Goudsche Courant, donderdag 5 april 1900

in comité generaal in te lichten omtrent de besprekingen mot de mogendheden voor de uitzending dor uitnoodigingon tot dovredesconferentie Van dat antwoord zal al of niet handhaving der motie afhangen De Minister van Buitenl Zaken betuigt zijn leedwezen over de rede van den heer Fyttersen en andere afgevaardigden zooveel verschillende van Mr Veegens correcte rede HiJ zegt alleen dat door dergelijke redevoeringen in de Kamer Eegeering en Land worden blootgesteld aau moeilijkheden Verder constateert hij dat geen enkele van de jJ 5 toegetreden mogendheden ook niet Engeland de meening van don heer d Estournelles hebben verdedigd dat ter Conferentie de suzereiniteit van Engeland over Transvaal is erkend Op Mr Veegen s vraag antwoordt de Minister dat thans de tijd nog niet gekomen is omtrent de onderhandelingon mot de mogendheden voor de Vredos conferentie mededoelingen te doen hetzij in het openbaar of in comitégonoraal omdat redenen ïn staat zich daartegen verzetten Na dit antwoord hanjiHfaaft do heer Veegens zijn zienswijze dat de Kamer bij beBtaanden twijfel niet genoegzaam is ingelicht maar na de discussie trekt bjj de motie in waardoor hiJ echter verplicht is tegen het tractaat tB stemmen Het wetsontwerp word ton slotte aangenomen met 65 tegen 20 stemmen het laatst van Mei een bezoek zal brengen aan Kngeland Italië In verschillende steden hebben manifestaties plaats gehad ten gnnste van het bijeenroepen ecner constituante Enkele malen moesten de troepen de betoogers met geweld uitcenjagon OOSTEKKUK HONOARIJE Do doctoren Heim en Melzer directenren van bet kinderziekenhuis te Weenen die een vervolging wegens laster haddon ingesteld tegen een blad dat hen had beschuldigd verscheidene kinderen te hebben gedood door hen b j wyze van proef met ziektestof in te enten zijn veroordeeld in de kosten van het geding met ontzegging van den eisch Wat beteekent dat de rechtbank de beschuldiging van het blad gegrond heeft bevonden Een vervolging zal tegen de doctoren worden ingesteld Zondag is te Weenen de Duitscho volksdag gebonden Br werd gemanifesteerd ter eere van Bismarck ten gunste van de Boeren voor de tos van Rcme beweging en tegen burgemeester Lueger Men verklaarde zich voor een kiescompromis met de liberalen tegen de Christ socialen 8T ATEN G ENER AAL Tir B K U B U M lU B a Zitting van Dinsdag 3 April De behandeling van het arbitrage verdrag werd voortgezet der motie Veegens en 7 andere leden om met het oog op den ZuidAfrikaanscben oorlog de behandeling van het internationale Arbitrageverdrag uit te stellen Voor de hervatting der beraadslaging verzocht de voorzitter den leden het decorum aan vreemde mogendheden verschuldigd niet uit het oog te verliezen Daarop wees de heer Mees op de nog ernstiger gevolgen van uitstel dan van verwerping van het tractaat ofschoon de bevoegdheid tot verwerping onbetwistbaar is maar de hoffelijkheid eiscbt met de beslissing niet te dralen omdat van de afkeuring afhangt of Hol van Arbitrage zal werken De 22 mogendheden zullen niet berusten in een verdnging maar desnoods Nederland dwingen tot aanneming of dadelijke verwerping Het motief ontleend aan de ZuidafrikaanBohen oorlog is voor do Mogendheden onaan nemelp en spr betoogt dat de quaestie der al of niet suzereinlteitserkenning met de zaak niets te maken lieeft De Mogendheden hielden dit punt buiten do conferentie en uit de niet toelating van Transvaal ter Conferentie ziJn geen conolusiën te trekken evenmin als men uit da niet toelating van den paus kan opmaken dat beslist is over do internationale positie van den pans of liever diens toelating tot verdere conferentiön Spr begrijpt zich best dat de Minister van Buitenl Zaken voor de verwerping geen verantwoordelijkheid aanvaardt maar verwacht ook dat geen opvolgend Ministerie afgewezen verantwoordelijkheid zal op zich nemen f Volgens de Engelsche berichten ziJn bü do gevechten der laatste week twee Nodorlandsche militaire attache s in handen van do Engelschen geraakt van wien een zwaar gewond Men schrijft thans uit Haarlem aan de N B O Met schrik is hier gister het bericht ontvangen dat do heer M J Nix Ie luitenant dor infanterie bö hot Oost Indische leger als militair attaché toegevoegd aan het leger der Boeren by de Mieliesspruit ernstig gewond in handen der Engelschen is achtergelaten Lnit Nix toch is Haarlemmer Zijn ouders wonen nog hier en ieder kent zijn vader den kranigen oud majoor van het Indische leger ridder van de Militaire Willemsorde De nu gewonde luitenant is nog geen 2ii jaar oud Hij ging van de Haarlemscho hoogere burgerschool naar Breda en werd daar 24 Juli 1893 als nummer één zijner promotie tot ofllcier benoemd Spoedig vertrok hy naar Xndië Hg is op Atjoh geweest en heelt ook deelgenomen aan de Lombokexpeditie waarvan het kruis zijn borst siert Toen hij vier jaar officier was deed hij examen voor de hoogere krijgsschool en slaagde met glans De heer Nix is getrouwd en heeft twee kinderen Zjjn familie las het bericht van zijn verwonding gisteren in een oclitendblad Uit den Haag is nog geen bevestiging gekomen Men schrytt aan hetzelfde blad uit Borgenop Zoom De militair attaché in Transvaal door u Sassenberg genoemd is de Ie luitenant Asselbergs van het Indische leger gedetacheerd b j de hoogere krijg school te s Gravenhage Dat hij op bet terrein van het gevecht achterbleef on door de Engelschen werd aange üET j T r 5 89 18 7 14 4 48 4 66 6 08 5 08 6 18 5 0 80 7 S8 da kl rkriigbuc ta iikslia Tniktpnjl S HoUudHki SpMc L Bitn pplunit k wü 10 18 10 80 8 88 t 411 6 86 5 86 4 40 4 681 4 67 6 4 6 10 10 49 4 09 t 84 t Estra lopplemntkaw i u de Confegue der Wegou Lite 10 08 10 40 M ló 10 18 10 97 10 89 10 44 U 07 11 44 48 6 15 7 17 7 59 8 80 8 9 18 8 11 8 88 8 S c 8 41 8 48 8 40 8 15 48 7 45 W f n n JH9e9l8084ES004 004 64 65 80 lS7 487 56 l 66 4S10 1B G o 11 O A M s T D A M H e 6 48 8 08 7 06 7 80 7 46 8 85 8 66 9 08 4H0 1 H H If JJ l 1 4 51 18 L a 8 0 8 1 9 98 10 1010 57 18 08 1 06 8 8 88 VooSarg 48 g 3J JJ il i jo 5 06 80 10 08 5 OS 86 8 18 SS M 0 68 Zoet rm Z g e 08 JJ Jj Z 9 01 5 16 3 lO U J4 t w 8 01 8 5S 09 10 10 10 54 18 68 1J 67 1 88 8 88 16 17 00 1 50 8 10 S S3 9 88 0 8 10 48 4 616 60 6 689 0010 0 0 1010 O 1 45 jAmaLO 8 l V 03 9 98 10 95 11 0 1 08 1 1 8 09 8 41 4 80 i II 6 06 8 18 10 8 10 96 10 8 19 00 10 66 O 8 85 7 l 8 15 6 88 O 18 4S 1 16 11 0 11 1 8 15 8 814 41 6 80 7 6 8 10 8 46 W 5 4S a 60 7 86 8 80 8 60 0 80 10 00 11 80 IVU It OM 8 x 8 80 8 46 6 0 86 7 80 8J6 10 00 L 7 17 7 84 8 18 9 0 84 11 18 10 18 11 51 1 01 H 81 4 17 4 18 6 47 7 61 8 14 0 11 11 10 Inluli De heer De Savomin Lohman is geneigd te stemmen togen het tractaat eene fara dat niemand bindt en waaraan niemand die kracht gevoelt in zijn zelfstandigheid zich behoeft te onderwerpen omdat het tractaat niet is een oprechte handeling althans van die mogendheden die denken alsof de bepalingen niet bestaan Toch stemt spr voor omdat het geen kwaad kan on verwerping bij latere moeielijkheden ons het verwet zou kunnen doen treffen dat wij niet gewild hebben Uitstel beteekent niets maar verwerping ware bedenkelijk voor s Lands toekomst daargelaten dat het buitenland geen aanleiding mag ziJn voor een aanval van politieke tegenstanders in ons land Dr Kuyper gaat met do motie mee ook al hecht lijj geringe beteekenis aan de niet tegengesproken meening van den heer d Estonrnelles omtrent de suzereiniteitspnaestie Maar afgescheiden van de verrassing van het artikel in de Eovne de Paris is spr voor uitstel ook omdat al te groote aandrang tot spoed andere leden tot tegenstetifmen zou bewegen Wellicht ware uitstel met een termijn mogelijk Spr is uit weerzm van do Afrikaansche gebeurtenissen voor uitstel dat zelfs in Engeland zal gebillpt worden BINNENLAND Spr wijst op de hooggeklommen spanning onder ons volk op de heerschende verontwaardiging over de vertreding van het recht een uiting diè ook de regeering moet verbinden met het volk Uit naam van onze nationale waardigheid vraagt hiJ uitstel Ware Engeland geen medeonderteekenaar van het tractaat hij zon geen bezwaar tegen de goedkeuring hebben De heer De Kas ontraadt met het oog op de ernstige omstandigheden alles te vermijden wat onze stamverwanten in Zuid Afrika kan schaden te meer daar onze Eegeering ook sympathie heeft voor de dappere Boeren Trouwens verworping van het tractaat zon Transvaal weinig baten De heeren Verhey en Harte adviseeron tot intrekking der motie na de verklaring van den minister dat de suzeroiniteitsquaestie buiten het tractaat ligt Laatstgonoerado vreest veeleer dat de aanneming Transvaal zal schaden en ook uit rechtvaardigheid tegenover den paus is de motie onbillijk De heer Ketelaar is tegen de motie en tegen het tractaat H j wil niet meewerken tot oen zaak die als een farce wordt beschouwd De heer Van Kol kan hoezeer de goode bedoelingen van het tractaat waardeerende het niet goedkeuren met het oog op zijn twijM aan de eerlgkheid en den goeden wil der mogendheden om het na te komen De motie ia slechts een uitvlucht Mannelper is verwerping van het tractaat De hoer Veegens blijft er bij dat uit het geschrift van den Franschen gedelegeerde d Estournelles blijkt dat men de suzereiniteitsvraag niet buiten de conferentie hield ZiJn motie wil de hiogelpheid openen tot goedkeuring van het tractaat ook door hen die zich niet voldoende ingelicht achten en zich willen onthouden zoolang de vrede niet gesloten is Wil de Minister wegens zijn toezegging aan Rusland de behandeling doorzetten dan vraagt hij of de Minister bereid is de Kamer eoUBA R TTÏIlDAMti Teru w 8 85 7 80 7 88 8 1 door 7 97 7 84 7 41 8 80 7 50 8 88 8 08 45 8 58 8 58 8 88 8 89 9 88 8 54 10 4 U 18 lUl 18 18 19 58 1 85 8 11 8 85 8 18 8 67 4 88 Oond M ordreohl KieumrVark Oipalle tsttaidui H aotterdimD P Eotterd m B AllMI dn Dliudmi U 81 1 4 08 4 16 11 88 1 07 11 48 1 14 8 8S 9 46 P 18 18 4 87 4 58 5 18 U 80 11 61 18 88 1 98 8 80 1 64 4 041 09 411 8 48 8 18 9 08 11 18 11 98 J AU 1 en 8 Wvm 8 tr bubtttlin Op dg toiiw Zoaiig Mandin tn Di d i lapch trtoarbilicitU EOTTERDAM 90DBA Ti TM 1 56 8 03 89 69 4 1 9 08 8 09 8 8 11 11 80 11 S7 9 88 40 7 89 Rotterdam Beun Rottordun D F Bottsrdun M Otpalle Hienwerkerk Iloordmoht Soiida 18 88 ll S 18 18 7 15 68 10 1 10 88 I0 8 10 48 0 17 l 4 8 10 4 i8 4 66 6 04 5 11 6 17 t 4 6 6 08 14 80 7 l 6 6 40 U IS 18 84 1 5 11 64 1J 0 Hdll 7 44 s o 8 14 700 8 88 11 09 1 lee tem 4 55 5 85 6 07 6 18 5 88 6 87 5 66 EN H A 0 8 46 1 18 I O i u i 1 1 08 1 01 8 14 1 18 I 1 8 l S 1 80 1 48 AUtn 1 8 UUH utr h U lm FlalUtLf i d l op ba Irt tmk d wndm 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 68 10 46 11 46 11 9 88 8 67 8 0 8 41 t U 8 68 I7 48 t 8 09 U 8 U7 8 85 V l 9 89 Good 9 48 4 16 4 45 ïeianlimMii MoetVipelle Boetemeer ïagirtt d Voorburg Hiw 18 46 V 8 68 10 81 10 17 10 8 10 48 n P 88 88 10 18 Z tonh Mo Jnadf Huaioailulnil ellem Ie en Se Ueiee eita Mdo Uouda Oadew Wowd Utreehl 10 S4 11 67 19 08 18 87 9 18 8 14 8 87 4 17 5 08 87 0 7 Keiii t Toor de l ii Bnikeleti AmitBdaB Bopi Tie TIIree t uii A iRat n 10 67 18 00 I8 t0 8 16 ll U 11 89 40 11 48 19 8 1 1 10 88 10 48 10 8 1 18 8 55 7 10 7 18 7 S9 6 47 06 Tlee Teree 8 17 4 81 10 1 9 07 8 80 iM 7 80 8 18 6 86 6 48 6 08 7 l 4 T MO 6 18 40 69 S S4 8 60 6 04 8 88 8 66 T 8 98 r r TT S 10 14 10 61 68 9 1 10 00 10 84 l 10 64 9 4 8 87 66 7 58 8 81 8 40 9 10 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 80 8 69 4 48 6 88 8 11 SI irtreolit Waerilen Uudav Ooiida 6 16 6 68 8 14 10 88 11 66 18 87 4 88 7 9 6 40 7 08 8 89 10 48 1 6 l Sn 7 8 i t0 t ll 7 87 M 0l ll Il 10 60 11 10 11 11 11 61 1 09 8 40 8 58 4 48 6 80 6 10 7 11 7 61 8 18 10 01 10 16 11 10 roffen komt zeker doordat bij zijn zwaargewonden vriend en kameraad Nix niet in don steek wilde laten Luit Asselbergs heeft meer ernstige dingen bygewoond Hij was indertyd adjudant van generaal Vetter en majoor Breyer bg het optreden togen Toekoe Oomar en maakte later als adjudant van generaal Du Moulin den ongelnkkigeu tocht door de Sawahs modo waarbij deze het leven liet Gemengde Bei ichten Men meldt uit Amsterdam De staking van de boot on scheopwerkers is geëindigd behalve by de HoUandsche Stoomboot Maatschappy Men schrgft aan de N E Ct Tegen de pogingen om Nederlandsche werklieden naar Daitscbland te lokken kan niet genoeg gewaarschuwd Er zgn biykbaar in verschillende steden agenten dio de werklieden misleiden door hun het verbiyi over de grenzen mooi voor te spiegelen Zoo togen de vorige week 41 personen uit Amsterdam naar het beloofde land Ta Keulen of in do omgeving van die stad zonden zy geplaatst kunnen worden Zg slaagden echter niet want men kan daar alleen boerenarbeiders gobïuikon Naar werklieden uit de steden was geen vraag Van dit gezelschap is reeds een groot aantal teruggekeerd waaronder elf minderjarigen jongens van 18 19 jaar die te Venlo aangekomen Vrgdag on Zaterdag onder politiegeloido via Ngmogon en Arnhem naar Amsterdam zgn doorgereisd Als oen staaltje hoe onnoozel de groote fabrikanten soms kunnen handelen schrgft Unitas het volgende Met de l ningsfeesten ontvingen wy van oen fabrikant uit Amerika een telegram inhoudende verzoek te melden of de firma Mouthaan Co de nu terechtstaande Julius Bichhorn solide was zgnde niet minder dan honderdduizend HoUandsche vlaggen aan die firma afgezonden Op ons bericht dat afiovering aan die firma alleen kon plaats hebben als vóóraf zou zgn betaald doch dat daarvoor geen de minste kans bestond werd door den fabrikant gevraagd de honderdduizend vlaggen by aankomst te doen opslaan en te trachten do voor hem vrgwel waardelooze goederenzoo goed mogelgk van de hand te doen Enkele grossiers werden in kennis gestold met het aanwezig zgn der goederen en hun gevraagd deze te koopen én de factuur niet vertoond gndo word nog een hoogere prg B gemaakt dan hot factuursbedrag En toen nu deze gunstige uitslag den fabrikant was bekend gemaakt schreef hg vrg leuk Kan ik nog eene zelfde zending in gereedheid doen brengen P Hot Amsterdamscho politierapport vermeldt de volgende gevallen van belemmering van den arbeid door stakers te Amsterdam gepleegd W 7 5 8J7 S8 8 08 idli 6 10 T p 8 17 8 98 8 60 10 10 10 87 10 17 t 10 84 lO Sl 10 40 10 65 11 45 11 64 L 8 c8 Sr 9 58 10 08 10 16 18 88 0 8 i 10 88 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 6 46 5 66 E 10 00 10 Naar het bureau gymnasium is gebracht een stakende schilder ter zake van bedreiging met geweld Zaterdag begeleidden twee agenten van het Rembrandtplein naar zgne woning inde Westerstraat oen schildersbaas on diens knecht dio door omstreeks tien stakende schilders werden achtervolgd en voor loondiovon uitgemaakt Onderweg groeide dit tiental aanmerkelijk aan waardoor de agenten zich van tgd tot tgd genoodzaakt zagen de achtervolgers terug te drgven Een aantal schildersbazen die in het Amstel Hotel gewerkt hadden word eveneens achtervolgd door een menigte stakers die evenwel door een brigadier met eenige agenten voor de Eeguliersbreestraat en Eeguliersdwarsstraat werden tegengehouden zoodat de bazen ongehinderd hun weg konden vervolgen Door twee agenten zyn van deo Oosterdoksdgk naar het posthnis op do Handelskade gebracht twee werklieden die een werkman die zonder politio geleide het werk aan do Holl Stoomboot Maatscbappg had verlaten hadden mishandeld Aan het posthnis Heerenmarkt vervoegden ach twee werklieden dep Westersnikerraffinadery die mededeelden door stakende veemwerkers lastig te zgn gevallen en assistentie verzochten waaraan werd voldaan Van de Wagenaarstraat is naar het bureau Muidorpoort gebracht een persoon die een niet stakenden bootwerker had lastig gevallen en voor dief uitgescholden STADSNIEUWS GOUDA 4 April 1900 Heden morgen werd hot stoffeiyk overschot van den heer A C C Verzgl op de fi K Begraafplaats ter aarde besteld Een achttal rytuigen volgden de Igkwagen die met een 15tal bloemstukken of kransen was versierd Onder deze was er een van het mannelijk en vrouwoiyk personeel der Kaarsenfabriek van het kantoorpersoneel van hh aandeelhonders en van de expediteurs en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarvan de overledene lid was Achter de Igkwagen stelde zich op do mede directeur der fabriek dr H IJssel de Schepper met zgne beide zonen beiden in de fabriek werkzaam dr A C Geitel en de hoofdmannen der vorschillende afdeelingon en het kantoor personeel Op de begraafplaats aangekomen en nadat do kerkelgke plechtigheden waren afgeloopen nam dr H IJssel de Schepper het woord die in gevoelvolle bewoordingen herdacht wat de heer Verzgl was geweest niet alleen voor de fabriek maar voor allen die zyne hulp noodig hadden De hoer B A Verzgl dankte namens de weduwe en kinderen voor de laatste oer aan zgn broeder bewezen HH aandeelhonders der fabriek deleden der Kamer van Koophandel en Fabrieken en het bestuur van het E C Weeshuis waren of in den stoet of op de begraafplaats aanwezig Een groote massa belangstellenden woonden deze plechtigheid by en allen waren overtuigd dat zg een braaf man bgna nog in de kracht van zijn leven de laatste eer hadden bewezen en mot diepen weemoed verliet men do bograafplaats De Staatsct bevat de wgzigingen in do statuten der Veroeniging van directeuren bg dOn posten telegraafdienst alhier Mej C C Vf van Amerora herdacht heden onder tairgke bewyzen van deelnemmg haar 2öjarigo werkzaamheid als onderwyzeres aan de 2e burgerschool voor meisjes alhier J Op de Tentoonstelling van de HoUandsche Maatschappg van Landbouw gister te Rotterdam werden 0 a bekroond Voor hot fgnste en zwaarste varkon onverBchillig van welk ras Ie prijs A de Boom te Krimpen a d Usel 2de pr M Dogterom te Bleiswgk voor do vier ty bte varkens Ie pr A de Boom te Krimpen ai d Usel voor de beste melkkoe gekalfd hebbendetn 1900 1ste pr E van dor Vring te Oudshoorn voor de beite melkschot gekalfd hebbendein 1900 2de pr A Q v d Akker te Halerswoude t voor de Doste kalfdragende koe 3de pr J W Klant te Allen a d Rgn voor de beste kalfdragende vaars 3de pr J W Klant te AUen a d Rgn voor den besten rgstier Isto pr Joh Schouten te AUon t d Rgn 2do pr A G v d Akker te Hazerswoude 3de pr M Dogterom te Bleiswyk voor de zes fyuBte éénjarige weideichapen Sde pr A C v d Akker te Hazerswoude voor de beste zeng Zis pr A C Koolmees te Nionwerkerk a d Üsel m Merriepaarden geboren in 1898 4do prg Ph V d Breggon te Waddingiveen Merriepaarden geboren in 1894 of 1896 2de en 4de prUa Ph v d Breggen te Wadlinxreen v Alphek a d Rijii 8 April Hedenavond werd alhier in do groote zaal van het Hotel de Vergulde Wagen een Transvaalmeeting met Lichtbeelden gehouden door den heer W van de Putte te Gouda In een fraaie inleiding welke met luid applaus begroot werd besprak genoemde heer het doei van den rooftocht der Britten almede de hardnekkigheid waarmee de Boeren hnn grond verdedigen Ook spreker was vanmeeniog dat men bg de aanvankelgk gunstige berichten die wg uit Zuid Afrika ontvingen hier te lande tè optimistisch was té vroeg gejubeld had Met het Liever met Paul Kruger gebannen op Sint Helena dan met Chamberlain on Ehodes in het paleis van Sint James eindigde spreker zgne keurige rede Tal van beelden werden daarna levensgroot vertoond als de portretten der holden borgen kloven ragnen kampen enz waardoor men de Boeren en hun leven beter leerden begrgpen Het pianospel van don heer van Lunenburg van Gouda verhoogde niet weinig het genoeglgk en leerzaam samenzgn Na het zin on van eenige Vaderlandsche liederen sloot spreker met een woord van dank deze druk bezochte meeting OuDEWATBR In dc concertzaal van t hotel Doelen gaven jl Maandag avond eenige kinderen onder leiding van den heer J A Verhoef eene uitvoering van de Woudkoningin operette in 2 bedrgven van den boor Mastschuil Een groot publiek woonde deze uitvoering bj en geen wonder want de operetton al eenige jaren achtereen door den beer Verhoef met kinderen gegeven trokken telkens veel belangstellenden niet zoo zeer juist om de kunst als wel om het eigenaardige dat kinderen bg leiding en oefening kunnen weergeven Men weet waarlyk niet wat meer Ie bewonderen het geduld de moeite den tact van den hoer Verhoef om het zoover met kleinen to brengen of het overwinnen door die kleinen van do vele inoeilgkheden vooral aan de opvoering van deze operette verbonden Do heer Verhoef heelt eer van zgn werk gehad zgne èlèves hebben de operette zeer netjes afgespeeld en voor de spelers zelven en voor de groote en kleine opgekomenen een avond versohaft dio lang m t dankbaar geheugen zal blgvon Dat de kleinen onder dat alles hnn weldoener niet vergeten bleek uit het aanbieden van een prachtige bloemenmand met bloomen uit dankbaarheid door twee der jongste kleinen uit aller naam aan den heer en mevrouw Verhoef geoffreerd Die overhandiging geschiedde onder het zingen van een toepasselgk liedje Zichtbaar aangedaan voor zooveel toegenegenheid van de zyde der kleinen aanvaardden do echtgenooten dat geschenk Wg willen hopen dat de heer Verhoef nog menig jaar denzelfden lust en toewgding mogegevoelen om met de kleinen aan velen zoo n avond van genot te verschaffen Hel geheelwerd opgeluisterd door muziek van de dilettantenclub 363ste Staats ioterij la KkaM Trekking laa Woonadag April No 4 S 80 000 No 17608 1000 No 18658 ƒ 200 No 98S1 6636 10089 13438 16854 m 18383 iodar 100 Prijnn Tan 80 7 9S57 5488 7568 10811 12811 16383 I7t 5 88 971 6601 98 19 74 87 1800 8 49 18 7693 10916 13087 16181 18176 44 89 41 7738 64 60 58 1S180 43 2861 46 7826 U 80 15618 18 70 5 1988 75 81 11010 18111 87 18427 108 1056 5650 7900 43 71 156118 18606 343 1 6 11 66 74 77 H 78 8 91 71 74 13810 Vi 17 88 3 59 67111 8044 11101 11 15703 78 441 8126 43 69 69 14 46 18784 698 86 81 8180 11207 38 61 78 847 3844 89 37 16 13314 63 18907 700 6 3 f86 67 £ 9 43 71 1 086 68 71 68 99 43 84 15848 1911 4 474 76 8183 45 13438 88 11 810 S604 59 7 5878 68 34 16910 66 13 6 63 80 4 49 7 76 7 10 78 8423 98 66 16059 19 69 88 88 89 18 1 31 13610 8111 88 87 S719 6085 8587 11468 58 79 90 09 28 98 8691 89 13678 16818 91 11 86 6170 8709 11618 13714 17 19306 6 8 6141 4 47 3Ï 1680 UI lO S SS 8 8864 411 44 16 17 1194 3881 71 8841 71 66 18 88 1362 84 316 3 84 13806 76 19411 9 48 1 9004 11 4 0 16449 19616 88 66 40 70 1 76 67 95 88 71 68 1 81 77 98 9616 1861 76 94 9108 11744 97 185 0 61 7 8111 486 69 1 941 61 84 1408 40 1 38 9890 11886 1 16666 19751 11 86 62 9511 11913 84 98 97 40 4114 7 1 19011 140 8 16703 19SS7 8 418316511 78 4 14108 16 81 61 16 4 8 64 08 9 1 61 79 1610 66 673 989 18100 80 66 19 98 1 48i 97 9785 1 1 71 80048 90 98 745 9868 48 3 16886 71 it 7 M04 60 81 47 14600 87 80106 l il 4605 66 85 61 84 BT 10S 11 73 87 74 14 38 75 85 44 18 686 9949 11804 SI 81 60 60 46 5 f914 6i 6 88 1 98 478 81 4 i4 14841 98 80813 2106 482 StlO SI 88 53 17081 80317 78 67 81 lOllJ 11315 79 17 08 91 1118 4708 7084 17 18411 U9J 49 1058 41 5008 69 94 14 63 17 81 90 48 40 7181 10221 0 16066 17461 10813 13 19 78 34 10308 11551 3 56 1 0 11 83 1 40 73 88 17101 40 1141 65 51 11680 711 17610 807S3 1476 91 85 76 33 89 17704 108 8 86 6156 725 84 55 91 19 9 96 5334 56 10533 1 715 16149 79 90907 8538 93 67 64 67 80 17831 24 8 64Ü8 7307 106 9 12850 15206 81 85 8S SI 3110728 82 29 17S03 48 1686 35 89 82 96 5 34 81 66 7401 fe Kal a U L Bt No 878 m z 8078 Meuw Ltiiii ngoi d en Dassen Nieiinii llaDdsclioencii en l arapliiies enz voor DAMES en HEBREN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA reli itlioun o 31 iU uva van Ainslerdam ülotkri 1 98 98 4 APRIL Vrkrs I iDlEliND Jen iBii W S i 81 dilo illlo guc S 98 diw ililo hlo J 93 HoNSaa U l Gou 11 1881 98 4 lOOl Itaui Inichr Tini 1869 81 6 88 OoaTlNa Olil in 1 piar 188 6 81 dith in il i r 18F8 5 8S I PoBTUOAL O I met couv I 3 4 i dito til köt H 14 RueLAMD Obl Buinonl 1894 4 65 061 0611 061 101 57 duo Gnoom 1880 4 duo bil Ei llia 1889 t dito by Kop 1689 90 4 dito IQ ffoud leen 18H3 6 dito dito dito 18 1 5 57 SrANJB Paroft erhul I 18S1 4 TuiMU Qe r Cour Icon 1890 t 01 Ga I eninu earl D 88 Gecleemn eraO 2 i ZlilD An Sp Y oblg 189 Ullioo UI 1 Soh 1890 6 100 V N BUBLA OM onl p 1881 841 AwartSDAH Obliiiatian 1896 8 90 EonilbAII ata I leen 1894 9 91 Nbd N Afl H n la e aanil Ari n I b Tab Mij CartiL steil 611 Ooii Meatachaiipij dito 486 Ani Hypoibeekb pnudur 47 Ciilt MiJ dar Vorsten annd 651 Gr Hvpoih ekb pundbr 4 102 Niidarlaiid he baak aand 101 Nad Knoda maatecb dito 1541 N W Pao Hyp h pandbr 3 96 Bolt Hy otl eiikb paa il r 4i Utr Hypotbeo b dito 4 Ü0M B Oi t HünK ban aam 118 i BUBI llyi otlie libaukpandb 6 110 1 AirtElKA Equ bypoth pao Ib 4 90 i Mal L G Pr Li n erl 6 19 Ma Holl IJ Spaur Hu a nd 114 Uij t t Ki T St SpK aand 10 Ned I d 8 uoriregm eand 114 Ned Zuid Afr Spin aand 6 36 dito uito iito 1891 duo 5 100 TAUI 3p oor 1 1887 89 A Eobl 8 66 4 Zaid Il l Sp mij A H nbl 8 56 PoLi M Waraohau Wuijiieo aand 161 Eu Gr Ru i Ballimlie dito aan l Faeloira dito aand 5 loufl nomhr dito anud 6 98 Kank Cb A o r Sp kap opl 4 lOOU dito dito obli 4 100 Amika J nt I ao 8p Mg o d 5 1141 Ckiclk North W pr C ï aan I dit dito Wm 8t I etar obl 7 1 41 DanTKr 11 Bio Gr Spm nart T a 51 74 104 37 861 v 991 48 A Z Tv 0 z 110 108 10 99 100 117V 117 101 4 86 Kond 4 105 bniar kNa beilliCert r aand Mui o N 8p M Ie hjp o 6 Itila Kwrli T 4 pCt pret aand N Tork Outaa o fc Waat aand F Bn dto Ohio oblig 6 Otaipm Calif hyp in KOud Vt 8t Paul Min i k Manitobl Uo Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Li io Col Ie hyp O 5 Oamada Oao South Ohert r aand Tra 0 Ballw k Na lo h d 0 0 Ametard Omiiibua My aand I Uotbjrd Tram e Maaii and Nbd 8t i Ameterdara aand J Wad Bo tor nm aHU I 3 B WIl 8Ud Aiill erpeo 1887 8 8 ad Br iaBel 1888 81 HoHe TheiaaBi iiulIrG ei lioh 4 OuwÈVU Staatalrenig 1860 5 K K Coat B Cr 1880 3 SPAKI Stad Madrid 1 1868 NlD V r B z A po d iv rt Rechtszaken Voor de rechtbank te Botterdam had zich gisteren o a te verantwoorden B M J G 21 jaar zonder berotp te öouda bekende op drie verschillende dagen in de maand Februari van panden in de Lazarussteeg Verloren Kost en Wilonsteeg O Gouda zbiken pgpen afgerukt en ten eigen bate verkocht te hebben Daar beklaagde in de laatste jaren zeer onganstig bekend staat en de rorige maand mede wegens diefstal is veroordeeld is thans 9 maanden gevangenisstraf geëischt ONTVANGEN eene groote keuze ¥ OOK I 4 4ltS€APKS EN COSTUMES TAILLEUR ü SAMSOM epecialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN ADVERTENTIEN GOUDSCHE Algeraeene Vergadering van H H Aandeelhouders op liONOeiUDAO 19 APRIL a n des voormiddags U uur ten kantore dor Directie KORTE TIENDEWEG D 13 Gouda De Directeur D C W VAS DER LAAR Oproepiiig aan allo burgers te Gouda tot bSwoning eener a I OOTB DiininiJ inn UlllllU in de Groote Zaal der Sociëteit de Reunie Oosthaven MAANÜAG O APRIL a s des avonds 8 Va uur Spreker de Heer Ms Rüfor Jr te Amsterdam Onderworp h een Abilloir voor ioiiilii gewenschl VRIJE TOEGANG VRI l DEBAT Belastingbetalendenden Komt allen op 1 het gaat om eene uitgaaf van twee honderd duizend gulden Opening der Zaal 7 uur Avondschool mr AmbachtsIlKdua TENTOONSTELLING VAX TEEKENIN6EN EN fiOETSEERWERK door de leerlingen in don curcus 18991900 vervaardigd f Toegang voor belangstellenden op WOENSDAG 4 en DONDERDAG 5 APRIL des avonds van 7 9 uur GCEK BETCIt adres vooralle soorten SCHOENWERK sla het Ubrakntsch Schoen en Laarzenmaijiuijn Kleiweg E 30 tegenover doJKloiwcgstosg ONTVANGEN aUe soorten HCilitKW irKUH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk GENEVEE Merk NiaHTOAP Verkriiübw b J PEETER8 Jz AU bewijt rw echtheid ie mohet en kurk iteedi toofliea TU dett aum der Finu P HOFPB t SCHIEDAMMER