Goudsche Courant, maandag 2 april 1900

No 8160 X mx n a Maandag 2 April 1900 i të r Afgt ül Mii J ii iri v 9 5jnil SJ iii id rriol rw bit Men MHIDSeHË CÖHAIV JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefosn No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dfi Uitgave dezer Courantgeschiedi dagelijks ïaet uitzondering van Zon en Feestdagen D prijs per drie maanden is 1 25 franco per st 1 70 Afzonderl fce Nommers VIJF CENTEN ► HAARLEM Anegaag AANBESTEDIirG Op DINSDAG 17 APRIL zal ondergeteekende namens de Coöperatieve Brood bakkerij en Verbratkavereeniglng tOSa VOOBDBBLt in het Koffiehui van den Heer A DAM des avonds uur aanbesteden Set bouwen van een Winkelgebouw met Magazijnen en Bovenwoning aan de Raam te Qouda Bestek en teekening zfln v n al2APHIL tegen betalüè van J 2 btj oridergeteettende te verkrijgen bfl wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEOBKHORSr Jr Architect Ill OOTOA Druk van A BRINKMAN Zn r o I T f 4 o E de nieuwste dessins fr y m Tüpijteo Loopers Karpetten 6 oril sto eQ een prachtige collectie Vloerzeil en Linoleum Zeer ereschikt voor Huis Slaapkamers en Kantoren f i Tafeikleedeii Vitrages € orilijiifranjes Gordijiikatoen Lancaster Gang en Voordeur matten enz enz Een groote keuze in BEHANGSELP PIER rf if van af de goedkoopste tot de fijnste dessins Uitsluitend soliede qualiteit en de prijzen scherp concurreerend Franco verzending naar alle plaatsen Aanbevelend P Markt A 131 GOUDA Firma B DE JONG rMmm i mmè êtk m ONTVANGEN de Nouveautés van het Seizoen ZATERDAG AVOND en ZONDAO GROOTE EXPOSITIE i GROOTE SORTEERING IN Zijden SlolTen Passemenlerien Kanten Linten Kantslolfen Hodenaaislers Founnituren Blouses oHkeii nandschoenen Kousen enz enz Onze Vlrina l § f evestlgd te sHAGE Veenestraat ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM u n r triint Groote Markt Goudsche Wagenstraat Hoogstraat j NIJMEGEN DEVENTER DORDRECHT TILBIIRG tiOÜDA ÜTEECHTSCHE Machinale Tapijtreiniging noor LUClirDKURRliWJ ïonder klopiien OPQKRICHT 1886 Tapötreiniging is noodig voor liirfelüfthetd en geitoiidheid en voor het behoud van de Tapijten zelven Onze MacMnaU Inrichting laat naar eone vernultige vinding zelb de lichtste Tapytsoorten onbeschadigd en maakt ook de w ar werkelijk o vrV en xuiver Nadere inlichtingen en uitvoerige Ciimlaireii met PflJ eouiant verkrygbaar aan ons Kantoor hu de meeste Otrechtitehe heeren Behmi era en voor deze omstreken bt de volgeuden öotDA Wed G GBAVESTEIJN en Firma B DB JONG T gg Aan alle Kleoden wordt cene kaan guheeui mot het étemjiM oBiwr Firma en met dayteekeHlng Utebcht Itirlohting Anthoniedljk Kantoor Bemuurde IVeerd Kaatatraat J RIJWIELHA PEL ONTVANGEN een prachtige sorteering HEEEEN EU DAMES EUWIELEIT van al f W fmet 1 jaar garantie Onde Eijwielen worden ingeruild Keparatiën spoedig en billijk J t DB RUITER Bondsrijwielhcrsleller Ie klasse Korle Tiend eweg D 30 en 7Uonila tooedkoopste eu soliodst adros voor Verwoer vaii Inboedel 7 oowet binnen als buiten de stmd niet gesloten wagens by A G RAVEÖTEIJN Bleekerssingel a87 AUea wordt tegen Tranaport nchade vertekerd Anli§eptlsehe Taudpoeder en Anllseptisch Moudtlneluur tian e CA8SVT0 Tandartt te Gouda OVERAL VERSRIJQBAAR Ageut voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda TWEEDE gLAD BINNENLAND Naar wj vernemen is benoemd tot advo caatgeneraal bj den Hoogen Kaad enz Eethaan Macaré lid van de Tweede Kamer en olücier van justitie te Haarlem Men meldt uit Den Haag Nadat de burgemeester van Rotterdam de heer s Jacob Donderdagavond tijdens het diner dat aan den attredenden oommissiris der Koningin in Zuid H Und mr C Pock werd aangeboden den éérsten dronk had gewijd aan de KoningróneB a aan den heer Fock bood hij hem een pracUtalbnm aan waarin alle burgemeesters van Zuid Holland hunne liandteekening hadden geplaatst De liter Fock betuigde ziJn groote ingenomenhrid met dit souvenir en dankte den heer s Jacob voor zijn toast waarin Rotterdam burgervader hulde bracht aan de werkzaaknheid van dei altredende De heer Fock eindigde zijn dronk met een Leve te Koningin Tot dtelneming aan het nationaal kegelconconn uitgeschreven door de kegelcinb Koekoek te Amsterdam en te houden van 15 tot en met 23 April e k op de banen van het gebouw Parkzicht aan de Stadhouderskade aldaar hebben zich reeds 35 vereeniglngen aangemeld o a uit Amersfoort Amsterdam Deventer Gouda Haarlem Helder Overachie en Rotterdam De inschrijving bljft geopend tot en met Zondag $ April e k Uit Amsterdam schrijft men De intrekking der oude postzegels heeft aan het hoofdpostkantoor hier veel werk gegeven Men had niet gedacht dat de toevloed tan onde postzegels en briefkaarten z66 groot zon zijn De oude zegels moeten ter voldoening aan instructie van hooger hand op vellen papier geplakt worden En de meesten van die er inkomen behooren tot de soort der losgeweekten zoodat die opnieuw gelijmd moeten worden In het begin des jaari togen de assistenten in hun vr en ti d goedmoeds aan het werk met uitzoeken lijmen en opplakken maar al gauw kwamen zulke schrikbarende massa s schier allen losse postzegels in er kwam bijvoorbeeld iemand met 4000 cents zegeltjes aandragen dat de directeur om er den lust in te houden eene premie nltlooide voor elke duizend opgeplakte zegels Haar de vrije tijd der assistenten bleek op den duur ontoereikend Thans is voor het karwei een aaststent aangewezen die al drie weken lang dag na dag van s morgens negen tot s avonds vier zit te lijmen en te plakken hü doet er eiken dag zoovat vier duizend af en heeft op t oogenblik nog dertig duizend stuks T6ór xioh laten we voor den man hopen dat nu ieder en een iegenlgk te Amsterdam zich Van zijn onde postzegels leett ontlast Nederlandscbe Opera Directie C van der iMen Faleis voor Volksvlijt Zondag 31 Maart 19i 20e opvoering van Herodiade Aan TaK 7 uur precies Einde 11 J uur houvburg Aert van Nesstraat Rotter dai Zondag 1 April 1900 8 uur Lohengrin gtadsschonwburg Amsterdam Dinsdag 3 AiJlil 1900 21o opvoering van Herodiade me medewerking van den heer Désirè PanweW als gast Aanvang Vl uur precies EMe lil uur Khouwburg A rt van Nesstraat Rotterdam Wansdag i April 8 nor met medewerking Ta den heer Dèsiri Panwehi als gast em Teil fcbouvburg Arnhem Donderdag 5 April 7 uur 28e voorstelling van Herodiade Om eene bprage te leveren tot de kennis van de toestanden onder de bedelaars in ons land heeft onlangs de heer B Canter redacteur van De Telegraaf zich als bedelaar vermomd en veertien dagen achtereen geheel als zj geleefd Hij heeft gelogeerd in verschillende bedelaars logementen heeft hun leven geleid en ten slotte had hij het buitenkansje door de politie te worden opgepakt zoodat hï ook bij ervaring weet boe zij met onze bedelaars handelt Wat hij heeft beleefd zou achtereenvolgens worden geschetst in het feuilleton van De Telegraaf t Bleek echter dat sommige ouders de schetsen voor hunne kinderen te realistisch vonden en daarom werd besloten de verdere publicatie te staken en het verhaal als alzonderlp boekwerk uit te geven Naar ons thans wordt medegedeeld zal dit werk binnen enkele weken verschijnen en tegen geringen prijs voor de lezers van De Telegraaf als premie verkrijgbaar worden gesteld Naar wj tevens vernemen heeft de heer Canter zich niet alleen vergenoegd met het enkele reporteriwerk maar doet hy tevens eenige middelen aan de hand die in het droeve bestaan van onze bedelaars verbetering zullen kunnen brengen Gemengde Berichten Uit Delft meldt men aan de N E Ct Donderdagavond tegen twaalven sprong G H V d K paardenslagersknecht wonende te s Gravenhage nabij de Abtswoudsche Laan te DeUt uit den trein gaande naar Rotterdam K die in den Haag moest uitstappen komende van Leiden bleef zitten en bemerkte eerst nab genoemde laan zijne vergissing en waagde daarom den sprong Met bebloed hoofd werd hü per brancard naar het gasthuis gebracht en aldaar verbonden waarna hü per rijtuig naar z jn woning werd overgebracht De Steenkolen Handelsvereeniging Verkoopkantoor voor Nederland van het Rheinisch WestlUische KoblenSyndicaat heelt aan hare afnemers een circulaire gezonden met bericht dat zij voor kachelgebruik voorloopig ongeveer een derde van de 1899 1900 hiervoor betrokken hoeveelheden beschikbaar zal hebben Mecht de productie op de Westfaalscbe mgnen zich echter verder ontwikkelen zooals dit in den laatsten ti d het geval is geweest dan hoopt zij binnen kort grootere hoeveelheden te kunnen toedeelen Voorts wordt in deze circulaire o a gezegd Met het oog op de nog heerschende moeilijke omstandigheden moeten wg n evenwel als voorwaarden stellen dat de kolen die wil u nog boven de reeds verkochte kwantiteiten industriekolen zullen leveren uitsluitend voor huishoudelijk gebruik afgestaan en onder uwe onde afnemers naar verhouding zullen worden verdeeld Verder stellen wg als verplichting dat u voor deze kolen bë levering van geheele waggons geen hoogere winst berekent dan f 6 per 10 tons en bg verkoop en détail geen te hoogen prgs rekent alsmede dat u er voor zorgt dat ook uwe keepers die weder en détail verkoopen zich met matige verdiensten tevreden stellen Wg rekenen in deze stellig op uwe medewerking en zulks des te moer omdat wij tot onze spijt reeds moesten bemerken dat veelal te hooge prgzen van het publiek gevorderd werden Tot nader bericht kunnen wg uwe orders op kolen boven de reads vastgestelde hoeveelheden slechts onder het nitdrukkeljik voorbehoud accepteeren dat de uitvoering ons mogelijk zal zijn STADSNIEUWS GOUDA 31 Maart 1900 Wg waren in de gelegenheid de nieuwe Goudsche Melkinrichting op den Turfsingel te bezichtigen voor zü a s Uaandag geopend wordt voor de levering van haar melk en zuivelproducten Met genoegen doorwandelden wj de fabriek die naar de eisohon van den tijd met de nieuwste iirichtingen en machines is gewapend voor den strjjd tegen de gewone ongezuiverde melk en de op de ouderwetsche wijze verkregen zuivelproducten Alles Is er licht en luchtig helder en rein zooals men van dergelijke onderoemingenverwachten mag Oveifal warm en koud water ter wasscbing en tot het verkrijgen van elke gewilde temperatuur Wg zagen er fri ische boter on jongi kaas die reeds aan de inrichting gri lurvaardigd benevens de toestellen voor pasteuriseeren en sterihseeren enz die ongetwijfeld het meest zullen moeten bgdragen tot het vestigen van de reputatie van het product Uit den aard der zaak was alles nog niet in volkomen orde Zoo waren nog niet aangekomen de instrumenten voor het laboratorium waar toezicht moet worden uitgeoefend op de melk en de daaruit vervaardigde producten Dit belangrijk onderdeel zal zeker spoedig naar den eisch zgn geïnstalleerd zoodat de verbruikers èn door het geregeld toezicht van den veearts op het melkvee èu door d controle van do scheikundigen op het laboratorium waarborgen zullen hebben dat alles eerste kwaliteit is en geen voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen bevat Wi Wenschen deze onderneming veel succes toe De door fijne zeven gezuiverde melk is niet duurder dan de gewone De gepasteuriseerde wel Mocht het ua verloop van tijd gelukken den prjjs dezer laatste te verlagen zoodat het verschil met de gewone minder groot wordt dan zal het publiek stellig meer en meer de voorkeur geven aan de gepasteuriseerde die alle voordeden der gekookte melk heeft zonder den voor velen onaangenamen kooksmaak In alle gevallen IS het voor ons een groote aanwinst die zuivere melksoorten zoo gemakkelgk te kunnen thuiskrijgen De melkkarretjes hebben vaten met geheele afsluiting van de lucht de wijkknechts een net kostuum Aan alle eischen der reinheid is voldaan ook voor de gewone melk Heden middag ten 12 ure werd op hot kerkhof alhier door eene Commissie bestaande uit de dames Breebaart en de Voogs benevens de heeren Lafeber Lugthart van Dongen Bolding en Binnendijk op plechtige wijze aan de familie Bertelman het monument op zgn graf geplaatst overgedragen De overdracht had plaats bg monde van den heer H C van Staveren die een zeer korte levensschets van den overledene gaf en eindigde het gedenkteeken aan de familie over te dragen De voojd der beide achtergebleven kinderen Dr Jacobi uit Amsterdam dankte als voogd namens de tegenwoordig zgnde kinderen in zeer schoone bewoordingen de commissie en den spreker voor de hulde aan de nagedachtenis van den overledene bewezen Na de overdracht werd door de dames en kinderen van dan overledene bloemen op het graf geplaatst De overgangsexamens van de Rgksnormaalschool zgn aldus Naar de 2e KI C Vergeer G v Eijk M C Kerkhof A de Vries N C v d Want A M Dirkzwager R J Tienstra W Schriek N Oostenrijk P In t Hout 3 Klingen M A J Hoogerwaard A de Bruin A J Zijderlaan C Lugthart G v Spengen W Kwakemaat en N B Slothouder Naar de 3e kl M P P Glavimaui C M Griffioen K J Grendel P Glavimans A H Frank C A de Vries J A Vis T Blom N Woensdregt A de Beun A E v d Putte J P Missel en P Eindhoven Naar de 4e kl ö C Spruit A C Hnber G P Lafeber M G Herman N v Veen P Spruit M 3 Vis A W P Woerlee M Slingerland H J Bitter L Janssen J H Carlier J A Pronk J M Verboom M v Spengen en F H Reebeen Door de Antir Propaganda Club Nederland en Oranje zal eene groote openbare vergadering gehouden worden Maandag 9 April a s groote zaal Reunie op de Haven in zake het Abattoir Als spreker zal optreden den Heer Johs Rttfen uit Amsterdam met vrije toegang en debat Tot commissaris aan de ligplaats van dei stoomhootdienst Estafette alhier ia benoemd de heer C Manschot te Oudewater BoDHSRAVEN Vrgdag 6 April houdt onze Redergkerskamer H K Poot hare laatste openbare vergadering in dit seizoen Opgevoerd worden Dokleres en Modemaker bigspel in één bedrgf daarna Thuis gebleven tooneelspel m één bedrgf van Mendes da Costa Tot slot tweede opvoering van Bozefts Klondyke of door don President gered revue in één bedrijf Als uitzondering zgn voor deze voorstelling een t beperkt aantal kaarten 75 cents verkrggbaar L l Maandag hield de WerkliedenVereeniging Eendracht maakt Macht hare gewone JBarljjksche vergadering Aan hot einde van deze noodigde het Bestuur de leden met hunne vrouwen uit tot een feest ter herdenking van het 5 jarig bestaan Dit had Donderdagavond plaats De heer Oudejans had zgn zaal daarvoor kosteloos afgestaan Do zangveroenlging Harmonie directeur de heer Anten Laffrée vei leende hare medewerking Door den heer Spoor werd eene fraaie collectie lichtbeelden vertoond Voordrachten werden gehouden door den Heer van Bachum de Boer Het benoodigde drukwerk was gratis geleverd Het ücstanr gaf uit eigen beurs aan allen de iioodige consumptie terwgl door don Penningmeester de heer Douwes Dekker bovendien sigaren werden uitgeieikt In één woord ieder deed hot mogelgke om het den gasten aangenaam te maken Het feest slaagde dan ook boven verwachting Het was er gezellig ordelgk en prettig Tot slotnummor der lichtbeelden verscheen het portret van den voorzitter Dr Dekker op het doek Aan toejuichingen geen gebrek Na afloop van het feest bedankte het lid Groep het Bestuur voor het genotene en hoopte die heeren nog lang aan het Bestuur te zien HiZKRSwounB Beroop bjj do Ned Herv terk alhier ds J W H Kalkman te Woerden Capelu a d IJsEL Benoemd tot onderwijzeres aan de 1ste openbare school alhier met ingang 1 Mei a s mej A Schullng INOBZONDEN Wat nu en wat dan De besturen van opgerichte Afdeelingen van Volksweerbaarbeid vragen menigmaal wat nu en ook als de afdeeling nog in wording is komt wel eens de vraag wat dan P Die vragen zgn wat de werkzaamheden der afdeelingsbestnren betreft niet moeilijk te beantwoorden z j toch behoeven waarlgk niet naar werk te zoeken Om te beginnen is een onafgebroken geregelde propaganda noodig om het aantal leden gestadig te doen toenemen hetgeen een vereischte is om werkelijk te slagen want slechts door een groot aantal leden kan Volksweerbaarbeid waarlgk een krachtige invloedrijke vereeniging worden Verdoeling der gemeente in deelen of wgken naarmate van het aantal bestuursleden voor de propaganda beschikbaar is raadzaam Persoonlijk bezoek om hun steun te verkrggen bg in