Goudsche Courant, dinsdag 10 april 1900

Ucretaria vu marine de aandacht gereatiKd op d oBd riee che booten die liv de beate wapenen aclit voor dr delcosiel optredende ïi craogendlieden Daarom mi et Engeland nitiion naar d beate muldplen om tegen deze onderzueBche booten tv kannen atnjden ZwïBB Dinsdag j 1 lag te Storltholm de sneeuw anderhalven meter hoog en bet vruor 16 graden Uens lente 1 Éj Italië De ory te Toramo heelt alle t g medeplichtigen van Acriarita in den aanslag tegen Koning Umbsrto vrggeaproken De cnar heeft afgezien van zün reis naar de Krim en zal het PaaHcblecst te Moncoa vieren daarna maaltt htj een kort uitstapje naar het buitenland Hot heet dat de czaar te Moacon do vertegenwooriiigera van den adel 2al bijeenroepen om hun een belangrijke mededcBÜog t doen BINNENLAND Op de eerste andientie dio de nienwboDoemdo commisaaris der Koningin in ZuidHolland de heer mr J i Patun verleende bebbea een aantal burgeuieesters in deze provincie hunne opwachting gemaakt Btl hot vernemen van het overlijden van den commandant generaal loubert heelt II M de Koningin een brief van rouwbeklag aan mevrouw do wcduwo Joubert geschreven GeiiK iij4 le Uerichten Men Bchrijft oit de residentie Hare Majesteiten de Koningin en de Jvonigin Moeder zyu gisterenmiddag b j ha ar wandelrit by oitzunilering do met asphalt geplaveide Veenestraat doorgereden Ter hoogte van het magazijn van de firma Van l cfluwen gleden de paarden oit eii vielen Onmiddellijk schoten verschillende personen toe om hulp te bioden De Vorttinuen stegen het rytuig uit en gingen het magazyn van de firma van Leeuwen binnen waar iij ongeveer tien minuten vertoefd hebben terwijl de paarden op de been geholpen werden Hare Majosteiten stegen daarop weder in onder hel gejuich van het publiek on keerden naar het pnleis tcA ug liy ket ophelpen der paarden heefL wachtnieeHtor Vet een trap tegen zijn knieschift gekregen en is natlat dr Stam die in do nabijheid was hem lie eerste hulp had verkend per brancard naar bet militaire hospitaal gelfracht In dtn nacht van Zaterdag op Zondag hebben eenige personen ingebroken in de drukkerij van de firma v d W aan de Kromme Nieuwogracht te ITtrecht Eon dor dadera is daarbU uit eendukvenstervaircen hoogte van 7 meter gevallen ernslisf gekwetst heelt de politic hom gevonden I e aamen der medeplichtigen zijn bekend Over en nieuwe soort van schoenen ont ütrncte Suoorwegvcrbladlnffnn mcl tiUlJDA Wlnterillniist 1899 1900 AaDgevangeD I Octoiwr TUd vu Greeiwicb iS io IS1J A R TTISDAH In Tint a H 10 41 11 11 U Sl It lS II IB 1 11 lil I BI M l4 k ll l lt 7 14 1 7 10 7 1 11 door 7 17 f ll t OI S 41 I II LM t OI M Ooadt SttornFOCht Hleawwkttk 7 14 Oapella I l tetlenb U 1 0 RoltordimD P t Bottardun B 1 1 0 1 1 f l li I 1 14 4 04 4 17 4 U r 0 411 S U 1 Hui aa n Diid sliagulu nbukilMtn Taor U kl nrknigbw U M ukiln naktpijl S Hollulaika Spoo £ Eitri Wft UKwUbawt BOrriKDlM SOODa tIh ll 0 1 40 S IO 7 BI Ml 1 49 B li 0B lllm da Dlgdw l AIUm 1 la kluu Kitn btjMün f O 7 1M SotlndMi Bmt Rotlonlim D F SoUanlim U Oipelta NLuwerkttk oerdreekt oada f tl 11 17 4 4 4 10 4 17 1 04 IllO 1 41 I H a o 14 to 4 41 4 ii 1 04 1 11 J 17 IB 4@f i m i t4 too t ii n M it 11 14 i i f 4 Ik kaUlai T ll tial k la ta W f a A m m JD Ha l riaa ta a t fclx laa lW 4 0 iwl WariMiUI kUmm 1 am ia Uaa 0UUD4 OEN BiAOfiaa vana 18 18 1 08 1 0 1 1 14 Ml 4 U 4 1b 4 88 1 11 I I f UI 118 1 I r Ml IMi 1 80 1 41 8 48 4 11 4 4S 1 87 JU IS 148 7 4S 7 9 B IO I l 9 18 8 11 f III i 8 18 E 8 41 8 48 I l 40 9 18 r a 9 l 7 81 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 18 7 4B 8 08 9 14 8 07 8 81 9 19 9 89 Ooiida tavMiliulna liowkipdle 8Mtwm Z Voarbug Hagfc Hue 1 41 06 7 08 7 10 7 4 8 11 B II 08 1 ib ll 11 87 11 8111 0 1 80 8 41 8 00 4 09 4 11 4 41 1 80 18 7 48 7 H B 9 49 10 19 Voorbanf 1 48 10 17 1 88 4 61 8 11 I Z tatill Ï ig 08 in SI 1 60 I OI 80 10 08 nli Mo 8 18 10 48 8 01 6 l S lO U Onud 8 14 17 81 7 47 S U 9 08 F9 tl 9 88 10 18 10 S4 11 67 18 08 11 87 ï 118 14 8 87 4 17 6 01 17 00 1 60 01 1110 110 11 10 8 1 11 00 e O U I i i MSTtRDiH laa tmn 8 1 0 1 13 1 18 10 10 10 S7 11 01 1 0 1 88 8 18 I 6 0S i 85 8 18 sn 9 18 S 0 88 ViukW 8 01 8 6S 8 0 10 10 10 S4 18 48 11 17 1 88 S I8 4 It 4 07 B 40 8 17 4 81 I IO 8 84 7 80 8 18 6 86 1 48 8 08 l H 8 18 8 18 8 8 10 14 10 11 11 41 11 18 1 11 1 01 8 60 8 04 8 18 j 40 IJ 8 li lg j y j j r r a 87 8 88 7 18 8 81 8 4 1 80 l li VtM 11 88 11 08 1 87 3 08 8 10 8 69 4 48 1 8 8 41 I 1 4 9 19 10 00 10 84 I II 18 8 14 i 10 88 11 11 ll tl 4 11 7 tJ 9 10 64 Uonda Oadiv Woerd Ulrwkl M4 8 60 8 04 G 86 1MI 8 II 1 88 9 18 1 41 l li 11 01 llji 10 8 16 8 81 4 41 8 10 7 i 1 10 t 4l e 1 48 8 60 7 81 8 10 8 10 9 80 10 00 11 80 18 1111 010 t tl 8 10 8 4S 8 0 8 88 7 80 8 11 10 00 a I U 7 84 8 18 9 0 84 11 18 10 18 It ll lAl 14 Ml 4 17 4 88 8 47 7 11 8 14 11 11 10 Utnokt Woanlea Uttdov Ooada 1 80 7 01 l lt 10 48 l IS 4 i 7 8 I U 1 11 7 tl 841 t OI H Il lt 1 U I leent het Tijds V Geneedninde het volgende aan dfc Progrès médieal Beeds voor acht jaren heelt een militair arts dr A ollin aangeraden caontchonchaklcen aan de schoenen te maken Deze zonden den schok van den stap verminderen en het daarbij bespaarde arbeidsvermogen jran beweging zou den wandelaar ten goede komen b het oplichten van den voet Een kloosterbroeder Candide te la Koche sarKoron heelt dit denkbeeld nitgewerkt en verbeterd Ken practisch in de hakken bevestigde veeren metaalplaat vervangt het caoutchouc De gang wordt daarbg licht en veerkrachtig vermoeienis bljjft langer uit en het zenuwstelsel zon den gunstigen invloed van het vermijden der schokken duidelijk ondervinden Men meldt oit Amsterdam De werkstaking der gezellen ter drukkerij l enefelder is opgeheven Hieraan is voorafgegaan oene enqn te ingesteld door het bestuur der Kamer van De volksvertegenwoordiging van Japan zal binnenkort eeit wetsontwerp in behandeling nemen trekkende om aan personen beneden den leeftijd van 18 jaar het gebruik van tabak te verbieden Het voorstel is om den overtreder van deze wet te strallen met een geldboete van 10 yen tot 1 yen terwijl tabaksverkoopors die aan kinderen beneden den vastgestelden leeftijd tabak algoven een boete van 1 tot 10 yen te betalen zullen hebben Dat deze wet noodig is kan daaruit biykon dat men het in Japan als een heel gewoon verschünsel aanmerkt wanneer kindereu van 7 en 8 jaar geregeld met een sigaar ol sigaret tnsschen de lippen op atraat loopen Naar Het Vad verneemt is in Den Haag het liericbt ontvangen det luit Asselberg militair attaebé bij het Boerenleger te Kaapstad is aangekomen Hy vergezelde zyn gewonden collega luit Nix daarheen SSgn de Nedertandache ambniancea niet zonder moeite op de plaats barer bestemming in Z Alrika gekomen met niet minder tegenspoed hoelt dr v Korckhült leider dor Nod Ind ambulance Ibiykens te Qravenhagc ontvangen bericnten op zyn heenreis naar do slagvelden te kampen gehad Vertrokken van Batavia met het utoomschlp Bromo ging t allereerst aan op Aden waar personeel en materieel overgingen op de Djemnah koers zettende naar Diegu Snaroz waar hot Fransche stoomschip Qironilo passagiers en goederen overnam voor Znid Alrika 1 ll 1 11 J1 11 11 U 4t 11 11 11 11 4i F f 10 11 SO IB ll 11 11 U IB 4 It i iiTV 104 18 M 1 11 10 17 II 4 11 11 I ai 1 40 3J 11 80 U 41 ll H 10 48 11 41 It 9 17 10 18 bOl Ut I TIIUU I 10 1 10 17 11 00 11 10 1 11 11 14 1 8i 11 11 8 40 10 11 11 41 11 18 1 18 1 01 Hier begon de tegenspoed Er woedde vrj hevig een cycloon en bet schip kon dan ook niet op den vastgeateldes tfd vertrekken Dit op zich zeil was hoe onaangenaam ook nog te boven te komen maar groot w dr V Kerckholf s schrik toen de kapitein de Oironde was al lang in volle xee hem doodleuk kwam vertellen dat de ambolance goederen achter waren gebleven in den lichter aan de kade te Diego Huarez Aan teragstoomen viel natuuriyk niet te denken en dr Vah Kerckhoö nam t besluit onmiddellgk hg aankomst te Looren o Uarquez den verpleger van der Loo onderofficier bg t Ned Ind leger die uitstekend Pransch sprak naar laatstgenoemde plaats terug te sturen om zoo spoedig mogelgk de goederen naar Zuid Afrika te expedieeren Treiirig was de ervaring die Van der Loo daar ter plaatse opdeed Wat was er van de kostbare ambulancegoederen waartoe prachtige instrnmenten van dr v Kerckhoö behoordeii terechtgekomen f De agent dop daar geveatigde Compagnie des messageries maritime beweeide dat de goederen door het stormweer beschadigd waren de waarde hadden verloren en daarom maar verkocht waren aan een Arabisch koopman Hg voegde er hg dat de verkoop was geschied ook op advies van te Diego Suarez wonende medici die alles ook de instrumenten waardeloos hadden verklaard maar die later niettemin een belangrgk deel van den inhoud der kisten hebben opgekocht Van der Loo begal zich direct naar den Arabier zag daar de 12 colli s onbeschadigd Oh bood den koopman 50 pCt boven den prgs dien hg er voor betaald had Het aanbod werd aangenomen v d Loo nam zyn maatregelen voor verzending der goederen naar LourenQO Marquez verwgderde zich voor eenige uren keerde daarna by den koopman teru en vond toen tot zgn niet geringe verbazing slechts 4 van de 12 kisten Even na zgn vertrek had de Arabier tegen een hooger bedrag dan v d Loo hem geboden bad 8 kisten met onbruikbare waar verkocht aan de geneesheeren die geadviseerd hadden tot verkoop van het waardeloos rommeltje aan den koopman Onverrichter zake kwam v d Loo in ZuidAlrika bg zgn chef terug Dr Van Kerckhofl stelde zich toen in verbinding met den Ned consnl generaal te Pretoria die zgn collega van Krankrgk uitvoerige mededeeling verstrekte De Fransche consïl stelde onmiddellgk alle aanwezige goederen bestemd voor een Fransche ambulance ter beschikking van dr v Kerckhofl die eerst na al deze beslommeringen met zyn personeel aan t werk kon gaan Dezer dagen werd bericht dat een groot aantal Joden uit Roemenië naar Palestina lyn verhuisd Aan het Hbl werdt daarover hot volgende gemeld t a B 8 67 4 1 4 41 f 4 14 4 0 1 01 4 11 l 0 1 11 I IO 11 11 11 84 1 H i os M 1 11 49 1 8 t 1 08 9 1 1 11 4U 4 01 ll l 48 IS 7 17 U I 4J Oi e s 8 s MO 7 18 1 48 10 18 10 48 10 8 10 18 ts 40 l lil 9 y 18 0I lo tt n i Er is een besluit van den sultan verschenen waarbg emigratie naar Tnrkge den Joden wordt toegestaan geheel op dozellde voorwaarde als aan de mahomedanen Dit besluit wordt breedvoerig besprokcit in die Welt het olflcioele orgaan van don Zionistenbond Vorder bevat de Mainzor Israelii van 29 Haart een mededeettBg waarBitblgkt dat enkele leiders dezer emigratie een verhuizing naar Cyprus en Argentinié wenschen Van Zionistische zgde zal een emigratie anders dan naar het Oosten nimmer gesteund orden terwgl omtrent een emigratie naar Cyprus de meeningen verschillen De berichten van reeds daarheen verhuisde Joden aehgnen volgens de Mainzer Israelit niet ongunstig en de mogeiykheid is niet nitgesloten dat meer emigratie naar dit eiland plaats heelt Tot goed begrip der zaak zy evenwel op den voorgrond gesteld dat de Roemeensche regeering de Joden niet door een bepaahla wet maar door het maken van verschillende nitzonderingswetten het bestaan in Roemoni in elk opzicht onmogelgk maakt zoodat de lieden tot verhuizing gedwongen worden Zells beweert men dat door de regeering nu weer pogingen worden gedaan om de emigratie te bemoeiiyken Geen land waar bedelary zoozeer in zwang ia dan in Spanje Bggevolg heelt men er ook vereenigingen tegen bedelarij o a te Madrid De Gaceta publiceert eenige byzonderheden daaromtrent Daaruit biykt dat de vereeniging sedert baar oprichting 114000 peseta s heelt uitgegeven ter bereiking van haar doel niet minder dan 7133 bedelaara zjn van de straat opgenomen geworden Desniettegenstaande is in de Spaansche hooldstad eer een toe dan alname van deze al schuweiyke plaag te beperken die de Spaansche hooldstad zoozeer tot oneer strekt ANTWOURD op het rapport van Burg en Wethoudera in zake de oprichting van een Abattoir te Gouda door den heer C van Veen Az vleeschhouwer te Gouda Vervolg Ik kan mij dan ook niet vooratellen dat dit punt van overwegend belang ia voor de oprichting van een abattoir De atmosleer wordt verontreinigd door dampen en gassen welke zoowel v66r als na het slachten ontstaan Wie leelt daarin en wie geniet daarvan het eerst Zeker de slager en zguknecht en kunnen wg niet met welgevallen op hen neer zien toekent hun voorkomen gewooniyk geen gezondheid en kracht Wanneer men eene statistiek maakte van de slagers en hunne omgeving kortom van al degenen in zulk een zoogenaamd ongezonden toeslT leven zon hun levensduur in vergeiyk van wie andore vakken nltoelenen ge slechten indruk maken Dat de aitwerkitfg van die slechte atmosleer voor de omwone de personen zoo nadeelig is heb ik nimiier kunnen bemerken en klachten daaromtrent bestaan ook niet Ik heb zells nooit kunnen vernemen dat een geneeskuidige In Gouda de eene ol andere ziekte toeschreel aan het inademen van dampen en gassen die ontstaan bg het slachten van een beest 17 1 7 M B OB 1 10 1 17 I II 10 17 f 10 14 10 11 f 10 40 10 11 P l tO ll M 11 M L 8 at i Sr Ml 10 08 10 18 U ll 9 81 10 18 0 18 lOJ 7 41 1 81 I M I I I7 17 84 41 1 47 i 4i I II 1 1 18 I IO M is et lo te 11 10 18 10 87 10 8 10 44 1107 U 44 E ie 3 Wel zou men kunnen aanvoeren dat dei zomers bg enkelen eene wat sterke vleeschlucht is w ar te taemen maar hoeveel zaken zyn er niet die aan dat euvel in erger mate mank gaan b v vischwinkels bergplaatsen van halden vellen lorren en boenen kaaspakhuizen kokeryen van verschillende artikelen labrieken enz m Dat bg spekslagera gedurende het koken van verschillende artikelen als lever en bloedworst zult en ham misschien eenige omwonenden de lucht niet goed kunnen verdragen is met een abattoir evenmin te verhelpen want men kan hen niet verplichten dat op een abattoir te doen Waterverontreiniging heelt ook al plaats door de slagers want bloed alval enz gaan door die slechte rioolen in de wateren en grachten Misschien dat het een ol ander van die artikelen by sommigen verwaarloosd wordt op die manier maar bg mg en by vele anderen brengen die zaken al ia het dan niet veel toch allen geld op en komen zg niet in de grachten terecht Nemen wg aan dit enkelen zich op die wyze er vaa ontdoen zou het dan niet een handje vol zgn vergeleken by de lecaliën van 20 000 iowoners plus de vniligheid die men in de grachten ziet drgven Dit alles hg elkander genomen kan men dan in Gouda eene gracht aanwyzen die daardoor wordt verontreinigd f Het moet alles leer overdreven worden voorgesteld om de zaak aanlokkeiyk te maken De slachtplaatsen in den regel ook bewaarplaatsen van vleesch zgn en het vleesch daar spoediger tot bedert meet overgaan is zeer wel mogelgk maar no moet ik toch vragen wie ondervinden dat en hoe onverstandig zonden zg handelen die als hun winkel eene betere bewaarplaats is bet vleesch in eene slechtere plaats zullen laten hangen Dat moet toch schadeiyk zyn voor den slager zelf want als het bedorven is kan hy het toch niet verkoopen Zon men soms denken dat als er een abattoir is de slager bet daar zal laten hangen en uit een ledigen winkel vleesch verkoopen Dat in abattoirs het vleesch ook niet altyd in zoo n gezonde atmosfeer hangt bleek voor een paar jaar in Amsterdam Eene koe werd geslacht waaruit een onvoldragen kali van ongeveer zeven maanden te voorschyn kwam Nu beeft men zoo achrglt de onderteekenaar Joh B van het stukje veronderwel ik bg wgze van proel t kali en de dracht op dien stal laten liggen van Vrgdag tot Maandagmorgen hopende t kali daarin weer te zien kmipen ten einde zich lell op die manier te ontwikkelen Dat ia echter niet gebeurd Wel waren kali en dracht blgven liggen en kwam mg een verpestende stank te gemoet te ondragelgk om uit te houden In zoo n atmosfeer wordt in een abattoir wol eens vleesch bewaard Ik geloot hiermede punt I genoegzaim toegelicht en de lezers overtuigd te hebben dat een abattoir geene verandering in de toestanden zal teweeg brengen die in het rapport wat ai te kras worden voorgesteld Punt II Welke zjn de voordeelen aan het hebben van een openbaar slachthuis verbonden Een abattoir brengt samen alles wat tot dusver in de Gemeente verspreid was Alle slagers vinden in een openbaar slachthuis in de meest mogelgke volmaking bgoen wat tot te nitoeicning van hun bedrgf geeischt wordt en waarvoor de zorg vroeger op ieder hunner afzonderlgk rustte My dunkt dat velen als zjj dit lezen zullen zeggen Wat moeten zg nu nog meer Bgna iedereen beeft in zg ne slachtplaats byeen wat bg noodig heeft en daarvoor zich de noodige uitgaven getroost Nu ia het wel aardig als men in een openbaar slachthais alles prachtig en nieuw vindt nfSiar dat kost ons wel wat al te veel te meer daar hetgeen wg thuis hebben renteloos is geworden als de Gemeente het tenminate niet overneemt Dat nn een slager dfe op dit oogenhlik geene slachtplaats bezit ol een die een vleeschwinkel wil beginnen in gunstiger condition komt kan ik begrg fpen maar moeten dan zg die eene goede inrichting hebben daarvoor zorgen en de meeste onkosten betalen Door een abattoir bevordert men juist het betrekken van kleinere woningen die tot vloesehwinkeltjes worden ingericht onzeker zal men het m de hand werken dat het vleesch terecht kom in plaatsen waar hot niet behoort Deïorg die wy hebben voor hot slachten thuis moeten wy geheel missen en dit kan ons danr te staan komen Ni heb ik het toezicht gedurende de slachting in mgn eigen huis over myn eigen vee op mgn eigen knechts dat zon ik moeten mlasen ol ik zou mg gedurende de slachting moeten begeven naar bet abattoir en alzoo meer personeel noodig hebben in myn winkel dien ik onbeheerd moet achterlaten ot ik zal alles aan anderen moeten toevertronwen Het spreekwoord Hoe verder van nw goed hoe dichter bg uwe schade zal hier van toepassing zyn Een openbaar slachthuis ia eene inrichting ten bate van de vleeschconsnmenten Hier kan ik gemakkelgk verwgzen naar het geaprokone van onzen burgemeester op 17 Januari 1896 over het gebruik van slecht vleOKh te voren reeds vermeld In eene plaats met een abattoir waar het vleesch microscopisch bacteriologisch wetenschappelgk onderzocht wordt heelt men nog niet de zekerheid dat men vleesch krggt te eten van gezond vee Het geval in 189S te Rotterdam waar in 24 gezinnen 92 personen ziek werden door het eten van vleesch van éëne enkele koe ia naar mgne meening overtuigend genoeg In het Gemeente verslag van 1898 lees ik van de opeubare gezondheidscommissie Van de gelegenheid tot het doen onderzoeken van levensmiddelen hg onze commissie werd geen gebruik gemaakt on in het verslag is niet één geval aan te wgzen dat ziekten ontstaan zijn door het gebruik van vleesch alkomstig van ziek vee De keuring laat niets te wenschen over en behoeft tot verbetering geen abattoir van I 200 000 De vleeschconsnmenten gaan daarmee niets vooruit Dierenmishandeling zal meer voorkomen in de abattoirs dan daar waar de beesten onmiddellgk onder toezicht zgn van den eigenaar die er groot belang bg beeft ze daarvoor te vrgwaren daar elko mishandeling zoowel aan het levende dier als by het doeden toegebracht schade berokkent Wil men zich overtuigen van dierenmishandeling in een abattoir Te Rotterdam kan men zulks aanschouwen vooral in do aldeeling waar varkens worden geslacht gaat het gruweiyk toe Die beesten worden met oenen zware hamer voor den kop geslagen terwyi ze in de bokken loopen Door de dikke huid is het dikwgls noodig dat vele moorddadige slagen moeten worden toegebracht eer het dier bewusteloos is gemaakt De verdere behandeling zal ik maar niet beschryven ze is dageiyks te zien in het abattoir te Rotterdam De Eotterdamsche slagorsvereeniging heelt onlangs in hare vergadering deze dierenmishandeling besproken on door hare tusschenkomst zal wellicht een einde gemaakt worden aan dierenmishandeling in een abattoir Van de behooriyk ingerichte veestallen zal geen gebruik worden gemaakt daar B en W ons volgens Art 42 wet 1875 Staatsblad no 95 niet kunnen verplichten op eene bepaalde plaats te stallen Die zullen dus in de Gemeente blgven bestaan in gezelschap van het groot aantal paardcnstalien hier aanwezig De invloed welke openbare slachthuizen zullen hebben op de slagers moet volgens B en W bestaan in concurrentie Weten B en W dan niet dat wy slachters in Gouda zoo dicht by elkander zitten dat men haast elkander do hand zou kunnen reiken uit de huizen wy weten ook nu wat voor qualiteit er geslacht wordt Ieder verkooper van vleesch richt zgne qualiteit en pryzen in naar hetgeen zgno aliiemers daarvoor betalen Men behoelt het publiek niet wys te maken dat zonder prgsverhooging de qualiteit van het vleesch zal verbeteren In dat geval zullen dus da riaesehconsnmefiten geen voordeel genieten Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 9 April 1900 De politie alhier heeft gisteren een goede slag geslagen Onze gverige hooldagent A J Hoos ontmoette gisterenavond ten lij uur twee personen die verdacht waren van den inbraak van 27 op 28 Maart aan de Vest alhier Hg zette ze onmiddelgk na en bet gelukte hem na eene jacht langs Nieuwstraat Lombardswatertje Zeug8traal ytoolsteeg en Markt een hunner te arresteeren daarbg geholpen door een geacht ingezetene vien de politie dan ook zeker dankbaar daarvoor zal zyn Inmiddels werd de tweede persoon nagezet In den toegangsweg bg het Station in het nauw gebracht en geen kans ziende op eene andere manier te ontkomen sprong hy in de Wetering en zwom zoo vlug naar den overkant naar de aldaar gelegen erven achter de houtzagerg van den heer Vergeer dat hg niet te achterhalen was by de nacbtelgke duisternis Deze wordt door do politie nog gezocht maar wg twglelen niet ol hy zal spoedig in haar handen zgn Intusschen bleek ons dat het voor de politie een gevaariyk werk as want de aangehoudene was in het hesit van een vuurwapen boksbeugel met scherpe punten en dergelgke Dat het een goede vangst was bleek ook omdat in onderscheidene Gemeenten van ons land deze inbrekers worden gezocht o a te s Gravenhage Rotterdam on Breda In de laatste gemeente waren wel hunne namen niet bekend maar de signalementen aan de politie alhier opgegeven en deze paste volkomen In ontvluchten zgn zy volleerd hier sprongen zg in eene vry diepe wetering te Rotterdam over de daken der huizen en de politie heelt geen andere hulpmiddelen dan bare behendigheid By het ter perse gaan van dit blad ver nemen wg dat ook de tweede inbreker Dingeman Stuij door onze politie te Rotterdam IS gearresteerd on gevankeiyk naar hier is overgebracht Maandag 2 April begon het examen aan de Avondschopl voor Ambachtslieden Bevorderd werden Van de Iste Kl naar de 2de Kl F Hadder J D Sanders E Sliedrecht A Heetman A C Verstoep C A Verscbut P Woerlee G van Holten J van der Veer J W Boerma A Droes R Drees J Giesen A Kok G Deumers K Rabouw G van Vliet J van Dorst H van Baarzel A W Qnmt Joh de Jong C Vergeer J Peters M v d Klein J Platteel H J Lale er D Woerlee A Broekhuizen J van Dorp D de Graal A do Weger 8 Brandsen J Olifiers C Grendel H J v d Valk en G W V Oosterom Van de 2e Kl naar de 3e Kl F Jansen H Gernaardt J Wassing C Zevenhoven J Hortensins H W Rabouw D Boot F Mul N de Korfe B Swanenburg H Snikkenburg B NieveJd Th Koot M Woerlee 0 G F do Jong C A J Hornes B Dessing L A van Ham 0 de Korte N D Qravesteyn M van Deth J Kooiman N M Engelbregt B de Jong W I de Weger P H Donk J de Heer J Baas eu H Kroeders Van de 3e Kl naar de 4e Kl K Glasbeek A v d Berg W v d Klis J T Tybüut A Zorg T A Donk A H V d Sterre M Dnym J T de Zeeuw A P Vetïloot A van Es L Buitelaar J de Raadt Oz J Boer A Lens J M van Bnnren I Van de 4e Kl naar de 5e Kl Tb Uithol J Dossing L W Nionwveld J V d Velden L Verstoep C Knoop P A Lahber J Toen Th Gravesteyn H Hondyk en C Woerlee Voor het eindeiamen slaagden J P Dessing C Visser G v d Horst Ch W A Zwarts G Weiland A de Hoog Prgzen werden behaald in Ie klasse A F Badder Ie prys Lynteekenen G van Vliet 2e A Heetman lei Handtcekenen G V Holten 2e In de Ie klasse B J Peters Ie prgs Lyn en Hantoekenen A Broekhuizen 2e prgs Lynteekenen In de 2e klasse A C G F de Jong Ie prgs Lynteekenen B Dessing 2e prgs Lyn en Handteekenen In de 2e Klasse B M van Deth Ie prjs Lyn en Handteekenen B dB Jong 2e prgs jLünteekencn N D Gravestcgn 2e prys Handteekenen In de 3e klasse L Buitelaar Ie prys Hand en Vakleekenen A Lens 2e prys Handteekenen J de Raadt Gz 2e prgs Vakteekeoen In de 4e klasse J V d Velden Ie pr Vak en Handteekenen Th Uithol 2e pr Vak en Handtcekenen Th Gravesteyn Ie prys Handteekenen H Hondyk 2e prgs Handteekenen en Boetseereu In de 5e klasse C Visser Ie prys Vakteekeoen G V d Horst Ie pry Vakteokencn Ch W 4 Zwarts 2e prijs Vakteekenen ö Weiland 2o prgs Vakteekenen A de Hoog prgs voor Boetseeren Th J J Bertels 2e prys Handteekenen Bg Koninkiyk besluit is de eecste luitenant J A Westhotl van het 4de regimentiinlanteris in zyn rang overgeplaatst by het regiment grenadiers en jagers Haisteboht Benoemd tot Brievcngaarder alhier den beer A A Hoo t inplaats van den heer O van der Mark welke pensioen heeft aangevraagd Biso Ambacht Beroepen by de Ned Herv Kerk alhier H Doornveld te Brnchem en Kerkwgk VERSCHEIDENHEID De Surinaamscbe boschnegerkapitein Elias van Ganzé is op gruwelgko wgze door een krankzinnigen beidenschen Iboschnoger vermoord Deze had zich in de woning van Elias te slapen gelegd Toen de granman meteen broer van den slapende het huis naderde sprong de krankzinnige op en ging eerst zgn broeder te Igl die wist te vluchten waarop de razende den kapitein achterna ging die ook trachtte te ontkomen en reeds bgna een woning op een heuvel bereikt had toen hg strpitelde In een oogenblik was de krankzinnige bg hem hiel zyn bgl op en klielde met ééi slag het hoold van den ongelukkige De moordenaar baalde de hersens uit de hersenpan tilde vervolgens het Igk op droeg het naar een woning plaatste het op een bank en ging er zeil naast zitten Zoo werd hg door andere boscbnegers die eerst uit vrees niet hadden durven naderen gegrepen en gebonden MeMW Lionengoed en Dassen Nieuwe Hudsekoeiieii en Paripluies eii voor DAMES en HEEHEN VAN 4IS z Md TaiUeor Kleiweg K 78 OOÜDA reIcvihcMS Xm 31 Beurs van inslerdaiu 7 APRIL Vikra tkn SiDiaiiiiB Cm Ned W 8 8 J 81 81 a 9 loot 88 98 V 101 67 10 00 881 481 61 804 1641 8 8 V ♦ la dilo dito ditc 8 dilo dito dilo 8 lloxsaa Ubl Goall 1S81 I8 4 lTALn ln obr jTiat 1848 81 6 OosTin OU 10 papier 1188 8 dilo in iilter 1888 I Pom AL Obl net coupon 8 dito ticket 8 87 188 lie o 114 1 0 81 i iV RoauilD Obl BioneiU 1 94 4 J dito Oeeona 1810 4 dilo bh Bolfaa 1189 4 dito b j Hop 1819 10 4 diloiagoüd leeo lail dito dito dito 18S4 5 illja Perpot aobuld IISI 4 rualiM Oept CoDT leen 1190 4 Oe Iceoing aeria D Oecleooin aerieO telDAr Bp obl 1S9 t Kllloo üb it Bck 1110 I VsN SDlLA Obl 4 onbep lS8t yviTMDAM Oblinaliao 1896 I ÏOTTlaDAM Stel laeu 1894 I NlD N Aft Htodela unJ Araii tnb Tab Uu Oertlloateu DeliMulaohiopy dilo Aco Hvpalbeekb paodbr 4 Oult Uii der Vorateol aaod a Qr li polh ekb pandbr 4Vi Nfldarl iida lie baak aaod Ned liaodalmaataoh dilo N W 8 Pao llyp b paodbr 8 Kou Hj ollio kb paadht 4V Uu Hvpotbeekb dilo 4V OooTlKE 6 Mt HunR baDk aand Iluib Hypotheokbaak paadb 6 ViliaiKA Kqn farpoth paadb 4 Maiw L O I r Lu n ren 8 Mm Holl U 8pour Uij aand j Hij Il t Kipi r Si 8p aaa Nad Ir d BiMHirwegm aaad Ned Zuid Afr 8pin aand dito dilo lila II9I dito 6 TALII Spoor 1887 19 A Kobl ll 100 100 114 a tïv Zuid lul 8p mü ll obl 8 l oLrN Waraohau Waetieu aaod Itoal Or Ruia 8pw M obl 4 Ualtiaohe dilo aau I Paaviwa dilo aaod 6 IwauR nombr dilo aaod 6 Kurak Ch Al0 8p kap opl 4 dilo dito obli 4Aaiuu Ot i Pao ipM old 8 Ohio k Nortli W pr O r aand dito dilo Wm SI I elar obl 7 141 Don nr k Rio Or Spm con 11 lIlUoU ealral obl in oud 4 106 LouUr k Na hrilli Oen aand 74 Moilrü K Sp M lohap 0 8 WI Miaa Kan aiT 4pCl prof aand 87 N Tork Oulaa o k Waal aaad 81 Peon dIo Ohio obllg 8 Oregon Calif I e hyp in goud I 19 8t Paul Minn kllaoiL obl I Un Pao Hoof lUn obig 8 4l udilo dilo Lino Col 1e hyp 0 6 Caiiasa Can South Chert T aaad 68i a Van 0 Rail k Na lo h d 0 0 Amatard Omnibua My aand 180 Rotterd Tramire Maata aand tlO Hid Slad Amalerdam aand I 108 Hlad Ro lonlam aand 8 101 Riun Slad Antwerpen 1887 I 9D Bad Bruaael lSial 100 lloK TheiaaRo ullrO aalaoll 4 I171 OüSTin StaalaUmif 1880 i 117 K K Ooal B Cr lll08 101 SrAK 8ud Madrid 8 1188 84 i Nm Var B i AH 8poeLoeil 11 ONTVANQEN eene groote keuze VOOKJAilRSGAPES EN COSTUMES TAILLEUE 11 SAM80M Specialiteit in COSTUMES MANTEI en JAPONSTOBTEN Veemarkt te Rotterdain Maan Jag 9 April 1900 Vctte Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit ïS cent per half Kilo Vette Kalveren groote aanvoer ie kwaliteit 31 2de kwaliteit aS 3de kwaliteit 35 cent per halt Kilo Vette Varkens red aanvoer iste kwaliteit 21 3e kw ao 3e kw 18 ceut per half Kilo Vette Schapen redelijk aangevoerd De handel was tn zwaar ree vlug mindera toorteu prijshoudend Vette Varkens en Kalveren vlug Schapen minder in prijs Vorkéas voor export minder