Goudsche Courant, woensdag 4 april 1900

11 48 11 84 10 49 il o O l o A l IST 80 1 tta i 8 4 67 6 80 6 699 00 10 0 0 1010 O 1 46 AimLO 8 I 08 t 83 10 86 11 0 1 08 1 1 0 8 41 4 80 8 1 I 06 9 18 10 8 10 88 10 8 19 00 K n C S 86 7 8 I8 6S8 I18 46 1 1118 00 11 8 t lt 8 1 4 4S t iO 7 8 8 1 0 0 46 Anu W 8 43 60 7 38 8 80 8 60 30 10 0011 30 18 1818 080 8 1 8 30 3 46 8 0 8 88 7 0 8 86 10 00 l ii l J 17 7 4 8 13 0 9 4 l l lB 10 48 11 61 l W 84 3 8 I 4 17 4 38 6 47 7 1 8 14 lt 11 10 speeld en bij het wegleiden der vOi stin de garde kommandant de hand op den schouder van Orleans legt roepende eindelijk verraden zult ook naar de guillotine 1 riep plotseling een stem VLn den derden rang Ziezoo ongeluk nou is t ook jou tijd I Terstond werd deze kreet opgevolgd door I tal van uitroepingen men schreeuwde steek m dood vermoordt den schavuit hij heeft vanavond al lang genoeg dat mensch gemarteld Aan het lawaai kwam geen einde en vj keer moest het scherm opgehaald worden Men meldt uit Tiel I In den nacht van Zaterdag op Zondag I zijn by den veldwachter van der Mooren te I Maasbommel alle ruiten ingegooid een wraakI neming na de rechtszitting Tan Donderdag 1 De arrondissements rechtbank te Tiel heeft I in haar zitting van Donderdag een viertal I belhamels bij de opstootjes te Appeltern tof I een jaar gevangenisstraf veroordeeld terwijl j in die zitting den veldwachter voor zijn beI leidvol optreden biJ die opstaotjes een woord I van lol is toegevoegd strijd met beginsel en waardigheid Zoo I verloochend ook het Kabinet zijn oorsprong 1 Ieder zal dit moeten erkennen Maar langs dezen weg bereidt de Kegeeriug en de partij die haar steunt baren eigen ondergang want 1 het karakter van het Nederlandsche volk 1 strekt ons tot waarborg dat het van zulk 1 een politiek op den duur niet zal willen gediend zijn I Het artikel dat deze schandelijke beschuldiging bevat is niet als gewoonte is indat blad met de letter van een derhoofdredactenr n onderteekend Nu het isbegrüpeiyk dat men daarvoor is teruggeI deinsd Tegenover zulk een belachelijke aanI tijging kan dr Schaepman en kunnen de I Ministers met een verachteufi schouderopI holen volstaan WiJ spreken er echter ons I leedwezen over uit dat een Nederlandsch I blad nog wel van Christelpe richting Bich 1 door zijn papenhaat zoozeer heeft kunnen I vergeten Hand Pusterljen en Telegraphie Benoemd 1 April Jot hoofdcommies bij het Hoo d bestuur A L Parson thans commies en I tot commies L SableroUê en B P 3 1 Raasvelt beiden thans adjunct commies 1 Verplaatst 1 1 April De klerk der posterijen en te e 1graphic Iste klasse L J N Brainier van 1 Maastricht telegraafkantoor tijdelijk naar I Gennep j I de klerken der posterijen en telegrap ie I 2de klasse S Koelink van Gennep tgde I lijk naar Heerlen J A Wiegel van Schagen naar Amerongeo en B Ranke van Amsterdam telegraafkantoor naar Schagen de brievengaarder H J Boosten van Echt naar Swalmen 16 April De klerk der posterijen en telegraphic 2de klasse R R Prenger van I ïegelen naar Groningen telegraafkantoor I 1 Mei De commies der telegraphic P j I Luteyen van Zevenbergen naar AmsterI dam I Eervol ontslagen I 23 Maart De adjunct commies ter direc ie I i van de Rgkspostspaarbank te Amsterdam 1I H J Volkraaars I Overleden i 16 Maart De klerk Her telegraphic 1ste klasse G F L den Breugom de Haas te sGraveuhage Het hulpkantoor en het telephoonkantoor te Loosduinen worden met ingang van 1 Juni e k opgeheven en vervangen door een posten telegraafkantoor lo aan den Ulniiter dank te leggtn voor I de gegeven inlichtingen I 2o als haar oordeel nit te spreken dat 1 hetzj door eene wijziging van het Kon Besl 1 van 25 Maart 1899 hetzij door eene wette 1 Igke regeling het gebruik van de visschers I haven te IJmoiden en de daarbij behoorende I inrichtingen z66 behoort te worden geregeld I dat die werken onafhankelijk van eene te 1 vetleenen vergunning maar behoudens bepalingen van orde ten gerieve strekken vai de geheele visscherij ook voor zooveel zij van den Rijksalslag geen gebruik maakt alsmede dat de bemoeienissen van de Rtjksambtrinaren met den visehbandel aldaar tot do geringst mogelijke almetingeu behooren I te worden teruggebracht en zooveel mogelgk I ruimte moeten laten voor het particulier I initiatief I De behandeling dezer conclusie zal plaats I hebben in eene op Vrijdag a s 11 uur te I houden openbare vergadering I De Kamer hernieuwt daarna hare afdeeI lingen die uitgenoodigd worden voorzitters en onder voorzitters te benoemen De vergaderiïg wordt verdaagd tot Woensdagnamiddag Tan bet Parlement die van hot corps di 1 plomatiqne civiele overheden enz I Gisteren zou te Rgsel een bijeenkomst 1 Tan nationalisten plaats hebben 6y hnn aankomst aan het station en bj hun ver 1 trek werden zjj roet gejouw en gefluit bc 1 groet Botsingen onstonden en de politie 1 moest hen in bescherming nemen O k in 1 de zaal waar de bijeenkomst plaats had 1 werd druk gefloten soms ook gevochten I Op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de socialistische groepen is gis eren te Parijs eenstemmig besloten tot de vorming van oen socialistische lederatie voor het Seine dopartement Door het geheele land znllen gewestelgko federaties gevormd worden ten einde aldus tot de Unggewenschte eenheid te geraken EsatLAito Hedenavond halltien vertrekt koningin Victoria van Windsor naar Ierland Dinsdagavond wordt zij te Dublin verwacht De postbode van Papendrecht op Alblaseerdam is Vrijdagnacht door drie mannen aangehouden die zich achter een hooiberg verborgen hadden en hem bedreigden hem van ziJn post te berooven en een pak slaag te geven Op het hoeren van eenig gerucht hebben zij echter het hazenpad gekozen De politie doet een streng onderzoek terwijl de bode voortaan steeds vergezeld zal worden door een rijksveldwachter I Van de duizenden die naar Klondyke trokken droomende van het vinden van groots fortuinen in korten tiJd is niet de helit teruggekomen de meesten zjjn omgeI komen van kou en honger of vermoord I Voor eenigen tijd zijn er nu berichten g I komen over het vinden van nieuwe goudI velden ontdekt bij toeval door drie Nooren I die ziende dat Klondyke overbevolkt was I hun geluk hooger op beproefden I Het nieuwe Dorado is gelegen op ongeveer 2000 mijlen van Dawson City in het noordwestelijke gedeelte van Alaska bj Cape Nome Het goud daar gevonden aan de kust bevindt zich zegt men op sommige plaatsen slechts een paar voet onder den grond en uit elke schop zand komt meer gaud voor den dag dan menig ervaren mijnwerker ooit in Klondyke verkregen heeft met dagen lang delven tot op 30 ol 40 voet diepte Een enkele man kan gemakkelijk alleen met een spade per dag voor t 200 goud vinden terwijl een bekwaam dolver met een paar helpers eiken avond kan rekenen ruim f 1000 winst gemaakt te hebben De ontberingen die de goudzoeker daar te doorstaan heeft zijn echter nog veel erger dan die van Klondyke In do eerste plaats waar in Klondyke groote wouden worden aangetroffen waaruit het noodige I brandhout kan verkregen worden is in I Cape Nome een vlak land geen boomjte I vinden het eenige hout dat daar gebrnikt I kan worden is aangespoeld wrakhout dat I door den stroom van verafgelegen landen I aandrijft Het nieuwe goudland dat zich I slechts 200 mijlen ver langs de zeekust nit Do hertogin van York heeft Zaterdag hetleven geschonken an een zoon 1 De beschikking waarbij het verzoek om gratie voor mr P J Troolstra op grond van gezondheidsredenen gedaan door diens vader is afgewezen is Donderdag 11 verzonden aan den procureur feneraal bij het gerechtshof te s Gravenhage en door dezen Vrijdag 11 ter uitreiking aan den belanghebbende verzonden aan z jn ambtgenoot te Leeuwarden Koningin Vic ria heelt aan keizerin Fre derik van Dnitmhland het landgoed White 1Lodge te lUchmond als zomervorbli ten 1 geacbeuke gitgeven 1 De heer Patijn heeft gisterenochtend n 1 het gebouw van het provinciaal bestuur zgn 1 ambt als commissaris der Koningin in Zuid Holland aanvaard Om 1 uur vergaderde 1 hij met Gedeputeerde Staten 1 Hoever kerkelijke hartstocht die met 1 godsdienst niets te maken heeft in ons la d 1 gaan kan daarvan levert het laatste num I mer van Het Ned Dagblad het orga n I tot verspreiding van de Christelgk Histo i 1 sche beginselen dat dag aan dag de Ka I tUolieken beströdt een treurig bewijs 1 I Dat orgaan heeft de leerplichtwet bestre I den en is uiteraard zeer verbolgen flver e eindstemming Het bevat dan ook een zeer scherp artikel over den uitslag deelt in zgn I woede rechts en links slagen uit en eindigt I met de volgende aantijging 1 Ten tweede werpt de steun van dr Schaepman aan deze wet een nieuW Jlicht over de meer of min intieme verhodMng tusschen hem en het tegenwoordige Kabinet Was het niet opmerkolp dat den dag vóór de stemming over het Leerplicht ontwerp dr Schaepman s vriend en geestverwant mr Van Berckel oud Kamerlid tot kantonrechter te Nijmegen werd benoemd En wie die dit in verband brengt met de welwillende verhouding die dit Kabinet heeft aangenomen tegenover de Roomsch Katholieken in zake de briefwisseling met den Paus waarvoor het beloond werd met hnn steun tijdens de beraadslagingen over de Staatsbegrooting en de Ongevallenwet ziet daarin niet een nieuwe taktiek om zich bgi tijds van Schaepman s stem vóór den LeerI plicht te verzekeren Deze nu achten wj in VorzeJ rt wirdt dat er een derde deel 1 van ismarck s gedenkschriften be taat 1 dat Ver de oorzaken van zijn ongenade 1 hanjtelt doch dat het huidige geslacht de 1 pujnicatie ervan niet zal beleven I 4 Het heet dat een verzoening tussch n de 1 uizen HohenzoUorn en Hannover tot tand is gekomen en dat de Bondsraad binnenkort een wetsontwerp zal behandelen strekkende tot alsohalfing van het regentschap in Brunswijk en herstel van de regeering van koning George In Breslau en Augshnrg hebhen hevige sneeuwstormen gewoed Op sommige plaatsen ligt de sneeuw een meter hoog Het verkeer is gedeeltelijk gestremd OOSTESRIJK HONQARIJB Boheraen en Moravië zijn Zaterdag door 1 hevige sneeuwstormen geteisterd Het ver 1 keer is gestremd 1 SpASJX I Het gerucht gaat dat heden door het I geheelo land de winkels gesloten zuUen 1 blgvon als protest tegen de begrooting 1 Gemengde Berichten 1 Men meldt aan de N R Ct De familie van den te Appeltern vermoorden Brinkman heeft uit Medemblik van den hoofdschuldige Scherf een langen brief ontvangen waarin deze zijn diep berouw uitspreekt en vergiffenis vraagt Toen eergisteren bij de voorstelling van Marie Antoinette in het Gebouw te sGra venhage het laatste bedrijf bijna was afge BINNENLAND STATEN GENEUAAL ICUHHTK USltlKit Zitting van Maandag 2 April Ingekomen de laatstolök door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen Deze worden verzonden naar de afdeelingen De heer Melvil van Lyndon bracht rapport uit over de inlichtingen der Regoering op de adressen omtrent de vischalslag te IJmuiden De commissie stelt voor 11 8 10 10 lO ST 10 17 I 10 84 lO Sl 10 40 10 88 H S S7 4 19 8 17 88 7 8 8 08 1 10 8 17 l iS 5 18 8 18 M4 n ooTTIIOAMil nn ülrecle SpoorwcKverWndten met GülDA Wloterdleiist t8 9 19ü 4 4S 4 8k 09 B 18 X S8 R 1 U l V it 1 1 07 1 14 l M F 8 8 11 11 88 11 4 11 51 H 8 4 08 aoada MtiirdnoM Si uwerVnrk 0 peU Rattnnlui M RottordamD P EoUerdam B 7 S0 7 8 l i id 6 8 7 88 door 1 87 f B tl 8 9 I C8 9 8 4 8 7 4 8 8 18 4 04 4 11 BS 9 48 P W l 1 14 09 U 18 11 88 7 8 t 7 g SO 7 10 8 1 9 0 I 8 e8 r 9 68 10 08 10 18 18 88 a 88 in 88 lO ia 10 80 V c i U kl rrnkt gkur toto m lptij C M P 8 88 1 411 1 88 8 0i 89 49 1 8 8 8 J O 8 8 11 18 88 18 88 11 80 U 7 9 88 U 40 R0TTÏKD1M 90VB 4 4 6 IS i 86 4 17 4 60 87 t 67 8 84 6 4 41 6 10 6 48 6 66 M7 8 13 8 1 1 7 S Rotlordum Bout Rotterd m D P Botterdam BI a p lle Wi nwirkMk Mofirilreclit ftaudi tl M 1 11 8 68 lO l X 48 0 8 14 9 00 9 S8 ll n 17 1 TMnltetiat op du loop ku niot gonkood nrdoa fi J J 40 H IS 18 18 10 4 48 4 88 t 04 S ll 6 17 8 46 i 4 h o ♦ J d o d w m Hoin d k ipoo i i j pp 1 6 6 06 I4 O 10 08 10 40 11 13 10 18 10 87 10 M 10 44 M 07 U 44 7 44 7 6 8 90 8 I 9 18 til V S 8 C 8 41 8 48 8 O 7 17 8 U oil 1 08 1 0 a4 1 18 1 8 so V 8 S 6 4 U 4 6b 86 6 07 8 18 8 8 16 44 8 18 18 10 1 11 16 11 18 U 80 11 41 11 81 10 16 I 6 1 98 67 7 86 8 0 8 41 9 11 al 1 68 7 4f 1 11 9 14 o7 i f 1 1 tt Uu M r biUle 10 01 tl5 8 48 7 4 öoudi ï nliuiMnMoork pell i6 8o tera w il g 9 68 lfl 88 Voorburu 46 Sm 1 86 8 r i S ir i j n t Huw Han 6 4l 06 7 06 7 l07 68a 8 66 08 VoorStttg 8 48 g j Zeieoh Mo 6 18 1 4S S ol v o H 8 47 10 68 8 28 10 1 10 48 8 48 10 6 18 66 7 10 7 18 7 89 8 05 8 17 4 88 B 40 d 9 07 l O 8 16 8 88 J 40 1 8 1 11 3 18 1 n 8 0 4 8 88 40 U8 8 0 8 S 48 8 S8 8 4l S lil l 10 67 18 00 11 14 1U 10 81 tM 1 6 80 6 84 7 80 8 18 6 88 6 48 8 08 7 4 OOBll Oudew Woerd ytr wlii Utrwkl Woenlon üudev OouU 11 3 Goud 8 84 8 8 l tl 7 47 1 F 86 8 88 r 88 10 14 87 ti 7 68 8 81 8 4 S0 10 18 10 88 1 88 li 08 1 87 08 g 0 8 6 i 48 6 38 8 41 i i 7 6S 9 19 10 00 10 34 6 18 63 8 14 10 88 11 66 U 87 4 81 J t i 10 84 6 80 7 0 8 81 10 48 1 86 4 8 7 8 9 4 8 80 1 11 7 87 8 86 9 01 9 88 6i 10 69 11 10 18 11 11 81 8 ut 40 1 88 4t48 8 10 8 10 7 11 7 8 S M 10 08 10 11 1 Strekt is geheel onbewoond met uitzondering van het plaatsje Anvil City waar de halzen zijn opgetiokken van zwaar zeildoek Behalve de gebouwen der Alaska Commercial Co die er zich kort na de ontdekking van good vestigde en magazijnen heeft opgericht bevinden er zich talrijke kroegen en speelholen en de bevolking bestaat geheel nit goudzoekers Men verwacht er in t voorjaar een 50 000 lortuinzoekers maar ook een aantal conces iejagers en grondopkoopers zoodat ervoor dan gaanden en komenden man weldra niets meer te halen zal zijn Intosschen betaalt men er nu geweldig hooge prjjzen voor levensmiddelen STADSNIEUWS GOUDA 8 April 1900 In de nuts spaarbank alhier is ingelegd in Maart 1900 1 20211 06 en terugbetaald i 14370 12 In de Zondag gehouden vergadering der aJd Gouda van den Ned E K Volksbond werden herkozen voor den centralen Baad de hoeren H D Brink J A Donker en A J van Vliet terwijUin plaats van den heer H J A van Rooijen die bedankt heeft gekozen werd de heer J G Potharst Kbqcpen i D Lek Beroepen bij Gereformeerde Kerk te s Gravendeel c a ds N P Littooy Az alhier VAN DE Werkverscbarflug over de Werkzaamheden i van al December tot en met einde Februfti 1900 geachte mede bestuurders zooals wiJ allen weten is het de plicht van den Secretaris bij het eindigen der werkzaamheden een verslag uit te brengen over het verloop der werkzaamheden Welnu mijne Ueeren hierbij bied ik U een klein verslag aan en begint met V te herinneren aan de vergaderingen van 6 Juli en 20 Sept in welke vergaderingen bleek dat er Comriissieleden bedankt hadden en wel de heeren v Eaaij Steenlaud en v Doornik Daar die open plaatsen weder aangevuld moesten worden werden de betrokken vereenigingen verwittigd daarin te willen Toorzien Ën tot genoegen van de Commissie werden de heeren Koemans Lafeber en v Velzen door de betrokken vereenigingen aan de Commissie toegevoegd En hiermede was de Commissie voltallig en bestond nit de heeren G Krook Voorzitter P v d End 2de V W Roepers Secr J N de Groot 2de Secr J V Elk Penn 1 H Koemans 2de Penn A T Duin A Brunt P W Kamphuizen J A Donker R U Jongenburger P Bik J V d Oever J 1 v Velzen O A v d Want en A J Lafeber Nu was verder op de vergadering van 18 Oct dat allereerst het reglement behandeld werd om te zien of er nog wijzigingen in gebracht moesten worden een paar kleine wijzigingen werden aangebracht en daarna werd het reglement vastgesteld voor 1899 1900 Daar nu zachtjes aan de tijd naderde dat de werkverschaffing in werking zou treden moest er om gezien worden naar eene werkplaats want Burg en Weth hadden te kennen gegeven dat onze werkplaats voor een ander doel bestemd was daarom werden nit de Commissie de heeren Krook v d Knd en Bik benoemd om naar een andere gelegenheid uit te kijken En tot aller tevredenheid hebben die heeren zich uitmuntend van die taak gekweten en hebben de commissie een werkplaats bezorgd die voor al het werk kon gebruikt worden tegen eeii huurwaarde van f 2 50 per week Nu was de Commissie gereed en ging vorder mot de regeling der zaken maar voor ik verder de zaak bespreek breng ik n allen in herinnering onzen vriend Steenland wel bad h bedankt om gezondheidsredenen maar toch verraste het de Commissie dat Steenland zoo spoedig gestorven was Door den heer Kamphuizen werd op de vergadering Tan 29 Ootober den heer Steenland in hartelijke woorden hulde herdacht welke door J do geheele Commissie ten ToUe werden beaamd omdat zij allen wisten dat de heer Steenland zgn beste krachten gewgd had aan de werkverschaffing Alles was nu gereed maar om te werken moest er geld zijn vandaar dat ten spoedigste I TOrgunning weid gevraagd om te collectoeren en wel op 28 Nov Wat die collecte heeft opgebracht kan ik zeggen dat zjj heeft opgebracht f 774 83 De Commissie was er OTer teTreden Ka vas er geld maar om to beginnon daar liep de meening nog al OTor uiteen maar ten slotte werd goed gevonden 18 Dec de eerste inschrijving te houden en dan 8 dagen later te beginnen Die inschryvUigsdagen zjjn geregeld gehouden en hebben zich in laten schrijven 63 personen welke onder de volgende vakken gerangschikt zijn Kaasknecht 1 sjouwerlieden 22 metselaar 1 schilders 3 arbeiders 8 opperlieden 10 smidsknecht 1 touwslager 1 schoenmaker 1 machinist 1 tuinliedenS visscher 1 kooplieden 3 hekelaar 2 stoelenmatter 1 mandenmaker 1 leidselbreider 1 Van deze ingeschrevenen zijn geplaatst geworden 45 werklieden Ook de vereeniging Armenzorg heeft deze campagne wekelijks personen naar de werkverschaffing gezonden Nadat er de eerste week werklieden uitgezocht waren om te werken werd besloten eene baas te benoemen voorgesteld werd de werkman de Looij zjjnde de baas van de verschenen winter en daar er niets op aan te merken viel werd hij met algemeene stemmen benoemd Op de werkplaats heerschte deze winter eene goede stemming wat naar mijne gedachte aan de goede leiding van den baas te wijten is De werkzaamheden vnurmakers en rietmatten gingen geregeld die 4i5 werklieden hebben deze werktijd 472 duizend vunrraakers gemaakt en rietmatten werden door 5 man deze winter gemaakt circa 1000 rietmatten Wat de verkoop betreft dat werd deze winter beter geregeld als verschenen jaar daar door de heeren het Commissielid Lafeber benoemd werd om daarvoor uitsluitend te zorgen hiJ heeft zich dan ook zeer uitmuntend van die opgedragen taal gekweten om de vnurmakers zoodra zij ter verkoop gereed lagen dadelyk af te schepen De verkoop rietmatten werd opgedragen aan den heer v d End welke dan ook zorgde dat de bestellingen flink en dogeli k werden uitgevoerd den heer van Elk alhoewel penningmeester zijnde hield een wakend oog voor het maken der rietmatten en door tubscheukomst van den heer Jongenburger had de Commissie prachtig riet gekocht waar dan ook prachtige matten van gemaakt zijn En zoo voortgaande mijne heeren kom ik aan de laatste vergaderingen in welke telkens de penningmeester aan t woord was Nu prettig was dat niet Om eene schaalcollecte te houden zooals verschenen jaar daar waren de heeren niet erg voor wegens het zachte weder maar daar keerde het weder efli spoedig ging de commissie er op uit en collecteerde nog eene som van 1 212 66 Maar dat was eene week werkens maar ter elfder ure kwamen er nog 2 giften een van f 100 en van f 60 nu konden de werklieden 2 weken werken En door het verder werken maakten de werklieden alle voorradige voorraad op zoodat riet en krullen geheel opgewerkt ijn Daarom was ook den 24 Februari de laatste Zaterdag en werden de werklieden ontslagen op vier na die verder moebten zorgen dat de werkplaats schoongemaakt werd En bij het uitbetalen van het laatste loon werden de werklieden nog verbliid ieder met een flink stuk spek wat uitmuntend ten stade zal komen voor het huishouden Ziedaar mijne heeren een klein verslag over het verloop der werkzaamheden een woord van dank brenjj ik hier aan den Voorzitter voor het leiden der vergaderingen en kwam aan de andere medebestuurders voor hunne moeite en opoffering om mede te werken aan het welslagen der werkverschaffing En hiermede mijne heeren is mjln verslag ten einde hopende dat gij allen met miJ tevreden zult zju over den loop der werkzaamheden van de werkverschaffing van deze winter DE SECRETARIS VoordHt het verslag door den Voorzitter werd voorgelezen werd door den heer P W Kamphuizen de vergadering geopend daar de 1ste in 2de Voorzitter niet ter vergadering aanwezig war De belangstelling was zeer gering alleen waren twee verslaggevers aanwezig aan wion werd verzocht het verslag in zijn geheel op te nemen die daaraan gaarne voldeden De penningmeester deed daarop verslag van het gehouden beheer Er was ontvangen f 2270 75 uitgegeven f 2221 52 een batig saldo van f 49 13 De heer van Elk bracht vervolgens verslag nit van de werkzaamheden en wel voornamelijk over rietmatten Daarna voerden nog de hh Donker Jongenburger en Lafeber het woord die allen de goede verstandhouding prezen die bij het bestnfir voorzat 363ste StaatB loterij 8e Kla 8e Trekkiog ran DioBdag 8 April No 19688 1600 I No 8084 887 en 186 8 Ma 1000 No l tï ƒ 800 I No 3883 8888 1 179 1S8 n 19149 lader 100 76 6 4 1 69 80 3338 48 93 49 3463 637 3673 08 80 8081 7 688 76 38 3713 84 768 79 89 O 3816 6181 366 40 78 6 007 3 Si 247 61 67 77 70 80 6861 74 81 73 81 4 16 66371184 76 1161413 87 6607 88 4118 40 8i SI 1 1 9 8S tl 1813 94 1639 4888 6714 60 33 1778 83 90 4467 98 70 PriJMin T U 80 74 8516 6441 8086 107S4 11141 16 04 18878 91 9 74 8143 10816 88 18 1b3 7 lOl 8978 6604 68 18 13809 46 98 18 3007 61 8801 88 tt 16010 18886 41 3 ti 11 10 35 90 31 87 807 78 6 88 110 4 13333 38 99 48 1 39 6604 91 70 88 67 18701 308 8iii 37 8301 11U4 13466 94 6 61 14 68 13e01 16118 67 86 8113 86 34 13 18888 99 8 I S 38 66 87 864 94 119S7 186t9 18877 31 OS 8141 lU l 13748 95 41 68 76 63 16309 68 73 Hl 64 S8 o 81 11401 13836 60 19004 13 23 8 66 66 94 6 13901 118 1 7 99 1 608 83 16466 90 79 8700 88 9 i 683 9U3 83 8818 11686 8 84 60 8 61 140il 44 19877 47 7 14118 166S7 9 60 11707 86 84 l M8 83 36 14368 1 194 69089 68 7 17771 193019 01 68 19 81 68 86 U818 14 70 89 64 84 18 78 1 886 19613 69 9806 84 14 33 70 970161 i3 77 60 16961 67 38 11989 97 17016 94 1 4 4618 17 19818 70 93U 60 i9 0 4 81 69 9 14 01 8 69 71 8 171 ü 77 1882 4601 tSnO 9426 IS014 37 87 19918 61 17 18 81 78 42 8 19119 12 7 67 18163 43 16 6908 9618 8 48 i0 9 31 43 9631 71 148 O 82 30013 2192 32 7 67 49 77 I3 90 83 66 O 71 t 97611 90 11 as 17478 80214 68 SS 7888 71 12366 160 17687 48 86 4770 88 4 69 42 17710 203 1 820i 4922 7429 84 84 i6 81 t4 40 46 38 10 4 12427 9 17866 20413 47 084 4810121 62 16171 1 986 40 fO 6110 7i4j 26 6Ï 7 3 4 94 SI 4 60 18689 168 44 80 23 O 89 2428 7 06 a 2i 62 6233 SM 0400 12888 72 61 70 2612 85 7940 8 96 83 9726 6338 8001 47 63 17 68 71 23 7630 6 12610 61 61 84 81 98 12725 76 98 0439 36 l 7 1022 37 16386 I OIS 8u8 l 49 7705 41 1 1 438 14 78 73 lO 89 86 41 1 94 93 41 lOS iO 96 16627 74 20749 34 18168 64 2 1 9 49 71 68 4 13002 67 77 66 66 12 15816 86 20884 7 8 22 18 81 01i03 0661 1 1 6 97 61 17 P OJL XTIE Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand Maart 1900 1 Blauw oorbelletje 1 gesloten couvert waarop geschreven P Br te Nieuwebrug 1 gouden ring dan eenige sleutels 1 jongens wandelstok 1 mand met klompen 1 wagenboom 1 rozenkrans in étui 3 eenstrengskoralen mot gouden sluiting 1 bril in étui 1 breukband 1 pak waarin doeken 1 insigne meester op de wapens 1 groene reiszak 1 vaarboom 2 R C kerkboekjes 1 stalenboek behangsel 1 paar kinderhandschoenen 2 patronen voor pantoffels De gedeponeerde voorworpen der maanden Januari en Februari 1900 en niet door de veiliezers afgehaald zijn ter beschikking van de vinders met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel moholijk geopend van 11 1 uur s morgens Gouda 3 April 1900 De Commissaris van Politie W VAN GARDEREN Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 3 April igoo Vette Ossen en K oeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3c l wahteit 27 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 38 3de kwaliteit 25 cffnt per hall KUo Stieren redelijk aangevoerd Ud handel was in iste kwaliteit rundvee vlug mindere soorten traag Melkvee en Stieren pnjshoudend Vette Kalveren gingen vlug van de hand ONTVANGEN eene groote keuze VOOItJAdlSCtPKS EN COSTUMES TAILLEUR ü SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN MeDW leengoed en Dassen Nieuwe Htndschoenen en l iriplujes eoi voor DAMES en HEEREN A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relephoou Xo 31 Itcurs van Amslerüain Vikrs Slotkri 81 81 93 93 93 lOOV 88 83 m 38 ♦ 8 981 611 101 67 67 lu 100 341 90 1 1 631 436 651 m lOi iOI 1641 96 118 uov 0 V iu V 10 m 134 ssv 100 68 65 161 97 z 8 100 100 U41 1417 z 53 105 74 104 87 tffl 9 11 Vl i l 160 110 108 101 9 11 1 100 lUV 117 101 341 Si 16 MAART NlD El iND J rt iS d W 8 2 duo clilo lltc 3 diio dito dito 3 lloNUt OU Gou 11 ISSl lS 4 iT Il InHofarjTipg 1882 81 5 OosTlNU Obl in papier 1868 6 dito ia lter 18e8 PouuQ i OM mot coupou 3 dito ticket 8 RmuKa Obl Uioneol 18 4 4 duo Oucooa 1880 4 dito bil Rothi 188 4 dilo bij Hop 18811 90 4 dito in KOud leen 1883 8 dito lito dito 18s4 6 drax Forpet lohulil 1881 4 ToiEIu Qaiit Couv leen ISIIO 4 Go It eoin serie D Geo leouin ler e G Zuiu Ara Rp r oblg ISHv f Miiioo üb iLSoh 18K0 T lOïii Obl 4 oiiUop 1881 AtUTljtDAM Obhsetian 18 S 3 RoTriBDAIc stel leen 18 4 3 NlD N Afr Uinrlo K und AronJ b TBb Mg Certi8 ton Doli MaatMh i ij dito Am Hjrpoiheokb paodbr 4V Üult Mlj dor Voratenl aand a Or Mypoih okb pandbr 41 Nedertandii he haBK aand t Nod Handelmaataoli dito 1 N W V Pao H p b pandbr 3 Bolt Hjr otlieukb panillir 4i Utr lljpolheeib dito 4V OosTINB O iKt HouK bank aan l Ruai Hypntheekbauk paudb 6 AmElKA £ qui hyiioth pan tb 4 Maiw h i Pr Li n on Nku lloll U Spo ir Hij ajnd Mij 1 1 Ei l T St Spw land Neil I d B iiiorwegni aand Ned Zuid Afr Spm aand t dito dito iito 1891 duo 8 laui Sp oor l 1887 89 A Mlil S Zuid Ilal Bp mij A H obl 3 l OLfN Waraobau Woonon aand Rd l Gr Ru t Spw Mij obl 4 Baltiache iiito aan l Pa towa dito Wd 8 IwaiiK Drira T ilito aniid 8 Kunik Ob Asow Sp kap opl 4 dito dilo oblig t Aheeika C iit Pao 8p Hg oul B Ch 0 k North W pr O r aan I lit lilo Win St eter obl 7 Deriror k Rio Gr Spm corl r a lllinoitOentralolil 111 roud 4 Louiif tNa hiilliOon r iaoil Meii o N 8p M Ie kvp 8 Mi K m a v 4pCt pro aand N York OutM o t Weit aand Pinn dto ühlo obliK g Oregon Calif hyp in goud H 8t Haul Min k Manlt ub Un Pae HooflijD ob ig 8 lito dilo Li o Col lebyp 0 5 GANaua Can South Ohert r aan 1 Vaji 0 Rallw Si V Ir h d n O Aiiifilerd Omnbun Mg aanil RoltiTd Tramuo Maari and Nil Stftd Amstorilam aand 3 lait Ho tiir Hin ann I 8 Bbloie Stad Antwerpen 1817 SVj Sad Rruaael 1888 8 HoN i Theiu R gu IrG xlioh 4 OuHin StuUleenig 1880 8 K K Goal B Cr 1880 8 SpiNjr Swd Madrid 1 1688 ViD V r B a Aili po l oort ADVERTEWFIEN Door het verbindend worden der eenige uitdeelingBiyst is het faillissement van IDS SEVERS vroeger winkelier in Kruidenierswaren wonende te Gouda geëindigd De Curator Mr M M SCHIM vah der LOEFF AdvocaatProcureur GOUDA AvoodoChool voor AmbachlsÜKilcii TENTOONSTELLING TEEKENINGEN EN BOETSEERWERK door de leerlingen in den cnrcus 18991900 vervaardigd Toegang voor belangsteUendén op WOENSDAG i en DOiNDEBDAG 6 AFBIIi des avonds van 7 9 Stir