Goudsche Courant, woensdag 11 april 1900

s SOste Jaarganj Woensdag 11 April 1900 ttl08 VYoens aag ii Apr mjv o m a Adrprtentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEM m P et Kanto ir der GOÜDHCHE PU zal ni 1IRi 4 t to APHIL GESLOTKN zijn Taa tot t oor De Directeur D C W Till DBH LAAB m o b i I a JSieuws en H ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Adv ertentiën tot 1 uur es middv TelefMB St De Uitgave dezer Couraptgeschied dagelijks m uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VTJF CENTEN 9 t XHterOag 14 Jjm f 00 des 1 ToormiddagHteel urcM in het Centraal Cal 1 hoek KlMweg on Nienwuleeg teOonda van 1 Bet SLOOPEN van het OBi BOOW staande op den hoek I van Oostzijde Oouwe eo Acb I ter de VlBobmarkt Kadastraal Beetle B No 1027 au bet ter plaaue t GD WEN van een 1 KAASPAKBDIB Toor rekenlng van den Heer A I BRAKELAanwijsiiig in loco op Woensdag 11 Apr 1 1 te 10 uron des voormiddags 1 Bestek en teekenlng ad 11 per st 1 I nn al Maandag il April alsmede nadere InJichtingen te verkregen b j ü J C UOÖOEKDIJK Wacbtelstraat 234 te ÖÓS a Afbraak te Koop van 30 0 er lolMe omtetaende 0 0onH i eu te Katendrecht P m 1000000 Waal en IJsselateenen nag 10 A 16000 Dakpannen ongev 3000 Vloeren Dakdeolen 350 stok Deur en Rnamkozynen Vensters grooto partyen diverse soorten Binten Schrooten Latten Brandhout eni Alsmede fi staks Harditeenon Paardobakkon lang 150 V i X 25 C H Te zien on te bovr op de 2 slooperijen VILDBRSÏ EEÖ Smalle Hille k en TOl V 8EUMKRKN dts volks biyit er vreemd aaa En de p gingen der niterate bladen Om het te doril voorkomen altol er iets broeide iett giitte onder het volk veranderen niets ian dien toestand Het ia de zaak van eenlge parlementariërs waar het volk buiten biyit 8 1 1 ll i lU I jfi qe Verspreide Berichten erkennen verstandige Duitschers volkomen dat Engelands grootte en Engelands macht ook voor Ooittchlauds wereldpositie een levensvraag is Haar wg zyn en hlgven van meening dat Jameson een misdadiger vtn lage soort is en dat zgn hoogergestelde medeplichtigen Btrallelooa en invloedryk zgn gelaten Mommsen die trots Salisbury s ontkenning er niet aan twglelt dat do oorlog uit Engelschen gondhonger ontstaan is en die er niet leker van is dat de onderworpen Hollandache ZuidAlrikaners later niet don weg der Ieren zullen inslaan roept aan het slot van zyn briet uit Maar wat de toekomst ook brenge een ding is voor heden en toekomst gewis in de roemrgke geschiedenis van Engeland wordt een nieuw blad opgesUgen het beulswerk voltrokken aan de late geestverwanten van Willem Teil FsAiruiJK Gisteren zou te Carmosi hst werk hertat worden de overheid die ongeregeldheden vreest iieett 300 gendarmet tot handhavin der orde gevraagd De trjiepen stfn Mdeit Donderdag geconsigneerd BsLon In verband met den aantlag op den prlna van Wales is Zaterdag een derde jongen Meier genaamd gearresteerd die aaa Sipido den dader gewezen heelt hoe hjj ds revolver moest laden Een regatoire commissie is nit Brussel naar Kopenhagen vertrokken om den salonwagen van den prins van Wales te onderzoeken Koning Leopold die Zaterdag te Brassel is teruggekomen heelt zich onmiddel lyk begaven naar de Sngelsche legaUs om den Britschen gezant zyn atschuw en zyn verontwaardiging te t etolgen ovsr dsa aanslag DuiTacRi Ain De pleehtige steenlegging van het Vol kerenslaggedenkteeken pp het ilsgveld by Leipzig il bepaald oii 18 October a i De keizer en de koning van Sakien inllen er by tegenwoordig zyn EXOSIAI Zaterdagmiddag is kohingin Victoria Ia het Phoenix Park te Dublin met patriotlsche liederen toegezongen door ruim 10 000 kinderen waaronder een iMBtal jongens In khakinnilormen gekleed De Dublinsehe politie heelt de United Irishman van Vrydag in beslag genomen wegens de pabllcatie van een oprolend artiksl Dssia Indien gij niet wilt IiocsUm gebroikt de allerwoge bekroonde eu wereldberoemde Superior Draiven Borstlioiiig Extract j iei a ii e mt de Koninklijke Stoómlabriek De Honingbloem van II V VA ÏICIIAIH Co DenlIaagrJoflevjraDciers De llnkerzyde der Italiaansche Kamer is vast besloten nadat het Parlement weder zal zyn byeengeroopen de obstructie krachtiger dan ooit voort te zetten tegen een regeering en een Kamermeerderheid die gepoogd heelt haar door dwangmaatregelen den mond te snoeren De eerste zitting de beste der Kamer tal worden gebruikt om een aantal protesten tegen de regeering te does hooren Gabrielo d Annnzio zegt in en intervieuw daarover 1k erken voUtrekt geen hoop te hebben 0 1 het tot stand komen van de bevrediging die men verwacht Indien zg plaats bad zou zg niet ernstig kannen zyn de leugen die ons dri kt zal er slechts erger door kannen worden De uiterste iinkerzydo moet de agitatie levendig honden in alwachting eener oplossing die slechts komen kan van buiten want in dé Kamer schynt de kwaal my ongeneeaiyk 01 echter de kans op die oplossing van buiten voor hot oogenblik groot is batwyfelt de Voss Ztg Het blad verneemt uit Rome dat het Italiaansche volk de verdrukking der oppositie door het kabinet Pelloui nogal kalm opneemt Dit is voornamelgk het gevolg van de ontzettende minachting langzamerhand ontstaan voor het parlement eu hot parlementaire stelsel De ongeschiktheid voor eenigen arbeid het gebrek aan tucht het ontbreken van elk gezond denkbeeld beeldby dit parlement heelt het tot een steen des aanstoots gemaakt en de natie hip totaal onverschillig by alle voorstellingen die in Montecitono worden gegeven De politieke clubs doen baar best door bet aannemen van moties tenminste den schgn te redden maar hot biyit schyn De ziel VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN I ioii ware Schïii voor de ongel kige slncbt fTers der Zullbovlekking Uaante en gehe iae iniapaitingen ia et beri mde werk ZDr llPtnuH EtFBE VAIU llollandicbe uilgare met 27 lb Pru 2 guldou leder dio aan do VBrsohrikkelflke govulgou au Wae ondeugd lydt moet hei lesen de Mprechit lu nug diu het geeft redt jaariyks dui end van een sekeren duod Te Terkrygeu bQ het Ver Ugs MagMin t Ij ipiig Neumarkt 34 frenCQ tegen m ending van hoi beiltag ook 111 posUwg ilf aa iu Uten hgekiaadal id Hnllaod lie van ec nMABtis IVnlMll bai f Sf SCHIEDAMMER d GENEVEE Aerki NIGHTOAP 4 De prins van Wales heeft Vrydag n Zaterdag te Kopenbage4 meer dan 900 leUcitatieteleKrammen ontvtogea Eergisteren had een dankstond plaatb in de Kngalscb kerk BuutARln Iq hofkringen te We n n acht n hetzektjri dat vorst Ferdinand tch deser dadat gu op zijn minst even vlugge beenen hebt ala de hasen die ik op uw grondgebied heb mis geschoten want gij waart reeds uit het gezicht voordat ik den tyd had om te zien waarheen gij ivergeef mij mijnheer de roarki i aeide Pbt lippc glhnlachewlf ik M toen nijne redenen om mi niet bekend te maken Nu ja dat was toen misichien zoo nu hoop ik dat Wij voortaan goede vrienden zuUen worden Wees intusschen zoo goed mij aan m uffrouwDerblay uwe zuster voor te stellen Octave was weldra in g ifprck met de bevallig Suzanna Mevrouw de BmuUcu nam andermaal het woord en stelde i erbUy voor aan de barone de Pr font en aan Clara met de woorden Mijnheer Derblay onzö buurman de iadustnodvan PontAvesnes d baronet d Prétontf mijne nicht mejonkwouw fieauUeu mijn dochter Philippe werd Vuurrood tot afchter de ooren Hi durfde ztjne blikken lilet tot zijne aangebeden chooue oprichten en maakte efen loo diepe buiging als wilde hij v r haar knielen Maar lieve vriendin ftnisterde de baronet hare nicht in het oor u dat nu die buurmaoi over wien g mij vroeger hebt gti hrevcnf Het is waarlijk een hear Ik had hem mij niet andeu voorgesteld dan ala efcn ewonen grofamid En zie hij is gedecoreerd ook Net als mijn man de baron is het niet Och jai onder ons tegenwoordig Gouvernement zijn ilulke dingen mogelijk I Naen wezenlijk het ii een flinke man kijk toch wat prachtii oo enr J trJtwmii CKK BirrRii I adresvóofallo soorten Sl IIOKNWKüK als J klNMrdbraWnLsrh Ürhuen H Luamnniaijuzijii Kleiweg K 30 togf iiover de Khiiwegsteeg i OKfVA UËN a i soorten ACMMKJ j W KHN voor het a Seizoen Aiuihinolend C SMITS Alle reparation en nangemcten werk XaCet 13©p6t Sociélé Gènrralt des Kmix dfi vledeCogsac gevestigd ZEÜGSTRA VT G 85 levert het bekenHo fijne merk overjas en scheen daardoor ieta langer dw hij inderdaad was Zijne zuster droeg een eenvoudige kerblauwe japon en Wunde vertrouwelijk op D arm De markiezin was opgestaan en ging hun te gemoet Philippe l erbWy maakte een diepe buiging en stamelde een paar woorden die echter op zulk een aarzelendeo toon over zijne lippen kwamen dat de aristocratische dame moeite had een glimlach te onderdrukken Met takt wendde zij zich het eerst tot Suzanna nam haar vriendiijk bij hand en zeide i g gerust aan uwen broeder kindlief dat hij mij hartelijk welkom is phihppe zag haar nu met zijn trouwhartigen blik in het gelaat en antwoordde eerbiedig Jk kan u niet zeggen mevrouw de m kiezin hoe innig dankbaar ik u ben voor uw welwillende ontvangst vooral ook met het oog op mijpe zuster Mevrouw de BeaulicU was aangenaam getroffen door Suzannes natuurlijken eenvoud en bcvaKigbeid Zij naderde het meisje en drukte haar een kus bp het voorhoofd jfNietwaar hiermede kunnen wij den vrede tuischen ons als getéekend beschouwen V ve gde tij tot Philippe Ën nu vergun coij u aaa mijne huisgenoolen voor te stellen Zij wee fact de Hand naar Octave en teide Mijn zooo de rüarkies de BeauUeu Wij behoeven niet meer aan elkander te worden voorgesteld moeder antwoordde Octave vroolijk terwijl hij Philippe de hand aanbood Mijnheer Derblay en ik hebben reeds k4nnia gemaakt Ja waalrde buurman ik heb al verteld FEVILLEIOX HAttTSTOCHT Naar het Fraaseh 3 Op hetxeltde oogenblik en alsof alles alleen op dit woord had gewacht ging de deur van de eet taal open een stroom van licht kwam de kamer binnen en schitterde over de tatel die met kostbaar lilver CQ antiek porselein was gegam rd terwijl de maitre d hotel op dettigen toon aankondigde dj t het ditier voor mevrouw ét markieiin reed was VL Den dag na da aankomst van het echtpaar De Fréfont op iRt k s eel Beaulieu werd de familie en vooral de barones wie het stille ep weinig afwisselende bmtenleven reeds nu een weinig begon te vervelen verrast door de komst van een meuwen bei ker Het geielsdiap zat rustig bijee op bet breede terras voor het gebouw toen een der bedienden met de boodschap nadeV trad e beer Derblay en mejuffrouw Derblay vraH mevrouw de Markiezin hen wil ontvangen JT weinige woorden maakten op Clara een pijol ea in uk Zij had den naam gehoord van en maiif tu wien t wiit dat h luar vereerde lie TR0P0 €A€40 A rle8§eii de TnOI aiV €IIO€OLAAD A j rle8seii zyn zoer aanbevelenswaardig voor kiniteren xwfikken en herattllenilett ook voor AeMiers van tport die in eompacten vorm een aangenaam en krachtig voedle WMischen ufiU oro Trerlcrïjgr baai t Ooedkoopste en oliedst adres voor Vervoer van Inltoedel loowel bjniien als baiken de stad met gedotrn wageni eRAVB TEIJN Ble kerfwingrel 287 AU trordt 0en Transport ehade veirmherd IMPERIAL l JÊ A 1 t 10 per Fhsrh por P6H 3 Deraj ohn A i2 en 5 h i ff 1 40 SWa P O lginoolo verpakking Aanbevelend J H ROODE y wjcriTi3 tTr ELA i Eiisr Kort overcicbt oaier PrUaoouraot SHERRIES Pale en Gold 4 Diy tm al 1 16 50 per 12 fien ROODE en WITTE POKTWUNEN 16 12 MADERA S droog en loet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch O a ar BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k f 1 7 5 1 2 25 I 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 5 Per Fl Per Ank tó R I g i LISTHAC f 0 65 Nto I 27 75 vS q CHATEAU VALROSE 0 75 31 Sj 5 St ESTEPHE 0 85 36 H St EMILION 18M 1 42 2 PAU1I LAC 1883 1 25 53 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 8Q 34 F 8AUTERNE 1 42 g 3 ZEl riNGER Moezel 0 90 37 50 §£ BOURGOGNE 1 10 47 P 2 De flesschen zgn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen B $ elke hoeveelheid verkr gbaar bjj De Oriua r cnEBAfil Gonda SCHAIK SCHAIK Ik SCHAIK SCHAIK b SCHAIK 8e SCHAIK SCHAIK b SCHAIK SCHAIK b SCHAIK b Co 8 Mellanthe i ho bente middel dor wer ld i Oo S Mellanthe geUoMl Kinkhoest Co s Meli ntbe nenowt kw oud 1 jong CO S Mellantbe mug m goen hui KOzm onllirekcQ CO S alelianthe bI oortdurend ouder bohoikundig tooïiolit Co 8 IftBllanthO helpt onUurroopelijk Co 8 Mellantbe i bukrooDd met fcorediplom Co 8 MellailtbO li lirlroood met Oouil Co S Mei anibe u liBkrooml met iilïer co 8 Mellantbe varkrilhuar ui n oon van 40 CU O CU kö t irma WOLJfi JF Jt Co We lhaf n 198 GvuJa i D MlMBISa Kleiweg E 100 Qouda E U VAK MILÜ VeariiUl B 126 te iouda A BOUMAN Moordrêekt J Ta TORKBN B it op H ï WIJK Oudewalrr M KOLKMAN WcuUinxvet II UOLLMAN Bodtgrafm PINKiSE NimverMad JJiel W J TAK DAM HaattnM I A N TAxZICaSKN Scioonkovm Voedings Eiwit 1 Kllo Tl poll lie n moreel ToedliigmvnArdo Kilo belt nudTlMHk UO SOO fitnu IVepoe wordt In liet lieliaatn OBtnld l lyk tot sitlerweeael ea MmI i M gwI t oiwlt f vet Ie vormen Troiton liwtt liy eroiieUl cbruik eene Iwd nU il tMBUM Vun krarliten tpn levbljre roowel by nciond n als hy xlekeo en kan Ma iS Mill UK gt voOKd worden londrr daarvan den maak te btidervea Door iM rftlMl Mgw prya van Tropon kan iedere het liub verMtlaS T nr tkaA kol orolkokoia loilitoa o ollo 11 wlat lHl Generaal Agenten voor Nederland en Koloniaa 0 ItocHt OipM an lor J éyé BotterdM E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Grouda Spreekuren van 10 toi i uur DONDERDAGS van 8 tot 4 sar VRIJDAGS van ï nur ZONDAGS alweiig FEANSCHE STOOMVEEVERIJ cheniiukf WassekerU VAM li OPPEKHËIMER IU Kruiskade Rotterdam OebroTeiaerd do r Z M dan Komng der Belgen Hoofddep4t Toor GOD DA d Bear A VAN OS Az dpecwliteit roor het itoomeD ao Terra Htt alte Heerea en fHrneegarderoben alaoolr aUa KiDdnrgoederen Speciftle mnohting roor bet toom D vao i placbemiuitels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden dmt de I Dieawste en iMiete methode geverfd Alle goederep hetzg geitoomd of Revertd worden ouachftdelijk voor de gesoadneïd Tolgeni itaal bewerlct Verkr gbaar bg A BRINKMAN ZOON te Gouda ZAESOEKJE j VOOK j iasfltters Bouwkundigen en I Uasverbi uikerg I DOOR I J J pUIIia VAN UOSaBÜBOH I Directeur der Sted Gaslabriek I VAM GOUDA I Prgs 1 O M Nieuw onovertroSea rof Dr Liobori walbekand I ffl HL tot TOorWnrende radicale en I ukere genezing van alle tells I de meest hardnekkige iteinuW I UlMen vooral ontstaan door a aidwaliDgen op jeugdigiin leeftgd totale genezing van elke zwakte Bleeh I zacht BaDBawdhsid Hoofdpgn I Higrüna Hartklopping Haagpga I slechte pssvertering Onvermogen I Impoteni Polintione ent Uit Ivoerige prospectotten llrijir fowli 1 9 dubbele Ml I 11 I O nlm l DopSt Matth d Vegt Zaltbomnnl I U p6ti M Otóbin k o Eottordam I 1 lUppol a üraienhago I I Ualramaoa do Jong J Cu Botterdam I Wdï k Co Oouda I n bii alle drogisten Vetkrijgbeu b ji M PEETEJEIS Jt N B All bewija raa eahthridlt eaehei en kurk itaedl voa CHIEDAMT lion ran dea naam der tfant P HOPPE 1 Stollwerck sclie Borstbonbons eeMiriceerd na voonuhrUt vaa den Ik tTniversitaits Pro £ Oebm Hofirad Dr HarlSSl Bonn hebben 8edert 50 Jaren ab vwiachteed middel tegea homten heeaobbeid en aandoening der ademingsornnm nitsteekaide dienateo bowoian M paedigo afwiasaUiig van wanne efloade Inebt la t bijzondo aanbeveta wdig eea bonboa te getenikaB WpakUng lEMe pakjes t 25 cent I Mem mkrqgbav rim HM IM aDsdaraelHaawiriE vuCamNerkCa lfe l4 M MMfaa SgffSSOi rssiKf QoüDA Druk van A BKWKMJLN éSu Uulienlandscb overzicbt De Engelsche telegraal is nu wel zoo goed oen Boerenbericht van 2 April door te Jaten De stijl echter verraadt de gewone hand die de Reuterberichten inkleedt Het luidt aldus Volgens een telegram van generaal De Wet s laager van Modderrivier by de waterwerken gedateerd den len April ontving generaal De Wet Vrydagnacht bericht dat de Engelsche troepenmacht welko voor dien tyd Tabanchu bezet hielden deze plaats ontruimde naar aanleiding van het oprukken van commandant Olivier uit het Zuiden Generaal De Wet besloot hen te onderscheppen en na een schitterende nachtmarsch bereikte hy de Amla kcpjes ten noorden van de Modderrivier en najiy de waterwerken Hy vond het Britsche kamp dat lager gelegen was in volle rust allen sliepen kalm Voorposten waren niet geplaatst Generaal De Wet bracht onmiddeliyk een battery Krupp kanonnen in stelling De commando s 1500 man sterk verspreidden zich over eenlge strategische punten rondom de Britten De afdeelingen uit Kroonstad en Bloemlonteiu namen stellingen in naby de gebouwen by het station en aan de lager gelegen drift Toen het goed dag was werd het gnaal gegeven Itegonnen de Knipp knwnnen granaten en kartetsen in het kamp te werpen Verwarring entslond onder de Engelschon de artillerie manschappen vlogen naar de kanonnen die gericht waren op een grooteren atstand Dit veroorzaakte eenige vreugde onder de Winburgen Bethelen bnrgers die over het open terrein galoppeerden om zich tegenover het geweervuur der Britten te plaatsen die nog niet bekomen waren van de verrassing Oeneraal De Wet moedigde zgn mantchappen aan die op de Engelachen los reden welke op de open vlakt stonden Gedurende deze beweging galoppeerde de Engelsche battery naar een hoogte welke vol burgers was Geen schot werd algegeven voor dat de Engelschen binnen 30 yards waren gekomen Toen weerklonk de lucht van het geknetter der Mausers Paarden van de Engelsche kanonnen werden in ryen neergeveld te zamen met de artilleritten Behalve dezen vielen zeven kanonnen in handen der Vrystatera De Timet ontvangt uit Bloemlontein het volgende bericht van den 6en Het verlies der vyi compagnieén b Beddersburg is in zoovMre te betreuren dat het de Boeren in staat stelde hun omtrekkende beweging in het Oosten te voltooien zoodat zg thans zich in een wak bezette linie bevinden van Sannaspost naar het Zuiden tot een punt Oosteiyk van Jagerslontein De weg de spoorweg en de stations worden goed bewaakt doch hun verdediging eischt zware patrouillediensten De Times ontvangt uit Kaapstad het volgende bericht van den 5en Alle hyjonderheden die ontvangen worden over de ramp hg Koornspruit dienen slechts om te doen uitkomen de verbazende handigheid der Boeren niet minder dan de verregaande zorgeloosheid onvoorzichtigheid van de Engelsche olflcieren wien naar het schgnt zelts door een opeenvolging van rampen niet te leeren is steeds op hun hoede te zyn V In een polemiek met den Oxtordschen hoogleeraar Max Muller dia tegenover Mommsen het historisch goed recht van den Engelschen oorlog in Zuid Atrika verdedigde antwoordt Mommsen o a De oorlog met de republieken behoort tot de zonderlingste en onxaHfttb die de gl schiedenis kent De oude styve religieuspoUtieke dweepzucht van de repablikeinsche Hollanders aan de Kaap worstelt met een mMerne beschaving die door een fanatieken wereldexpl6itatie drang wordt gedragen Twee wereldbeschouwingen bestryden elkander en er wordt om zoo te zeggen slag geleverd tnsschen twee eeuwen de sestiende en de twintigste Het tragische van dezen stryd in aanmerking nemende begrgpt Mommsen niet de lichtvaardigheid van Müller s betoog Mommsen wil niet betwisten dat Transvaal schuld heeft aan menige Engelsche klacht goudkoorts en rassenstrgd kwamen er by en vermeerderden de raoeilgkheden paar toen verschenen Rhodes Jamesen Chamberlain op het tooneel en zoo vervolgt Mommsen er zyn gebeurtenissen die het zedelgkheidsgevoel van de geheele bescbaatde wereld in opstand brengen en waarover het hoogste tribunaal der wereld de openbare meening van de mannen yan eer van alle natl8n recht spreekt en den stat breekt Er zjn verscheidene namen van personen en stammen die men niet kan uitspreken zonder zich over de eeuw te schamen waarin wg leven Mommsen noemt Jameson de onbeMdende pop die slechts schynbaar het werk deed I Al beleedjgen zoo vervolgt hg tegenwoordig nog zooveel Engelschen Duitschland toch en haar steeds overal op hare ifchreden volgde Allerlei verwarde gedachten kwamen eensklaps hare ziel bestormen Zij had reeds lans gevoeld dat haar verloofde haar veronachtïaamdc al had lij dit gevoel ook aan niemand willen openbaren Het was daarom voor haar dubbel pijnlijk te hooren dat Derblay ondanks zijne beschroomheid tegenover haar het toch durfde wagen m hare nabijheid te komen Het was waar dat zijn bezoek reeds eenigszins was aangekondigd door Bachelin Het zou zijn naar aaEdeiflmg van de oplossini van de geschillen lóopende over de grensregeling van het jachtgebied Doch die aanleiding kon wei met opzet gezocht zijn Wie waarborgde haar dat dezefoan niet jui t daaruit het recht wilde putten om met haar in nadere aanraking te komen 0 tante gij IVt hem toch hier komen niet waar r riep de bal ones op levendi en toon Ik zoü hem zoo graag eens willen zien dien smid met zijn hoogovens Wat zal dat amusant zijn En zijne zuster weet ons misschien wel allerlei nieuwtjes te vertellen Wie weet of zij met het nationale boerinnecostuum draagt Beste kind ik was volstrekt niet van plan hem de deur te wijreo antwoordde de markiezin gliroiachend en zcide tot den knecht die nog rtond te wachten Verzoek mijnheer en mejuffrouw Derblay bij ons te willen komen Er volgde ïea oogenblik van stUte De deur ging open en Philippe en Suzanne stonden op de stoep van het terras Zijn iterlijk was kalm en waardig H wai gekleed in een hmge swarte