Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1900

i o 8164 Vrijdag 6 April lOOQ 30s e Jaargang fioiMJEE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Go4ida en Omstteken Telefoon o Ui ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centon Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil Telefmiii A3 pe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VIJF CENTEN OPENBARE VRUWILLIÖE VERKOOPI G bï veiling en verhooging op WOENSDAG 18 APEIL 1900 en b a lslag en in combinatiSn opVEIJDAG 27 APEIL d a V teHt as des morgens ten lOV nnr in het Koffiehuis Haemonie op het dorp te Ouderkerk a d IJgael ten overstaan van den Notaris J van dïe LEEDEN aldaar van BE EDÜWmSWONINa geteekend B No BI met SCHUEISN BOOMGAARD DIJK GROND TUIN en ERF en verschillende perceelen uitmuntend WEI en IIOOIL4ND staande en gelegen onder de gemeente Ouderkerk aan den IJssel aan den Ijsseldijlc in den Polder Kromme ter grootte van 21 Hectaren 77 Aren 37 Centiaren Verhuurd do Gebouwen met Erf tot den Ion Mei 1902 en de Landerüen tot M December 1901 voor I 2000 per jaar Perceelsgewijze beschrijvingen mot do voornaamste veilingsvoorwaarden zjjn verkrijgbaar bij den Notaris ten wiens Kantore de bewijzen van eigendom de Kadastrale kaart en het huurcontract ter inzage liggen i ieiiw I ieiiw Ondergeteekende bericht bjj deze dat hjj in de gelegenheid is TARWEBROOD te leveren van KcKle Uetderêehe Hl Varnee Aanbevelend A SLKGT K CASSl TO TANÜAllTS Turfmarkt Gr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot i uur VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS alwezig JAN ROH Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA IJZKKWAKEK UEREEDSCIUIM ESI IIIJISHOUU iUTIKELEN PORNUIZKN Itreukbandon wm Nieuw onoverirofteii rof Dr Liabari welbekend IBXVW SBACBT BLIZia Ull u Mht met Fabrieksmerk tot vourtdorcude radicale en tekore getiozing van alle aelfs do moest hardnekkige xenwetlelttea vooral ontstaan doot 1 Wwalingeo op jeugdigen leeftiid Totale genezing an elke twakte Blee looht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Matgpijn slechte pjjivert ring Onvermogen Impotent Pollntione eni Uilvoerige prospectcsBen rrijipcr ÏMoh 1 1 fl S i hWflle i h Ontod bepSti M tlh ï d Vecle ZaUbommel pOli M Clébau k Co llutter lam 1 U ppel ü Uriuenhago I II lmiii n 1 i IR J Botterdam Wolff k Co Oouil en bii allo drogisten Telepliooiiiiet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis Het net ia aangesloten aan het Rijks Intercommunualburean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT liuiieii gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DmiYen Borstlioiiig Extract Mei a ibe uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honing bloem van H 1 VAl ISCHAIH Co Den llaagr MevjraDciers VAN 80HAIK Co 8 Melianthe U he be te middel dor wereld VAN SOHAIE Co S Mellantho geuooit Kinkhoest VAN 8CHAIE Co s Mellintbe geneoit zoowi oud aU jong VAN SCHAIK Co S Melianthe mag in geen huisgezin ontbroken VAN SCHAIK Co S Melianthe staat voortdurend onder Schoikundig toezicht VAN SCHAIK Co S Melianthe helpt oubon oepeiijk VAN SCHAIK Co 8 Melianthe i bekroond met Eerodiploma s VAN SCHAIK Co 8 Melianthe u bekroond met Goud VAN SCHAIK Co 8 Melianthe i bekroond met Zdver VAN SOHAIE Co S Melianthe i verkriubaar in flaoon J Th torken Boikoop B V WIJK Oudewai T M KOLKMAN Waddinxveet a ROLLMAN Bodegraven PINK8B Nieuwerkerk a d IJiel W 1 V4N UAM Haaitrecht A N vAwZESdEN Schoonhoven van 0 Ctê to Vtê en f hg Firma WOLFF £ Co A Westhaven 198 Qauda Gouda E H viK MILD Vceratal wim Door OeneMh al emMn aanbcvoteti nnMnV T Mcl Eere Dlploma en Goud Bekroonde T f V PRAEPARATEN VAN B 126 te louda A BUUMAN Moordttcht éS i QllSno I a r h l= ee tkrachtige = t versterkendeKINA WUN tegeniwakle UlUa larWCIIC awel blJ kliederen als volwassenen gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwhoofjfljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en b re t evolBen ÖUINA LAROCHE eRRUOINEIJX m het bijionder tegen Bhjedgebrek Bleakiucht kwalen van Krltlschen leeftijd fn Tivf r Verkrilgbaar m flacons a l QO en 1 tllral r ar ir voedzaam ver8terkend aangenaam van maak voordagelijkschgeb nik U 1 KC ï AK a J vooral voor kinderen zwaltken en klierachtlge gestellen leer aan te bevelen AU lenieskraeUlge drank U stoornissen der spUsverterlngsorganen en lüarrhae ook voor auigelinBen en kleine kinderen l njs fei liui a M Kgr ƒ 1 70 V Kgr ƒ 0 90 i X Kgr 0 60 ChemlBcb MplIcQuikCf ï = voor Kindervoeding ASthmft V lgflrCuCtl j g hevigste aanvallen doosjes a 0 80 en aOO 1 bussen X Kgr ƒ 0 00 zuivere ll v ll OMii N a Kgr O BO i Kgr ƒ 6 25 er halve Cigarette is voldoende ter bestnjAsthma etc In TamarinHca RrtnhnnC I RUIT PUROATIEF teg Verstopping AamI ttUlg rUIUC KJUIIUV IIJ beien JVligrainc Congestleseic vuoralooka slaxan3 voor klnJeren bewlju de Tamarinde Bonbons van KRAl flCl IEN HOI M belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en ile smaak aangenaam is Pnjs per doosje ƒ 0 90 en O BO j Cn1 MSAb Dqc sIIaC aliiemcen erkend als het BESTE huismiddel jai nilaK raalllICa Hoost verkoudheid en Keelpljn het is een alljmoploasend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per flesciije n fan mttl fl AliÉlfcfl fh fraÊparalrn rm KRAEPELIEN HOLM u zel t tt tliqueltm taarop h ttufim en kmirlteeKentm m vtrkrijglutar ay ü Hpoi Mlei t en 3 rOfftilen KRAEPELIEN HOLM Hoüeveranciers ZEIST r KRAEPELIEN fc HOLM te Zeist alhf roorxien i nll§eptl§ebe Taiidpoeder en Aiill§epll§eh Mondtiiieluur vav ¥ E CA88ÜTO Tandarts te Oouda OVERAL VERKRIJGBAAH Agent voor Nederland G I ISSELSTIJN Blanw3traat Gonda Voedings Eiwit 1 Kilo TOpoii heeft evenveel voeiliiiiP wa riie als 5 Kilo bert nmdrlMHb f 18 00 fleren Tropon wordt in het lieliaam onmitldelyk tot Hpierweebel en MOM wy et ponder vet Ie vormen Tropoii beeft hy irereueld gebruilt eene b dala€Dd tonuM v in IcraclitPii ten gevotee ïoowcl by geroudcn als by Bleken en kaa m b jUle jy toegcvoetpl voorden oniiïr daarvan deo smaak te bederren Door 4 i ilMtrt H M pr r aji Tropon kan iedereen bet ïlch veruchaffen V rkr7Bb r b p th k ra r9vl t B tl lU Wlak M t i Oeneraal Agenten voor Nederland en Kolontn ItoeMt CïipH vau der I yé Rotterdwn AAUBESmnsTG Op DINSDAG 17 APEIL zal ondergeteekende namens de Coöperatieve Broods bakkerij en Verbruiksrereeniainfi tOXS rOOHDEEL in bet Koffiehuis van den Heer A DAM dos avonds 8 nnr aanbesteden Het bouwen van een Winkelgebouw met Magazijnen en Bovenwoning aan de Raam te Qonda Bestek en teekening ztjn van al 2 APEIL tegen betaling van i 2 bjj ondergeteekende te verkregen bj wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDKBHORSr Jr Architect Wie zeker zijn wu i Sekte Eikel CftCftO te ODtruigen teaunengestdd en na t 1 prtsfnei gen bi den handel gekomen onder den ntiun des uitvinden Dr Hlohaelis Tamardigd p d0 be t madiines in het wereldberonnde itabbliMemwit van Qebrjt BtoUv rok ts Keulen IicIm Cikel eacao in vierkanten bnsMn Den Skbl Oeeaa i met melk gekookt een aangename geamde drank voor dageJijkaah gabniik een k 2 iheeleyeb v a t ptsder TOOT een kop Ohooolate Ala goneeakracbtige drank by geval raa diarrbee ileeiita met water te gebruiken Terkrijgbav Uj it ToorniMiil B 1 Apothskam eni t Ka K iweftm e t 1M e 0 80 é ft36 Qencraalvertegmvroordiger vMr Nederland lulius MaSenUwlt Amaterdam Ealveistraat 103 Verkrijgbaar bj A BRINKMAN ZOON te GooDA ZAKBOEKJE VOOK Gasfitters Bouwkundigen en iasveibruikers DOOR J J PItlNH VAy nOESBVROH Directeur der Sted Gasfabriek VAN GOUDA Prijs f o ta aRANDS KASJLSIHS DO Priiiteiiips NOU VEAU TÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllus treerd modealbum voor het Zomemelxocn nog niet ontvangeiT hebben dit te Willen aanvragen aan MM MES JALOZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrfl van all kosten aan huis met S verhooging Ueixpeditie kanl oor te Koicnd lal N Il j elrt HM Ixrtt oM0li W tate n maklnlykite pMMiniiMel Hewte en vooral d nMi en Kind ricbo nwtrIC de Appretuur v n C II MUIIer t B Berlin 8eutli Str 14 Men lette goed llüi 0 op naam en fabritkameïk ijetlfjeaeei eer 6wwMl 0 Mtbï 1 É i r waee nia w GoODA Druk van A BEINKMAN 4 Za InriChtikgen welke gbvaar schadb of himdir kunhen veroorzaken BURGEMEËSTEfi en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDKRWET Doen te weten Pat zij vergunning hebben verleend aan A Bruybtens en zijne reehtverkrtjgenden tot het uitbreiden zijner bleekerij door bijpUatsing van een stoomketel ui het perceel aan de Karnemelksloot wijk R No 374 kadastraal bekend sectie A No 1441 Gouda den 4 April 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultciilandscli Overzicht Een bekendmaking van de regeering tePretoria Maandag afgekondigd beveelt alleBritsche onderdanen zich bevindend te Johannesburg Boksburg en Krngersdorp hetland binnen 48 sren te verlaten Alle anderenmet gezinnen moeten voor Donderdag vertrekken Dit bevel is niet van toepassingop Britsche onderdanen werkzaam in de Btaatsmgnen De mededeeling van de Daily Chronicle dat generaal Colville er in geslaagd zou zijn de veroverde kanonnen weer aan de Boeren te ontnemen is door het ministerie van oorlog niet bevestigd En het is ook niet waarBchünlök dat dit zal gebeuren Het is geheel in strijd met do uitnemende tactiek der Boeren om stil te blijven afwachten op de plaats waar zj den vijand een slag toebrachten totdat hij komt om dien slag te herstellen Integendeel zij zullen een deel van hun troep achterlaten om den vijand zoolang op te honden totdat de buitgemaakte wagens en kanonnen in veiligheid zijn gebracht Dat deden zj ook thans Colville s 19e brigade vond da Boeren verscholen bij Mealiespruit en opende het gevecht maar toen de kanonnade een poos geduurd had zag hij de Boeren terugtrekken heel in de verte aan den voet der heuvels tnsschen de Modderrivier en Taba Nchu En men kon dnidelgk zien dat zfl in hnn achterhoede de wagens geplaatst hadden die zij naar hnn kamp in veiligheid brachten Dit staaltje van oorlogvoeren is het begin van de guerilla zegt de militaire medewerker van de Westm Gazette zij zullen zich FEVlLLEiaX HARTSTOCHT Naar het Fransoh MouUnet had destijds nog niet zijn groote cho coladefebriek van Villepinte die met behulp van blufferige prospectussen hem weldra tot meer dan millionnair zou maken en zijn naam tot in den kleinsten uithoek Ton Frankrijk doen bekend worden Hij was toen nog slechts grossier in koloniale waren De adellijke mama s van Athénais schoolmakkertjes betuigden meer dan eens hare verontwaardiging dat de dochter van den kruidenier was toegelaten op het aristocratisch instituut alsof zij de gelijke zou kunnen zijn van dockters uit de edelste geslachten Tan Frankrijk MouUnet wist dit alles en herinnerde zich zeer goed dat de leidster van die adellijke meisjes coterie niemand anders was geweest dan de tegenwoordige jonkvrouw de Beaulieu Hoe dikwijls had hij niet de uitbarstingen van toorn bijgewoond wanneer zijne dochter Athénais rich heftig beklaagde over de beleedigingen welke zij van hare vijandin had moeten ondervinden en met een duren eed zwoer zich vroeg of laat te zullen wreken Was nu niet die vergelding reeds van zelve gekomen zt h zonder dat Athénais nch daarvoor eenige moeite had behoeven t ge thans hoogst zelden laten verleiden tot een beslissend gevecht maar zij zullen voortdurend op de flanken en in den fng der Engelsche kolonne zitten en den opmarsch bemoeilijken En bij die vechtwïze zullen zij stejds grooter kans van slagen hebben hoe verder de Engelsche troepen zich zullen moeten verwijderen van hun basis Bovendien zal de opmarsch moeten geschieden met zooveel omzichtigheid dat van een snelle bcBindiging van den oorlog thans minder sprake ziJn kan dan ooit En hoe langer de strjjd duurt hoe moeilijker het worden zal voor Engeland om de noodige paarden en ezels te vinden die onophoudelijk noodig zullen zgn voor de remonte De Times ontving 2 April uit Bloemfontein de mededeeling De bewegingen van de Bullion toonen hun ondernemingsgeest en doen zien dat de samenhang in het noordelijk deel van den Vrijstaat grooter is dan verwacht werd Het optreden van Olivier die plotseling in het oostelijk deel van den Vrijstaat teragkeerde daar bezit nam van Ladybrand en na versterking te hebben gevraagd Taba Nchu hernam was een schitterend staaltje van strategie waarbij voordeel werd getrokken van het eenige kwetsbare deel van Koberta positie Het gebeurde is vooniamelök te betreuren omdat de Engelsohen daardoor niet in staat zijn afdoende bescherjning te verleeneu aan de farmers in hot oosten en zuidoosten van den Vrystaat die hunne geweren inleverden In de Portugeesche Kamer deelde de minister van buitenlandsche zaken mede dat Engeland verlof had gevraagd om militaire transporten te vervoeren over den Beira Umtaliapoorweg over Portugeesch gebied en Portugal dit verzoek had toegestaan omdat Engeland daarmede gebruik maakte van een recht dat erkend is bij de verdragen De tegenwoordige oorlogstoestand heft deze verdragen die v66r den oorlog zjjn gesloten niet op üit een gevoel van loyanteit heeft de Portugeesche regeering haar besluit aan de Transvaalsche regeering bekend gemaakt Portugal heeft den plicht van onzijdigheid waardig vervuld en allen die noodig hebben zulks te weten zijn van de zaak in kennis gesteld De minister voegde erbij V t wil gaan zitten zonder te verklaren op de meest plechtige wijze dat het Britsche kabinet met Portugal niet te overtreffen hartelijke en loyale betrekkingen onderhoudt Het is gelukkig dat dit zoo is Geve de Hemel dat ven Zij zelve was nu iramers een der rijkste erfdochters in ganach Parijs terwijl de trotsche Clara de Beaulieu zoo Koed als arm was De dochter van den kruidenier kon zich de kostbaarste kleedingstukken laten maken bij Worth t was omringd door de uitgezochtste weelde en zij was zelfs sinds hare schooljaren zoodanig veranderd en ontwikkeld dat zij vooral door hen die door den glanil faarer millioenen verblind waren vaak een der schoonste meisjes van Parijs werd genoemd Daarentegen zou de dochter der markiezin de Beaulieu voortaan in bekrompen omstandigheden ergens in een achterhoek moeten leven door allen vergeten om misschien wie kon het zeggen het huwelijk te zien atbpringen dat met zooveel moeite en zorg was voorbereid I En die hertog de Bligny welk een schoon jonkman was hij toch ZuIk een ware en echteedelman Athénais had hem vroeger dikwijls gezien wanneer hij met zijne tante de school kwam bezoeken om zijne nicht Clara te zien en te spreken Bij deze herinneringen kon Moulinct onmogelijk een hoogmoedigen glimlach bedwingen Hij leunde achterover in zijn fai teiul en mompelde i Dat is anders geworden zou ik meenen I Mijne middelen veroorloven mij immers voor mijne dochter een echtgenoot te vinden zooals zij begeert f Hij had immers millioenen genoeg niets scheen hem onbereikbaar Wie zou de onbeschaamdheid hebben de hand zijner dochter Athénais te weigeren wanneer hem die werd aangeboden t elijk met een onmetelijken bruidschat Zou het een graaf zijn of een markies Hij had het toch maar voor deze betrekkingen steeds zoo zullen blijven I Deze vergunning door Portngal verleend om Engelsche troepen over Boira door Portugeesch gebied te voeren wordt door verscheidene Berlijnscho bladden eenvoudig alt een sch gding der neutraliteit ten nadeele van de Boeren beschouwd ondanks Portugal s beroep op het reeds voor den oorlog gesloten verdrag met Engeland Het Berliner Tageblatt sclirijtt spottend Of de neutraliteit geschond wordt hangt daarvan af of de door Beira trekkende Engelsche troepen tegen Transvaal gebri kt worden Slechts als er uit Ehodesië geen geweerkogels over de Transvaalsche grens vliegen is schending der neutraliteit uitgesloten De liOkalanzeiger schrijft verontwaardigd Het overbodig pathos van den Portngeeschen minister betreffende de vriendschappelijke gezindheid jegens Engeland moet don hevigiten weerzin wekken De conservatieve Reichsboté zegt grimmig Wat de zoogenaamde Portugeesche loyanteit beteekent is uit de behandeling den Portngeeschen staats schnldeiachers wedervaren bekend Thans stelt zi Engeland in staat do Boeren in de rug te vallen onder de bewering daarmede wilkomen correct do nentraliteitsplicbten in aclit te nemen Maar een beroep op God moest Portngal daarbij liever nalaten De toepassing van zulke schaamtelooze middelen ontbrak nog maar om Engeland biJ alle beschaafde volken van het laatste restje sympathie te berooven Zijn laatste vriend is nn het bankroete Portugal De National Zeitung meent dat die verdragen met Portugal waarvan de Engelsohen thans zulk een voordoolig gebruik maken waarschijnlijk tot geheel andere schadelooze doeleinden gesloten ziJn De Vossischo Zoitung zegt Op een vertoog van de Europeesche mogendheden tegen deze Engelsch Portugoesche handelwijze mogen de Boeren thans tien dagen voor de opening der Parysche wereldtentoonstelling nog minder rekenen dan ooit te voren Zaterdag U April zal de president der Fransche Eepubliek zich naar de groote feestzaal op het Champ de Mars begeven om de wereldtentoonstelling van 1900 ta openen De minister van koophandel zal een redevoering houden waarna president Lonhet insgelijks met een rede de tentoonstelling geopend zal verklaren Vervolgens zal WaldeckRousseau het woord voeren waarna een koor zal zingen De president zal dan de gebouwen van bet Champs de Mars bezoeken bij de Jena het zeggen Of het een miUioen ot tien miUioen zou wezen dat was hem om het even Komaan wie zou hij zijn de gelukkige echtgenoot Al ware het een prins papa had ook daarvoor geld genoeg Zijne blikken wrden strakker om niet te eggen dttigend ToevaUig kreeg hy den hertog de Bligny m het oog Gaston zat peinzend voor zich uit te staren Voor Moulinct was dit een bewijs dat hij zat te denken over zijne nicht de Beaulieu De raiUionnair voekip zich bij die ontdekking onaangenaam gestemd De hertog de Bligny was na afloop van het eerste bednji der operette in gedachten verdiept de speelzaal binnengegaan De croupier had juist gezegd Faites vos jeux Messieurs en werktuigelijk haalde Gaston een biljet van duizend francs uit zijn zak en Uet dat op de tafel vallen Hij won De speeldqivel in hem ontwaakte Een oogenblik daarna trad Moulinct binnen Als bij instinkt ging hij naar de tatel en zag dat Gaston zijn too louis d or liet staan Met een ernstig gezicht schoof hij tien francs naast het stepcltje goud van den hertog de Bligny Op deze wijze kon hij Gastons gangen het best volgen zonder den schijn van bemoeizucht op zich te laden Het spel werd voortgezet doch de fortum was gekeerd Uet scheen wel alsof ile tien francs van den cerzaraen fabrikant een kwaden invloed hadden gehad De Bligny was doodsbleek geworden en waagde achtereenvolgens al de bankbiljetten die hij bij zich had Motiiinet bleef kalm en zette telkens niet meer dan lo trancs tegetgk op Toen den volgeaden morgen het apêl geëindigd brug op een boot gaan en de Seine afvaren langs de Rue des Nations afstappen bij de nieuwe brug Alexandra III en deze en de twee nieuwe paleizen waartusschen door men naar de Jhamps Elyséek komt openen Eindelijk heeft de regeering en de meerdenieid der Itsliaansche Kamer het dan toch tegtnover het obstrnctionisme zoover weten te brengen dat Montocitorio tot 15 Mei gesloten is nadat de president en het bureau herkozen en de voorstellen JambrayDigny waarbij den president buitengewone macht tegenover de leden wordt verleend goedgekeurd zijn Wat de uiterste linkerzijde heeft bewogen haar oppositie door lawaai en geweld to staken is niet duidelijk Maar zij is op aandrang misschien van Zanardelli en zijn groep die nu met haar één lijn getrokken hebben de zaal uitgegaan voordat de reglementswijziging zonder discussie of hoofdelijke stemming door de meerderheid gewillig werd goedgekeurd Haar plannen tot grondwetsherziening heeft zij echter niet opgegeven bjj het verlaten der zaal riepen baar leden eenstemmig Leve de Constituaute I De prins van Wales kwam gisteren om 5 uur 35 uit Ostende aan de Garde duNord te Brussel aan Op het oogenblik datde trein het station weer verliet klom iemand op de treêplank en loste een schot uit een zakrevolver in de coupé waarin de prinszich bevond doch zonder iemand te raken De dader is gearresteerd De dader van den aanslag lioet Sipido en is blikslager wonende te St Gilles b j Brussel Toen de trein naar Keulen vertrok sprong hy op do troeplank en loste rovolverschoten door het portier zonder iemand te raken De prinses van Wales vergezelde den prins Na de arrestatie ondervroeg een inspecteur den dader die verklaarde dat hij den prins had willen doodcn geen berouw van zijn daad had en bereid was om opnieuw te beginnen als hij kon Hj is in bet politie bureau van het Noorderstation opgesloten waarheen het parket zich thans begeven heeft Dadelijk na ontvangst van het bericht van den aanslag op den prins van Wales heeft Lord Salisbury hem telegraflsch gelnkgewenscht Verspreide Berichten Fkikkkih De commissie uit de Kèmor hoeft een werd had Gaston de Hligny ruim 40 000 trancs verloren Mouhnet was natuurlijk met zoo lang gebleven Hij wist nu hoe de zaken stonden en was rustig in zijn eigen hotel op den boulevard Malesherbes zgn nachtrust gaan genieten Met wankelende schreden en brandend voorhootd bereikte Gaston zyn kamer juist op hetnur dat hij met den ochtendtrein naar Beaulieuhad willen vertrekken De fnssche ochtendkoeltebracht hem tot bezinning Ik heb van nachtweer een onvergefelijke dwaasheid begaan eidehij tot zichzelven maar het zal de laatste maalgeweest zijn Van avond trek ik naar Beaulieu Nooit van mijn leven waag ik mij weer ö i t mX baccarat r 2iT V Hij kleedde zich aan nam een rülui iQ ii zich brengen naar het Hon de Iioulogne stjjtófwiVK Dienzelfden avond vertrok hij niet en w weer aan de speeltafel te vinden Ondertusschen zat Clara de Beaulieu nog altijd met ongeschokt vertrouwen de terugkomst van haren verloolUe af te wachten V Op den avond van den dag toen Bachelin op het kasteel Beaulieu onaangename tijdingen had gebracht zat de markiezin wederoBi in haren grootcn leuningstoel m de fraaie huiskamer met het uitzicht op het terras Zij was nog geheel onder den indruk van hetgeen zij eerat kortelings had moeten veroemen en zat in ernstig gepeins verzonkeo