Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1900

Üirwii Si rw ï tMHliw n iel fiOlID Wl l r i8l 1899 1900 Svm tm Oclobtr TO vm n iwlcl 1 1 07 1 14 1 11 8 40 i M 7 11 9 11 1 6 4 Ö4 4 i7 4 5 a ilt rd m B 8 11 9 01 10 11 U l 0 411 8 18 8 80 il 4 Uojy O til 1 8 kiM Uin jWt l Of im tt 1 wi Z a M 4MI M i iU M fa faihlltu 1 4 8 tl Tah b Up hl nrttpnj g n iUia k Sp I 8 1 t U l Wwj j 4 f BHTTERnAU QOUB4 tIm rU B BOTTÏEDiM 90B 4 i lï ÏO 11 18 19 i 6l 49 1 9 08 11 84 l Oe 11 14 l l M9 M 11 Hoii a fa ir n pp i 1 8 1 4 1 I 4 06 4 40 f 4 10 4 87 8 114 4 09 4 94 KIO 6 48 U CommtsU 4 r WagMt liti 7 11 t 9 40 9 11 10 19 10 19 io T 10 08 8 14 iM Il 10 0 10 l ♦ 10 40 80UDA nïN 1 1 01 1 0 1 14 8 46 l ll l lt l l 1 80 1 48 1 41 4 16 7 69 8 80 8 19 9 18 88 E 8 41 8 48 I 40 10 08 10 40 11 10 10 17 10 44 11 07 11 44 9 18 9 87 9 68 lo ll iHua 6 418 06 7 08 7 10 7 48 8 9 8 88 8 08 9 48 lU U 11 17 11 88 11 09 1 811 i 4l S OO 4 00 4 16 4 46 6 80 8 11 7 417 a6 1 88 l 4810 ld VoorSurg 8 41 10 17 1 88 4 61 8 18 4 iMUm Ug l Oi = in st 1 60 8 08 8 80 10 08 L o Z ah Mo 8 18 i l 4a 1 01 6 18 S3 10 1 L w VÖl 8 88 9 Ó 10 lÓ lÓ 64 lï li IT 1 818 14 II ami M4S 87 M747 1 0 P tl 9 86 10 18 10 4 11 7 H 03 H 8T 1 18 1 M 1 17 n 1 01 17 8 00 VIO 8 10 S Ï8 9 11 0 IM0 4 7 j j V6l9 0010 o O VlV O I 48 W H ifaWm m 1 UYim n JM D fid l ii g hl 4 l 4 n V kmLO 8 l OS 9 18 10 1611 09 1 011 1 1 09 1 41 440 I M i a 01 u ki u l m B 1 6 019 1810 110 11 10 1 11 00 Koud 8 10 8 84 7 10 8 18 9 07 1 40 HUI 10 87 11 00 11 10 I II 8 17 4 81 1 47 8 06 8 66 8 28 10 11 10 1 I Oudow 6 16 11 14 1 81 T ln 10 48 Wo d 6 48 luU 1 40 8 34 8 18 7 18 S 4I lO l Utrwkl 8 08 7 4 6 11 1 18 1 89 10 14 10 11 11 41 f SI 1 11 l ol 8 60 8 04 0 11 40 7 89 89 l S O ini K i MHTtSDlkV ite nM I I 8 09 8 16 9 M tO 10 10 7 11 08 1 01 tM I II O 8 0a 18 l ia i 9 18 9 88 0 88 U T t 8 11 8 88 9 181 41 1 11 11 01 11 11 10I 16 a al 4 46 110 7 I 8 10 1 48 DU W 8 48 8 80 7 88 8 10 8 60 9 10 10 0011 8011 1111 080 1 11 8 10 S 4i 1 0 8 88 7 80 8 16 10 00 louil 7 17 T I4 8 18 9 09 9 84 1 18 10 48 11 11 l dl 14 1 11 4 17 4 88 8 47 7 81 8 14 9 11 11 10 j jj j j j 8 17 a ll 7 88 8 81 1 49 I IO 10 11 10 11 11 88 11 01 1 87 3 08 8 10 8 89 4 41 8 18 6 1 I 7 68 9 19 10 00 10 84 8 18 8 68 8 14 10 88 11 86 11 11 t ll 7 JJ r 10 64 üudotf 1 80 7 01 8 11 10 41 1 81 4 i 7 8 9 41 Qotit 8 10 lai T4T IJl 1 01 9 11 9JI 10 11 11 11 11 11 11 11 l ol S 40 1 11 4 41 6 10 10 7 11 lil M 10 01 lO W 11 10 UlrMhl WooTilea voorstel aangenomen volgens hetwelk geen labrikant die in den loop van het jaar meer dan tweemaal wegens overtreding van de arbeidswet is veroordeeld al kunnen worden gedecoreerd Een school is opgericht met het doel den bezoekers van de tentoonstelling zooveel mogeiyk opvoedkundig prolgt van hnn bezoeken bg te brengen Dat doel zal men trachten te bereiken door het houden van lozingen en het doen van wandelingen op het terrein onder de leiding van bevoegde gidsen Het Fransche leger zal wcldr worden aitgemst met gepantserde treinen Ken van die rijdende vestingen die den vorm heeft van een groote sigaar van 4f meter lengte is reeds afgeleverd door een fabriek te Nantes Uit Tunis woJdt bericht dat den landbouw grooto schade is toegebracht door de vinnige koude der laatste dagen In de bergen is sneeuw gevallen De procureur van het parket te Brest heeft een inbreker die het Jeauietenkloostcr aldaar was binnengedrongen on op heeterdaad betrapt was weder p vrije voeten doen stellen met beroep op do wet die niet erkenden geesteljken orden het recht van verbiyi in Frankrijk en dal om eigendommen te bezitten ontzegt Do procoreur concludeerde dat deze orden waartoe ook de Jezuïeten behooren voor de wet geen eigendom bezitten en dat het haar dus ook niet ontstolon kan worden DUITSCHI De conservatieve bladen dringen aan op wijziging van het reglement van orde voor den Rijksdag ten einde obstructie te voorkomen zooalH die in de Italiaauscho Kamer gevoerd is De socialistische afgevaardigde voor Nttrnberg in den Rijksdag Oertel is in een krankzinnigengrsticht opgesloten Hij lijdt aan vervolgingswaanzin ExaiusD Na oen stormachtige beraadslaging heeft de gemeenteraad van Dublin eergisteren een mitie aangenomen waarin gezegd wordt dw het lorsche volk geen enkel bew s van trouw aan de Britsche regeering zal geven zoolang Kngeland het Homo Rule niet erkent Hiermede wordt het bestuit om koningin Victoria officieel welkom te boeten vernietigd Het besluit van den gemeenteraad is door de bevolking met geestdrift ontvangen Ooadi 7 10 T M l lt Mwrdreekt door 7 17 S 4I inweikarV 7 14 t ll Oapalie 7 41 l l Satterdra M 1 10 7 10 t OI RottordamD P 48 Rottardvn B 8 11 9 01 9 11 Botturdun Beun Roll rd m D P Jtotterdwn M 4 48 Oapnlla Kiauworknk 8 04 HoordtMiit 8 11 o di 1 7 18 8 10 8 88 8 08 14 8 10 d 4Um 1 n Um In bMaln a 7 86 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 68 7 48 8 08 9 14 8 07 8 86 11 19 9 89 Ooud ï olittii ii Moerk p lle Bo l nM Z gwi il Voorbug Hxc Koningin Victoria is eesgistermorgen om 9 unr te Holyhead aangekomen en ruim een uur later naar Dublin vertrokken Tegen 6 nnr kwam het koninklijk jacht in het gezicht van Kingstown en werd met de gebruikelijke saluutsalvo s begroet De koningin heeft den nacht aan boord doorgebracht BINNENLAND STATEK tiENE lAAL E E R 8 V E H 4 M E II Zitting van Woensdag 3 ApriL Ingekomen nog eenige door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen waaronder het arbitrage verdrag en de goedkenring van de handelsregeling met Spanje De ontwerpen worden naar de afdeelingen verzonden ten einde die nog heden of mob gen te onderzoeken Do vergadering wordt daarna verdaagd T ff te B u a u M im m B Goedgekeurd de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen met Spanje waardoor alle artikelen gebracht worden onder de moest begonstigingsclansule met uitsluiting van verhooging van het aardappelenmeelrecht en van differeutieele rechten Bg de voortgezette beraadslaging over de nadere regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen met beperkte snelheid verecnigde de Minister van Waterstaat zich met het amendementHartogh om de verantwoordelijkheid voor reizigers en ten vervofft aangenomen goederen uitdrokkelgk te erkennen In het debat achtte voorts de heer De Beaufort een snelheid van 20 £ M in het uur te groot op wegen met druk verkeer maar meende de Ministor dat by bestuursmaatregel veiligheidsvoorschriften zyn te g ven Hy verwacht weijiig uitgaven voor uitbreiding van toezicht Die spoorwegregeling is ten slotte aan genomen met 64 tegen 15 stemmen met handhaving daarin van de door den heer Van de Volde bestreden onderwerping der plaat seiyke voorschriften op het verkeer aan de koniakiyko goedkeuring Do heer Fokker had de regeling liever a i het provinciaal dan aan het rjks gezag overgelaten By de beraadslaging over het wetsontwerp tot aanvulling der wet op de pensioenberekening voor tydeiyke ryksdienston verklaarde de minister Pierson zich ongeneigd tot van verschillende zyden verzochte aanvullingen by doze wet De ntenw opgetreden Commissaris der Koningin in Zuid Holland de heor Patgn heeft bil prov blad de navolgende circulaire gericht aan de gemeentebesturen in deze provincie Het behaagde H H onze Oe erbl 4igdii Koningin my by besluit van den 8sten Februari jl no 48 met ingang van heden 1 April te benoemen tot Commissaris der Koningin in do provincie Zuid Holland U van myn optreden als zoodanig kennis gevende doe ik een ernstig beroep op u aller krachtige medewerking en steun in allea wat bevorderiyk kun zya aan hot welzyn on de ontwikkeling van dit gewest U l 11 18 11 41 11 81 11 81 lütO 9 41 P 10 11 10 11 U ll 11 11 11 88 8 40 T H 11 18 10 1111 18 11 18 ll M 11 41 11 10 48 11 4819 11 41 öy hebt die raynen voorganger zooals hy by zgn heengaan getuigde in mime mate verleend Wil ze ook mg niet onthouden on my op die w ze behulpzaam zgn in mgn ernstig streven de my toevertrouwde gewichtige taak naar behooren te vervullen Naar wy vernemen zal er binnenkort een groote promotie plaats hebben bg de hoofden subalterne officieren der infanterie van het leger hier te lande Het Mosenm van Kunstngverheid te Haarlem werd gedurende de eerste drie maanden van dit jaar bezocht door 1035 personen terwgl het aantal over de maand Maart 400 bedroeg Uit de Boekery van bet Museum werden over eerstgenoemd tijdperk 376 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden gedurende de maand Maart bedroeg dit aantal 111 De nieuwe Catalogus der Boekery is gereed gekomen en voor belangstellenden op aanvrage verkrggbaar gesteld Gemengde Berichten Men verneemt dat tot dusver reeds 120 gegadigden dingen naar den post van concierge of kamerbewaai der van het gebouw waario iu het pand op de Prinsegracht te s Qravenhage het hoi van arbitrage zal worden gevestigd De N Tielsche Ct bevat onderstaanden brief van den moordenaar uit irodsdienstwaanzin Scherft van Appeltern nu verpleegd in het krankzinnigengesticlit te Mederablik De brief is gericht aan een broeder van den vermoorden knecht Medemblik 21 Maart 1900 Rnt Brenkman Tot myn diep leedwezen voel ik my verpligt om n het een en ander van die zeer droevige gebeurtenis van uw broer die dan by mg van November knecht geweest is mede te deelen hoe wel ik het haast niet kan want u kunt wel deuken hoe ik in deze omstandigheden er onder gesteld ben En ik behoef niet te vragen hoe dat gyiieden was toen gg de treurige tgding ontving dat ik uw broer van het leven beroofd had Maar brenkman want vriend durf ik u niet te noemen En dat heeft zgn rede dan ook wel dat niet te kunnen Maar gy zult toch wel van uw broer gehoord hebben als hg hg u kwam dat ik hem in aUes heel goed behandelde want ik had heel veel met hem op En ik vertrouwde hem alles toe En dat kon ik dan ook wel daar was niets in huis of hy kreeg het zyne ervan enz Als hynauw broer ging te IJzendoorn dan zei ik Jan als het nu is slecht weer is moet u maar een nacht overblgven En ik heb hem ook 1 foor pleizier na myn moeder laten gaan om het vee is gaan te kgken En dan bracht hg als ik geen tyd had met het gerei myn vrouw ook al is weg En zoo leefde wg altgd in vrede met ons allen want gg weet toch dat ilf hem de laatste t nog geen drie dagen van te voren voor u nog kalveren heb laten koopen en dat hy die ook dadeigk met mgn gerei bracht en daar had ik niets op tegen Maar dat geeft nu allemaal niets voor u en ook niet voor mg hy deelt nu in dat pleizier hier niet meer dat my ook zeer spyt 4 41 4 84 8 01 t 09 8 18 4 08 4 18 1 80 I t 1 8 ta w 4 18 4 88 6 18 8 07 811 8 11 4 46 6 87 6 88 41 0 16 7 17 8 16 8Ïa 7 4 S ll sH Maar Brenkman ik kan niet op het papier zetten hoe het gegaan is ik zal u lu het kort mededeelen dat ik hem en alle mgn huisgeuooten geroepen hebt en dat hy mg nog behnipiaara waa n dat wy nog heel goed spraken met elkaar zoo ver all ik dan weet En op eens was het vreeselgke geval gebeurt welke ik meende in mgn waanzin dat ik nu weet dat ik erg geweest ben de duivel gedood te hebben welk ik dan ook overal ging zeggen Maar O Brenkman ik hoop en bid ook dat God hem in genaden aangenomen heeft En dat God ook myne zware zonden niet toe rekenen zal Maar ik hoop ook dat gy en uw andere broers het ook zullen begrypen dat ik het in mgn krankzinnigheid gedaan heb En dan hoop ik toch hoe of het smart dat gg onder welk ik nu ook zoo Ig het my toch ook wil vergeven Want O ik heb al zoo veel in mgn ziekte die ik had gelede Want als ik u zeg dat ik in acht dagen dertig pond ligter geworden ben daar zal u van opkgkenikkan niet meer loopan en ook niet staan en ook niet liggen van de pyo dus wat het gewis weet ik niet Maar nu ten eerste wat verschrikkeiyk is heb ik zoo uw broer van het leven beroofd daar heelt nu mgn vrouw nu ook erg verdriet van en mgn andere familiën En dan al de ruzie iu de gemeente is toch alleen door mgn ontstaan Maar ik hoop dat gy my deze letteren niet ten kwade zal dniden En dat gg het is in ziet in welke omstandigheden het gebeurt is want het had net zoo wel mgn eigen vrouw ter dood kunnen zyn als uw broer hopende dat g het mg zult vergeven blgf ik hier in mgn treurige toestand Uw Vriend M Scherlf Wilt gg hom uw andere familie ook laten lezen wilt gy my daar op antwoorden Myn adres is M Scherü krankzinnige gesticht te Medemblik De aanvoer van kievitseieren was gisteren te Sneek nog maar gering In t geheel werden slechts een honderd of drie aangevoerd die van 30 tot 36 ct opbrachten Iu t vorig jaar kwamen om dezen tgd reeds vgfmaal zooveel eieren ter markt Uit Amsterdam meldt men 8 17 i sa t 8 80 10 10 lO IT 11 10 17 10 14 lO Sl 10 40 10 18 U 4t 11 84 7 89 8 08 8 10 S IT 8 1a l l ItJ 7 41 IV 8 17 a S4 8 41 8 47 8 18 8 S 9 81 10 0 10 18 10 11 Ml 10 18 8 11 6 88 e 11 00 Dinsdagavond hoorde een politieagent die in de Weesperstr bg de Keizersgracht surveilleerde houdt den dief roepen en zag hg een persoon in de richting van den Amstel hard wegloopen Den man onmiddeliyk nazettende gelukte het den agent hem te grgpen Onder het loepen wierp de man telkens iets in het water terwyi hy by zyne aanhouding een mes in zyn handen had Op straat werd een groote zilveren lepel gevonden die eveneens door den dief was weggeworpen Naar het politiebureau gebracht werden in zyn bezit gevonden 6 zilveren vorken 2 nieuw zilveren vorken 1 zilveren groentenlepel 2 tajelmesseu met zilveren heften en 1 vleeschvork met hoornen heft al welke voorwerpen ontvreemd bleken te zgn uit een huis aan de Keizersgracht de bewoner was eergisteren niet thuis en had het toezicht op zyne woning opgedragen aan een onder hem wouenden kruier Deze hoorde omstreeks 2 uur eerst den houd van zyn bovenbuur aanslaan en meende te hooren loepen Hierop bad de kruier aangescheld doch geen gehoor gekregen Toen hg zich daarop naar de overzijde der gracht wilde begeven zag hg omkgkende den thans aangehoudene het hnis uitkomen en waarschuwde zyne dochter hem dat de man iets wegwierp juist toen hg bet op een loepen zette De man bekende dat hg met een valschen sleutel het perceel was binnengedrongen Men vond zeven sleutels en eeu vgl by hem Men Bchrgft uit Leerdam Op Vrydag 6 April heeft Leerdam een ingezetene die dan den leeftyd van honderd jaren zal hebben bereikt ledere Leerdammer oud ol jong kent den ouden heer F H Bats die het grootste gedeelte van zgn werkzaam leven in onze gemeente geleefd gewoond gewerkt heeft waar hy nu sedert zyn 72e jaar zyn pensioen geniet De heer F H Bats die glasblazer was wist zich door zgn viyt takt en kennis het vertrouwen zgner superieuren en van de glasblazers beiden te verwerven zoodat hg als meester geacht en bemind was Hg was reeds ais jongen van 9 jaar op de hut werkzaam destyds by deu heer Piet Sterk te Dellt kort daarop bg den heer Hofman in t Laantje te Rotterdam Van diir kwam hy hier en kort daarop trok hy naar Amersfoort en Loenen a d Vecht om spoedig te Leerdam terug te koeren waar hy vast werk bekwam Op 75 jarigen leeftyd hoeft hg nog een flesch geblazen doch toen hg 83 jaar oud was ging het niet meer de tut was er uit zegt hy Meer dan een gouden brniioftstgd ruim 67 jaren mocht de heer Bats zich verhengen in h t bezit zguer gade die hem 7 kinderen schonk waarvan thans nog in leven zgn 2 dochters en 1 zoon thans 77 Jaren ond In 1890 ontviel hem zgne vrouw Hetzelide onderiyke huis wordt nog door de lamilie Bats bewoond thans door zgn zoon kleinzoon en achterkleinzoon allen by den burgeriyken stand ingeschreven als F H Bats De oude man heelt geene zieke dagen gekend Nooit is hy onder dokters handen geweest Alhoewel de krachten hem den honderdjarige niet bgbiyvcn verheugt hg zich nog in een uitstellende gezondheid rookt nog geregeld zyn pgpje en eet nog flink mee In de Saturday Revienw van deze week komen uittreksels voor uit het dagboek van een Engelsch officier te velde waarin het volgende Den 7n Januari kregen wg bevel al demunitie model IV bolle spitskogel die wyIn voorraad hadden terug te geven en massieve kogels model II er voor in de plaatsta nemen Dit is een lofwaardige beslissing want OEgetwgfeld worden dumdum kogelsgebruikt tegen het algemeene voorschrift f dat het gebruik verbiedt van les balies qui s aplatissent Ongelukkigerwys had kolonel BadenPowell in Mafeking niets anders meer f dan model II Is dit dnideiyk P vraagt de N R Ct In de Morning Leader hebben wg verleden week een ingezonden stuk gelezen van iemand die vertelde een paar dagen te voren een vriend ontmoet te hebben pas uit Zuid Afrika teruggekeerd Hy had het beleg van Kimborley meegemaakt Na het ontzet vond hy in een verlaten schans der Boeren hollespitskogels Hy liet er een zien aan den inzender als een bewgs dat de Boeren dnm dums gebruiken De inzender merkte tot zgn verbazing dat het een Lee Metford patroon was passende op een Lee Metford geweer zonder twgfel dus een kogel door de Boereu op de Engelschen buitgemaakt Hoe zyn deze getuigenissen te rgmenmet Wyndham s ontkenning in het Lagerhuis P Uit het Noord Westen van IJselmonde chryit men dd 3 April Aprilletje zoet Geeft soms nog een witten hoedl en ditmkal bovendien nog blommen op de glazen Vorst Tbialf heeft In den afgeloopen nacht de slooten en vgvers met een ferme gskorst bedekt en eea blik in de polders toont alom een witte wereld Het wiBtergraan heeft zeer voel geleden het kooliaad is zonder uitzondering en de tarwe op vele plaatsen bevroren Om en nitploegen is hiervan het gevolg het opnieuw bewerkte land zal met paardenboonen erwten of haver bezaaid kunnen worden Op de oorsprookeiyk daarvoor bestemde perceelen zgn de boonen en erwten grooteodeels ingemachiend Het bouwland ligt mnl en is daardoor gemakkeiyk te bewerken De vroege aardappels zitten er overal in terwyi het steken der jammen sedert eenige dagen aan veel handen werk verschaft Hoewel de ooievaars terug zyn hoort of ziet men nog geen kikvorschen waaruit de weerkennen afleiden dat er nog geen natonr in den grond zit leta dat trouwens ook aan het weiünd te bespeuren is De weiden zien er nog uit om op te kunnen knikkeren vaal dor en glad Hem enkel groen sprietje zelfs niet aaa de ilootkaaten op het niden De poesjes aan het wilgenhont ontbreken nog evenals het eerste groen aifh de krnisbessen doorn en seringen De vroege peren perziken en abrikozen prgken met zware talrgke botten die gelukkig nog gesloten biyven De vruchtboomeu beloven over het algemeen een njjk beschot Een der dienstboden van de familie B te Zandvoort was ruim zes jaren verloofd met zekeren P M maar had aan dezen de vorige week geschreven dat zy de verloving verbrak Zaterdagavond vervoegde M zich ten huize van de familie B om haar te spreken Nadat zg eenigen tgd samen hadden gesproken wilde zg een einde maken aan het gesprek Plotseling haalde hg toen een revolver te voorschgn en loste onverwachts eon schot op haar zonder haar echter te treffen Daarna loste hy tw e schoten op zichzelven en schoot zich in de borst De wond is waarschynlgk niet doodeiyk Zondag was zyn toestand redeiyk wel Te Alfen heeft men aan een kind do voornamen Piet Cronjé gegeven Ter secretarie had men daartegen geen bezwaar en schreef deze namen in de registers n Een paar dagen later echter werd vanwege de secretarie den vader beduid dat dit niet kon en een en ander abniievelgk geschied was om reden Cronjé geen erkende voornaam was De vader was niet voor verandering te vipden zoodat nog moet worden uitgemaakt of deze naam ji ehandhaafd kan biyven STADSNIE UWS GOUDA 5 April 1900 De spoorwegbrug bg het station Nieuwer kerk die verleden jaar bg het inrgden van een trein geheel vernield werd en sedert door een halpbrug ia vervangen waarvoor alle treinen over dit druk traject moeten stilhouden en daarna heel langzaam over do hulpbrug moeten gaan zal nu vernieuwd worden Men is begonnen met het opruimen van do oude brug In hare zitting van 3 April besloot de gemeenteraad te Wormerveer de gemoentogasfabriok volgens de plannen van den directeir den heer P N Labrgn uit te breiden en hiertoe eene geldleening van f 100 000 aan te gaan Te Oudewater is de gasprgs met één cent verhoogd en gebracht op 8 ets Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Boskoop toez ds Bax te Kolhorn N H Moordrecht Aan de Rgkspostspaarbank alhier werd gedurende de maand Maart 1900 ingelegd f 1016 33 terugbetaald f 2611 34 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 239 Rechtszaken Men zal zich herinneren dat de politie en justitie den 14en December van het vorige jaar een razzia hielden in het bekende logement van Lammetje Zondag in de 8t Nicolaasstraat te Amsterdam Een groot aantal personen werd by die gelegenheid gearresteerd en gevangen gehouden waaronder de eigenares van het logement Het lekte uit dat door de politie verschillende voorwerpen in beslag genomen waren dolken wapenen en eene heele verznmelfng inbrekerswerktuigeu en door den rechercheur Bedeker werd op de eerste verdieping een flets in beslag genomen waarvan men veronderstelde dat zg van diefstal afkomstig was Sinds dien tgd is vau de gearresteerden niet veel meer gehoord enkelen werden weer op vrge voeten gesteld doch het meerendeel bleef gevangen waaronder ook Lammetje Zondag Thans verschenen voor de Amsterdamsche rechtbank een paar van de gearresteerden het waren L J S bggenaamd Magere Bertus van beroep harmonicaspeler en Lucas K Koetsier Zy stonden terecht het in beslag genomen rgwiel gestolen te hebben ten nadeele van den heer J J M Tukker Singel Amsterdam Onder de getuigen behoorde Lammetje Zondag zelf en een zekere W De J een man wiens naam in de flesschentrekkerswereld niet onbekend is en die steeds voorkomt op de door de politie gepubliceerde lyst van verdachte kooplieden Beide beklaagden beweerden van den diefstal niets te weten Magere Bertus reed in zyn vryen tgd als er met harmonicaspelen niet veel te doen was wel eens op een fieU doch die huurde hy altyd en Luik de Koetsier kende hoi rjwiel alleen by naam Het bleek echter dat zg het rgwiel in hun bezit hadden gehad het hier en daar te koop hadden aangeboden ja het zelfs voor drie borrels badden willen beleenen doch niemand heeft het willen hebben By dit verkoopen on beleenen had W Do J die op het oogenblik te Rotterdam preventief zit zjin diensten verleend Ten slotte is het rgwiel bg Lammetje verzeild geraakt die het aan haar welbekenden echtvriend cadeau gaf op St Nicolaas Bisch tegen elk der beklaagden 2 jaar gevangenisstraf Nieuw Linnengoed en Dassen Nieuwe llaiiiKcliofiifii en Parapliiies en voor DAMES on HEEREN A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f eleiiA an Va 3Ê SvCIK s vuil niSU l l llll Vikrs Slothra 81 81 S I 98 93 93 100 88 SS Vi l ♦ l l 66 96 96 lOl a 57 67 91 S8 100 z 84 90 91 99 631 486 5 109 soil U41 9 188 110 90 99 114 10 i 4 J851 100 66 66 161 97 98 loofl 100 114V 141 68 106 74 104 1 h 87 SS V 9a i 48 i 6 i 180 910 108 101 9 100 ii Vi 111 101 84 86 4 APRIL s sraatiNu C rl Nfd W 8 1 Vi diifj tlito illic 3 diuj duo ililo 8 lloMOi ühl Gou 11 1881 98 4 iTAU IrHolir Tinn 1869 81 5 OoiTlS Obl m I apver 1868 6 dito lu I IverlSsa 6 l oaTDOAl 01 1 mit coupon 8 ililo lirkol 3 llDiLAXU Obl Binoonl 1894 4 dito ÜDonni 1880 4 dilo 1 11 a lhl 188 4 ditó hij Mop 1881I 90 4 d to lu ood leott 18S3 fl dito dito dito ISH4 6 r l JB Perpiit Bi huia 1881 4 roKKiiJ Oeiir O ur li on 18 0 4 Oa Il ntiing senii D Geo leeiim aer eC uidAfh Rp T oblu IHS Itlitco Ou i 9oli 1890 8 Ven lonik Ol l oiii p 1881 aTBBD4ll ObliKfttioii 18U6 S AoTriBUAll Stal Ic u 1894 8 M D N Afr H nde luiod Ari nd b T b Ma CBrtitraton Dell MiliitsotiiiT Jij dito Arii Hyputheekb p udbr 4V Cull Mij der Vorstonl itittid Or Uvpoih okli psnilbr 41 N der tudi ho htuk luml N d Hudalmniüub 4lto N Hr P o Hyp b p ndbr 8 Rolt Hjr lotlioiikb pan II r 4 Otr Hypotboo b dito 4 i OonKNB o t llong haul and RmL KypothoHlcbank paudb 6 Ahseiki Equi hypoth pan tb 4 Maiw L ï Fr Li n on 8 Ssu Holl IJ Spoor Hg aand Mg t t Ki 8t Sp a iid Ked Ii d SiiuorwogDi aaud Nod Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 duo 6 TiLllSpoor 1887 89 A l obl 8 Zuid lul 8p my A H obl 8 PoL N Warachau Weoiien and Bmi Or Ru a Bpw Mg obl 4 Uiltiiobe dito aaoil Faatowa dito aand 6 IwanK Poml r dito aaud 6 Kink Ch Aioir Bp kap opl 4 dito dito bitg 4 Amuia Jont Pao Bp Hi olil 6 Ckio k North W pr C r aan 1 dim dito Win 8t Petar obl 7 Dourer k Rio Gr Spm eert r IllinoiaOoDlralobl iuKond 4 LooiaT k Na hiilliCorl r aand Uni o N Spv U la liyp a 6 Uiia Kaii a r 4pOt pref aand N tork Oulai o fc Woat aand Pcun dlo Ohio ohhg 8 Oregon Calif l hyp in goud 6 St Paul Min i 4M nit obl Uu Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Li 10 Ooi lo hyp O 6 Oinaoi Om South Ohort T Md V C B ll kNa loh d o O Amiterd Omi ibua Hy aand Roit rd TrBniw Maa 8 and Sm Stad AmaterlBin aand I lad Ro tor lam aand 8 llBLOiB Sud AuLrorpen 18S7 t Ssd Bruaael 1884 9 lloH Th iaaRngullrf a laoh 4 r TIHB StaaUlrenig 1880 6 K K Ooet B Cr 1880 8 li iHia Stad Madrid 1 It88 Vtn Vir B J ATb pool o rt ontvangf n eene grooto keuze V 0K IAilitSG PI 8 EN COSTUMES TAILLEUR D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN 363 8te S taats loterij il 1 Khua Ti rekking van 1 Donderdag 1 April Na 19080 ƒ 4 00 No 19833 800 Prgun Tan 80 889 9866 6968 8871 10819 I3I86 16098 18141 489 iOt 6319 91 11196 18849 16111 78 8 SUl 6611 8949 11377 18467 4 18118 91 4046 6689 9il0 1146 18631 l6St4 US 1001 4336 7 67 9374 11 86 13 0S 16468 96 1160 4400 7807 9606 118 6 ISS98 86 18418 1971 46 8 7941 968 80 14989 16816 19604 9017 4648 9 9871 19017 143 6 18906 46 = 8 497S 8163 10161 18339 14608 17018 19846 2817 79 8976 0899 19768 16061 16661 89 66 97 607 1 8410 10666 0 17860 19761 9894 66Fn 8600 106 1 18861 16971 17966 90683 9V 6080 HAR TUBRICHTB N Gouda 5 April 1900 Granen waren heden maar matig aangevoerd i e stemming was voor alle artikelen aeer vast Vooral echter Tarwe en Mals tot hoogere prijs goed gevraagd Tarwe eeuwsche ö 6o ƒ 6 90 Minderedito 6 30 i 6 5o Afwijkende 5 80 ft 6 10 Polder 6 10 4 6 40 Rogge Zeeuwsche 5 30a 5 60 Polder 4 75 ft 5 Hilitenlandsche per 70 kilo ƒ ft ƒ Gerst Winter 4 65 4 4 90 onier 4 60 ft 4 80 Chevallier 5 i 5 75 Hii P h 3 40 ft 3 75 P o Wo 7 40 i 7 75 HennepSiiad Inlandsche 11 50 ft ia Buitenlaiulsche 6 ft 6 50 Kunanezaad ƒ 7 50 ft 8 Koolzaad 9 75 ft 10 hrwten Kookerwten 7 33 ft 8 Nietkookenile ó 6o ft 7 Bmtenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 ft 6 ao Boonen iBrmneboonen 8 75 ft 0 75 Witte bor neD ƒ II ft 11 50 Paardeboonen 75 90 ft 6 10 Duivebot nen 7 ft 7 40 Mals per 100 Kilo llonle Amerikaansche 5 90 ft 6 10 Cinqiiantme 7 50 4 7 75 Odessa 6 ft 6 25 Karweinaad per 50 Kilo ft Veemarkt Melkvee redel aanvoer handelen prijzen traag Vette varkens redel aanvoer liandel vrijwel i8 ft 20 ct per half KG Biggenvoor Kngeland goede aanvoer handel vlug 18 ft 18 ct per half K G Magere Biggen goedeaanvoer handel redelijk 0 80 ft i io perweek Vette Schapen redel aanvoer handelvrywel 14 ft 20 Lammeren aanvoer handel i Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 6 ft 8 Graskalveren aanvoer handel ft Kokkalveren 8 ft 17 Koaa aangevoerd 48 partijen handel vlug ie kwal 38 ft 30 ade kwal as ft 27 zwaardere NoordHollanJsche 25 4 Boter veel aanvoer handel Bfloopend Goeboter ƒ 0 90 ft i Wciboter 0 70 4 0 80 per Kilo VERSCHEIDENHEID Door de geboorte van een prlnsje in do familie van don hertog van York tolt de familie der Eugelsche Koningin met bare kinderen kleinkinderen en de achterkleinkinderen nu 74 leden nameiyk De Koningin 1 Zoons en dochter 7 Kleinkinderen 32 Achterkleinkinderen 34 Ü De troonopvolging is als volgt Koningin priuH van W aleB hertog van York en z jn zonen De Koningin is 80 jaar do prins van Wales 58 de hertog van Y ork 34 zjjn oudste zoon prins Edward 6 jaar BurgerlUke Stand GEBOREN 28 Maart Reindert oudera 7 T de Vroom en A van Hoede 29 Johanna Catharina ouders J A Pensioen en D P van Vliet 30 Johanna Willemina ouders H de Jong en W Danens Johannes ouders M Dortland en R A Prins Leonardus ouders U Kramp en M Braspenning Elizabeth Petronella oudera A van der Schouw en A C Fredriksen Cornells Joseph ouders A Molkert en P van Vliet 31 Hendricus Gerardus Maas ouders G M Smitskamp en T Straver 1 April Hendrik Luitjes Jacobus ouders G van den Berg en J M Mathuisen Johanna Catharina ouders F P Oomens enE Slogt Pieter Petrus onders A vanRoeden en M M Kastelein Jan Pieter ouders F van Vliet en A van der Sleet 2 Jan Antonius ouders A J Oosterling enJ C Koopt 4 Johanna Catharina ouderaW Fitter en C G C Wortman Jncoba Johanna ouders C J van Waas en J M Zwaaneveld 5 Tbeodorus en Margarotha Maria oudere T Romijn en E de Korte OVERLEDEN 29 Maart J M van Minden 84 j J A van Wijngaarden 2 j 30 J M Snel 12 j 31 P K vanMaaren 5 w A C C VerzSl 64 j J van Loon 74 j W van Waai 10 j M M Sloof 14 j 1 April E Scharloo 5 j J Meijer 13 j 4 C Ketlner 63 j G J Verlenn 3 j 5 T G H Walthie 6 w GEHUWD 4 April P Kofipettdraaler en P F de Bruin