Goudsche Courant, dinsdag 3 april 1900

fsm V f w T T j T ivnnrrtiir züu gewoest en aan zuu uei umuii i iis j II 8U e erbM olü Wlnlerdl ist l 00 M ue I üCb U v r w IL TIÏBDAMii 18 1S 18 68 1 86 8 11 3 86 l 07 1 14 I I 1 88 8 80 1 64 4 04 Ï 09 411 6 40 8 80 7 38 9 83 9 46 P 10 18 K 10 11 ah i bjb ui W Op i tr i ili l i l 01 j a ggLji EOTTIRDAM 90UDA riaa i f Iff r lO t 11 86 18 1 10 8 I0 S6 UI 48 l i Ol i 17 1 4 11 64 l 0 18 4 7 88 4 40 4 80 4 67 6 4 6 10 10 49 7 44 0 1 9 00 9 88 L filtra inppUoieatWwlii aa da Coaifagaia daa Wagmi Ltti All 1 ó 8 U o b Ul W F allatld o a loop ta airt 8 ri a worfmi fl Holl Jaj 10 08 10 40 11 10 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 11 44 Ul DA 0EN BA AG 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 1 18 f 1 8 1 9 88 9 67 18 46 ISO r 48 8 48 I6 17 Ha 6 4 0 7 O87 O7 6 1 8 69 O8 9 46 lïïl 11 87 11 18 9 1 8 1 4 4 6 8 1 Voorburg 6 48 Z Z 10 88 Z Z UO 06 80 J S S 7 ji Ti J T M 9 6 10ÏÏ8 i T 6 ó 87o M8 9 88 0 8 10 4 soon A 1 hhtiodav IBM oad e 8 09 8 11 S8 10 1010 17 18 08 1 08 8 88 8 88 I 8 6 03 86 8 1 l 9 83 88 0 3 Vmat W 8 01 8 63 09 10 10 10 64 18 48 18 671 68 8 13 416I 4 67 6 60 0 689 0010 0 O IOIO O 1 46 lAmatC 8 1 9 0J 9 88 10 96 11 0 1 08 1 10 09 8 41 4 80 6 1 8 06 13 10 8 10 88 10 8 i 18 00 Raialgara Toor da a BnaJalaa AaaUtdan mo a Tla Plt t iaaa ea Sa Ua a eitia batalaa V 4 88 80 vmakC 86 7 1 8 16 I 88 S 18 46 1 18 18 08 18 86I 8 16 8 814 4 8 80 7 6 8 10 46 lma W 48 8 60 7 86 8 80 8 60 30 10 00 11 80 18 16 li OtO 8 41 8 80 8 46 6 0 36 7 80 8 86 in OO h ida 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 11 18 10 48 11 81 1 M 84 8 S8 4 17 4 88 6 47 7 68 8 14 9 1 lUt 3 34 8 60 6 04 S 10 14 a T ï T T 8 17 8 86 7 63 8 81 8 4 9 80 10 16 10 18 1 1 88 18 08 1 87 1 08 S iO 3 6 4 48 88 8 41 6 6 16 68 8 14 10 88 11 66 18 87 7 jj 6 30 7 08 8 88 10 48 1 86 7 J7 8 0 7 17 7 17 8 86 9 01 9 88 9 8 10 6 11 10 18 11 li tl 8 U 8 40 8 88 4 8 10 8 10 748 1 88 8 S 10 01 10 t 11 18 o Billot en Eoget zouden doof deze onthnlUngen ernstig z n gecompromitteerd DliIT8Clll A D Heden den dag van Bismarck s geboorte zal een door ruim 2 X aanzienlpc bewoners van Berlijn onderteekende oproep worden gepubliceerd waarin wordt aangedrongen op de oprichting te Beriyn van een gedenkteeken voor BismSrck Het heet dat de keizer zeer met dat plan is ingenomen EuaïLiND De markies van Londonderry is benoemd tot postmeestergeneraal In antwoord op een in het Lagerhuis gedane vraag ol zuu worden toegestaan dat de op de Parflsche Tentoonstelling uit Engeland ingezonden voorwerpen op Zondag geëxposeerd werden on aldus de Zondagstust zou worden geschonden heeft de onderstaatssecretaris van buitenlandscho zaken geantwoord dat die qoaestie den commissarissen van de Tentoonstelling alleen aangaat De bekende oorlogscorrespondent van depaily News Archibald Forbes ia op 62jarigett loeftp te Londen overleden ItauS Tut vrees voor troebelen als gevolg tin de obstructie jvan do uiterste linkerzflde in de Kamer heelt de regeering een deel van het garnizoen van Rome geconsiMieerd Een commissie is gevormd om den republikein l antano die voor het eorstf op het bijeenroepen der constituante aandrong een gouden medaille aan te bieden OoSTEKKOK llONUAKUE Te Weenen heeft het ruim 24 uren achtereen gesneeuwd het rijtuig en tramverkoer is geheel het spoorwegverkeer grootendeels gestremd De werkstaking in de kolenmijnen te Ostrau in Moravië is nu ook geëindigd BINNENLAND In deze week komt in de Tweede Kamer onder anderen aan de orde het wetsontwerp tot regeling van het waterstaatsbestuur De Eerste Kamer zal de volgende week behalve hot sectie onderzoek der Ongevallenwut kleinere wetsontwerpen in openbare zitting afdoen De Opr Haarl Ct verneemt dat H M de Koningin a w j ond beschikt heelt op het verzoek om gratie voor mr Troolstra Het ontwerp tlrankwet moet van den Eaad van State terug zijn zoodat eerlang de indiening kan worden gewacht De kieswet is nog by dat staatslichaam in onderzoek Vad 7 80 7 88 8 18 doot 7 87 f 7 84 7 41 7 60 K 48 8 18 9 08 8 38 9 08 46 8 68 8 69 8 C8 9 S9 aoudi Utordrecht Sioawerlrork 0 H aotturduD M RotterdamD P Rotterdam B a AUm 4 DiiuiUp 80 Bottardun Beun Rotterdam D P Botterdam U Oapnlla Hiauwortark kloorilreoht aoada 7 16 6 46 6 6 l n 14 80 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 M t 86 8 09 8 41 9 11 7 37 8 68 7 4 a 8 08 9 14 8 U7 8 311 V 19 9 8 Gouda Ïaienhuiian Moerkapallo So lermo r Zeg a d Voorburg a Hj t t HaraioaikaUalu alloaa la i 9 07 4 7 60 8 18 8 80 6 86 6 48 8 03 Oudaw Woerd U r bi WoertlaD Ovdav aendi 8 66 T 7 4 S 88 Het is toch eigenlijk niet geheel waar dat bet paard van don heer Schimmelpenninck voor de aanneming van de leerplichtwet aansprakelp is Immers als den heer Schimmelpenninck geen ongeval was overkomen zou hg ook de vorige dagen tegenwoordig zijn geweest en dan zou het amen dement dat voor den heer Vay Kamebeekde steen des aanstoots was vepvorpen z n ten gevolge waarvan de heer Van Karnebeekvoor de wet zou hebben gehemd Zj wasdan met 61 tegen 49 stemjBen aangenomen V l De termijn waarvooir inzendingen van vee uit Nederland ter Ewijsche tentoonstelling aangenomen worden is verlengd tot 15 April Dl atgetredei ommis9aris der Koningin in ZoidHolland mr C Fock vertrok Zaterdagmiddag m zijn echtgenoote naar Parijs Met zijn opvolger den nieuwbenoemden Oommissari er Koningin mr Patijn deden vele belanffstellenden vrienden en hoofdambtenaren ï n het prov bestuur de vertrekkenden nitafleide Mevi Fock ontving van verschillende dames bloemen Gemengde Berichten r Thans blgkt dat de man die Donderdag avond tnsschen Deltt en Schiedam plotseling uit den trein sprong iemand was die te sGra venhage moest uitstappen Hy was in slaap gevallen en met schrik wakker geworden toen Delft reeds weder verlaten was Op de mededeeling zgner medereizigers dat de reis feeds zoover gevorderd was opende de wakkergesebrikte plotseling het portier en vóórdat de reizigers het konden verhinderen was de man uit den trein gesprongen Te Schiedam aangekomen werd vau het gebeurde kennis gegeven waarom de statioiAhef aldaar hej personeel van den naar Delft vertrekkenden trein m t het gebeurde in kennis stelde en het opdroeg naar den man uit te kyken Werkeiyk vonden zg den man niet ver van Delft verwyderd bewnsteloos liggen zy namen hem in den trein en in Delft gearriveerd werd hy naar het ziekenhuis aldaar gebracht waar hem de noodige hulp werd verleend Te twee uur des nachts kon hy per vigelante weder naar Den Haag gaan zoodat de man wonderwel van dit avontuurtje is afgekomen 41 De gemeenteraad te Amsterdam heeft voor eenigon tyd in geheime zitting besloten tot den aankoop van het hêérenhuis aan den Amstcldyk lioek VVicgelstraat en het buitengoed van den heer Marlotl met omliggende grond daaraan grenzende de totale koopsom mSeft naar wy vernemen f 90 000 bedragen een bedrag dat zeker alleszins billijk mag heeten Een eigenaardige voorwaarde by de overdracht van het buitengoed is geweest dat de verkooper daaruit behouden mag een deur waarop een hond is geschilderd De perceelen zgn door de gemeente voorloopig tot Mei 1901 aan do tegenwoordige bewoners verhuurd De aankoop geschiedde omdat de gemeente de terreinen noodig heeft als sluitstuk voor den gepvojoctcerden boulevard om de stad en het te graven Schinkelkanaal Hbld Men meldt uit den Haag U 11 86 11 48 1 11 61 18 8 11 80 11 18 11 88 8S 40 68 40 7 66 18 16 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 61 10 46 11 46 H 9 68 10 86 a b t rl 18 O 8 16 8 88 8 40 1 18 8 08 liaata a i7 B 40 10 1 10 67 11 14 11 8 10 61 11 46 18 00 l S T In een wasch en strökinrichting aan den Ryswykschen weg is deze weck s nachts ingebroken waarbg de dieven op zeldzaam brutale wtjze zjn te werk gegaan Niet alleen toch dat van het dak lood is gestolen en in het gebouw verschillende sloten van kasten en deuren zgn geforceerd maar de ongenoode gasten naar alle waarschijnlijkheid twee jongens van 15 i 16 jaren hebben de verregaande b ntaliteit gehad zich in de wasscherjj gratis van schoon Ijnnen te voorzien terwijl zö het hunne achterlieten Door de politie zijn als verdacht aan looddiefstal twee knapen van genoemden leeftijd Als een bewgs hoezeer in OostenrykHon garge met de Boeren gesympathiseerd wordt geeft het Weekbl v Bloemb de vertaling van een schryven dat eene flrma in de buurt van Haarlem dezer dagen ontving Deze vertaling luidt aldus Hoe tevreden gy mg ook het vorig jaar met uwe zending Jonquillen en Hyacinten gesteld hebt die thans in prachtigen bloei staan en die mg groot genoegen geschonken hebben zoo houd ik het toch voor myn plicht u de besliste verzekering te geven dat gg mgiie klandizie en al uwe andere klanten ten minste die in Bukowina Czernowitz verliezen zult indien gg in uwen catalogus die den volgenden zomer verschgnt weer bollen met Engelsche namen opneemt Dat gy u hiernaar richtet Met trouw germaansche groeten Hoogachtend enz Als een niet onaardige aanvulling van dit bericht kan dienen dat de redactie van Sempervireus van een bloembollenfirma inzage kreeg van de bestelling van een barer Fransche handelavrienden die met roeden inkt over de bladzyde van den bestelbrief de woorden Vivent les Boers had geschreven De Prov Gr Ct schrijft De rustige houding die de werkstakende sigarenmakers hebben aangenomen is op betreurenswaardige wgze gestoord De zydelingsche aansporing die een der Amsterdamsche sprekers op hunne openbare vergaderingen heeft gegeven om tegen de zoogenaamde onderkruipers geweld te bezigen is niet zonder uitwerking gebleven Er is ten minste dezen voormiddag bg verschillende fabrieken tumult geweest Eenige sigarenmakers werkzaam op de fabriek van den heer Lieftinck werden doir de stakers afgewacht en geslagen Evenzoo een bg de fabriek van den heer Heimens waar een sigarenmaker fry ernstig gekneusd werd Voor de fabriek van den heer Zglstrabemoeilgkten de stakers ouk de niet stakers De politie moest tor bescherming der laatsten van de blanke sabel gebrnik maken Er vielen vry wat slagen Wat de werkstaking zelve betreft het schgnt dat deze weldra tot het verleden zal behüoren Zgn onze inlichtingen juist dan hebben zich reeds een aantal stakers om werk aangeboden bg de fabrikanten Deze echter kunnen vooral door verplaatsing van sommigen hunner naar het Zuiden Van hot land lang niet alle werkstakers weder aannemen Vele plaatsen zyn ingenomen door sigarenmakers van elders terwyi de fabrikanten eveneens relaties buiten deze stad hebben aangeknoffpt welke zg thans raeenen niet te mogen prysgeven 4 48 4 6 6 08 t 09 6 18 4 08 4 16 4 87 4 8 6 18 8 88 1 66 S 03 1 89 1 68 49 1 8 08 8 0 8 3 11 18 88 18 88 4 09 t 84 1 1 6 viao vena 4 66 o 86 6 U7 6 18 6 38 48 8 16 7 17 4 4S 6 87 6 66 8 16 43 7 4 a i 47 9 1 10 88 10 48 8 48 10 6 6 1 18 10 66 66 J IO 7 18 7 8 8 06 8 88 8 88 40 11 3 7 6S 9 19 10 00 10 84 9 41 10 64 4 HH Mi Waarscbgnlgk zal dus werkloosheid het gevolg worden dezer werkstaking Het te Londen verschgnende vakblad Paper and Pulp constateert gebrek aan papier tengevolge van de enorme vraag die tengevolge van den oorlog van de dagbladen uitgaat De meeste groote Londensche bladen gebrniken 20 i 100 procent papier meer dan twee ol drie maanden geleden De groote papieTfirma Edw Lloyd limited verklaart zich buiten staat nieuwe bestei ui aan te nemen Haar fabrieken werken Bjh nacht en zy Heeft eitra stoombooten i frd oa het ruwe materiaal naar de fabrieken tt brengen De firma heeft voorts de voorraden van kleine fabrikanten opgekocht en zegt in staat te zyn nog een paar maanden aan de vraag te kunnen voldoen Als de oorlog echter langer duurt zal hg kleine klanten moeten laten schieten Dergeiyke berichten komen ook van het platteland in Groot Brittannië De papier nood wordt hierdoor verhoogd dat in Ame1 rika geen papier meer te krggen is omdat ook in de Vereanigde Staten do vraag binnenslands het aanbod overtreft Het zeldzaam geval heeft zich voorgedaan dat een spoorweg is verkocht voor f 700 ongeveer Dat is in Zwitserland onlangs gebeurd mot een electriach tramljjntje dat van Stansstad aan het meer van Lucera naar bet dorp Stans loopt eu wegens het mislukken der onderneming in veiling kwam Een der schuldeischers kocht de geheele inrichting voor 1385 francs De aandeelhouders zgn er echter tegen opgekomen en de rechter heeft een tweede veiling bevolen op grond dat de waarde op 45 000 francs is te schatten Het is echter de vraag of er meer dan het eerste bod zal te verkrygen zyn omdat tevens de verplichtingen uit do concessie moeten worden overgenomen Een rozenstruik in de kerk is even zeldzaam als eigenaardig De bewoners van het dorpje Finkenthal in Mecklenburg kunnen zich die weelde evenwel veroorloven In hun kerkje groeit een krachtig ontwikkelde roos dio zooals licht te begrypen is de opmerkzaamheid van tal van vreemdelingen trekt Zg is oorspronkeiyk een uitlooper van een langs het kerkgebouw groeiende klimroos die zich door het fundament heen heeft weten te werken Nu heeft ze een groeten omvang bereikt en bedekt met hare takken een groot gedeelte van den kansel ze zon deze reeds geheel omgroeid hebben indien zorgzame kerkvoogden dit niet te rechtertgd hadden belet Zg is nu een groote sieraad van het gebouw vooral in de zomer wanneer ze met vele welgevormde bloemen prgkt gedurende dien tgd is ze de trots van alle bewoners van Finkenthal en het eenvoudige bedohnis wordt gedurende dien tgd druk bezocht zoowel door lieden uit den omtrek als door tal van zeizigers die deze merkwaardigheid wenschen te zien In de Weekly Freeman komt het vol ide voor 10 10 10 S7 10 17 10 84 10 81 10 40 10 16 8 8 08 8 10 8 17 8 86 8 64 ll 4 11 14 8 60 L 8 a8 X V 10 08 10 16 It St 9 88 10 88 10 18 10 80 7 46 6 17 87 84 8 41 8 47 6 86 6 36 8 18 8 80 6 46 6 66 7 6 8 80 8 88 9 18 8M t g 8 41 8 48 8 40 10 00 Terwyi president Krnger het Britsche leger tot bynaam heeft gemaakt over de geheele beschaafde wereld heeft hg aan zyn talenten als staatsman geenszins veroorloofd braak te liggen Integendeel heeft hg juist een zet voltooid die een Britsche overwinning als die ooit mocht worden verkregen een nieuwe bron voor eindelooze moeilgkr heden maakt en een politieke ramp voor vganden Door een politieke zet even schitterend als volledig heeft hy de Britsche regeering voor een nieuwe nitlander kwestie gesteld behalve die welke Engeland tot haar ondergang in Zuid Afrika heeft gebracht maar dat is eenvoudig een bg orastaudigheid Zaterdag werd aangekondigd dat sir Alfred Milner een proclamatie heeft uitgegeven de strekking hebbende dat alle overdrachten verbeurdverklaringen en lasten in verband met de mynen aan den Rand sedert 10 October 1899 niet zullen worden erkend door de regeering De bedoeling van deze proclamatie is hier niet uitgelegd maar zg 18 deze Handelende volgens de Transvaalsche wet heeft president Krnger onlangs besloten dat alle mgn licenties in handen van afwezigen uit de Transvaal zgn verbeurd verklaard door den Staat Verscheidene van hen zgn in veiling gebracht in Pretoria en andere zyn verkocht door dr Leyds aan Fransche Russische en Duitsche kapitalisten Tieze keepers die gehandeld hebben op raad van de eerste deskundigen op internationaal recht en ook met de kennis en goedkeuring van bun respectieve regeeringen hebben op zich genomen de mynen te bewerken op de voorwaarden bepaald door de Transvaalsche regeering Daarom in de groote onwaarschynlgkheid dat de Britsche strydraacht er in slaagt Pretoria te bereiken behalve als gevangenen zal de regeering staan tegenover de Fransche Russische en Duitsche keepers van de mynen wier wettige rechten zullen worden ondersteund door de respectieve regeeringen Het is niet noodig uit te weiden over het groote belang van ieder gezichtspunt op de kwestie President Krnger heeft op die wgze reeds bg voorbaat moeite veroorzaakt voor de bekwanïe organiseerders van de Jubileumparade naar Pretoria Hg heeft niet alleen het armzalige hoofddoel van den tegenwoordigen veldtocht verhinderd maar lig heeft zgn regeering ook van een groote som gelds voorzien die zg noodig had uit de zakken van de mannen die door afschuweiyke corruptie hebben samengezworen om zgn landgenooten te berooven van hun eigendom en hun onafhankelgkheid STADSNIEUWS GOUDA 2 April 1900 Door de politie alhier is aangehouden een gesignaleerde die nog 7 dagen hechtenis moest ondergaan Hg is naar Rotterdam overgebracht Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Maart het volgende resultaat 3 Maart 8 8 ermang kalicusjper jlOOO cc 13 6 9 24 12 3 31 10 4 Met 1 April zal als directeur van het kantoor van Van Gend k Loos alhier optreden de heer Henri van den Heuvel thans op het kantoor te s Hertogenbosch van genoemde flrma werkzaam Alphen a d Bus tOp Ifi ApriClOOO wordt alhier in aansluiting met het plaatselgk telephoonnet aldaar een intercommunaal Rgkstelephoonbureel voor het publiek Terkeer geopend De diensturen zyn bepaald als volgt op werkdagen van 7 30 u voorm lot 8 30 a nam op Zon jen feestdagen van 12 30 tot 1 30 B uam Greenwichtyd St Ct 363Bte Staats loteriJ 8a lüaaaa Trakkiug vau Maandag 2 Ipril No 80009 6000 No 14860 1 00 No 6418 11 00 No 1769 1000 No 1487 4801 l 73S1 en 1319 400 No 040 aa 104 iador jSOO No 781 8180 10887 ioder 100 rrjJEen tao 80 88 8744 6li87 7891 I0 14000 U31 188 88 8 7 47 7988 HOU 19 S4 78 189 304 7 88 11180 84 78 87 4 7 6387 90 76 63 ie41 18917 868 S 7 16 4H 3817 6609 96 11983 0 33 71 8048 U 34 14149 78 19088 S 84 6817 78 47 14808 80 14 608 1 46 8811 11488 88 88 1 17 17 87 6708 79 76 86 16 00 19418 78 8888 80 8488 11638 148 S 76 31 610 8 7 86 11888 14406 1 14 88 8 64 77 9 68 8 41 1963 717 8 88 8 88 66 60 6 66 80 8617 8880 9 7 14680 4 19 80 34 i 61 8489 11708 80 18787 26 tS 6908 4 9 14 49 lei06 89 18 88 87 94 4 68 84 89 843 90 7 769 97 97 1 IS 60 926 S 36 77 8933 1 803 14763 84 77 B 41 008 67 704 148 36 17 64 t 19719 11023 66 1490 17026 80 067 53 211 9141 9 151 17116 7i 1106 8 87 o 12023 1 810 18 77 1 3884 343 89 12216 12 18 1 844 72 35 64JS 9211 1 68 43 86 S3 3949 598 63 99 83 64 96 1288 47 19 9314 12329 15303 SI 19911 94 4014 76 43 90 11314 iO 01 1S80 18 88 9488 12490 41 42 84 146 89 95 92 S i 99 l 36 1 06 78 96 9503 rs 1 n407 81 se 1804 18 718 11 12601 90 90 37 30 4108 811 15 10 i 512 114 0 73 6 87 4 48 12 08 4 43 78 17 0 488 930 30 81 33 9t 95 31 99 31 9728 98 9 11 96 20118 48 4380 33 0 1280 15 89 11682 67 69 42 6 91 8 1 28 3 1801 70 7 9833 40 89 38 77 90 443 7008 0 18941 16732 17730 20Si 19 0 92 68 74 89 31 44 84 6k 4 03 73 991 13113 41 9 20302 88 4 7140 31 47 53 11916 11 89 95 7202 1 021 84 9 18 39 2007 4614 14 i1 182 5 1 825 67 61 33 21 34 11 19 i 8 79 37 4 1 80 e 18 93 61 94 20 412 2194 87 84 101S4 13t0S 1 947 18101 10 2228 4748 61 86 48 60 1831J 0648 64 64 7417 10249 18 77 7 83 1843ff 9 16 69 79 13518 16 2345 4808 1510 10353 60 1602 1 49 62 66 18 59 11 64 28 1 20800 B 89 79 104 1 42 18 40 0783 8433 4952 1 i2 5 83 18124 8620 20 6 69 1 8 10541 93 4 65 46 2684 86 7 8 e 13646 18 74 209 6 81 6000 12 10 17 1315 92 1S710 78 2841 59 7821 61 61 1 208 84 14 64 96 30 10867 1884 18811 l 99 5216 40 in9il 1S318 61 ZSECLufi lv£E Het bloed moet hernieuwd worden Tuist nu in de lente is het voor een ieder nuttig het bloed op krachtige wgze te helpen De winter die wij achter ons hebben is waarlgk alles behalve gunstig geweest voor vele onzer Zeer weinigen kunnen zeggen dat hunne gezondheid niet geschokt is geweest met het vochtige weder dat wg gedurende de geheele winter gehad hebben en eene zekere gewaarwording van loomheid of afgematheid ondervindt inen thans nu het bloed met do lente begint te werken Men moet het bloed t gemoet komen en zblks is heden ten dage zeer gemakkeiyk daar de wetenschap zulke groote vorderingen heeft gemaakt en talrgke geneesmiddelen beeft gevonden tot deze hernieuwing van het blood Maar hot is niet altgd gemakkeiyk onder die vele middelen het ware en krachtdadige te vinden evenwel hoevole malen hebben onze lezers op deze zelfde plaats niet do talryke en wondervoUe genezingen gelezen van personen die bg het ware middel n l do Pink Pillen van Dr Williams hun heil gezocht en gevonden hebben Hoe menige huisvader ziet thans zyne echtgenoote en kinderen met lust hunne bezigheden verrichten door een goeden raad van vriend of buur opgevolgd te hebben Zoo chrgtt ons de Heer J P Simonis te Hengelo Mgne vrouw klaagde steeds over moeheid het geringste huiselgke werk was haar te veel maar welk eene verrassing want thans na het gebrnik dier pillen behoort de moeheid tot het verleden Zg is niet alleen geheel normaal en flink in alles maar ook hare kleur die voorheen geel en ziekelgk was neemt een gezonde tint aan Ik kan niet anders als ü daarvoor dankbaar zgn en U kunt hiervan naar goedvinden gebruik maken waar zulks te pas mocht komen zal ik Uw heilzaam middel ten zeerste aanbevelen Men kin zich de Pink Pillen in alle apotheken in Nederland verschaffen en ook in het hoofddepot Snabilié 27 Steiger Rotterdam Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen franco toezending tegen postwissel Ook echt verkryghaar voor Gouda en omstreken bg Woi ff en Co Westhaven 198 Men geve acht dat de echte Pink Pillen mn Dr Williamt zich in een houten koffertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilulut Pink pour Perêonnes Pales du Dr Williams Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prijs 1 75 Old de doos 9 Old pir 6 doozen Eenig depothouder voor Nederland SsABIUÉ Steiger 27 RotUrdan Voor de gebruikswijze raadplege men de ingeilotene Hollandedie Otrculaire Zoo D den prys der echte Pink Pillen van Dr Williams niet wilt betalen houdt dan Uw geld in Uw zak De namaaksels hebben nog nimmer genezen Meer dan 26000 genezingen tot op 1 Januari 1899 mot de echte Pink Pillen Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen zy zyn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergstering rhumatiek heupjicht zenuwpyn St Vitusdans booldpgn zenuwziekte kliergezwellen enz zg zgn een hemieuwer van het bloed en een apiepversterkend middel 2g geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tydperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelgke en geestelgkc overspanning en door buitensporigheden Nieuw Linnengoed en Dassen Nieuwe Handschoenen en P rapliiles enï voor DAMES en HEEREN A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relevAoo Mo 11 Ht ui s van finslertlaiiu Vrkrs ülotkrs 8IV 81 93 S 93 93 100 88 83 88 l 88 a 4 28 MAART CiDSaLiND Jon Med W S 8 l dtU dito dlic 3 dito dito dito 3 Ho iaa 0 a Gou l 1881 98 4ITALIB In nhr riux 1862 81 5 OosTlN Obl mi a iierl868 dito in i lverl868 6 POETUOAL O il met coupon 8 dito tirket 3 RDsLAIlo Obl BuiQeiil 1894 41 duo QL cona 1880 4 dito bi Kolha 188 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito iu roud leen 1883 6 ditr dito dito 18H4 6 67 SpakJI Pernot acbuld 1891 4 Tuaiiu Gapr Oouï leen 18K0 4 Ga IrenlnK B tit D Gec leoiiin aeriflO StilDAru Rp r oblg 189 Uliloo Ub t Sub 1890 6 Tm IO i A Olil onl p 1881 AVBTIADAH Obtiitatian 1896 3 aoTTluiAH 9t I Ibou 1894 3 NsD N kil H n lei aaml Arendh Tab Mg Carliüi tenDeliMaatachat fiij ditoAm Hypolheakl pimdnr 41 Cnlt Mg dorVor ton B ud eOr Hipo h kb panjbr 4 NHderiaiid be bauk aaud Ned Handeimaatioh diioN W Pao Hyp b pandbr 3 Eott Hy lotl at kb pand r 4 Utr Hymthee b dito 4 OoBTBNE O mt HüOK ban aann ROsL HyiiotheiiKbaiik pandb AniiiKA Eqiti hypolh pan ib 4 Haiw L G rr Li n en 6 Nro HoU IJ 8po r Mii a nd lij tl t Bifil 8t Spi aaod Ned Il d Si iii rwegin aud Ned Zuid Afr 3pni aand 6 dito dito llto 1891 duo 5 liLnapoor l 1887 89 AEol 1 8Zaid ll l Sp mg A H i bl 3 OL N Waraiibau Wiiei en aand Etiai Gr Ru s Spw Mg oW 4 Baltiacbe iiito aan 1 Faitfivra dito aarid 5 IwaoK llonibr dit aand 6 Kurak Ch Aio 8p kap opl 4 dito dito obÜK Ahkbika O int I ao Sp My o l 6 Ok ck North W pr C j aanl dit dito Win 8t I eter obl 7 DenvPT tl Rio Gr Spm eert v a llinoia Central obi in rond 4 LouiaT b Na hTÜIiCert r and Meti o N 8p M lehyp Mia Kunran i 4pCt pref aanj N Tork Onlaa o k Wo t aand P nn dto Ohio obliR Orejcon Galif i hyp in trond 5 8t Haul Mimi i Manit ob Dn Pac Hooflgn ob ij S dito dito Li O Col Ie hyp O 5 OjLNAua Can South Ohert r aaad Va 0 Rallw Na loh d o O Amatord Oin dbua Mij aand Eotterd TramWB Maaia and Ned Stad Amalür lam aand I tad Eo tdr lam aitnd 3 Blloil Stad Ant erpen I8a7 2 J 8 ad Bru il 1886 2 HoHo ThoiaiRiiRuiIrO ulioh 4 OuaTIiia Stiiatalrenift 1880 5 K K Ooal B Cr 1880 8 SPANia Stall Madrid 8 1888 SiD ïer B z Avb Spoel eert ONTVANGEN eene groote kenze V00KJA 4KSG PE $ EN COSTUMES TAILLKUB D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFPEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 2 April 1900 Vette Ossen en Koeten goede aanvoer prij zen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit a cent per half Kïlo Vette Kalveren redcl aanvoer ie kwaliteft 31 ade kwaliteit 28 3de kwaliteit 35 cent per hali Kilo Vette Varkens goede aanvoer iste kwaliteitf aoVaï ade kwal iq j 3de kwal 18 cent per hal Kilo Vette Schapen redelyk aan jevoerd De handel was voor alles vlug pnjahoudend behalve mindere soorten vet Vee die traag van de hand gingen FOSTE RIJ E Isr Lvjst van de brieven en briefkaarten aan het Postkantoor te Gouda en de daaronder behoorende hulpkantpren welke in de2do liellt der maand Maart ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kannen worden uitgereikt Brieven J Jiorenaar Alfen j M van Wagtendonk tyijenoord C Beekhuis Goes Noorderiiian s Gravenhage H W V Geellen Haarlem Sprenger Hillegersberg v d llerg Schoonhoven Herngreen Schoonhoven jf Z Geolen IJaelstein Brietkaar n J Blom Broek op Langondijk A C Groenendeel Rotterdam H v Hafert Rotterdam A v Vnuren Rotterdam Teru £ ontvangen uit het Buitenland G Bejiieand Matlock ö Berneaud Matlock yahme Jacoblitz Solingen De Directeur M C HENNEQUIN iVDVERTENTIEN Heden overleed na een lang on smartelijk lyden voorzien van dé laatste H H Sacramenten onze innig geliolde Echtgenoot en Vader de Heer Adrianas Coriielis Chnslianus Verzijl in den onderdom van ruim 54 jnreo Wed A 0 C VERZIJL Jaspeus en Kinderen Gouw 31 Maart 1900 Openbare aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 10 APRIL 1900 des namiddags ten tteee ure in het Raadmuis aldaar bjj inschrijvinit Aanbesteden Het bouwen van di ie beneden en drie boven Schoollokalen een Oymnastiekscliool en eene Onderwijzerswoning derwijzerswoningin de Korte Akkeren Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester i iciiw t ieiiw Ondergeteekende bericht bg deze dat hü in de gelegenheid is TAEWEBEOOB te leveren van Kchle Uelderêche Hlêê Ê arwee Aanbevelend Aa sLi Gr c i K iifrrreii adres vooralle soorten SCHOEN WERK als hel iVoordbraliaiikxh Schoen en Laarzenmaijazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiweg8teeg ONTVANGbM aUe soorten mCHWKMirnaH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk £ 5 O Pain Expelier DcrtiC joti wardt dit middil m t vtfnuMd buoo s li pöutilUado inwr viDK Mngtwand toeeii Rhenmoüek Jioh t Y rkoQdh d pyn dal k ia dan Tartcouwan Kan latta ap bat Itbriakamalk Aakai Ad l 36 78a aii Oa daO ia da maaata apothakaa Ta 1 iüutaidam kir moth Oé I ba Tan TujU an Bandera t lil Ui € i rtl tflffl I O