Goudsche Courant, zaterdag 31 maart 1900

BINr r LAND STATEN GENEHAAL TirnKUK UMMKH Zitting van Donderdag 2 Maart 1900 In deze zitting is met 57 tegen ü stemmen aangenomen liet wetsontwerp tot vrijraalcing der geconcessionneerde tollen op den rjjtoweg langs de Zuiderzee Goedgekeurd is verder liet voorstel tot roiling van rijltsgeboawen en gronden tegen andere terreinen met De Schelde te Vlissingen ter oprichting van eene groote gieterij By de eveneens aangenomen onteigeningswet tot yprbetoring van het tanaal Gent Temeuzen antwoordde de minister van waterstaat aan den heer Hennequin dat bï den overgang te Westdorpe do communicatiebelangen worden behartigd dat eene uitbreid ding der los en laadplaatbcn te Torneuzen zal worden overwogen in verband met het advies der Kamer van koophandel en fabrieken aldaar en dat de minister geneigd is o ne verbetering der afwatering van de Axclsclie vlakte te subsidieeron De beraadslaging is begonnen over de herziening der wet op het Personeel Hare Majesteiten de Koningin on de Ko ninginMoeder zullen zich op 2i April naar Amsterdam begeven voor het jaarlvjksch bezoek aan de hoofdstad Van Het Volk dagblad voor de arbeidersparty onder hoofdredactie van mr P 1 Troelstra is het proefnummer verschenen Het zegt een strp en nieuwsblad te willen zyn voor de arbeiders en voor allen die aan de zelfstandige vakbeweging de politieke organisatie en de coi peratio als hulpmiddel in den strjd der arboidersparty deelnemen De verovering van het algemeen kiesrecht de in en uitwendige versterking der vakbeweging de vereeniging der verschillende arbeideraorganisatien tot ééne arbeiderspartij met behoud van elks zelfstandigheid op eigen terrein dit zgn de eerste voor de hand liggende zaken waaraan het blad zijn krachten zal wyden Gemeng de Berichten Öisteravond zgn de reizigers 8de klasse in den laatsten trein van Amsterdam naar Rotterdam onder do reis hevig verschrikt doordat een medepassagier tussohen Delft en Schiedam plotseling opstond het portier opende en uit den in volle vaart zyndon trein sprong Niet oen ïor reizigers had het besef aan de noodrem te trekken Kerst te Schiedam is het gebeurde aan den hoofdconducteur meegedeeld Naar aanleiding van de vele geruchten omtrent moedeloosheid en overgave der Vrystaters heeft een medewerker der DordtscUe üourant dr H P N Muller gointervieuwd die het volgende verzekerde Met betrekking tot de verhalen omtrent den afval van Vrijstaters verklaar ik dat my volgens ambteiyk per laatste mail by mi ingekomen bericht een getal manschappen in het veld hebben hetwelk ongeveer Directe SiKwrwegverWndlngen met GOUDA WlDterdleost 1899 1900 Aangevaogen 1 October TUd vai Greenwlcli OOnDA ROTTÏEDlMiuo mu 9 54 10 49 11 18 11 81 18 18 18 68 1 96 2 11 8 86 w Jouda 7 80 7 88 8 19 UooTdieoht door 7 87 Hieuwerkerk 7 84 Oapelle 1 41 Rottordam M 80 7 10 EotterdamD P 48 EotHrdam B 8 18 ll 08 6 88 9 18 7 14 8 14 8 88 9 08 8 45 8 58 8 89 8 88 1 1 07 11 48 1 14 1 J8 11 80 11 51 18 88 1 88 80 4 9 88 11 18 f I 1 64 4 04 10 11 11 88 0 411 6 18 8 50 Se klUH Eilie bulettliii t Op dele Iniseii iji Zoudej llumdeg en Oinsdig ttndugeoke retenrbi ljetten o r d 8e kU tetkrjgWr t egea enkelen wnettprij g Helleniiete 9po r I tilre eippUniwI teTll B 5 40 80 7 88 9 88 9 46 llMa du Diudtxi t Alleen Ie e EOTTERDAM aOUBA Tlee rerei 9 88 I 11 80 f 18 88 1 65 8 88 i 9 40 11 87 18 88 8 05 40 r t 48 68 10 1 11 85 I 18 18 89 J 58 4 06 4 40 1 16 5 88 17 10 8 49 4 60 8 87 I 10 88 i 4 57 8 84 10 48 8 08 f 6 04 41 10 09 10 17 10 4 11 84 1 0 18 84 l 6 8 09 8 85 11 4 09 4 84 5 10 5 45 6 56 47 8 18 8 80 Iffi HnllendMhe ipoor L Bïtre inpplemontkowye itn de Compegaie der Wegoni lite 7 88 Botterdam Beiira Rotterdam B P Aotterdam M Oapelle Ifleuworkerk MLoordreeht Oovda 7 15 10 4 46 i Ui 04 6 11 6 17 5 46 5 6S 08 14 80 8 08 8 14 9 00 9 88 Faoultntlef op den loop knn niet gerekend werden it Alleen Ie on e kUeee e ta betelen o fiOBDA DBN HAAGtioe r 1 08 1 01 8 14 8 45 4 18 4 56 6Tf 1 18 6 07 1 8 l 1 S 6 88 f 1 80 1 48 8 48 4 16 4 46 6 87 6 65 7 6 8 80 81 9 18 ê U 8 88 S 88 C 8 41 8 48 B i 40 9 28 9 57 86 8 09 8 41 9 11 87 8 68 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 86 9 19 9 89 Gouda ZaTenhuiiea Mu irupelle Soetennesr Zegwand Voorburg a Hage 9 68 10 85 w D 6 48 06 7 06 7 80 7 46 8 88 8 66 08 9 46 10 11 11 87 11 86 18 09 1 80 8 4t 8 00 4 00 4 86 4 46 6 80 8 18 7 48 7 66 8 65 48 10 1 vn 8 r z c z i = I isi z z i ro z z = = f J = oo z z z iS z ZoeUrm g e 09 S S to U i n 6 1 f S9 lO U OoudV 4 8 8 81 ♦ f l S SIS lO H H l 1 l HnrmoBiknlreia alleen Ie on line eitia betalen 17 Keiaipn looc de Min Brenkele Amiterdem mme ie Ptwe reina e O U 11 A A USTERDAVi rial eau iouda 8 9 8 09 S lt 9 98 10 10 10 57 18 08 1 08 8 88 8 88 t O 6 08 85 8 1S l an 9 38 9 8 0 68 Vraat W 8 01 8 53 9 09 10 10 10 64 18 48 11 67 1 58 8 83 4 15 4 57 6 50 8 59 0 00 lO Ot 0 1010 O 1 45 jllilBt C 8 13 9 0S 9 88 10 86 11 09 1 08 1 1 8 0 8 414 80 8 U 06 9 1810 8 10 8B1IMU8 00 e O l D A U I K E C H I rlae rerea B 10 1 10 67 18 00 18 10 8 15 8 17 M 8 47 OS 6 55 11 14 8 88 10 11 88 8 40 8 84 7 11 9 8 10 14 10 51 11 45 18 88 1 18 8 08 8 60 5 04 8 88 40 7 89 r 9 07 B 40 6 80 8 84 7 80 8 16 6 85 6 48 8 08 7 4 8 88 8 58 Vaat C 8 85 7 a 8 16 8 88 9 18 46 1 18 18 08 18 81 80 a 16 8 81 4 41 8 80 7 6 8 10 8 45 Lma Vr 5 48 0 50 7 88 8 80 8 50 9 80 10 0011 8018 1611 080 t 3 80 8 46 6 0 35 7 80 8 85 10 00 lo iila 7 17 7 84 8 18 09 9 84 in 18 10 18 18 51 l Ot 84 8 88 4 17 4 88 5 47 7 68 8 14 9 1 11 10 87 65 7 58 8 81 8 49 9 80 10 16 10 88 U 38 18 08 1 87 8 08 8 S0 8 69 4 48 6 88 8 41 8 61 7 68 9 19 10 00 10 84 l l 8 68 8 14 10 88 11 65 18 87 4 88 t ti 9 i 10 54 6 80 7 08 8 88 10 48 U 86 4 8ii 7 8 9 4 6 t 7 17 7 87 8 85 9 01 9 88 9 58 10 8 11 10 18 11 1 1 8 0 8 40 8 63 4 48 6 80 8 10 7 18 7 68 H 88 10 08 10 86 11 10 geiyk is aan dat der Zoidafrikaansche republiek Het getal onzer gesneuvelden was begin Februari 179 waaronder twaeKngelschen doch geen andere Knropeanen Verder heb ik van medische zgdc uit Afrika bericht ontvangen dut er meer gewonde Vrö taters zyn dan Transvalers Er is geen kwestie van dat onze menschen hot hoofd zonden in den schoot leggen In de Vrjstaatsche dorpen of stadjes wonen bykans uitsluitend uitlanders De burgers der twee repiiblieken doen even trouw hun plicht en de samenwerking tusschen beide Staten laat niets te wflnschsn over ja zy zijn zelfs tot een geheel geworden Voorts heeft de gezant van den OranjeVrystaat verklaard naar aanleiding van de door de Kngelschen gevoerde dumdum cam pagne Ik ben natuuriyk in byzonderheden op de hoogte van do ammunitie geleverd aan den Oranje Vröstaat en verzeker dat de rogeering nooit ontplofbare kogels heeft gekocht en evenmin holle spitskogels Het aantal zieken achynt in de hospitalen van Durban Ladysmith en Pietermaritzburg zoo snel toe te nemen dat men extra booten Boodig heeft om ze naar Engeland over te brengen Ook onder de gevangen Boeren te Simonsstad neemt de ziekte ernstig toe Dinsdagavond is er weer een in het hospitaal overleden zoodat er sinds Zondag zeven zfln gestorven In het hospitaal komen dertig gevallen van mazelen en vyftien gevallen van typhus voor en dan nog een groot aantal gevallen op de transportschepen Het is nu bepaald dat de transportschepen aan het eind van de week naar St Helena vertrekken Twee Boeren gevangenen zyn Maandag uit het noordeiyke kamp ontsnapt Men is hier te lande druk bezig aan het breien van bouffantes voor de Boeren Nu maakt iemand ons de opmerking dat het wenscheiyk is geen roode bouffantes te maken Vooreerst kunnen de Boeren er niet Op gesteld zyn tot rooinekken gemaakt te worden en vervolgens zou die kleur een goed doel voor de scherpschutters onder de Engelsche soldaten wezen Khafci of zwart of donkergrys is aan te bevelen Een 8B jarig kiezer kwam aan t stembureau te Niouwehorne in de Friesche gemeente Sohoterland om te stemmen voor twee vacatures in den gemeenteraad Toen hy zyne stembiljetten in de bussen had gedaan zoide hy t Is toch treurig dat Ik op myn enden dag nog zoo n reis ruim een half nur nioot doen Men deelde hem mede dat hy znlks volgens de wet volstrekt niet verplicht was waarop hy antwoordde 0 dat wist ik niet maar dan kom ik nooit weer L 9 88 Is 9 85 8 40 3d 7 66 18 18 1 10 1 11 15 11 16 11 80 11 41 I 11 56 10 45 11 45 18 18 46 T T Het Openbaar Ministerie by de Haagsche rechtbank vorderde gister i maanden gevangenisstraf tegen een 17 jarigen jongen die onlangs op een Zondagavond aldaar op den Loosduinschen weg een paal dwars over de rails van de stoomtram vastlegde waartoe een andere knaap het plannetje had geopperd Doordien de machinist van een daarna komende stoomtram nog tjdig het gevaar ontdekte werd een onheil voorkomen hoewel de locomotief nog gedeelteiyk ontspoorde Beklaagdes verdediger Mr Wttppermann sprak 0 a zyne bevreemding uit dat de knaap die het plannetje had gemaakt niet was vervolgd Zes maanden gevangenisstraf werd voorts ook geëischt wegens oplichting tegen een koopman die eene wednwe te Dalft o a f 2 80 afhandig maakte onder valschelgk voorgeven dat zy een prys van f 480 op een Servisch lot had gewonnen en dat hy dat geld voor haar zon innen Uit Amsterdam meldt men In de stakers der dokwerkers is gisteren geen verandering gekomen De stakers hielden gistermiddag eene huishondelflke vergadering Eergisterenavond zyn gedelegeerden van de verschillende bi het watertransport betrokken werkliodengroepen bootwerkers machinisten stokers schuitenvoerdera en dokwerkers samen gekomen om de stichting van een bond van al deze werkliodengroepen voor te bereiden Onlangs deelde dr Eilerts de Haan in een der Indische bladen iets mee over hospitaal hyena s oppassers enz die de zieken in de militaire hospitalen het eten onthouden In de Javabode deelt eene v B naar aanleiding daarvan het volgende mee My werd toen ik indertyd een der zeeposten van het gouvernement Atjeh kommandeerde door den ter plaatse verbiyt hondenden adjudantonderofflcier kwartier meester medegedeeld dat zyn collega sspgsverzorgers van het groote militaire hospitaal te Panteh Perak maandeiyks plm 1300 dertien honderd gulden aan emolumenten genoten Waaruit deze emolumenten indertyd bestonden zal een ieder begrepen die de opstellen van dr Eilerts de Haan aangaande dit onderwerp heeft gevolgd De mededeeling van dien adjudant onderofflcier kwartiermeester geschiedde niet aan my persooniyk doch werd in het algemeen geuit en door verschillende personen aangehoord Ik vroeg daarop aan den adjudantonderofflcier kwartiermeester of hy in ernst sprak dan of hy schertste doch neen de woorden waren in vollen ernst ofschoon wel wat ondoordacht geuit dn het was een feit dat er in het groote militaip hospitaal te Panteh Perak schandeiyk werd geknoeid Ik gaf toen ian mijn zegsman te kennen dat ik zyn woorden ter gelegener tjd ter kennisse der bevoegde autoriteiten zou brengen en toen kort daarop de toenmalige gouvernenr van Atjeh den post inspecteerde deelde ik aan ZHEG het bovenstaande mede Deze noemde het medegedeelde wel niet direct praatjes maar geloofde er toch biykbaar niets van althans ik hoorde nimmer meer van de zaak en het geknoei schynt te zyn blgven voortbestaan De Zw Ct heeft een brief ontvangen nit Kaapstad dd 6 Maart Daarin wordt o a geschreven over de overgave van Cronjé t Is een groote slag maar zooals een van de gevangenen uit den trein een Afrikaander toeriep Oompie hoef nie bang te wees nie daar is nog baing wat kan veg 8 48 S il 4 89 4 48 4 56 6 08 5 09 6 18 4 08 4 15 4 87 4 8 6 18 48 6 15 7 17 8 15 O 43 7 46 10 88 10 66 10 48 10 1 18 11 81 8 48 6 T Er is nog wat andera Tyd gewonnen al les gewonnen In plaats vu in October zgn we na in April en we hopen hier nog altyd zoo n beetje dat met de lente ook Hosland zal ontdooien De correspondenten seinen met opgewonden voldoening dat na de regenbaien zulk mooi groen gras nit den grond opschiet en dat de paarden het met zooveel graagte eten Wel moge het ze bekomen of liever het moge ze niet bekomen en dat zal ook niet want juist dat jonge groene gras geeft een paard heel licht opgeblazenheid die meestal ernstige gevolgen na zich sleept Er kannen er toch al oiet zooveel gemist worden want al kragen we geen lyatjoa van paardenongevallen t verlies aan die viervoeters schynt heel groot te zyn Misschien loeren de imperiale troepen gauw van de koloniale Boeren dat ze de paarden nooit op dat jonge gras moeten laten weiden maar altyd de onde plekken moeten opzoeken Maar dan biytt nog de ochtendnevel die weinig verhinderd wordt door zakjes om den neus der paarden en dan staat in de naaate toekomst de droogte te wachten en Pretoria ligt nog ver Op de ontvangst liier van Cronjé valt weinig aan te merken die was wat voor zyn rang paste Maar tl eeft werkeiykniet gelegen aan de waardoBrende woorden van de Engelsche pers hier t Is zoo walgeiyk en laag wat die bladen na de overgave durfden schrgven over hun dapperen vyaud dat men er op zou kunnen spoWen V óor Cronjé kan men niets dan de diepste minachting en afschuw hejben aldus de Cape Times aan t slot van haar beschouwing en de Cape Argus liaalt alle mogeiyke scheldwoorden hy elkaar om den Boerengeneraal zwart te verven als den wreedsten barbaar dien men kan bedenken terwyide South African Eeview hem bestempelde als een ware Kaffer die als zoodanig behandeld moest worden Daarentegen is t met de andere gevangenen allersohandeiykst toegegaan Een groeten troep heeft men laten marcheelten van t station naar de dokken ongeveer een half nur en onderweg hebben zy aail allerlei beleedigingen en nitjouwingen blootgestaan van het Kaapsche klenrlingepras den Capeboy En een andere trein met gevangenen die te vroeg kwam en die bq het station van een der voorsteden moest wachten onderging t zelfde lot in nog veel erger mate De trein was omzwermd met Kaapsche jongens en meiden die de vuilste taal uitsloegen voor meer dan anderhalf par zonder dat er eenige poging werd gedaan om er een eind aan te maken Tot zells in de Cape Times verschenen er ingezinden stukken tegen n dat zegt heel wat ATJEH In 1899 sneuvelden in Atjeh aan onze zyde 2 officieren 8 Europeesche en 13 ülandsche minderen Daarnaast stierven aan hekomen wonden geen officieren 9 Europeesche en 17 lulandsche minderen en i dwangarbeiders In het geheel werd ons dus een direct verlies toegebracht van 2 officieren 17 Europeesche en 30 Inlitndsche minderen en i dwangarbeiders 8 17 8 88 U 8 7 60 8 08 8 10 8 17 8 sg 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 86 11 4t 11 84 L 8 68 10 1 10 8 t 8 10 08 f 10 16 10 88 9 88 10 88 10 4 10 08 10 40 11 10 10 18 10 87 10 89 10 44 U 07 11 44 E 10 00 De vyand daarentegen liet alleen 612 ge sneuvelden in onze handen achter Bekent men daar no nog by het aantal Atjeherb door ona krijgsgevangen gemaakt en verbannen en zy die aan bekomen wonden zjn overleden dan zal het getal 612 by de tegenparty stellig wel in 1000 veranderen zoodat men dus veilig tegenover een verlies van plm 50 aan onze zyde bg den vyand een verlies van plm 1000 kan stellen hetgeen geiyk is aan 1 tegen 20 Runslmesl VI steeds hebben we n gezegd gebruikt niet alleen Chilisalpeter maar geeft ook aan de planten Kali en Phosphorzuur Tot vervelens toe moeten we deze wet herhalen want een rendabel gebruik van kunstmest ia bgna altgd hiervan afhankeiyk Dezer dagen ontmoette ik in een onzer landbouwerverslagen een sprekend voorbeeld van het voordeel van eene volledige kunstbemesting Op een proefveld van den heer B F Dijkstra t Duurswoude werden in 1896 1897 en 1898 proeven genomen aangaande de bemestingswaarde van knnstmes op verschillende wgzen toegepast De grond bestond uit boegen drogen zandgrond waarvan men dus in normale gevallen geen hooge opbrengst kan verwachten Ieder die wel eens in zandstreken heeft gereisd kent de daar voortkomende armzalige gewassen Als nu op zulken armen grond goede resnltaten worden verkregen hoeveel te meer kan men die dan verwachten op betere klei en veengronden In de jaren 1896 1897 en 1898 werd op de volgende wyze gehandeld Kainiet Slakkenmeel Perceel I Onbemest II 1000 K G 1000 K G m 1000 K ö 1000 K G IV 1000 K G V 1000 K G Chili Kalk Perceel I II 200 K G 1000 K G III 1000 K G IV 200 K ö 1000 K G V 200 K 6 1000 K G Het eerste perceel bleef dus onbemest het tweede ontving een ruime volledige kunstbemesting het derde kreeg Kalimest Phosphorzuurmest kalk maar geen stikstofmest het vierde kreeg kalk kali en stikstof dus geen phosphor het vgfde kreeg een volledige knnstbemesting behalve kalimest En nu kosten en opbrengst Het eerste jaar was het land bezet met aardappelen het tweede met rogge en het derde met haver Opbrengst in 1896 1897 1898 tezamen Perceel I f 165 f 1765 f 96 5 f 437 II 217 5 338 373 928 in 187 5 262 5 295 745 IV 172 5 291 313 776 V 195 325 366 886 Wanneer we nu de cyfers eens gaan vergeiyken komen we tot verrassende uitkomsten Laten we vooraf mededeelen dat alles per H A berekend is Eerst het jaar 1896 Het onbemest perceel bracht aan aardappelen op f 165 en het perceel II dat volledig was bemest f 217 5 dus aanmerkeiyk meer De volgende perceelen brengen ook alle meer op dan bet eerste maar toch niet zooveel als het volledig bemeste In 1897 was de opbrengst aan rogge zeer verschillend Op hei onbemest perceel weer het minst n 1 f 175 5 en op het volledige bemeate weer het hoogate n 1 f 338 dus bgna tweemaal zooveel terwyi elk perceel waar een bestanddeel standdeelnit de meat waa weggelaten wel meer opbracht dan het onbemeste maar toch aanmerkeiyk minder dan het volledig bemeste En nu het derde jaar Het onbemeste ptrceel bracht öp aan haver f 96 6 en het perceel dat telkens met alle hoognoodige plantenvoedael waa bemest f 373 dtu Ujna viermaal zomeel aU het onbemtite Het derde perceel gaf t 295 het vierde f 318 en het vïfde f 366 Alle brachten due veel meer op dan het onbemeate maar minder dan het volledig bemeste We kannen due nw al zeggen dat eene hemeeting met kaUy jihotporzuur stikètof en kaVe dt hmgete opbrengst geeft en tevene dat men met ongeetraft een dier eioffen kan weglaten B STADSNIEUWS GOUDA 30 Maart 1900 In een vergadering door de afdeelingen Tan Patrimoninm en Boas alhier sprak eergisteren ds A S Talma uit Arnhem over Vak organisatie Spreker betoondezichdaarTan een groot voorstander en spoorde dan ook de aanwezigen daartoe aan Aan het debat namen deel de hoeren Schotbergh en Schoondeiwoerd die eenige vragen aas spreker stelden Stolwuk In de gisteren gehouden vergadering van Hoold ingelanden en honne plaatsvervangera verden de navolgende drietaUen opgemaakt voor de aftredende hoog heemraden der Erimpenerwaard Ie Vacature 1 N Zyderlaan te Stolwgk aftr 2 L de Jong teJ Goudorak en 3 D Boeken te Bergambacht 2e Vacature 1 A Berkouwer te Lekkerkerk aftr 2 P P Stuurman te Ammerstol en 3 G Graveland te Stolwyk Door den Kerkeraad der Ned Herv Gem alhier is als predikant beroepen S J Piso pred te Lutkewiernm Fr Boskoop Bj het gehouden eindexamender leerlingen van de tuinbouwwinterschooldat in tegenwoordigheid van den inspecteurden heer Lohnis en de commissie van toezicht heeft plaats gehad kon aan alle leerlingen het diploma nitgereikt worden Negenvan hen mochten het zelfs met uitmuntend in ontvangst nemen Voor den nieuwen cursus die met October a a aanvangt hebben zich nu reeds een twintigtal aangegeven Het Militair Wapeafeest te GOD DA Dit feest gisterenavond door onderofficieren en korporaals van hot Bataljon Inf alhier in garnizoen in de zaal van de sociëteit Ons Genoegen gegeven is uitmuntend geslaagd Het was een goede gedachte van den Bataljons Commandant Majoor v d Velde dit feest te doen organiseeren want we bleven helaas jaren achtereen van zulk een opgewekt assaut waarop de bloem van de Nederl jongelingschap in physche ontwikkeling optreedt verstoken Tydens het leven van Koning Willem III was Z M s geboortedag voor dergeiyke feesten bestemd en dat onder de regeering van H M de Koningin Wilhelmina van deze gewoonte wordt afgeweken is geheel te wyten aan het feit dat de troepen in de maand Augustus steeds voor veldof ve stingfiefeningen buiten het garnizoen verbiyfhoudea En dergeiyke feesten zgn zoo noodigi Ze brengen de burgers tot do militairen het geeft een prikkel tot aanhoudend oefenen de jonge soldaat in het allereerste stadium zgner militaire vorming krggt een idee van den heilzamen invloed der gymnastiek op het lichaam van de stoute vlugheid en behendigheid door het veelvuldig omgaan met de wapens dat bovendien de spieren staalt het oog oefent en s mans bruikbaarheid voor het gevechtsveld in niet geringe mate verhoogt Dit doel werd ons in een kort openingswoord uitgesproken door den heer 6 C Grefe medegedeeld nadat we eefst een zeer opgewekten marsch door hem aan den Majoor V d Velde opgedragen en uitgevoerd door een gedeelte der stafmnziek van het 4e Regiment Inf die zich den geheelen avond door op hoogst loffeiyke wyze van zyn moeiiyken taak kweet hadden gehoord Naar wj ter plaatse vernamen heeft de marsch een trompetteninzet van 5 tonen die in letters overgebracht het woord Assaut vormen Verder wist de componist het signaal voor den Bat Comd als tegenmotief in het Trio te bezigen By de gymnastiek werd prachtig gewerkt door beide partjen De flink ontwikkelde armen deden ons by het opkomen der werkers reeds t beste verwachten Bg de staafoefeningen die overigens wel wat lang duurden met t oog op de geringe afwisseling trof ons de exacte wjze van uitvoering De Vos drama hoewel een weinig nit den tyd pakte het werd met aplomb gespeeld en gaf dank de zorg voor de regie schilderachtige momenten De hh Vryhof Hazenbroek v Iperen en Grootenhuis gaven een goed geheel De korporaals deden ons hartelgk lachen door hun geestig spel en we bewonderende handige wgze waarop ze een bestaande voordracht van dien naam hebben omgewerkt en verrykt met humoristische gezegden die hier en daar naar de Fliegende Blatter rieken De Mnnr degen gaf te zien wat oefening vermag er waren prachtige standen en uitmuntende geiykheid Voor ons was het party schermen wel het interessantste en konden we ona hart duchtig ophalen Er moet fiink en aanhoudend geoefend zjjnl Behalve de 4 kranige onderofficieren was het vooral de jengdige korporaal Veldkamp die door zjn prachtige geweer evolntlën 2 sabela van zich af hield De colonnegeweer had behalve het aantrekkeiyke der standen nog een andere bekoring Door toedoen van den Bataljons Commandant waren door de verschillende korpsen van het leger uniformen gezonden die we alle in deze colonne vertegenwoordigd zagen Het was zoowel voorberoepaman als leek een schitterende aanblik die haar hoogste punt bereikte toen er een attaqne gemaakt werd Alle eer aan den leider aergeant Groenendaal De slotstand een Hulde aan H M de Koningin noopte de toeschouwera tot een l ngdnrig handgeklap de moziek gal het i Wilhelmo in levendig en de avond waa voorb De regelinga comraissie i opgevat In de eerste plaat keurig programma de gehet van het feest versierde zaal ei tydens de uitvoering waardoor was het vrj omvangryke progra T 6r het middernachteiyk nur af tt Met voldoening mogen zy en de renden op dezen avond terugzien L een avond geweest die ons lang zalheut omdat we hebben mogen zien jeugdige 8in gebouwde jongelui tot de kern van het leger behoorende in het afleggen van proeven van kracht groote bedrevenheid in t hanteeren der wapens en voorboeldelooze orde Juist daarom zgn wj mot zooveel inge pmenheid burger introduces Het is van tyd tot tyd wel eens goed dat wy zien dat onze kinderen in de kazernes uitstekende leerscholen vinden wy danken ten slotte Majoor van de Velde voor het initiatief tot dit schoone wapenfeest dat getnigenis heeft afgelegd van de goede geoofendheid van Zyn Kader en een eendrachtige bamenwerking een noodwendig gevolg van de uitstekende geest der kaderloden onderling Voor het Aannemen Meuw Linnengoed en Dassen Nieuwe llandsclioeoen en Parapluies enz voor DAMES en HEBBEN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tele ltoon Xo if Ileurs van Amslcnlain 86 MAAKT Vrkr ülotkn WlMatA D C rt Ned W S 81 8IV V 83 98 93 93 lOOV 88V 83 88 4V 8811 1 dito dito Ine 8 dito dito dito 3 HoHOai UIil Qou II 1881 93 4 iTALlB Ioschr Tiug 1809 81 6 OdaTlint Obl in papier 1888 6 dito in Eilferl8 8 6 PoBTCOAL Obl met coapou 8 dito ticket 8 HoiLAllD Obl Binoonl 1894 41 6 dilo Qooons 1880 4 9 dilo bi Eolha 1889 4 96 dito b i Hop 1889 90 4 e dito io goud leen 1888 Q dito dito dito 1814 5 lOl i apAHJS Parpet ohnid 1881 4 67 67 Toaiiij Qopr Cour leen 1890 4 9 Ofl h eniDg Mrie D 88 i Gec leenm aoriaO 98 i ÏBID An Ep oblg 189S 5 llllloo üb it Soh 1890 0 100 T ilu Li Obl tonhep 1881 34 AuTiioAH ObliKatlen 1895 3 90 BomuiAii Ste l leeu 1894 8 91 N D N Afr H ndolat aand 9ï Arondiib Tab Mg Certiarnlon H Deli MaatBcbanpjj dito 436 Ara Hypotheekb pandbr 4 Cult Hg derVontenl aand 65 i Or Hypolki okb pandbr 4 10 804 164 188 110 90 89 ll ia 10 884 836 100 65 66 HI 97V Nodarlandii he bank aand Ned HandelmaatBob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hy otheekb pandbr 4V Utr Hypotheekb dito 4 OoniNK Ojit Hong bank aand Buil Hypotheekbank paodb 6 Axiaill Ik Ut hypoth paodb 4 Haxw L G Pr Libn ren fm Holl IJ 8poorw Hij aand Hy tot Bspl T 8t Sp aand Ned lud Spoorwegm aand Ned 2nid Afr 8pm aand O dito dito dito 1891 dito 6 lALIl Spoor 1887 89 A Eobl S 88 looA 100 1141 1417 7 V 88 631 180 810 108 101 9il 1 100 in 117 101 34 86V Zuid Ital Spomij A U obl 8 PolRN Warsohan Woenen aand BOII Or Ruu Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Korak Gh Aaow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AxniXA Oont Pao 8p Uij ohl 6 Olio fc Nortb W pr C t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver fc Bio Qr Spm cart r a 68 IlUnoia Geotrat obl in goud 4 j 106 LonlBT fcNashvilliCert r aand l 74 Maiito N Spw M 1 Ie hyp o 104 Hisa KanaaVr 4pCt prei aand 87 N TorkOutaa ofcWaat aaod i 85U Fenn dto Ohio obhg O Oregon Calif Ie hyp in goad 6 09i St Paul Minn fc Manit obl 0 n Fao Hoof ItjO ob ig 8 dito dito Lino Col te hyp O 6 OiJf DA Can South Chert r aand VlN C Ballv fc Ma lo h d e O Amiterd Omaibu Mij aand Rottord Tramwe r Haata iand Nan Stad Amaterdam aand S Htad Bo terdam aand 3 BlLQTK Stad Antwerpen 1887 8 Sad Brusael 18S 3i UoKs Theial Eegnllr 0 aelaob 4 OoanHB Staatalrenig 18 0 6 K K Coat B Cr 1880 3 Spukji Stad Madrid 8 18 8 Nn Ter B i Afb SpoeU ourL INGEZONDEN Een ond onderolflcier die gisteren avond het Wapenfeest bijwoonde brengt zyn dank aan Heeren officieren onderofficieren en korporaals die hem in de gelegenheid hebben gesteld dien genotvollen avond by te wonen maar toch moet dezelfde oudgediende de vraag doen waarom z ne echtgenoote hem niet mocht vergezellen F Plaatsruimte zal zeker de oorzaak niet zgn daar er veel dienstboden ja zelfs kinderen waren Do Inzender heeft gezien dat dienstb g ver gaan boven de echtgenoote 0 j onderofficier die de hoogste Ondersohoiainir bezit die een militair kan f heqrt vallen EEN OüD ONDEROFFICIEH AD VERTEN TIEN Openbaar Verslag Het OPENBAAK VEBS AG betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor WlcnHVBH8CHAFFI C zfl gehouden worden op MAANDAG 2 APRIL des avonds Sj nur in t Koffiehuis van den Heer KEiNEVuLD voorheen Disi aan de Kleiweg Toegang vry De Secretaris W ROEPERS Openl3areaaiil estedi ig BORGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 10 APRIL 1900 des namiddags ten twee ure in het RiMHOis aldaar by inschryving Aanbesteden Het bouwen van drie beneden en drie boven SchooUokalen een üymnastiekschool en eene Onderwijzei svvoning in de Korte Alikeren Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester FEANSCHE STOOMVEEVERIJ obeiiiisctic Was ctierij H UPiT IIEI IËK 19 KriiUikatle Rotterdam Qebrevetöcrd door Z M den Konmg der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het ttootnen en Terrun tuu alle Heoreu en Oameagarderoben atsook tlle Kinderffoederen Speciale iarichting roor bet stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ent worden naar d nieuwate en laatste methode Kevarfd Alle goeduren hetz geitoomd of treverfd worden onschadelflli voor de jej ondreid TolgenR staal bewerkt Het IDepót DEB Soclétè Génértlu des Kans de vie de Cognac gevestigd ZEUGSTRAAT G 85 levert het bekende fijne merk lilPKKÜL f 1 30 per Elesch per Demyohn A 2 en 6 L i f 1 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE