Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1900

toen omsireeKs t uui gcatiiiu u YYv iu v s Dhecle SiKiorwesverblBdlngen met GOUDi Wlnterdleasl 1899 1900 AaBScvangeo I October TUd v i GreeDWlcli J 7 80 7 S8 8 19 8 88 9 0 9 14 9 16 9 88 9 64 10 4 11 1 11 81 U 18 18 68 l 6 311 8 86 8 48 8 67 4 89 4 48 6 J8 U 7 14 7 8 17 6 8 10 10 10 87 11 4 61 8 08 r 10 17 1 1 07 1 14 l S 9 80 4 6 18 6 40 80 7 S3 1 64 4 04 4 87 4ls8 09 4 11 6 18 8 60 Diudig nduguho ntouibiljotton rooi do o kU n gbur lo oo ikoloa nuktpru ff HolUndiolie jpoor £ 8str laiitlaaaal Wwt i 6 r 8 88 f t n f r v r 8 03 8 40 7 46 89 i 6 4 05 4 40 S 5 6 86 8 17 49 4 60 87 1 4 67 I 84 08 t 6 4 41 8 09 S 9 11 4 09 4 84 5 10 6 4S 5 66 47 8 18 8 10 i n iM p 11 18 otterilaln a o i t t 10 11 11 88 AllMS lf eiiiwl a A lion 1 en Uuu Esbi bgbiUUs Ij Of to twin ilja Zondig Uunam Bollndoike ipoor l lalr oppl monlbo üi do Contogni d Vtp M 10 08 10 40 ll U 10 18 10 17 10 8 10 44 U07 11 44 8 66 9 08 9 46 iffil U 7 11 86 1 0 1 80 46 8 00 4 0 4 6 4 46 5 0 1 7 8 7 6 6 9 48 10a9 E sl 9 86 1078 l tl 11 67 18 08 18 87 S l 8 14 8 7 4 87 6 0 J 7M0 MO 6 10 8 88 O 10 46 e O U I A USTCRDAV tIm voau loudk 9 8 0 8 11 9 88 10 10 10 7 11 08 1 0 l S 1 6 08 86 8 18 t sn 8 9 8 0 68 AmaLW 8 01 8 68 09 10 10 10 84 11 48 18 67 1 68 S S 4 1 4 67 6 60 6 6 9 0010 0 0 1010 O 1 46 AmatC 8 19 9 08 S 10 16 11 0 1 08 1 1 1 0 8 41 4 80 6 1 8 06 9 18 10 8 10 88 10 8 1 00 r d SL rjaL ii i i 6 80 84 7 60 8 18 5 86 5 48 8 08 7 14 8 88 8 6 8 10 14 n t O 86 7 8 16 9 18 45 1 18 11 08 ll H I 16 8 81 4 4 80 7 6 1 10 1 46 IA IIU W 6 48 8 60 7 86 8S0 8 60183 10 00 11 80 11 H O i tt 8 80 8 46 6 0 6 86 7 80 8 16 10 00 loud 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 1M8 10 8 11 611 1 4 17 4 88 8 47 7 61 8 14 9 11 11 10 17 66 7 68 8 81 8 49 9 80 10 16 10 88 11 38 1S 08 1 87 3 08 8 0 8 69 4 48 6 88 8 41 9 S 1 68 9 19 10 00 10 84 6 16 68 8 14 10 88 11 66 18 87 4 88 7 81 9 W 10 64 6 80 7 0 8 10 46 U 86 4 8 7 8 9 4 6 80 7 17 7 17 8 86 0 01 9 18 9 61 10 6 U IO 11 11 11 61 1 09 8 40 8 68 4 48 6 10 10 7 1 7 6 1 10 O dat de op en afgaande treinen slechts over één spoor konden rpen zoodat de expreatrein Amsterdam Parjjs No 61 H IJ M een aanmerkelflke vertraging ondervond Men meldt nit Medemblik Gistermiddag heeft wederom een patiënt het krankzinnigengesticht weten te ontvluch ten By den ingang der stad is hij echter door eenige mannen waaronder een der doctoren van het gesticht gegrepen en naar het gesticht teruggebracht Uit Amsterdam meldt men De beraadslaging ia de gisterenmiddag gehouden vergadering der stakende dokwerkers heeft geleid tot een met 215 tegen 117 stemmen genomen besluit ora de staking vol te honden Btj een uitgever te Enschedé ziJn verschillende voorwerpen op het slagveld bij Klandslaagte en Daudoe gevonden uitgestald twee granaatkartetsen uit Engelschc kanonnen afgeschoten een schop met houweel een halHband van een regimentshond gevonden op het I jk van oen Engelsch officier en andere voorwerpen Bit Hunsingo schriift men In den zomer van het vorige jaar waren eenige heeren op de robbenjacht op de Groninger Wadden Zj gingen ook naar de groote zandbank Noordwestplaat westwaarts van het eiland Eottum Zy kregen echter proces verbaal èn voor hot betreden dier zandbank èn voor het jagen Een hunner was een Brit In geen maanden hoorde men weer van het geval Onlangs echter werd een hunner voor den kantonrechter te Onderdendam gedaagd en veroordeeld tot twee geldboeten voor bovengenoemde handelingen op Noordwestplaat Naar wy van goederhand vernemen ia van dat vonnis door den veroordeelde hooger beroep aangeteekend Ook moeten eenige liefhebbers der robbenjacht zich tot den minister van justitie gewond hebben met het verzoek het daarheen te leiden dat zy ongestoord des zomers op de Wadden zeehonden kunnen vervolgen met het geweer lü de Gravestraat te Kaapstad heeft Zondagavond een zware brand gewoed Een aantal gebouwen zijn in de asjh gelegil en de regeeringsbureau s werden ter nauwernood behouden Da archieven ziJn naar het parlementsgebouw overgebracht maar hebhen veel geleden De brand woedde drie nren Omtrent de inbraak in de Gerard Donstraat vernemen wy nog het volgende Ongeveer 2 uur werd de familie die op de kamer boven den winkel slaapt wakker door het hevig blaffen van den hond een groeten Ulmer dog Aangezien echter een paar huizen verder een café is en het uitgaan daarvan omstreeks datzelfde uur de nachtelijke stilte wel meer verbreekt d cht men dat dit thans weer het geval was on de hond daardoor opgeschrikt was temeer daar op datzelfde oogenblik een rijtnig voorbijreed en het geblaf al spoedig ophield i l 7 80 7 88 8 19 door 7 87 I f 7 84 7 41 6 80 7 10 8 88 9 0 8 46 8 6 8 69 C8 9 8 Oond Moordreoht Siouwerkerk Oipelle aott6rd m M EotterdamD P Eotteriialn B 8 4S 8 1 9 08 Botterdam Beur Rotterdam D P Jlotterdam M Oapelle fieuworlerli Moordrecht Souda 7 16 6 46 6 611 OS 8 14 10 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 7 44 AUeu 1 m Uu t bttden M 7 6 8 09 8 41 9 11 7 87 8 68 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 86 9 19 9 89 Qouda ZaTenhuiten Moarliapalle SootenneerZogwafid Voorburg Hage aHan 6 4 05 7 06 7 80 7 46 8 86 Voorburg 6 48 Zoeterm Zeg e 09 Zo Bnh Mo 18 Boudp 4 6 tS 7 81 7 47 S ll 9 03 w d 9 07 Uouda üudew Woord Ulrookt Umoht Woerden OudBW Oouda Hoe ontstelde de familie Jansen echter toen omstreeks i uur gescheld werd en eenige voorbijgangers haar opmerkzaam maakten dat inbraak gepleegd was t Bleek dat een der twee zware luiken van de winkelkast met geweld was afgerukt en dat toen een glasruit was ingedrukt den dieven een opening verschaffende groot genoeg om twee met fluweel bekleedde bakken met gouden en zilveren voorwerpen te stelen Vermist werden 800 gouden ringen waarvan vele met diamanten steenen een twaalftal gouden en twintig stuks zilveren horloges Het luik was op de vensterbank van het aangrenzende huis neergezet Een groot breekijzer benevens de uitgerukte ijzeren roe van het luik lagen in de nab heid Een dertigtal ringen van afstand tot afstand over de straat verspreid wezen tot aan het urinoir op de Stadhouderskade tegenover de Nicolaas Berchemstraat het spoor van de dieven In die inrichting vontt de politie de ledige bakken waarin echter in de haast waarmede de inbrekers werken moesten nog een paar ringen waren achtergelaten Verder kon men tot op dat oogenblik hun spoor niet volgen Later op den dag z jn naar het N v d D weet mede te deelen in een bank van leening een paar van de gestolen horloges teruggevonden die naar de opgaaf van den bankhouder aldaar door een ongeveer 18jarigen jongen beleend waren Dat de hond de inbrekers moet hebben opgemerkt en dat hjj hoewel onmachtig om ze te genaken toch dicht in hun nabpeid IS geweest bleek nit een hoeveelheid schuim dat het trouwe beest in zyn verwoed geblaf tegen de glazen wand van de kast juist daar waar de bakken gestaan hadden heeft achtergelaten Do waarde van het vermiste bedraagt tusschen de f 2000 en l 2500 De heer Jansen was tegen inbraak verzekerd Het provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland heeft met ingang van 1 Mei e k aan den heer W Astro pred te Kotterdam op zyn verzoek na rnim 40 jarigen dienst eervol emeritaat verleend De Fransche regeering zal een zeer fraai Gobelin aan de EnssiscUe keizerin aanbieden het zal eerst op de tentoonstelling te bezichtigen zijn stnkken en marine kanonnen op de noordelijkste uitloopers van den Hlangwane slingerden granaatkartetsen en lyddietbommen tegen deze borstweringen Soms sloegen drie granaten tegelijk neer en zag men oen mengsel van schansaarde rotsblokken en granaatscherven en misschien van menscheljjke ledematen in de lucht vliegen De Inniskillmga rakten voort het was tjd voor de Boeren om te vuren De correspondent van de Manch Guardian beschrijft de vierde poging van Bnller tot ontzet van Ladysmith De Pieters of Spoorweg heuvel aan het rechterfront van de Engelschen en de overzijde van de Toegela moest genomen worden Vrpag 23 Februari rukte de iiifanferle voort onder bedekking van den rivieroever Het was reeds de tiende dag dat men vocht Spoedig ontplooide zich de infanterie en rukte over een open terrein De Engelschen hadden den voet van den Pietersheuvel bereikt Er werd een afdeeling opgesteld om den heuvel te bestormen Het waren de Inniskilling Fusiliers vier compagnieën van de Doblins en vier compagnieën van de Connanghts Intnsachen was de avond aan t vallen een van die heldere avonden als er langs do kim een verwonderlijk licht hangt helderder nog dan het volste zonlicht Elke punt van de gekartelde steenen borstweringen op den Pietersheuvel toekende zich zwart en duidelijk af tegen de lucht Veld De Boeren gingen staan in de schansen Zjj letten op de flikkeringen op den Hlangwane en doken dan auel weg Nog altijd naderden de Inniskillings de Dublins en de Connaughts en toen volgde het verwoedste gevecht dat de correspondent ooit heeft gezien De dnisternis maakte er spoedig een einde aan maar zoolang het duurde was het een en al verschrikking De eerste dunne gelederen van de Inniskillings vielen neer als gras onder de zeis Hun plaatsen werden aangevuld de aanvallers bleven naderen Twee of drie Boeren gingen rechtop in de schansen staan en nu vergaten allen te bukken Er schenen mensehen in de loopgraven te zijn die geladen geweren aangaven De aanvallers bereikten wat zij meenden dat het hoogste punt was en zie er was een ander punt de werkelijke top vier honderd meter verder Zoo leeren de manschappen aardrijkskunde in Zuid Afrika met hun leven Het was onmogelijk voor de Engelschen ora den top van den heuvel te bereiken De aanvallers gingen oen eindweegs den heuvel af en bouwden toen niet rotsblokken een borstwerinh Daar bleven zij tot den ochtend en deden toen een nieuwen aanval Vergeefs Het moorddadigste vuur was langen tijd van de flanken gekomen Dit had bedwongen kunnen worden door versterkingen Maar de versterkingen twee en een half bataljon lieten op zich wachten De Ieren wisteh niet wat zij moesten aanvangen Hun kolonei kolonel Thackray was dood evenzoo allebei de majoors Tenslotte besloot men torng te trekken maar nu gaf men zich weer bloot aan het zware kruisvunr van de Boeren Luitenant kolonel Sitwell van de Dublins was een van de laatste offlcieren die den heuvel afgingen Hij trachtte de manschappen tot spoed aan te sporen toen een kogel een nit verscheidene die hem raakten hem doodelp trof Hij was tot op dat oogenblik met nog een ander de eenig overblijvende van een handvol officieren die vier jaren in Oeganda den opstand hadden helpen dempen Generaal Hart hernieuwde dien dag den aanval niet maar eenige Durhams werden uitgezonden om de borstwering weer te bemannen die de Ieren daar Vrydag nacht hadd n gebouwd Zy konden daar als zij voorzichtig waren het leven houden dat was alles Zij moesten er tusschen hun doode en stervende kameraden in liggen In den ochtend lagen de gewonden in de hitte en in den middag in den regen Gewonde soldaten druipende bundeltjes werden in het hospitaal gedragen de berries zelve geleken kleine watervalletjes De dragers vroegen naar den weg en strompelden over de glanzige modder Later bedaarde de regen en s avonds schenen de sterren 4 66 6 0 6 09 6 18 ll Si 11 86 11 4 11 61 1 8 4 08 4 16 t M 11 80 10 1 Dat was het einde van den elfden dag van onafgebroken vechten Byna een geheelen Zondag was het wapenstilstand Zestig lyken werden op den Pietersheuvel begraven 30VDA Tiio TOBi 11 80 U 8 U 87 1 S 11 86 H 18 ÏOTTEEDAH 7 8 40 7 66 8 40 33 8 18 9 lO l 10 9 t J l 10 48 s o 8 14 9 00 S8 10 09 10 17 10 49 11 64 1 0 11 S4 l 6 ItanlUtW o a loop tan ni t gmtod wirim J Tioe votao 4 66 6 6 6 07 6 18 6 81 6 87 6 66 gou DA D EN U 4 1 G = 49 8 15 7 17 1 U 10 1911 16 11 18 11 80 ll l 11 10 46 11 46 1 9 88 9 67 1 08 1 01 14 8 46 4 18 1 18 t l 9 l 8 16 48 7 46 9 58 10 86 u ra BC H 1 iooTom s l 40 16 8 17 4 8 47 6 06 8t 40 8 84 S 1 1 8 08 8 60 6 04 18 C 40 S O U D A 10 1 10 67 11 00 11 14 11 11 10 61 11 48 1 8 H 9 40 8 85 7 10 7 18 7 89 T lO BS 10 661 10 48 10 li l 11 81 a 48 6 18 46 1 80 1 48 4 4 16 4 4B Voor het Gerechtshof te s Gravenhago zal op Donderdag 17 Mei e k in hooger beroep worden behandeld de zkak van de wed Sörensen nit Rotterdam veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegen ver giltiging van haar man en dochter Het O M heeft geen getuigen doen dagvaarden advocaat Wolterbeek Muller nit Den Haag treedl als raadsman voor de veroordeelde op als zoodanig haar toegevoegd Mej J Dykstra die by de Nederlandscbe ambulance in het hospitaal te Modderspruit bjj Ladysmith geplaatst was schreef aan hare verwanten in Friesland dd 28 Januari o m Innig medelijden had ik mot een jongen va 18 jaar Deze had een Engelschman die onder een commando met de witte vlag was op diens verzoek wat drinken gegeren en tot dank schoot die gemeene Brit een dnm dnm op hem af waardoor hy zwaar gewond werd Deze week hadden we hier ook 18 Engelsche patiënten Wij verbonden en behandelden hen als ieder ander Dat erkenden ze zelf ook en zeiden dat ze niet behoefden bewaakt te worden hét waren gevangenen want dat ze het nergens beter konden krijgen dan hier Men schrijft nit den Geldersohen Achterhoek aan de Arnh Ct 10 10 10 87 10 17 10 14 10 81 10 40 10 66 7 8 08 1 10 8 1T 8 88 8 6 11 41 11 64 10 11 lOJO 10 08 10 16 f 1M 9 1 10 18 10 4 8 l 8 7 69 8 80 8 89 9 18 I ll t Z 8 41 8 48 8 40 10 00 We zijn er zeker van dat ook in ome streek het boertje Stegeman uit Staphorst genoeg cliënten zon kunnen vinden daar men hier veelal in leeken meer vertrouwen stelt dan in geneeskundigen Er is in onze streek echter een ander die een bekenden roep heeft wegens zyn succes met zjjn geneeskunst Het is de landbouwer Wienert te Dintlaken Voor gewone ziekten wordt de raad van Wienert niet ingeroepen maar gevallen vroeger door den heelmeester behan4eld worden hem toevertrouwd zooals beenbreuken verstuikingen ontwrichtingen gebroken arm en enz Hoewel geen geneeskundige bevoegdheid bezittende ontvangt hy van heinde en verre patiënten die reeds wegens de goedkoope visites een reisje naar het Duitsche dorp maken Gebeurt er een ongeluk en de raad van den dokter heeft geen dadelyke uitwerking dan is al gauw de vraag Waarom gaat ge niet naar Wienert Men heeft ons immers staaltjes medegedeeld van s mans vaardigheid maar wij zouden er ons lichaam niet aan wagen Het volgende kan tot waarschuwing strekken De man stond n l voor het gerecht teDusseldorf terecht wegens het toebrengen van gevaarlijk letsel Hij had het 6 jarig dochtertje van den arbeider Matthias Diepenbnrch dat een gebroken arm had behandeld Het kind moest omslagen gebruiken gedrenkt met verschillende watertjes en kreeg een bengeljjzer aan met het treurige gevolg dat de arm van het kind verlamde Vier geneesheeren verklaarden dat de breuk bij een goede behandeling zeker zou zyn genezen wat nu niet moer mogelijk was De beklaagde beriep zich op het succes dathj gedurende zyn lange practijk had Het Openbaar Ministerie echter stelde in t licht welke treurige gevolgen de praktijk van dergelijke kunstenaars kan hebben en eischte tegen hem 10 maanden gevangenisstraf omdat hiJ nog niet vroeger was bestraft werd hiJ evenwel slechts tot een boete van 900 Mark veroordeeld Nadat Donderdag het postsehip van Ameland op Holwerd door den harden oostenwind en te weinig wat r niet had kunnen varen vertrok het Vrijdag met vele passagiers en kon het hen gelukkig tet bestetivder plaatse brengen De terugtocht ging echter minder voorspoedig Al aanstonds raikte het schip aan den grond en bleef onwrikbaar vastzitten Vrijdagnacht Zaterdag en Zaterdagnacht zoodat do opvarenden ea de passagiers eerst Zondag in de vroegte na een 38 nrlge reis het op 2 unr afstands gelsgen Ameland bereikten Ei hebben genstrydige berichten geloopen over de wyze waarop Leopold II zichbij het huwelijk van zyn dochter met graafLonyay gedragen heeft Men was het erovereens dat hij zich niet verwaardigd had eentelegram te sturen en haar ook geen jaargeld meer zou geven maar sommigen beweerden dat hij haar tenminste den titel Koninklijke Hoogheid had laten honden Nu evenwel blijkt nit een bericht in het offlcièuie Fremdenblatt dat krachtens besluitvan Leopold n zyn dochter geen recht meerheeft op dien titel en evenmin op dien vanprinses van België Stefanie heet dus nu gravin Lonyay zonder meer In Weenen adresseert men haar Hooggeboren Vrouwe gravinStefanie Lonyay geboren prinses van België Wat voor kmderachtig genoegen Leopold erin schept zijn dochter haar titel te ontnemen is voor een gewoon mensch onbegriipelyk N R Ct Te Parijs zijn thans zeer strenge voorschriften uitgevaardigd om brand in schouwburgen te voorkomen of te beperken Alle directeuren zijn aangeschreven binnen 8 dagen alle schoorsteenen te doen vegen en de pijpen der calorifëres te doen schoonmaken De commissarissen van politie hebben last gekregen herhaaldelijk na te gaan of de noodige voorzorgsmaatregelen genomen zyn en goed werken ook dat de deuren die tot nitgangen voor het publiek kunnen dienen niet op slot zijn gelyk het geval was by den brand in de Opéra Comiqne en velen het leven heeft gSkost Den schonwburg directién is voorts de verplichting opgelegd buiten den speeltijd wanneer de gemeentelijke brandweer dienst doet in de gebouwen steeds toezicht te doen houden bij nacht en overdag door eigen personeel dat eerst door de politie voor die taak moet worden gekeurd PosterUen en Telegraphic Benoemd 10 Maart Tot tweede klerk by het Hoofdbestuur H Beeuwkes T J van der Doll G Franssen en H Keppler IG Maart Tot adsistent bij het Hoofdbestuur J J Tiebackx 1 April Tot adsistent by het Hoofdbestuur G Anders mej M A Bauve mej A J de Bordes mej H G C Canneel J W te Kolsté en mej H E Stennekes tot brievengaarder te Langernigeweide A de Kramer tot idem te Pingjura A Schotman thans postbode te Wmsum tot postbode te Winsnm G de Jong thans brievengaarder te Pingjum 1 Mei Tot brievengaarder te Nuland J M van Deutakom thans postbode aldaar Verplaatst 15 Maart De adspirant ingenieur der telegraphic P J Visser van Amsterdam naar 8 Gravenhage 1 April De commies der telegraphic 1ste klasse C W Laeyendecker van Schiedam naar Venloo de commies der telegraphic 3de klasse mej F Gauw van Venloo naar Schiedam de klerk der posterijen en telegraphic 2de klasse W J P Buys van Amsterdam telegraafkantoor naar Tilbnrg telegraafkantoor de telephonisto mej A M E van der Noorda van s Gravenhage naar Deventer Verlof verleend voor één jaar met stilstand van anciënniteit 3 Maart Aan den klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse B J baronesse van Dedem van Driesberg te utrecht telegraafkantoor 1 April Aan den klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse mej S Leverland te Hengeloo Eervol ontslagen 1 April De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse M Geuker te Amsterdam telegraafkantoor STADSNIEUWS GOÜDA 29 Maart 1900 In de heden middag gebonden bestuursvergadering van de vereeniging Volksweerbaarheid afd Gouda zyn gekozen tot Voorzitter de heer Prins van Doesbnrgh tot Tice Vooriitter de heer Dr A van IJsendyk tot Secretaris de heer Zeeman tot 2de Sa cretaris de heer van Dunren en tot Penningmeester de heer Verschoor Besloten werd eene circulaire met Ijjst tot deelneming rond te zenden ► Bii deze wordt ter kennis gebracht tan belanghebbenden dat de bibliotheek van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen gevestigd in de Volksleeszaal heden Zaterdagavond gesloten wordt derhalve worden zy verzocht al hunne boeken bepaald in te leveren tusschen H en 9 uur Kkimpe a d Lek De minister van financiën heeft voorgesteld overeenkomstig het door het bestuur der gemeente alhier te kennen gegeven verlangen die gemeente van de 7de naar de 6de klasse over te brengen wijl bij onderzoek gebleken is dat de huurprijzen van geringe wonmgen overeenkomen met die in de gemeente Krimpen a d IJsel en dat er ook overigens tusschen de toestanden van beide gemeenten geen verschil bestaat van genoegzaam belang om een verschil in rangschikking te kunnen rechtvaardigen Lekkerkeek Op de bouwhoeVp van de wed H V Wijnen alhier is een koe aan miltvuur gestorven Onmiddellijk is het beest verbrand ttARfi TBBRlCHTKN Gouda 39 Maart 1900 Granen met voldoenden aanvoer Prijzen zeer vaht met goeden kooplust Tarwe Zeeuwsche 6 50 k 6 75 Mmderedito 6 ao i 6 40 Afwijkende 5 70 i ƒ 5 90 Polder 5 90 i 6 10 Rogge Zeeuwsche 5 25A 5 50 Polder ƒ 4 70 4 90 lUntenlandscheper 70 kilo i üerst Winter 4 60 i 4 85 onier4 5o i 4 75 Chevallier 5 5i75 Haver per heet 3 40 3 75 P o kilo 7 25 4 7 75 Hennepzaad Inlandsche ir 50 4 12 Buitenlandiïche ƒ 6 i ƒ 6 50 Kanariezaad 7 5 4 8 Koolzaad 9 25 i 9 75 Erwten Kookerwten ƒ 7 25 a 8 Nietkookende 6 50 i 6 75 Biiitenlandsche voererwten per 80 Kilo k Boenen Bruineböonen 8 50 i 9 50 Witte boonen 10 75 50 Paardeboonen 5 80 6 10 Duiveboonen 7 i 7 40 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 60 c 5 75 Cinqnantme 7 50 4 7 75 Odessa 6 A 6 25 Karweizaad per 50 Kilo i 1 VEEMARKr Melkvee goede aanvoer handel en prijzen ftauw Vette varkens redel aanvoer h andel vrijwel 17 i 20 ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug i7Va 4 iSi j ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel redelijk 0 70 k i per week Vette Schapen redel aanvoer handel traag ƒ 12 i 18 Lammeren aanvoer han del i Nuchtere Kalveren groote aanvoer handel vrijwel 6 i 8 Graskalveren aanvoer handel k Fokkalveren 8 4 17 Kaas aangevoerd 32 partijen handel vlug ie kwal ƒ 28 A so 2ile kwal 2 5 A 27 zwaardere Noord Hollandsche i Boter goede aanvoer handel redelijk Goeboter 1 A ƒ 1 10 Weiboter 0 80 A 0 90 per Kilo Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Door Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht den 28 Maart 1900 Woning aan den Kadijk en den Opweg en circa 5 70 heet Wei Hooi en Bouwland onder Bergambacht Koopsom f 8625 BurgerlUl s Sta n d GEBOREN 28 Maart Bastiaan Adrianus ouders L Veerman jra H Noordegraaf Hendrica Maria ouders H L de Jong en E Valster Maria Cornelia ouders J Moons en C M Blom Dirk ouders H de Leeuw en T Mooi OVEELEDEN 26 Maart A Koedolf 6 m 27 A Hakkert huisvr van J Verwy 58 j GEHUWD 28 Maart A den Ouden en P van Klaveren F K Boot en E van Reenen T A Palm en G van der Laan Heeuwük OVERLEDEN J Verwey 10 m I van Leeuwen 42 j ONTVANG EN eene groote keaze V00IUAARSG4PËS EN COSTUMES ÏAILLEÜE D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN Voor het Aannemen Meiiw Linnengoed en Dassen Nieuwe llaiiilsclioeneii en Parapiiiies enz voor DAMES en HEBEEN A vASivOS Az Md iTailleur Kleiwjfe E 73 GOÜDA relevhoon m Si Aiiislonlaii lt Mirs Slotkrl 81 93 j BS 86 MAAKT I Vikrs NiMRUNU Crt Ned W a 3 i 8 1 V diio liito iiiic s I aau i dito dito dito 8 93 HoMSiii O l Goull l 81 9St 100 ITJJ U lasebr Tiog ISti 81 5 88 Oottm Obl in papier 1 868 5 88 1 SJ Vu dllo in iilïorlSBS 6 8 PoTUaAL 0 1 met coupon S dito lickol S I 24 I ï RusUKD Obl Binnenl 1894 4 6S dllo Seoon 1880 4 1 961 dito lujBolhs 1889 4 96 dita htj Hop 1889 90 4 9S lito in goud leen 1838 6 rlil ilito dito I8 4 5 101 JPiios Porpet Brhull 1881 4 67 Ui TuiRiil 8o ir 0onv leen 1890 4 9 G l iiing Mtie D 1 ÏS i Gac lesoin er eC 26 ZuiD AïK Ep V oblg 189 ï fi Uliloo üb it Sob 1890 6 100 ViHiZüiu Obl 1 oiibop 1881 84 AwsTiEDAii Obligation 1896 3 90 RoTTliBUAli Stul leeu 1894 3 91 SiD N Afr H milo sv and 9 Arend h T bM C rlia toa 611 DoliMaatMbanpij dito 486 Ani Hypolhookb pnudbr 4 Oiilt Mfj derVorBtonl akdiI 65 b Gr Hypoih ekb p nilbr 4 102 N iderlaiidi he bank asnd 80 Neii Handellaaatich ilito 164 N W II Pac Hyp b pandbr S 99 Rott Hy olheokb pan ll r VI Utr Hypotbeokb H to 4 OoSTiNi O Bt Hong bank aan I 128 KuBL Hypotheokbaiik pandb 6 110 AmaiKA Enut bypoth pan Ib 4 90 Maiw L G Pr Li n rert 6 29 l HoU IJ 8pour Mij and 114J Mij ta Ei 8t iSp and 10 Ned Ii d S ioorwegm nand 124 Nod Zuid Afr 8pm and 6 2351 ililo dito ilito 1891 dllo 6 100 lALlsSpoor l 1887 89 A Eolil S tZuidItal Sp mg AH obl 8 66 PoLrK Warflchau Woeoen and 1 181 ami Gr RuïB Spw Mij obl 4 97 Bi tisohe dito nd 1 pMlowa dito and 6 j lT iig Domhr ilito nd 6 S Kursk Oh Aaow Sp kap opl 4 lOO dito dito oblig 1 100 4 Ml iiiA l ac Sp Mij o l S 114 Oh c k North W pr C v an I I diti dito Win 8t I eter obl 7 1 l Dontor k Rio Gr 8pm oort v 69 ItliooiBContralobl iii goud 4 105 i LouIbt k Na hvilliCert v aand 74 Meii o N Spw M lo hyp o 6 104 MisB Kan r 4pOt prof and 87 N Tork Onl B o k WuBt and 26 Ponn dto Ohio ohlig 8 Oregon Calif lü hyp iu goud 6 9i 8t Paul MmM kM nit oh ün P o Hoofluu obig 6 48 i dito dito Li iO Ooi Ie hyp 0 5 Oa ada Can South Ohert j n 1 8 Tra C Mlw k Na lo h d 0 O iniBlerd Omi ibnB Mij od 60 aotterd Trsm vi Maais and 210 SiD Stad Araïlordam aand 3 108 Stad Ro tnr Ihih ind 8 101 Bllon Stad Aut erpen 1817 97 1 9i 8 d Bniuol 1886 21 1 100 Ho 8 ThoiBB B gu lr G Bidaoh 4 117 OJMma St t lienig 1860 6 117 K K Oom B Cr 1880 S 101 SpANiF Stad Madrid 1868 84 V D Ver B Arb pomI oort I 86 ADVERTENTIEN ♦ Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader den WelE ZeerGel Heer Dr D TERPSTRA betuigen wjj onzen hartelyken dank Uit aller naam Mevr A E TERPSTRA DE Gkuutbb Bom Mevrouw de RIIIJTEK Itegentesselaan ii79 Den Haag VRAAGT terstond een flinke fatsoenlyke DIENSTBODE P Q Loon f SO it 90 Wasch aan huis B rt HM tiMtt ontohadelyktle m a maktelykite poeUmIddel vooi Heem en vooral danMB en KinderKhoenwerk ia de Appretuar van C M Mlilltr fc Co gm Barllil Beuth Str 14 Men lette loed VllU op naam en fabriekemctk Vafhrylfeav hy H er i Wlitkellm hi itbeeBwirfc Balaalirle M iei j ee ni eu aaMraal le at bv f arBenaJia ArnhaM Openba ar V erslag Het OPENBAAR VERSLAG betreHende de werkzaamheden vag de Commissie voor WKHHVEHSCHAFriN zt l ge houdeii worden op jMAANÜAG 2 APRIL des avonds SJ ur in t Koffiehuis van den Heer Kraneveld voorheen Dam aan de Kleiweg Toegang t r f De Secretaris W ROEPERS Opeiil areaaiibestediiig BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 10 APRIL 1900 des namiddag ton tivee ure in het Raadhuis aldaar hy inschrijving Aanbesteden Het bouwen van drie beneden en drie boven SchooUokalen een iymnastiekschool en eene Onderwijzerswoning in de Korte Aiikeren Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester Pain Expellcr l D ti jaa wordt dit miildat met TarraBaaail auooes ak p aitUleiide liiwi nii laBpvaod tagen Rhtamatlet Jioht Tarkondlmd pqa HuBimd den TBitreuwen op het hbnekamerk Ankert ld l fl 6o eii60 d e de meaete apotheken Te Amatenlun bn üloth CU baa Tan Tnjll Sanders H lil l ilfa4i ttliam Wie zeker cyn wu d Ecbté Eikel Cneao te ontrugvii iwunengesteld eo na valt prosfnemingen im den handel gekomen onder deb naam dea uitvinden Dr Mlohaelli vwraardigd tp i bMt maehines In het wereldb tamA itabbliaMmant van Oebrj Btollwnok ts Keulen tlicht J r n2iel2Sienf Bikcl Cacao in vierkanten bnaaen Den ffikbl Oacui ia m t melk gaktokt een aangename geaonde drank vwc itr gelgkieh gebroik een i 2 thnlafela ym t podw voor een kop Clwoolat Ala geneeakraobtige drank by nl vsn di rrhee dniita iMt water t gabmikn YerkrijgtMar M de voeniMMlt H Tt Apothakara cni t 130 e 0 90 bis Q MTaalv ttgniwoardipr tow Htdvland luRus attankltdl Amsterdam Kalvetatraat lOS Een ware Schat Toor de ongelakkige slufatoffors der Zelfberlekking Onanie en gehe jne nitspattingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIXG BoUandiohe nitgave met 27 afb Pr s 2 ffulden Ieder die aan de Terscbnkkelgke gevolgen ran deee ondeagd Igdt moet het Lesen de oprechte leennR die het geeft redt iaariyki duizend vim een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVer lagBMagazin te Leipzig Neuioarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook m poatzegoU cd iu olken bnekhandel in Holland Zenuw en UaagpIgUers wordt nit overtuigiog als een werkeiyke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontraagst ran adres pqr briefkaart w ordt d t boekje franco per post toegezoni n door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel