Goudsche Courant, woensdag 4 april 1900

Donderdag 5 April 1000 No 8163 38ste Jaargang J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon S 89 De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks ritet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 fi anco per post 1 70 Afizonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoan Xo S A rivERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dnik van A BRINKMAN iZv VerkrSgbaar bj A BRINKMAN ZOON te GoTOi ZAEBOEEJE VOOB Gasfitters Bouwkundigen en üasverbi uikei s DOOK J J PUISS TAN DOESBVUOU Dlrectenr der Sted öastabriek VAN GOUDA Prtjs 1 O IS Tlüniy i WondubBlttm in dq geheole worotd liekoöd en lïoroemd Onovertroffen iniiidel tegen nlle Horst 1 011 f I ever i Haagzlrkten enz Inwtndig oowel a s ook uitwendig in bijnfl till ziektegevuUen met goed i e olg n n te wenden MrU per flacon t 1 er psit I 115 Thliny Wond alf bezit een alsnog origekeiide geneeskracUt en heilzame werking Maakt meesUl elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodift Met dozo alf werd eun 14 Jaar oud voor on i eneefili k ïehoudeii lieeiirezwel on oniantts en bijna au Jaar kHnkerl d u geiiezen Hrengt genezing en ¥ rzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot t l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland A potbek r IIENKI NiNI fiKM Rokin 8 Amsterdam Wwr geen depflt li heatelle mcu direct aan die ï chutzeniixithck dm A THlKltHYiu Pregrad bel Hobitwh Oe t rrcich Oelitïa proipectui te ontbit en bij hot Uutrail llepét biuderi RtMiiB AiQiteraim i Pain Expellcr Dertig jw wordt dit middal mgt Tarruitnd succes all pynBtillendo inwryving MD gewend tegen Uheanistiak JiohU Verkoudheid pyn Inw ini praalde in dan Dit be Idol vtïloakU loakUWan letta ff dan Tartrouwen op iett brlak lMrk Anl ee AdA 26 o n60e i in da maalta polhekaii Te t bu T n Turn an Bandere I m lil t C iitl lr m GGEI BETER ndros voor alle soorten StniOKNWKRK als lietNooriibraliaDtsch Schuen en Laarzeniuapazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiweg6teeg ONTVANGEN e soorten mCHOKKli KRt voor het a e Seizoen Aanbevelend C ÖMITS AJEUJa Alle roparatiën en aangemeten work t nAH13S MA aAJ MS DU Mteips NüUVKAUTÈS Wij verzoeken do Dames die ons geiUus trcerd modealbum voor het Zfnnersei uen nog niet ontvangen hebben dit te willon aanvragen aan HH JULES JALUZOTJ G M arU Hetzelve wordt dan omgaand ijrnUn en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Irancs vrjj van alle kosten aan Unis met 5 vorhooging Keespedilie kanloor te Itozend lal N li JUla i Hal beat onachadalykatt en a makkclylcBta poatamtddel voor Ueerea I en vooral damai an Klndsrachoeawcrk L la de Appratuur van C M Muller t Co Berlla 8eu h Str 14 Man latte o I op naam en fabrlakametk VarferyllBir ly Haaran WlakiUan la ithaaawark lalaatflrlaa n ii aaaaa aai 8aaaraat4aaat hy larlaaiaaB Araka gevestigd TUBFSINGEL 1 Telefoonnummer 31 Bovenstaande Inrichting welke op 2 JApril a b geopend is beveelt zich aan tot do levering van l RIUI nVl L nVtKirilTG UCIK welk Boor de Wykknechts tweemaal daags wordt rniM l U HtlUilLDljniEi ntilih g Lz fg i des zondags alleen s morgens De prijzen zijn tot nadere aankondig jig Volle Zoete Melk 7 cents per Liter DeJe melk wordt alleen geleverd van Vee datonder geregeld toezicht staat van deij Districts Veearts den Heer E Ovebboboh alhier Zy is door de Melkflltera yan alle onzniverheden gereinigd en sterkafgekoeld ter verdnnrzaming I Afgeroomde of Tapte Melk 3 cents pei Liter Boom Karnemelk 3 cents per Liter Deze Karnemelk is dageljjks versch verkrijgbaar Zoete Room 00 cents per Liter Zure Itoom fvoornit te bestellen 60 cents per Liter riiPtVTii liltlVL VlinG UCIK Is lelk heeft eene bewerking ondergaan ter ver UI ril9l lJIUi nurj iniiUlt i ri i m waardoor do Pathogen bacteriën gedood zjjn zij vervangt de gekookte Melk doch mist den kooksmaak en kan 2 dagen goed blijven Levering in Literflesschen 4 10 cents per flesch en in halve fleschjes k 5 cents per Jle8ch rP TUtill IWf linV UliM K Bteze melk is volkomen steriel dat is van alle ziekte UEiSiriniLISIilïnUti UBLR kiemen bacteriën en sporen ontdaanien blvilt geruimen tijd goed Levering in halve lleschjes A 7 cents per Uesch De flesschen blijven het eigendom dor inrichting Aan onze inrichting is tevens een Laboratorium verbonden waarop het strengste toezicht op de melk en de daaruit vervaardigd wordende producten wordt uitgeoefend Gepa§tciirlscer le nooiuboler Deze onvervalschte Prima Kwaliteit Natnnrboter wordt onder persoonlijk toezicht per Directie uit licht aangeznurde Gepastenriseerde Boom gekarnd en munt uit in geur en fijnheid van bmaak Zü wordt in elke hoeveelheid van af kilo afgeleverd en is steeds van ons Handelsmerk voorzien De prijs is van heden af tot nadere aankondiging f 0 65 por half Kilo vL o tainentdl O i XT O Orders op Boter kunnen aan de Wijkknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd 9 7in j 3sri3 A srr EiLA K E sr Kort overzicht oazer Prljsoourant SHERRIES Pale en öoid Dry van af f 16J50 per 12 fless b ROODE en W fTB PORTWIJNEN 16 12 C 12 flesch S o MADERA S droog en zoet t 9 V U O O s VERMOUTH la Turin 5 2 25 BODEGA CHAMPAGNE COGNAC il f 7j f 2 25 f S TSr 13 25 f 3 75 enSCOTCH WHISKl fi Per Fl Per Ank 46 Fl f 27 76 31 36 42 53 34 42 37 60 47 4 LISTF AC f p 65 Nto 3 CHATEAU VALEOSE 0 76 5 St ESTEPHE 0 86 St EMILION 1894 1 g PADILLAC 1893 1 25 § g GRAVES Witte Bordeaux 0 80 g SAUTEBNE 1 O ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per strik teruggenomen g BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar bij 1 KUo Vropon heeft renveol vóedlwawaarde als 5 Kilo best nmdTlMa T 180 800 oieren Tropen wordt ia bet lloliaam onniiddelyk tot spierweeftel ea fa lo i ongMOt condur vet te vormen Tropen heeft by iferegpld gebruik eene bednldflad tMuae v n krachten ten eevolee eoowel liy unzondcn ala by Eieken en kan aaa die Vtmb toeesTOead worden zouder daarvan den amii tk te bederven Door dea irilent ligeii prya van Tropon kan Iedereen het zich versohaffeB ▼ a li k tkakara l ad ta 11 lU i toMOt Oeneraal Agenten voor Nederland en Kolonlaa j Boest Oips van der ïieyé Botterdani DrMs§eii lie TROPOt €i €AO A Ie TROrOlCHOCOLAAI A zijn zeer aanbevelenswaardig voor kinderen twakken en llefhebbfra van sport die in compacten vorm een aangenaam Uries§eii herJfellenden ook voor en krachtig voedsel wenschen AJ ox vexlcriSgr baè r De Onna T CIIEBAlS Gouda i ieuw I ieiiw Ondergeteekende bericht biJ deze dat hü in de gelegenheid is TARWEBROOD te leveren van Kehte UeMericke UiêtTartce Aanbevelend A SLKGT FEANSCHE STOOMVEEYERIJ m chemische Wasscherij TA II iP E IIEIMER 18 Kruiskade Rotterdam Gebrevetecrd door Z M den Eoning der Belgen Boofddepflt voor GOD DA de Heet VAN 08 Z g0cialiteit voor het stoomen en veHen vao alle HMreo en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchemantels veeren bont enz Qord nen tatelkleeden enz worden naar de Qieawate en laatste methode geverfd Alle goederen betzy gestoomd of ffeverfd worden onschadelijk voor de gezondceid Totgena staal bewerkt PU 1KB OODK GENEVEE Merk NIGHTOAF m SCHIEDAMMER Verkrijabaar bij P E ETERS Jz A 1b bewiJB vAQ echtheid tt oachet en kurk iteeda vooN tien van den naam der Firms P HOPPE E CASSl ÏO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig ÈimórWm Hen wordt verzocht op t HGRK te letten ÜIT HET MaOVZUN TAK M UAVKNSWAAYZÜNRX GORINCHËH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ry Iw en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en iPr s voorzien van nevenstaand JMerk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van ga ierde orders aanbevelende 1 BREICBAART LE l u ware Schat voor de ongelukkige slncbtofifers der Zelthevlekktiia lOnanie en gebe jne aitapattingen i et htiroömde werk Z r Rptau s i LFItE V RI G Bollandsche uitgave met 27 afb Prgg 2 gulden leder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het ifeeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bö hebVerlags Magar in te Leipzig Nenmarkt 3i franco tegen inzending van het bedrag ook in postzeg lU en in eiken boekhandel in Holland üokroood TflUtoun BtBlUDgSohooitmakery B Ha e Aug 1896 Wereliibero inde Sohoeit Appre tuur Lipario 8aün ena ayn d b tB middelJb voor het onder moaiW keurig poetr n alle tt rt en ly winkehori i ohoenwerk ffalanmen Drogeryen ena Men lette Ij roed óp naam en febriekmwk ïe dêMÏM Arnhem Slwi gant ö ffi r liulieulandscli Ovurzicht Lord Roberts seint uit Bloemfontein van 2 April des avonds Hoewel sinds mijn vorig telegram geen gevecht heeft plaats gehad hebben mijn troepen voortdurend voeling met den vijand De Engelsche bladen zijn zeer gevoelig voor de nederlaag die de colonne van kolonel Broadwood op haar terugtocht beeft geleden Wel pogen zij het gewicht er van weg te redeneeren en hopen zij dat generaal Colville in staat zal ziJn do genomen kanonnen terug te krijgen Maar de aanwezigheid van de Boerea in de onmiddellijke nabijheid van Bloemfontein en in zoo groeten getale dat zij een Engelsche colonne tot den aftocht kunnen noodzaken verwondert en verbaast de Engelschen Bovendien spreken de militaire medewerkers hun verbazing uit over de zorgeloosheid der Engelsche bevelhebbers reeds is herhaaldelijk in dezen oorlog gebleken dat ten gevolge van het verzuim om veiligheidsmaatregelen te nemen de Engelsche troepen in hinderlaag vielen Dit had de officieren moeten doen inzien dat zij niet voorzichtig genoeg konden zp Wat er gebeurde met de vier officieren bü Glen en nu weder met de colonne ba Mealiesprnit toont dat er nog steeds een neiging tot zorgeloosheid bestaat een onderschatten van de Boeren en een verzuimen van de eenvoudigste veiligheidsmaatregelen die kunnen leiden tot ernstige gevolgen Bovendien is het duidelijk uit de berichten dat Lord Roberts zoo hg zijn tocht noordwaarts aanvaardt een groote hoeveelheid van zijn troepen zal moeten achterlaten tot dokking van zijn flanken en zijn verbindingslijnen De strp die nu gevoerd moet worden in den Vrijstaat zal steeds meer offers eischen van Engeland en den opmarsch der Engelsche troepen voortdurend bemoeileken Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de omgeving van Bloemfontein zegt de Temps dat in Engelsche militaire kringen waar men de zaken niet door den bril van het jing isme maar met den blik van het koele verstand beschouwt de toestand van Lord Roberts niet zoo heel schitterend wordt beoordeeld Hij heeft een ontzettende legermacht maar naast het kIMne voordeel dat hij daarvan tot nog toe heeft gehad staan groote nadeelen Zijn troepen hebben dagelijks duizend ton levensmiddelen en lourages noo FEVILLEIOX HARTSTOCHT Naar het Fransch 26 Mijn dochter mejuffrouw Moulinet heeft hare opleiding ontvangen met de jonkvrouw de Beaulieu uwe nicht Ja mijnheer op de beste inrichting van dien aard te Parijs de school van het Heilige Hart Voor mijn Athénais heb ik geen kosten ontzien Dus gij begrijpt mijnheer de hertog dat ik levendig belang stel in uwe familie en daarom heb ik met leedwezen gehoord van het noodlottige bericht Hier viel de hertog zelf hem in de ede met de vraag Neem mij niet kwalijk mijnheer maar ik begrijp niet waarover gij spreekt Er schijnt iets bekend te zijn van een ramp die mijn familie en wel bepaaldelijk mijn nicht De Üeaulieu getroffen heeft Wees zoo goed mij alles even op te helderen De jonge notaris Escande zat bbjkbaar in groote verlegenheid nudeze vraag tot den ouden Moulinet gericht werd Gelukkig zat deze een weinig met zijn antwoord verlegen en de ander maakte daarvan gebruik door te zeggen Waarde vriend het spijt mij inderdaad dat gij juist hier het eerste bericht moet hooren van het treurige feit waarop de heer Moulinet meende te mogen zinspelen Doch om u niet langer in onzekerheid te laten dig De spoorwegen zgn niet in staat hem die voorraden geregeld aan te voeren en zj worden zoo overladen dat thans nog te Kimberley gebrek heerscht Men acht het noodig dat Roberts thans een snellen en beslissenden slag slaat is hiJ daartoe niet in staat dan kan zijn toestand vrel eens zeer ernstig worden De Westm Gazette wijst er nog eens op dat het noodzakelijk is voor voldoende remontes te zorgen Indien de Engelsche troepen zooals hot blad vreest gebrek aan paarden beginnen te krijgen en dientengevolge hunne beweeglijkheid verliezen dan gaat al het voordeel dat Lord Roberts door z jn stouton tocht behaalde verloren Voor ieder bereden man die in Zuid Afrika onder de wapens is zou de Westm Gazette minstens drie paarden willen aangevoerd zion Tot nog toe is er nog niot veel ziekte geweest onder do paarden maar als die straks ook nog uitbreekt dan zou de Westm Gazette een zwaar hoofd hebhen in het beëindigen van den oorlog in Mei of Juni Nu het is te veronderstellen dat ook zonder ziekte onder de paarden de Boerenbevclhebbers de Engelschen nog wel wat langer zhllen bezighouden bezuiden de Vaal En dan begint het lieve leven pas goodi Dr Senz vroeger arts aan het Rudolfsspital te Wieenen thans werkzaam by een ambnianco in Pretoria schrijft einde Februari vandaar dat de menschen zich vergissen als ze denken dat de Engelschen gemakkelijk naar Pretoria zullen komen En zelfs als zij eenmaal voor die stad staan hebben zij daarmee nog niet veel gewonnen want zij is goed versterkt heeft voor oen jaar levensmiddelen en vestinggeschut van de nieuwste constructie waartegen de stukken der Engelschen niet zijn opgewassen Maar dit alles is nog niot van zoo groot gewicht als het vervoer van levensmiddelen en oorlogsbehoeften van de kust naar Pretoria Dat is zeer moeielijk want het veilig houden van zulk een lijn behoort tot de bijkans onmogelijke dingen omdat de Boeronommando s zich nimmer in versterkte plaatsen znllen laten opsluiten maar in sterke afdeelingen hier en daar zullen verschijnen om dan weer spoedig te verdwijnen De Boeren kunnen zoo n oorlog lang uithouden de Engelscliien daarentegen niet De veldtocht van 1880 81 heeft het bewezen Bijzonder goed bij hen is de verkenningsdienst In elk district van Transvaal en den Oranje Vrijstaat is een aantal mot do streek goed bekende Boeren van den krijgsdienst bevrp om als de oorlog wil ik het u wel aanstonds zeggen De zaak is de Juist toen gij binuenkwaamt was ik bezig te vertellen wat ik gehoord had tijdens mijn ver blijf in Engeland vanwaar ik eerst gisteren ben teruggekeerd Het proces dat de oude markies de Beaulieu daar had begonnen is nu beslist Uwe familie heelt de zaak verloren zonder mogelijkheid op hooger beroep Gaston werd doodsbleek bij het hooren van deze Jobstijding Hij wist dat deze belisamg het geheele fortum van Clara de Beaulieu moest te niet doen Hij trachtte echter zijne aandoeningen te bedwingen en antwoordde met onnatuurlijke kalmte en uit de hoogte Ik moet mij verbazen over de gemakkelijkheid waarmede gij dergelijke mededeelingon die zoo belangrijk zijn voor de familie de Beaulieu openlijk aan al deze heeren r t vertellen Bij vol jende gelegenheden hoopheusch dat gij een weinig voorzichtiger enkiescher De jonge notaris was overbluft door de wijze waarop de Bligny zijne mededeelingen opnam Hij kreeg een kleur en stotterde Maar mijn waarde ik kan u verzekeren dftt gij niet moet denken Ik zal denken wat ik wil antwoordd deBligny kortaf en draaide aan het clubje de rug toe Moulinet en Escande keken elkander beteuterdaan De fabrikant was de eerste die het stilzwijgen verbrak Met een gemaakten glimlach zeidehij Een flink ras die Bligny s I Hij Meefl u daar leelijk te pakken gehad he i De he er ook mijn naar hun streek komt hunne landslni als gidsen te dienen De Boeren verstaan bijzonder goed de kunst om zich zelfs s nachts te oriënteeren Dank zj deze uitstekende kennis van hot terrein kunnen zjj in den kortst mogeiykeu tijd nu eens hier dan weer elders hnnne strijdkrachten vereenigen en verstrooien zoodat de vijand nooit precies weet waar een aanval te verwachten is Bij de beraadslaging over de begroeting van buitenlandsche zaken in de Fransche Kamer vergelijkt graaf Aunaye de verzoenende houding van Frankrijk met de weinig tegemoetkomende van de Engelsche regéering bij gelegenheid van de uitbreiding van de sfeer van invloed van Sjanghai waarbij de flinkheid en de gematigheld van do Fransche diplomatie do kwaadwilligheid van de naburen overmochten Delcasse minister van baitonlandsche zaken antwoordt te geloovcn dat Frankrijk en Engeland alle reden hebben omrekening te houden met hun rechten ten aanzien van vraagstukken die nog wachten op een beslissing De minister behoeft niet te spreken over belachelijke bedreigingen De tijd is nog niet gekomen om de volledige waarheid te zeggen over de gebeurtenissen van 1898 De minister zal er zich toe bepalen te verklaren dat de regéering toen het doel dat berüikt moest worden en de noodige middelen om het te bereiken voor oogen hield Hot verdrag van 1899 geeft Franktijk gewichtige voordeelen De incidenten werden geschikt op voor het land bevredigende wijze op d Antillen en in Egypte waar de gemengde rechtbanken werden hernieuwd De verfoeilijke veldtocht tegen de Fransche buitenlandsche politiek is gevoerd onder het mom van vaderlandsliefde maar de natie laat zich in haar werk niet storen Frankrijk oen groote Earopeescbe mogendheid is opnieuw een koloniale mogendheid geworden Men moet strjjd voeren om manhaftige geslachten te vormen Frankrijk moet door geestesarbeid zich handhaven als groote mogendheid De Kamer verwerpt met 367 tegen 68 stemmen het voorstel om het begin van de wereldtentoonstelling uit te stellen Do leider der linkerzijde in de Itéïliaansehe Kamer Zanardelli verklaard dat hiJ de beraadslagingen van eergist6i lti en verleden Donderdag beschouwt al onwettig en van onwaarde Daar de link ijde niet wil tegenwoordig zijn bü de v krachting van het recht van de minderheid zal zij zich deel van gekregen Nu dat is minder Ik eg maar het is een flink ras En dat nog al iemand die zelf totaal geruineenö is Tot op den laateen franc antwoordde Escande met een minachtend schouderophalen En zóo iemand wil t enover ons nog poseeren als een man van gewicht dat geeft nog les jea op den koop to én ïjuist zoo ja ziet ge waarde vriend wij moeten het toch maar erkennen al onze revolution zullen toci nooit die zoogenaamde gelijkheid in de practjfk doen doordringen Wij zullen nooit de gelijken kunnen worden van een man als de hertog de Bligny Het is voor hem maar te hopen fat hij nog eens rijk trouwt want zulke men scbeh behooren rijk te zijn lïij werd in zijne sociale beschouwingen geslDord door de drie traditioneele slagen achter het éooneelgordijn waarmede de aanvang van het stuk wordt aangeki ndigd De hertog nam den schijn aan van aandachtig te luisteren toch was hij met andere gedachten vervuld Het bericht dat Clara de Beaulieu haar geheele fortuin had verloren was voor hem een bliksemstraal bij helderen hemel Hij gevoelde onmiddellijk dat zijn eigen toekomst als Clara s verloofde daarmee ten nauwste samenhing Tot zijn eer moet gezegd worden dat hij er geen oogenblik aan dacht ontrouw te worden aan zijn beloften Hij beschouwde zich reeds als voor goed aan Clara verbonden en zijn eens gegeven woord als een plechtige verbintenis Maar toch was het een feit dat hun toekomst in elk geval xeer bekrompen zou zijn Gaston gevoelde innig spijt over zijn voekelooze dwaasheid verder onthouden De afgevaardigde Pantano verklaarde namens de uiterste linkerzijde dat deze nooit do wettigheid der stemming zal erkennen en zich altjjd als één man zal verzetten Do linkerzijde en de uiterste Imkerzijde verlieten daarop de zittingzaal De heer Colombo nam vervolgens op den presidentszetel plaats Do wijzigingen in het reglement van orde werden aangenomen waarna de Kamer tot 15 Mei met vacantia ging Verspreide Berichten Fkakkruk In de zitting van de legercommissie iheeft de minister van oorlog generaal De Qallifot verklaard dat hjj niet is voor devermindering van don militairen diensttijdtot 2 jaar j In den loop van het onderz9ék naar de Dreyfnszaak werd van overheidswege beslag gelegd bij een zaakwajKrnemer op brieven van Esterhazy aan zijv kleermaker Rieux van welke brieven af een geachreven was op het berucht gemorden papier pelure Rieni die den zaakwaarnemer de brieven had toevertronwd ter invordering van de gelden welke Esterhazy hem verschuldigd was meent dat de zaakwaarnemer buiten ziJn boekje is gegaan door hot bestaan der brieven aan derden mode te deolen en eischt langs gerechteljjken weg 10 000 frs schadeloosstelling van hem In een drukkerij te Parijs zijn door de politie een groot aantal gegomde biljetten in beslag genomen die anarchistische opschriften dragen welke beleedigend z jn voor het leger DUITSOHLAND In de bureaux van de Vorwitrts te Berlin is huiszoeking gedaan ten einde het manuscript van een artikel machtig te worden dat beleedigend is voor de overheid In den Harz vriest het 8 graden het sneeuwt onophoudelijk Enueland Gisteravond werd koningin Victoria te Dublin verwacht De stad is overvloedig bevlagd doch slechts door d officieele elementen der bevolking Men vreest dat de nationaliste i tegenbetoogingen zullen uitlokken tegen de offlcieele manifestaties ter eere van de Koningin Het heet dat de khcdive van Egypte in die hem te St Petersburg zooveel geld had doen verkwisten dat nu onherroepelijk verloren was Geld dat door hazardspel gewonnen was mocht wellicht niet de eervolste wijze zijn om njk te worden doch het was in elk geval nog beter dan in het geheel geen Ook dacht hij met innig medelijden aan den verplrtterenden indruk dien deie noodk ttige tijding zou maken op de markiezin en Clarfc zelve Natuurlijk wisten zij op dit oogenblik no niets want die on ver dragelijke Escande was immers rechtstreeks uit Engeland gekomen iaaton zou gaarne zijn tocht naar Beaulieu een paar dagen willen vervroegen om des te eerder bij de zwaar beproefde vrouwen te kunnen zijn en baar zoo vee mogelijk te vertroosten Moulinet zat alras rustig in zijn fauteuil te soezen Hij knikte welbehagelijk met het hoofd op de maat der muziek ongeveer als een beer die op de Öuit hoort spelen Doch met zijn gedachten was hij ver van de lotgevallen der Prinses Hortensia verwijderd Hij dacht aan een andere Prinses tijn eigen dochter de fiere Athènais Hij herinnerde zich den tijd toen zij nog op de kloosterschool was Zij was toen verre van mooi haar veel te korte japon haar groote voeten en roode handen wekten gewoonlijk den tpotlust op van de andere meisjes die haar gewoonlijk uit de hoogte behandelden en op een afstand hielden fVrrf tvrpelg ij