Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1900

Zaterdag 7 April 1000 No 8165 S9sté faargan ftouDSfUE mm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 9 ADVERTENTIEN vk orden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon u De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BeQuwljk ÖEBOREK Herbert ondèrs H Kok en ö Kok Johannes Cornells ondera L Hogenelst en A Belt Arie Marinns ouders L J Smit on A van Wingerden Johanna Maria oDdertf J de Jong en M van Loenwen Hendrik ouders B Vorwoü en J Blom OVEELEDKN I Boere wed lohs Boere 61 j W Oosterling 14 d P van Wensveen 2 j H Metaal 24 jaar ADVERTENTIEN KIJISIIBEBIIEIKW te O OTJID A Tegen JULI c k is aan bovengenoemde School de betrekking van CONCIERGE to vcrvnllon waaraan een jaarwedde van SOO benovens pr e teoning met er tJimr en UcM is verbonden Sollicitanten hebbon zich lot Aprilck op Maandag Dinsdag Donderdag en Vrijdag tnsBchen 3 en 4 nur s nam porsoonluk ann hot Schoolgebouw aan to melden bg 4en Directeur Dr W JULIUS Oproeping aan alle burgers te Juuha tot bijwoningeenor CI I300TE In do Brooto Zaal dor Sociëteit uk Keunie Oosthaven MAANDAG 9 APIUL a s dos avonds S i Spreker do Hoer Jolis Eüfer Jr te Amsterdam Onderwerp Is een Aballpir voor lij a gcwcnschl VRI IE TOEGANG VKIJ DEBAT Belastingbotalendendon Komt allen opl het gaat om eene uitgaaf van t w e e honderd duizend gulden Opening der Zaal 7 nur TluiRy i Wottditbaliim m do f ühe i e wurolil tifikouil i lieroeiTul OnoïcrtroffKU mUlilol to un nlle Uorat L nï LeverMaagiiekten eni luwonbg tMOwel s ook uitniiiiilig ui Ipijnn nlU lioktogevallon mot good ovolg an te wondon l rU Wr flacon t 1 p r P f ThiMt7 8 Wotti i If bozit oon a nog o n K o l o n 1 o go u e e a k r o b t on UoilMine working Mnnkt moo 1 ette Minlyko on gofnorvullo oporatio goliool oierbodm Mot doM Mlf wonl oon u ar ud ïoor ongeneesUlk rehoüdfin beengm el n onlima on bgn et laar k nkerll den eue e Brengt gonozmg en ï naclitvng dor pijuon bij wondon onUtekingou onz viln allorloi nanl PrljB per pot f 1 50 por post f 1 60 Conlrnal Dopöt voor Nodorlaud Apothokfr IIEJiRI SIJIUER S Kokin 9 Ani tanlam Wur ma dniSl n IwaKlIi mea direcl na die bohaUen liolhek dn V TlflKRHV ia Pngnid b l llohtok 0 t rrei li Otlina pnnjectai tt onlbiidra bg k t C atri l IWp t S adm R ki 8 AmitaiduB Een ware Schat Toor de ongelukkige Uchtoffer der Mlbsvkkking Onanie en gehe me utspattingen ia het beroemde werk Z Dr EetauV ELFBEWARI i Hollandscho uitgave met 27 fb Pr i 2 galden leder die aan de vorsolirikkalnke gevolgen im d M ondeu cd lijdt moet het Iwen de oprechte leering die het geeft redt jaariyki daiïend van een ukmn dood Te verkrijgen bfl iVer lageMagaun te Leipiig Neumarkt 34 franco tegan intending van het bedr g ook in poatMgel en in eiken boekhandel in HoUud gevestigd TIJ KFSIiNGEL Telefoontmnimer Ut Bovenstaande Inrichting welke op 2 April a s geopend is beveelt lich aan tot de levering van UUIUI nil L UVtlSrilTÏ lil lï welke door de Wijkknechts tweemaal daags wordt rillll U lMililliOlilllüi Mfiljll tuuis bezorgd des Zondags alleen s mdrgens De prijzen zijn tot nadere aankondiging yulle Xuete Melk 7 cents per Liter Deze melk wordt alleen geleverd van Vee dat onder geregeld toezicht staat van den Districts Veearts den Heer E Ovekbosch alhier Zö is door de Melkfliters van alle onzuiverheden gereinigd en sterk afgekoeld ter verduorzaming Affieroomde of Tiitite Melk 3 cents per Liter Huom Kuriiemetk 3 cents per Liter Deze Karnemelk ia dageljks versch verkrijgbaar Ziiete Room 00 cents per Liter Ziire Hoont vooruit te bestellen 00 cents per Liter mfDICTVilUUVVUni UViK li zo melk heeft eeno bewerking ondergaan ter verUtrnairilnlaliIinUEi MIILR daarzamlng waardoor do Pathogene bacteriën gedood zjjn ziJ vervangt do gekookte Melk doch mist den kooksmaak en kan 2 dagen goed blijven Levering in Literliesschen i 10 cents per flesch en in halvo fleschjes 5 cents per flesch rVUTVttll IVEGRnR Uri K volkomen steriel dat is van alle ziektoUtiitlrjIilLInlilillUi IBliLRi kiemen bacteriën en sporen ontdaan on blijft geruimen tijd goed Levering in halve fleschjes A 7 cents per flesch De flesschen blijven het eigendom der inrichting Aan onze inrichting is tevens een Laboratorium verbonden waarop het strengste toezicht op de melk en de daaruit vervaardigd wordende producten wordt nitgeoefond Gepa8leurl§ecr le Rooiiiboler Deze onvervalschte Prima Kwaliteit Natnurboter wordt onder persoonlijk toezicht per Directie nit licht aangeznurdo Gepasteuriseerde Room gekarnd en munt uit iu geur en fijnheid van smaak Zö wordt in elke hoeveelheid van af kilo afgeleverd en is steeds van ons Handelsmerk voorzien De prijs is van beden af tot nadere aankondiging f 0 65 por half Kilo Orders op Boter knnuen aan de Wijkknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd OOÜDSGHE WATEBLMNe mimFFIJ üeabonneerden wordt hörinnerd de betaaldagen der abonnementso elden zijn van 1 tot en met 8 APUIL Di iJirtctiur D C W VAIM DER L U e CS s o o u 9 O Si Kort overiiolit oaaer Prljsooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet l j VERMOUTH la Turin f = O 1 r S 9 BODEGA CHAMPAGNE J 9 a Md U s s COGNAC è f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 f 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY BOi iDE crx S3 S Per Fl Per Ank 45 Fl I a Ti 5TR40 1 0 65 Nto f27 75 tJJS CHATEAU VALROSE 0 76 dl 5 St ESTEPHE 0 85 36 g St BMILIÜN 1894 T S PAUILLAC 1893 1 25 Jb e o u I GRAVES Witte BordeMx 0 80 34 g I SAUTERNE nm r7bÖ I g ZELTINGER Moezel O fr §§ ROTIRGOGNE l lO De esschen ziln in de prijzen begrepen en worden 1 3 ets per stuk ternggeuomen BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar b 1 GebrS Sr OllT 7Mrck a Chocolade en Cacao De Onna T CREBAI Gouda DoB matige ooor de nieuwste mmndingen p niafhional Kot icd verbeterde fc brlcatle u niXtend ptettik vau tijn i tijns gron ia f r n l ero Icn verbr uk r v n StoUwerck s Ohocoiade en Cacao n m beve onswa rdig t brik i v rdo i8 anr oen inhoud ter renp lililftlten IK irraa biiianldc 87 Brevets als llotltrerttiicler 44 Ecro DIploma 8 gouden erz Meaftillfsi on bewij can uitmtintend n fabrika KreUs 1 J4 büu oef do Accaüemie national do Paris Mouri vouB dAjomon nne Ho4 il or première clii e en oonsid4r 11on ae Totr eioeUant tebrloatton d Ohooolat bonbona vories eto oto f r V ok t tobrikaat is verkrijgbaar bij H A Cunfiaoora Banketbakkers eni ko flenenalvertegffli i oordigor loar Kederland JhUu Kattenlodt AmatenUm Kalverairaat 10 Verkrijgbaar bj A BRINKMAN ZOON te GouDi 2AKB0EEJE VOOR iasfitters Bouwkundigen en Gasverbruikers GOH j j PKiys VAD noEaavitoH Directeur der Stcd Gasfabriek ViN GOUDA Prijs f o ia FEANSCHE STOOMVEEYEEU cheniisctie Wa scherlj TAN H UPl EKHEIMER 19 Kruiskade Motterdam Gebreveteortl door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az SpeciaHteit Toor het stoomen en verren van alle üeerenen Oameigarderoben alsook alle Kindergoederen speciale inrichting voor het atoom a van pi achemantels veeren bont ens Uordgnen tafelkleeden enz worden naar de □ leawste en laatste methode geverfd Alle goederen betz gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondbeid volgens staal bewerkt Zoiiuw en JMaagflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp ID den nood het boek aaubevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dt boekje franco per post toegeiooden door BLOKPOEL S Boekü Zaltbommel er w g iC o E g Pam Expeller Dwtig jaa wordt dit middal mat Tamssaad snccefl ftU tqjutillmid inwr vug UDgewead tegen Bbeamatiak Jich t Yerlcoudh id p o in den fmp TI MC DilboJ BTA Ipröjfde a Sfi HuEdl y 4 pe w dwntdanl SSl den TWtroaweo JC let op het tabiieksmark AJik Ad 1 25 75o eii50e defi in de meeste apotheken Te AjoBterdun bó Tlloth C3ebaa Tin Tayll en SaoderB GEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als lii l oorilbriliaiilscb Schoen en Laamnniagiiïijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten MCUOKM fffCnM voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk F O 1KB OCDIC U Vt uu urn 9 m SCHIEDAMMElt GENEVEE Merki NIGHTOAP Verkrijgbftar bjj t M PEETERS Jz N lï Als bewijs ran echtfieid U oachet en kurk at eda voo BÏen van den naam der Vinna P HOPPE i ieuw f ieiiw Ondergeteekende bericht bg deze dat li in de gelegenheid is TARWEBROOD te leveren van Kchie fleUerieke HtêM Tarwe Aanbevelend A SLEGT GotjDi Dmk van A BBOJKMAN éZa BiiUeiilandsch Ovi rzlcht üit Brandfort Vrijstaat bericht men van 2 April Generaal do Wet heeft de kanonnen en de gevangenen aan de Kroonsprnit vermeeaterd naar Winbarg gezonden Do bnrgers wie het aan leeftocht begon te ontbreken hebben na overvloedig te eten nit hot buitgemaakte konvooi De Boeren verloren drie dooden en tien gewonden onder wie een hnnner dapperste veldkornetten Do attaché Nil kreeg een kogel in de borst De krijgsgevangenen tellen 389 man Wat nog belangrijker is dun de overwinning is hot bnitmaken van alle Engelsche geheime stukken w o zorgvuldig geteekende kaarten en tabellen nit de jaren 1897 1898 en 1899 met oitgewerkte plannen voor een inval in de republieken o a een plan om van Maleking uit naar Johannesburg te trekken langs den weg dien Jameson genomen heeft maar met wjzigingen om zjjn fonten te vermijden Op het slagveld werd ook een brievendoos gevonden met stukken geteekend door Vrystaatsche burgers die den eed afgelegd en zich onderworpen hebben De onderteekenaars zyn ontboden opdat de generaal hun kan aanleggen dat deze eed onder dwang afgenomen van nul en generwaarde is Bfl de opening van den Vrijstaatschen Volksraad te Kroonstad zeide president Steyn Wij hebben de hoop op de overwinning van onze zaak niet verloren Na hulde gebracht te hebben aan de nagedachtenis van generaal Jonbert deelde de president mode dat hiJ de onzijdige mogendheden in kennis had gesteld van het schenden van de witte vlag en de Hoede Krnisvlag door de Engelschen De poging om door Eoborts proclamatie tweedracht onder het volk ta zaaien was mislukt De president gewagend van do correspondentie met Lord Salisbury zeide dat niet alleen die poging gedaan was maar de republieken hadden ook een deputatie naar Europa en Amerika gezonden om invloed nit te oefenen op de onzijdige mogendheden en het staken van het bloedstorten te bewerken De president hoopte krachtig dat die pogingen met goeden uitslag bekroond zonden worden De regeering heeft eentijdelgke leening in Transvaal gesloten cUsc Nu de Engelsche bladen over e eerste ontsteltenis over Broadwoods s éclJsc heen liJn worden de Engelsche ofScieren duchtig 1 faire genomen over hnn onvoorzichtigheid FEVILLEIOX HAKTSTOCHT Naar het Fransoh Haar roon Octave trad onvAwacht de kamer binnen De goede vrouw zag hem met eenige ongerustheid aan als vreesde z ij dat hij andermaal eene treurmare kwam brengen Doch zoo zij Kag dat hij haar glimlachend aankeek Toeg zij met een lichten zucht Wat is er OcUve f Onze neef en nicht De Prétont zijn in aantocht moeder Het rijtuig gaat daar juist doM het hek en z zijn dus in de groote laan Het duurde miar weinige seconden of men hoorde inderdaad het geraas der wielen over het grind Mevrouw de BeauUeu ging door de vestiDule naar de voordeur om hare gasten welkom to lieetcn Juist op ditzelfde oogenbhk hield het rijtuig voor de deur stil Een vroolijk lachend gelaat werd achter het portier zichtbaar een geschoeide hand wuifde een vriendelijken groet en en heldere en frissche stem riep juichend Bonjour bonjour De jonge markies had aanstonds het portier geopend Een jonge vrouw in kostbare zijde gekleed wipte vlug uit het rijtuig en gaf een fijngevormd voetje te zien in lichtgrijze kousen goudleeren laarqes Het wa de baronet de en onbekwaamheid Had men voor Mothuen na Magersfontein voor Ballor na ziJn voortdurend falen biJ de Tugela geen woord van afkeuring thans zijn er geen bijvoeglijke naamwoorden genoeg in de rjjke Engelsche taal om den schuldigen offtcieron van het betreurenswaardige incident bij Thaba Nchu naar het hoofd te slingeren Merkwaardig ia deze uitbarsting van woede na de bewonderenswaardige kalmte en waardige houding van de Engelschen in den tijd dat het leger van de eeno nederlaag marcheerde in de andere Het vooruitzicht dat Lord Roberts opnieuw beginnen moet den Vrijstaat ten onder te brengen en do resultaten van den schitterenden marsch van Jacobsdal naar Bloemfontein langzaam maar zeker verloren gaan ontstemt de Engelschen uitermate Men bad te Londen zoo gehoopt op een spoedig einde van den oorlog Do vorige week nog was men er van overtuigd dat de Tranavaalsche regeering ondanks de krachtige verklaringen van Kruger het hoofd in den schoot van Roberts en Milnor zou leggen Het voortzetten van den oorlog eischt nieuwe flnanciëelo offers brengt binnenlandsche verwikkelingen met zich die men had kunnen vermijden door een ontbinding van het Parlement door nieuwe verkiezingen die hadden moeten uitvallen ten gunste van hot ministerie dat togen dien tp gehoopt had Transvaal te kunnen leggen aan do voeten van Her most Gracieus Queen Het betreurenswaardige incident bji Mielliespruit blijkt dus wel zeer betreurenswaardig voor do Jingo s In de Indep Beige vinden wij van den correspondent van dat blad beschrijvingen van de ontvangst der Engelsche Koningin te Dublin die hier een ander licht op werpen dan op deofficieelo hartelijke ontvangst waarover Reuter seint Woensdagochtend heeft de politie door de stad de aanplakbiljetten afgescheurd die daar door de nationalisten waren neergeplakt en waarmee een groote fakkeloptocht voor Woensdagavond werd aangekondigd De politie deelde den samenstellers van den optocht mede dat zjj gearresteerd zouden worden wanneer zij hun plan volvoerden De nationalistische afgevaardigden hadden besloten bjj wijze van protest tegen het politieke karakter dat het bezoek droeg aan geen enkele offlcieele receptie deel te nemen In do hooïdstraten was het zeer druk Préfont die haar tante de markiezm in de armeen vloog en haar omhelsde met den uitroep 0 tante lieve tante wat vind ik het heerlijk dat ik u weer eens zie O wat is dat nu weer een tijd geleden En gij ook beste vriendin En terwijl zij hare tante weder losliet en hare nicht met dezelfde uitbundige hartelijkheid omhelsde riep zij O Clara mijn liefste beste Ciara Het is geloof ik al een eeuw geleden niet waar Vervolgens wipte zij naar ctave en liet zich door hem op beide wangen kussen Eenaklaps keerde het jonge vrouwtje zich haastig om en riep uit Goede Hemel waar is mijn man gebleven Zou ik hem verloren hebben f Waar is hij V Maak u niet ongerust liefste hier ben ik al antwoordde een zachte stem op kalmen toon En tegelijk trad een welgekleed man van ongceer dertig jaren naar voren en groette rustig en beleefd de markiezin de Beaulieu en hare dochter fUitmuntend I Groet ze dan nu riep zijne bewegelijke echtgenoota Goed zoo en wees nu loo vriendelijk even het oog te houden op het uitpakken van oubc koffers De dames waren intusschen in het salon gegaan De barones naderde de markiezin en fluisterde haar toe met een blik omhoog 0 beste tante wat zullen wij veel met elkander te bespreken hebben Toen wendde zij zich weder tot Clara en over viel hare nicht met een nieuwen stortvloed van woorden Haar gerammel en gebeele persoon deed nu doch in het overige der stad was het stil en waaide geen enkele vlag Over de komst seint de correspondent dat van de 60 gemeenteraadsleden slechts 26 do Koningin ontvingen In haar antwoord op het adres van welkom bracht de Koningin hulde aan do gesneuvelde levens in Transvaal Öednrende don geheelon intocht bleef het publiek volkomen onverschillig Voor het gebouw dor protestantsche universiteit begonnen de unionistische studenten het God save the Qaeen te zingen doch het publiek overstemde se met en geweldig God save Ierland De uiterste hnkerzijdo der Italmansche Kamer die Dinsdag by wijze van protest de zitting verliet beeft eergisteren eert vergadering gehouden om een manifest op te stellen voor het land De heeren Zanardelli on Giolitti zetten daarbij uiteen dat zy er hunne vrienden door hun besluit om de zitting te verlaten schandalen hebben vermeden Niet zonder groote moeite z n zy er in geslaagd de socialisten over te halen om af te zien van hun voornemen de zitting onmogoiyk te maken en met hen bj wyze van protest de vergadering te verlaten Slechts enkele oogen likken v6ór het openen der zitting is de otereenstemming verkregen en kon een krachtige en waardige betooging worden georganiseerd Vertolgens werd aan drie leden der linkerzijde opgedragen een protest to redigeeron aan de kiezers dat door het gebeele land zal worden verspreid De Temps keurt de houding van het kabinet Pelloux in scherpe bewoordingen af De gecombineerde manoeuvres om de obstructie te vernietigen zegt het blad hebben er toe geleid dat mannen als Zanardelli en Giolitti van wie men verwachten kan dat zy nog eens weder aan de ministorstafel mllen plaats nemen ee Kamer verlieten by wyze van protest tegen het presidium van Colombo en tegen ne maatregelen die de meerderheid nemen wil om do minderheid den mond te snoeren Daardoor heeft men de obstructie niet bestreden maar haar integendeel algemeen gemaakt en er alle groepen der linkerzgde in betrokken De aanwezigheid van slechts eon doel der rechterzyde by de aanneming der guillotinemaatregelen acht het blad ook niet geschikt om het gezag te vestigen van den president die dit onrechtmatige reglement moet toepassen En zoo heeft dan de meerderheid der Italiaaesche Kamer en het kabinetfelloux een overwinning behaald die ten slotte zal biyken een Pyrrhus overwinning te zyn eens denken aan het gekakel van een papegaai dan weder aan een levende kaleidoscoop die bij de minbte beweging een gansch verscheiden gezicht geeft te aanschouwen De markiezin en Clara hoorden haar met geduld aan De barones wachtte ook volstrekt geen ant woord af en trippelde aanstonds weder door het salon tot aan een der vensters die het uitzicht gaven op het liefelijke dal met zijn donkeren achtergrond waar men in de duisternis van den avond duidelijk den vuurgloed uit de hoogovens van PontAvesnes zag opstijgen 0 wat is dat pra htig I Net een decoratie uit de opéra I Ër gaat toch niets boven de natuur en het buitenleven Üch dat mijn man en ik het anders konden aanleggen en s zomers een paar maanden op onze goederen in Bourgogne konden doorbrengen I Och ja dat zou heerlijk zijn I Maar ik heb allerlei bezigheden en verplichtingen die mij aan Parijs binden een aantal liefdadige instellingen waar men mij niet kan missen en dan ja ik kan toch ook mijn dochtertje niet gehe 1 overhiten aan de zorgen harer gouvernante niet waar O maar nu moet ik even wat uitrusten En londer eenige plichtplegingen te maken het zij zich neervallen in den geraakkelijken leuningstoel der markiezin Maar nu zijn wij eigenlijk nog alleen over niijzelve aan het praten geweest riep de barones op eens Kom vertel mij ook eens hoe het u hier gaat wat gij hier a zoo doet En hoe gaal l et met Octave En met uwen buurman dien gTofamid of wat is hij eigenlijk Verspreide Berichten EKiLNKRUK Gisteren is te Parys in behandeling gekomen het proces door zeven slagers begonnen tegen minister president Waldeck Rousseau don profeet van politie Lépine en den commissaris van politie Boutelier De slagers beklagen zich willekeurig gearresteerd te zgn in verband met do incidenten van hot fort Chabrol Het openbaar ministerie pleitte niet ontvankeiyk verklaring Ken oud gemeonteraadslid van Pargs de gewezen advocaat van het Hof van Appèl üavrillé dos Essards is gearresteerd onder beschuldiging van 1 800 000 francs te hebben verduisterd ten nadeele van een minderjarige over wicn by voogd was ESOILASD By haar aankomst te Kingstown gistermorgen werd koningin Victoria begroet met hot gejuich van een grooto menigte De gemeenteraad bood haar een adres van welkom aan Daarna reed H M naar Dublin waar zy door den burgemeester de gemeenteraad den burgemeester van Belfast en zyn ambtenooten uit do provincie met gruüte plechtigheid werd ontvangen Do eeiste overhandigde haar de sleutels der stad en sprak een begrootingsredo nit waarop de koningin antwoordde daf hot haar oen groote vreugde was hot vaderland van zooveel wakkere mannen te bezoeken die in de verdediging van haar ryk en haar kroon van zoo groote dapperheid hebben biykgegoven Öp don rit naai hct paleis van don vice koning reed de pningin door een enorme menigte die haar geestdriftig toejuichte Toch schijnt do politie niet gerost ziJ heelt gistermorgen biljetten moeten afscheuren waarop de nationalisten tot manifestatiën aansporen Do maatregelen van veilighoid zyn zoo streng dat Dublin feitelijk in staat van beleg verkeert Een bataillon van de lersche Munster Fuseliers is gisteren te Londen aan het muiten geslagen omdat zy de kazerne te ongoriefeiyk en to slecht geventileerd achten zy verbrüzelden eenige honderden ruiten Men vreest dat ds muitery zich aan andere lersche bataillons zal mededeelen DuiTSCHr AND De socialistische ryksdagafgevaardigde Oertel die aan vervolgingswaanzin leed is gisteren overleden Kr volgde een oogenblik van stilte en met dezelfde snelheid waarmede een zangvogelüe na zijn laatstea triller onmiddellijk op den rand van 7 ijn nestje gaat zitten slapen zoo ondervond ook het opgewonden zenuwachtige vrouwtje op eens den invloed van de vermoeienis tenminste opeens bewees hare zachte ademhaling dat zij rustig sliep De markiezin en hare dochter keken elkander ghmlachend aan Z wachtten in stilte httjoogenblik at waarop het lieve oppervlakkige kmderachtige baronesje weer zou wakker worden De barones Ue Préfont was de eenige dochter van eene zuster van den markies de Iteaulieu Haar eigen naam was Sopliie d Hennecourt zij was van denzelfden leeftijd als haar ni htje Clara en met deze te zamun opgevoed in dezelfde kloosterschool Ook lij had daar de dochter van Moulinet ekend Mede was zij de aanleiding geweest tot den vinnigeii haat die Athénats tegen de jonkvrouw de Beaulieu had opgevat Sophie had aan het meisje Moulinet aanstonds den bijnaam gegeven van ikleine Cacao Voor kinderen van 13 jaren was dit een felle beleediging en er zou een hevige strijd zijn losgebarsten indien niet Clara de Beaulieu door haar persoonlijk overwicht verkregen had dat de strijdende partijen genoodzaakt waren alle vijandelijkheden te 8taki n Deze beschermende tusschenkomst was voor Athénats nog hatelijker dui de openlijke nval harer vyandin Wordt pm olg i