Goudsche Courant, maandag 2 april 1900

I o 8160 i 4M aandag S April lÖOO 38ste Jaargang k i mimm coiraot JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoen Mo ADVERTEJSTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefaan o M De Jitffave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeondérlpe Nommers VTJF CEISTJEN Gouda Druk van A BBJNKMAN 4 Zn tUiny s Wo d rb i in lii gelioBlo woreld Ka ot geroemd Onoïertroffen Sm legen iille Horst l o u r 1 LeverMaagzlekteii enz Inw nilig t zoowel a ook uU enclig in bijna iille ziektegevnllen met goed i evolg iian te wenden l rUs per fl on t 1 p r post 116 ïidntf a Wondatialf bezit een alsnog ongekende g e n o e 8 k r a c b t en heikame werking Maakt meestal ellie pijnlijke en geraarrolle operatie geboel oierbodig Met deze zalf werd een U ar oud voor ongeaeeslilji tehoadeil beenjezwel en onlanu on bgna luiT kankerlOdeii teoezen Brengt gonezmg en yerzacliting dor pijnen liij wonden ontstekingen enz VAU allerlei aard PrijB per pot 1 160 per post f 1 60 Centraal Depêt voor Nederland Apotbek T I1E KI S4l UEnS Eokin 8 Amsterdam W B K L dtpat n beiUlle IBU diroct aan diebcUuUempottek dl i THmilllY m PregnidH bel UohlUcU OeiUrreieli Oelitïe proipeelo te onlbuden bij tel Cenlrial Uepit Sxaden R km 8 Anuterdam l ieiiw l iieiiw Ondergeteekende bericht b j deze dat hü in de gelegenheid is TABWEBROOD te leveren van KcftI VeMertehe Hit Tarten Aanbevelend A SLEGT Pain Exp ller Dertig jaa wordt dit middel mit yerrMMnd fiuocefi lil p jmtUlend mwnjving MDgewend tegen Rheumntiak Jich t Yerknudl ieid pijo 1 dm In T jlmg dientdanl S ll dan Taltroinweo Jien latt oplial abriekBinerk Aiik r In de meeste apotbokon Te Ameterdam bu ülolb Ucban tan Tnytl eo Sander I M iH ttt ito Siittn Een ware Schal i voor de ongelukkige laohtoffera der ZeilbevlAking Onamo en geheime uitspattingen il tiet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW lll i HoUandiclie uitKave met 27 rib Prija 2 gulden ledor die aan de vonichrikkelnke gevolgen van deM ondeugd Ijdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlBk duizend van een Mkeren dood Te verkrflgen bfl hetVerlags Magaiin te Leipnig Noamarkt 34 hanoo tegen iniending van het bedrag ook in poitiagoU en iu eiken boekhandel in Holland f P O IKE OUDE SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merki NIGHTOAP Verkrijgbaar Mj PEETER8 Jz k t bewijs vftQ oolitliüid i OBohet en kiirlt ttwdi voorïien rao den naam ilor Firmi P HOPPR EEMBEFOTTANTSEE JIcu wordt verzucht op t ME K te Ictleu UIT HBT MiOlZUS Vl M BAVKNSWAAYZONE QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van k t Iwet en een half eo een Ned one met vermelding van NoBitner en iPrija voorzien van neveiistaand Merk volgens de Wet g d lponeerd Zich tot de uitïoerin n eerde orders aanbevelende 4 BREEBA KT h i gevestigd TURF8INGEL Ttlefoonniimtner iJ Bovenstaande Inrichting welke op 2 April a s geopend wordt beveelt zich aan tot de levering van iiiiiui n li L nVtl rnTV Ulflï welke door de Wpknechts tweemaal daags wordt rnlMA UWMiiIILMbID WtLk thuis bezorgd des Zondags alleen s morgens De prijzen zijn tot nadero aankondiging Volle Zoete Melk 7 cents per Liter Deze melk wordt alleen geleverd van Vee dat onder geregeld toezicht staat van den Districts Veearts d8n Heer E Oveebosch alhier Zij is door de Melkfilters van alle onzuiverheden gereinigd en sterk afgekoeld ter verdnnrzamuig Afgeroomde of lapte Melk 3 cents per Liter BoomBarnemelk 3 cents per Liter Deze Karnemelk is dagel ks MWch verkrjgbaar Zoete Hoorn 60 cents per Liter Zure Jtoom vooruit te bestellen 60 cents per Liter nBDlïTBIIUKl lllinif URIK deze melk heeft eene bewerking ondergaan ter ver llïrASlElnlSIlliKUIl lIlLk iuurzaming waardoor do Pathogene bacteriën gedoodziin zii vervangt de gekookte Melk doch mist den kooksmaak en kan 2 dagengoed blijven Levering in Literflesschen i 10 cents per llesch en m halvefleschjes 4 5 cents per flesch i nini i i nDnnD II Dl ir Deze melk is volkomen steriel dat is van alle ziekte GESTBRILISEERDE MELK Se bacteriën en sporen ontdaan en biyjt geruimentijd goed Levering in halve fieschjes k 7 cents per flesol De flesschen blijven het eigendom der inrichting Aan onze inrichting is tevens een Laboratorium verbonden waarop het strengste toezichfop de melk en de daaruit vervaardigd wordende producten wordt uitgeoefend C epastcuri§cer4lc Rooiiil oler Deze onvervalschte Prima Kwaliteit Natuurboter wordt onder persoonlijk toezicht der Directie uillkht aangezuurde öepasteuriseerde Boom gekarnd en T en flinheid van smaak Zij wordt in elke hoeveelheid van af V kilo afgeleverd en is steeds van ons Handelsmerk voorzien De prijs is van heden af tot nadere aankondiging f 0 65 per half Kilo Orders op Boter kunnen aan de Wykknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd Voedings Eiwit l Kilo ttopoo heeft evenveel voedmitawaBrd als 6 Blo J l M Vj eieren Tronen wordt In het liclia iin onmiddolrt tot P f SÏÏS zonder vel te vormen Tronen heeft by Keremld eebrulk eene J d 2 van krachten ton nevolüe zoowel by eezoiiden al by zieken en J W lüOieïooBU worden zonder daarvan den maak te bodorvea Door OM MMm IH prys van Tropon kan iedereen het zich verBCbamL v r ryi r Hel apotb drogl t n en all 11 w ak M s I Qeiiera il Agenten voor Noderlund en KolosllB EtuCHt feips vaw der lieyé KotteTd ne TROPO CICAO A Drlesseii de TBOPOl CHOCOLAAD A rles§eii zijn zeer aanbevelenswaardig voor A e ft r e ook voor UefHel l er van port die in compacten vorm een aangenaam ep krachtig voedsel wenschen Il I 1111 Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde van Superior DrmYen Borstlionig Extract MémH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem H 1 VAU SCHAlR Co Denllaagr VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK CO S Melianthe U Ue beste middel der wereld SnHAIK CO S Melianthe geneest Kmkioeet loHAIK CO S Meliintbe geneest zoowel ond al jong SCHAIK Se C0 S Melianthe mag in geen huisgezin ontbreken SCHAIK CO S Melianthe staat voortdurend onder Sohodiundig tooülioUt SCHAIK Co B Melianthe belpt onherroepelijk SCHAIK Co fl Melianthe ia bekroond mot Eerediploma SCHAIK Co B Melianthe i bekroond met Goud SCHAIK Go s Mel anthe is bekroond met Zilver SCHAIK CO S Melianthe i verkrijgbaar in flaeoM vao 40 € U to CU en ft Kirmo WOLFF Co Westhaven 198 flouifo D MIHBIMS Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILD VeeraUl B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J Th TOBKIN Boiioop B ï WIJK Oudmai r M KOLKMAN Waddinxveei a UOLLMAN So ra fi PWKSK Nieumrkerka d IJ iel W J VAS DAM Haattreeht A N VASZESSEN Sehoonhoven Verkrijgbaar bö A BRINKMAN ZOON e Gouda ZAKBOEKJE VOOR Gasfitters Bouwkundig en en Gasverbiuikers DOOR J J PUlSa VAS DOESBUBOU Directeur der Sted Gasfabriek VAS GOUDA ORJLNDS laA A IWI Prijs f 0 tS Frintemps NOU VEAU TÉS WiJ verzoeken de Dames die ons geïUus treerd modealbum voor het Zomeraetxoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MI JOLESJALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand groti en franco toegezonden j Bestellingen van at 25 francs vrj van alle kosten aan huis met S o verhooging Ueexpedille ljantoor te Itoiepd tal N Jl Wie eeker zijn wii d Echte Elfc l Caeae t ootrangm twamengesteU on na v l pr E emiog i ia den hmdsl gekomen onder dan naam dea nitviaden Dr Hioliaelia vonardigd I p dl bMta maolnttea in het veiddb 1 nwndo élabbliawnMnt van Qebr Btoll 1 warde to Kealm tliclM Cikel Cacao ia TterkanteD bussen Deae Khit Oaew is mat melk gakaokt ecna aangenama geaonda drank TOdr dagalijkieh gafcriik am i ï fceatafalr t piBdcr Toor a t fcop Oioanlati genaedoMkiiga draak bij ami tui SiarrbM iMita net watw to iiilliii Verkr gba Hl e r m iii iiii H fl Apothdun ai Fr ja Ko V Ka I 13 e Wi QananaliwtHieBvaonligtr iMr IMic l land Julius iattenUtdl Amsterdam Kalv atiaat lOS e as6 Nieuw onovertraflen rof Dr Liebera wolbekend llXQW SSACaT IZlB LAllMn oeht mat Fabrialumcrk tot voortdnrende radicale zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige e u tlekten vooral ontstaan door ji ia afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bl i zocht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpiin slechte pgsvertering Onvermogen Irapoteni PoUntione ena Uitvoerige proBpectassrfn lr ap Vi dubbele eK i Oentrail bepêt Matth v d Vegte Zaltbomra l DcpOto M Ctóban k Co Botterdam 1 Happol s Graicnhage I ralmmans de Jong J Cm EottenUm Wolï Co Ronda j H Hit kittt lUdiaMrkX m aakkalyfcila peeumlddd mot m en vooral tainae an ia jjr lio l la de ij v ril Bertll Str W Man lette r tUUS op naam n fabciaktiiiak t w 8taiefaaHleytar a WM n bS alle drogisten i Dit Ho bestaat uitTwee Bladen EERSTE BLAD KE 1ISGËVI G IHRICHTINOBN WELKE GEVAAR SCHADfc OF HINDER KUNNKN VBKOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van T Zaal om vergunning tot uitbreiding zijner bestaande Koek en Banketbakkerij in het perceel gelegen aan de Turfmarkt WijLi No 73 Kadastraal bekend Sectie B No 1340 Dat op Vrijdag den 130 April lopo des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheidis om bezwaren tegen de gevraagde Gouda den 30 Maart 1900 Burgemeester en Wethouders voprnoemd R L MARTENS De Secretaris fi i BROUWER Bullenlandscli Ovcrzicbt Het Zwitsersche scheidsgerecht heeft dan eindelijk uitspraak gedaan en Portugal veroordeeld tot betaling van 15 314 000 francs schadevergoeding aan de belanghebbenden Deze uitslag is een harde teleurstelling voor de EngelBchen die gehoopt ja er op gerekend hadden dat Portugal een zoo enorme som te betalen zou hebben en ziJ zon het volgens de overeenkomst binnen het half jaar na de uitspraak moeten doen dat het verplicht zou ziJn een deel van zijn koloniaal bazit te verkoopen £ n dat zon dan de Delegoabaai wezen en Engeland hebbende het recht van voorkoop zou dus Transvaal voor goed van de zee afsluiten Dat valt na tegen Portugal kan de vijftien millioen en zooveel franken nog wel leenen Niet dat deszel krediet zoo goed is maar om Engeland te dupeeren zjin er geldschieters genoeg die aan die som helpen willen De heer van Sielen te New York c s wil Portugal het geld met genoegen voorschieten En zoo zijn er meer Do Boeren zullen hun eenigen niotEngel schen uitweg naar zee nu wel behouden Vandaar de woede van de Engelsche bladen waarover Reuter iets seint Zg noemen het een slag toegebracht aan het beginsel vai arbitrage FEVILLETOX HAUTSTOCHT Naar het Fraosoh 3 Geruïneerd en trouweloos verlaten riep Philippe dat aanbiddelijke meisje die voortreffelijke vrouw Heeft die ander haar dan alleen om haar geld lielgehad Haar die zelve de grootste schat ia welke een man zou kunnen begeeren Zeer juist aangemerkt j en in dien geest heb ik ook tot meTTOuw de markiezin over u gesproken tO doe het nogmaals ik smeek er u om riep Philippe in geestvervoering zeg het aan hare moedei zeg het aan haar zelve Doch eensklaps zveeg hïj stÜ en na een wijl vervolgde hij Neeiij toch niet zeg hair niets Zij is fier en ho uu bg vaa aard De gedachte alleen dat zij eenige verplichting had aan den man die hare liefde vroeg zóu haar juist van mïj verwijderen Met hare moeder kunt gij gerust spreken gij kunt haar zeggen waarom ik tegenover hare dochter stUiwijgendhettl heb verzocht en er bijvoegen dat ik mij aan mijn woord gebonden acht Mijn hoogste geluk zal t zijn wanneer de jonkvrouw de Beauheu mij hare hand wil schenken Maar ik wiL dat zij dit alleen zal doen in de meening dat xij zelve nog rijk ia zoodat zij geheel naar Het is niet goed om de nitspraak nu achteraf aan te vallen Bj een vonnis van een rechtbank waaraan men zich biJ voorbaat heeft onderworpen behoort men zich zonder mokken neer te leggen De ministerieele bladen in Portugal wenschen het land geluk mettden uitslag van het Berner scheidsgerecht De minister van buitenlandsche zaken las het telegram uit Bern waarin de nitspraak wordt medegedeeld in de Kamer van Afgevaardigden voor en verklaarde dat de Regeering binnenkort de toegekende schadevergoeding zal betalen zonder haar toevlucht te nemen tot een binnen o buitenlandsche leening De juiste aard der ziekte waaraan generaal Joubert is gestorven is nog niet bekend Volgens de correspondent van de Daily Mail te Pretoria is Jonbert overleden aan buikvliesontsteking Anderen spreken van een nieraandoening Dezelfde correspondent meldt dat de regeering der Zuid Afrikaansche Republiek aan de weduwe van den generaal verzocht heeft het stoffelijk overschot tijdelijk te doen b ze tten te Pretoria opdat later een plechtige begrafenis op staatskosten zou kunnen plaats hebben op de hoeve van den overledene wiens wonsch het was geweest dtór in een mausoleum te rusten Reuter seint echter uit Londen dat het Ijk van Joubert op zijn landgoed in Wakkerstroom in het familiegraf zou bijgezet worden Oom Piet was al lang lijdende en reed altijd in rijtuig de stellingen af in NoordNatal maar toch moet hjj Zondag nog in de kerk zyn geweest Zijn ziekte had dus wel een snel verloop We weten zelfs dat de dood plotseling volgde De Engelsche hoofdorganen schrijven in sympathieke bewoordingen over den gestor aan wiens groote militaire gaven zij inldo brengen De meesten laten voorts goed uitkomen dat Jonbert vroeger anders dacht oyer de Engelsche beschaving dan Kruger en betuigen er spijt over dat de generaal er vroeger niet in geslaagd is Oom Paul van den presidentszetel te verdringen Zij beweren dat in dat geval de zaken niet zoo droeven keer zouden hebben genomen Alsof Chamberlain gerust had vóór Transvaal zich voor Engeland op de knieën had geworpen I En te onderstellen dat Oom Piet tot iets dergelijks de hand zou hebben geleend ware de grootste smaad aan zijn nagedachtenis aan zijn 63jarigen strijd voor de vrijheid gepleegd t Lord Roberts seint uit Bloemfontein van vrije keus over hare toekomst kan beachikken Ho ho wat zijt giJ aan het doordraven viel Bachelin hem in de rede Wat zijn die jongelui toch opgewonden en hartstochtelijk Maar vooral wees ernstig en bedaard Bedenk dat alles daarvan afhangt Vergeet ook niet bij uw bezoek uwe zuster mede te neraen Men zal zich waarschijnTijk meer met haar bezighouden dan met u en dat kan u in de eerste oogenblikkon eenige rust geven En wanneer meent gij dan dat ik naar Beaiilieu zou kunnen gaan vroeg Philippe Ik hoop toch niet dat gij nu reeds tegea dat bezoek opziet zeide Bachelin schertsend Komaan ga morgen Dan kunt gij van nacht nog eens rustig slapen en zult ge u morgen flink n verstandig weten te gedragen De notaris stond op nam zijne porteteuille onder den arm en wilde vertrekken Midden in de kamer bleef hij echter nog even staan en vroeg ietwat spottend Zijt gij nu nog boos dat ik zonder uwe voorkennis met mevrouw de Beaulieu heb gesproken P Het is waar in uwe opgewondenheid hebt gij mij niet eens gevraagd wat zij heeft geantwoord Gij hebt waarlijk gelijk I riep Derblay Welnu wat heeft zij dan gezegd ftNiet veel meer dan zij kon en mocht zeggen Te weten dat het niet aan haar stond te beslissen en dat zij geenerlei dwang verkoos uit te oefenen op de keuze harer dochter Maar geloof mij niet van den kant der moeder zult gij den grootsten tegenstand ontmoeten wel misschien bij de dochter zelve Houd echter maar goeden moed gisteren Wegens de bedrijvigheid van den vijand aan mijn front en zijn vijandige houding tegenover de burgers die zich hebben overgegeven heb ik het noodig geoordeeld hem van de kopjes te verdrgven die bij biJ KarecSiding station drie mijlen ten zuiden van Brandlort bezet had Do operatie is met succes uitgevoerd door de zevende divisie infanterie en twee brigades cavalerie De vijand trok op Brandfort terug Mijn troepen honden thans de kopjes bezet De Britsche verliezen zjjn 1 kapitein gedood vijf kapitein en twee luitenants gewond 100 man gesneuveld of gewond ♦ Uit Brussel komt bericht dat dr Loyds een zeer belangryke diplomatieken stap deed die wellicht groote gevolgen kan hebben Vóór eenige weken heeft een der Ieren aan de ISngelsche regeering de bekentenis ontlokt dat geschut van het Egyptische leger naar ZuidAfrika was gezonden Dr Leyds zou daarop zoowel bjj den Khedive als bjj den Sultan een formeel protest tegeu deze schendmg der neutraliteit hebbofi ingediend Wat wiJ hiervan moeten denken Staat dr Leyds alleen dan begrijpen wij dit optreden niet precies Immers een protest als dit kan gedane zaken natuurlek niet veranderen en zulk een poging om de Egyptische kwestie aan de orde te stellen zou in Europa wel eens hoog kunnen worden opgenomen als men daar niet verlangend is die kwestie aan de orde te zien Don zou het wol iets van stoken hebben vooral omdat nog altijd niets is gehoord van protesten tegen het gemeene geknoei in üostenrp Maar geheel anders wordt de zaak als dr Leyds niet in het wilde weg is gaan protesteoren maar handelde in overleg met de beide belanghebbende mogendheden Frankrijk en Rusland Hebben deze de bonding van dr Leyds goedgekeurd misschien wel uitgelokt met het doel de Egyptische kwestie aan de orde te zien komen dan kunnen wü ons van deze actie veel voorstellen te moer omdat het dr Leyds zeker wel is toevertrouwd om zoo moeilijk ipel te spelen zonder kans to loepen de kastanjes voor anderen uit het vuur te halen 01 het Brnssische bericht waar is weten wj natuurlp niet Juist om de aanwezigheid vnn dr Leyds te Brussel komen vandaar dikwijls onware verhalen met het doel de verantwoordelijkheid aan dr Leyds toe te schrijven En nu ga ik naar huis om te eten Zoodra de notaris was heengegaan verzonk Philippe in diep en ernstig gepeins Hij ging in zijne gedachten nog eens alles na wat Bachelm hem gezegd had en hij moest erkennen dat zijne kansen nog zoo slecht niet stonden Clara do Beaulieu was immers door haren verloofde op schandelijke wijze in den steek gelaten en zou lich wel gedurende eenige maanden op het landgoed lieaulieu blijven ophouden In al dien tijd zou ZIJ dus in zijne nabijheid zijn Hij zou haar nader leeren kennen haar allerlei oplettendheden kunnen bewijzen en er wellicht m slagen eerst hare achting vervolgens hare liefde te winnen Suzanne s hulp zou hem daarbij van groot nHt kunnen zijn Zij zou allicht eene vertrouwde vriendin van Clara kunnen worden die stellig wel oog en hart zou hebbes voor Suzanne s beminnelijke eigenschappen Zijne gedachten verwijlden met welgevallen bij deze naaste toekomst In zijn verbeelding zag hij de twee jonge meisjes vertrouwelijk samen wandelen in de bosschen van Pont Avesnes Onwillekeurig strekte hij de h nd uit naar dit visioen toen hy plotselingj mt zijn drooraeryen gewekt werd door een lui op zijn voorhoofd Tegelijk hoorde hij Suzanfte S vriendelijke sttfm die vtoeg Aan wien denkt gij Philippe Hij zweeg Wilt gij het mij niet zeggen ging zijn zuster voort Moet ik het misschien raden f Goed Ik wed dat gij op dit oogenblik denkt aan een mooi jong meisje met blonde lokken Verspreide Berichten Fraskkuk In de laatste dagen Is te St Etienne en in de omstreken veel snefuw gevallen Het is zeer kond De Tentoonstelliug zal een oppervlakte van ongeveer 1 080 000 vierk meter beslaan waarvan 460 000 viefk meter bebouwd is De oppervlakten der vroegere wereldtentoonstellingen te Parijs bedroegen in 185ö 168 000 vierk m in 1807 087 000 in 1878 750 000 en in 1889 960 000 vierk m De Liberté beweert uit goede bron te weten dat hot amnestie ontwerp niet tot wet verheven zal worden De meerderheid van de amnestie commissie uit den Senaat is met de regeoring van meening dat het doel van het ontwerp reeds bereikt is omdat de processen die het land iu beroering hadden kunnen brengen verdaagd zjjn tot na de sluiting der Tentoonstelling Enüëland Het heet dat koningin Victoria tijdens haar verblijf in Ierland geen offlcieele receptie zal houden in het slot te Dublin Zjj beschouwt haar bezoek als van zuiver particulier karakter en met de politiek niets te maken hebbend I1AL18 Bij de voortzetting van de enquête betreffende den moord op Noterbartolo is het parket gebleken dat de moordenaar voortdurend beschermd is geworden door een zeer hooggeplaatsten overheidspersoon Wil men een schandaal vermeden dan zal de geheele zaak in den doofpot moeten worden gedaan De obstructionnistische campagne welke de uiterste linkerzijde in de Kamer blgft voeren vindt weerklank in het geheele land In verscheidene steden hebben de socialisten en de studenten heftige betoogingeu gebonden doch de orde is nergens ernstig verstoi d OOSTE NRIJK HOSOAIIIJE Het hoofd der politie te Sambor Gallicië Rambiej is tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld terwjjl zes politieagenten geringere straffen kregen omdat zjj gewoon waren hun arrestanten met duimschroeven en andere foltermiddelen te pijnigen ten einde hen tot bekentenis te dwingen BINNENLAND STATEN GENliltAAL riVKfiUJS UMMtCtt Zitting van Vrijdag 30 Maart Do Leerplichtwet is aangenomen met 60 Derblay stond plQtseling op greep zijn zuster bij de hand en nep Suzanne Doch de schalksche blik van het meisje bracht hem zoodanig van de wijs dat hij geen kans zag den aangevangen volzin te vervolgen Gij zijt er toch niet boos om nu ik u dat vraag zeide Suzanne belangstellend Of meendct gij dat gij uw geheim oor mij had weten verborgen te houden Reeds meer da i een maand yt fi J geheel anders geworden dan vroeger en ik had met veel scherpiinnigheid noodig om te begrijpen dat uw hart niet langer aan mij alleen toebehoorde O wees volstrekt met bang dat ik daarom jaloersch ben Volstrekt met daarvoor houd ik te veel van u Soms heb ik een govoel alsof ik niet illeen uwe zuster maar tegelijk uw kind ben w araaii gij al uwe orgen hebt toegewijd En daarom zal ik nooit iet anders wenscheu dan l volkomen gelukkig te zien Indien er een meiae is dat gij hef hebt dan hoop ik hartelijk haafr met u vereemgd te zien Geloof mij Philippe ik zou mij innig daarover verheugen Derblay was diep getroffen door de eenvoudige en hartelijke wooi den zijner zuster Twee groote tranen blonken in zijn oogen en vloeiden over zijn wangen Hoe nu gij weent begon Suzanne weder Maar is de lieide dan zoo iets droevigs dat men daarover moet schreien iLaten wij niet meer over mijne dwaasheid spreken zeide Philippe en wilde zich afwenden tiordt vtrvolgd J