Goudsche Courant, maandag 2 april 1900

1 Wegens legeiispoed de verbouwing betreffende wordt de uilverr Roop van Uurwerken en illu JekinsIrumenten tegen de bekende la prijzen nog 8 dagen voortgezet A LITTEa BOGAARD Horloger Pam ExpelUr D tijji w ai litnudU Mt naum i rnuam 5 tegen 49 stemmen 1 Voor de linkerzyde met de heeren Schaep man en Kolkman Tegen de rechterzyde raet de heeren Pyn 1 appel Bastert van Karnebeek Troelstra 1 van der Zwaag De Visser Van Kol en 1 Schaper I Vóór de stemming lichtte Minister Borge I sius in tegenwoordigheid van al z ne ambt 1 genooten en ten overstaan der stampvolle I gereserveerde en publieke tribunes de bü tweede lezing voorgestelde wijzigingen toe By de beweegredenen gat de voorzitter op veler verzoek aan de leden verlof alsnog kort hun stem te motiveeren De heer Kolkman zeide reeds als lid der commissie van de arbeidsenqnête zich voor leerplicht te hebben verklaard maar tegen verplicht herhalingsondorwys Nu dit uit de wet verdwenen is is aan zgn eischen voldaan en is hy daar zjn standpunt niet gewyzigd is verplicht voor de wet te stemmen De heer Troelstra legt namens 4e Sociaaldemocratische Arbeidersparty de verklaring al dat hoewel hy en zyne mede algevaardigden voorstanders z n van leerplicht nu al hnnne eischen op sociaal gebied zjn algewezen zoodat de wet verslechterd is Zy protesteeren uit naam van het kind der armen tegen den hardnekkigen tegenstand der rechterzyde en een deel der linkerzyde en der regeering Uit medegevoel voor de mingegoeden ter wille van het verplicht lager onderwys moeten zy aan dit onvolledige schynwetje ter wille van de volksontwikkeling en de sociale hervorming hun stem onthouden De heer Van Karnebeek verklaart tegen de wet te stemmen omdat het daarin opgenomen art 35 waarby in beginsel tegen den zin der Eogeering de schoolvoeding en choolkUtding is aanvaard De eenige afwezige was de h or Schim 1 melpenninck van der Oye die de vorig week by liet paardryden te Amersfoort zy been brak Nadat de beslissing gevallen was ontving I de minister Borgesius handdrukken en gelnk I wenschen van vele leden ook van de rech 1 terzflde 1 Het wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtrent do personeele belast ng isaangenomen met 80 tegen 7 stemmen 1 ADVERTENTIEN By akte op 31 Maart 1900 voor den te Gouda standplaats hebbenden Notarjs Jiïi JicOB AuRiUiM MoNTUs gepasseord is tnsschen de heeren PIETEIl JOHANNES RE VET COKNELIS TOHANNES EEVET en JAN FUANSISCÜS REVET allen van beroep huisschilder en glazenmaker en wonende te Gouda aangegaan eene vennootschap ten onderwerp hebbende de Schilders en Glazenmakersalfttire onder de ftrma P J Eevet en Zonen gevestigd te Gouda De vennootschap wordt geacht aanvanggenomen te hebben 1 Januari 1900 en iaaangegaan voor onbepaalden tgd met de be Toegdheid van ieder der vennooten om haar telkenjaro op 31 Decfmber te doen eindigen mits door de eene party aan de andere jminstens zes maanden te voren opzegging worde gedaan por deurwaardersexploit ofper aangeteekenden brief j De vennooten bebben alle het beheer van I de zaken der vennootschap en zflu ieder tot j de teekening der firma bevoegd maar uit i sluitend voor zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende geen hunner zal alzoo zonder medewilrking of toestemming van do beide andere vennooten bevoegd zyn onroerend goed voor de vennootschap te koopen of eenig eventueel aan do vennootschap behoorend onroerend goed te vervreemden of te bezwaren roerende goederen te verpan j den gelded voor de vennootschap op te I nemen of ter leen te verstrekken of de I vennootschap als borg te verbinden zullende van deze medewerking of toestemming moeten biyken door de onderteekoning van ieder der vennooten met hunnen eigenen naam onder eigenhandige bövoeging van de woorden voor de ftrma Namens Partyen J J A MONTIJN Notaris Openbaar Verslag Het OPENBAAR VERSLAG betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor WKRÜVEIISCHtFriHe zU gehouden worden op MAANDAG 2 APRIL des avonds 8 J nnr in t Koffiehuis van den Heer Keanbvelb voorheen Dam aan de Kleiweg Tbegang er f De Secretaris W ROEPERS O i tate Dii U Oosthaven B 10 IdT OKAIOW MASASIMS DO j Printemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ona geiUus treerd modealbum voor het Zomer eizoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Ml JULES JALÜZOT G Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratU en franco toegezonden Bestellingen van at 25 franca vrj van alle kosten aan hui met 5 verhooging j lleexpedltle kantoor te Kozend lal N l dmvBtSÜSsTTtal opkMJlkMlMMrk ïtó S f DlXo bu nn Ittfi auden ra KRUL Ë iOLF WATER ia een uitstekend middel ter verkryging van Krullend en Golvend Haar Alleen verkryghaar by i M TiyiMEIlMA S DUB BUURT I Zie etalage GEEX BKTKIt adrea voor alle aoorten SCHOEN WERK ala het NMrdbrabaiiL icii Schoen en Laanenoagaiiji I Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg I ONTVANGEN alle soorten MCHOKIVU BHH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS I Alle reparation en aangemeten werk Openkreaanbeste ing BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 10 APRIL 1 1900 des namiddags ten Imet nre in het RAADHDia aldaar bfl inscbryving Aanbesteden Het bouwen van drie beneden en drie boven Schoollokalen een Gymnastiekschotfl en eene Onderwijzerswoningf in de Korte Akkeren Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester AFGEPASTE Vllrage Gordijnen aan 3 zyden rand en leaton I O las g oxd aöïs exa BOELHUISl te G O U n i om eontanl geld I op WOENSDAG 18 APRIL 1900 s morgens te uren aan de Bouwmanswoning van I den Heer B STREEFLAND in de VoorWillens S 22 ten overstaan van den Not ris I J KOEMAN te Haastrecht van m 13 BESTE MEN met de Kali of gekalld hebbende 6 Pinken oenige Varkens eenige Kalveren enz i Goed onderhonden Bouw en Uelkgereedschappen I als 2 Boerenwagens Kaaabrik Vracht I wagen Blokwagen 2 breede en 2 smalle I Schouwen Kruiwagens Ladders Kaasplan I ken Standaards Kuipen Staren Tobben enz IVIeubelen en Huisraad I Bedden en Beddegoed en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht I s Moi gena vóór de verkooping afgennmmerd I te zien I Inlichtingen zyn te bekomen bjj genoemden Notaris KOEMAN te Haastrecht i ËimörWm eii wordt verzocht op t MËKK telett n I ÜIT HET Mag UN TAH 1 M IUVK S VAAY ZONEN QORINCHBU Deze THEEËN worden afgelsI verd in verzegelde pakjes van vij tw en een half en een Ned om 1 Imet vermelding lan Nomnier en 1 Prgd voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd I Zich tot de uitvoeringvan geI eerde orders aanbevelende I J BREEBAART LZ HAM i5 cent per pond E0LIA130ct p pond Gewicht 4 a 5 pond Aanbevelend L Si BEU MMt Suilt PrSs p raam I 2 00 2 25 8 25 ♦ ï P D 1KB OODE SCHIEDAMMEB QEUTEVEE Merki NiafrroAF Verkrijglmr bij PEETERS Jz AU beiry van olilheid ii oMkot ea kurk iteed roorlion Tin d n ua m dar Vimt P HOPPE u GOUDA 31 Maart 1900 Hiermede heb ik de eer U te berichten dat 1 ik myne Zaken ala BIERHANDELAAR en LIMONADE FABRIKANT alsmede het De t der SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX DE VIE DE COGNAC en der NIEDERMENDIÖER K0LEN3AÜRE GESELLi SCHAFT gevestigd Zengatraat G No 85 heb ouergedann aan den Heer P lltUUItECIlT alhier Dankbaar voor het vertrouwen dat j ik ongeveer 20 jaren heb mogen genieten I beveel ik U mynen Opvolger met het meeste 1 I vertrouwen aan en verbiyf onder harte yke 1 dankzegging Hoogachtend Uw Dw Dienaar J EC H OOXDB I Onder referte aan bovenstaand heb ik de I eer U te berichten dat ik primo APRIL heb overgenomen de BIEEHALLE BIERHANDEL en LIMONADE FABRIEK DE CASCADE van den Heer J H ROODE Zengestraat G No 85 I My vleiende door eene accurate en nette bediening alsmede door levering van eerste kwaHteit BIERSOORTEN LIMONADES en COGNAC het vertrouwen in myn voorganger zoo ruimschoots gesteld waardig te biyven teeken ik my in Uwe geachte protectie I aanbevelende Hoogachtend Uw Dw Dienaar Advocaat Aanbevelend SLOTKMARKH Co Vabbrlca i 4ll Cappelll Vcliro i f FABBRlCA gfoiCAPPElIllJ Vendita exclusiva presso I SCHE K I ERFHUIS De Notaris J J A MOSTIjy te Gouda zal op WOENSDAG 25 APRIL 1900 v m 9Vi nur aan de Bouwmanswoning BOUWLUST bewoond door de Erven VAN VELZEN b d Reeuwyksche Brug te publiek verkoopen om contunt geld 27 umngnid oi gckaild hebbrnde ROEIEN I SjSjiB IVAARKOE eenige KALVEREN SSSUK BIGGEN en KIPPEN BRIK WAGENTJE HOOIMACHINE 1 SMALLE 1 DRIELING en 1 BBEEDESCHOUW KUIPEN STAREN EMMERS TONNEN KRUIWAGENS RIEKEN VOR 1 KEN en verdere 1 Bouw en Melkgereedscliappeo Voorts VLONDERS LANDHEKKEN BRANDHOUT TAKKEB0S8EN en IVIeubilaire Goederen en wat verder ten verkoop xal worden aangeboden Afgennmmerd te zien daags te voren van 10 5 uur en des morgens vóór de verkooping € ainphor by nOLFP Co WESTHAVEN 198 Lengte van één gordyn 210 cM 260 310 X Breedte = y 75 C M = y 75 X 75 X75 en fynere tube qnal DeieUde dessins ook verkryghaar in overgordynen OVEHGÓEJDUKEir paar lang breed prgs p 270 C M X 100 C M = l 1 80 820 X 100 = 2 25 270 X 120 = 2 40 320 X 120 = 2 75 820 X 125 = 2 15 320 X 145 = 3 360 X 116 = 3 50 350 X 166 = 4 50 320 X 145 = 4 alsook betera waliteiten By aanvrage stalen verzoeke opgaaf van j Ijjpdoodigde lengte en breedte r SCHEITE Za IBEIEL 1 VICTOR ElEffEL TE KOOP tangeboden Beeren Iffficiel zonder eenig gebrek 74 gearing Westwood vellingen met orgineele donlopbanden verstelbaar stunr voor 1 ea Te bevragen Bnreaa van dit blad Openbare Yerkooping il te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 18 APRIL 1900 des morgens te elf uren in het Hotel db Zalii aan de Markt vak j No 1 Een ruim WL kËLHlJIS met alzonderiyke BOVENWONING ERF en GROND aan de Peperstraat te Gouda wgk K Nos 73 en 73a met eene ACHTERWONING wyk K No 47 eene WERKPLAATS wyk K No 47a en een WOONHUIS wyk K No 63 uitkomende op een gang naar de Komynateeg met een uitgang daarin Hat winkelhnis wa in eigen gebruik en is terstond te aanvaarden het bovenhuis is verhuurd voor t 1 50 de achterwoning voor 80 cents de werkplaats voor 50 cents en het Huisje wyk K No 63 Voor 60 cents te zamen f 3 40 per week No 2 Een ruim WOONHUIS met alsonderlgken gang daarnaast Erven en Grond naast het vorige perceel aan de Peperstraat te Gonda wyk K Nos 74 en 74a Te aanvaarden 1 Mei 1900 De perceelen Nos 1 en 2 hebben een gevelbreedte van 12 20 meters aan de Peperstraat Nos 3 tot 17 ruttlen achter de perceelen Nos 1 en 2 gelegenen uitkomende in de Komynateeg te Gouda wyk K Noa 48 tot 62 Allen by de week verhuurd en wel No 48 voor t 1 Noa 49 tot 54 en 57 tot 62 elk vo6r 80 cents en Nos 55 en 56 elk voor 85 cents De perceelen Nos 1 tot 17 te zamen groot 812 centiaren worden gecombineerd als volgt eerst Noa 2 en 3 daarna 1 2 en 3 vervolgens 4 tot 17 en eindeiyk 1 tot 17 No 18 Ee6 goed onderhouden gunstig by de aanlegplaats der etoombooten gelegen Kofieliiüs en Erf MET VERGUNNING daaraan annex PAKHUIS met IS Bovenwoningen aan de Vest te Gonda wyk O No 612 606 605 en 605a No 19 en 20 Een ruim Woon en WinkelMs en PAHnUIfi en EBVEN naast elkander aan de Boelekade te Gonda wjk R No 211 en 212 In eigen gebmik en te aanvaarden niteriyk 1 En No 21 Een HUIS en ERF in de Keizersti aat te Goud wyk K No 166 Verhuurd hy de week voor t 1 20 Het koffiehuia en pakhuis zyn te aanvaarden 1 Juni 1900 en de bovenwoningen zyn Torhunrd elk voor i 1 25 per week De perceelen zi n te bezichtigen 10 11 12 en 17 April van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nrea Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Telepliooimet GoTida Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalbnrean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkryghaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHUARKT Stoombo olrecderij M IJSEL ZOMERDI ENST Aanvangende 2 AJ ril 1900 Intercommunaal Telephoonnummor 1 Maandag Dinsdag Woenadag Donderdag Vrydag Zaterdag Zondag Van Kolterdammaar Ouderkerk a d lhe Maandag Dinadag Woensdag Donderdag Vrödag Zaterdag Zondag Ui 6 s Van GOUD naar IIOTTEIIDAM I Van UOllEllDiM naar GOUDA y m vm vm Ttn Tm vm n tn n m uni Maandag 5 7 12 3 5 Dinsdag 5 6i 12 3 B Woenad 7 9 12 3 5V Donderd 7 10 12 it 3 Vrfldag 7 9 12 3 5 Zaterd 7 9 12 3 5V Zondag MHH Ml p 5 Van Ouderkerk a d IJscl nut llotterdam Tm vm vm Tm vm nm nm om om um Maandag 6 8 4 6V Dinsdag 6 8 4 bV Woensd 7 8 10 4 t Donderd 8 11 2 4 Vrydag 7 8 10 4 GV Zaterd 7 8 10 4 6 a Zondag 8 2 6 II ertrek met een ztjn slechts opgegeven aangezien die la komen Alle aren i n in DE DIRECTIE De uren van by benadering booten van 6ou l 1 Amst tijd Bovendien Van Ouderkerk a d llsel naar Gouda DONDERDAG 7 uur v m gevestigd TURFSINGELj Telefoonnummer Ut Bovenstaande Inrichting welke op 2 April a s geopend wordt beveelt zich aan tot de levering van PftlM 4 OXVKRVAISCHTK HEIL rht Xd dT z = De prgzen fyn tot nadere aankondiging Volle Zoete Melk 7 cents per Liter Deze melk wordt alleen geleverd van Vee dat onder geregeld toezicht staat van den Diatricta Veearts den Heer E Oveebosch alhier Zy is door de Melkfllters Van alle onzniverheden gereinigd en sterk algekoeld ter verdnnrzaming Afgeroomde of Tapte Melk 3 cents per Liter Room Karnemelk 3 cents per Liter Deze Karnemelk is dageljks versch verkryghaar Zoete Boom 60 cents per Liter Zure Boom vooruit te bestellen 60 centa per Liter flIiDikïTïlIUKiKEIinii UÏIK deze melk heeft eene bewerking ondergaan ter verlltrUSIlllllMSIinUIS nil dn a ing waardoor de P thogene bacteriën gedood zyn zy vervangt de gekookte Melk doch mist den kooksmaak en kan 2 dagen goed bljven Levering in Literfleasohen 4 10 cents per llesch en in halve fieachjes 4 5 cents per flesch fiV TVnilKCKhnt UïlK KBll i volkomen sterie dat is van alle ziektennaiIiniLIDIkllinun nfiLA jjjemen bacteriën en sporen ontdaan en biyit geruimen tyd goed Levering in halve lleschjes i 7 centa per ilesch De flesschen biyven het eigendom der inrichting Aan onze inrichting is tevena een Laboratorium verbinden waarop het strengste toezicht op de melk en de daaruit vervaardigd wordende prfidncten wordt uitgeoefend Gepasteuriseerde Rooi iboier Deze onvervalschte Prima Kwaliteit Natuurboter wordt onder persoonlgk toezicht der Directie uit licht aangezunrde Gepasteuriseerde Room glkarnd en munt uit in geur en fijnheid van smaak Zy wordt in elke hoeveelheid van l Hlo afgeleverd en is steeds van ons Handelsmerk voorzien De prys is van heden at tot nadere aankondiging f 0JB5 per half Kilo Orders op Boter kunnen aan de Wykknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd roos BET mmw OM rr tXUK in de Nieuwe Winkel MARKT A 70 een prachtige sorteering der nieuwate BElËNDAm STRIKKEN en ZELPÏÏBIKKERS Hi IlDS€HOE IElW in Glacé Zyden en Garen CORSETTEi in ALLE MATEN en PRIJZEN Prachtige witte ROKKEK Alleen bg S VAN WlJiNGAARDEN KOETE TIBNDFWEG D 2 met gobordaurde Strooken enz enz Soliede Goederen Extra lage Triizen Aanbevelend C A B BANTZIN6ER mmm nmsm te GOUDA $ f ten overstaan van den Notaris G C FORTUDN DROOGLEEVER op troeutdng XS tpril i 00 b $ opbod en op Woeniaag X Met iOOO by combinatie en afalag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis HasM08IE aan de Markt van de navolgende te EEUWIJU en wel No I tot Eene BOUWMANSWONING wyk E No 101 en eenige perceelen best WEI enHOOILAFD liggende op j Oravenltroek en Haeemtberg te zamen groot 9 hectaren aren 79 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1907 tot 1 Mei 1901 voor f 900 en daarna voor f 750 8 jaars 2V 4 8 en Twee HUIZEN en ERVEN en een perceel WATER met RIET en RDIGT enz op Gravenbroel te zamen groot hectaren S2 aren 94 centiaren Perceel No 4 in drieSn bewoond wyk F Nos 5 6 en 7 is verhuurd voor f 2 50 per week en perceel No 5 wjk E No 102 voor f 80 per jaar beiden tot 15 Maart 1901 Waarborgrente van hetwaterperceel f 25 15 JVO H 7 8 en 9 47 hectaren ïa aren ffa centiaren Watsr ieitanó enz op H OroBenftroefr Waarborgrente f512 65 Vo 10 Een HÜIS en ERF en GROND op Harentiberg wQk E No 112 groot 16 aren 70 centiaren Verhuurd tot 15 Maart 1901 voor f 50 per jaar A o v en IV JS hectaren IH aren 34 centiaren Rlrtlaiid VValer uiiz op ItaveiiHberg Waarborgrente f 164 20 No 13 Twee SCHUREN en ERVEN enz op Twaalf morgen te zamen groot 97 aren 70 centiaren Waarborgrente f 24 No 14 en 15 Twee perceelen WEILA I in Midtlel trg te zamen groot It hectaren 49 areu ëo centiaren Verhuurd tot 31 December 1901 voor f 270 per jaar En Tlo 16 DeNoPSTAL van een Huisje aan den Vlletdlik wyk H No 68 Verhuurd tot 15 Maar 1901 voor f 31 20 per jaar terwyi voor effpacht jaarJyka f 1 60 wordt betaald De perceelen zün j van af den 20 April 1900 dageiyka behahre Zondags te bezichtigen van 9 tot 3 uAn Nadere inlichtingeA en notitiën zyn van 18 April a a af te pekomen ten kantore van voornoemden Ndtaris FORTÜIJN DROOGLEBVEa te Gouda Zuivere Medicinale LEVERfTRAAN iO 0 per V fl brf IK MIKBIEIS Kleiweg E 100 t Xlet IDepót DKR Société Générale des Eaux de tie de Cognac gevestigd ZEÜG8TRA VT G 85 levert het bekende fijne merk IMPERIAL i f J iO per Flesch per ücmyohn 4 2 en5L 4f J 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE