Goudsche Courant, dinsdag 3 april 1900

o 8163 Woensdag 4 April 1900 SSsie Jaargang Verkrijgbaar bij a BHINKMAN ZOON te GoüUi ZAEBOEEJE VÜOR Gasfitters Bouwkundigen en Gasverbiuikers DOOE J J l lilHH VATÜ üOMSliOltGlI Directeur der Sted Gasfabriek VAK GOUDA Prijs f 0 i5 GOüDSCHE mmmt IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefotn Xo Bt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefooD o 8 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke JVommers VIJF CENTEN PARXja aBA NI S MAaASIHS DT7 Printeips NOUVkAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïlhis treerd modealbum voor het ZinHePHetzueiL nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT C M ari Hetzelve wordt dan omgaand ifmtln en franco toogezonden Bestellingen van af ih francs vrij van alle kosten aan huis met 5 verhooging ReUxpeditie kanluor te Hoiend ml N 1 IVIeuw ouavertroBcu rof Dr Liebers walbekeud isxtiw xaACBf iLiXsa AU u echt met Fibriakimctlt tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelta de meest hardnekkige anuwKiekten vooral ontstaan duor afdwaiingeo op jeugdigen leett jd genezing van elke zvpakte Blee Jenauwdheid Hoofdpijn Hartklopping Maagpvjn slechte apasvertering Onvermogen ïnipoteüï PoUutione enz Uitvoerige proBpectcsaen Irijjfcr fesoh fl 1 fl ü fl S dubbül fio9 l 11 OnirI Depot Mattb v d Vecte Zaltboinmul I i pül M Clébun Oo llotteraam I Uappel 9 Grii enliHSö1 HlmitiKiia ilttJoni Czn UotleriliiinWriff o nou ia I n bii alle drogisten Wie zeker zgn wu de iïcMe 1 Eikel Cacao to ontvangen teaamengesteld on na vole proefaemiDgen in den handel gekomen onder den csam dea uitvinders Dr MiohaellB Terratrdigd op da beate machinea in het wereldberoemde étabbllBBement van Gebr BtoUvorok te K len elscha Cikel Cacao hl vierkanten busMn Dem Eikel Gacaa ia met melk geksokt eene aangename gezonde drank voor d geiijlisoh gebruik een t 2 thealefelt na t poadei TOOT een kx p Chocolat Al geneeskraobtige drank bij eral van diarrhee leoiita met water te gciiniiken Verkrygbear I J ie voanMmite B Tl Apotheksn eni go V H HaftmJM TIM cTöSö c ft35 Prija G nera lv rtGgeDwo nligCT voer Nederland Junu MatlenUtdt Amisterdam Ealvastraat 103 Zenuw en Maaglijders 1 wordt nit overtuiging als een werkelyke hulp 1 in den nood het boek I aanbevolen Na ontvangst vau adres per briefkaart unrdt t boekje franco per poat toegezonden door BLOEFOSL S Boekb Zaltbommel R öoroA Druk van A BKINKMAN 4 Zn Openbare Vr jwillige 1 VERKOOIMING tcegeu ilertaecal 1 De Notaris J J A MONTIJN te Gouda I j zal op WOENSDAG 4 APE L j WL 1900 v m 11 uur ui na te I bHJMuE melden Koftiehuis van de I H B Erven Penler te Hekeudorp I publiek verkoopen Perc 1 Het pand waarin sedert onheu 1 gelijke jaren gedreven wordt I ROFFIEHUIS met verguoning 1 atalling handel in granen en mesting en 1 bakkerij zeer gunstig staande en gelegen I aan de Ooejanverwellesluis gem Hekendo p 1 met gebouwen erf en tuin aan den stoom I tram ionda Ondewater + 10 minuten van 1 de halte Hekendorp van den Staatsspoor aan Wioricke en LJssel en dienende o ra tot waclitplaats van den stoomtram waag het honden van vergaderingen enz Perc 2 Een perceel tuingrond langs de Wiericke achter het vorige perceel groot 8 A 10 cA uitmuntend geschikt voor B O u 771 © r r e ixi Perc 3 Twee Wounhulzen en Erven mei Sell uurtje en open irond tegenover perc 1 strekkende van den IJsseldjjk tot halver IJssel verhuurd bij de week voor 1 1 25 en f 1 Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1900 Te bezichtigen alle werkdagen van 10 3 uur mits vooraf belet vragende Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen bij Notaris MONTIJN voornoemd Een ware Schal voor de oogelnkkige BlachtoÖerB der Zeltbevlakking Oname en gehe me iiitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBF W IRI HoUandsche uitgave met 27 atb Pt 9 2 ffutdou leder die aan de vurschrlkkel ke gevo eu van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een Eekeren dood Te verkregen by het Ver lagflMagasin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken hoek handel in Holland E CASSl TO I TAN DAHTS Turfmarkt O o u d Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDEEDAGS van 8 tot 4 uur VEIJDAGS van i uur ZONDAGS fwezig FEANSCHE STOOMVEEVERIJ s cliiMuische Wissisherlj Ti H OP EMIEIllElt 19 Kruiskade Rottcrdnm Oebreveteord dnor Z M den Komn der Uelgen Hoofddep4t voor UÜUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Ueereo en Uameagarderoben alsooli alle Kindergoedereu Speciale inrichting oor het toom n van plnobemantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ene worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren hettg gestoomd of geverfd worden ousohadelük voor de gezondheid TolgeDB ataftl bewerkt Hel beita onaokadelykate en t @ malckelyksta poetsmhldel voor Heeref en vooral dantes en Klndertchoenwerk la de Appretuur van C l Muller 4 Co Birlla BeuUl tlr 14 Men letle oed MÜWV op naam en fabrlekemerk irtrygleu Heena WMeUan laickaea ert gilielerln fraaariTBa u eai aeaeraal DaMt it tareeeiaaa AralieM vx minMdl t s nC5 mpaiy V7 icri ri3 isriDE3L j K E 3 T Kort overzicht onzer PrUsoourant SHEEEIES Pale en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 flesa 3 S o ►♦ o S tII 12 12 iesch 15 18 1 75 5 2 25 0 EOODE en WITTE tOETWIJNEN MADEEA S droog en zoet VEEMOUTH lo Turin S BODEGA CHAMPAGNE ï COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 1 3 25 f 3 75 eJn SCOTCH WHISKY BOI IDEJk TJX Per Fl Per Ank 45 Fl f 0 65 Nto f 27 75 31 O O S2 LISTRAC 4 CHATEAU VALROSE 0 75 5 a St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 O PAUILLAC 1893 1 25 53 o S o t 5f GEAVBS Witte Bordeani 0 80 34 SAUTERNE 1 42 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 It e flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen 2I Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De ttrina W CltEII4i§l Gouda Indien gy niel wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Sup ior Dmiven Borstlionig Extract Meiianike uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honingbloem van H 1 k i CIIAlli Co l enllaag iloflev m SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN Co B Melianthe i he teste middel dor wereld Co s Melianthe geneest Kinkhoest Co 8 Itteliintbe goneeat zoowel oud ale jong C0 S Melianthe mag in geen Uniagezin ontbreken Co s Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezioM Co S melianthe helpt onherroepelijk Co 8 Melianthe is bekroond mi t Eerodiploma a Co 8 Melianthe is bekroond met Goud Co 8 Mal anthe is bekroond met Zilver Co s Melianthe n verkrijgbaar in flaoona van 40 CU TO CU en fl hg i Th torken flo toop B V WIJK Oudeumirr M KOLKMAN Wadditufmm a IIOLLMAN Bodegramn PINKSK Nieumrkerkad JJul W J VA DAM Baanrecht A N vaiiZKSSElN Sc ioon ii Mn Kirma WOnSF Co Westhaven 198 Gowla D MIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E U VIS MILD Veerstal B 126 te iouda A BüUMAN Moordrecht wifnpfr fwfn Door Oeneeih alsemeen aanbevoten VT ür i Dlplon eii Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN jirnifHtTf Qllina l ümnflA de meest krachtige en versterkende KIN A WIJM tegen twaktt Ullld LrtlUV IIC 1 j i inderen ah volwassenen gebrek un eetluit slechte spijsvertering zenuwboohipijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare ge olgcn QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleeksuoht kwalen van Kritlschen leeftijd ent Verltrijebaar in fl cons A ƒ 1 0 en 1 F SI a Ar Slf voedzaam verstqrkend a3ngenaa nvansma k voordagelijL£chgeb uik LwllVCI a a J yoor l y j kinderen zwakken en kUerachtige gesteUen teer aan t bfr velen Als gcneeakractitlge drank bij stoornisaen der Bpljsvertcringsorganen ea dlarrh ook voor zuigelingen en kleine kinderen Priji per bus f s Kgr ƒ 1 70 A H Kgr 0 90 4 H Kgr 0 60 m bussen i K Kgr 0 90 Chemisch zuivere A c4tl ia Ciaart Ht n Hei rooken eemr halve Cigarette U voldoende ter beatijj AS innia i lga rcnen j navigate aanvaUen van AiOuM etc fn rpK beien Mlgralne Conge8tieBetc vooral ookalslaiana Tri T T 7t Tir y X3r 1 Xjl l lon rrt V lUeiUteo iga ia ó èÖenABÓ TAmarindF Rnnhnfi fruit purgatief tegen verstopping A n 1 dUldrinUC DUnOUIl belenMleraincContestiesetc vooralSokVuiaiMM Melksuiker Tc óftK To vöÖrTi n3ërëÜ WW wn de Tamalrlnde Éonbons vaiï Ki AEPÈUÈï7 HÖLM belangrijke dienflep daar de vorm voor liet kind begeerl k en tie smaak aangenaam is Priji per doosje 0 00 en OJK QalmSaLr PaQfillAC ak emeen erkend ais het BESTE huismidctel U Verkoudheid en KeelpMn hei U een slijmoplossehd en verzachtend middel bij uitnemendheid uitiluitcnd in □ fleschjes verkrijgbaar Prjjs 0 20 per fieschje 1 KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST éHMlJI Patent H Stoilen UI lUiii rni uitit nu iiiii FitrliUti nti itiirt militrltl luilUtl 55 Der grwM Brfolg ivf trfi nien IM Aitlut ta par ictUlma uierlMmen Nac altvUln en iM Kui ttuif ithir imtn atela acharfm H SlaUeu MiM at lult niimttluMll tmtliiiitl K SSPrettUMmmlttntnl4inlkmltnÊ th Trmparalen pcm CRAEPELIEN ft HOLH te Zeist ifH allmt itooniien pam êtigtuttm waarop de naam tn kandhakeniHff n ttrirv frtaar bij d § mtMt Kleinhandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift vande navolgende persoon waarbij VERGUNNINGwordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogenverkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit A Simons Gouwe C No 152 Gouda den 3 April 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandscb Overzicbt Laffan a correspondent te Pretoria seint dat by Joubert s uitvaart Donderdag wel tienduizend mensclien langs den weg van den stoet geschaard stonden Onder de honderden bloemstukken op de baar trokken die van de presidenten Krnger en Stejn zeer de aandacht Behalve de gevangen Ëngeische officieren hadden ook de Engelsche en Amerikaansche dagbladcorreapondenten mooie kransen gezonden Van de kerk waar een treilende dienst werd gehouden werd de kist naar het station gevoerd hier stond een rouwtrein klaar om het overschot naar Rustlontein Joubert s boerderij aan de Natalsche grens te brengen Aan het station hield president Kruger een indrukwekkende Ijjkrede HiJ roerde daarin ook den oorlog aan nadruk leggende op het vaste besluit van de republieken om den strp voor hare vrijheid voort zetten God had altyd uitkomst gegeven indonkere uren en de president geloofde stellig dat ly ten slotte gelukkig uit hun moeielpheden zouden geraken Verder deelde de president mee dat generaal Louis Botha generaal Joubert zou opvolgen als commandant generaal van de Boerenkr igsmacht Lord Roberts is genoodzaakt geworden het bericht van de overwinning bij Karree Siding waarin een gcheele infanterie divisie met de cavalerie van French en de Australiërs onder Le Gallais streden tegen 2000 Boeren al spoedig te doen volgen door het bericht van een nederlaag Om den terugtochtsweg van Olivier en Grobler af te snpen waren uit Bloemfontein in Oostelijke richting gezonden de cavalerie FHVILLE tO HAlVrSTOCHT Naar het Fransoh Hij zag haar ijverig bezig met haar borduurwerk terwijl het zachte licht der lamp hare heerlijk blopde lokken met een gouden glans overstraalde Zij was ongetwijfeld nog steeds in afwachting van zijne komst en in bange onzekerheid over ryn stilzwijgen Mij gevoelde dat hij haar nog liethad en zwoer plechtig dat hij voortaan zou afEien van zijne losbandige leefwijze Tegelijkertijd overwoog hij ook dat terwijl hij van zijn vaderlijk ertdeel nagenoeg niets meer had overgehouden Clara de Ueaulieu zeer rijk was Hij kon rekenen op een bruidschat waarvan de rente stellig 100 000 francs per jaar zou bedragen Daarmede kon men toch op behoorlijke wijze een jong huishouden beginnen meende hij Gaston had zich zoozeer in deze gedachten verdiept dat hij waarlijk geloofde op weg te zijn om een beter mensch te worden Gedurende zijne geheele reis peinsde hij over zijne herinneringen aan vroegere jaren en over zijne heerlijke plannen voor de toekomst Toen de trein eindelijk stilhield onder de met glas overdekte bogen van het Noorderatation te Parijs sprong hij uit zijn waggon en wenschte zichzelven geluk met zijne terugkomst in de we dlvisie van French een infanterieraacht onder kolonel Broadwood en Tde bereden infanterie onder kolonel Pilcher Na den terngkeer van French naar Bloemfontein was Pilcher met z jn troepen te Taba Ncho in garnizoen achtergebleven Een aanzienlyke Boerenströdmacht zoo meldt het Engelsche telegram noodzaakte deze Engelsche troepen tot den terugtocht zy rukten uit Taba Nchu op naar Bloemfontein en marcheerden in de richting van de Modderrivier waar zy een kamp moesten betrekken Bü het aanbreken van den dag werden zg gistermorgen beschoten door de Boeren waarop kolonel Broadwood het plan opvatte om een convooi onder bedekking van artillerie voor oit te zenden naar Bloemfontein en met de bereden troepen de achterhoede te vormen teneinde den vtjand op te houden Dit convooi echter werd door een Boerenafdeeling die zich in een diepe spruit in hinderlaag had gelegd byna zonder strijd buitgemaakt waarbg niet alleen alle voorraden en de geheele Engelsche troepenmacht in der Boeren handen vielen doch dezen teveni zes stukken geschut prys maakten Uit dit bericht blyki tevens dat de Boeren de macht van kolonel Broadwood moeten hebben afgesneden zoodat ook diens troepen gevaar loopen Teneinde dit gevaar te koeren heeft Lord Roberts de garde divisie onder bevel van generaal Colville afgezonden om kolonel Broadwood uit diens benarde positie te verlossen Een telegram van lord Roberts uit Bloemfontein van 1 April bevestigt Reuters telegram over het buitmaken van een convooi en zegt dat kolonel Broadwood hem meldde dat de vyand Thaba nchu in twee afdeelingen naderde van het noorden en van het oosten Broadwood verklaarde dat hy op de waterwerken wilde terugtrekken zeventien myi dichter b j Bloemfontein Lord Roberts antwoordde dat de negende divisie by het aanbreken van den dag zou oprukken om hem te steunen Broadwood trok s nachts naar de waterwerken en bivakkeerde daar Den 31en Maart by het aanbreken van den dag werd hg daak van drie kanten aangevallen Hy zond zgn batteryen en trein naar Bloemfontein en liet ze door cavalerie dekken Op twee mtjl afstands van de waterwerken loopt de weg door een diepe rivierbedding waarin de Boeren zich s nachts zoo g d hadden verborgen dat de Engeliche ecllirenra daar voorby gereden waren zonder ze te ontdekken De Boeren openden het vuur toen de wa reldstad buiten welker omgeving hij zoo geheel op een verkeerden weg had dreigen te verdwalen Het was avond De drukke beweging en levendigheid op de straten had voor hem weder eene trissche aantrekkehjkheid Overal volte overal drukte Hij had het van verrukking kunnen uitschreeuwen nu hij zich eensklaps weder le midden van het gewoel der boulevards bevond Zijn rijtuig bracht hem in de rue de la Paix r en binnen weinige oogenblikken stond hij voor den ingang van zijn Cercle Hij ging naar zijne kamer en s iep door zijne vermoeidheid weldra zoo va t in dat hij eerst den volgenden dag zeer laat ontwaakte Zijn afwezigheid was niet van genoegzaam langen duur geweest om hem de eigenaardige gewoonte van het boulevardleven te kunnen doen vergeten Zoodra hij den voet had gezet op de asphalt bestrating was hij weder geheel en al Parijzenaar Twee dagen lang genoot hij volop al de wisselingen welke de wereldstad hem kon aanbieden Hij ging wandelen in de CharapsElyséea en in het Bois de Boulogne Hij bezocht verscheidene kleine theaters en vond het heerlijk in de wei wat versleten tauteuils d orchestre stukken te gaan zien die nauwelijks het aankijken waard waren Zijn vertrek uit 3t Petersburg beschouwde hy nu als een ware verlossing Zijne zaken bij het ministerie waren in drie dagen afgeloopen Hij had zich voo genomen tegen het einde der week naar Beaulieu te vertrekken Hij wist dat d markies en Clara aldaar haar yerblijf hielden Hij wilde beiden erra 8en met gens en kanonnen de drift overtrokken ean aantal dryvers en paarden werden op korteii afstand neergeschoten zeven kanonnen werden bemachtigd en wat overbleef galloppeerde weg De eclaireurs vonden later den overtocht over de bedding door den vgand onbezet waarop de rest van Breadwoods artillerie de rivier overftak na met groote kloekheid de gelederen hersteld te hebben Bg het vernemen dat Broadwood zich zeer in nood bevond beval Roberts generaal French met de twee overbiyvende cavaleriebrigades de negende divisie te volgen en bg te staan welke laatste twee uur s namiddags op het terrein verscheen Kolonel Broadwood verloor zeven kanonnen met zyn geheele bagage Hy schat zyne verliezen op ongeveer 350 man waaronder meer dan tweehonderd vermisten Zoo is dan de guerilla begonnen die Roberts meer afbreuk kan doen dan eenige groote overwiniiing zou kunnen goedmaken Het is zegt luitenant kolonel Üe Wit ip de N Rott Crt een beeld van oen door do vliegen geplaagden stier zgn krachtige hoorns baten hem hier niet een slag met den staart een schudden met den kop moge do diertjes wegjagen een oogenblik later zgn zy weer terug Men kan aannemen gaat deze deskundige voort dat de Boeren by Kroonstad hunne booldttjftcht hebben verzameld en dat vandaar uit sterke commando s zgn gedetacheerd te Wjnburg en Brandfort Vooral uit deze plaats nu kunnen de onrustige Boeren het den naar rust vorlangenden Engelschen zeer lastig maken Voor groote gevechten is het terrein nog niet geschikt het oogenblik nog niet daar maar met kleine afdeelingen als het ware op avontuur uitgaan en den vyand zooveel mogelgk nadeel toebrengen men denke slechts aan bet ongeluk eenige dagen geleden enkele officieren overkomen dèt is juist iets dat de Boeren gaarne doen dat ia een wy ze van oorlogvoeren waarin zij uitmunten en zeker telkens als de Engelschen met een troepenmacht van eenige beteekenis uitrukken zullen zy een overwinning kunnen boeken maar een overwinning die hen geen pas verder brengt Wolsely bad geprofeteerd dat Pretoria half Mei zou zyn genomen Maar de veldmaarschalk op het oorlogsterrein is voorzichtiger Hji heeft aan een van zgn vrienden geschreven dat de oorlog waarschgnigk niet vóór haif Jnni gedaan zou kunnen zyn Het is niet zoozeer schryft hy de hardnekkige tegenstand van de Boeren een tegenstand dien men overigens kon verwachten die onzen opranrsch zal vertragen lijn onverwachte terugkomst Op een zijner wandelingen in de rue de la l aix had hij een prachtinen trouwring gekocht een sapliir met brillanten van buitengewone schoon heid Hij stelde zich reeds het oogenblik voor waarop Clargi het fluweelen étui zou openen en hero met een zachten glimlach den ring overhandigen dien hij daarop aan een haror fijngevormde vingers zou steken als een eersten schakel van de keten die hen weldra voor altijd zou vereenigen Den avond vóór uijn vertrek kwam hij na een bezoek aan een der theaters m het gebouw van den Cercie terug en zag daar een ongewone drukte en levendigheid Hij vroeg naar de M en daarvan en vernam dat al deze feestelijkheid geschiedde ter gelegenheid van een buitengewone uitvoering van eene operette l Educdtion de la princesse De rollen zoutlen uitmuntend bezet zijn Men verwachtte dan ook een buitengewoon succes De zaal was geheel bezet Op het oogenblik toen de hertog de Bhgny van besluit veranderde en de tooneelvoorstelling ging bijwonen kon hij onmogelijk voordien dat die een voudige daad een beslissenden invloed zou hebben op zijn ganschc leven De zaal schitterde van het overvloedige gaslicht Rijk getoiletteerde dames zaten reeds op de gemakkelijke tauteuils om aan de voorstelhng den grootsten luister bij te zetten Drukke gesprekken werden gevoerd die slechts nu en dan werden afgebroken wanneer een bekend gelaat de zaal binnentrad De hertog begaf zich aanstonds naar een groepje als wel de buitengewone moeilgkheid om de infanterie te laten oprukken in een land zoo dor als dit Gelgk men weet was aan Roberts het voornemen toegeschreven om de Rooineks een overwinning te doen behalen op den dag dat Koningin Victoria in Ierland voet aan wal zette Maar op verwezenlykiug daarvan is nu al heel weinig kans Vanavond zou de Koningin Windsor verlaten om dan Dinsdagochtend per spoortrein te Holyhoad aan te komen en vervolgens daar aan boord te gaan van de Victoria and Albert welk jacht H U met een escorte van oorlogsschepen naar Ierland overbrengt Te Kingstown aangekomen blyft de Koningin aan boord tot Woensdagochtend en doet dan tegen den middag haar intocht binnen Dublin Bg de beraadslaging over bet koloniale leger in de Fransche Kamer ontkent de minister van oorlog dat de havens en kusten niet voor verdediging gereed zgn indien een vyand ze mocht aanvallen Hy brengt hulde aan de zorgen van zgn voorgangers en zegt dat hg volkomen gerust is Op de kusten van het moederland van Algeriö en van Tunis is niets te vreezen De minister van oorlog op wien uitsluitend de verdediging van het grondgebied rust verzekert u zegt de minister dat gy niets te vreezen hebt Ka do hoofden van hot leger geraadpleegd te hebben verklaart de minister zich bereid de gehoele verantwoordelgkheid voor de verdediging van het grondgebied te aanvaarden Die taak komt hem alleen toe de regeering heelt het niet mogelgk geoordeeld ze toe te vertrouwen aan het ministerie van marine Toejuichingen Verspreide Óerichten Frankrijk De Aurore beweert dat Esterhazy in zgn getuigenis aan den Franschon consulgeneraal te Londen zichzelf van hoogverraad vervalsching chantage enz heeft beschuldigd welke misdryven hg zou gepleegd hebben op bevel en voor rekening van een opperbevelhebber van het leger Bovendien zou Esterhazy de schriftelyke bewgzen hebben overgelegd van de medeplichtigheid van generaal Roget aan den mislukten staatsgreep van Dóroulède De opening der Tentoonstelling zal plaats hebben door den president der republiek in tegenwoordigheid van de ministers de leden deftig gekleede lieeren in wier midden hij een paar oude vrienden had ontdekt en onder dezen den jongen notaris Escamle den eenigen zoon van schatrijke ouders Hij was juist bezig op zekeren toon van gewicht iets te vertellen aan de heeren die om hera heen stonden Doch zoodra bij de HHgny in het oog kreeg zweeg hij eensklaps en bleef hem met open mond verbaasd aanstaren Gaston hoor de alleen nog dat een oudachtig naalhoofdig heer bedenkelijk het hoofii schudde en zuchtend uil Tie Jftnimer jammer I iaston de Bhgny was intusschen naderbij gekomen Hij drukte eenigen zijner vrienden de hand en wachtte onwillekeurig eenige opheldering over het staken van hun gesprek hetwelk hij onmogelijk als geheel toevallig kon beschouwen toen de oude heer een zijner vrienden in het oor fluisterde echter luid genoeg om eene weigering onmogelijk te maken Wilt gij mij met even aan den hertog voorstellen De aangesprokene keek hem een oogenblik verbaasd aan doch wendde zirh vervolgens tot Gaston met de woorden iMijn waarde de Bligny vergun mij u den heer Moulinet voor te stellen Fabrikant mijnheer viel de bedoelde persoon hem aanstonds in de rede fabrikant oud lid van de rechtbank van koophandel En terwijl hij zonder plichtplegingen de handen van Gaston in de zijne nam en bijzonder hartBlijk schudde vervolgde hij Ja mijnheer de hertog ik heb de eer met uwc familie zeer goed bekend te zijn fH itrdt vervolid