Goudsche Courant, dinsdag 27 maart 1900

Woensdag 88 Maart 1900 No 8156 8s e faargëiig PAJRXJrM mimm coirmt JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclrrnon Vii 89 De t itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoiideiing van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VT TF CF NTL N ADVEllTE TIEN worden geplaatst van 1 5 i egels Èl 50 Centfn iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekend naar plaatsruimte Ijuending van Advertentien tot 1 uur des midd s 55 Verkrflgbaar bg A BRINKMAK ZOON te Gouda ZAKBOEKJE VOOK Gasfitters Bouwkundigen en Gasvei bi uilcei s DOOK J J FRIN8 VAJi nOBSBVRGH Directeur der Sted GasJabnek VAÏ GOUDA Prys f O S l II Scha ware voor de ongelakkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me nitspat tmgen is Viet beroemde werk Z Dj Retau g ELFBFA Qollandfi f iitgave met 27 afb Pr ia 2 galdea ieder die aan de VBrscbnh kelglu gevol eii vau deze ondeagd lydi moet hei texen de oprechte leenng die het geeft redt jaartigk dmzeud van een zekeren dood Te verkrygen by hetVer1 8 Magat tt ig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBitzegals en m eiken boehhftndel m Holland FEANSCSE STOOMVEEVEEU RN cheiiiiscbr Wasbdinnj H OPPE IIEIMER 19 Kruishade Hofterdam Qebre eteord docr Z M den Koning der Belgen Ebofddepöt TOOT GOUDA de H er A VAN OS Az dpecialiteit tooi het stoomen m verven w nUe Üeeren on Dameagarderoben aUook alle Kindergoederen Speèiale inrichting voor het stoom n van ptnche mantels veeren bont enz jGordgnen tftfelkleeden enz warden naar de nienvrste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd ofl gevertd vForden onschedelyk voor de gezondneid Tolgenn ataal bewerkt fllieuw onovertroften rof Dr Liebori welbokeüd IISVW KRACBT SI IX3E AU en echt mnt FftbneksmerV tot voortdurende radicale en Zfljkere genezing vau alle elf de meent hardnekkig zenuw alelfteUf ooral Ontstfian door afdwahngen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Blee acht Benauwdheid Hootdpflu Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Bpijavertenng Onvermogen Impoteni PoUutione enz Uitvoerig é prospectuseen i rijHpcr f eiiph 11 1 fl fl 8 dubbeW flé t h I n 6 iOentrani Bepot Matth v d Vente altliommMl DtpÖtal M Clél aii to llottnraam F Happul a ürai enliaj e T l almmana do Jjh 1 Czii Rotterdam Wolff fc Co fiouilft n bii alio droKiatüii in do geheeld würold l eVond en feiotmd Oiiovertrtfffeu middel tugcii iiUe lt rst loiis Le elH u K z 1 f k t e 11 enz Inwandi oowftl 118 ook mtwondig m biiiift ille zioktegev allon met goed évc4s min tfl weuduD l rü per flaedli tl wi post t 1 lö Thlowy Wondettïftlf bezit een alsnog onnekeudo genoeajcricht en heilzame werkuu Maakt vneoata elke pijnlijke en gevaarvolle operatie eheel o erbodyo Met deze zalf werd e n 14 imv oud VOOr üiigeiWïeslijk ffcIlOUden lie lia eZttet en nnlanüB en Injfia 23 fiiai ktuikurlUil a lieiieieii l remtt ko g n vui achtinK lier pijnen bij wonden ontateVmgen tn vim allerlei uiid Pry8 per pot f 1 50 per post f I 60 Contntl Depot voor Nedeiliini r IIMKI SlMlKRS Itokm 8 An terdam Vt mr ffBCii ilei öt is beBtelle men d reet aan die chubceiiapotheka itci A 1 llll KUY 111 Pregrad bol Kohitsch Wterre Bt Qcbcve proBpectus te ontbiwlen by het Ceutrsal Uepdt HoderB lUkm 9 imatetdiiu lilJWIELHA IIEL 0NÏVA GEN een prachtige sorteering HEEEEN EN DAMES EIJWIELEÏÏ van af f SS met 1 jaai garantie Oude Kflwielen wordewingerniM Eeparatienspoedig en billilk J C DE m ITEB Bondsrijvtieüimleller ie klasse Korle Tiendewey D 311 en 74 liouil i liuiiei gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde iSuperior Dmiven Borstlioiiig Extract Mdia iiie uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honing bloem van jH li VA IS€HAlH €o UeDllas Jottev Dciers VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co s Mell authe u ie beate middel der wereld Co S Melianthe geueeit Kinkhoest Co S Meliantbe Reneeat zoowel oud ala jonjï Co 8 MPlianttle mag m seeu biiia ezm ontbreken Co s Ittelianllle staat voortdurend ouder Scheikundig toe7lcllt Co s Kieliantho helpt onherroepoliik Co S Meliantbe ia bekroond m t Ëerediplonta a Co B lleliaiitbo ia bekroond met Goud Co B Mei antlie is bekroond met 2dver èi Co 8 Meliauthe is verkrynbaar in flacona ï n 40 et TO CtM en ft ba J Th TORKEN Botko B T WIJK Oudma fT M KOLKMAN Waddmmei a KOLLMAN Bodegr im PINKSE Nieuwerkerk a d llirl W 1 fiH DAM HaaMtrerht A N tanZLSSEN Schoonimen Firm WOLFF £ Co Westhaven 193 Gouda D JUI£IBIES K emegE 100 Gouda K H VAN MILÜ Veeratal B 128 te i cuda A BOUMAN Moordrtkt Voedings Eiwit 1 Kilo Vropon heeft evenveel voediiiB waarile ala 5 Kilo beat mndTleuoh f 180 S00 lieren Tropon wordt In het licl a4in oniniddelyk tot splerweefliel eo blo d yonder vet te vormen Tropon h ll bi Kirefffld rehrnik eene bednidendfl van krachten ten gevolge zoowd Ijy irezoudin als by zieken en iutn Ma aUe toegevoegd worden zonder daarvan don sma ik te bederven Door dtn prye van Tropon kan iedereen het zicb veraehaffeiL V rhrygba T 1 1 apothAkara droylatan n all aallA 1 I Oeneraa Agenten voor Nederland en Kolonies Itoest üipH an der lieyé Rotterdaiau lie TROPOil €4CAO A Uriesseii de TROPO v €HO€OLAüD A Uriesseii z n zeer aanbevelenswaardig voor kindden xwnkken m l emteUenden eok voor liefhehbera van HpoH die m compacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel wenschen f iw ii r w m w w i lb VUtt n Met Eere Diploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN rf ff ff niTf Met Eerc Diploma en Ooi Cïitlna I if rknll ttein est krachtige en versterkeodeKINA WIJN tegenïwakte Vc mH Miqil VVllV loowel bi kinderen als volwassenen gebrek aan eptlurt alechtc tpUsTerterlne zenuwtioordpltn ter versterking na liekte of kraambed koorta en hare gevolKcn QUINA LAROCHE FERRUOINEUX in het bijionder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritlscben leeftijd em Verkrijgbiiar in flacons A 1 90 en 1 p S l n1 C a na i Toedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagehjksch geb uik r L IIVid V aVaV aotai V lor kinderen zwakken en kUerachtlge gestellen leer aan te be velen Au geneeskrachtige drank bij stoornissen der apyav rterlngaorganen en diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Pms per bus ü S Kgr A 70 4 A Kgr O 90 i H Kgr O 60 Asthtna Cigaretten S 7 C FRUIT PURG helen Mlgraitie Coï ea voöriundê rën bewijun de Tamarinde Öonbons van KRAKPIT lEN HOLM belangrijke diensten ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes 4 y O 80 en O ÜIÖ TafTiarinHf Rnnhnrifï I RUIT PURGATIEP tegen verstopping Aam I alllAI IIIUV UUIipullO beien Mlgraitie Coïwestiea etc vooral ook alslaians Chemisch MollrclItL AI Speciaal voor Kindervoeding m bussen i H Kgr O EK zuivere ITlCllVOmiVCI j Kgr O BO ïi Kgr ƒ 0 36 daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O 90 en ƒ 0 50 Qo1t 1ialr DaciS11iaC algemeen erkend ah het BESTE huismiddel OailUlttn raqUIICa Hoest Verkoudheid en Keelp n het is êén sUJmoplosaend en verzachteod middel bij ultnemendtield uiuluitend m □ fleschjes verkrij gbaar Prijs ƒ O 20 per flescl ije Prêaparnle van KRAEPELIEN ft HOLM te Zeist t n alien voör eH van tifruttien waarop Oe naam en MaHiilfekêHing tn tmkrtjgbaar Mj da meetl Apoihet er en t ogulen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST rrimemps NOU VEAU TÉS Wfl verzoeken de Dames die ons geiUus treetd modealbum voor het Zomerneigoen nog met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MMJÜLESJALÜZQT C Paris Hetzelve worfl t dan omgaand ytatU en franco toegezonden Bestellingen yan al 25 francs vrfl van alle kosten aan huis met S o verhooging lie xpediüe kantoor te Kozead lul N Il Wie zeker zgn mi i Ecbte £ la6l va€ftO te oatvangen tesunenMsteld va na t 1 pnstneniiiigeB In den ndel gdtomen onder den mum des uitvindni Dr HlohaalU Terrurdigd p d b t maehines In bet wereldbelOMwte MubbliueoMnt van Qebrs StoU rok te Kralen liehe Eikel Cacao D Tierkmtn bwoen Seee ffikul Oeeaa ia raet melk gekookt eene eenceoeme geamde drank voer d cel kicli gebruik een t 2 theeiefeU van t poeder toot een kop OhoooUt Ala geneeakTecbtige drank bij genl Ten diarrbee aleijits net veter te HbttiikeiL Yerkrdgbear b J ia ToomMail B 1 ApotSeksn eu t 130 e 0 90 ass OnereelTertegenvooidlger voer Medsrhnd lullus MattenklMN Amaterdam Kalveiatraat 103 E CASSUTO TANDARTS iTarfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nar VEIJDAGS van 8 4 uur ZOND AGS alwazig iXieiiw I ieiiw Ondergeteekeilde bencht b deze dat hj in de gelegenheid is TARWEBROOD te leveren van KcMe Oe$ ler$eke Hi Ê Tarwe Aanbevelend A SLEG r i lAl ROID Rorte Groenendaal I 202 203 GOüDA UZfcKWARFN GREKDSfiHJ O EN HUISHOUU AKTlhELEN FORNUIZEN 1 llreukbandon WM e GoüBA Druk van A BRINKMAN A Zn KE WISGKVIXG Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen vproorziken BURGLMbLSlEtl en WblHÜUDrRS der gemeente tÜUDA maken bekend dat nigevolge Art 26 der Hinderwet eene Commissie mt Oe deputeerde Staten dezer Provincie op Donderdag den I2n April igoo deb voo middagö t n elf ure ten Riadhuue dezer jtemeente zittm f zal houden tot het lanhooren van eventueele bezwjiren tegen de oprichting vin een gasniotor met dynamo ten behoeve der Rijks ïloogere lïurgerschool in het perceel gelegen lan den Langen liendevveg wijk D No 42 kadastraal fi ekeud Sectie C No 1986 Gouda den 27 Maart 1900 Wurgenicester en Wethouders voornoeintl R L MARIENS De Secretins BROUWER liulieiilamlM h i v i Zlctit De General Anzeigei fur Essen Naar aanleiding bieivan doet dr Leyds opmerken dat de legatie een speciale circulaire beolt laten drukken waarin bekend woidt gemaakt dat ei geen hprakc van kan zyn om op ecnige voorwaarde in IjUfopa lu dienst genomen te woiden noch van beta ling der relt kosten Wat de beweuiig be treft dat de legatie iemand zon verwezen hebben naar het comité te Amsterdam merkt de gezant op dat by daaiaan m het geheel niet gedacht beeft aangezien het bestaan van dat comité hem onbekend is Derhalve js het geheele bericht van het Duitsche blad een verzinsel Volgens de berichten der laatste dagen zal het Berner scheidsgerecbt aan den Fngelschen minister nreedeelen wat het eindbeslmt 18 in zake de üelagoabaai qaaestie Naar aanleiding hiervan herinneren w er aan dat do arbitrage alleen loopt ovei de vraag boe groot de scbadetoosstelUng zal zyn die Portugal aan Engeland en aan de Vereenigdp Staten moet betalen omdat het op 26 Juni 18B9 zich heeft meester gemaakt van den spoorweg die van Lorenzo Marquea naar de Z A Republiek loopt FEVtLLETOlX HAHISTOCHT Naar het Franaoh 30 1 oen hij het gebracht had tot ingenieur kwam nagenoeg gelijktijdig daarmede het bericht dat de oorlog was uitgebroken Hij was toen 22 jaren oud Zonder airzelen had hij zich als vrijwilliger laten mschrijven en was naar een der regimenten van het Rijn leger vertrokken Hij had den veld slag van Gravelotte meegemaakt en was vervol gens met de treurige overblijfselen van die leger atdeehng in het kamp van ChS lons teruggekomen Ook bi den noodlottigen slag van Sedan was hij tegenwoordig geweest en daarbij door Pruisische Uhlanen krijgsgevangen gemaakt Doch hy behoorde met tot degentn die zich gewillig laten vangen en wegvoeren en hij maakte van de nachtelijke duisternis gebruik om weder te ontsnappei dwars door de vijandelijke linien heen Op Belgisch grondgebied aangekomen had Phi hppe Derblay zich toen aanstonds naar Rijbsel begeven en kwam da r nog tijdig genoeg om zich aan te melden voor de nieuwe legercorpsen welke in die dagen werden bijeengebracht ïn den wanhopigen strijd die nu volgde had hl tich op waardige wijze onderscheiden in de gelederen van Generaal Faidherbe B13 St Quentm werd hij gekwetst zoodat hij zes eken m het Zooah uien weet werd m 1883 aaii een Amerikaan concessie verleend voor bet aanleggen van dozen spoorweg en deze droeg later al zyn 1 echten aan een Engclbche niaatschappy over Later heelt Portugal op aandringen van president Krugcr duh be weeit men willekeurig de bepalingen van de poncessie gewyzigd on heeft aan de Ln gelsche maatschappij de verlenging van de lyn tot by Komatipoort opgedragen onder verplichting dat het werk in B maanden gereed moest zyn ïoen de Kngclsche maatscliappy zich met deze nieuwe eischen niet kou veretnigen vet klaarde Portugal de concessie vooi ontbonden en maakte zich meester van den spoorweg Op de vertoogcn van Engeland on Amerika erkende Portugal de onwettigheid die het had begaan De vergoedmgs quaestie werd toen voor het Berner scheidsgeret ht gebracht Portugal nam aan om de door de e rechtbank gestelde bom te betalen binnen zes maanden na de uitspraak De Lugelschen eischtcn in 1891 bet meerendeel der obligaties van de Maat schappQ bedragende 750 000 pond sterling oen iniUioen pond of 20 pond per aandeel van Let aandeelen kapitaal door de Maatschappy uitgegeven De Amerikanen houders van het grootste gedet lte van het aandeelen kapitaal eischen eveneens vergoeding De expert van het scheidsgerecbt die naar Loienzo Maiquez gezonden is om de waarde van de lyn en de tremen die in de concessie begrepen zyn op to nemen schatte deze op 45 milhocn francs in do maand December 1890 Men dit nt uatuurlyk rekening te honden met den inteiest die na 1890 daaibij gekomen is Het IS zeker niet van belang ontbloot ci aan te herinneien dat het schcidsrethterlgk protocol inhoudt dat Portugal eerst dan aan yne verplichtingen voldaan zal hebben wan neer het een ontvangbtbewys van Itngeland en de Vereenigde Staten heeft en men besloot dat deze beide landen met elkander dan zonden uitmaken welk aandeel van de schadeloosstelling aan ieder toekomt De EngeKche bladen zeggen dat het oor deel van het Berner Bcheidsgerccht een nieuw element zal vormen voor de Zuid Afrikaan sche qnaestie Zy radf n Portugal aan om een unde aan zyne financieele moeilykheden te maken door aan Engeland den bpoorweg te veihuren en de directe controle over de Delagoabaai te geven Over de ministerieele crisis in Denemaiken verwondert niemand zich die do gebeurtenissen hospitaal moest blijven Toen nij van zijne zware verwonding met moeite was hersteld vernam hij met ontzetting hoe te Pirijs het ojiroer was los gebarsten en de stad was prijsgegeven aan de Commune Aan dien stryd van burgers teg n burgers had hy echter niet behoeven deel te nemen omdat hij nog te zwak was Met het ordeteeken van het I egioen van Eer vereerd keerde hij naar het ouderlijke hms terug Een grievende smart wachtte hem bij ijne thuiskomst Hij vond het geain in diepen rouw gedompeld door den dood zijner moeder waardoor de zevenjango Suzanne Philippe s eenige zuster van alle leiding berooid was De oude heer Der blay die veel te veel te doen h id met het bcatu ren zijner omvangrijke handels on industneeie ondernemingen had de opvoeding van zijn jongste kind aan een paar vertrouwde dienstboden moeten overlaten De terugkomst van Philippe was voor de kleine Suzanne een ware uitkomst geweest Zij hechtte ich met onbeschnjtelijke liefde aan den ouderen broeder als verwachtte zij alleen vin hem steun en opbeuring m hare droevige verlatenheid Phihppe was goedhartig van aard en had zich zeer getroffen gevoeld door het treurige levenslot van zyn kleine zusje dat zooveel behoefte had aan helde en toch zoo geheel daarvan verstoken was Want haar vader had te weinig tijd om zich met haar te bemoeien en da dienstboden hoe getrouw zy ook mochten zijn m Me vervulluifï van hare moeiebjke taak konden het kind torh onmogelijk het gemis vergoeden van de moederlijke teederheid en lietdevoUe zorg die vooral voor het leven van in Denemarken gevolgd heeft Het kabinetHomng stond tegenoveijj een sterke oppositie m het Folkething di © vooral de militaire voorstellen der Regelling voortdurend bestreed De stryd o r de versterking van Kopenhagen als zeepiiven die het kabinet met het Folkething te voeren had en die het ten slotte slechts opgaf om op eigen gelegenheid een half miUioen kronen er voor uit te geven ligt nog versch in het geheugen Tevergeefs poogde Horring den toorn van de oppositiei over dit eigenmachtig optreden te bezweren door eenige leden van zyn kabinet op te offeren en daaronder den minister van oorlog De stiyd luwde met en do nieuwe zitting van het Folkething gaf een onafgebroken serie heftige aanvallen op de regeering te aanschouwen De onmiddellyke oorzaak voor het afti eden van het kabinet was de verwerping van een der vier belastingvoorstellen die do Regeering had ingediend de invoering van een bran dewynbelabtmg De Regecring en het Landsthing hadden verklaard dat de vier voorstellen oen geheel uitmaakten het Folkething nam drie der voorstellen aan en verwierp het vierde waardoor het geheele stelsel der Regcenng verbrokkeld werd Hot ministerie dat Zaterdag zyn aanvrage om ontslag indiende al waarscbynlyk zoo lang m functie blyven totdat het Landsthing t ftjt org vprknoeide budget heeft goedgekeurd De crisis zal op het staatkundig leven van geen invloed zyn Horring wordt door een anderen conservatieven miiiibter opgevolgd en de koers blyft de oude Toch heeft de conservatieve party m het Folkething slechts 15 stemmen tegenover oen meerderheid van 03 radicalen 2Ï gematigden en 12 socialisten Zulk een anti constitutioneele staat van zaVeu moet op den duur leiden tot verwarring 4 dat IS dan ook in Denemarken al sinds j en dag het geval De uiterste linkerzyde van de Ttalman sche Kamer heeft een gunstiger terrein voor haar oppositie quand ineme mgeuomeli nu zy haar obstructie niet langer beho eft te richten tegen de pohtieke wetten maar voet by stuk houdt tegen een raotic wflke ten doel heeft de grondbeguibnlen Van het Kamerreglement do waarborgen van de rechten der minderheid te verzwakken Met groote felheid is y dan ook Vrydag tegen die motie van giaaf Cumbray Digny opgekomen Pantano leidde de taktiek met zyn voorstel tot byeenroeping eener consti tueeiende vergadering en herziening van de grondwet het Statuut De voorziter Colombo ontnam hem het vrouwen en van jonge kinderen hooger waarde hebben en bijna even noodig zyn als de zorg voor voeding en kleeding Hoe ongaarne ook had Philippe iich toch ge noodzaakt gezien het ouilerhjk hun weer te ver laten en zijne ingenieurs werkzaamheden elders weder op te vatten Voor Su anne was dit een hartver icheurend oogenblik geweekt Het afscheid van den geliefden broeder wekte bij haar opnieuw de herinnering op aan de hevige smart die haar bi den doeJ barer moeder had overstelpt Doch de loop der omstandigheden bracht mede dat deze tweede scheiding niet van langen duur zou 7ijn De oude heer Derblay was kort daarna gestorven wellicht aan de f evolgon van iijne veel te drukke werkzaamheden Phihppe en bu anne stonden van nu at geheel alleen op de wereld De jonge ingenieur had onmiddellijk begrepen dat de e verandering hem groote verplichtingen oplegde De liquidatie van de verschillende han delsen industneeie ondernemingen zijns vaders waiï een zeer mo ichjke taak en bereidde hem menigerlei teleurstelling De oude man was iemand van een merkwaardigen ondernemingsgeest maar hy had een groote fout namelijk van veel grooter dingen te ondernemen dan hij in staat was vol te houdei en door te zetten Hij zat in zaken van den meest uiteenloopenden aard en wel zoo danig dat een groot deel van de wijiisteti van de eene werd vcr londen door verhezen ku de andere lelkens had hij zich met groprf eostdnft weten te ontworstelen aan dreigende financieele gevaren maar het was zeer de vraag of Inj niet roeg of laat in zijne al te drukke beidommenngen woord en op het hevig protest van Pantano s vrienden bracht hy die beslissing in stemming De Kamer gaf hem geiyk en toen Pantano voortging met spreken verbood de president de stenografen zyn woorden op te teekenen Doch nu maakte de oppositie een dusdanig lawaai dat de vergadering geschorst en kort daarna gesloten moest worden waarby de voorzitter zeide tegenover het gansche land te constateeren dat de houding der oppositie allen parlementairen arbeid onmogelyk maakte Deze woorden scbynen de uiterste linkerzyde eeni szins gekalmeerd te hebben althans Zaterdag verklaarde Fontano dat hy hoewel proce teerende tegen de houding Van den voorzitter de discussie over de grondwetsherziening met wenscbte te hervatten en dat by zyn voorstel verdaagde in de hoop 0at de meerderheid dei Kamer er van zou afzien de rechten der minderheid te verkorten Daarop werd voortgegaan met de behandeling van de motie Cambray Digny De meeste bladen zyn niettemin van oordeel dat de crisis voortduurt Te Milaan is eergisteien een groote protestver adering tegen die motie gehouden de regeeriug heeft haar laten doorgaan Te Napels is het onrustig socialistische studenten hebben een betooging gehouden en de Universiteit is gesloten Verspreide Berichten Fkankrijk De officieele plechtige opening van de rentoonstelling zal Zaterdag U April 2 uur b namiddags plaats hebben De P igaro meldt dat alle voor Parys bestemde brieven in het vervolg in het adrea ook het arroiwlisbcraent dat de geadresseerde bewoont moeten bevatten De gemeenteraad van Parys beeft een voorstel aangenomen tot het oprichten van een standbeeld voor Galilei en daarvoor iOOOO francs toegestatm De bisschop van Evreux die dezer dagen uit Rome ts teruggekeerd heeft verklaard dat de paus hem zyn drocflieid heeft betuigd dat s pausen voorhchriften door een deel der Eransche geestelykheid niet worden opgevolgd Kolonel Picqaart en Joseph Reinacb hebben een aanklacht ingediend tegen de Echo de Paris welk blad hen in een artikel herhaaldelyk verraders heeft genoemd De zaak zou zijn ondergegaan oo ver was het intusschen nog niet gekomen en op rijne erfgenamen rustte nu de moeiehjke taak om deze verwarde nalaten schap op bevredigende wyze te regelen Het was voor Phihppe een moeielijke keus wel ken weg hij daarbij had in te slaan Was ijn vader blijven leven dan had hij rustig in zijn eigen vak kunnen voortwerkcn en zou hem daann ongetwijfeld een ch tierende toekomst hebben gewacht Besloot hy nu zich aan die studie te blyven wijden dan moest Hij de loopendc zaken van zyn vader zoo spoedig mogelijk trachten te hcjm deeren om daarna wef er zijn ei en gang te kunnen gaan Doch dit zon voor den alloop dier liquidatie noodlottig geweest zyn Het aanwezige kapitaal zou juist voldoende geweest zijn ora de bestaande schulden te dekken en zoodoende d n naam van zijn vader in eere te houden Maar zyne zuster zou dan geheel zonder fortuin achierblijven Ln dit wilde Phihppe tot eiken prys verhoeden Zyne beahuteloosheid duurde dan ook maar kort en weldra had hy zyn ontslag genomen als ingenieur daarmede in zekeren zin n n ei en toekomst opofferende ten eindo met vastberaden heid de taak te aanvaarden welke de dood zijns vaders hem in zijne handen had gelegd De eerste jaren van zyn nieuwen werkkruig waren voor hem een drukke en moeiclijke tijd geweest Hy zag zich eenklaps aan bet hoofd van een aantal zeer uiteenloopende ondernemingen glasblazerijen te CourteUin eene yzersmelienj Ic Nivernais leigroeven m Var en de boog ovens van Pont Avesnes 9rdt vervolgd