Goudsche Courant, maandag 9 april 1900

Oproeping aan all burgers te Qocda tot bgwoningeener a E OOTE VOOR ELEGANTE I Voorjaar enZomer Costumesl NAAK MAAT vestigen wg de bijzondere aandacht op onze SPECIALE INRICHTING DE STAD PARIJS Hoewel wiJ nitslnitend prima kwaliteit Engelsclie Stoffen leveren en voor zorgvuldige bewerking en fraaie Coupe garandeeren zgn onze prijzen toch uiterst laag gesteld Onze Collectie STALEN wordt op eerste aanvraag franco toegezonden terwijl onze Coupeurs ten allen tjde zjjn te ontbieden Beleefd aanbevelend Wed 1 PI WO tOoedkoopsteen soliedst adrea voor Vervoer vaii Inboedel zoowel binuen aIb boiten de stad met geslotec wageDt i R A VESTE UN BleekersgiHgel 287 AUen irordt tegen TransportMshade verzekerd a bg A Anilsepllicbe Taiidpoeder en Aiitlsepllseii illoiidliiiediur van E CASSVTO TandaHa te Oouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwslraat Gouda Deicbilderd Redmond niet af te zullen laten nen ala een bewga voor Kk van sommige menacben Engelsche Uei Terklaan de vél doen Zü zal den Slechten smi zegt hg In politieke krinj en beschouwt men bet doel van de rei der koningin verzoening tnsschen Engeland en Ierland als volkomen mislukt Te Belfast hebben Woensdagavond ongeregeldheden plaata gehad Ken menigte nationalisten verbrijzalden de rnitcn in eenige winkels De politie joeg hen uiteen 19 Hei a B zal te Westminster het standbeeld van Jladstone onthuld worden Italiï Vorst Ferdinand van Bulgarije is eergisteren te San Eemo aangekomen Turkije ttaatschalk Osman Pasja de held van Plewna is op 78 jarigen leoftjid te Konstantinopel overleden In den RussischTurkschen oorlog heeft h j zich wereldberoemd gemaakt door de leiding van de meesterl0ke verdediging van Plewna een der schitterendste wapenfeiten van deze eeuw Gisteren is de maarschalk met groote eer te Konstantinapel begraven ADVERTENTIEN Heden overleed in den ouderdom van 84 jaar onze geliefde Vader Behuwd huwden Grootvader ie Heer GERRIT STRAVEB in leven Officier in do l rdo VM OranjeNassau H STRAVEB Strateb D C W VAS UEB LAAR Oouda ö DKMMEES Stbavbr A DEMMKR8 Brlelle Gouda 6 April 1900 Bezoeken on rowcbeklag kunnen niet worden afgewacht Wjj hebben de eer onze geachte clientèle mede te deelen dat wü onze zaak in HORLOGES PENDULES enz bobben OVBReBltAAN aan den Hoor F PEERENBOOM Dankend voor het genoten vertrouwen bevelen wjj onzen opvolger ten zeerste aan De Ërveu Wed W v KI UIIVE OvAVt Inerte aan bovenstaande deel ik U mede dat ik de zaak zal voortzetten onder den naam van Firma W v KLUIJVE en hoop mij het vertrouwen dat mijn voorganger in zoo n ruime mate mocht ondervinden waardig te maken Aanbevelend üEds dw dienaar P PKEKKNIIOÜM AANBESTEDIUG Op DINSDAG 17 APRIL zal ondergeteekendo namens de CoOperntleve Broodbakkerij en Verbrtilkaoereeniglng OHS FOOHOEEL in het Koffiehuis van den Heer A DAM des avonds 8 uur aanbesteden Hei bouwen van een Winkelgebouw met Magazijnen en Bovenwoning aan de Raam te Oouda Bestek en teekening zgn van af 2 APRIL tegen betaling van f 2 bü ondergeteekeMo te verkrijgen bü wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NBDEBHOBSr Jr Architect I TIlIEElAïfS CoifiFeui Dubbele Buurt Beveelt zich aan voor hot KAPPEN der AAHNEEKMimN mnm mmim te GOVDA ten OTerttasn van den Notaris G C FÜRTÜIJN DROO JLBEVER op m emtdag 23 Sprll I900 bg opbod en op U tHmtdag Itlel lOOO by combinatie en afslag telkens des morgens te el uren in het Kofflehnis HariiojnE aan de Markt van de navolgende OHSOEIIENBE SOEEEM te ItlilKlJWIJK en wel So t tot 3 Eene BOUWMANS WONING wijk E No 101 en eenige perceelen best WEI enHOOILAlTD liggende op GraBenbroek en Raveu berg te zamen groot 9 hectaren 3 aren 79 centiaren Verhaard tot 1 Mei 1907 voor f 900 8 jaar So 4 5 en O Twee HUIZEN en ERVEN en een perceel WATER met BIET en RUIGT enz op Gravenhroek te zamen groot H hectaren SU aren 94 centiaren Perceel No 4 in drieën bewoond wijk F Nos 5 6 en 7 is verhuurd voor f 2 50 per week en perceel No 6 wijk E No 102 voor f HO per jaar beiden tot l Maart 1901 Waarborgrente van het waterperceel f 26 15 Sou 7 S en 9 47 hectaren 3lt aren fW centiaren atir i iattané enz op Oravenbroek Waarborgrente f 512 65 So 10 Een HUIS en ERF en GROND op Ii iven berg wijk E No 112 groot 18 aren 70 centiaren Verhuurd tot 15 Maart 1901rvoor f 50 per jaar Sou 11 m m IS hectaren IH uren S4 centiaren Rietland Water enz op Itaveimberg Waarborgrente f 164 20 So 13 Twee SCHUREN en ERVEN enz op Tufaal tnorgen te zamen groot 97 aren 70 centiaren Waarborgrente f 24 So 14 en IS Twee perceelen WEILAl D in Middelburg te zamen groot 3 hectaren 49 aren 90 centiaren Verhuurd tot 31 December 1901 voor f 270 per jaar En So ie De OPSTAL van een Huisje aan len rUetdijk wijk H No 68 Verhuurd tot 15 Maart 1901 voor f 31 20 por jaar terwijl voor erfpacht jaarlgks f 1 50 wordt betaald De perceelen zijn vap af den 20 April 1900 dagelijks behalve Zondags te bezichtigen van 9 tot 3 uren Nadere inlichtingen en notitien zjjn van 18 April a s at te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FOB T U IJ N DROOGLEEVERte Gouda Stol wijkersluis De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens op DONDERDAG 19 APRIL 1900 des middags ft uur bU opbod en op DONDEBDAG 26 APRIL 1900 des avonds ten 1 uur bg afslag in na te melden perceel In bet openbaar te verkoopen HËT KOFnËlimS geteekend O No 40 waarin VERGUNNING met mime KOFFIEen BILLARD KAMEB 2 WOONKAMERS KEUKEN en Ullspauiiliis waartoe STALLING voor 18 PA ABDEN met OPEN GROND en ERVEN alles in den besten staat van onderhond staande aan de Stolwökerslnis biJ Gouda Om te aanvaarden 1 Hei 1900 Inlichtingen by den eigenaar bewoner en bij den Notaris Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 30 per V fl bü MIEBIEI Kleiweg £ 100 BOELHUIS Ie GOUDA otn eoutant geld op WOENSDAG 18 APRIL 1900 s uorgens te uren aan de Bonwmanawoning van den Heer B 8TBEEFLAND in de VoorWillens S 22 ten overstaan van den Notaris J KOEHAIV te Haastrecht van S 13 BESTE EOEIEH met de Kalf of gekalfd hebbende 6 Pinken eenige Varkens eenige Kalveren enz Ooed onderhonden Bouw en Melkgereedschappen als 2 Boerenwagens Kaasbrik Vrachtwagen Blokwagen 2 breede en 2 smalle Schouwen Kruiwagens Ladders Kaasplanken Standaards Kuipen Staren Tobben enz Meubelen en Huisraad Bedden en Beddegoed en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht s Morgens vóór de vërkaa£ing afgenummerd te zien Inlichtingen zgn te bekomen biJ genoemden Notaris KOEMAN te Haastrecht Erf huis te Grouderak g De Notaris H GROENEND AAL PjjBt Gouda is voornemens op DINS m DA j 17 APEIL 1900 des morgens 10 uur aan de Bouwmanswoning op het dorp bewoond door den Heer M C SNATERSE in het openbaar te verkoopen Om contaut geld 1 aftands zwart MERBIEPAABD 13 Melkkoeien gekalfd en niet gekalfd hebbende 1 PINKSTIEB 1 KUI8PINK eenigo FOKKALVEBEN voorts TENTWAGEN BOEBENWAGEN SCHOUW STBOOSNIJDEB en Ruuw en Melkgcreedachappfu en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen op den dag der verkooping van 8 10 uur Nadere information geeft voornoemde Notaris GBOBNENDAAL te Gouda kSFhïjïs te MOORDRECHT De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens in het openbaar om contantgeld te verkoopen op WOENSDAG 18 APRIL 1900 des morgens 9 uur aan de Bouwmanswoning 19 van Sectie I in den Zuidplaspolder 30 Kalfkoeien 2 Vaarkoeien 4 Pinken een bruin vierjarig Merriepaard 2 Zeugen met Biggen 20 Kippen en 1 Haan Tentwagen Kaasbrik Gierkar driewielde Kar groote Kaaspers 2 Schouwen Hekken Horden Palen B nw M VilknllamidHhkfpM MEUBELEN en HUISBAAD w andere Roerende Goederen lis De Notaris J P MAHLSTEDE flijS te Bergambacht is voornemens in A nXBhet openbaar om contant geld te verkoopen op WOENSDAG 25 APRIL 1900 des morgens 9 uur aan de Bouwmanswoning C 58 in Benedenkerk 18 EALFEOEM 9 Vaarkoeien 1 vette Koe 5 guiste Vaarzen 1 Stier eenige Knibkalveren 1 vijfjarig zwart Merriepaard t groote Trek ol Waakhond Voorts Een Brik Tilbury Stortkar Boarenwagen Hooischudder Kruiwagens 3 Schouwen Kaaspers Eaasstanders hragen en Planken Hekken en Vlonders velerlei Bnw n KilkMiliMNdiohann Bedden met toebebooren MEUBELEN en HUISRAAD en vele andere Goederen meer Daags te voren afgenummerd te bexiehtigen Openhare Yerkooping te GOUDA ten overstaan vata den Notaris G C POBTOUN DROOGLEEVKH op WOENSDAG 18 APRIL 1900 des morgens te elf uren in het Hotel de Zalx aan de Markt VAK No 1 Een mim WI KELIIUIS met afzonderlijke BOVENWONING EBF en GROND aan de Peperstraat te Gouda wijk K Nos 73 en 73a met eene ACHTERWONING wijk K No 47 eene WERKPLAATS wijk K No 47a en een WOONHUIS wijk K No 63 uitkomende op een gang naar de Komg nsteeg met een uitgang daarin Hat winkelhnis was in eigen gebruik en is terstond te aanvaarden het bovenhuis is verhuurd voor f 1 50 de achterwoning voor 80 cents de werkpla4ta voor 60 cents en het Halsje wijk K No 68 voor 69 cents te zamen f 3 40 per week No 2 Een ruim WOONHUIS met afzonderlijken gang daarnaast Erven en Grond naast het vorige peroeèl aan de Peperstraat te Gouda wgk K Kos 74 en 74a Te aanvaarden 1 Hei 1900 De perceelen Nos 1 en 2 hebben een gevelbreedte van 12 20 meters aan de P perstraat Nos 3 tot 17 riffttem m m m erVbk achter de perceelen Nos 1 en 2 gelegenen uitkomende in de Komijosteeg te Gouda wgk K Nos 48 tot 62 Allen bij de week verhuurd en wel No 48 voor f 1 Nos 49 tot 54 en 57 tot 62 elk voor 80 cents en Nos 55 en 56 elk voor 85 cents De perceelen Nos 1 tot 17 te zamen groot 812 centiaren worden gecombineerd als volgt eerst Nos 2 en 3 daarna 1 2 en 3 vervolgens 4 tot 17 en eindelijk 1 tot 17 No 18 Een goed onderhouden gunstig bij de aanlegplaats der stoombooten gelegen Koffidlmis en Erf MET VEHQDNNINQ daaraan annex PAKHUIS met 13 Bovenwoningen aan de Vest te Gouda wgk O No 612 606 605 en 605a Het koffiehuis en pakhnis zijn te aanvaarden 1 Juni 1900 en de bovenwoningen ijn verhuurd elk voor f 1 26 per week No 19 en 20 Een mim Woon en Winkelhnis en PAÜHUIS en EBVEN naast elkander aan de Boelekade te Gouda w k R No 211 en 212 In eigen gebruik en te aanvaarden uiterlijk 1 Juni 1900 No 21 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda wük K I o 166 Verhuurd bü do week voor f 1 20 No 22 en 23 Een HUIS PAKHUIS en EBF nevens elkander gelegen in de Geuzenstraat te Gouda wgk L nr 75 en 76 BetHuis is in eigen gebruik en te aanvaard 1 Juni 1900 en het Pakhnis ii Terhnardvoor f 1 25 per week No 24 tot 27 Vier enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden aevwi elkander staande HUIZEN en SEVEN aan de Oude Gouwe te Gonda wiJk 8 no 97 tot 100 Allen verhuurd bij de week elk voor f 2 10 En Nos 28 en 29 Een goed onderhanden HUIS en EBF waarin een goed beklant Tapperij en SI ter J wordt uitgeoefend met Vergunning aan de Nieuwe Haven op den hoek van de Vrouwevestesteeg te Gouda wijk N No 243 en een PAKHUI8 en EKF aan de Breedestraat aan de Nienve Havui te Gouda wgk N No 2tö Te aanvaardsB büde betaling der kooppenningen 17 Uai 1900 of zooveel vroeger als met dan rerkooper wordt overeengekomen De perceelen zgn te bezichtigen 10 11 12 en 17 April van 10 tot 3 nren en op don verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUUN DBOOGLKEVIIB te Gosda in d C ote Zaal der Sociëteit ds Eednik Oosthaven MiANUAG 9 APRIL a s des avonds S i Spreker de Heer Johs Rtlfer Jr te Amsterdam Onderwerp Il en Abatloir mr litudii ijewenscbl VIUJE TOEGANG VRIJ DEBAT Mastingbetalenden Komt all p op I het gtaf om eene uitgaaf van twee honderd duizend gulden Opaning der Zaal Tl uur ISiïlSiiï op aaterdag t MprU Ê 00 des yj vooraiddags te elf nre in het Centraal Café hoek Kleiweg en Nieuwsteeg te Gonda van Het SLOOPEN van het OEBOO W staande op den boek van Oostzijde Gouwe en Aoh ter de Tlsobmarkt K adastraal i Scbtie B No 1027 en bet ter plaatse t OUWEN van een KAA8PAKHDIS voOr rekening van den Heer A l bBAKEL Aaninjzing in loco op Woensdag 11 April te 10 uren des voormiddags Bestek en teekening ad f 1 per stel van af Maandag 9 April alsmede nadere inlichtingen te verkrggen bij C J C HOOGENDIJK Wachtelstraat 234 te Gouda ISpoed I fiipoed I Afbraak te Koop Tanr SO meer Motide onteigende Woonhuimen te Katendrecht P m 1000000 Waal en IJsselsteenen nag 10 16000 Dakpannen ongev 3000 Vloeren Dakdeelen 350 stuks Deur en Raamkozijnen Vensters groote partijen diverse soorten Binten Schrooten Latten Brandhout enz Alsmede 6 stuks Hardsteenen J aardebakken lang 150 x 62 x 6 C M Te lien en te bevr op de 2 sloopergen VILDES8TEEG Smalle Hilledgk en TOLHUISSTEAAT J V SEÜiMERRJV 7D08 BEI mmü OltlTI m IBi in de Nieuwe Winkel MARKT A 70 een ppichtige sorteering der nieuwste BE£IIENpE9l STRIKKEN en ZELmSlKKEBS jb Glaoè Zpen en Garen CORSETTEi in E MATEN en PRIJZEN Prad ige witte ROEMEN met geborduurde Strooken ens ens Sellede Goederea Ëilra lige l rijieB Aanbevelend C i g BAWTZIKGER Telephooimet Goiida Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHHABKT ERFHUIS te LEKKEUKKKK De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens in het openbaar om contant geld te verkoopen op DONDERDAG 26 APRIL 1900 des morgens 9 uur aan de Bouwmanswoning A 136 in Oppertuit 16 Kalfkoeien 4 PINKEN Boerenwagen en toebehooren Hopi BOUWen MELKERIJGEREEDSCHAPPEN en andere Roerende Goederen ERFHUIS te Haastxeclit De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens in het openbaar om contant geld te verkoopen op VRIJDAG 27 APRIL 1900 des morgens 9 uur aan de Bouwmanswoning genaamd Woelvliet in den polder Rozendaal 17 EALFEOEIEIT 3 Pinken eenige Kalveren 2 Zeugen met Biggen een vierjarig zwart Merriepaard mak in alle tuigen 23 Kippen en 1 Haan Tentwagen Tilbury Boerenwagen 3wlelde Kar Schouw Kruiwagens Arreslede met Bellentnig en andere Tuigen Horden Boomen Hekken Baddings Planken en Palen BOUW en MELKERIJGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD en andere Roerende Goederen Verkrijgbaar bij A BRINKMAN A ZOON te GooDA ZAKBOEKJE vooa Gasfitters Bouwkundigen en Gasverbruikerg DOOB J J PBtSa PAS nOBaBDBGH Directeur der Sted Gasfabriek VAK GOUDA Prijs i O M GFiVRAAGÜ 8 ScMderkneclits voor gernimen tjjd werk bjj M Einnendïjk QOüDA Het I epot Soclété Générale des Vmi d vie de Coguao gevestigd ZEÜG8TRA4T G 85 levert het bekende fljnc merk IIIPEKIAL 4 f 1 30 per Flesch per Demyohn è 2 en 5 L 4 f 1 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H flOODE BlJKSiGMiBl te O OTJID A Tegen 1 JULI e k is aan bovengenoemde School de betrekking van CONCIERGE te vervullen waaraan een jaarwedde van MH benevens vrffe woning met rr CMur en UcHI is verbonden Sollicitanten hebben zich tot 15 April e k op Maandag Dinsdag Donderdag en Vrijdag tuGschen 3 en 4 uur s nam persoonlijk aan het Schoolgebouw aan te melden bij den Directeur Dr W JULIUS TERSTOND GEVRAAGK Eeu flinke Jongen voor loop en schrjfwark en tevens voor eenige lichte werkzaamheden te verrichten en te verdere opleiding in het vak bij Albs TONGENEEL Oost Haven B 78 BOEKHANDEL If PaiH ExDClIer I ti jaai wNdt dit mid iA wat TVTMMDd noOH da pjfudlkttdc awinring MUl W wl toCMI BlüflUtl tfat floh t T riioBdh 4 pdb b dn nSSmInc mx Dtt U wS prwfd d l VU aitduU2 £J ook io tei TtrtnawMi Mw tftU op IM hteitkiBork lakar 5 in do BMOct asotk ML Te liMtardm ÜlotK M bti m Tb7u m BudoTH UIWfl l i ftttrtigm Transvaal VORMEN prijs f 2 26 f 3 00 4 25 f 5 oorspronkelijke nieuwste modellen van v roomboTer met GOUD bekroond VAK J Wilh Vergeer Co HOFLEVKKANCIERS Per sierlgk tafelblik 4 Ko f 6 85 Per 10 Ko f 12 50 Per 20 Ko f 24 franco aan huis Orders worden aangenomen door den hoer C W VERGEER Turfmarkt Gouda AFGEPASTE Vitrage Glasgordijnen Lang X breed = p paar 2 20 cM X 75 cM = f 2 00 2 60 X 75 = 2 20 ditzelfde dessin voor overgordijnen 350 cM X 160 cM = f 5 00 alsook fijne soorten OVEEGORDUNEN 270 cM 320 320 270 320 320 360 300 X 100 cM xp X 112 X125 X 126 X 145 X145 X i fö p paar f 1 80 2 25 190 2 15 2 50 3 00 3 50 4 00 benevens langer en breeder soort Schenk Zn Er wordt GEVRAAGD om direct in dienst te treden een net DAGMEISJE P G niet beneden de 15 jaar Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant Voor de Schoonmaak Direct ONTVANGEN uit de voornaamste Parijsche fabriek van PAPIEREN LAMPENKAPPEN SCHERMPJES TRANSPARANTEN enz Zie de Etalage bjj ALBs JO GE EKL Oosthaven B 78 Boekhrndel GOUDA i ieiiw i ieiiw Ondergeteekende bericht bg deze dat hy in de gelegenheid iB TAWEBROOD te lever i ya t Hphte SeUertche Htig Tmrwe È AanU Velend A SLKGT