Goudsche Courant, maandag 9 april 1900

Maandag O April 1900 30s e Jaarganj a No 8166 HEEHEW m EIlTflEg ËLEEDIITG MA AZIJIT DE MATADOR Sf 1 J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J 11 KO IDE Telefiion Sa HÏt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Luending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleroon S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fi aneo perpost 1 70 Afzondériijke Nommers VIJF CENTEN lericM hiermede de ontvangst van een smaakvolle Collectie ITOUVEAUTÉS ia COLI KUT COvST Zwart Bruin Blauw f 4 7S 7 00 10 28 12 75 enz COLBKBT COST Fantasie enz f 7 80 9 75II 80 14 78 enz JACQUKT COST Zwart Bruin Blauw f 9 80 12 78 16 00 19 00 enz 5 JOMGEII COST Alle Kleuren f 4 80 6 28 8 00 10 78 enz Groote keuze KliMII tiPAKJIilS f 178 2 80 3 80 4 78 6 80 enz Fnoniie voorraad HKKRFiX PAINTALOiNS f 1 28 2 78 3 80 8 78 enz Het iroote Succes in de Confectie de vorige Saisoens behaHld is waarhorer voor Soliede Waar en Nieuwste Modellen MARKT M Eeiii Atlri s fflBI AUenlieü Voor hen welke no willen profileeren van de LAATSTE clai der ALC EHEËLE UITVERKOOP van de nog voorradige Uurwerken Horloges Régulateurs Pendules enz en Mu iekinslrumenteu op ZOi DAC 8 APRIL A UÏTTENROGAARD Horlogemaker Oo lhaven R 16 1 Gedurende de verbouwin zulten èn winkel èn werkplaats lijdelijk buven gcevestigd zijn podat alle reparaliën verkoop en beslcllin gen als gewoonlijk kunnen worden uitgevoerd lil 1 1 Jl M i fi t f r i deze zijn besli V om de prima i DE NIEUWSTE imm SCIOENWEEE koopt men in de KOOUE LAAUScf EN DB GOKüKOOPE WINKEL r beslist de goedkoopile en voovdeeUgtte adressen van QOUDA kwaliteit on men betaalt minder als by anderen i V 1 fC t D I a O 3 es l ► 9 3 o o u Zie prijzen lu Etalage Aanbevelend J VAN ZONNEVELD 1 O P ompan ixki mimmdi iCo iAriJ 3iTia iLisriDEXj A K Ei3sr Kort overslcht onzör FrUsooarant HHEIIRIKS Pak en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fles f ROÜDE on WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADEKA S drooK en oet 18 12 VEBMOUTH la Tnrin 1 50 flesch pt BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 26 I 2 76 l 3 26 1 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 I LI8TRAC CHAT IAÜ VALR08E 0 76 St ESTEPHE 0 85 Per Fl Per Ank 46 Fl 1 er i 0 66 Nto f 27 75 81 86 42 58 58 34 42 37 5Q 47 St EMILION 1894 g PAÜILLAC 1893 1 25 S GRAVE S Witte Bordeani 0 80 S SAUTERNE 1 S ZELTINGER Moeiel 0 90 BOURGOGNE MO De esschen liJn in de pryzen begrepen en worden i 3 ets per sink ternggenontcn By elke hoefeellicid verkrygbaa btji e Drina T CREBAS Gouda RIJWIELHAl DEL ONTVANGEN een prachtige sorteering HEEEEU EN DAMES RIJWIELEN van al f S met 1 jaar garantie Onde Rflwielen worden ingeruild KepïratiBn spoedig en billgk J G DE RUITER Bdndsrijwielliefsteller Ie klasse KorU Tiendeweg D 30 ea 74 vik mwni i i iw ifi r rDr L rrurLTC wwi P fW PRACPARATEN VAN fi Uina l ar t L IIC aovt bij kinderen ols vol eii n brek wn mOuiI WhU ipUnnbrlni nuwhoofdpja ter yertlerklng na dekte of krumbrf kjort en h l l i OUINAiAROCHE PERHUGINEUX m het bijzonder tegen Blo ii r k Blftkm t kwalen van Krl Khen leeflUd enz Verkri gb ar m coni 4 L80en l Jj t Ptk ol o arv oe liaam versterkend aangena mv nsnia k voord geli k jk t l IVCl V VAv ytyoxtS voor kinderen zwakken en kllerachtlge Keitellen uer aan te bevelen AU nneeakracbti drank b j toornla en der p J terterlti or imen dtarrhéj ook voor ulgel gen en kleine kinderen l riis per bos i V Kgr ƒ 1 70 t X Kgr 0 90 a H Kgr O Cg ChemUch MoltrctlSIror Speciaal Toor Klnderroedlng in buuen t H Kir ZO lulTcre IvtCiKaUIKCr Ker ƒ 0 60 X Kgr 0 8 A a41 an 2 V lt AHAn Het rooken aener halve Cigarette il voldoende ter b trij nainnia V HtarvHv ding van de herlgite aanTallen ran èaOm etc Ia doo jesa ft 8Öen 75 Sö ZZ Tama rinde Bonbons Zï S JS JSlffivSS mor UnJeten V liaen Je Tamarlndt Uonbona van KKALPELIEN Si HOLM belangrijke dienste daar d vorm voor het kind b rHlk en de smaak aanfenaam is rn pw dooaje 0 0 en ƒ aoO Salmiak Pastilles gfS j S oXa J r l t een slljraoplosaenil en RnacHtend middel bjj uitnemendheid utslnitend in □ flesAjes verkrij gbaar Prijs ƒ 0 80 per Heieh je 9 fmtparahH nm UlAiraUIII HOW U ♦ J 2 Ü5 Apotkiktri M VroftthH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciera pagT j É pl öelftsche Sl A Olie ÖouDA Drnk Van A BBIMKIIAM k Zn m TWEEDE BLAD BINNENLAND 8T ATEN G EN E K A AL Zitting van Vrijdag 5 April E B H S T B K A M E II Buiden aanvang der zitting stelde de heer Van Asch van Wijck voor het verdrag als van meer dan eenvoudigen aard niet te behandelen De heer Van de lootte achtte spoedige atdoening zoo niet heden dan morgen noodzakelijk in 3 lands belang en met het oog op den indrnk in Ënropa Het voorstel Van Asch van Wijck tot uitstel van behandeling na het Paaschreces werd verworpen met 32 tegen 4 stemmen Aangenomen werd met 31 tegen 7 steramen de vrijmaking der tollen op dan rijksweg langs de Zuiderzee De Minister van Financiën hoopt voort te gaan met de tolvrijmaking op andere geconcessioneerde wegen Voorts goedgekeurd de onteigening voor verbetering van het kanaal Gent Terneuzen en de handels regeling met Spanje Bij dit laatste verklaarde de Umister van Boitenlandsche Zaken dat de aan Frankrijk en Portugal toegestane grensfaciliteiten niet bedoelen tarieffsverlaging voor die landen en hooger rechten voor onze producten niet kunnen tengevolge hebben De hefflngswijziging op Cuba bracht verlaging voor Nederlandsche artikelen maar in Portorico is verhooging van rechten voorgesteld maar nog niet ingevoerd Daarna kwam het arbitrage verdrag aan de orde Bij de beantwoordins van het verslag vermelde de minister van Buitenlandsche Zaken de reserves van vier toegetreden mogendheden en schetste hö de eer en het voordeel van het arbitrage hof te s Gravenhage ook wegen de instemming die het arbitragedenkbeeld steeds hier te lande vond De heer Pijnacker Hordjk wijst op de belachelijke Nederlandsche vertaling van het tractaat dat ergeuB spreekt van vergoeding van den wrevel gelach en acht in tegenstelling met den Minister de Kamer niet vriJ in hare beslissing wegens de onmogelijkheid van verwerping met het oog op de aanwijzing van Den Haag als den letel van het Arbitrag hot De heer Van Asch an WiJck kreeg uit s Ministers houding i F de Tweede Kamer den indruk dat de Minister niet veel gevoelt voor hetgeen in de tegenwoordige omstandigheden in de natie omgaat Hg heelt bezwaar tegen het contract zeil nl tegen de veatiging van t Hol te s Qravenhage en tegen de samenstelling van den Raad van Behaar uit de aldaar geaccrediteerde gezanton die daardoor een uaoht zalleni vo imen gevaarlllH voor ons voUigiiestaaii en onze onBflWnkeiyi eid De heer Kahnsen begrüijt de beawareo niatwaa het tractaat slechts bedoelt vasten vormte g ren aan t rltitt giprdmklieeld waaraan NedMland steeds sympatbie betoogd heeft In de vwtifTijg T n h tiHbJ te sUrwenhagsligt een waarborg voor onze onafbankelijkheidi D Minister van Boitenlandsche Zsken belooft meer de aandacht te wijden aan olScieelw vertalingen en doet den heer Van Asolli van Wilck opmarkan dat het internationaait bureau een zniver administratieve bevoegtteU k K I college fii geen gevaar voor oniiTaJk bestmi De Minister protestedrt tegen de bewwÉig van das be T Tan A ob v b Wjjck als Mpde bil zich nitgeiaten hebben de omstaaMt O ZoidtliMh oaÜMwlMmiHi te Waten N replieken vast tafc tiam Bni en van Asch van Wück slsit de heep Van der Potte zich aan bi de hulde aan de Kege ruig y ri het door haar bij de Vredesoenterenli betoonde beleid Hij waardeert dit vooral daar om omdat z j gewijd heeft dat Nederland niet geïuvitecrd is en wij de uitnoodiging van Busland hebben aangenomen Hij zon haar zeer ontraden de vertrouwelijke besprekingen met de mogendheden voor totstandkoming der conferentie gevoerd thans te pabliceeren en dankt haar dat ziJ do beslissing van het arbitrage hof te sGraven hage heeft weten te verkrggen en al betreurt hij het dat Transvaal niet is opgenomen in de Conferentie hg maakt daarvan geen verwijt aan de regeering als deze daarvan qnaestie had gemaakt ware het verdrag niet tet stand gekomen en dat ware noch in het belang van Nederland nóch van Transvaal HiJ meent dat althans één stem voor het beleid der regeering moet opgaan De Minister van Buitenlandsche zaken dankt voer de hulde aan de regeering gebracht Het tractaat wordt goedgekeurd met 41 tegen 1 stem Tegen de heer Van Asch van Wjjck Hellingman s Bouwmaatschappij te Amsterdam In de gisteren gehouden algemeene Vergadering van aandeelhouders werd verslag uitgebracht over hot zevende boekjaar dat evenals de vorige weder zeer bevredigende resulaten heeft opgeleverd Hieruit bleek dat de nieuwe fabrieksgebouwen die in t afgeloopen jaar werden aanbesteed en geheel overeenkomstig de tegenwoordige eischen voor handel en industrie z jn gebouwd hunne voltooiing naderen Algemeen wordt erkend dat deze gebouwen gelegen in het centrum der stad en aan het water voor handel en industrie in een dringende behoefte voorzien en dat dit door feiten is gestaafd bewjjst dat nu reeds oen gedeelte voor langen termijn is verliuurd Deze gebouwen die eene belangrijke aanwinst voor de Maatschappy zijn zgn geheel onbewoond zoomede een kapitaal winkelhuis op drukken stand dat in het afgeloopen jaar voor rekening der Mij werd aangekocht Balans winst en verliesrekening werden goedgekeurd en na behoorlijke afschrijving het dividend bepaald op pCt Sedert de oprichting iler Mij bedraagt thans het uitgekeerde dividend respectievelijk 5 pCt 5 pCt 4 pCt 5 pCt 5 pCt 5i pCt en 6 pCt Door den voorzitter den heer P B Bruijn van Rozenburg werd in warme woorden hulde en dank gebracht aan den directenr den heer C Hellingman voor ziJn uitstekend gevoerd beheer waarmede de verga lering ten volle iptefnde De commissarissen der Mij aan de beurt van aftreden werden met algemeene stemmen herkozen Men schrijft nit den Haag De Ongevallenwet is in de aldeelingen der Eerste Kamer over het algemeen niet gunstig ontvangen zoodat op dit ogenblik de aanneming twijfelachtig zou zijn In het Luthersche wees en onde liedengesticht in de L Lombartstraat te sGra venhage was Vrjjdag in het middagnnr alles in zijn gewone doen de kinderen zaten te eten toen er ten ongeveer 1 ure een boodschap kwam dat H M de Koningin binnen een uurtje een bezoek zou komen brengen aan het gesticht Zg had dit gesticht nog nooit bezocht Vroeger in het oude gebouw is de KonmginMoeder wel eens geweest Toen om twee uur het koninklijk rijtuig voorreed wapperde de driekleur lustig van het gebouw en alle kindereu en oudjes in de Zondagache plunje stonden in de verschillende zalen gereed Hare Majesteit vergezeld door een klein gevolg gaf Haar verlangen te kenpen om maar dadelijk de inrichting in alle bgztinderheden te gaan zien en onder geleide van Moeder Meyer werd de tocht aangevangen Geen zaal bleef onbezocht en in de meisjeszaal klonken Hare Majesteit de volksliederen en eeiiige andere zangstukjes tegen Met vele der kinderen en onde vrouwtjes en mannetjes sprak do Koningin De hoer Meyer en zgn echtgenoote moesten H M horhaaldelgk inlichtingen geven Bti het vertrek der Koningin trad 0é 7jarig meisje op H M toe en reikte Haar een bouquet over Is dat voor mg lieve f vroeg de Koningin Wel dat vind ik nu eens h el aardig Onder het gezang Dat s Heercn zegen op u daaP van de kinderen vertrok H M betuigde aan den vader en de moeder van het gesticht hare ingenomenheid en liet een gift achter om de kleinen en de oudjes eens te onthalen öeiBengde Berichten De Hoofdcommissaiis van politie te s Gravenhage herinnert met aandiang aan hot verzoek tot opsporing aanhouding en thuisbezorging van de minderjai ige Johanna Wilhelmina Klaassen ook wel genaamd Marie geb te Zetten 17 Sopt 1883 Na haar vertrek uit de ouderlgke woning te s Gravenhage op 9 Nov jl heeft zij niets meer van zich doen boeren Zij was gekleed met groen mantolcostuum waaronder wit en zwart geruite katoenen japon licht grgze hood met zwart lint on gele schoenen en voorts met weeshnishemd gemerkt no 100 onderbroek gemarkt J W K 6 wit koperen rok gemerkt E K en zwarte aangebreide kousen en had biJ zich een zilveren horloge en ruim f 11 aan geld benevens een ziekenfondsboekje ten name van Jonk Signalement lengte ougeveei 1 60 M haar licht blond van achteren opgestoken van voren eenigszins springend oogcn grp lippen dik tanden gaaf neus en mond groot aangezicht vol en gezond niterlgk knap en groot voor haar loeftgd Het vermoeden bestaat dat ziJ ergens onder een valschen naam verbigf houdt of wordt opgehouden Ken premie van vijf en twintig gulden wordt uitgeloofd aan hem of haar die Inlichtingen geeft die tot de ontdekking van de verblgfplaats dezer minderjarige leiden Men seint nit Amsterdam De tegen gisteravond belegde schildersvergadering was zeer druk bezocht Het ging om eene beslissing ten aanzien van de te volgen taktiek Drie verschillende voorstellen werden in bespreking gebracht Het loon comité door de vriJ goede opkomst ter vergadering vertrouwen koesterend in de gezindheid der gezellen wil de staking voortzetten op denzelfden voet als tot nu toe Daartegenover stond een voorstel tot eene algemeene werkstaking waarmede bedoeld werd dat aanstaanden Maandag ook ziJ die het geëischte loon verdienden bet werk zonden staken Het derde voorstel bedoelde de vorming eener bemiddelingscommissie welke aanraking met de patroons zou zoeken Na discussie werd er ten slotte gestemd over de vraag of een algemeene werkstaking zon worden geproclameerd d in wel of men de staking op denzelfden voet als tot nn toe zou voortzetten De telling der stemmen geschiedde met dubbele lijsten met het ongelukkig gevolg dat er onzekerheid ontstond Voor algemeene staking Waren 2H5 stemmen uitgebracht maar ten opzichte van het andere voorstel stemden de beide lijsten niet overeen de eene vermeldde 2S4 de andere 286 stemmen Daarom werd eene nionwe schriftelgke stemming gehouden na sluiting der vergadering aan den uitgang der zaal De uitslag van die stemming wordt heden in een nieuwe vergadering bekend gemaakt De heer Van Kol vertrekt tegen Paschen met eenig6 B anBche deskundigen naar Algiers om kennis te maken met het bestnnr en het stelsel der Fransche Koloniën In den afgeloopen nacht ia te söraven hage een persoon op straat met een mes ernstig aan de hand gewond door een hem onbekend man Ken doktor verleende hulp De dader is naar het commissariaat van politie aan do Nieuwe Haven aldaar gebracht Later in den nacfit kwam aan dat burean ook eene vrouw zich beklagen dat zij door dienzelf Jen man was mishandeld en hij hare kleeren had stukgtsneden ANTWOOHU op het rapport van Burg on Wethouders in zake de oprichting van een Abattoir to Gouda door den heer C van Veen A vleoschhonwer te Gouda Vervolg Ik zal trachten de punten in het rapport afzonderlgk te beantwoorden Punt 1 Is de oprichting van een openbaar slachthuis iii het algemeen wenscheiyk Allereerst zal het dan noodig zjjn na te gaan aan welke bepalingen hot slagersbodrgt en al hetgeen daarmede samenhangt hier te lande is onderworpen alsmede tot welken toestand dat bodrijf aanleiding geeft De wet van 2 Juni 1875 Staatsbl no 95 de Hinderwet stelt het slagersbadrijf onder toezicht van het openbaar gezag Art 2 noemt do hlachter en vildorijon en pensergen toch bepaaldelgk onder do inrichtingen welke gevaar schade of hinder veroorzaken Welke zonder vergunning door het plaatselijk bestuur te geven niet mogen worden opgericht Het toezicht dat aan de voorwaarden bij het verlecnuii der vergunning gesteld zal worden voldaan is aan het gemeentobestuur opgedragen Volgens het bovengenoemde hebben dus B en W wanneer er vergunning is verleend te allen tgde toegang tot die inrichtingen en is het na niet opmerkelgk dat B en W nooit van dat recht om ona als slachters eens een bezoek te brengen hebben gebruik gemaakt en wjj das in het idoe verkeerden dat alles in volmaakte orde wasV Doch opeens zoekt die abattoir bacil een plaatsje in Gonda de volksgezondheid en de openbare gezondheidsdienst worden gdschaad de hygiënische toestanden zijn verschrikkelgk do keuringen van vleesch moeten verscherpt worden van do slachthnizeu voldoet niet één aan de eischen Het allereerst wordt de keuring onder handen genomen die als onvoldooude wordt aangemerkt Dat keuring in f f l plaatsen van do 1123 gemeenten in ons land niet plaats heeft is bedroevend want daardoor bestaat juist voor do overigen die wel keuring hebbeu menigmaal groote moeiolgkheid De Ned Slagersbond heeft dan ook herhaaldelijk by de Hegeeiing aangeklopt om eene rgkskeur in te stellen doch flnantii ele gioeieiykhedeu schgnen het bepalen Van een rijkskour onmogelijk te maken Wg zullen dus nog jaren moeten wachten eer die übl plaatsen in plaats van een abattoir een keurmeestertje hebben Dat er Gemeenten bestaan waar de uitvoering der instruction van keuring slecht wordt nagekomen is bedroevend maar Gouda maakt gelukkig met bare keuring eon goed flguur Ik breng dan gaarne aan onze H H keurmeesters hulde voor de onpartijdige w ze van handelen in zake de keuring in Gouda en zjil door de woofden gesproken in de Raadszitting van 17 Januari 1896 door den Weledelachtb Heer R L Martens Burgemeester van Gouda aantoonen dat wy hebben eene keuring op vee en vleesch by uitnemendheid ZËd Acbtb zeide o a Vit het zoo belangrgk rapport aangaande de keuring van vee en vleesch van wege de Maatschappg voor veeartsenykunde uitgebracht is gebleken welk een groeten omvang de invoer van slecht vleesch vooral in de steden heeft aangenomen Het slechte vleesch kan op het platte land niet geplaatst worden want men keitt en weet daar Ilea