Goudsche Courant, maandag 9 april 1900

i No 8160 Maandag 9 April 1000 39ste Jaargang Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I TelefiiaB o St De Uitgave dezer Courantgeochiedt dagel ks jiet uitzondering van Zon en Sfeestdagen D prp per drie maanden is 1 25 iranco per 08t 1 70 i Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefonn K Mt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëh tot 1 uur des midd ADVERTENTIEN Tlüirty i Woadirbtliin in de geheele wereld bekend en Keroemd OnOTertroffen middel tógen alle llortt L nt te fRalCllektcn eaz Inwendig zoowel a e ooit uitwendig in lnjn iille iiektege Bllen met goed erolg uu te wenden l rUa per flacon i 1 p r p it t 1 IS ThiittT Wo dintlf beiit eemlinog onnekende geneeikrecht en heiliame werking Maakt ineeeUl elke pijnlijke en geiaarrolle opernlio geheel orerbodig Met deze nilf werd eiiii 14 aar ud voor onKeneeiililk lebouden beenge el on onlang on bijna aj Jaar kankerlUden genezen Hrengi genezing en ferzaebting der pijnoii bij wonden ontetekingon en Tan allerlei aard PrU per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depflt voor Nederland Apotbekir HEKRI SiHDEHS Bokin B Amsterdam WMr gMe depot i beiUUa meu direct uu aieSchutientpotlieke de 1 THIKRBV ia Pre r d bel Rohitaeh Oeeterreicb Oeiiere proepectui te Dtlitc4eB bij ket Centreal üepdt Sendere lUkiD S AtaitenUm eeH Mi Mi eee i e Verkrijgbaar bjj A BRINKMAN ZOON te GooDA ZAKBOEKJE VOOH Gasfitters Bouwkuiulig en en Gasverbiuikers DOOK J J PUIMi VAy nOBSBVKGU Directeur der Sted öaslabriok VAS GOUDA Prtjs t FEANSCHE STOOMVERVERIJ chdiilsrbt Wasscticrij TA II OI l E lll ii iEU I KruUhiuie Itutterilnm Oebr T t 3crd iloor Z M den Koumiiij der Ileljton Hoofddepót voor UOUÜA de Heer A VAN 08 Az ipecialiteit voor hot toornen en verven van alia Heeten en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het etoom n van pluche manteli veeren bont enz Gordgnen talelkleeden eni worden naar de uienw t en laatute methode geverfd Alle goederen hetiij gestoomd of geverfd worden onechedelnk voor de geiondceid volgen itaal bewerkt OnAHZm MA A Pritenips NOUVEAUTÉS Wil verzoeken do Dames die ons geïllus trcerd raode albam voor het Zomemeinoen nog niet ontvangen hebbeu dit te willen aanvragen aan llHJOLESJALDZOT C i iris Hetzelve wordt dan omgaand ijratU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 frnncsAfri van alle kosten aan hnis met S verhooging eitipeditit k iHoor Ie 5 2 Paiii ExpelUr Deftig jaaï wordt dit midiA mat Tsmeaeod anooes Ie pj iiatiUstide inwiiJTUg aaageWMid teceB Hheainattek ilak t Tertondt aiii ga iadao ie almg au D be r5 piwH HaiaBUd IR I dieBtdast SLI 1 dan veltrouweo Man latte op hal abriakamerk Anker id l ï6 76o anK0o defl in de éeasla apeUiekoii Te Amaterdam bu Uloth Clébaa Tan Tnyll en Sander HJ H tnkI atlntciii Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Lruiven Borstlioiiig Extract m M uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honing bloem van II 1 VAÜ SCHAIH CO üenlIaagrJolleïMMrs 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN JC Co 8 Melianthe ia be beate middel der wereld CO B Melianthe geneoat KmkbooBt Co 8 IHellAntbe geneoat zoowel oud als jong b Co S Melianthe mag m geen buisgezin ontbreken Jk Co S Melianthe l al roortdureml ouder Soboikundig toeziotit Oo 8 melianthe belpt onUorroepolijk b Co s Melianthe ia bekroond mcl Eerediploma s Co B Melianthe U bekroond met üoud b Co 8 Mel anthe is bekroond met Zil er b Co 8 Melianthe i verkrijgbaM m flaeon van 40 Ctê tO Vtê en ft bg Firma WOLFF éb Co Weethaven 198 ffoudo D JUIBBIES Kleiweg E 100 Oouda B H VA MILD VeeriUl B 126 te roudtt A BOÜMAN Uoordrickt J T TOKKEN Biiioop B V WIJK OudewahT M KOLKMAN WadJinxveei a BOLLMAN Bodegraven PtNK3E Nieutrtrkeriad IJul W J VAS DAM Haoêlrteht A N VAüZESdBN Sehoonhoven Voedlngs Eiwit 1 Klle prys Tan Tropon kim iedereen het cich TerHbaffOa ▼ rkryvbaar bel apetkakora reaiataB aa alia aaliia latoll t Oeneraal Agenten voor Kederland en Kolonlaa 9 Koest 01p8 A van der TLeyé Hotterdaik lie TROPOA €A€AO A Urlcssen de TBOPO CHOCOLAAD A Ilrieiseii wenschen zijn zeer aanbevelenswaardig voor kinderen nwakken en heratellendeii ook voor Uefhebbers van sport die in compacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel J oxn Trexlcxïögr toaa r imm nHi O r Oeiieeah algemeen aapbevolcn Npninil U1 I TI l r IWfl Met Eere Dlploma en Ooud nekroonde 1 ip rifT Door üeiieeeh algemeen aanbevolen EereDIploma en Ooud Bekrc PRAEPARATEN VAN éS r i I w U de meest krachtige en versterkende KINA WIJN legen zwakte QUina LarOCne nkLeren ol s nen gebrek aan eetlnat le ihl pSav rt rln z ni who fdpU tn terklng na ziekt otkraambed koorts S QUINVÏAROCHE I RRITOINEUX in het b j ond r e Bloedgebrek BleekBicM kwalen van Kritlaohen leeMlil ent Verknicbaar m flacon t ƒ l BO en i C l l N v Toxhaam eralerkond aangenBamv n smaak voopdageHjkichgel nik ElKelCaCaO v Xen Vakken e kllerachtlge geat H n e iijn te beTelen AU g neeakrachtig rd nkT afoTrnl de Ï 1 R aVC 0 K Toor zuigelmgen en kleine iSnderen Pumierbusa S Kt r ftlO i X Kg O BO a H ivgr y u ou Chemlach MolIrCltilror Speciaal voor Ktaderroedlng in bussen a X Kgr 0 0 aulvcre iVieiKSUlKer g f 0 60 Kp ƒ O M A At r ifWaa skMara Hel rooken eener halve Cigarette ia voldoende ter basttijAStnma V 1garenen a hevigste aanvaUen n Asthma etc In doosjes a 0 B0 en iS OO ZIZ Ta marinde Bonbons Kïi in cSS SM w ÏÏï duar de vonn v T r kinderen i ewii n Je Tamkrlnde Bonbo n vsn KK VElTl IEJf HOLM hel ngrjke dj n oor het kind beaearl llk en de sma k aangenaam is Pnjsper dooije O GOen O BO C I 3 L Doo allAC ak emecn eikend als bet BESTE bulsmiddel Oalmfakr aStllleS ho sI verkoudheid en Keelpdn het is rfUaoploaaend en verzachlm d middel bU nltnemendheU uHsluitend □ flesAjes Tcrkrijgbaar Prijs O ÏO r eschje KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Gniole voorraad STALEN BALKhlN U T nraaabaar Spoor 70 e M Klpwagona TE KOOP on TE HUUR H Ë OVING Jb F Kaatoor 1 arldenebekade St 31 Plan O H Slaiwlplaalma I I H Binnenhaven Ü FoljenooTd B ROTTERDAM h tlvulN d fVlUi ptelB n vmoUUaati l Ml L CASSITO TANÜAKT8 Tcrfmarkt Gouda Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van ï 4 nnr ZONDAGS atwezig kieuw onovertroSen rol Dr Liebera welbekend ttlVW KBACBT II IZK AUean eeht met Pabrisksuark tot vourtdnrende radicale en zekere genezing van alle lelli de meest hardnekkige xenttwtiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleek tnoht Benanwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Haagpgn slechte pjjivertering Onveroo n Impoteni Pollutiona eni Uitvoerige proBpeotnisan Irijipcr fiesoh 11 H i J 8i inbbole llescb n c Onlrnl Depdl Matth v d Vecta Zaltbommal 1 pót 1 M CMban k Oo Rotterdam V Happol s Grarenbage 1 I almmans ilii Junn J CzO Rotterdam Well k Co ftouda n bi alle drogisten i Wie Eeker zgn wii i Eclito Ellkel CSCM te ootvangen laaamenMtdd B aa val prmfnemlngwi ia den handel gekomm onikr dea umib des nitvinden Dr lUdhaelia vamardigd p d beat wiaaisina in het wereldbénand tabbliaaeoMnt vaa QebriL Stollwwok t Keulen Iteha Bikel Cacao ia TiarkiBten boano Deaa Bkal lMao la iMtraelk tbokt o angdiiBie geaood draak TOer danlÜkBeh grtraik een ü Z Ihorilfeli fin i aitt TOOT eea kap Chooolati Ali genaeaknobtiM drank by ml vaa diarrhee abeata net water to galaiilkni Tarkrgghaar 14 de TOMMHaala A Apothakara aaa Kft V K 130 e 0 90 a aS6 OiaMnah r a Dwnar£gK TO r Badwland Milt aatienkMI Amaterdam Ealvnatmat 103 Een ware Schal voor de oogelnkkige alacbtoffera der Zellbevlakking Onanie en gehe me nitapaktingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIXG HoUandache uitgave met 27 alb Pra 2 gulden leder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deie ondon l jdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijke dniiend van een zekeren dood Te vorkragen bj hetVerlage Magazin te Leipzig Nonmarkt 3d franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzeguls en in eiken boekhandel in Bolland GGE BGTER adres voor alle soorten SCHOEN WEKK als hetWbraliaiitsth Scbeen eB LaarzenmapjiJB Kleivteg E 3Ö tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGENoBesoorten HCHOKItWÊtHH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk JTAN ROl Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA IJZKKWAIIEIII EREEBSGHlPfE Hl ISHOiin AKTIKELEN FORNUIZEN 1 llreukbanden § GoTOi Dmk van A BRINKMAN k Zn 1 Uil iii iiliniiii IHt A o beslaat uitTwee Bladen EERSTE BLAD ttMH4lil B lscli OvcrzlclH Een telegram van Lord Roberts nit Bloemloateio dd Donderdag bericht dat Lord Hethnén des morgens het volgende nit Boshot had geseind Ik heb heden generaal da Villebois Marenil en een Boerenmacbt omsingeld Niemand is ontsnapt Villebois Harauil en teven Boeren zgn gesneuveld acht zijn er gekwetst vier en vgltig gevangen genomen Ome verliezen bedragen vier gesneuvelden en zeven gekwetsten Een ander telegram van Roberts nit Bloemfontein van Donderdagavond nagen nnr Inidt Ik vrees 4a drie compagnieën infanterie en twee ao iiiliagnieén bereden infanterie b j Eeddersbnrg oostelijk van het station van Betbanië door de Boeren zgn omsingeld De Boeren waren in grooteren getale en hadden vier of vgf kanonnen bg zich De Ëngelschen hielden stand van 3 April s middags om twaalf nnr tot 1 April slnorgens om 9 nnr Daarna moet men onderstellen dat zii zich hebben overgegeven Zoodra Roberts in den namiddag van den 8en berichten over het gevecht ontving beval hg Oatacre om van Springlontein naar Reddersbnrg op te rnkken zoo snel als mogeljk waS T ft em Stond roort a6 Ca nflron Hooglanders van Bloemfontein naar Betbanië Uatacre kwam den len om half elf s morgens zonder tegenstand te ontmoeten te Reddersbnrg aan maar kwam niets meer te weten Oter de vermiste infanterie zoodat het geen twjjtel Igdt of deze is gevangen genomen a a Van het oorlogsterrein ia geen verder oienwB Of er veel nieuws zal komen vóór Lord Roberts er toe overgaat met zgn legermacht verder op te rnkken sohgnt twijfelachtig doch vooral In dazen oorlog scbgnt waar te zijn dat steeids gebeurt wat men niet verwacht had Ust de Bearan echter die in getalsterkte en in sterkte van artillerie zoo ontzaglijk bjj de Engelschea achterstaan zonden trachten Bloemfontein te omsingelen of zoover zuidelijk als Springfontein een emstigen aanval op de commnnicatie lg n der Ëngelschen zonden wagen moet zeker als ten eenenmale onmogelgk ter zijde worden gesteld Wellicht booren wg van een dergelijke poging iets noordelijker doch het meest waarschijnlijk Igkt ons dat de Boeren zich sillen bepalen tot kleine gevechten met asaa paaaHaasMMsasHHMHBsaaHMMsBaaMaai FEVILLEIOIM HARTSTOCHT lïa het Fraxisch 9 De 4ochter van Moütmet moest erkennen dat het adellijke raeiSjJe in elk opzicht boven haar verheven as doch voor iemand met haar karakter was jlit eene atiil ding te meer pm de adellijke jonk iïwiw mot nMxlcn haat te baten Toch had Clara haar npoit eenig rechtstreeksch kwaad gedaan Maar al de practiache eigenschappen der schoope Clara waren voor Athénais een bron van voortdurende ergernis hare edele gestalte hare fijngevormde handen de statige eenyoud bfV kloMling ja xelts h r briefpapier met gekleume niameijfet n de haodsÉhaenen utike zij gedurende de wandel uren gewoon was te draMn Clara ging met hare eigen vriendinnen op familiare wijxe om en Attt nais deed het haar na SophiQ d Ueoneoourt verklaarde intusachen deze famüiariteit niet lanjier te willen dulden en wanneer de dochter van den chocoladefabrikant haar aansprak met ige antwoordde zij zeer verstaanbaar met tl Clara vond deze fijne onderscheiding belachelijk en zag er geen bezwaar in om Athénaia te blüven tutoieercn Doch deze vatte dit van haar aU een nioiwe beleedigios 9p Vinnig werdfde strijd tusschen Sophvs en Ca de Engelsche voorposten tot het Engelsche leger opnien begint op te mkken Te Londen waar de bladen het bericht van dei moordaanslag op den Prins van Wales nog des avonds door speciale nitgaven den volke bekend maakten houdt men zich overtuigd dat die misdaad hoegenaamd geen politieke beteekenis heeft De Koning van België is een der eersten geweest oar aan Koningin Victoria en den Hurtog van York zgn Innig leedwezen over het gebeurde tt betuigen Volgens zeker blad galoott men dat de dader medeplichtigen heeft dtiar bjj in den loop van den dag een brief had ontvangen geteekend door drie aanvoerders der Belgische werkliedenpartg waarvan één een Kamerlid met verzoek oin s middags tusscheu een en twee nur in het Volkshuis te komon Anderen müenen echter dat die brief niet echt was en dat de dader een knaap van 16 jaar I nit eigen bev ging heeft gehandeld De woorden op een vredesmeetlng in don VlaamSchen schouwburg gesproken hadden bg hem het denkbeeld doen ontstaan om den Prins van Wales die zooveel duizend dooden voor zijn rekening heeft nit den weg te rnlmen Hg is noch anarchist noch socialist maar handelde alleen nit opgewondenheid Volgens zijne ouders is hg een voorbeeldige werkzame knaap Die onder zgn in België geboren maar de overgrootvader wjis een Spanjaard Indien do jongen werkelijk pas vijftien jaar is de Petit Bleu zegt dat hy den 2isten Dec 1884 is geboren dan kan hg volgons de Belgische wet alleen in een verbeterhnis worden geplaatst Hij had om de daad te bedrijven zijn beste kleederen aangetrokken en zgn vader dit verklaard met te zeggen dat hij om eene betrekking ging soUiciteeren De Prins zelf schijnt zeer kalm gebleven te zijn en alleen gevraagd te hebben of do revolver geladen was toen men hem zeide van ja glimlachte hg en sprak do hoop uit dat men den dader niet te streng behandelen zon Met terugslag op de vuige uitlatingen van lord George Hamilton tegen dr Leyds die voor zij lengenfabrlek t Bmssel verantwoordeltjk zou zjjn voor den aanslag op den Prins van Wales schrijft o a de Berliner Naeste Nachrichten verontwaardigd Het is den man van hoogen maatschappelijken rang onwaardig om de eerste korte berichten die over den bedrgver van de daad geen voldoende uitsluitsel gaven met zoo niet te qualiflceeren aanval op den verte cao voortgezet Van den dag af dat Sophie de kruideniersdochter eene indringM ige intrigante had genoemd was de verhouding voor goed bepaald Athénais elde zich nu aan het hoofd van de btirgerpartij en de schoolmeisjes waren m twee vgandelijke legerkampen verdeeld aan de eene zijde de adel aan de andere de rijndom Het was voornamelijk een strijd met woorden die scherper waren dan bet scherpste staal Clara bemoeide lich met dit alles volstrekt niet eh wederom putte Athtfnais hieruit eene aanleiding om daarin een nog scherper vorm van vijandschap en verachting te vinden Iedereen wist weldra dat Athénais een doodelijken haat voedde tegen de erfdochter der Bcaijiieu s Ondertusschen had de heer Moulmet een ontzaglijk fortmn veraameld In de Parijsche wereld begon hij een man van gewicht e worden Hij wa tot lid van de rechtbank van Koophandel benoemd en wanneer men bg iemand naar de soliditeit van Moulinet inlorraeerde luidde het antwoord steeds vpuik puik De fabrikant was io zijoe uiterlijke vormen taideliik hnksch gebleven doch men kon niet zeggen dat hij een kwaad hart had Integendeel hij bewees gaarne iemand een dienst vooral wanneer hg r en had te hopen dat dit hem later Icon te stade komen Eens op een dag was hij aan het schoolgebouw gekomen in een prachltgen landauer met twee paarden Uij liet zijne dochter bij zich in de spreekkamer roepen en van dafoo nblik kwam Atlténaia niet meer in de school terug Zy waa toen seitien jaren oud genwoordiger van een anderen staat te antwoorden De lengenfabriek te Londen wordt in eli geval met krachtiger middelen gedreven Een onhandigheid van Woeste in de kamervergadering heeft gisteren een debat uitgelokt waarin over Engeland zeer scherpe woorden zijn gevallen Het toeval wilde dat niet Beemaert presideerde maar de ondervoorzitter Snoj die veel minder gezag heeft dan d voorzitter Snoy opende de vergadering met een betuiging van verontwaardiging over don aanslag di den vorigen avond op hot leven van den prins van Wales gepleegd was Hy hoopte 9at de dader zonder oordeel des onderscheids had gehandeld Do Faverean minister van buitenlandsche zaken sloot zich biJ die woorden aan hot betreurende dnt de Belglacht gastvrgheid door de daad in kwk den reuk wn gebracht Vandervelde voreenigde zich met do woorden van beide sprekers maar voegde hg erbg met evenveel kracht als de socialisten deze misdaad t on een persoon afkeuren met evenveel kracht keuren ze de gezameniyko misdaad af die op toogenblik in Zuid Afrika wordt gepleegd tegen een vrg en werkzaam klein volk Daar zou het bg gebleven zijn als J oeste zoo Uetandig wns geweest zich eenvoudig te veiwsnigcn met do woorden van Snoy en de Faverelin Maar om de eene of andere reden achtte hg zich verplicht de volmaakt overbodige opmerking te maken dat hg zich niet kon vereenigen met de laatste woorden van Vandervelde België was een onzgdig land zei hy en daarom wls bg het niet eens met den socialistischen aanvoerder België mocht ook niet vergeten dat Engeland bet ten doop had gehouden en dat het daarvoor dankbaar moest zgn alsof Engeland dat ten pleiziere van de Belgen gedaan had I Lorand verklaarde het eens te zgn met Woeste maar met één voorbehoud gelgk Vandervelde betreurde hy dat Engeland zyn vrijheidsbeginsolen vergeet en een klein volk wil verpletteren De Favereau protesteerde met Woeste tegen het gebrek aan k eschheid van de socialistische linkerzg en nu kwam Vandervelde los De rechterzg had nooit willen opkomen tegen majestoitsschennis ten aanzien van de valkeren zg had niets gezegd tegen de gruwelen van den rooden Saltan en zei nu ook niets tegen de misdaad jegens Transvaal De linkerzy veroordeelde geiyk het behoorde evenzeer den moord van een volk als dien van een mensch Zgn verwgt was niet ge Een paar maanden later gmgcn Sophie en lara ook van school In het hart van Athénais Moulinet waren de ou e gevoelens van haat en afgunst met onvermindcde kracht Mij ven voortwoedcn In de op ra zag zij met verbeten woede dat de dame d Hennecourt en de Beaulieu op den eersten rang waren gezaten en in de entre actes aanhoudend bezoeken ontvingen van jongelieden uit de hoogste kringen B rttoulinet kwam niemand Aihénais was innig overtuigd dat onder al die heeren er wel een zou wezen die Clara ten huwelijk vroeg Het zou ook niet te verwonderen zijn geweest De schoonheid der jonkvrouw de Beaulieu had zich inderdaad op merkwaardige wijte ontwikkeld Toch was Sophte hare nicht Clara m het huwelijk voorgegaan Zij werd gevraagd door den baron de Préfont en de trouwplechtigheid werd met groote statie m de kerk St Augustm gevierd Mejuffrouw Moulinet behoorde niet tot de genoodigden maar was toch in de kerk aanwezig Toen Sophie getrouwd en de hertog de Bligny naar St Petersburg waa vertrokken had Clara zich slechts zelden meer in het openbaar vertoond De herinnering aan Athénais was weldra zoo goed alt uitgewischt fiiiniddeU hail de bezoekster haar slaapje geëindigd en hare kamer op zocht l e baron nam mevrouw de Beauheu terzijde en Kag baar treurig aan Nietwaar gij hebt iets op het hart dat gg mij in vertjrouwen wildet zeggen begon zij Ik j an eenigizios vermoeden wat h u en ik ben richt tegen bet Engelsche volk maar tegen de afschuwelijke misdadigers die het regeerden Het laatste woord moest lijn aan de menscheiykheid die bet geweld versmaadt en den internationalen vrede wil zien verryzen door eerbiediging van het recht en de aïgemeone broederschap Do Favereau wierp tegen dat hg moest zorgen voor de onzijdigheid en ónafhanke Igkheid en daarom moest opkomen tegen hot bsleedigcn van een bevriende natie De rogeering van een bevriende natie riep Vandervelde niot de natie Zclfl Do Favereau zeide dat de Belgische natie reehten zou Leven de Boeren I riep de socialist Fnrnemont En nu werd de toon gaandeweg heftiger Lorand gispte Chamberlain s misdadige politiek en het gedrag van de kapitalistenbent Woeste kwam nog eens terug op zgn vroegere opmerkingen en betwistte te recht aan Vandervelde het recht om zgn eigen partg als de eenige vertegenwoordiging van het volk te beschouwen De recSterzg had de grooto meerderheid achter zich de socialisten waren slechts een gering hoopje die men kon verwaarloozen I De verantwoordelykheid voor den aanslag gaf l oeste te verstaan was te zoeken bg de tegenparty Vandervelde kwam daartegen op en herinnerde dat de woorden die hg in t begin bad gesproken in geenen deele de afkeuring verdienden die erover uitgegoten was Denis bepleitte het recht om den aanslag in rèrlmnjl te brengen met de politiek van de Engelsehe regcering Hot incident was daarmee uit t I r Verspreide Bericliten FniifKBUE Do mAüster president Waldeck Roussean heeft aan alle bisschoppen een rondschrgven gericht waarin hg ban verbiedt voir prodikatiën of zendingen voor hnn diocesanen geesteiyken te gebruiken die niet behooren tot erkende orden Deze maatregel strekt ter voorkoming van verstoring der openbare orde Tot burgemeester van de stad Beriyn is gekozen Beinkman nit Kilnigsberg een liberaal met 69 steramen De conservatieve candidaat kreeg 66 stemmen Tot dnsver is de rast te Dnblin niet verstoord De nationalisten biyven getrouw aan hun belofte om koningin Victoria te rospocteeren omdat zg bejaard on vrouw is De Engelsche chauvinisten zgn minder beleefd zg hebbon den gevel van het hnis van don lerschen leider Redmond in de reed vol angtt en zorg Ja beste Unte het is een droevig geval antwoordde de baron Wanneer anderen er van hooren zullen zij alweder geen gunatigen dunk krijgen van de menseden uit onze omgeving Tot dusver was er nog altijd één kenmerkend onderBch idj dat ons edellieden boven ds gewone menschen verhief namelijk i onze onveranderlijke trouw aan een eens gegeven woord Men zegt nog wel bij wijze van spreekwoord op mijn woord als edelman Maar wanneer het blijkt dat ook edellieden soms ontrouw worden aan hunne plechtipste belotten dan zal de achting voor den adel die toch reeds toozeer verminderd is weldra ge heel verdwijnen De markiezin hatl tranen in de oogen toen zij antwoordde 0 mijn goede vriend gij behoeft mij niet meer met omwej en voor te bereiden Dank z j de vlugheid van onzen braven Bachelin weet Jk reeds dat de hertog de Hligny al gedurende ses weken te Parijs is Gij wist het dus zeide de baron en vervolgde toen bitter tKn weet gy ook reeds dat hij weldra zal gaan trouwen i Trouwen riep de markiezin verschrikt en stond of terwijl haar gelaat doodsbleek werd Ja bei tante Vergeef mij dat ik u niet sparen kan maar het is toch beter dat gij ti eena de volle waarheid hoort De Bligny tiouwenl