Goudsche Courant, maandag 9 april 1900

Dinsdag 10 AdHI 1000 No 8167 39êté Jaargang mimm c ISwuwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken TtlefMi M De Uit ve dezer Courant g efichiedl dagelijks met uitzonderiDg van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEKTENTIEN worde geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd te spoedig t b t Kiirt Am uur és ntéfni Wy kunnen er met yoldoenini op i jiteii dat in bedoeld rapport wordt erkend 4 t ome utad niet alleen op bet papier ni ar leitelijk de eenige gemeente ii waar de kenring op het vleeiteb afdoende in Wg kannen gerost aannemen dat bier geen leolit vle ch wordt ingevoerd dna heeft hot publii k geeu gilpgenhi id wetend al onwetend dergelijk vl it ch te koopcn Ik geloof dat door de virklaring gesproken door onzen Bargervadcr bi I duldcljjkste bewy i geleverd dat de keuring in Uonda afdoende is en een abattoir daaraan sieta behoeft te verbeteren Verder wil ik wat de kenring betreft de getalgenis aanhalen van i l Donath door B en W in bun rapport aangewosen Blad ti lees ik bot volgende Immers is bet naar d raeening van deskottdigttu niet genoeg dat o alleen het levend dier if alteen bet iVleescb van gc lacbte dieren aan keuring worde onderwor E tn doch loowel vóór al na den dood van et dier is kenring een onafwijsbare tisch Zniko bepalingen lijn edert 18B1 opgenomen al voorichriften in de inatrnctie voor de kenring ran vee en vieesch alhier In het Handelsblad van 19 Mei 1K H trekt I r H 1 Kaptyn te velde tegen den invoer Tan rottend of tinkond vleosch in de groote Gemeeuton Allereerst worden de wegen nagegaan welke openstaan voor een dergelgken invoer I b oornaken dio ann oeno beteugoling van dese misbrniken in den weg staan vindt Dr Kaptijn in het feit dat do Htaat zelf het noodslnchten van runderen on hel in consumptie brepgen wettigt door de verplichte aangifte van liekc rnuderon Bovendien is onze omslachtige en Ittugzamc recblsploging eveneen eene belomini ring Indien dus in onze grooto Oemeenton met uitnemendheid goode verordeningen en eene zeer ijverige politie de invoer van dezo bereide vloeschwaren worst niet kun belet worden zoo dient onderzocht te worden of langs anderen weg verbetering is te bereiken Het tegenwoordig door zoovelcn aanbevolen geneesmiddel om abattoirs te bouwen ook in kleinere Gemeenten schijnt hem niol doeltreffend tol In steden toch waar abattoirs ijn gebouwd wordt terecht het moest geklaagd over den invoer clandestien of openbaar van vleesch van ziek vee of van worst bereid nit zulk vleesch In de grooto steden vindt men abattoirs maar in diezelfde iemeciiten vindt ook de worsttabriknnt bet grootste debiet voor zijne waren Wel een bew s dat abattoir het euvel niet kunnen bedwingen Ma ook al werden in meer Gemeenten abattoirs gesticht zoo zul dunrdour hot aantal nit noodgeslachte dieren niet vcrniindoren Al deze cnduvres zullen ook dan evenals nu in verschillenden vorm aan de verbrnlkors van goedkoope vleeschwaron worden Toorgediend en wü zijn even ver als voorheen bit brengt Dr Kapten al van zelf tot den eenigen maatregel dien lu doeltreffend kcbt Al het vleesch moot gekeurd worden en vrel van Rijkswege Wij leven dus in Gouda naar het iny voorkomt in het land van belofte n hot kou wel een gebeuren dat door iets nieuw ann te brongen men daardoor in slechter conditlBn geraakte Ik geloof hiermede aangetoond Ie hebben dat do keuring in Gouda van vee on vleesch geen verbetering behoeft en oen abattoir daar niet noodig is Aan hot groote nut van abattoirs uit een hygiënisch oogpunt kan niet getwijfeld worden Daar twijfel ook ik niet aan want allo zaken zijn voor verbetering vatbaar vooral al men 200000 gulden nit wil geven ann eene nieuwe inrichting mag bot wel een eerste rerelschte ijn dat zti uan alle hygiënische eischen voldoet Of dat eenvoudiger doeltreffender billijker on zelfs minder kostbaar is zul de tijd lecren De slagers in Souda vreezen geen meerdere controle op hun hedrgf en met hetgeen ik heb aangetoond omtrent de keuring die hier bestaat behoeft het publiek van Gouda niet bang te zjjn dat ongewensrhte toestanden door m in t loven zullen leroepen worden zooals ze bestaan in plnnlsen met een abattoir Slagers dio hun eigoi belang begrypen zullen wol zorg dragen voor eene goede bediening hunner clientèle en nimmer er aan denken dergclyke zaken in praktp te brengen Mag men ons die toerekenen als het minste bewijs daarvoor niet gslovcrd kan wordenï Maar het zy hier reeds gezegd zoo vervolgt het rapport met cursieve letters abattoirs bevorderen werkelijk ook hunne belangen Welnu myne heerA de inlichtingen die ik dosromtrent van verschillende vakgenopten heb ingewonnen in plaatsen waar een abattoir bestaat geven mij t recht te vorklaren dat openbare stuchtplaatsen tot l st van slagers en Gemeentenareji zijn Behoeft men zich te ergeren an het slachten langs den openbaren weg In geen geval want ieder slager moet volgens pohtie vor ordening zorg dragen dit no den op baren weg al het slachten niet gezien kan worden Ziin et die de politie verordening overtreden welnu dan moet men procesvwbaalopmaken Wordt vervolgd 1 I L U JJ JU 1 ISuiislmcsl vn De vorige maai zgn we door vergeiyking der cijfers van het beaproken proefveld tot de conclusie gekomen dat eene bemesting met kunstmest de opbrengst aanzienlijk verhoogt maar tevens ook zoodra men eenzijdig bemest dus eed der plantenvoedende stoffen in de mest weglaat de opbrengst aanmerkelijk daalt De boden kan geen stikstof perceel III geen phoiphorzanr pcrccol IV of kali missen perceel V Nu echter is do vraag of het gebruik van kunstmest in den bodem loonend Auh want daarop komt t toch eigenlijk aan We zullen maar weer vergelijken OpbnaMUa Zaïvtra iriti t u BfiuratiapkBiteo in de 4ri iB de dna de drie Jeer Jeer uaK atii aaun HMen Perceel I niets f 7 f 437 II f240 928 6H8 UI 174 745 571 IV 168 m 608 V 168 884 718 Wie deze cglors nagaat zal wel overtuigdzijn dat bet gebruiken van kunstmest een goede geldbelegging is In liet eerste gevalnog ruim 100 pl t rente la lezer rekentzelf maar na H v perrool II kostte aanmest per juur gemiddeld 1 80 Ik hoorU al zeggen tia nog ui wat Ja t is veelmaar die f 80 bracht op f 437 dat ia ruim f 83 l et wel aan zuivere winst want WO hebben er de kosten aan mest afgerekend en de opbrengst van het onbemeste is gemiddeld per jaar f 146 en van perceel II gemiddeld mest er af f 229 We spraken van geldbelegging maar al moest men het geld er voor leenon of op credict koopen het aanwend ni van volledige knnstmestbemesting loont dnbbel en dwars Ten eerste is do bovengobrnikte bejnesting een zeer zware vooral drie jaar achtereen zoodat het zeer zeker i dat er nog een ruime voorraad plantenvoodsel in den bodem zal zijn achtergebleven want het beweren dat kun tmest maar voor een jaar werkt is volstrekt niet waar zooals we later zullen aantoonen Vorder is de prga der mest in bovengenoemd proefveld nog al hoog Bj coöperatieven aankoop zou die aanmerkelijk lager zijn waardoor de zuivere winst nog groote m zijn B STADSNIEUWS GOUDA 7 April 1900 Tot hoofd der school te Bleiswgk is benoemd de heer J Pos Mz to Loosdrecht Van de Woensdagavond in Café de Zwaan te Nieuwurkerk a d IJsel gehouden verpachting van grasgewas van de kerkdijken toebehoorend ann de Ned Horv Gemoente al duar was de opbrengst 13 nnmmers f M6 De verpachting van het prasgewas v u de I bso Gans n Bladorppolders bracht in 2 perceelen I 96 op KVEsmiizcK 6 April De groote kolfbaan van don heer Vos was beden avond stampvol De heer W van de Pntte van Gouda daartoe uitgen odigd door het Fanf corps de kleine trompetter zou n t medewerking van genoemd corps optreden met hot onderwerp do I ranavaalsche oorlog toegelicht door lichtbeelden Na een openingsnummer van het muziek orps besprak de hoer van de Putte op srhoone boeiende w ze de beteekenis van het woord oorlog om daarna op keurige wijze uiteen te zotten dat zelden in do we reldgeschiedenis een strijd was ontstaan waarin het recht zil6 beslist aan do ène zijde het onrecht aan de andore zijde stood als deze oorlog welke gevoerd wordt op de oostkust van Zuid Afrika Tal van beelden werden daarna voorgestel welke door don spreker afgewisseld door ernst en luim werden toegelicht At en toe liet het muziekcorps zich hoeren en deze meeling zal ongetwgfold in aangonan o herinnering blijven wyi men in don volsten lin des woords genoot Geen wonder dn dat deze jeugdige spreker bij zijn laatste verschijning daverend werd toegejuicht He Ki i i m Voor de vacante betrekking vtui onderwijzeres aan de openbarei lagere school alhier hebben zich 19 sollïcitanteb aangemold Ken raad aan duiztnden lijdei j Hier boven zeggen wjj een raad aan duizenden lyders doch wij kouden wel zeggen aan millioenen Sedert Jaren kaq m n zich geen winter voorstellen als die wj in de laafaite maanden gebod hebben en wee de borstlijders met ongeduld haken zg naarde eerste lentedagen die aan hunne ademhulingswerktuigen de gewenschte lucht zal geven Maar er zgn er gelukkiger wgze die dezen winter niet meer iran benauwdheid geleden hebbon daar zy met vertrouwen de raadgevingen gevolgd hebben die dageiyks in de Couranten voorkomen Mejuffrouw P Zwankbuizen in vogels Nieuwe Markt 4 Rotterdam heeft met het volste vertrouwen hot aangewezen middel gebruikt en thans schrijft zg ons t volgende Sedert 30 jaren was ik Igdende aan asthma alle middelen te vergeefs aangewend hebbende besloot ik toch ook eens de Pink Pillen van dr Williams te gebruiken en het resultaat ia by eenejgcregelde en met volharding gevolgde behandeling uiterst gunstig geweest Ik ben thans volkomen hersteld en kan mijne huisciyke bezigheden waarnemen Dankbaar dat ik tot Uwe Pink Pillen mgn toevlucht genomen heb kan ik met het volste vei trouwen ze een ieder aanbevelen Bg dergelijke verklaring gelooven wg niets meer bg te voegen te hebben een ieder staat het vrij zich van do waarheid te overtuigen Het is door de hernieuwing van het bloed dat men er toe zal geraken die ziekten tegen te gaan die voortkomen uit de verzwakking van het bloed en door de zenuwen te sterken Do Pink Pillen van Dr Williams zgn zeer werkdadig in gevallen van ble kzucht rheumatiek zenuwzickten en geestelgke overspanning Prgs f 1 75 de doos 19 per 6 doezen Vorkrggbnar bg J H X Snabiué Steiger 27 Rotterdam eenig depotbouder voor Nederland en apotlieken Franco toezending legen postwissel en eveneens echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken by Wolff en Jo West Haven 198 BurgerlUke Stand GEBOREN 5 April Pieter Johannes ouders P J Melkert en W Wgnen 6 Jacobu ouders Kortenoever en M Huber 7 Margaretha Adriana ouders G Rietveld en B Vermeer Arie ouders J Oosterwgk en l Treore OVERbEDf N 5 April N W van OoBtenryk 7 j 6 G Straver 84 j J Stigtor 1 m ONDERTROUWD J Spieringshoek en W Bakker A J Wegman en C W S Giesen Ufiaatreotit GEBOREN Barend ouders S den Ouden en W van der Laan Aaltje ouders P Je Jong en A van Batnm Gerard ouders M van Haren en J P Boêkaljon Willem ouders A Sirro en A J Oosterwgk OVERLEDEN G de Frankrgker 84 j J B van Schalk 30 d L Straver 5 GETROUWD A Bakker en G Faas Nieuw Liiinengued vn Dassen Nieuwe Ikiidschoeueii ei Parapluies enz voor DAMES en HEEREN VAN t S Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA I rif lilt iMtn o tl Üeui s xaii Ainslerdain Vikr tkrt IIV l i is VI s loov 8S V A 4Vl t i s 7 101 j 67V tv 4 APML NiDiaiASB iM Ned W 8 IV dtVi uilo Itic S4f u dito dito 8 Hi Hei U I Ooii l II81 S4ITU IB lasnbfglLlig Itti ll OotTBNR Obl in p pter 1868 I dito in silver 1BA8 I PoaTOftii O 1 ma coapon 8 f ilo ticirit s Ri l iKU Um Uiuncul ISS4 tV t tlilo G et ii IssO 4 dilu lu R I a tSSS I dlo bjj Itop 14H tO I d to in good lr 8 s3 S A i ihlo ditu iS t S ïjr i PariM t ectiiil l a a I t TriKtlJ Qe ir CoiiA r u 18 e I ieclewitn Mr eC l iuAr lip e oUif t S t ItliiCO Oi t Sok 1190 t IO i Tntiuiii Obl 4 MlMp uu i UV AlUTUDu Obhgiban 18 8 8 80 ianitoiM Sw t Inii 18 4 8 91 N D N Afr H n le wwd Anadib TibMg Oniliataii 881 l BbHuuch t pjj dito 486 Arn Hyputhukb pandbr iVa CulLMij d r Tontenl und Si lOr Hypall eckb paBdbr lOi W j i i i laa L j J 1 on if i 04 IKV DS Nodwiudirha binic uwd N d HxQila TDuUcb dito N W tl Pm H p b ptadbr S EoU Hjr Oth ekb ptD tl r m Utr llypothMkb dito 4 Omina O jat Honjt bank aud 118 I Ruil Hypolluekbuk ptodb 6 UOV i Amiuia Eqni b pDlk panJb 4 90 j Mmw L o Pr Lion eert 8 89 Hm Holl U 8poüt Mii uid lU My tot Eipi T St Sp und 10 i Ned lud Spoorwegm aiud 884 1 Ned Zuid Afr Spm und 18S dito dito ilito 1891 dun 8 lOO TUIlSpixirwl 1887 89 A Sobl 8 88 Zuidlul 8p my A H obl S 88 Pm sk W r ih u Weenen nnnd 181 auil Or Ruu Spw Ng obl 4 97V I Bettinebe dito und Fuuiwn dito lud 8 Iving Dombr dito und 8 98 Klink CL Aia 8p kip opl 4 lOOn dito dito oblig 4 100 74 104 8J V wV 1 AHtulA Cent Hm Sp Mri olil t 114V Ckie fc North W pr C r unl l dito dito Win 8t Peter obl 7 141 1 Denver fc RioQcSpm eert Tjt 81 IHinoia Central ubl iu Kond 4 108 LoDuf fcKaibiilliUerl r un Mexi o N Bpir H Ie hyp 8 Miss K nra f 4pCt preu aand N Yotk Oulu o k Weat aand Penn dto Obio obli 8 Oregon Calif hyp in KOud ft 81 Paul Uinii fc Uanit obl Un P e Hooriun obig t4BVu dito dito Li lO Col Ie hyp Oft CAHana Can South Chert r aaad ft 81 TtH C Rail k Na lo h d e O Aiusterd Ominbui My aand 180 ttdrd Tntm e Maat Hand 110 Nbu Stad Amaterdam aand I 106 Htad Etoterdain aand 8 10 BILSII 8ud Antwerpen 1817 8V 9v Sad BrusMi 1888 9V 100 HoNi Theiaa Rognlli OiwlKih 4 117V OuaTHl ataalaleanii 1860 t 117 K K Coat B Cr 1880 8 101 8piliji UdllIidrid S 1S 8 84V tVi Nib Vm B AtK Spool oeri I IM B BIII H I I I 11 IMi m i l M iil iiiMI i ii i l l I JII ONTV A NO KN eene groote keuze VOOttJAARSOAPES COSTUMES TAILLEUR Specialiteit in OO STUMES MANTELHen JAPONSTOFFEN ADVERTENTIËN i iM tffi PUIKE O U U K schib dam heh GEUEVEE Uerkt Nl HTOAP PEETER8 Jz Al bewtja Tan eektbeid ia oaebet en kurk ateedj too s oD van den naam der Finu P noppB Wle Mkef itijn wii d Ecbte EUel CtCM te MttTugni uwmenmtdd en na v l pwifaemlngeB is den naadel geh mm onder dm imm des uitvindm Dr Ulohaelia Timudigd p i b it maohinw ia liet wanldbvnaod ibbliawnMot van Oebi Stollw Nk t Kmlen iIkIm Bikel Cacao I vttirkislHi biiMHi Sbh Bkat OHW is tattaA rinokt MO Mogaia gwnido dnwkToer d nmkiciigtliniik eent t linai h v t poidar tMf en kop anoaWat Ak g en m kT Mfc H a bink bfj rd w dJarrhM itniiti net wattr tt ménIkaL issssuii A Km V 1 iWB a i i M Vsó ft i6 l8 Mmtm HM W0 W Mt8t M ud Amaterdam KalvtntrMt 103 Kleinbandel la sterkea drenk BURüEMliESTER en WETHOUDERS vjn GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van a8 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kenni dat bij ben is mgehomen een verzoek bnft van de ruivolgende peraoon waarbij VEROUNNINCI wordt gevraagd om in de bij baar naam vermelde locabtcit sterken drank m bet klein te mogen Tcrkoopen ais Naam van den Aanduiding der Verzoeker localitelt Wed TBÜnken Uam O No 44 Gouda den 9 April 1900 Bui enieester en Wethouders voorttoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteniandsch Overzlchl pet telegram van Iwd Roberts over de OTorgaa van v jt Britsche compagnieën bg Eeddersburg is in zijn geheel door Reuter geseind en bijzonderheden van Britsche correspondenten over deze aangelegenheid lün niet ontvangen De militaire medewer kers der bladen hebben het dus maar moeten stellen met den eigenaardigen tekst dien het departement van oorlog bekend boeit gemaakt en lü weten er geen weg mee Zy begrepen niet hoe het ongeluk is kuaaea gebeuren maar denken natunrijk in de eerste plaats aan zorgeloosheid Een der schrtjvers is vooral getrotfen door bet lelt dat Oataere bij zijn aankomst ter plaatse geen nkele inlichting kon kragen omtrent het gebeurde hij laat doorschemeren dat hij aan de juistheid van dit ieit wel eenigszins twülelt Reddersburg ligt ietwat Oostwaarts van den spoorweg van Norvalsbrujf naar Bloemlontein ongeveer halverwege tusschen Springlontein en Bloemlontein Betbanie is het naaste station Iets znidelgker bij Jagersfontein werd een spoortrein door de Boeren beschoten Het Engelsche telegram voegt er biJ dat de Boeren blijkbaar westwaarts van den spoorweg getrokken zijn Is dit zoo dan zullen de Boeren de ge egenheid wel hebben waatfenomen om den spoorweg onbruikbaar te maken De Figaro ontving reeds een bericht uit Londen dat de verbindingslijn van Roborts was afgesneden Dit aan te nemen ligt echtar zoo voor de hand althans om het te hopen en te wenschen dat het bericht wel vanzelf kan ijn ontstaan Maar in elk geval er slaat een vrfj aanzienlijke macht Vrijstaters ten zuiden van FEViLLETOK HAlVrSTOCHT Maar het Franaoh JO Wq heeft alle mogdHjke moette gedaan oni te zorgen dat de zaak foorloopig geheim bleef Maar sijn to ontstige schooavader eea schatHJk parvenu doch iemand van weinig beschaving hiaakt er rirohitrekt geen geheim van Zijne dochter her togm u heb al de bijwnderheden van deze geschtedetiis uit den nwnd van een van Gaston vrienden Het is een ergerlijke en betreurenswaardige geschiedenis De hertog de BKgny h sich ook te Parijs weer overgegeven aa het speU en Ind weldra alles verloren wat hij nog uit St Petersburg had overgehouden De hoop om het verlorene terug te winnen bracht kern andermaal naar de speeltalei doch in plaats van te winntn verloor hij op nieuw m een enkele week 3 50 000 francs vHoe is het mt l k jammerde dfc markiezin iHet lastigste voor Gaston was bovendien dat dergelijke schulden in d n regel binnen 24 uren worden afgedaan wil men zich met voor het vervolg den toegang ot de speeUaat geweigecd zien Wat deed hij Bij ons kwam hij niet Hij gevoelde blijkbaar dat zijne verhouding tegenover de fiunilie ni t zuiver meer was en dat hij zijne to onut onbemisd venpeeU had Op dat t dctip Bloemfontein Westwaarts van Bloemfontein z jn er te Paardeberg Vrijstaters gezien ten Oosten van Bloemfontein staat de Wet en ten Noorden houden de Boeren van Brandtort uit bestendig de troepen van Roberts bezig en gunnen hem zoo weinig mogelgk rest Aangenomen nu dat de spoorweg ten zuiden van Bloemfontein weer hersteld kan worden staat Roberts elk oogenblik bloot voor een herhaling tenzij ï i heelen weg van Bloemfontein tot Norvalspont door ten sterke troepenmacht laat bezetten waardoor hy ziJn eigen macht te veel zon verzwakken En Roberts is toch al genoodzaakt zijn macht te splitsen want hy mOet aan vier zijden naar alle windstreken op zijn hoede zp De v and wordt met eiken dag stouter het succes dat zü behaalden verhoogt hun moed en de Vrijstaters wedijveren met de Transvalers om don vgand het leven in hun land zoo bang te maken dat hij vertrekt De weinige dagbladbetichten omtrent het gebeurde bg Boshof behelzen weinig nieuws dan de bevestiging van het vermoeden dat de zeventig omsingelden grootendeels vreemdelingen een aanzieniyke overmacht met een batterij geschut tegenover zich hadden Zij hielden den strijd vier uur lang vol Eenige der Londenscbe ochtendbladen wi dbn een woord van waardeering aan kolonel De yiU bois Marenil die wordt gepresen als en soldaat met een edel hart die den heldendsod is gestorven Alle B ransche bladen bevatten buige artikelen over het sneuvelen van hun landge noot wiens heengaan diep betreurd wordt Van alle zijden ontving de familie van den op het veld van eer gesneuvelden kolonel deelnamen van rouwbeklag De broeder van den kolonel de vicomte de Tillebois Uureuil wien het bericht dat per bulletin werd bekend gemaakt werd medegedeeld was zeer getroffen Hij wist wel dat z n broeder door deel te nemen aan den strgd in ZuidAfrika zQn leven waagde doch had toch gehoopt dat hjj ongedeerd uit den strgd zou terugkeeren De moeder van den kolonel en zijn dochter werden nog juist gewaarschuwd vóórdat zjj de treurmare hoorden verkondigen door de courantenventers op straat dia luidkeels het laatste nieuws den volke verkondigden De vicomte de Viileboia Mureuil had s avonds nog geen tijding ontvangen van het sneuvelen van zjjn broeder noch van de Transvaalsch j regeering noch van Engelsche zijde Haar het bericht van het ministerie van oorlog te Londen liet geen twjjfel over kwam de Voorzienigheid he n te hulp in den toekomstigen schoonvader dien htj te voren slechts een enkele maal had ontmoet Dese man gebruikta met veel omwegen om te zeggen wat hij te zeggen had en sf rak hem ongeveer aldus toe Mijnheer de hertog weet dat gij een schuld hebt van 300 000 Trancs die gij met bij machte zi t af te lossen Ën toen Gaston driflig opstond om den indringer de deur te wijzen vervolgde de oude heer aanstonds Welnu die a00 000 francs kom ik u brengen Ik bezit eer groote rijkdommen en ik wil niet dat men van mij die aan myne eenige dochter 10 millioen kan medegeven sal zeggen dat ik rustig heb toegezien hoe een stamhouder van een onzer edelste geslachten op het punt stond zijn naam te grabbslen te gooien voor een ellendige tienduizend Louis d or Niet waar tante dat klmkt Onze de Bligny was overblufl en had de zwakheid om zich geheel en al over te gevep aan den schatrijken vader van en nige dochter met 10 milUoen huwehjksgitt Op die wijse is hat huwelijk van Gaston de BUgny tot stand gekomen De baron xweeg en er volgde nu een oogenblik van pijnlijke stilte voor beiden De baron kon door de schemering nauwelijks bet gelaat der mar kiezin meer onderscheiden doch een oogenblik later hoorde hij haar zacht snikken Hij kwam naderbij knieMe neder voor haren stoel nam hare hasd in de tiJQe en zocht tever ts naar woorden om haar te troosten over dezen slag die zoowel hare moederliefde als haren adeltrots moest hebben getroffen 0 verlof nij zeide de markiezin hem Aan de Daily Telegraph worden van Donderdag nog eenige nadere bijzonderheden omtrent de omsingeling van het kleine troepje geseind Met veel ophef vertelt de correspDBdent dat do ontzettingskolonne van Mafeking onder Lord Methuen dien dag bjj Boshof samenkwam Onder bevel van den generaal had een dapper uitgevoerde actie plaats op negen mgl ton Zuid Oosten van Boshof De troepen die er aan deelnamen bestonden uit de Imperial Yeomanry en Uet Kiabijrley corps Een troep der Boeren zeventig man sterk die van Kroonstad was gekomen werd door de onztn op oen kopje omsingeld seint de correspondent De Yeomanry was zoer vast onder het vuur dat drie en een half uur aanhield 8een enkele man ontsnapte Acht werden gedood on zes gewond Wg namen vier en vijftig gevangenen met zestig paar den en bagage Onder de gedooden bevond zich een Franseh officier generaal de Villebois Mareuil die de Boeren aanvoerde iedurende het gevecht vertoond een dor Boeren de witte vlag maar onniddcllgk daarna schoot hjj een officier dcDd Ue man werd direct op zijn beurt dèodgeschoten Onze Terlleten z n gefing De BAren bevinden xieh in grooten getal aaii de Vaalrivier eenige mijlen van hier D stad Boshof ia geheel verlaten dadK de Afrikaausche inwoners Uet verlies der Boeren in de laatste geveettet is zwaar geweest Zy koesteren evenwel veel hoop van de stelUttg die zy by Kroonstad hebben ingenomen om generaal Roberts tegen te houden Volgens het Journal is men in Londen niet weinig ongerust over het voornomen van den heer Webster Davis gewezen onder minister van binnenlandsche zaken in Amerika om zich geheel te wyden aan de verdediging van de zaak der Boeren Men jtreest dat hy baar veel voordeel zal doen Webster Davis is een machtig spreker zeer bekend in de A merikaansche wereld en sedert zyn voeruemen wereldkundig is geworden ontvangt hg duizenden telegrammen en brieven van gelukwensching Invloedrgko Amerikanen lióliben de zaal vaU de groote Opera te Waiibington gehuurd waar Davis die pas uit Zuid Afrika terugkeerde een groote conferentie over Transvaal zal boaden Ben enorme toeloop wordt verwacht t Kan best gebeuren zoo redeneert men in Londen dat de Regeering der Unie tengevolge van deze agitatie en in verband met den strgd voor het presidentschap zich ge zachtjes afwerend ik ben oHg te zeer vervuld van deze verpletterende tijding om mijne aandoeningen behoorlijk in bedwang te kunnen houden Die Gaston ik heb hem altgd zoo lief gehad en h m nooit anders dan als eert eigen zoon beschouwd Hij was di eenige stamhouder van mijn eigen geslacht en daarom grieft het mij dubbel nu ik dit van hem moet hooren ik had raij mik eene ondankbaarheid van hem niet kunnen vooilttellcn want als kind en als jongehng was zijn hart altijd zoo goed zoo edel I Hebben die idechte menschen daar te St Petersburg in weinige maanden knnncn afbreken wat ik in zoovele jaren vol zorg had opgebouwd O Jiet ia bitter bitter De baron was innig bewogen door de diepe droefheid zijner tante Mevrouw de BeauUeu had zich intusschen weldra van bare eerste aandoening hersteld Zij wischte hare tranen af en zeide met vaster stem Voor alle dingen moeten wij nu zorg dragen hoogst voorziclitig te zijn tegenover Clara Gij kent haar ook Zij is üer en heftig van aard juist zooals haar vader een uitmuntend hart maar niet gemakkelijk te leiden Zij heeft mij van morgen nog over Gaston gesproken De gedachte dat hij ooit een oogenblik san een andere vrouw zou denken dan an haar is nog nooit bij haar opgekomen Zij heefl nog nooit aan zijne trouw ge twijfeld Ik schrik voor het oogenblik wanneer zij op eens al hare lUusiün zfl verijdeld zien Maar zoudt gij niet meenen beste tante dat wij verplicht zijn eerst nog eens een stap bij de Bligny te wagen Wie weet hoe alles nog ten goede kan keeren Gaston heeft zich laten mee noodzaakt zal zien onder den druk van de openbare meening in don Zuld Afrikaanschen oorlog tnsscbenbeide te komen in welk geval de Tereenigde Staten onmiddellijk gesteund zonden worden door het meerendeel der Europeesche mogendheden Reeds vertelt men altyd volgent het Journal dat Mc Kinley bezig is zyn draai te nemen De oppositie in l snkryk schynt lich in het onvermgdeiyke te zullen schikken Nog slechts een paar dagen en de Kamer gaat op Paaschreces uiteen nog slechts een week en de coUectivist Millerand zal namens Frankryk de openingsrede houden op het feest van dan arbeid Of men het nu wel zoo geheel eens is dat tydeni de tentoonstelling de partypolittek moet rosten is twytelachtig De heer Mesureur heeft bgv het oogenblik geschikt gevonden om herziening van de Orondwet aan de orde te stellen Daarvan komt natnnriyk vóór den volgenden winter niets maar dit en nog andere teekenen wijzen op eene neiging de politiek levendig te houden Het is niat te verwaobten dat de meerderheid in het Parlement zich op dien weg zal laten nsesleeptn Tenzy onvoorziene belangryke gebeurtenliten den toestand geheel mranderan Is het tydpork van ratt vry wel verzekaid Verwpreiile Beridtten Fbiukrijx De Kamer heeft het wetsontwerp Mrt fende het koloniale leger aangenomen Sy de Kamer is een adres Ingekomen waarin door tal van burgers verzocht wordt om toepassing van het decree van IHftO strekkende tot ontbinding van de Jezuïetenorde DoiTacm isn Rykskanselier Von Hohenlohe heeft op zyn Bisten verjaardag van de keizerin een bouquet rozen en van den keizer een album ten geschenke gekregen imet reproducties van do wandschilderingen van het Dnit sche gezantschapshotel te Rome Als candidaat der soclaal denocratén voor den Wurtembergscben Landdag voor he district Otppingen is gesteld de Protestantsche predikant Blnmhart EitOILXItD In het Lagerhuis heeft de onderstaats sieppen door anderen Neen antwoordde de maritiezin v atb raden duizendmaat neen dat kunnen en mogen wij niet Het zou onwaardig zijn wanneer wij gingen bidden en smeeken Hoe droevig onze toestand ook moge zijn tot dusver hebben wij ons telven niets te verwijten Zooals gij wilt hernam de baron Ik zal d Uatüte zijn om u ongelijk te geven in uwe zie wijze en oprecht gesproken was ik reeds eenigSzins op uw antwoord voorbereid Maar ik heb het mijn plicht geacht u toch dit voorstel te doen Het gedruisch van voeutappen weerklonk door de ruime gangen van het kasteel bijna nventemd door het vroolijk gebabbel en gelach van Octave Clara ca de barones die met unbezorgd gelaat de kamen binnenstormden De barones was er onwillekeurig in geslaagd om ook haar n ef en nicht in eene vrooliü e en opgewekte stemming te brengen Zij zelve liep vooruit en riep zotMra z de kamerdeur geopend had Maar zit gij beiden nog altijd in het donker i O wat is dat somber liet doet mij denken aaneen grafkelder Beste tante wst hebt gij onsbedorven Gij hebt voor den baron en mtj de mooiste kamer van het gansche kasteel in gereedheid doen brengen Wij zullen ons daar zoodanig op oni g mak gevoelen dat wij niet aan heengaan sullen denken Zooveel te beter raijq beste 1 Maar wij zouden bijna vergeten dat gij op uwe lange en vermoeiende reis wel honger n oet hebben gekregen Wordt ptrvplgdj 3