Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1900

o 8158 Vrijdag 30 Maart 1000 38s e Jaargang v rnimm mmmi lelefOoki u H8 i Dq Uitgail e dezei Coiii ant geschied dagelijks ibet uitzondeling vap Zon en Feestdag en Tet f M i o H ADVEUTENT IEN worden geplaatst van 1 5 reg els d 50 Centen iedere regel meer egels 10 Centen Groote letteis naar plaatsruimte egel worden btsrekend prys per drie posk 1 70 Afzondeihjke maagden is 1 25 franco per Th TORBfKN Boskoop T WIJK Oudewairr KOLKMAN Waddinxvm ROLLMAN Bodegffven pr KSE Nifuwerkerkl d IJtfl V I lèm DAM Hdatrecht i N vAuZE dEN Siêóonhoveikl ï SSÈö Ss Iiucnding Vdn Advertentien tot 1 uui des midd Verkiflgbaar b A BRINKMAN ZOOK te Gouda ZAKBOEKJE VOOE Gasfitters Bouwkundig en en Gasverbi uikei s DOOK J J PKIN8 rAy DOMSBVBOH Directeur der Sted Gasfabriek VA GOUDA Fr S f O ld i ieiiw iMieiiw Ondergeteekendü bericht bij deze dat hfl m de gelegenheid is TARWEBROOD te leveren van KcMe UeMerêehe ltit $ Tarwe 4 t f Aanbevelend 1 r t A SL KG I E CASSITO TANDAUTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tov 4 uur DONDERDAG van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van 9 4 unr ZONDAGS alwezig JAl HOilD Korte Groenendaal I 202 203 OÜDA IJ ibltWAIIEN UERILDSGIIIPPEIV IIUISIIOIiD iUTIKELEN FORNUIZEN Breukbanüon Hi Thisny s Woadttbalsta m do geUeole woreld bekend eii geroemd Onovertroffen middel tegen alle Horst Louir lei cin a a i I i e k t e n eii7 Inwendig t zoowel 118 oolc mtweiuUg in bijna iille zioktogevnllen met goed nevolg iian te wenilon t rUs liei flaCOll 1 1 lier po8t 115 Thinr7 B Woad ri lf bezit een nlsiiog ongekend o geneeekreeht en heiUnrae werking M kt meestiil elke pijnlijke en gevaorvollo operatie geheel overbodig Met deze ialf werd een 14 aar oud voor oiigeueesU k rehoudeu lieeilHCiWel on onlangs en bijna St aai kankerlUdcn neueien Brengt genezing en verznoliting der pijiiori bij wouden ontetekingen eiu van allerlei aard Pnjs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek r IIE KI SVMIEBS Rokm 8 AmBtenlam Wi r gcou depot ia bcBtelle ineu d reet aün d e ohuUenapotheke cIcB A IHII HHY 111 Pregrada bul Kohitach üesterroch Gelieve proapecl u te ontbieden hiJ hel Centraal UepSt S nderi Rakiu 8 tmiterdaui PÜIKE ODDE SCHIEDAMMER GENEVER iterk NIGHTCAF Verkrijgbaar bij PËETER8 Jz A 18 bewy van eohtlioul is cachet en kurk iteeds voorz en n dea naam der Firmi P HOPPE Pain Expeller Derüg jaa wordt dit nitd dal met veiraBaend succes ala pynitiUetide inwryvtng aangewend tegen Rbeama tiek Jich t Terkottdh eid pï in dan rSSÜ al f Dit be P i proefde Huismid I K I diantdan KW IJ I ook ie den vartrouwen Men lette op hat fabrieksmerk Anket AdnA BoooöOcdefl in da maaata apotheken To Amatardam bu Uloth Gle ban Tan Ta U n Sanders f i yJrUtJtCn jürtltrtiiim Indien gy niet wilt hoestep gebruikt de allerwege b kropnde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extraat iieiidntiip uit de Koninklijke Stoomii briek De Honingbloeni van II VAiH l§€HitlH €o DenlIaag lloIbMcm itho IB he Ueflta middel der werela i the geiieost Kiukhoest itÜe tewöest ïODwel oud aUjong the mag in geen buisgözin ontbreken the BtH t voortdurend onder Scheikundig ithe helpt onherroepelijk il thO ï8 bekroond mi t Eei ediploma a y ithe ia verkrijgbaar Ctl fOi Ciê pu LFF éb Co ithaven 108 Gouda llïS JCIeiwegE 100 MILD Verstal te f Ut ithe iB bekroond met Goild i liho ia bekroond met ZiIVer 1 Kilo Topotl lictsfl evenveel vuedlllxs llHtl al 5 Kilo best nmdvleeach af 180 900 lerrn Iropon weiiit m htt lid aam ouini l lflyk tot spierweefsel en Uoai omffeiet 7011 lel ïtt Ie vomioii Troioii bettt lij tftctrdd gebiulk eene bednidenda lil 1 i t II tt II ifi voUq 7 üo i1 ly tfuo ui II ah by zieken en t aaa iJl loiit 1 01 V I zo ir iKarvai d n fiii iW te liulerven Door da I ys van Prfpon liaii cdintii liet zi h veracliaffev V r TVRliftiA r bel poth ker8 drocrlstan en all BollA Ocncra 1 Agenton Toor Nederland en KolonlaK lïv cnI ChÊ i ïi jiit Ici T é Rotterdam Aiill§eptl8Che Taiidpoeder en Aiill§epil§cb iMloiKlIliicliiiir van E CASSVrO TandaHn te Goiidn OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSrilN BlauWbtiaat Goadd i W i l l H fl TV f TT lH i Gdneeih algemeen nbevoWn MnVfWIIVIVflIlinVPIII Met Eertr Dlploma en Goud Btkioome t f T TTI W PRAEPARATEN VAN Cïttlrt I i nVlA ftmeestkrachtigeenvertterkendcKINA WIJNtegenZwakte fc VgUIII i L I JVIlv 2oowel bij kinderei iK volwassenen gebrek aan eetluat alcclite L apljsverterlng aenuwhoofdptjn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hore tevol en OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tcgcn Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritlachen leeftijd ent Verkrijfibaar in flacons a 1 90 en ƒ 1 FiItaI rf Q ark 0 lMa t eraterkend aangenaam van smaak voorda ell kschgeb uiU llVCi V aW HJ vooral voor kinderen zwakken en kllerachtigc gestellen leer aan te be velen Als geneeakracbtlge drank l j atoorniaaen der spijsverteringsorganen en dtarrhee ook voor imgehnten en kleine kinderen Pr j er bus a H Kt r ƒ 1 70 A K r 0 90 Kgr ƒ 0 60 Chemisch M All CaiSL af Speciaal voor Kindervoeding in bussen Kgr O 00 zuivere JTlCIK UJKCr Kt r O 50 Kt r ƒ p 25 Acthtna f i yat l f4 tl Het rooken eener haWe Cgarette is voldoende ter bestn ► aiilllla V iggi U ll n van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes A O 80 en O 50 Tamarinde Rotihntm fruit purgatief tegen verstopping Aam alllal IIIU l IIU IIO beien Migraine Congestieactc vooral nkiUlaxans voorkinderen bewijzt i 1c Tamarinde Bonbons van KKAEPLl lEN HOI M 1 elant njke diensten daar de vorm voor het kind begeeriyk en de mmk aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en O 50 Q klttl iaL Dac4SllAC nkemcen eri end als het BESTE huismiddel JCtl i I MalV rga 11 co j Ho al verkoudheid en Keelpijn het is een aiymoplosaend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m □ flcschjes verkrijgbaar Prijs O 30 per ileschje fti f raeparaUm ran KRAEFELIEN ft HOLM te Zeist yii aU n pooriien pan hgmeiten tfaarop de naam en AanitleelfttiHff tn ret Ai gbaar btj de meette Afioiheketi en ÜrogteU KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A lakj tctoriawdter u f de VFctor aSron te Oberlahnsfeilt i Tafeldrank Yanh£r ofn nklyke uis derjvederlanden Tölephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceeleh binnen een kMg van K M 1 Aanleg eji on rhoud gratis het net i aangesloten aan liet Roks Inter communaalburean N0üVE4ÜT ÉS geijlus dit te Op 1 Maart 101 vei kregen ibonneme iten Contracten on voorwaarden verkiugbiar aan het Bureau ACHTER DK VIbCHMARKT ff verzoeken de D meb die oi taodeJalbum jjvqor et Z nflg mei ontvtogen nebbei I atavragln aai iMMmESJAlüZÉ f i aris ïelve wordt dan omgaOjnd g aU enito toegezonden I rfellinéen van al 25 IraBtsVrd van alle I aan hms met a j verlioogijg bedilie kantoor te Kozepd lai N I Wie zeker i n wu d Echte Cilael CftCliO te ontrangen jteaoini D gesteld eo na vele pr sfb muig4i Is den handel gekomen ondei de iMtam dea oitvinden Dr HiohaeUs vetmrdigd p 4e beat machines in het frereldberoMiid étebbliMenwat van Q bl Btollvarok te Keulen lach Cikel Cacao in Tierkuiteo bassen De Skul Oaeao is met melk gekookt eene lengcfiuiie gezonde drank voor degriqkseh gebruik een i 2 the le Mla mi t pcedcr voor een kop Cbocolate Ala geneeskraoUige drank bij geral van diarrbee aboats met water t gdittiiken lYerknjgbaar by de voomaaoitt H 1 Apothaksn eiu f UO c 0 90 t a36 0 ncraalT rtogenwoordiger voor Nedar and JuHus MattenMoK Aianterdam Kalverstraat 103 Een ware Schat TOor de oogelnkkige slachtoffers der Zelf bevlakking Oname en geheme uitspattingen ia hei beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIVG Hollandsche aitgare met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de verschnkkel ke gevolgen ran deze onden Igdt moet het tezen de oprechte leenng die het geeft redt laarl ks duizend van een sekeren dood Te verkregen b hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 anoo t en inzending van het bedrag ook in postzegels en lu eiken boekhandel in Ünlland GEEK BETER adres voor alle soorten SCHOENWEKK als lict NoordbralidDüich Schnen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover depCleiwegsteeg ONTVANGEN soorten J WK HM voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk GocDA Druk van A BRINKMAN Zn Noniliners iiiilenllilndsch Overalcl l et meest treft ons natuml k de hedjBf angen t ding dat Generaal J labeai Dinsdagavond aan z n maagkwaal is ovm iMen I j I Pe stad Pretoj ia is in ronw gedompeld qver hetJver ies vin dezen trouwen vadei l lander dfppei en generaal en opi eqhten uian in eer II SVolgens een particulier telegrau te Paros zal president Krugei zelf het opperbevel over de rranstaakohe troepen op zich nemeii Joubet ts dood IS vooral een groot verhel voor de Boeren omdat het een vorhes aaA iljrestige is Ma Kruger was Joubert vooréf voor de buitenwereld de groote figuur onddt hem In dit tydögewricht hem te Verliezen nu de krijgskans zich voorshands tegen ïe repnbheken gekeerd heeft Iflkt een oorzaak tot ontmoediging Inderdaad is het vefliles échter met onherstelbaar Deze oorlog heeft getopnd dat de Boeren een aantal bekwariie generaals hebben Jonberts plaats zal door geen onwaardige ingenomen worden Het tio angr kbte bericht van hetooilogstooneel is wel dat generaal Fiench met z n cavaleriemacljt naar Bloemfontein is terug gekeerd French trok uit Bloemfontein oostwaarts over Taba Ncha m de richting van Ladybrand ten emde de troapeij van commandant Olivier die naar luid van ingekomen be richten met 5000 man en 16 kanonnen in noorJel ke richting marcheerde op te heudeij French schept echter het spoor van Olivier mis te z n geloopen of geen aanval te heb beu gelaagd wellicht ook was Olivier reeds voorbg Dadybrand noordwaarts getrokken voordat French er aankwam DeEngelsche bladen wisten wonderbaarlyke venhalen te vertellen van een heliographische gemeen schap tusBchen het hooge gebeigte aan den rand van Basutoland vanwaar elke beweging van Olivier kon worden wd irgeiiomen en French te laba Ncha L otodi de oude kaffervorst zou van de hoogten lm Maseru toekgken hoe de beide blanke rassen elkander in de vlakte vernietiigden Maar het was niet noodig French heeft het opgegeven Ladj brand is in handen der Boeren die de Engelsche afdeelingen iil den omtrek tot den terugtocht noodzaakten Waar Olivier zich thans bevindt is onbekend zyn welgeslaagde terugtocht is voor de geconcentreerde Republieken een winst van 5000 man en van 16 stukken geschut FEVILLEIOIM HAHTSTOCHT Naar het Fransoh 21 Doch geen der anderen scheen gezind om met hem mede f gaan Met toornige blikken keek hij hen m het aangezicht en sprak Indien gy een van allen welven daar beneden laagt wat zoudt gij dan wel denken van uwe makkers 4ie u aan uw lot overlieten uit vrees voor eigeaj lijlsbehoud Maar komian wanneer niemand anders durft dan zal ik het eerste gaan En ontiiddellijk de daad by het woord voe gende trad Derblay naar voren en wrong hij zich door de opening van het puin t en kreet van bewondenng ging van alle zyden op Door iijn moedig voorbeeld aangespoord gingen drie flinke mannen hem achterna terwijl de overigen zich inspanden om de blokken vooi den ingang zooveel mogelijk m de hoogte te houden Een diepe stilte heerschte onder de omstanders Men hoorde alleen hot wanhopig snikken der ongelukkige moeder en de zware ademhaling der wakkere mannen die bezig waren hun leven te wagen en elk oogenbhk gevaar liepen onder het puin te worden bedolven Na eenige minuten die voor allen als zoovele eeuwen schenen te du ren ging eensklaps een uitbundig gejuich op Phüippe Derblay en de drie anderen kwamen CENTEN De vergadering der liberale partj te Not tingham toonde een vrfl sterke stroom ng tegen den oorlog De voorzitter Wotstin wees er op dat het EAgelbche Volk niet oo laag gezonken isï om twee kieint nationali teiten van hare vr5hL l te berooven Deze uitspraak werd uitbundig toegejuicht Professor Massies hield een jingoibtisohe toespraak doch word herhaaldelijk m de rede gevUlen De hoeren Chaniiing er Llqjd George leden Van het Purlemt nt werden zeer toegejuicht toen zy Massies redevpe ring havenden Zelfs IS de Daily News genoodzaakt te erkennen dat de viede party ongetwijfeld zeer sterk was op de vergadering j Naar aanleidiqg van de vele geruchten omtrent moedeloosheid en overgave der V rgstaters heeft een medewuker der Dordtsche Courant dr H P N Muller geïnterviewd die het volgende veizekerde Met betrekking tot de verhalen omtrent den afval vau de Vrgstatera verklaar ik dat wy volgens ambtelyk per laatste mail by mij ingekomen bericht een getal manschap pen in het veld hebben hetwelk ongeveer gelyk IS aan dat der Zuid Afnkaanschc Re publiek Het getal on er gesneuvelden was begin Februari 179 waaronder twee En gelschen doch geen andere Europeanen Ver der heb ik van medische zyde nit Afrika bericht ontvangen dat er meer gewonde Vrjstaters zyn dan Transvalers Er 13 geen kwestie van dat onze men schen het hoofd zonden m dcu schoot leg gen In de VrystaatÉiche dorpen of stadjes wonen bykans uitsluitend uitlanders De burgers der twee republieken doen oven trouw hun plicht tn de samenwerking tus schen beide staten laat mets te wenschen over ja zelfs zy zyn tot een geheel ge worden De Parysche correspondent derlnd Beige had dezer dagen een onderhoud met den be kenden vredesapostel ilhara Stead die verklaarde een contingent van minstens 50 000 soldaten voor een blyvende bezetting van het grondgebied der Republieken noodzakelyk te achten als Engeland finaal overwint I hetgAn met andere woorden zeggen wil dat het Engelsche publiek voortaan jaarlyks 125 millioen meer aan belasting zal moeten op brengen Maar daarvoor zal men in Zuid Afrika dan ook de pax britaumca hebben verkregen Oit St Petersburg semt de Londenscho cor respondent der Indep de vsten waai om weder behouden uit de opening te voorschijn Zij waren met slijk en aarde bedekt en hunne klee deren waren deerlijk gehavend Doch hun doel was bereikt Phihppe die het laatst kwam hid den gewonden knaap in zijne armen i en oogenbhk later volgde een ontzettende slag De balken die nu door de werklieden waren los gelaten waren met hunne volle zwaarte op de scheur nedergevallen en hadden een nieuwe in storting teweeggebracht Uorh gevaar voor men schenlevens bestond er uu met meer De moeder van den geredden Jacques liep onopnou lelijk van haar kind naar diens redder terwijl de menigte met stillen eerbied den patroon omringde nU wilde ZIJ hem zwijgend danken voor zijne be wonderenswaardige zelfopoffering Kom laten wij den jonden maar spoedig naar huis brengen zeide Phihppe vergenoegd en loop dan meteen n ar den dokter om Hem te waarschuwen Hij maakte zijne kleederen weder een weinig in orde nam zyn geweer onder den arm en ging den weg op naar Pont Avesnes Het bericht van de gelukkige redding had zich intusschen even snel verbreid als eerst het gerucht van het ongeval Reeds voordat hy het oude kasteel had bereikt zag hy m de verte zyne zus ter die hem tegemoet kwam in gezelschap van Bachelin Zoodra Suzanne haren broeder m het oog kreeg versnelde zy haar schreden Suzanne Derblay was even zeventien janr oud Hare helderbrume oogen stonden levendig en op gewekt en om hare lippen ipeelde gewoonlyk een Ruslands autwooid op het Interventie verzoek der Rejiubliekeii nog met is gepubliceerd De vertraging wordt Veroorzaakt door een ver schil tusschen de politieke klingen en het hof De leiders der politiek willen togen de vernie tiging der republieken opkomen In hofkrin gen echter wiar men de verwantschap van den Czaar met htt Engelsch Koningshuis op den voorgrond stelt zou men oen beleedigmg van de in Engeland overheerschende gevoelens willen verinyden Met name de Keiztrin wordt genoemd als aanwendende al haar invloed by haar ge maal om een antwoord dat Lngelaiid kwet sen zou tegen te houden Een Duitsch blad vertelt nagenoeg hetzelfde De publicatie van het antwoord der Rus sche regeering op het aanzoek van de pre sidenten Steyn en Kruger wordt vcitraagd doordten er familiebetrekkingen in acht zgn te nomen dink j den nnloed der Czarina Graaf Murawjow hteft bet antwoord geheel in den zin van de Haagsehe Vredcbconferentie vervat hetgeen ook door den Czaar volkomen werd gebillykt Maar zal het zoo kias ver onden w orden Van den invloed der Keizerin zegt de correspondent der Indép tenslotte hangt het dus at of Rusland ach al dan mot zal vi r zetten tegen de Britscbe annexatie plarnen WtVerspreide Beiiclileii Frankrijk Men verzekert dit de hertog van Orleans een landgoed heeft a ingekocht in do nabybeid van Budapest en dat hy zich daar metterwoon zal vestigen De regeering is vooinemens in de Kamer een voorstel om den Uden April i s den dag van de opening der Tentoonstelling tot een vacantitdag te verklaren te steunen De prins van Wales zal waarschynlyk eerst nu Vmksteren ecu bezoek aan de ten toonstelling brengen De paters Assomptionmsten hebben de directie van het clencale blad La Croix overgedragen aan leeken naar bet heet op beshst bevel van den paus Bi i alk Sedeit 19 Maart j 1 is de aigemeene werkstaking gepioclaraeeid in de steengroeven aan do Ouithe on Condroz nl te Marchin Vierset BarSe enz DuvreCHLANü In den Ryi dag is met groote meerder tevreden t Iimlac i Al was zij weUicht met eene volmaakte schoonheid volÉ ens de regelen der schoonheidsleer toch maakte hare natuurlijke be valligheid en eenvoudige oprechtheid haar overal tot eene welkome verschijning Zy was m een licht omerjaponneije gekleed en hield een grooten parasol boven haar hoofd om zich tegen de felle zonnestralen te beschutten Zij hep op een drafje Pl ippe tegemoet en wildo hem om den hals vliegen toen hij haar toeriep jWeeiï voorzichtijj ik ben er bemodderd en beslikt gij zou It uw japon j eheor en al bederven Dat zal niet hinjeren nep Siizajine vroolijk Eerst moet ik u toch omhelzen omdit gy dien ajmen jongen het leven hebt gered U l hiUppc als er iets goeds en edels gedaan moet worden dan moet men toch maar altijd bij u komen Terwijl Suzanne met groote hartelijkheid haren broeder aan het hart drukte kwam ïachelin hij gend aanhollen daar hij moeite had gehad om Suzanne nog tijdig in te halen Vel wel beste vriend begon de nota alweder een goede daad die wij op uw krediet kunnen brengen Kom kom praat er met van viel Phihppe hem glimlachend in de rede het is wiarlijk de moeile met waard Het ernstigste is dat naar ik meen die ongelukkige jongen wiar gekwetst IS fij zult er heen moeten biiianne met uwe huis apotheek Mochten er wellicht onkosten moe ten gemaakt worden dan weet gij wel dat die voor myne rekening zijn Ik zal dadelijk gaan antwoordde het jonge heid een vooistei aangeu lmen strekkende om den Bondsraad te vei zoeken een grond wetswy7tging uit te lokken in dezen zm dat de Ryksdagleden voortaan presentiegeld zullen kuiiof n krygen alsmede vergoeding van hun reiskosten 1 NUH AND Maandagavond a s vertrekt koningin Vic toria naar Itiland en 2b April wordt zy te Windsor terugverwacht Een detachement van de bereden lyfwacht zal baar naar Ierland bcgLleidcn De keizer van Dmtschland heeft vei zocht aan de Engelsche reedery wier kapitein zyn schip met salueerde op zee dezen zeeman met te ontslaan zooals het voornemen was De nationale lersche party heelt beslotentydens het Puascbreces te Dublin een con ventie bycen te roepen ttii einde den toestand van den Bond der Vcreemgde Ierente bespreken f Cos ll NUUK HONOAEIJF Officieel IS te Weeneu medegedeeld dat de keizer toestemming geeft tot het huwelyk van den aartshertog tioonopvolger tranz berdinand met gravin Sofie Gliotek Het huwelyk zal m April te Dresden voltrokken worden De keizei zal gravin Chotek den titel verleenon van hertogin van Ivonopist BINNENLAND H M de Koningin zal hoticn in byz n van den minister vau binutnlandsche zakpn den heei mr J G Patyn als Hr Ms Com missaiis in de provincie Zuid Holland be ëedigpn IJlt Montfoort schryft men nog naar aanleiding van het bciicht over enkele onflZouaven aldaar Het betreft hier een kennisgi vuig van liet gemeentebestuur am i ptisonen die vau de kiezerblyst zgn afgevoeid omdat y door zirh indertyd in vreemden krijg idienst te begeven hun Ncdorlandtrscbap hebben vt rloren Fot nog toe badden y steeds hun kies recht uitgeoefend Gemengde Bciicliten Gisterochtend ontspoorde naby het station Leiden een goederenwagon van een rangee I enden trein die den weg zoodanig versperde meisje Gy vindt het zeker goed wanneer ik Brigitte medeneem nietwaar Uitmuntend Ln zich vervolgens tot Bachelin wendende ging hy voort 1 aten wy i u maar spoedig naar huis gaan mijn waarde magister Ik zie er uit aU een onvluchte galeiboef en ik moet mij noodzakelijk dadelyk verkleeden Snzinne was reeds op wrg nair het dorp en Phihppe giUn nu met Hachelin naar yne woning het dude kasteel van Avesnes Al schertsen 1 en koutend had men tl spoedig het oude kasteel van Pont Avcines bere kt Dit eerwaardige gebouw wa omgeven door een ruimen voorhof met Imdeboomcn beplant afgewisseld door wftter iartyen hen groot geleelle vm het gebouw zag er tamelyk somber uu omdat de eigenaar Phihppe Deiblay slechts den vleugel bewoonde In den bewoonden zyvleugel had Phihppe een der groote kamers voor zichzelven tot studeerver trek laten inrichten Midden in de kamer stond een reusachtige bchryftafel die met allerlei papie ren overladen was Daarnaast bevond ich het huisvortrek dat evenals 4c studeerkamer op dege hjke doch eenvoudige wyze wis gemeubeld Terwyl Suranne een oogenbhk afwezig was bracht Derblay zyn ouden vriend Bachelin naar zyn studeervertrek Phi ippe keek hem nieuwsgierig aan en zeide eindelijk met ekere ge Iwongen kalmte tot bachelin dic in een leun toel plaats genomen had Hebt gij myn voorstel tot schikking aan mevrouw de Beaulieu overgebracht Ja H ordt tervoigdj