Goudsche Courant, maandag 2 april 1900

Linnengoed en Dassen Nieuwe Handsciioeaeii en F rapluies enz voor DAMES en HEEEEN M A VAN 08 Az vfl Md Tailleur Klejweg E 73 GOUDA Dinsdag 3 April 1000 No 8161 38ste Jaargang Beurs van Amsterdam ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Slotkn Va a 98 8 MAAET I tfinnuKD Usrt Ned W 8 i dilo dito dltc dito dito dito 3 HoMIIil übl Ooadl Itll tS 4 TUl lDaolirgTiDgl8tS81 5 OoSTni Obl in papier 18es t dito 10 EÜrerlSSS ft PoBTüOAL Obl met eoapoo 8 dito ticket 8 Eo liin Obl Binnenl 1894 W dito Oeooju 1880 t dito bij Botbs 188 4 dito bg Hop 1889 0 4 dito in gcrad leen 1888 8 dilo dilo dito 18S4 5 anms Porpol ichuld 18S1 4 Tomij Oepr Oom leen 1890 4 Oac Icening serie B Qeo lesDin aerieO ÏBiDAra Rp T oblg 189li s Unioo Ob i nt 8oh 1890 riHUVtLi Obl 4 onbep 1881 AmTJUDiii Obligetien 1896 3 BonBBDiii 8ted leeu 1894 3 riD N Afr Handel Mnd Arandib Tib Mg Cerlifioaten DeliMuUehappü dito 1 Ara Uypotheekb paudbr 4 i Cult Mü der Vonten aand Or Hypolbeekb pandbr 4 Naderlandaiihe bank aand Ned Handalmaatsch dito I N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotheekb pandtr i lt Ulr Uypotheekb dito 4 OoariNa Öjat Hong bank aand Rusi Hypotheekbank paudb 5 AHimucA Hqul hypoth pandb 4 Haiw L O Pr Li n eert ViD Holl IJ Spoür Mg a nd Mij let Eip T BI Sp aand Ned Ibd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 f TiU Sp oori 1 1887 89 A Bobl S Zald Ilal Spwmü A H obl S POLRN Waraobau Weenen aand Sual Gr Ru Spw Mij obl 4 Baltiacbe dito aand Fattova dito aaod ft Iwang Pombr dito aand ft l uTfk Oh Aaow Sp kap opt 4 dito dito obiig 4 Ahibika Cent Pao Sp Mij ojI K Chic k North W pr O r aan I dito dito Win St Peter obl 7 141 i Denier k Rio Gr Spm oert v a Iliinoie Central obl in goud 4 LouiaT k NaihTilli Gert r aand Mexico K 8p M lehyp o Mits Kantaa T 4pCt pret aand N York Outaa o k Waal aand Penn dto Ohio oblig Vikrs 81V 8 ia 8 a 100 88 88 Via t y 4 tt 9 l 98V lOl a 987 S8 100 84 90 91 99V4 S1 43t Va 10 804 1 98 Telefoan Ko B ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ttlefvou Mt 8 De Uitgave dezer Courant feschied dag O ij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco perpost 1 70 j Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN l a 7 a W IIOV 90 V I 114 Via 10 JÏ4 88SV 100 5 ts l l 4 97 87 100 100 luv Bt 105 74 104 37 Va 9 V ♦ Via Oregon Calif Ie hyp in gond ft St Paul Minn k Manlt obl Un Pae Hoofign ob ig 8 dito dito Lino Col le hyp 0 ft Oi KADA Can aouth Oliert T aan 1 Vis 0 Ball kNa loh d 0 0 Amaterd Omnifaua Mij aand HoHa TheUaRegullrQ a laoh 4 Ooinn Staatalcenig 1880 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Sruil Stad Madrid 3 IS88 NW Vor B a Avb Spoel oi rt l a ISO 110 108 101 117 I 101 841 85V ONTV ANQEN eene groote keuze V0 KJA4KSGAPK $ EN COSTUMES TAILLEUR D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN ADVERTENTIEN V Avondschool mt Ambacbtsliedcn TENTOONSmUNG VAK TEBKENIN6EN EN BOETSEERWERK door de leerlingen in den curcns 1899 1900 vervaardigd a Toegang voor belangstellenden op WOENSDAG 4 en DONDEEDAG 6 APRIL des avonds van 7 9 uur vloedrjjke personen bü allerlei antoriteiten bj ben dw zich aan het onderwj s van velken aard ook wijden b j bestaotsledcu van bestaamie verecnigingen wier doel en richting eveneens tot vulkhwecrbaarbeid leidt enz mag niet nitbl ven Dat alles eischt tu d en toewijding en warmte Toardegroote zaak Wordt deze taak te zwaar voor het betrekkelijk klein aantal leden van hat beatnnr vooral in grootere gemeenten dan worden personen van goeden wille gevraafpJ om hierbij bebnipzaam te zijn Vervolgens moet een splitsing plaats hebben der leden in categoriën naarmate zi al dan niet aan oeleningen van verschillenden aard wenschen deel te nemen Daartoe wordt aan elk der leden een vragenlijst ter invalling gezonden waarvan de biervolgende als een proeve kan worden beschouwd Men boude in t algemeen steeds het eigenlijke doel van Volksweerbaarheid in het oog uitvoerig vermeld in het geschrift Wat Volksweerbharheid wil en langs welke wegen zij baar doel tracht te bereiken Het oprichten van gymnastiek schiet scherm zwemen andere sportvereenigingen door de plaatselijke afdeelingen zijn slechts middelen om tot dat doel te geraken niet het doel zeU Het einddoel is eerst dan bereikt als wiJ Nederlanders zullen zijn geworden een krachtig weerbaar zelfbewust volk dat niet slechts met woorden het vaderland en de vrijheid lief heelt doch ook bereid en gereed is zulks door daden te toonen Eerst als het afdeelingsbestunr in het bezit is gekomen van de noodige gegevens omtrent de leden en deze gegevens behoorlijk heeft geordend dan eerst kan het met vracht in verschillende richtingen werkzaam zijn Het vormen vooral in groote gemeenten van commissiën voor de verschillende takken van sport en zaken die beoefend moeten en kunnen worden is dan aan de orde Men vrage hen die op de hoogte dezer zaken zijn of wel daarin onderwijs geven of kunnen geven om leden dier commiss ien te worden Eerst een goede organisatie dat is de beste weg om goede uitkomsten te verkrijgen dat alleen geeft waarborgen dat men op den dtmr zal slagen Gunt men zich geen tiJd doch wil men dadelijk vruchten zien dan komt er wel tijdelijk leven en beweging doch zeker gevolgd door groote teleurstellingen misschien al in de naaste toekomst Ook het Secretariaat heeft t jd noodig omalles behoorlijk te ordenen en te regelen 1 Het zal zeker niet in gebreke blijven zoodradit mogel k is om op het punt van schieten andere oefeningen nadere wenken en aanwijzingen te geven VEAGEN WELKE AAN DE LEDEN DERPLAATSELIJKE AFDEELINÖEN BODDEN KUNNEN WORDEN GEDAAN lo Naam voornamen leeftp straat huisnummer bedrijf beroep of ambt f 2o Zyt gij lid van eenige ter plaatse bestaande schiet gymnastiek scherm zwemof andefe sportvereoniging en van welke P 3o Wenscht gij ü te oefenen in de gym i nastiek a in aansluiting aan een bestaande vereeniging b of wel geeft gij de voorkeur aan hetoprichten eener nieuwe vereeniging c of zijt gü reeds lid eener vereenigingen dan van welke d welke dagen en uren zijn voor U hetmeest geschikt tot oefening 4o Dezelfde vragen als onder 3o voor alle andere takken Van sport schermen zwemmen enz 5o Zijt giJ wielrijder en bezit giJ een eigen rflwielf 60 zyt gij geoefend schutter zjt giJ lid van een bestaande schietveroeniging of wenscht gij ü daarbij aan te sluiten ofwel wenscht giJ een nieuwe vereeniging op te richten Welke dagen en uren passen U het best 7o Hebt pi Is vrijwilliger of milicien bij leger of vluji gediend zp gg kaderreservist of milicien mot groot verlof bekleedt gij een graad of rang of hebt giJ die bekleed hebt gij deelgenomen aan het voorbereidend militair onderricht en zoo ja wanneer f 80 Wenscht gij aan militaire oefeningen exercitifen marschen en dergelijke deel te nemen welke dagen en uren schikken U daarvoor het best 9o Aan mannelijke leden beneden de 20 jaar enscht gij den volgenden winter deel te nemen aan het voorbereidend militair onderricht van rijkswege Hebt gij U daarvoor reeds opgegeven en zoo niet waarom niet lOo Hoeveel zoudt gy als gift in eens willen hydragen tot het oprichten van éen of meer schietbanen hier ter plaatse f Ho Hoeveel wilt gy jaariyks beschikbaar stellen voor een of meer der boven beschreven doeleinden te samen of ieder afzonderljk f 12ö Hebt gy in een of ander opzicht eendenkbeeld of wel nuttige wenken die kunnen bedragen tot het bereiken van het doel van Volksweerbaarheid in het algemeen of dienstig zyn voor de plaatselgke aldeelingin het byzonder t i mmmv id Kort overEicbt oruer FrlJsooiiraDt SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 iles 2 KOODE en WITTE PORTWIJNHIN 15 12 3 MADERA S droog en zoet Vl V I8 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch m a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 J s g COGNAC k f 1 75 f 3 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 T S SCOTCH WHISKY 2 25 § as Per Fl Per Ank 46 Fl 1 I 2 § LISTEAC f 0 65 Nto f 27 75 f a CHATEAU VALROSE 0 75 31 n gaa St ESTEPHE 0 85 36 g g Tï St EMILION 1894 il UA t 43 r t S g PADILLAC 1893 1 25 63 giïï O o GRAVES Witte Bordeamö 0 80 34 tn S g I SAUTERNE j 1 2 8 ï o ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 gö W BOURGOGNE 1 10 47 Pa D De flesschen zyn in de pryzen begrepen en worden i 3 ets per stak teruggenomen 2 Bg elke hoeveelheid verkrggbaar by De firma T CREBAIS Gouda wnwni i iifit w il Ml Door GcR e b altemtati aanbevolen If mTl Met twe Dlploma en Ooud Bekrooade PRAEPARATEN VAN i fPfT t flJfin l aPi t C de meest krachtige en versterkende KINA W JN tegen twakte Vemim fc an Vil l kmdercn als volwassenen gebrek ftan eetlust glechte spUtrertsrtng MnuwboofdpUn ter versterking na tlekte of krwunbed koorti en hare gevtJgen QUINA LAROCHE raRRUGlNEUX m liet bijzonder tegen Bloedgebrek Bleeksueht kwalMI V n Krititehen leeftijd ent Verkrijgbaar in flacons A 1 90 en l p J tr l f fi Voedzaam versterkend aangenaam van maak voor dagelijksch geb nik oraI voor kinderen iwakken en klierachtige gestellen leer nan te be veien Als geneeikf chttge drank bij stooroiasen der apijaverteringtorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Pnjs per bus ii Vj Kgr X 70 ft M ï r O ÖO H Kgr 0 60 Chemisch Möltc ïb ö Speciaal voor Kindervoeding in bnssen a H Kgr aOO xuivere JYlCIK UlKCr j Kgr 0 5 H Kgr aSÖ ActhinSI C lctar üf n Het rooken ener haWe cigarette is voldoende terbtstrij 1 OUllIig V l arCliCII g de hevigste aanvallen van Atthma etc In r doosjes A Ö ÖÖ en iS RÖ l Tamarinde Bonbons SlM frYS cISS T r ffiSir voor kinderen bewijzen Ae Tamarinde Bonbons van itRAEPELIEN Sc HOLM betangnjke diensten P daar de vorm voor liet kind begeerl Uk en de smaak aangenaam is Fnjs per doosje 0 90 en 0 60 Qültnfalr PflQflIlAC Igemeen erkend alE het BESTE hnisnuddel Ï J o Verkoudheid en Keelpyn het i een slijmoplossend en vereachtend middel bij uitnEmendhetd uitsluitend ib □ Reschjes verkrijgbaar Pnjs 0 20 per fleschje fh fratparaien rtm KRAEPELIEN ft HOLM te 2el t atUn vooniien rat eligmtten uaarop de naam en MimdleekêHtuff verkrijffhmtr UJ de mumiU ApotktUi i rni t rogitt H KRAEPELIEN HOLM hofleveranciers ZEIST A i G TiESEMA DILBTTA NTEH CL DB GODOr t4iNGE GROENEN DAAL 133 hieveelt zich beleefd aan tot het verrichten van alle voorkomend s3xd ir B V7 EiE K liet repareeren van STOOM en andere fEEKTUIGEN DEÜKPERSEN SLOTEN i an BBANDKASTEN het maken van BEUGELS voor gebrekkige voeten herstellen van Luxe metalen voorwerpen en v rder alles wat tot het vak behoort móomsmedevtj MetcuUilraaiwif LANGU GROENENDAAL I 23 S I mm mmim voor Kunstlievende Ledep OP ¥ rij tag O April a s om a uur s avonds in de Zaal KUNSTMIN van de Sociëteit ONS GENOEGEN ALGEMEENËREPETITIE DONDEEDAG 5 APEIL a s om haif acht Toegankel k voor de Kinderen der leden met hunne begel ders Een ware Schal voor de ongelokkige slaohtoffers der ZeUbevlskking Oname n gehe me nit p ttingen ia Hol beroemde werk ZDr Retau s ELFBE AK G BoUandiche nitgare met 27 afb Prgs 2 jnlden Ieder die aan de Ter hrilkelgke gevolgen van de ondeugd Ijjdt moet het I en de oprechte leering die het geeft redt jaarl kR duizend van een ukeren dood Te verkrggen bg hetVer lagBMagacin te Leipsig Nenmarkt 34 franco tegen iniendmg van het bedrag ook in poitiegels en in elkei boekhandel iD Bolland Namens het Bestuur DE RE6EUNGSC0MMISSIE BEINKMAN ZOON Verkrijgbaar bij A e GouBA ZAKEOEEJE VOOK Gasfitters Bouwkundigen en Gasverbi uikers DOOR J J PBIS8 YAS DOSSBOSOB Diroctenr der Sted Gasjabrisk VAS GOUDA Frgs 1 O M Kleiiihaadet in sterken drauk BURGEMtESTER on WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Ang 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kemna dat bij hen zijn ingekomen verzoekschrdten van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de biJ laders naam vermelde locahteit sterken dr ank m het klem te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker C P Backers C Boer Aanduiding der localiteit Markt A No 155 Kleiweg E Nd 48Gouda den 2 April rgoo Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secietans BROUWER Nationale Militie PASPOORTEN De BURGEMEESTER der gemeen e Gouda brengt ter kennis van de Miliciens der Lichting 1893 dat hunne Paspoorten zijn ontvangen en dat ZIJ ter bekommg daarvan zich binnen 14 dagen ter Secretarie moeten aanmelden tusschen des morgens 10 en des namiddags i ure Gouda den 2 April 1900 De Barsenweflter voorafeemd R L MARTENS Btillenlandscn Overzicht Het Matste oorlogsbericbt ait Boesmanekop via Blfemlontein Inidt aldus Een mrijdmacht onder kolonel Broadwood omvatiiende cavaleriej twee batterden artil lerie n da bereden infanterie onder kolonel Pilchüör die te Taba Nchü in garnizoen wa ren i eri Zaterdagavond genoodzaakt terug j te t iekken wegens de nadering van een aan 1 zien yke Boerenmacht en marcheerde naar de waterwerken van Bloemfontein ten zuiden van de Modderrivier waar zij een kamp opfloegen tegen vier anr des morgens Bg bet aanbreken van den dag werd het kamp van dichtbij et granaten beschoten Kolonel Broadwood zond een convooi en de batterijen weg terwijl de rest van de legermacht als achterhoede bleef Het conTooi kwam in een diepe spruit aan waarin do Boeren verborgen lagen Het geheele detachement viel in de hinderlaag en werd krijgsgevangen gemaakt met zes kanonnen De verliezen aan menschenlevons ziJn niét groot daar de mannen in de val waren voordat een schot was gelost FEMMLLE i OS VHAlVrSTOCHT Naar het Fraosoh 4 Dwaasheid Waattsm dwaasheid Zou er dan een vrouw kunnen zijn die niet opgetogen was wanneer zy hoorde dat gij haar hef hadt vroeg Suzanne met teedere belangstelling doch zij veranderde eensklaps van toon en vervolgde half ernstig half schertsend vKom kom haal u geen zorgen in het hoofd Laat dat gerust aan mij over Ik zal wel naar die dame gaan en tot haar zeggen Mejuffrouw gij doet zeer verkeerd wanneer gy de liefde van mijn broeder niet wilt beantwoorden want er is geen beter man op de wereld dan hij Ik kan u dat gerust zeggen omdat ik hem sinds jaren door en door ken En dan zoU ik zoo welsprekend zijn dat de bedoelde jonge dame ten slotte zelve bij u zou komen en u de hand reiken met de woorden Mijnheer Derblay gij hebt een zusteT die zoo oed voor u kan pleiten dat ik nu heb leeren inzien wie en wat gij zijt wilt gij mij het voorrecht schenken mijn echtgenoot te worden En dan zoudt gij weer antwoorden met een sierlijke kniebuiging Wanneer u dat gelukkig maakt ja Mejuffrouw En ik zou beiden van harte mijn zusterlijken zegen geven met al de plechtigheid die daarbij behoort Ziet ge zoo wü ik het doen De divisie van generaal Colville die Zaterdag morgen vroeg uit Bloemfontein is vertrokken kwam te twaalf uur aan en beschiet na den vijand Terwijl lord Eoberts in Bloemfontein zich gereed maakt voor den veldtocht die in den Zuidalrikaanschen winter moet plaats hebben en die daarom byzondere voorzorgen vereischt zoowel voor de paarden als voor de troepen hebben de Boeren zich geconcentreerd in de liJn Kroonstad Winbarg Dank zü het flinke optreden van de Boeren command nten in het noorden der Kaapkolonie zijn de Boerenafdeelingen die daar na den marsch van Eoberts gevaar liepen afgesneden te worden zonder groot nadeel ten noorïen van de Engelsche steljingen aangekomen Volgens de Times ontving veldkornet Marais een telegram dat een commando van 6000 man was aangekomen en dat de Boerenafdeelingen in goeden toestand verkeeren ZJj waren zelfs naar het zuiden gerukt Maarschalk Eoberts die daarvan mededeeling had ontvangen nam maatregelen om Bloemfontein van de noordzijde te bekken en zond French met de cavalerie divisio en de divisie Tucker naar Glom aan de Modderrivier Weldra bleek het dat de Boeren stellingen hadden ingenomen biJ Karree een weinig noordelijk van 01en aan den spoorweg gelegen French besloot de Boeren nit deze stelling te verdrijven Hiertoe kreeg de divisie Tucker bevel de Boeren in front bezig te honden terwijl de cavalerie de opdracht had langs beide vleugels een omtrekkende beweging te maken De Boeren hebben drie uur lang met een krachtig geweervuur en een Maximkanon hnnne positie verdedigd en trokken toen langzaam terag op Brandfort hunne dooden en gewonden medenemend Heel veel meer dan een voorpostengevecht is dit van de zpe der Boeren niet geweest Zij hebben van hnnne gewone taktiek gebruik makend de Engelschen gedwongen tot een gevecht waarin ongeveer tweehonderd man van Engelsche zijde gedood of gewond werden En toen zij genoeg hadden van een positie die bovendien gevaar liep afgesneden te worden trokken ziJ terug Het is hier weder gebleken dat de Engelsche cavalerie niet in staat was de Boeren te achtervolgen Dit maakt dat het resultaat van de Engelsche overwinningen steeds zoo ontzettend gering is De Boeren verlaten een stelling die zij onhoudbaar achten en nemen iets verder een nieuwe positie in waar zü opnieuw de Engelschen tot een gevecht dwingen Gy lacht f Jui zoo daar wilde ik u hebben Zij nam haren broeder bij den arm en troonde hem mee naar buiten terwijl zij hem toefluisterde Laten wij nu maar oerat nog eens een wan delingelje door den tuin maken m afwachting van uw aanstaand huwelijk IV Zes weken te voren was de hertog de Bhgny uit St Petersburg te Parijs aangekomen Hij was nu al bijna een jaar buiten Frankrijk geweest Hij had kl dien ttjd geleetd in de Russische groote wereld die kunstmatige nabootsing van het leven te Parijs welke met het wezenlijke leven der Fanjsche groote wereld evenveel overeenkomst heeft als een kfisteen uit den Rijn met een diamant van Wisaporc Toch had de jofnge Gaston de Bligny zich m die omgeving spoedig op zijn emak gevoeld Hij werd om zijn aangenaam uiterlijk en om zijn aristocratischen naam zeer gezocht door de Russische dames uit de hoogste kringen en gevoelde zich alras zoodanig aange rokken door tal van blonde Noorsche schoonheden dat het beeld zijner verloofde allengs begon te verbleeken In het eerst h hij zijn tijdelijke verwijdering van Clara willen beschouwen als een soort van ballingschap en zich ernstig voorgenomen een zeer ingetogen leven te leiden Doch het bleek hem alras hoe moeielijk dit is voor een jongsten attaché aan een Fransche ambassade Zijn aanvankelijke afzondering duurde dan ook niet langer dan acht dagen Toen moest hij bij gelegenheid van een Uit de Daily News blijkt dat lord Eoberts dringend gevraagd heeft om uitzending van paarden Hy heeft voor de cavalerie zoowel als voor artillerie een voortdurenden aanvoer van paarden dringend noodig Volgens het Engelsche blad is het verlies van paarden d or ziekte en door het vuren der Boeren ontzettend groot Toon French oprukte om Kimberley te ontzetten had h j hi zich 8000 paarden toen hï zich bg Roberts vervoegde voor de vervolging van Cronjé had hy er nog maar 5000 over Nu waren wel met alle 3000 paarden die hy miste voorgoed verloren maar het grootste deel was gebood of niet meer in staat voorzijn taak Dit ligt gedeeltelyk aan het klimaat gedeeltelyk aan de vermoeienis van den zeer geforcecrden marsch en gedeeltelijk aan het gebrek aan voldoende lourrages Gedurende de drie dagen dat de Engelschenom Cronjé s laager gelegerd waren was erfeitelijk geen voedsel voor de paarden Doorde regens kwam er wat gras maar groenvoer is een slechte voorbereiding voor hardwerk En er is heel wat gevergd van decavalerie en de bereden artillerie ook nade overgave van Cronjé De typhus en de mazelen waaraaii de Boeröngevangenen op de transportschepen in Kaapstad l en zijn opgedaan in de schansen te Paardeberg De gevangenen hebben niet geklaagd over het water of het voedsel dat zij ontvingen zy krijgen hetzelfde water als voor de vloot wordt verschaft De admiraal en de dirigeerende officier van gezondheid hebben de transportschepen geïnspecteerd en bevolen dat alle zieken die vervoerd kunnen worden aan land zullen worden gebracht in een afzonderlijk hospitaal Er zyn maatregelen genomen om overvolle op de schepen te voorkomen Het vertrek der transportschepen met gevangenen naar St Helena is uitgesteld wegens de toenemende ziekte Zaterdag zyn drie lyders gestorven waardoor het totaal der sterfgevallen gedurende deze week op twaalf IS gebracht Er worden nog 200 gevangenen verwacht Volgens telegrammen uit Pretoria ontvangeii omtrent deiaatste dagen van generaal Jonbert had deze zich Zaterdag nog vol i ens gewoonte naar zyn bureau begeven Zondagmorgen voelde hy zich ongesteld en Maandag leed hy den geheelcii dag veel pyn Dinsdag tegen den avond bloven de pijnen weg maar het werd toen duidelyk dat de generaal stervende was Om elf uur blies hy den der receptien van zijn chef den Franschen Gezant Dolens volena zijn intree doen in de Peterbburgsche aristocratie Gaston de Bligny werd aanstonds met groote hartelijkheid ontvangen en zelfs aan den Czaar voorgesteld die hem met aangename onderscheiding bejegende Onwillekeurig kreeg de 25 jange diplomaat daardoor zeker gewicht m de oogen zijner vrienden Doch de jonge hertog de Bligny was ofschoon een elegant paardrijder en een aangenaam mensch in gezelschappen e n zeer middelmatig politicus Al fladderende van bloem tot bloem geleek hij minder op de nijvere bij die goeden honig weet te verzamelen dan wel op de slanke wesp die gaarne haar schitterend uiterlijk in het zonhcht laat blinkei doch overigens tot metii nut is Binnen den tijd van weinige weken Was hij reeds geheel en al met zijn nieuwe leefwijze verzoend Drinken en dobbelen tjflhoorden tot zijne dagelijksche bezigheden van galante avonturen hield hij zich evenmin verwijderd Mevrouw de Beaulieu had het dus goed geraden Gaston de Bligny was inderdaad de held geweest van het winterseizoen Hij zou met het grootste geraak naar de hand hebben kunnen dingen van de rijkste onder de adellijke erfdochters te St Petersburg Hij wees dergelijke kansen natuurlijk af doch kon niet beletten dat men telkens opnieuw in die richting intrigeerde Na zes maanden in die omgeving te hebben geleefd was Gaston de Bligny een hartstochtelijk speler geworden Gansche nachten werden met laatsten adem uit nadat hy eenigen tijd buiten kennis was gebleven De generaal overleed aan een inflummatie van de ingewanden Donderdag zon het overschot van den veldheer worden geplaatst in de gereformeerde kerk waar een godsdienst oefening zou worden gehouden Daarna zon het stolfelijk overschot per extra trein worden overgebracht naar de hoeve van den overledene op Eustfontein nabij Wakkerstroom waar het zal worden bijgezet Volgens den wensch van den overledene zou de plechtigheid in allen eenvoud plaats hebben en een strikt particulier karakter dragen Er zou daarom geen militair eerbetoon bij plaats hebben Volgens Laffan s correspondentiebureau was de uitvaart van generaal Joubert zeer indrukwekkend Een tienduizend menschen waren langs den weg naar het station geschaard Honderden kransen van alle streken des lands waren gekomen als een stil huldeblijk Twee groote prachtige kransen die van president Krager en van president Steyn vielen het meest in het oog De onde president hield in het gebouw van het spoorwegstation een indrukwekkende lijkrede waarin hj ook nadruk legde op het besluit door do burgers genomen om te bleven strijd in vertrouwen op den Heer De president zeide overtuigd te zijn dat de burgers zouden overwinnen De Fransche progressisten hebben voorloopig het plan opgegeven om een nieuwe interpellatie in de Kamer te maken om zoo mogelijk het Ministerie te doen vallen Zy hadden gerekend op Eibot maar deze heeft gezegd dat hy dit nu moeilyk meer kan doen Het Ministerie wordt er intusschen niet sterker op Gisteren werd Charles Ferry met 156 stemmen tot lid van den eersten arbeidsraad verkozen tegen den ministerieelen candidaat Cotliard die 131 stemmen kreeg Colliard is socialist en men ziet dat het aantal uitgebrachte stemmen niet groot is Verspreide Berichten Frankbijk Volgens de Aurore hebben de doorEsterhazy aan den Franschen consul generaal te Londen gedane onthnllingen niet alleen betrekking op de Dreyfuszaak maar ook op den mislukten staatsgreep Dérouléde c s De generaals Boisdeftre Gonse Saussier het spel doorgebracht en Gabion keerde uitgeput huiswaarts om eerst den volgenden middag weder pp te staan en opnieuw te beginnen Zijue slanke en bevallige gebtalte was weldra min ot meer gebogen zijne gelaatstrekken waren hard en scherp geworden en misten reeds den frisschen blos van jeugd en gezondheid Men kon duidelijk zien dat hij een tamslijk losbandig leven leidde De invloed van mevrouw de Beaulieu s zachtaardige leiding scheen geheel hij hem verloren gegaan hij wab weder de echte zoon van zijn vader den ouden losbol de Bligny Hij hield prachtige paarden bewoonde kostbare apartementen en had zich omringd met al de weelde welke hg in zijne nieuwo omgeving had opgemerkt En kon dit doen want hij speelde gelukkig Eindelijk keerde de kans Hij verloor en verloor nogmaals en niet alleen schatten doch ook de sympathie der Bojaren Speelduivel als hij was geworden kon de noodlottige crisis met uitblijven Zijn chef de Gezant redde hem voor eep tijd lang door hem te belasten met eene zending naar Panjt Gabton de Bhgny kreeg een verlof van drie maanden Van al de schatten die hij in den aanvang met het spel gewonnen had waren hem nu nog stechtt 50 000 francs overgebleven Dit sprekende feit bracht hem tot nadenken De herinnering aan Clara kwam weder met verdubbelde kracht bij hein op In zijn geest zag hij baar rustig en kalm zitten in de gezellige huiskamer in het hotel Beaulieu Wordt vervolgd