Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1900

Donderdag ao Maart 1900 O 8157 38s e Jaargang mm E m km DiieuwS en Advertenneblad voor Gouda en Omstreken Telefoon u 8 i De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzoTiderinê van Zon en Feestdageny De prijs per drie maanden is 1 25 iran per jiost T 70 Alzonderlijke Nommers VT TF CENTEN N Telefoon No H ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd ojf$ a Verkrfebaar bij A BRINKMA ZOON te GocDA ZAKBOEKJE VOOR Gasfitters Bouwkunflifjen en Gasvei bvuikei s UOOB J J PJtlNS FAS DOMSBVRGH Directeur der Sted Gasfabriek ViN GOUDA Prijs f o ta GCEK BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK als helüoordbraknüich Schoen en laaranmagaiijn Kleiweg E 30 tegenover dolKleiwegsteeg ONTVANGEN o c soorten CMO WHHH voor hït a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatièn en aangemeten werk Pain Expellcr Huismid ln ijldel ver dUHitdanl SïïSSl den Tertrouvfeu Ubd lette opliet fabrieksmerk Ankef Ad 1 25 75o en60o d6fl in de meesto ftpothek Q Te AmBterdam bü TJlotb Qéban TM TtijU i Sanders a 6 Ut ft fto tottfiIinni PJiJRXJS Dftrtig jaa wordt ditmiddd nart TerruMnd sucoeH alg piJQBtUlende mvr Ting ungevend tegen Rheumatjftk fioh t YarfcoT3db eid pyn ip don Dit b Irintenips NOUVbAUTÉS Wü verzoeken de ome die ons geiUus treerd mod bet Zomer iei oe nog met cjiarf igen bi bben dit te willen aanvragen aan MMJDLRSJAUlZOT CiM am Hetzelve wordt dan omgaand ijruHü en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrfl van alle kosten aan buis met 5 verhoogmg liehpe lilif k iito r te lio enüialN 11 Dllftt Société Générale des Kaux de vie de Cognac gevestigd ZEÜGSTRAVr G 85 levert bet bekende fljne merk IMPEKIAL il f l IO per Flesch per 6N jj üemyobn A 2 en 5 L af i 40 iPtRI j V I origineele verpakking Aanbevelend J H BOODE K CASSl TO TANDAUi Turfmarkt Gouda t o Spveekuven van 10 toi 4 uur DONDEEDAG van 8 tot 4 uur VKUDAGS van 4 uur ZONUAGS afwezig RIJWIELHA1 DEL ONTVANGEN een prachtige sort ering HEEEEN EN DAMES EIJWIELEU van af f 5S met 1 jaar garantie Oude Evjwielen worden ingeruild Eeparatiën spoedig en billijk J C m miTEB BoD lsrijwie hersUllcr Ie klasse Koile Tiendeweii Ü 30 en 74 linnda o s Kort overzicbt oazar PrlJsooarAnt SHEEEIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fleas EOODE en WITTE POETWIJNEN 15 12 MADEEA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 esch BODEGA CHAMPAGNE l ö COGNAC il f 1 76 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 BOI IDBA TJX 2 Per PI Per Ank 45 El I LISTEAC t 0 65 Nto f 27 75 a CHATEAU VALEOSE 0 76 31 St ESTEPHE 0 86 36 g St EMILION 189i 1 2 I g PAUILLAC 1893 1 25 63 § I GEAVES Witte Bordeaux 0 80 34 tj S 8AUTERNE 1 42 5S S ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 g EJ BOUEGOGNE 1 10 47 a De flesschen zflu in de prijzen begrepen en worden ii 3 ets per stuk teruggenomen Bfl elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De firma T CREBAIS Goiiita CS o o u 3 IA U s V o o S O rs S Vi o © B Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen Ue Hortt l Ong Ijever naagut kten enz Inwendig zoowel als ook uitweiMig in bflna alle ziektegevallen roet goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon tl pei P t il 15 UltUtcUwBtlun M SokulitnitI iMktitk M RUiliHkSiuirDnifiH Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pünlijke en gevaarlpe operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een f 4 Jaar oud coor ongeneeMjk gehouden 6eeMtfe ieel en onlangs een b na aajarj kankerlifden geneaieti Brengt genezing en verzachting der pijnen bj wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEWHI i§i iMDERlS Rokin 8 Amsterdam Waar geen depot is bestelle men direct aan die Sehutnennpotheke des A TniEliRY in Preyrada bel Rohltach Oeslerreieh Gelieve iirospectiis te ombieden bij het Cefiiraal Depöt Sanders Uoliin 8 Amslerdam Let vooral op de ECHT liandtoeHceninff xnet rood letterSé O berlahnstei n OIRECTEURDtRVICrORIABIlON OBtRLAHIISWH MaaiachappiS tot EasploUalie van de FietoHa Bron KantH voor Nederland Boompjeê éO Rotterdam tQoedkoopsteea soliedsl adres vooi Vervoer vau Inboedel zoowel binuen als bmien de sUd mefc geiloten wAgena A GRAVESTEIJN Bleekerssingeï 287 Alle uordt tegen Trasport fioluide veniekerd iMeiiw icMw Ondergeteekende bericht bü deie dat hjin de gelegenheid is TARWEBEOOD te leveren van KcMe 1Jelder$ehe IliMTarme Aanbevelend 4 SLEOT Ken ware Scha voor de oogelukkige slaobtoffiers per Zelibevlakkiug Onanie en gehe mej litspsttingeu il liet beroemde werk Z Dr Rptau s ELFBE V Ki G Boll ndBcbe nitgave met 27 afb Prya 2 ffulden Ieder die aan de T rschrikkelfike gevolgen vao dei ondeagd Igdt moet bet lesen de oprechte leenng diü het geeft redt iaarl ks dmsetid van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagB MogaKin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen intending van bet bedt ook in poatzegols en in eiken boeikhandel in Holland FEMSCEE STOOMVERVEEIJ eheiuische W sscherij VAS II OPPE HËIIMËR 19 KruiKkade Botterdam Qebrevetdord dotr Z M den Koning der Belgen Qoofddep t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Serialiteit voor het stoomen en verveu van alle Ueerenen Oameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche manteU veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ent worden naar de nieawstüé en laatste methode geverfd Alle goederen betz gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondtieid TOlgena ataal bewerkt StoUwerck sche Borstbonbons gefcbrioeerd na Toornohrift van den 1 fcon UniveisitfiitS Pro £ Gehm Hofrad Dr Harleil Bonn hebben sedert SO jaren als Temchtend middel tegen boesten beeechheid en aandoening der ademing organen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne er koude lucht is t bijzonder aanbevelen 1 wardig een bonbon te gebruiken T rpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Zenuw en Maag lijders wordt uit overtuiging ais een werkelgke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangat van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegeionden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbomoiel Hen wordt verzocht op t HGRK te letten OIT HUT MaOUUN va M RAVENSWAAYZüNE OORINCHEM Deze THËËËM worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijt twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en tPrgs voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de aitToeriog van eerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ liu t HM iKMt ouduMjltM n f maklBilykatopoetomlddetToorUeer ao vooral damaa aa KlndaracllQattwark ia da Appratuw nu C H MUIlar li Do lerlll Beith Str 14 Man lelta o TtflU op naam en fabrlrftamerit V arnfeaar ly itawaa WMflUif hl uh Mwark gilaiiliHai araawfaaMl lai Oawraamapatliy W aarrtmaaii Ariili GooDA Drnk van A BRINKMAN Zn KRWISGEVIXG iNRlCHriNGFN WELRE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKN VEltOORZ KEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GTouda Geïet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Hrengen ter algemeene kenhis dat op de Secretarie ter viafe is gelegd een verzoek met bijlagen van J P van Leeuwen om vei gunning tot oprichting van eene rookenj voor vleescii en spek in een steenen gebouwtje achter het perceel gelegen aan de Keizerstraat Wijk K Nt 173 Kadastraal bekend Sectie D No 270 Dat op Diiisüag den 10 April 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuib gelegenheidis om bezwaren tegen de gevraagde vergunningin te brengen en dat gedurende dne dagen vóór dien dag op do Secretarie der Gemeentevan de ter zafe ingekomen schrifturen kan worden kennis geihomen Gouda denJ27 Maart igoo Uurgepeester en Wethouders voornoemd I R L MARTENS De Secretaris BROUWER HuiiculaDdscb Overzicht In de Londensche bladen wordt bericht dat generaal French van Trabaucbn naar Bloemfontein is teruggekeerd zonder slaags te ziJn geweest met de troepen van commandant Olivier Waar deze zich bevinden wordt niet gemeld Alleen de correspondent van de Tiraes meldde 8at zü zich reeds ten Noorden van Ladybrand bevonden en dus om zoo te zeggen French hadden omgetrokken op bun weg naar Krootidtad Het Bcheidsgerecht te Bern heeft vergaderd doch de uitspraak is niet geschied De Times hoopt dat de verdeeling der schadeloosstelling geen punt van verschil zal uitmaken en roept de belanghebbenden op een regeling daarvan op te maken en die aan het scheidsgerecht aan te bieden opdat de laatste moeilijkheid daardoor uit den weg zal worden geruimd Een zonderlingen indruk maakt de woede van enkele Engelscbe bladen over het bericht nit Washington dat de Vereenigde Staten het bedrag der schadevergoeding aan Portugal zoude kunnen voorschieten onder voorwaarde dat de Delagoabaai aan de Vereenigde Staten in pacbt worde afgestaan Te Londen is men overtuigd dat Amerika gaarne een belangrijk punt op de oostkust FEViLLETOX HAlVrSTOCHI Naar het Fraoscb Doch door zes jaren achtereen onvermoeid te arbeiden niet alleen over dag maar zelfs gedurende een groot gedeelte van den nacht had hi zich geheel op de hoogte van de zaken gewerkt Hij was nn voUomen in staat te beoordeelen welke ondernemingen op den duur vruchtdragend zouden kunnen blijven en was er in geslaagd langzamerhand de andere zaken op tamelijk voordeelige voorwaarden van de hand te doen zoodat hij nu alleen nog bezitter was van eene ijzersmelterij m Nivernais benevens de ijzermijnen van Pont Avesnes Uit laatstgenoemde haalde hij de grondstof voor de smelterij in Nivernais Op deze wijze was er eindelijk een vaste verbinding gekomen tusschen zijne ondernemende en zijne financiecle draagkracht en Philippe Derblay stond nu aan het hootd van een in ïiUe opzichten bloeiende zaak Door de algeheele achting welke hij overal in den omtrek genoot zou het hem niet al te veel moeite kosten om zich bij gelegenheid met hoop op goeden uitslag candidaat te doen stellen voor lid der Kamer voor Afgevaardigden Een dergelijke verheffing lou hem wellicht doen tijgen in de achting der vrouw wier liefde hij tocht Bo van Afrika zon willen bezitten en het verkrijgen van de Delagoahaai met Lorenzo Marqnezi zou daarvoor nit een Amerikaansch oogpunt uitstekend geschikt zjjn Het ïou echter tevens aanleiding geven tot een nieuwen strp en wel die tusschen den Engelschen en Amerikaanschen invloed in dit gebied te meer daar de Ver Staten blijk geven overal hun invloed te willen doen gelden Engeland acht echter het bezit van Delagoahaai een levensquaestie vooral nn het meent na den oorlog een geheel gewijzigden toestand in Zuid Afrika te kunnen invoeren Vandaar de Bngelsche woede bij de gedachte dat door een handigen zet van de Vereenigde Staten al het knoeien en kuipen tevergeefs zal zgn geweest De Ind Beige meent dat Portugal zich in de laatste plaats zal wenden tot Engeland en acht het waarschijnlijk dat Frankrijk wel bereid zal zyn tot een hulp die de soiivereine rechten van Portugal op het bezit van Lorengo Marqnez en de kust van Mozambique onaangetast zal laten In Engeland begint opnieuw de veldtocht ten gunste van de annexatie van Delagoahaai op grond dat het een steunpunt is voor den invoer van wapeneu en van strijdbare manneiv voor de Kepublieken Dit verspreiden van ongunstige geruchten is uitnemend toevertrouwd aan Central News het nieuwsagentschap dat zich in den Ja panschChineeschen oorlog bekend heeft gekaakt door de manier waarop telegrammen werden aangedikt Thans heeft Central News aan de Engel che bladen het volgend telegram nit LorenQO Marquez gezonden De Transvaalsche Regeering werft klaarblijkelijk zeer sterk in Europa en het aantal Europeanen die hier doortrekken om zich bij de Boerentroepen aan te sluiten is niet minder dan vier of vijfhonderd per maand Fransche en Duitsche booten landen elke week troepjes vrijwilligers voor do Boeren De Fransche boot Gironde voerde er een ongewoon groot aantal aan het waren meest Franschen en Hollanders met enkele Belgen en een paar van andere nationaliteit Verdacht was dat op de buitenzijde der twee handkoffers het woord Creuzot was gedrukt gezegd werd dat zij sportbenoodigdheden lievatten ledere boot brengt ammunitie aan in cementvaten olietanks of andere verpakking De verzending naar Pretoria heeft openlyk plaats De Portugeesche autoriteiten zijn verbazend onverschillig en onderzoeken de goederen vooi Pretoria bestemd zeer oppervlakkig In de haven is herhaaldelijk geen Britscli vendien lag er niets ongerijmde in de gedachte dat een industrieel in onzen tijd een plaats onder de volksvertegenwoordigers m i kunnen innemen Nu hl dit alles overwoog vond hij onwillekeurig weder btof tot hopen Hij ontwaakte uit zijne langdurige mijmering en zette zijn tocht voort Hij had weldra het bosch reeds achter zich Aan zijne rechterhand zag hij de uitgestrekte weiden hggen terwijl aan zijn linkerhand de eerste rotslagen zichtGaar werden Op verbchdlende plaatsen waren hier mijnschachten gegraven en een kleine particuliere bpoorweg bracht het erts van daar naar de hoogovens op den top der heuvels Hij begat zich het eerst naar de werkplaats van den opzichter aan den ingang der mijn Reeds in de verte drong een verward geluid van stemmen tot hem door Het scheen wel of daar iets ongewoons gaande was Philippe Derblay versnelde ijne schreden en binnen weinige minuten was hij op de plek zelve aangekomen Al spoedig zag hij wat er gebeurd was Door het aanhoudend zijpelen van het water was een stuk van den grond waarop de spoorweg rustte ingezakt Eenige wagens lagen omvergeworpen waardoor een groote hoop van zand en steen was gevormd Daaronder lag een jonge conducteur van den trein e n knaap van 1 5 jaren bedolven Eenige werklieden waren druk in gesprek met een aantal vrouwen uit het dorp die bij het hooren van het geraas waren toegesneld Onder dezen was ook een vrouw die zich wanhopig heen en weer bewoog en bittere tranen schreide Philippe Derblay trad aanstonds naar voren en vToeg eenigszins gejatgd wat er aiin de hand was 11 11 m i x iun u ai iJj Jiiii i ii lLi u a Mjgi i i odritesschip aanwezig Deze week wasw dagen lang geen kanonnearboot te zien I Engelscbe o pehbare meening toont zich zeer bewogen orer het vertrek naar Europa Tan drie afgevaardigden van de Transvaal en den Oranje Vrijstaat de heeren Wessels Fischer en Wolmarans Zy vraagt zich at of het te doen is om Europa de bewijzen te leveren van Engelands dubbelzinnigheid en de bewijzen van de schendingen van het oorlogsrecht of dat alleen een nieuwe poging gedaan wordt om eene interventie nit te lokken of wol aan eene groote mogendheid voor hare tusschenkoraJt het protectoraat over Transvaal on Oranje Vrijstaat aan te bieden daar in het geval dat zy worden overwonnen de Boeren liever alles zullen verkiezen boven het Britache juk Misschien schrijft de Londensche correspondent der Petit Bleu is wel iets waars iu elke van deze hypothesen In allen gevalle zullen de drie gezondenen volgens onza inlichtingen nadat zü iu de tweede helft van April te Napels zijn aangekomen zich terstond naar Berlijn begeven vanwaar zij naar Brussel gaan waarna zij zich waarschijnlijk via Antwerpen naar de Vereenigde Staten zullen inschepen Het zijn drie zeer hooggeplaatste personen Deieer Weasels is president van deuVolksraad van den Vrijstaat Het is een man van ongeveer 55 jaar zeer ontwikkeld en die een grooten invloed beeft H stamt af vau de eerste heldhaftige kolonisten in ZnidAtrika Kort voor het uitbreken der vijandelijkheden bevond hij zich te Brussel welke stad hij zeur bewonderJe De heer Fischer is ook een Vrijstater en lid van den Uitvoerenden Raad van Bloemfontein Advocaat van beroep heeft hij gestudeerd in de Kaapkolonie waar hjj ïelfs een ambt hij de rechtbank heeft bekleed Hij speelde acne belangrjke röl in de enquête in zake den Jameson raid Hij heeft toen na een reis naar Pretoria in den Oranje Vrijstaat een sensatiewekkende toespraajk gehouden waarin hij de afachawelijkheid van dezen aanslag blootlegde en niet weinig bjdroeg tot het vaster aanhalen van de handen tusschen de beide republieken De heer Fisclier is de rechterhand van president Steyn De heer M A D N Wolmarans is afgevaardigde van Transvaal H j is niet ouder dan 40 jaar Lid van den Volksraad meesleepend redenaar speelde hij de hoofdrol in het parlement van Pretoria zoodra hij lid werd Zijn broeder de heer M W Wol 0 mijnheer Derblay nep de ongelukkige vrouw handenwringend uit mi n jongen raijn Jacques is van den w ggon afgevallen en ligt nu reeds drie kwartier onder het puin bedolven En wat IS er gedaan om hem er uit te halen i vroeg Philippe terwijl hij de mijnwerkers aankeek VVij hebben zooveel mo ielijk het puin weggeruimd dat aan de kanten lag antwoordde een der werkbazen en wees op het gat door de instorting opengekomen Doch nu durven wij voor het oogenblik niet verder afgraven uit vrees dat anders de roti nog meer zal afbrokkelen en den goeden jongen geheel verpletteren Ticn minuten geleden hebbon wij zijn btem nog gehoord nep de wanhopige moeder maar nu hoor ik geen geluid meer O mijn arme jongen is zeker gestikt Moet hij daar nu zoo blijven hggen f Zij barstte in tranen uit en zonk op de knieën neder Philippe Derblay had zijn geweer neergeworpen en was op den grond gaan hggen met het hoofd boven de opening Hij luisterde met gespannen aandacht doch h orde geen enkel geluid daar beneden Jacques riep hij luide en zijn stem klonk somber in dat duistere gewelf van hout en steen Jacques kunt gij mij verstaan i In het eerst hoorde hij niets vervolgens oen zwakke zucht en eindelijk ofschoon bijna onhoorbaar de woorden 0 mijnheer Goddank de patroon o dan word ik zeker gered marans was lid vag den uitvoerenden Raad Toen deze stierl olgde de tegenwoordige afgevaardigde van Transvaal in Europa hem op en oefende terstond invloed uit op den gang van zaken Deze drie woordvoetjers van Transvaal en Oranje Vr staat zullen veel van zich doen spreken in Europa De Keizer van Oostenrijk heeft de nieuwe kieswet voor de gemeenteraden in NederOostenrijk bekrachtigd Het liberale raadslid Stern had von KOrber voorgesteld om nu in Weenen een heelpn nieuwen raad te laten kiezen maar v Kórber weigerde slechts een gedeelte zal vernieuwd worden De niiniaterpresident heott aan een joodsche deputatie geruststellende verzekeringen gegeven en gezegd dat de regeering vast besloten was iedere krenking van de staataburgerrechten van de joden mot kracht te beletten De meeste landdagen zijn geopend Bij den Boheemschen zijn ingediend voorstellen tot het verleenen van ten volle gelijke rechten aan de Tsjechische en do Duitsche taal by de irechteriyke en administratieve colleges van Bohemon tot het inrichten van de bureau s naar de taaitoestanden tot voortzetting van de grensalbakening tot instelling van natiünale curifen in den landdag en voorstellen in de richting van naasting van de kolenmgnen door den staat 1 gjgfa Verspreide Beri ehten Frankkuk Nu weer wordt het twüfelachtig gdheeten of ie prins van Wales do Tentoonstelling zal bezoeken Op initiatief van La Sabretache zalop het slagveld te Waterloo naby do plaats waar de boerdery La BolleAlliance d ostyds stond een nionnmont worden opgericht voor de aldaar in 1815 gesneuveldeFransche soldaten Rolland president van een der Fransche Kamers van koophandel te Brussel heeft toegestemd aan de uitspraak van een eerejury te onderwerpen de tegen hein in de Fransche Kamer door den afgevaardigde Ferrette uitgebrachte beschuldigingen Admiraal Duperré is eergisteren op BBjarigen leeftyd te Parfls overleden DulTSCHLANU De eerste dame is aan de universiteit te Dit aandoenlijk bewijs van vertrouwen trof Derblay en hij besloot het uiterste te wageo om dehoop van den ongelukkigen knaap te verwezenlijken Kunt gij u nog bewegen nep luj oNecn was het antwoord nog zwakker dan het vorige ik geloof ook dat mijn been gebroken is Een algemeen gemompel van medelijden ging door de rijen der omstanders wWee maar gerust mijn jongen wij komen u helpcD nep Derblay hem toe Uij stond weder op en zeide tot de anderen Kom wie van u wil mij helpen f Laten wij maar eerst die zware balken wegruimen door middel van de ijzeren stang die dair ligt Han krijgen wij ruimte Onmogelijk patroon antwoordde de werkbaas hooldichiiddend Alles zou instorten Er is nog maar één middel om iets te kunnen uitrichten Wanneer drie of vier sterke mannen in het gat durven afdalen dan kunnen zij welliclit op die wijze den jongen bereiken die zich uil eigen kracht niet meer kan bewegen Wij zouden dan mtusschen moeten trachten de steenen aan d n rand tegen te houden vervolgde de werkbaas Maar het is een waagstuk dat icg ik vooruit Er is alle kans dat er een nieuwe instorting komt en dan zijn al de vier mannen reddeloos verloren Toch moeten wij het beproeven zeide Philippe vastbesloten Wordt vervolgd