Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1900

Zaterdag 31 Maart lOOO No 8159 38ste Jaargang oiMDË mmm jyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoou a M De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen tt De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Tdetoaii N St ADVEttTENTIEN woMen geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GrdWe letters worden berekend naar plaatsruimte Jnzending van Advertentiën tot 1 utir des midd S O De correspondent der Times te Bloemfontein bereidt het Ëngelsche publiek voor op een laag tijdperk van rust aldaar Hij seint dat men een nieuwe fase van don oorlog ingaat met het tegemoetgaan yan den ZnidAfrikaanschen winter Het is de vraag hoe de paarden den eersten vorst zullen doorstaan en de manschappen hebben winterkleeding ik bet beter te spreken dan kan men weten hoe het wordt opgenomen Ziet ge om die reden alleen heb ik het gedaan Vindt gij die niet voldoende Philippe staarde zwijgend voor zich Hij had niet eens alles verstaan wat Bachelin gezegd had Allerlei gedachten woelden hem verward door het hoofd en hij wist nauwelijks ol hij waakte of droomde En terwijl hij zijn verstand kwelde met de gedachte dat al zijne wenscben ijdel en hopeloos waren hoorde hij toch telkens weer in zyn binnenste eene stem die hem toefluisterde Kn toch mdien Clara eens de uwe werd De stem van Bachelin stoorde i m andermaal in njne overpeinzingen Wel waarom zit gij mij nu zoo sprakeloos aan te staren vroeg de notaris Slaapt gij of waakt gij f Vergeef mij stamelde Philippe maar ik was eemgszins onaangenaam getroffen door uwe mededeeling dat gij zónder mijne voorkennis over zulk een gewichtig geheim met iemand anders hadt gesproken Had ik kunnen voorzien wat gij nu gedaan hebt dan had ik stellig gezwegen M ne illusiën zijn ook al te dwaas De jonkvrouw de Beaulieu weet misschien niet eens dat ik op de wereld besta Zij is rijk en gelukkig zij ts verlooid met den hertog de Blïgny en zal vroeg of laat hertogin worden Ik verdien inderdaad wel een ernstige straf voor de vermetelheid van mijne wenschen En wat hebt ge me nu te zeggen Vooreerst dit dat mqonkvrouw de Beaulieu niet meer r k Is dat zij hoogstwaarschijnlijk nooit Vwkrijgbaar bg A BRI KMAN ZOONte GovDi ZAKBOEKJE ÏÜOK Gasfitters Bouwkundigen en Gasverbiuikers BOOK J J PRISS VAJi DOMSBÜBOH Directeur der Sited Oaslabriek VAS G O U D A Frtjs 1 O IA IVteuw oiiovertroSen rof Dr LUbeti welbükeud AtlMn echt met FsbrUlumerk tot vourtdareude radicale en cekere genezing Tan alle zelt dti meest hardoekkigi zejfiuu xieftteii vooral ootstaBD duor aidwalmgeo op jeugdigen leeftijd Totale genesing van elke swakte Blee BOcht Beaauwdbeid Hoofdpan MiRraine Hartklopping Maagpgn slechte apgaverteriog Onvermogen Impoteni PoUutione enz UttToerige proapectcBseo i ryipor 1 eich fl 1 fi Ü Sv dubbely fleicli fi C iCenlrail Depöt Matth v d Ve te Z Ubomra l Dcpöta M Cléban Co Kotterdam F ilappel a tiratrenhage J i ftlmnjftns do Jon t J Cia Hottordam yVnlB fc Co fiouda n bii alle drogiston I FEANSCHE ST00M7EEVEEIJ oheiiiische W sschfrij Ti 19 HmUkade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddep t Toor QOUDA de Se A VAN OS Az specialiteit voor het stoomeu en verven vau alle Bperen en l ame garderoben al iook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom a vau plucne mantels veeren bont enz Gordgnen tatelkleeden enz worden naar de ni awBte en laatste methode fi everfd A Ue goederen hetzg gestoomd of treverta wotden ouschadelnk voor de gezondheid Tolgsss staal bewerkt EEM DEPOT TAN TIEE Meu wordt verzocht op t UEIIK te Letten UIT HET MAGiZIJN VAH M aAVKNSVVAAYZO FA qorinchëm u Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en I Pr s voorzien van nevenataand 9Merk volgens de Wet gedepo nterd icb tot de uitvocrïuu van geeerde orders aanbevelende J nREKBA UT LZ a Jkxajrm aRAMDS MAaABIMS DU Priiitenips NOUVKAUTÉS WJ verzoeken de Dames die ons gelllus trcerd modealbnm voor het Zoineriei oeii nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvfagen aan MMJüLESJALÜZOT C M nris Hetzelve wordt dan omgaand gvutU en franco toegezonden Bestellingen van al 26 francs vrjj van alle kosten aan huis met S verhooging lleexnedltie ktHiloor Ie Hozend alN s gevestigd TUKFSINGEL Telefoonuummer Jt Bovenstaande Inrichting welke op 2 April a s geopend wordt Beveelt zich aantot de levering van PRIHl nVVïnVIISrnTV UGIK wclko door de WykknecMs tweemaal daags wordt rniina ü ll mïSl lBlll Mk tlmls bezorgd des zondags alleen morgens De prijzen z jn tot nadere aankondignig VuUe Zoete Melk 7 cents pel Liter Deze melk wordt alleen geleverd vanVe dat onder geregeld toezicht staat Van den Diatricts Veearts den Heer E Oveemosch alhier Zy is door de Melkfllterf vaa alle onzuiverheden gereinigd en sterl ilgekoeld ter verdunrzaming Afgeroomde o Inpte Melk 3 cents p ï Liter Boom Knriiemelk 3 cents per Liter Deze Karnemelk ia dagelijks verach verkrijgbaar Zoete Boom tiO cent per Liter Zure Room vooruit te bestellen 90 ceBts per Uter CI P4KTEI1KIICRIinit KRIK bewerking ondergaan ter ver tturnuilrUlumiillUEi mbUK duurzaming waardoor de Pathogene bacteriën gedood zijn z j vervangt de gekookte Melk doch mist den kooksmaak en kan 2 dagen goed blijven Leveriiig in Literflesschen i 10 cents per flesch en in h lve lleschjes A 6 cents per flesch CVÏTPIIII KSHnnV UCI L Deze melk is volkomen steriel dat is van alle ziekteOB ll inibl IiI illU i mhhK bacteriën en sporen ontdaan en blijft geruimen tjd goed Levering in h ve fieschjes k 7 cents per llescb De flesschen blijven het eigendom der inrichting Aan onze inrichting is tevens een Laboratorium verbonden waarop het strengste toezicht op de melk en de daaruit vervaardigd wordende producten wordt uitgeoriend Kepasteurl8eerde Roomlioier Deze omrervalschte Prima Kwaliteit Natunrboter wordtj onder persoonlijk toezicht der Direclia uit licht aangezuur Jé Gepasteuriseerde Koom gekarnd en mant uit in geur en fijnheid van smaak Zij wordt in elke hoeveelheid vkn af j kilo afgeleverd en is steeds van ons Handelsmerk voorzien De pri s is van heden af tot nadere aankondiging f 0 65 per half Kilo e t o u a f Orders op Boter kunnen aan de Wflkknechts worden opgegeven en worden feeregeld aan Buis bej orgd Kort ovofzlolit oazer PriJaooariot SHEREIE8 Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORT WIJNEN MADERA S droog en zoet fERMOOTH U Turin BODEGA CHAMPAGNE C0G5JAC k f 1 76 1 2 25 f 2 75 I 3 2i SCOTCH WHISKY iï 15 18 1 50 1 75 B 1 8 75 en 5 b o a 1 a o n la 0 0 b s 2 1 2 25 Per Fl Pe Ank 45 Fl LISTRAC f Ü 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALROSE v 0 75 31 St ESTEPHE 0 86 36 8t EMILION 1894 1 42 PAUILLAC 1893 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 SAUTERNE 1 42 o 8 = i ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesschen ziJn in de prflztftn begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar b i De flrina T CREBAI Gouda w w iirf fiifi w TfWH f n T f Duor Geiieesh algemeen cjtnbevolen Mei teie Diploma en Ooutj BeLtoon c PRAEPARATEN VAN Ol 11 n 9 1 a rnrll d st kracmige en versterkende KINA W N tegen ïwakte VgUIIIW X tXX VFWII zoowel bij kinderen nK volwassenen gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zcnuwhooFépljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolycn OUINA LAROCHE PERRUGINEUX in hel bijzonder tegen Bloedgebreh Bleekzucbt kwalen van Kritlachen leeftijd enz Verknjgbaflr in flacons tt 1 90 en 1 fr jf y lrf voedzaam versterkend aangenaam van smaak voordogchjlcschgeb mk IwllV I V gycll vooral voor kinderen zwakken en kUerachtlge gestellen zeer aan te be aplj 3 verteringsorganen en dlarrhée ook ïKgr 0 ÖO AJ Kgr 0 50 velen AU geneeskrachtige drank bij stoornissen di voor EUigebngen en kleine kinderen Prijs pei buii M tï 1 70 S Chemisch MckllfCf tïl Af Speciaal voor Kindervoeding m bussen Kgr O OO guivcre lTlVllVomi V 1 j gr f O BO H Kgr 0 36 A c4fmiSI iofSIftf t AM Hetrooken ecner halve Cigarette is voldoende ter bestrij V ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes ƒ 0 80 en ƒ O BO J TamarinHp Rnnhnn ï kuit purgatief tegen verstopping Aam beien Migraine Congesties eti vooral ook aUlaxana r kinderen bewij daar de vorm voor het kind begeerlijk en CaltYlfatr O lcéïllfkC algemeen erkend als het BESTE hnismiddel Verkoudheid en Keelpyn het is een aiymoplossend en verxachtend middel bij uitnemendheid uiteluitend m □ fieschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per fleschje J B fraeparaUi ran KRAEPELIEN fc HOLM te Zei t i n alltn PwrtitH pan UqutUtH waarop de naam en handteekentng ê verii fgbaar bij de meut Hpolkeken en f i ogültH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉÜllU Tamarinde Bonbons viij KRAI I hl lEN HOLM belan jrijke diensten nml aangenaam IS Pnjs per dnoBje 0 90 en 0 60 tOoedkoopste en aoliedsl adres voor Vervoer van Inboedel zoowel btnaen als hniten de stad met gealoten wagens A GRAVES i EIJN Bleekerssingel 287 Allet trordt tegen Traapört schade vemekerd Het IDep6t 1 DEE I Sociélé Générale de s Vaui de ïiedeCo nae gevestigd ZKUGSTRA4T G 85 Kvert het bekende fijne merli IMPEitltL a f l IO per Flesch per Demyobn è 2 en 5 L i f t 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aaiilegf qn onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eüks Inlercommunaalbureau Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaaiden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT i ieüw lieuw Ondergeteekende bericht bjj deze dat h j in de gelegenheid is TAEWEBEOOD te leveren van Kehte UeMertehe BI Tarwe Aanbevelend A SLEGT Thimy s Wondsrbalsim in do geheel ê wereld bekeod en geroemd Ouovertroffen middel tegen alle Uorst honK Lt erH 9 t zi fitte n ent Inwendig oowel ft 8 Oülc uitwendig in bijna tills zïektegt valleTi met goed gevolg Rtm te wenden Prü per flacou t 1 per post f IA TUmy a Wondirulf bezit eon alsn ongemeende geneeskracht en heilzame workmg Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Mat deze zalf werd een 14 aar OUd VOOF UgreDeesll trehüUdeil lieeilgezwel an ontatiita bq bijna ÜH faar kankeriydeii ffciiezeu Hrengt genezing en verzaihtiAg der pijnen by wonden ontstekingen enz van allerlei aaid Prijs por pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek r HENRi SlXWERS Rokin 8 Amaterdain Wmï geen depot is hestalle nieo direct aan dieScliutïenapbthelw dei IHII ltRYin Pregrada bel Itohitach OMterretch Qeh ve proapectua te oatbifflen by hot Centrial f ep6t S nder F U IKE OUDB SCHIEDAMMER GENEVEE i tmj Merk t NIGHTOAP R kui 8 Amsterdam Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als beirijs TBa whtleid il oaehet eu kurk taedi ToorE an ran den asam der Timt P HOPPK E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van 4 unr ZONDAGS afwezig JAM RON Korte öroenendaal I 202 203 GOODA IJZKRWAREIV 6E EEDS HlPPe HUISHOUD litTIKELEN FORNUIZEN i Itreukbanden M Goin i Druk van A BRINKMAN 4 Zn BulteBlaodsch Overzicht De correspondent Tan de Daily Mail te Pretpria bevestigt iet bericht van het over jdep van generaal Joubert De generall overleed aan peritonites bnikvUesont staking Dinsdagavond te ell uur Lonia Botha tal vikrschvjnlfjk tot opvolger van Joubert vorden saugewezen v t e Eng lsehe ochtendbladen spreken in beboorlyke termelF en met sympatUe over Joubert De meeste bladen bevatten artikelen waariö Joobert s nagedachtenis geprezen wordt De Tlilies legt in een boolaartikt dat de ËngUMitm deie doodstfjding met bprecht leediriïfai zullen ontvangen Joubert tras een mognte n eerbiedwaardige vyand een braaf V SI iiler Daarom maken ook de EngelschwfeWB eeresalnat hi zjn graf waarin alle nfelens van vuetndscbap mede bedolven n lpdm Joubert is op een goed tfldstip gestorven Ot oorlog in Zsid Atrika zal waarsclü nlp d aanvoerdtn 4er Boeren geen gelegenheid meer geven hun veldheerstalentaa aan den dag te leggen en ook na het iiten van den vrede zon dat niet meer het gev41 zjjn Qe Standard eert Joubert met de woorden door White te Kaapstad gesproken dat Joubert zoowel eei4 mju van eM Was als een dapper soldaat Dat is zegt de Stnriitrl iMb rt ft dioaiute f niïsc niR De Engelschen weten den gevallen vijand te eeren De Times ontvangt uit Lorengo Marqnez van 26 dezer het bericht President Steyn heeft in een rondschrijven geantwoord op de proclamatie van lord Roberts Hg legt daarin dat de Sngelsohe staatkunde in Afrika altoos geweest is die van verdeelen om te heerachen over z n tegenstanders Voordat de vijandelijkheden begonnen hadden de Engelschen nog beproefd den Vrgstaat over te halen zich af te schfiden van Transvaal oih daardoor de annexatie van de Republieken te vergemakkelijken De burgers zijn nooit door hunne leden op een dwaalspoor geleid doch de vijand tracht hen thans te verdeelen door een belooning aan te bieden aan verraders en lafaards De schandelijke verwoesting vwn eigendommen te Jacobsdal en d arrestaties Tan burgers te Bloemfontein toonen welk een mate van vertrouwen men moet schenken aan de beloften van Engeland De hoofdstad is weliswaar bezet door den vijand maar de strijd is nog niet verloren Integendeel het oogenblik is thans gekomen om nog meer volharding te toonen in den strijd FEViLLETOX HARTSTOCHT Naar het Fransob £ n heeft zij het aaonemelijk gevonden Volkomen aannemelijk Philippe keek den notaris een weinig van tertijde aan omdat hij nch over deze lakonieke antwoorden verwonderde Daar Bachelïn bleef iwijgen giag hij ve Ht s n hebt gij hun ook de vrije jacht op mijn gebied aangeboden f Waartoe vroeg Bachelin met iets ondeugends in zijn oogopsla £ Waartoe Kunt gij dat nog vragen riep Philippe verbaasd uit tik behoefde het immers niet te doen nu gij het dezen morgen zelf reeds hi4t gedaan en el op de meest romantische wijze moet ik zeggen hernam Bachelin Philippe kreeg een kleur en sloeg de oogen nederj toen hïj antwoordde Mijnheer de Beaulieu heett u dns van onge ontmoeting gesproken Doch hoe kon hij weten dat ik het was Omdat ik hem dat heb opgehelderd Had ik wellicht er bij moeten voegen dat uw beleefd aanbod niet voortkwam uit vriendschap voor hem maar vel uit liefile voor tyne luster f W M noodig hen onvoorbereid te laten vooruitrukken zoa met waanzinnigen zelfmoord gelijkstaan Lord Roberts is gedwongen tot werkeloosheid Hij heeft aan de Londensche Regoering gemeld dat hij zjjn opmarsch naar het noorden van uit Bloemfontein eerst over vier weken kan beginnen Die werkeloosheid is niet alleen het gevolg van de rust die ziJn troepen en vooral lijn paarden zoo hoog noodig hebben ziJ kunnen met minder volstaan Maar hjj wil zjn marsch in svijands gebied niet aanvangen voordat hij de zekerheid heeft dat zijn operatiebasis geheel vrj is van Boerenafdeelingen en dat zp oommu nicatielgnen behoorlgk gedekt zijn Dat nu zal hem nog heel wat moeite veroorzaken Voortdurend zwerven grootere en kleinere troepenafdeelingen van het Vrijstaatsche leger om de posities der Engelschen en verstoren den aanvuUingsdienst snijden de telegraaliynen door en verontrusten den vijand Hier is de Boer in ziJn element Geen zwaar geschut behoeft hj mede te voeren geen wagens met levensmiddelen en ammunitie Met een vlug paard een nooit falend geweer den gevulden bandelier over den schouder en een stok biltong aan den zadel trekt hij er op uit in een kleine afdeeling om te gaan snipen Hü schiet de Ëngelsche officieren weg Aan eap Engelschen brief van dr Hendrik Muller ontleenen wiJ het volgende Ofschoon de gebeurtenissen van de laatste weken tegen ons ijn geweest is er toet geen reden om te wanhopen en ik ben integendeel vol hoop dat wfl met Gods hulp in staat zullen z n onze onafhankelijkheid te behouden het eenige doel waarvoor wij in dezen oorlog strijden Onze vrienden moeten zich niet laten misleiden door de Ëngelsche berichten aangaande de bonding van enkele bewoners van onze steden want deze zijn bijna zonder uitzondering üitlanders en vroegere Engel sche onderdanen De Boeren wonen niev gaarne in steden of dorpen dientengevolge bestaat de bevolking daar over het algemeen uit vreemdelingen en wordt daar veel Engelsch gesproken Maar zoodra men het land inkomt hoort mep niets dan Holland ch Ik ken zelfs leden van onzen Volk sraadqet Ëngelsche namen die geen woord Engelsch verstaan Deze landelijke bevolking de groote meerderheid van onzen staat zal haar uiterste best doen om onze onafhankelijkheid te bewaren en onzen bewonderenswaardigen staatpresldent te volgen die vier jaren geleden gekozen is op de leuie van aaneensluiting bij onze zusterrepubliek met 17 000 stemmen tegen een 1300 ten gunste van den heer J ö Eraser denzelfde die nu Lord Roberts ntaangaii lieaft Wj 1 0 oji verkenning zjjp verontrust de voor jAlle pogingen zullen gedaan worden en zijn tot dnsver gedaan in tegenstelling met wat onze vijand deed om het particuliere eigendom van elke natie binnen de grenzen van de republieken te beschermen Maar ik weet met of onze menschen wel de lohannesburgsche schatten den vyand in handen zullen laten vallen zoodat wij mot ons eigen goud bestreden zouden worden evenals do veldtocht om dezen oorlog uit te lokken betaald en mogelijk is gemaakt door onze diamanten en het goud van Transvaal Echter is niets verder van ons dan vandalisme en wg zullen voortgaan met te handelen overeenkomstig het verlangen van onzen president in zgn proclamatie in het begin van den oorlog dat geen daad worde verricht die een burger van den OranjeVrijstaat onwaardig is posten bespiedt elke beweging en bedreigt voortdurend de verbindingen Ken afdeeling van vierhonderd tot vijfhonderd man waagt het zelfs imdenrugvan den vgand te pogen diens convooien buit to maken Daardoor wordt Roberts genoodzaakt telkens atdeelingeii uit te zenden om de Boeren te verjagen en moet hij zijn kracht versnipperen om zijn rug en zgn flanken te dekken en overal posten achter te laten Voor de Boeren is daarentegen elke tijdwinst een groote winst zi worden daardoor in staat gesteld niet alleen hunne posities te kiezen met veel zorg en ze geheel gereed te maken voor bet verdedigend gevecht maar bovendien hebben zjj zooals de Temps uiteenzet kans op de mogelijkheid eoner wijziging In den internationalen toestand ten hunnen gunste Verspreide Ucrichten Frankrijk De volgende regeerende vorsten hebben officieel beloofd in antwoord op do uitnoodiging der regeering een bezoek te brengen aan de Tentoonstelling Bachelin Wel zoo Trekt gij u nu terug vroeg de notaris op vroolijk plagenden toon Gij gevoelt dus geen liefde meer voor mejonkvrouw de Beaulieu Gave de hemel dat het zoo ware tuchtte Philippe want ik weet zeer goed dat die lietde tot niets kan leiden en daarom een dwaasheid is Hare fire hooghartigheid die bestemd scheen om iedereen af te schrikken heeft bij mij juist de tegenovergestelde uitwerking had Mijn hart hectt zich overgegeven aan eene liefde waarvan mijn verstand zegt dat zij dolzinnig is en dat ik niet het mmste recht heb om iets te d urven hopen Alzoo niet hopen en toch bemmnen hernam Bachelin luchthartig Ik heb dus aan mevrouw de markiecin geen onwaarheid verteld toen ik met haar over u heb gesproken Over mg gesproken sUmelde PhiUppe verKhnkt Over mij gesproken Kn wat hebt gi dan gezegd r Wel juist hetzelfde wat gij daar zooeven hebt herhaald Derblay keek somber voor zich heen en beet zich op de hppen Op eens viel hij uit Had ik u dan verzocht mevrouw Beaulieu over mijne har eheimen te spreken i Neen dat hebt gij mij niet verzocht maar gij hebt het mij evenmm verboden antwoordde Bachehn bedaard De gelegenheid bood zich ongezocht daartoe aan Ik vond het oogenblik geschikt en ik heb toen niet geaarzeld om te zeggen wat ik op het hart had Ik houd niet van halfslachtige en gedwongen toestanden Daarom vond Czaar Nicolaas van Rusland koning Leopold van België koning Oscar van Zweden koning Carlos van Portugal koning Menelik van Abessynië koning Ümberto en koningin Margerita van Italië de sjah van Perzië en koning George van Griekenland Op 85 jarigen leeftijd is te Parijs overleden graaf Beoedettie die gezant van Frankrijk te Berlijn was toen in 1870 de oorlog uitbrak DïïIT80HI AHD Het vonnis Waarbij de journalist Siegmar Mehring veroordeeld ia tot gevangenisstraf wegens het pnbliceeren van het gedicht Die feige That von Rennes in de Dik ia in hooger beroep bevestigd ESQEliND Op de reis van de koningin naar Ierland zal bet Kanaaleskader het koninklijk jacht vergezelivn naar Dublin en in de lersche wateren blijven kruisen zoolang de koningin in Ierland zal vertoeven Het heet dat de hertog van Norfolk reeds lijn ambt als postmeester generaal heeft nedergelegd omdat hij binnenkort naar de Kaap vertrekken zal De hertog van Connanght la eergisteren te Cork aangekomen en door de bevolking hartêl k ontvangen Geen enkele vgandige betooging had plaats De hertog van Orleans zal het landgoed Yorkhouse waarin hij geboren is verknopen Op de verzoeken van de clubs waarvan hij lid is om opheldering over zijn brief aan den Fraiischen caricaturist Wilett heeft hg een onvoldoend antwoord gezonden zoodat hij waarschijnlijk zal worden geroyeerd waardoor hem een verder verblgf in Engeland onmogelijk wordt gemaakt De volgende week vertrekken de prins en de prinses van Wales naar Denemarken om den verjaardag van koning Christiaan 8 April in den familiekring te vieren Zij bijven de geheele Paaschweek te Kopenhagen Eergistormorgen zgn nabg Glasgow twee personentreinen met elkaar in botsing gekomen er werden 3 personen gedood en 17 gewond Denbmakkkh Bij de verkiezingen voor don gemeenteraad van Kopenhagen veroverden gisteren de sociaaldemocraton 5 en de linkerzijde vier zetels zoodat de radicalen en de socdemocr nn over drie vierden van de 36 zetels beschikken hertogin zal worden on dat een degelijk man als gij nog nooit zooveel kans heeft gehad om hare hand te verwerven als juist op dit oogenblik Philippe was bij het hooren van deze woorden doodsbleek geworden Een haltgesmoorde uitroep van vreugde ontsnapte aan zijne lippen en hij liet zich uitgeput van aaadoening in zijn grooten leunstoel neervallen 0 wat ik u bidden mag wees toch voorzichtig en speel niet met mij nep hij uit Tracht niet mij cenige hoop te geven waardoor ik my later wellicht een nog bitterder teleurstelling zou bereid zien 1 nToch mag ik niet nalaten u dit alles te zeggen hernam Bachehn Strikt genomen ben ik daarmede nu weder onbescheiden tegenover de geheimen der famUie de Beaulieu maar ik vertrouw op uwe bescheidenheid en houd mij overtuigd dat gij niemand zult oververtellen wat ik u ga zeggen Derblay antwoordde niet ffMejonkvTouw de Beaulieu vervolgde Bachelin 13 geheel geruïneerd omdat hare familie het Ëngelsche proces heeft verloren Zij zelve weet daarvan nog mets De hertog de BUgny is reeds zes weken te Parijs en laat zich niets meer aan haar gelegen liggen Ook daarvan weet zij niets Doch wanneer zij eenmaal deze twee verschrikkelijke feiten verneemt zal het voor haar een wreede slag zijn die haar g heele gemoed in opstand moet brengen J Vrrf vrvolgii