met ontbinding van het Lagerhuis indien de oppositie zich te zeer Terzet tegen een imperialistische regekng van de zaken in ZnidtAlnka Zoo o a de Standard De Westminster Gazette komt met kracht op tegen zulk een politiek Konmgin Vict ia zal inderdaad 2 April op reis gaan naar Dublin Vroeger heette het altjd dat de onde vrouw het voorjaarsklimaat met verdragen kon en zg m dezes tgd naar t Zuiden moest Nn sleept de politiek haar overU heen alsol het een jeugdige sterke dame was FEVlLfjEJOK HAlUSKKHi Naar het Fraiisoh Wat er ook moge gebeuren mevrouw de mar kleziit hernam hij ten laatSt vergeet niet dat Philippe Derblay geduldig ral blijven wachten arvDor ken ik hem goed genoeg Het leed dat u heeft getroffen aat ook mij zeer ter harle en als ik u intU9sclttn nog éen goeden raad moge gevten 4i n is het oezè zeg voorloo nog me tan mcjookvrouw de Beaulieu De mogelijkhei 1 bestaat dat de hertog de Bligny nog tot inleer komt Griyiebt geli k en ik zal uwen raad opvolgen Maar san mijo zoon wil ik tocb de volle waar heid medcdcelen Hij moet volledig kennis dragen van deze ramp Mevrouw de Beauheu ging naar het raam en wenkte haren Eoon die öp het tcüras was blijven op en neer wandelen Zooder letr kwaadst te ver taoeden kwam hij binnen eo vroeg schertsend Welnu IS de zitting al op geheven of wotd ik vitgCDoodied deel te nen n n uwe beraadsla kik wil u op de hoogte brengen van de droc ïRe tijdingen die mijiftiecr Bachetin ons heeft V Rebrwiit en die mu heng hebben geschokt wide Wniw de i chelin ernstig Meevallen zal de pntvangst te Dnblm niet Er zal veel zorg moeten worden gedragen om de nationale Ieren op een alstand te honden wil men demonstraties voorkomen on doch ter van wjlen Parnell scbrgtt over de komst der Koningin in Freemans Journal een briel waarm zg als haar meenuig uitspreek d4 het doel van het bezoek geen ander is dan het aanwerven van soldaten te bevorde ren De Koningin zoo leest men treedt dos thans voor ons als het hoold van eep legor dat in den ijegel geen kWartii r geelt enge vangenen zoowel als parlementairen die met de witte vlag naderen vermoordt Hoe zal het waa r chtig gevoelen ol wat hot waar achtig gevoelen z n moest van het land zich kunnen uittn zoodat bPdriegluko toejuichin gen en ongepaste blgken van gocdliounng worden gesmoord Eenvoudig door de stem men eener ontzagljke menigte liederen aan hellende welke het b ist haar gezindheid ver tolken bov het lied op Panl Kruger door mgii zuster gecomponeerd Wat de versierin gen betreft ons voegt geen andere kleur dan hot zwart hen eerste gevolg van Engeland zeil gewilde moeite m Znid Alrika is dat Rus land bd machte is gewteest om in Klein AziS aan John Buil een vlieg al te vangen De Russische diplomatie heeft Vaar t met de lingelBche om i oncessies van den Sultan be delde het pleit gewonnen De mobilisatie van het Zwarte Zee eskader en de leitelgke bedreiging van Russische zgde deden den Sultan besluiten om door den zuren appel maar heen tfe bflteii Reeds meldde een telegram dit Konhtantmopel aan de limes d de Saltan in alle Russische eischen hcolTtoegestemd ïn werkdok is nu van Abdoel Hamid eene Iradé verschenen waarbu de Russische aanvragen of liever eischen toegestaan werden zoodat in het noord oosten van Klem Azié slechts spoor wegen aangelegd mogen worden tit door den Turkschen staat ol door Russische maat schappgen Daarmede verplicht zich das de Porte de Rnssische concessionarissen te be voorrechten wanneer zg spoorwegen naar de Russische grens en de kust vah de Zwarte Zee met met eigen kapitaal aanlegt en zeil beheert Betrekkelgk den aanleg van spoor wegen aan de Perzische grens béhoiidtzich Rusiahfl een overeenkomst dienaangaande met Turkge voor De overeenkomsten zgn blgkbaar met deze TiVkBche verklaring met geëindigd Er ver luidt nl dat de mtniitei van justitie wei gerde het m den ministerraad genomen be sinit te teekenen en dat hg zgr ontslag J De oge markies veranderde eonsklap van toon Htj keek zi iie moeder met bezorgdheid aan en vro vWat IS er dan gebeurd fB 8te Octave onze vriend Bachelyi heeft uu Engeland bericht ontvangen V Ov r ons proces J Octave kwkm eemge schreden nader nam zijne moeder bij de handen zeide Wij hebben het verloren nietwaar f De markiezin keek verbaasd op Wist gij het dan reeds stamelde zij verrast Ik wi t het niet maar ik had het amds lang Kevreesd Trouwens ik voor mg was overtuigd uat dit proces moest verloren worden Ik heb mij lus reeds lang op het verlies voorbereid De eemge raden waarom ik met schnk teken dit oogenbhk opzag was deze dat daarmede ook Clara s fortuin gemoeid is Maar er is een uitweg Aan haar vermaakt gij de geheele erfenis dan lijdt ZIJ eene schade En wat mij betreft moeder ik zil mij zelve weten te redden De markiezin was innie getroffen reikte Octave de hand en eide tot Bachehn Mag ik eigenl jk noR wel klatten dat ik zulk een zoon heb F En terwijl zij Octave omhelsde zeide deze evcBMer bewogen Geloof mij moeder de op offering is voor mij zoo groQt met Ik wil gaarne iets doen om mi ne zuster g j kig te maken Maar nu nog iets Zou h ook mogelik zijn dat het langdurig stilzwijgen van onzen leef De Bligny daarmede m verband kan staan Oij vftrxist u mijn jongen eide de markieziiL haastig neen óaiton tal stellig ingeditad heeft Doch daar heeft dehooge politiek niet mee te maken De Russische spoorwcgvoorrechten moeten op de villajOts KaltaBuni Siwas Trajiezunt Krzeroem en Warf betrekking hebben dus op do lijnen in het noordoostelgk deel van Klein Azië In diplomatioke kringen is men van mee ning dat er in de toekomst in het geheel geen spobrlgn zal orden aangelegd on dat het er Busiknd alleen oni te doen was te zorgen dat er van Siwas naar de grenzen geen spooruegverbmding komt daar die van groote strati gischo betcokenis zon zgn Dit zg nn gelaten oof wat het ia In i der geval heeft Rusland een diplomatieke overwinning behaald en de l ngelschen moeten dit op het oogenbiik rustig aanzien In het Lagerhuis heeft Brodick de onderstaats secretaris van buitenlandsche zaken zich niet hg machte vcrklaiird iels naders over de onderhandekngeii tusschon Kusinnl en Turktio mede te deolen Het andere woorden het Engelsche gouvernement staat er geheel bmten Niet zoo echter de üuitsche fegeermg die tegenwoordig mede profiteert n des Sultans vrggevigheid Volgens de Voss tg heeft de Porte om Dnitschland eveneens tevreden te stellen besloten do concessie voor de poori eglgn van Angora aan de Dnitsche aanvragers toe te staan Die spoorweg zal met Ornitmh kapitaal worden gebouwd en bovenijlen zal Duitnchlaiid nog andere on cessies krggen i Klein zi Zoo zien wg de mogendheden dralen om te intervenieeren maar zich daarentegen als wolven ha sten om oit Éngelands moeilgk heden voor zioli zeil te halen Vat er uit te halen valt En naarmate John Ruil zgn hand dieper m het Afrikaansche wespennest bteekt zullen zgn bengdeis hem nog m er voordeelen ontlutsolen Midden on Oost Azië Wachten om zoo te zeggen op do hand der machtigen die onder vrees voor derden den buit tlurven grjjpen De leden der Verzoenings conlerentie tus sdieo Duitscbers en Czeeben komen dagelijks van s morgens tot s avon nu eens in sub commissies dan weer in plenum b een en naar het schijnt kannen de heeren nogal met elkaar overweg Ze hebben tot na toe ten minste geen ruzie gekregen en de minister president de heer Von Körber bepaalt zieh er fbt om historisch e stratntiach n teFiaa te l6Terensvoor overeenkflmsten zondof zich zeil bepaald voor het een ol ander te ver klaren Op deze wgze is men het eens ge worden over de taai der gemeente en dis trictsambtenmren tot op een netelig punt na 0 miak u mot ongcryst moe Ier ik al 3e n niet uitdagen leide Octave met eenigen trots Wanneer Gaston de liligny Mie beloften schendtomdat zijne bruid hem geeu twee millioen kan aanbrengen dab zou het iH pipden ons zijn bijhem stappen te doen om hem van ccdachten te doen veranderen J Goed gesproken mijn zoon zeldc de mat kiezin tfOed gesproken mijnheer de markies her haalde Bachehn Indicji mejonkvrouw de Beiiilieu met meer begeerd worlt door mannen die h ar wenschen om Kaar geld dan zal de ttjd komen Waarin zg de liefde zal winnen van een man d e alleen luister naar Ie stem van zijn hart Ën met d ze woorden nam de notarts eenigszins haastig afM Éid van mevrouw de mirkiezin en van mijnmer de markies zijne hooggeëerde chenten en ging zoo vlug als zijrje oude èveenen dat toebeten d weg op naar Pont Avesnes m Bachehn bad gelijk had Het was inderdaadinijpheer Üerblay geweesf dien de jonge markiesde Beauheu in het bosch van Pont Avesnes hadontmoet Bij zijn haastig heengaan speelde omDerblay s lippen een zenuwachtig lachje en hijzegende zijn goed gesternte dat ham weder eenschrede nader had gebracht tot haar die hj zoovurig beminde Al voortgaande schiep hij zich allerlei illusien voor de naaste toekomst Ongetwijfeld zou de nuirktcs vroeg ot laat te weMn komen met wten ten minste welke taal deze ambtenaren nl zullen gebruiken tegenover de R jksambte naren Over deze kwestie is wel gedobat teerd maar tot nn toe zo de gievolg omdat zoowel de rogeering al d woordvoerders der zechen en Daitscbcir j tftc slissing en verantwoording met goed voor hunne rekening durlden te nemen en wellicht zal men ook met terstond tot een besluit in dezen komen omdut de Conferentie uiteen gnat als de Landdag van Praag bHoenkomt on dat IS heden Ven mag no mot belangstelling uitzien naar hetgeen dit lichaam verrichten zal ol het misschien niet weer bedorven zal wat door de ïortrouwol jko beraadslaghigen der onlorentio is verltregen dan wol ol het den Landdag ten minste zal gelukken de wet in zake de autonome besturen onder dak te brengen Verspicide Beripliten iniNKRUK Heden zal te Dgon het standbeeld voor Garibaldi worden onthuld Het hotel in de Avenue do Bois de Bon Ingne te Pnrgs dal bestemd is igdens de TentoonstelliiiMÉat verbl l te dienen aan de vorstelgke beWlkers is geheel gereed Eergisteravond is een chip onder Engelseba vlag op 0 groote riedo ii loiiloh langs de kUht gevaren blgkbaar om vuarn mingen te dien loen het laartuig rirb ontdekt zag koos het zoo sii I mog l k zni Dl Russische Middi llaiidschi zee uskaijor zul dezer dagen een bezoek brengen aai de haveiH V lila Iranca en Ajaccio Bg die ge ligenlieid zullen van overheidswegi leesten worden georganiseerd Alton is sedert b j uit dege aiigenisontslagen is druk aan litt studeirui in n jver heldsondcrnemjngüii en i enige grooto l ar sche labneken hi bbon reeds 7 jn advies mgi woniien gn vrienden veizukirin dat hy binneneeni e jaren zjjn eerste millioentje verdiendzal nebben ZWlTBEaLtHD De regeering van bet Stanton Waadtinnd heeft bg den Bondsraad geprotesteerd togjjn het onlangs door don bisschop van Sitten uitgevaardigde vastenmandaat dat gischrf voh lijden getest van middeleenwscho onver t dranPamheid mets is dag ei n heftig strgilirhrilt tegen het Protestantisme De hertog van Orleans en de gravin von Pargs zgn t Sevilla aangekomen 1 e her hij in het bos h hil gesfttpken en h l wia na genoeg zclfctr dat de e i lm ri dan met genoeg jn loli denken aan die eerste persoonlijke kcfinisina l ing met lemanl dien hj zich nooit an Ier t Hn als leen lastigrn b lunnan hal voorgestel 1 Wie weet ia chien zou hij lïerblay rUrt in ie nabij heid komen van de aanbid lelijke Clan Hg zou met haar kunnen spreken Bij die gedachte begon het hein voor de oojjen te schemeren Want het stond vo jr htm va rt di Bhgny zou t ïru kome v Het wis f elgk dat fèinan 1 liM lvclr zul e En toch neen hy wwt het zijne hope ooze lief Ie kon tot niets lei len Het hoogst wit hu wellicht zou k mnen vèrkrijf en ou eene uiinofl diging zgn om het huwelijk b j te wonen van haar die hg vooc zich civc als vrouw Jmd geku n Want het stond vo jr hgfli va rt dat de X ttyav de WIS immffr onmo iIk eetic vro iw werd bemind 4e dwaashen koni heblwii hire hefJe te vera snaden En zelfs watinecr de hertog i iph terugtrok daq zou immers aanitond i ten schaar van amlere pretendenten gereed staan hare gehj ken door adellg e geboorte Hg de nvondige burger zou mets meer dan nélerbiiigende vnendelgkhei mogen verwarhtcir die evengoed voor onverschillige koelheid kon gel ten llij ging in gedachten z j eisten levensloop na en legde zich mwiUekaung üe vraag voorhof a verleden hem met hf t reeht gaf op een gelukkige toekomst zooals hij die w schte Na dcf liike atudién aan de Polytechnis e ho 1 had hg to dertgd met den centen prgn die inrichting verUten en zich dadrna in 4e praktijk van het mijnwezen begeven