Goudsche Courant, dinsdag 27 maart 1900

uBdree tiaag te varken minder iB pri a LÓadenache virkena prijshoudend vlug DVERTENiIdN hUksraar tii lluojibi fciradiii van KUiilaod brengen bg dezen ter kennis T n ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1899 op de secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken verk dag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage van een iedef zal liggen van 26 Maart tot 9 A pril 1900 en aldaar tegen betaling van 15 cent in druk verI krjjgbaar zal zijn I 2 dat de ingelanden hnnne beiwaren I tegen deie rekening binnen acht dagen nadat I die ter visie boeit gelegen en dus niterlgk I op 17 April aan de Vereenigde Vergadering I luoeteu hebban ingezonden I 3 dat de yereenigde Vergadering op I Waterdag 8 April 1900 in bet openbaar lal I overgaan tot de behandeling vau bovepbeI doelde rekening g I Djjkgraal en Hoogheemraden I van Ryniaad I EGBEET DR VRIES Dijkgraal I H V BERDENIS ï4 BERl EK0M I Secretaris I Hen rdt verzoekt op t HEKK te letten I UIT nn MioviiJii rm M nAVKNS VAAYZUNE I OORINOHBm De THËKÊN wordeo ftfgela rerd m v rieKflide pakjes van m i twM n etn hatf ea ten Ned otkê met vermel jiii ran NoDimer n Pr K voorxieo van nevenitaand Vlvk Tolgenn de Woi gedepoDwrd Zich tot de uÜToerint vao ge ffile orden aanbetftlpndfl terrein begeeft w nt wwrlgk M i het treirig zt iuUii f prachlig DAMES en HEEREN Deensdie Qlacé Handschoenea A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA trlrphuo tl een korte inleiding en deelt mede dat deze vergadering is belegd met het oog op meerdere aansporing der werklieden om als lid dezer nog jeugdige vereeniging toe te treden Daarna verkreeg de heer D de Klerk het woord I Spr begon ongeveer als volgt 1 Ernstig was het oogenblik toen w als volksvertegenwoordigers den eed van t ouw I moesten aSeggen in handen onzer geéerbie 1 digde Kdningin bg de aanvaarding barer 1 regètring ernstig was het omdat het was 1 een e ed af te leggen aan de laatste telg uit 1 een ons zoo geliefd Oranjehuis Maar nog 1 ernstiger was het voor mg na dat ik het 1 leêren schootvel had afgedaan en hamer en 1 vyi had nedergelsgd om in s lands verga 1 derzaal de belangen an mgn medearbe ders I te bespreken en daarin zooveel mogelgk ver I betering trachte i aan te brengen Was de vorige eeuw een eeuw van voor j uitgang te noemen op wetenschappelijk ge I bied f eveneens is zg een eeuw van vooruit I gang te noemen op het gebied van het ver 1 eenigingsleven Toen in de jaren 1870 nog 1 maar alleen bestond de vereeniging de In 1 ternationale stond in het jaar 1872 op het Alg Ned Werkl Verb welke tot uitgangspunt koos laten wy eerst de zaken hier maar eens nader onder de oogen zien en dan zullen wy trachten het buiten ons gelegen terrein in orde te brengen Met weerzin zal ik Engeland noemen als van daaruit gaande hot recht van arbitrage Het ware te wenschen dat ons land was als weleer d w z alles veil hebbende vobr een goede en rechtvaardige zaak De Soc Dem hebben ons het verwgt naar het hoofd geslingerd gg Werkl verbonders zyt te laks en wat zien wg f zg met hun wild en driest optreden hebben ook niets gewonnen maar wol hebben zg veel van dat verbond over genomen i En nu werken schier alle partgen meer 1 tot opheffing der nog bestaande misstanden 1 langs ordelgke en wettige weg Ons Ver 1 bond staat in den lande op een goede voet 1 dit is alleen toe te schrgven aan de wyzo I waarop zy werkt Men heeft gezegd ziekenfondsen en onder Steuningskassen zyn lapmiddelen mg jrel I maar onze tegenstanders passen nu hetz Ifde j toe en wat men zelf kan doen moet na unr I Igk het eerst ter hand worden genomen 1 daarom zgn ziekenfondsen en ondersteun ngs I kassen zoo noodig 1 En al naar deu geest dor kiezers zgn de 1 vertegenwoordigers in Kamer en Gome nte 1 1 raad Wat is in den tyd van bet Alg ed 1 Werkl Verboud alzoo tot stand gekomen 1 Men heeft gekregen Kamer van Arbeid Persooniyke dienstplicht nitgebreid kiesrecht 1 de ongevallenwet waarbg spr zeer uitvoerig bleef stilstaan en het bejammerde dat het 1 landbmjKbedrgf er niet in was opgenomen I toch twgfelde spr niet of r zouden inderdaad stappen worden Kodaan om ook hen die op 1 het land werkzaam zgn te verzekeren I Het Verbond tracht niet de klove tnsschen kapitaal en arbeid te vergrooton doch ntegendcel zg wil die steeds nauwer aan elkaar I verbinden men weet het zg zgn onafscheide I Igk van elkander Aangeraden werd door spr dat vooral de I vrouwen m besten medewerken tot het verI eenigen hunner echtgenooten vooral met het I oog op verbeterde toestsnden Recht en Plicht 1 zg zJB onafscheidelgk van I elkander w nneer gg werklieden uw plichtI doet zal u patroon u het recht van vereeI nigen niet ontzeggen dit heb ik als spr altgd I ondervonden en dus naast Recht ook u Pligt I wy zetten n niet op tegen Ow patroons I neen wg eiechen van u dat ge den werkgeI ver eerbiedigd en wanneer ge dat doet dan Ujkan bet niet uitblijven of hg eerbiedigd u eveneens in wolken vorm ook Maar wat ge doet doet dat met beleid en kalm overleg langs ordeiyken en wettigen weg Streef nooit naar iets onbereikbaars geloof nooit iets ongeloofelgks heb nooit geen berouw over een gedane zaak Streef daarna jonge Bestnurders van deze nog jeugdige afd en het zal u wel gaan en uwe vereeniging zal daarvan dubbel hare vruchten afwerpen Ook miJn hartelgken dank aan den Achtbare Heer Burgemeester dezer gemeente voor zyne aanwezigheid hopende dat ook Z Ed de nog jon p vereeniging een goed hart moge toedragen En gg meer gegoeden in ons midden wg bevelen i deze vereeniging aan zoo gg met hun doel in stemt steun en help haar zoo veel in o vermogen is opdat zg moge zgn tot zegen uwer gemeente Aan het debat werd deel genomen door den beer Crielaart boofdonderwgzer der dhr school die op zgn eigene wgze deze vereeniging trachte den kop in te drukken en Patrimoniumop den voorgrond steld en toen den geachte spr hem van repliek gediend had kwam debatter beleefd excuus verzoeken want hy had gedwaald ik heb u niet goed begrepen wy zouden den debatter aanraden eerst zich eens goed op de hoogte te steljen van het A N W V voor dat hü zich op dit Aiiislerdaii I Vikrt 81 a ii 8 lopf 88 88 V 8 Üt urs aii 84 MAAKT Hinauso Uwt Nad W 8 8 Vi diki ifito lilit 8 riito dito dito S Hoiio aü l Gooll l881 4 lTAl ls Ii Ml r TiDlt 1868 81 6 OoiTnca OW in iiapiM 1 8 dito in iil 1868 8 PomTuaAl OitL met ooupon 8 dito tiolcot 8 anujLltD Obl BiDiieal IS 4 4V duo Osooiu 1880 4 dilobiiBotht 188 4 dito bjl Hop 1889 VO 4 dloiomud Imo 1848 thto dito hto 1814 6 iPAi fS P rp t Mbuld 1891 4 Mtttkri l t 4 i 84 86 6 V 101 67V ill riiilliJ Qaiir Cunv liien lt 0 4 8Vi 8 11 100 84 WO 1 Hl 486 108 101 I 164 Gl hvillnK lerid D G e lMii n Mr eG j toin Ari Rp obl is 6 Illiloo Üb uSob 1I 0 VTsN SUtLA Obi onii p 1881 VwTlUAil Obl iialiiiii 18W6 8 lloniuia Stil leeu 18V4 8 ÜID N Afr H iii l W l ArenJ b T b Mg C rliiri teii D li Uuucb i ij dito Ar Hypolbi ekh udbr 4 i UuU Mii ilerVonlani mmd Ir Uv wib kb pniidbr 4 i N d rlMd b b k nd Ned Kiuidi mMUoh dito N W k P c Hj p h pandbr 8 aott Hy lOlhaekb paodbr i U Otr Hypothaakb dMo 4V li O t UaD t baak au ItosL HyiKithn tbaiik pandb 8 188 110 AillMK Kqn bypotji paD Ib 4 10 Ma w L n Vt Lib on Hao Holl U r Mii nd lU Hij t t il r Bt Rp und iO Ked liid 8 Minre m fai d 114 Ned Zuid Afr apm aaod 186 ilito dito ilito 18 t dito 6 100 TJiUiapoor l lSB7 8 A Kob sLm ZuidIfl Sp Bij A H bl 8 K66 0I rK Wa anhau Weaiien aand 1 1 1 ItoaL Or Ru 9p l obl 4 7 Baltiaohe ilitn aaii l 7a i iira dito aand 5 IwauK llouiiir 1ito aiiud 6 tank Oh Aaoir 8p kap opl 4 dito dito obtiff 4 AM aiIA C n l a i 8p Uij oid 6 Oliic k Noitb W pr C T aan l lditn dito Wio 8t I atar obl 7 Ul T Denter k Eio Or Spm rort r a 68 Illinoii Central olil iu goud 4 108 Louii k Na htilll Gort r and 74 7 Maiio N Sp M lehvp o S 104 Uia K a a r pCt pref aand 87 N Tork Oulaa o k Waat aand 86U I6 Pcnu ilto Ohio oblig 8 On an Oahf labyp Iiieond S 8t Paul i uiu a Can Soulb Ohert v aanl 6 8 VO O tUülw k Na la h d o O Aaalard Omnibui uy aand 180 ltollerdJramire Maala iand 110 HiS Stad Axi l rlain aand I 108 Rtad Uo tl r lam aand 8 tO BlIoil 8l dAnt ri in I8S7 IV 9 i 8lad Bruaael ISSSI V 100 U l O Th6iaaIl uilrO wlioh 4 I 117 OufTuni Stnataleenin 1880 6 117 K K Oou B Cr 1180 8 101 auna aud Madrid S lt 8 84 I N o Ver B I Ar i poMl oori f PaiN ExpdIer D 1i jaa acdtdltn ld 4d van 88 100 100 114 W p as var ook ladal vartiööïïwrMaa latta ii iMldan o hat htoiala Mrt inka AdM 76o a 50a da in do maaata aaotkakaa Ta AMtardaa W UlXk Uha tm Ta Ü m Bandara adres voor alle soorten SCHOENAVKRK ali hel NoordbraliaDüdi Üdioes rn LaaraeniiiaiiaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANöKN alle soorten mCUn M U KHM voor het a s Seizoen Aanbevelend C S M ITS Alle reparatién en aangemeten werk Het IDopót Soclété Générale des i de vle de Connie gevestigd ZEÜGSTttA4T i 85 levert het bekende fljne merk IMPËIIKI k f I W per Vlesch per Uerayobn k 2 en6 I 4J 0 per Ij In brigineele verpakking Aanbevelend ONTVANaF N 1 eene groote keuze 1 0011 1 AAilSCAPES EN COSTUMES TAILLEUH ü S MSOM SpeciaUteit in COSTUMES MANTELS n JAPONSTOPFEN Veemarkt ts Rotterdam t Maandag 26 Maart igoo Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijicn wAren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 je kwaliteit 37 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 39 ade kwaliteit 37 3de kwafiteit 35 cent per halt Kil Vette varkens goede aanvoer iste kwaliteit 30 ade kwal 19 3de kwal 17 cent pet half Kilo Schaden redelijk aangevoerd De handel was in ïste kwafiteit rundvee vette Italveren en schapen prijihoudend mindere foorten 1U ♦ J H ROODE laak ooachadalrkMa a f £ 1 laakkalrkata poatamUdal root Utacte iFSl an vooral damaa an ninltcaoluaaaracfc IKGI la da Appratuai aaa C I Mtllar i Ca CMK Barlla Baatk Str M Man laOa oad 4U ll op naam an hbrWaouA Vartnnaaar kr I mm WMaawt la Khaaamia lalaalarlai aaa a aa li lu a 14taaiu tara aa niaM geleden Akelig benauwd gehnitTOt ineen tusschendek weinig en slechte voeding lauw water om ons s morgens te verfriaBchen Na zulk een ellendigen bedompten half vergiftigden nacht geen plaats om je lichaam of je kleeVen te wasacben en na 12 uur s namiddags was alle water behalve beroerd drinkwater afgesloten Om 9 uur s avonds moesten we van bovendek af in ons slaapbol tot s raorgeoaö en dan haastten allen zich uit de verpeste lucht te komen De overbrenging van de Manilla op j de Catalonia heette een verbetering doch was ZÖ6 dat we met ons ongeveer 450 m één tusschendek werden gestopt eerst na een soort oproer werd ons een ander ta chendek er bg gegeven Ook ik die anders wel wat heb en kan doorstaan kon die beestenbehandeling niet verkroppen en heb zoodoende zelfs in mgn krggsgevangenschap een bajonet benevens een geladen geweer op de borst gericht gehad toen wg ons zelven een weg naar een ander dek wilden anen Ik stond vooriian onder de voormannen met het staal voor m n neus Slechts èèn slag tegen het geweet en de youngster Eagelsche soldaat had natuurlgk voor de overmacht moeten zwichten doch gelukkig kwamen de kapiteins gauw en beloofden meer ruimte Als we dat niet gekregen hadden I zouden zeker velen van ons niet meer zgu I En verder I De heer de Witt Hamer lid van den I Tweeden Volksraad kreeg eergister een teleI gram van de regcering te Pretoria in antI wnord op een verioek om nitruiling van ons I allen welk telegram luidt Geen uitruiI ling 4 niet onze schuld I De brief eindigde aldus I Wilt u het een eu ander uit dezen brief I publiceeren zoo is het goed maar doe het I dan niet onder mgn uaam al zgn de feiten I ook waar het zou my kwaad kunnen doen I in de huidige behandeling die beter is dan I de vroegere thtenffde vm ket atelier onUtaan juist 1 wind op stond heeft nog twee aangrenzende pauden aangetast aan beide I is veel brand en waterschade veroorzaak 1 De brand is ontstaan doordat de vlam van 1 een gastoestel op het atelier geplaatst in 1 de gutta percha buis is geslagen want kort I nadat de meid het toestel had aangestoken I I i vao boiten opgemerkt dat die kamer reeds in lichte laaie stond De bewoners 1 man vrouw en twee kinderea hebben bgna I ongekleed het pand moeten verlaten Hais 1 inboedel en koopmansgoederen zijn geassu1 reerd I I I Men schrijft uit Oravenhage 1 Behalve in do vrachtgoederenloods der H 1 I 1 7 S M ia in den afgeloopen nacht ook in 1 I gebroken ten huize van een vleeschhouwer I in de Wagenstraat alhier Een gouden I dameshorlog wordt vermist I Vermoed wordt dat deze inbraken gepleegd I zgn door dezelfde personen di als verI dachten van de nachtelgke strooptochten van I U dagen geleden aangebonden en aan de I justitie overgeleverd werden omdat althans I omtrent een hunner een zeer verzwarende I getuigenverklaring inde voorloopigepolitieI mstrnrtie werd afgelegd Een der perI sonon namelgk hg wicn toen s nachts diefI stal was gepleegd de vleeschhouwer v d L I in de Koningfstraat herkende in een der I aangehoudenen den man die s nachts in zgn I slaapkamer rondsnuffelde maar de vlucht I had genomen Het drietal twee RotterI dammers en een Hagenaar is echter weder I op vrje voeten gesteld doch nanwelgks I waren zii ontslagen of de Haagsche rechtI bank vaardigde een bevel tot gevangenI neming uit tegen het Haagsche lid van heI doeld drietal Uit verschillende omstandigI heden meent do politie dat de Rotterdammers I Vrgdagavond weer hier zgn geweest om I met hnnne Haagschen makker andermaal op I strooptocht uit te gaan Uit een Roermondschon brief in De Controleur Laat ik u nog even tot slot het merkI waardige nieuws mededeslen dat de nieuwe 1 bisschop aan Th het krantschrgven verboden 1 beeft Oe hebt dit inis schien al gemerkt 1 door het wegbigven van de ondorteekening 1 Th in de IJmb Koerier maar genoeg t s 1 een feil Hy goochelt nu noj wat met Z b I andere letters van t alphabet en verdwgnt 1 dan voorgoed I Naar de Tijd verneemt is in de staking 1 der bootwerkers te Amsterdam een veran I dering gekomen die hoop geeft op spoadige 1 oplossing Vrgdag had een langdurige con I ferentie plaats tusschan de directeur der 1 HoU Stoombootmaatschappg en de lejders 1 der staking waardoor een Ï2tal werklieden J deu arbeid Zaterdag horvat hebben en do I overigeu waarschgnlgk spoedig nlj n volgen I Een krggsgevangen Boer aan boord I achtereenvolgens van de Manilla en de 1 fatalonia Ijeeft den volgenden brief door j de Britsche censuur hoen weten te krygen 1 Aan boord van de transpnrtschepen Manilla en Catalonia ongeveer éé i I Ulaand hebben we vorschrikke ke ellende I I f 111 II 1 1 L i l I ILLL l llil dan ni $ verhinderd znllcii bl v n 53 tegen U Dan is er echter op gerekend dat de I socialisten de wet aannemen Ten aaojtieB 1 van den heer Van der Zwaag is dat onwaar I tcbijnlp maar wat zullen dcanderon oen 1 In bun sfilzwjjgen in d j iliscussic van Vra 1 dag zien wiJ een aanwijzing dat zg tot aan 1 neming orerhellcn Al hebben zg niet veel 1 kunnen krjjgen van wat naar hun inzicht de wit waarde moet geven al zijn ten aanzien I van Choolraden herhalingsonderw js en 1 Hchoolvoeding hun wenschen volstrekt niet I bevredigd ziJ zulleti toch w Lar cbijnl ik I bedenken dat het afstemmen van deze wet I hen f een stap nader tot ban Idealen brengt I maar inmiddels een hervorming die nok huns I inzieiis tot verhooging der volksontwikkeling I kan bedragen en den grondslag kan leggen I voor verdere hervorming weer voor langen I tyd onmogelijk maakt Doch ook al achten I zij t uit een politiek oogpunt raadzaam wat I wg natonrlijk te hunner beoordeeling moeten I laten de wet al te stemmen dan zal zij naar I de bovenstaande berekening zy t ook niet de I kleinst mogelgke meerderheid woeden aanI genomen Intusschen de berekening kan falen I en de weifeling van een paar leden de geI dwongen afwezigheid van een enkele kan het I resultaat onzeker maken Trouwe opkomst zal I dus zeer noodig zijn on de heeren Van KcrkI wgk die trouwens V rgdag op t appHw ai en I Tak ïullen als zg t cenigszin met de zorg I voor hun gezondheid kuinen overeenbreagen wel doen zich naar de Kamer te laten brengen I Stippen wij nog aan dat het herhalingsI onderwö in do wet lilglt immefs om dit I mogetgk te maken is de considerans verruimd I I het twglelachtig of de minister het artikel I eigonv autoriteit voor de tweede lezing had I kunnen teru nemen hij bad zeker de verI wijdering by tweede lezing knno en Verzoeken I op grond dat bet niet meer In t kader der I wet paste Het blgkt nn echter reeds dat Kamer en minister bot voorschrift tot invoering van dit onderwgs in deze wet wenschen te behouden terwgl de minister geInidclgke invoering heeft toegezegd In het Koloniaal Museum te Haarlem zijn als proeven van Inlandscbe Javaansche huisviyt tentoongesteld oenige door den hoer 11 E B Hchmalhau en assistent resident te Poerbolingo residentie Banjoemaas gezonden voorwerpen ftn bamboe rottan boombast bormvarens djatibout enz Het doel door Men heer Schmalhausen hlormed beoogd is eenvoudig om te laten zien den aanleg tot werken vau den gewonen dessaman ten inde te trachten een voor don lavaan belangrijk economisch vraagstuk op te lossen De bedoelde voorwerpen zgu vervaardigd door Inlandscho eatralten ongeoefende werklieden tog kl p een iwünenjacht un hüt been gewond door een e cr hjj schoot bet dici onmiddeliyU dood De commissie ter verkrüging van reviïiie VM het proces van Montjtiich gaat naar Marseille waar dezer dagen een internationale vergadering voof de reviaie gchoo n zal worden BIlNfNENLAND 1 Het toclatingseiamen tot liet reservekad r 1 zal blijkens aankondiging in de Staatscotira t van 21 Maar No 67 dit jaat worden geboaden op den 25n liili i n z n noodig op een of meer volgende dagen te m tordara Arnbera Assen Breda Deventer s i ravenhagè Oroningeu HcIiIit liCfuwardei Maaatricbt Middelburg Otrecht en Uorinctiem longclioden die geen aanspraak hebbt ii op vrOstolling van dat examen en bet op pr js stellen tot het reservekader tee te treden moeten zich v66r den £ luli v k tot deelname aan bet bedoelde exam m hebben aanifemeld bil den hooldollieier voor het reservekader te JravenhagB Paramaribostraat No n Dio aanmelding geschiedt door inzending van eene kennisgeving Model H waarvan het lorroulier is opgenome i in het hierboven aangnhnaldo no der Staalscoiirant en bovendien op aanvrage T erkrygbaar is ten bnreele van den hoofdofflrier van het reservekader Bij die kennisgeving moet voorts worden overgelegd een extract uit bet geboorte register of een ander authentiek stnk waaruit de leeftyd van den adspiritnt biykt De aandSfbt wordt er in bot bijzondet op gevestigd dat de gelegenheid tot bet afleggen van hot bierbedoeldcexaraou slechts énmaal per jaar wordt opA igosteld en dat ieder die in den loop van dit jaar 17 jaar ond wurdt en niet ouder is dan U jaar aan dat examen kan deelnemen Het Soer Hbl bericht dd 1 Februari Heden nacht is weer eeus gebleken dat hier onder de Europeanen een boeventuig voorkomt dat voor galg en rad opgroeit Tegen halt 2 deden een iviertal IndoËuropeanen een ritje iii een Kosong Bg de Chineesche kerk gekomen weigerde de koetsier die wel zal begrepen hebben dat hB toch geen betaling zou krggen het viertal verder te rgden Hierop ontstond natuurlijk oen standje en v66r de koetsier er op verdacht was werd hg met een ploertendooder met looden knop tegen het achterhoofd geslagen Duizelig viel hg van den hok op den grond hg kon nog om hulp roepen maar zakte toen bewusteloos ineen Een ander kosong koetsier in do buurt die het hulpgeroep hoorde haastte zich om don verslagene naar beste krachten bg tie slaan doch ontving eensklaps van achteren met een bade een steek in het hart H bleef op de plalati dood Aan de politie aanstonds van het geval verwitttgd gelakte het de vier schavuiten te vitten Bg èën die door de anderen ah de dj der werd aaagewezen word huiszoeking gedaan de politie vond een jockeypet een strooien hoed en den bewnsten ploertendooder op den knop waarvan de naam Wie inlichtingen wenscht t zy omtrent het examenprogramma t zü omtrent den dienst de verdcoling van den diensttijd of andere bijzonderheid den kaderreservist betreffende kan zich daartoe wenden tot den hoofdofSrior Voor bet Reservekader Hoe tal do elndbcsliaslng over de leerplichtwet ttitvaUenV Trekken wj de horoscoop dor aanstaande stemming dan zal volgens de moeping van den hoofdrodanfenr van Het Va l aange nomen moeten worden dat de stommen van t de heéren Scbaepnmit en Kolkman van rechts geneutraliseerd zatlen wo don door die der heeren l nappel en Hairtert links Van de heeren n KarHoheek en De Beaufort mag Oemengdri Berichten üstorochlend om 7 uur is er te Leiden brand nitgebroken in het atelier der ürma Ü Hoelen Zn handelende in inanofacïuren tevens confectie magazyn aan den Nieuwen Rgn Aangewakkerd door den sterkon wind nam de brand weldra zoodanig toe dat aan redden van het pand niet meer te denken viel ofschoon de brandweer spoedig ter plaatse was allereerst de slangenwagen der politie Het vaar aan de stellig vwwacht worden dat bun bedenkingen togen bel borhalingsonderwijs en de school Toedlng nil liü t een on t andor de verplicb tlng is weggevallen niet overwegend znllen 7 iyn Z ziin te verstandig om ch op het ioBtransigonto en voor politieke mannen on mogomkt Btai ipunl te lullen dat zjj geen W 4 met het beginsel waaKan instom men kuiinen aannemen waarin ook jnaar tets sluai waarmede zj zich niet ten volle kunnen yereenigen De verhou ing zou dan zHtt ia eefi y K luer ü tegen tó of 1 w irÜÉiTiiiA Wlnl rulensi I tö 1900 lanj£i Vttim u I October 1 ¥ va reenwlcfc 4 8 17 1 88 E 87 H Tt D4ll l U 18 l 8 1 Ill l 8 1 07 1 14 WiM 4 1 84 4 04 o 411 111 10 lO W JU 10 17 r lO H 10 81 10 40 lO H f 11 14 o t D 4 ll U 11 81 11 8 7 t 8 08 8 10 8 1T 8 x b 88 18 7 14 l 8I 4 48 4 8 1 t O 8 18 s 58a 48 8 1 8 1 08 l4 ad Mootdfookt door 7 11 MimwerkerV 84 OiMlIe 41 ïottwdui M 10 7 10 RoltordamD P Bolterdam B 8 84 10 4 8 4 0t t ll 8 0 8 40 I 7 U 11 80 1171 8 4B F 18 1 10 11 4 7 4 8 6 18 11 18 ll 8 48 a tli a oi hkuL m liljWU l o Ir j Ü iy U iy Pl i l Itoto t iirtili t 4 8 H rWjth tf tal rrnktféj II U A S L tr I I V i l r lo oa 10 1 it lO M lllm to Dl ia i ll ii 1 n 10 U loja OOODi tIm 11 10 t 11 87 11 860 f 1 1 ala de in de laatste dagen afwezigen oik I g EOTTÏEDiM i 5 ï 1 8 4 u j i V i s o 8 14 Too M 1 flwlHtitt i 4 1 P t 8 t t 11 86 1 66 tfi l 8 05 1 41 Rotterifm Beur RotlordMi D P ftoUardun M OapidU MlenworMtli lt6or kt M 6 08 4 l l t 6 86 17 7 18 4 4 80 8 87 8 41 8 88 0 14 0 4 4 4 88 8 04 8 11 l 4 87 1 84 11 8 08 I e4 8 41 S 18 t 11 64 U 0 1I 84 1 6 8 0 i 11 4 08 1 14 1 10 6 48 S 86 è 47 ïo d ¥ HiH üiti l a 8 M t i M Um nfc li t U Rollutaka ifow l fcln nniUin lW ii ft lm C mml to W M t i 4 1 1 0 10 4010 1 10 T 10 10 4 11 07 U 84 7 8 8 80 8k t lS M e 8 41 8 41 8 40 7 U 1 1 B o 11 D i U K I B A 1 o 1 1 0 101 14 4 4 18 4 8 1 88 lO l 11 1 lil 11 11 41 H 10 4811 48 11 8 89 8 0 8 41 l n 8 1 f 7 48 8 08 14 IU 86 il 1 18 douda iS TBnhuliralilo rkij ll 8oetoniiMrZegw l Toorbarg E 10 00 1 j 1 MI 4 4 4 18 4 4 8 7 6 86 is 4 7 41 1 48 10 88 10 rï CfO 1 i r rJ l l rt W 8 i 8 8 0 101010 54 1 48U 871 H8 i tl tT i ili ZZ 11 48 1 h 7 7 7 i MM7 00 80 i 8 i 0 1U 8 60 6 00 lO O 0 1010 O 1 45 i h l4o 1 p j W S 1 Y Vt 18 48 40 7 r H il l i 4 io i l 10 68 01 0 10 1 10 67 li OOfj V IO 8 18 H 17 4 8 11 14 S V 11 i to a Si lO li 10 81 11 48 18 8 1 1 8 l 8 80 8 IM L j iy 47 A1 6 10 4j 7 l l 8 il VM 08 7 4 8 18 8 1 7 tOQfbk ud W id Ulrjwhl U UI 4 42 10 7 I S M 46 N HmnO 7 N 8 0 8 80 80 l0 0011 ll l 1 1 80 S t t O I 86 7 é0 8 6 10 00 7 17 7 14 8 18 0 9 84 1 1B 10 18 K lt l l 4 17 4 81 6 47 1 6 8 14 lt 11 10 U 8 1t 9 18t 4 1 1 f 1 0 1 1 1 1 t 1 ® 3I ji7 61 r 6S r l 4 0 10 16 10 8 IL Is O l 7 3 08 Ó 8 8 4 4 6 88 U 8 5 8 18 8 14 10 81 U 86 1 J 4 7 8 1 I il oO 10 34 9 1 irMh l ad auila 8 11 8 14 10 88 n 8 IMI f 6 80 7 08 10 48 I 4 J l l 0 I 1I J J 8Ji l 4a 10 6 ll l l l l lf 0 8 40 4 4 5 80 10 7 11 7 68 H M 10 h PI t 11 10 van een ander berucht sujet stond Heden imorgen zgn de vier schavuiten door den nofficier van justitie in verhoor genomen I Hetzelfde blad schrgft 1 De afgeloopen week is veer rgk aan I atraatschandalen geweest Diefstal mishan 1 deling en zelfs moord worden op onze straten I gepleegd door kleine benden straatschaiv iten I van meer of minder Europeesche afkomst 1 in den regej in vereeniging met een paar I inlanders van het allerlaagste allooi e de I bevolking is tegen die aanrandingen mach 1 teloos De politie helpt haar des nachts niet om de eenvondige reden dat er geen n ebt I politie is en de justitie fs aan zooveel vor 1 men gebonden dat haar bemoeienis bet euvel 1 eer aanwakkert dan tegengaat I Het eind van dezen toestand moet zgn 1 dat de bevolking zelve voor hare veiligheid en meteen als rechter optreedt En het moet I tot schande van ons gezag gezeird worden dat zy zedelijk volkomen gerechtigd is om I het te doen Nut der pad De pad eet een groot ge I tal insecten van allerlei aard bgzonder scha 1 deiyk ongedierte aan de voortbrengselen van 1 den moestuin Een tninbouwblad van NewYork verh aalt dat zekere heer Harris aan 1 een pad een twintigtal groote boomluizen der slechtst riekende soorten gat en dat de pad deze met zichtbare voldoening vers ond zonder eenig teeken vau afkeer te geven dan een lichte trekking veroorzaakt door de lange voelhoorns van het ongedierte Na de verslinding der boomluizen werd de pad m een kolonie zwarte pbikkende en een duim lange maden geplaatst welke onder de schors van een berkenboom ontdekt werden Deze nieuwe spgs kwam haar evenkostelyk voor en niet dan na een honderdtal dezer afschuwelijke schepsels ingczwol ien te hebbon kroop zg in een holte waar zy vier dagen lang gerust bleef slapen Sempervirens By het Hoofdcomité van het Nad Roode Kruis is nog ontvangen f 16 70 makende thans te zamen f 204134 96 Het Hoofdcomité voornoemd dat reeds berhaaldelgk dank betuigde voor den steun dien het in allerlei vormen ondervond en nog steeds biyft ondervinden voldoet thans nog gaarne aan den wensoh van den chef dor Ie ambulance Dr ö W Lingbeek om enk namens hem in het bgzonder ann de vele landgenooteii comité s correspondenten enz dank te brengen voor de medewerking om in rui £ men kring en op milde wgze de weldoende en reddende hand te kunnen blgvon reiken i aan de slachtoffers van den afschawelg ken oorlog in Znid Afrika Een brutale deserteur Te Bgsdam Or was een loopvarkentje des nachts zün hok nitgebroken tegen een hoop turf in de schuur opgeklauterd en van bier had het zelfs een koenen sprong gewaagd tot op het kleine zoldcrtje bov en den koestal vanwaar het zich inderdaad milt op werken naar den zolder M ven het woonvertrek Ongelukkig voor onïln knorrcnden acrobaat was daarin een uiterst zwakke plek en in minder dan geen tgd was het daardoor heengezakt en lag hy spartelend op t voeteneind van het echteiyke be waarui man en vrouw reeds eenige uren den slaap d s rechtvaardigensliepen Men stelle zich den schrik van do echtgenootcn voor hy dat onverwachte bezOek Hals over kop stormden zg het bed uit en oenigc oogenblikken waren de stakkers totaal de kluts kwgt totdat eindelgk het Ucht was ontstoken en de verstoorder van Enn zoete rust op onzachte wgze eindeiyk weer voor goed in zgn kot war ingekwartierd Donderdagochtend werd hM buwelgk van graaf Lonyay met prinses Stefanie van Ko burg in de me rozen getopide kapel van I het Xasteel MiramMe voltrokken Zy zullen eenige dagen bp hit kasteel blgven en daarna aarschijniyk naar de Riviera gaan I Van den Keizer van Oostenrgk én de Ko 1 ningin vui BelgiS waren telegrammen geko I men van Leop d n naar het scbgnt niqt I Wel heeft deze na veel tegenstribbelen en 1 op uitdrukkelgk verzoek van den Keizer haar den titel Koninklgke Hoogheid laten behouAinlollioTer teruggegeven maar Baar jaargeld 1 1 hy niet meer uitbetalen Het afsctitid tnsschen prinses Stefanie en haar dochter Elizabeth den avond vöér het buwelgk was zéér aandoenlgk De jonge aartshertogin is naar Qries by Bozen stadsnieuws I GODDA 26 Maast 1900 Zaterdag slaagde o a te s Oravenhage Toor het examen nuttige handwerken mtj G 0 Spnüt vmn Oouda HiASTEECHT Zaterdagavond trad voor de Aid Haastrecht van het Alg Ned Werkl Verbond Arbeid Adelt in een openbare vergadering a spreker op de heer D de Klerk van Rotterdam De Voorüper opende deie yergmdering met