Goudsche Courant, donderdag 12 april 1900

o 8169 Donderdag 13 April 1000 30ste Jaargang mimm mmmT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tel emi Na M ADVEHTENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte ii ending van Advertentien tot 1 uur des midd Tekroou A 149 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco jier post 1 70 Afzonderlijke Nommers V1 TF CENTEN s o la 9 ADVERTENTIEN I Tot owe Innige droefheid o er leed te Driebergen onze b rtcltik ge liefde Tweellngdochttr Zwter Behnwd zasler Kleindochter en Nicht JOSINA liRIA JOHKEA mim 18 i ren oud Uit lier naam HeyronwdeWed JONKER PK L OE a ft Goud 10 April 1900 Afbraak te Koop T n 30 meer me tntteigende WVuunhuimen te Katendrecht P lOOOOOO waal en l n 10 4 IBOOO Dakpannen ongov 30W vlrenDaUdeele M tnk Deur en Eaanikoz nen Vemters groote par yu ilverse oorten Bliten f f 7 7 Brandhout enz Al mode teenen PaardebaVken lang 1 0 Xj m Te ïKH en U bevr op de2 1oope n VILDEHSTEKO Smalle HiUedi k en lOLHUlssïKAATj 8EUMKRKN op l r Tuft roormlddag te l r m hot Centraal Café hoek Kleiweg on Nienwrtceg te üonda van Hot 8L00PEN ïan het OKBODW itaande op den hoek TftD OoitzIJde Gouwe euAoh ter de VUohmarltt KadaÉtraal Beetle B No 1027 en het terplMWe too WEN van eenKAA8PAKHÜI8 voor rekenlng vfH den Heer A BBAKBL Aanwttzing in loco op Woensdag 11 April te 10 aren de voormiddagH Bestek en teekemng ad f 1 per stel van af Maandag 9 April alsmede nadere Inlichtingen te verkfttgen b O J C HOO OENDUK WachtolBtraal m te Gouda N ftvEAUTÉ8 m verzoeken de D jft S ïebben dit te inod albnni oen nog niet ontvangen willen aanvragen aan MMJBLBSJAIUZOTAC Jari HetzeTve ordt dan omgaand grat U en f Srv raI 25 francs vr van all JtrntXr et V rhoog ng jGmpay I o = Tan aTl 1650 per 12 fles SHERRIES Pal en Gold Dry 12 5 SOODE en WITTE PORTWIJNEN Z 12 MADhKA S droog en zoet 150 fleach m VERMOUTH U Turin 175 © 0 Krriir 215 i325 fB75en 15 J SCOTCH WHISKY r r S l M o m M Ü 1 Ja ü VALRÓ8É i z 5 8t ESTEPHE 1 42 ► ► S 8t EMILION 189 + 126 53 § 8 PAUILLAC1893 oIo I 84fÊ S GRAVES Witte Bordeaux T 42 Tl SAUTERNE 090 3750 Id s u ZELTINGER Moezel j 47 a 2 Be SnTt deprvzenbegrepenenwordenUcU perWteruggenomen BB elke hoefeclhcid verkrflgbaar DS P n TT r KB4S GoMda Door OoMtik Irem nb vokn MM EtrfDIploao Ooud B kroond PRAEPARATEN VAN icwtiin n KrltlKhtn l RUd m V tri i l a U k l g b uA Eikel Cacao MrrifMEH de AI k U m nk IM r K AVoTh lf o 90 K6 o 50 l n ne V meU l re L 1 Kjr O 90 S Melksuiker n Tw k o Tam arinde Bonbo ns b i n M r m con SalmiakPastilles CF MCT Vtrrtopptilf Akm lMtlM c r l V l l ï SalmiaK i a5n i f i oï5 f W KRAEPELIEN U HOLM Ho1iteveran ers Z ECHT i et rooral pp d met rood letters O berlahnstei n cuitnfPVieTORtMBROII OBtmAHIISTCW W L OmmUUDfli VICTOmBROM OBtRlAHKSWM ERA Ne t i M i f il O £ fii I 5 1 Overid Patent H StoUen ntiKUrr Ininttig DU uu fnt ilit nr m i riiniun w rM HM Zj Z uiiMél mi ft OVERAL VBBKKUOBAAR A n TiaairiST JN Blanwstraat Gonda Arftovoor Nedw J J 2i T rkr gba bd A BBINKMA ft ZOON te GouDi ZAEBOEKJE TOOB Gasfitters Bouwkundigen en üasverbidlkevs DOOB J J PKISS rAS OOmBOBOB Directeur der Sted Gasfabriek VA GOUDA prga f Een ware Schal TOOt d ongelukkige lachtofcr Jberlekking COnanw en geheme ratepattingen het betoamdo werk nr Dr Betaus ZfELFBEWARIIX i HollandKhe oitgave met 27 afb Prfli 2 mlden leder die i de verijehnk kelnke gevolgen u deze ondeopl Igdt moSr het l n d oprechte tanng die Het geeft redt jaarlBks do iend van een kerSTdood te verkragen b hetV l g Megaiin te Leipng NeumaAt S4 franco tegen n ndTng j I ook in poülMgil en m eiken hoellI handel in Holland Wie Mker n mi i Ecïte Elkel CUM te ootvaogen leeameu teU K aa vel prorfaeniiogen ia den Lndal gekomen onde de oitvindih Dr MlohaeU vervurfj p it beat guebinea In het werjiao 1 iSimil élabbliaaenMDt van Oebr StoU nk te Keulen ilKhe J r n21el2 icni Eikel Cacao DeM BkuUIaeao la BMtnHlk oo MH MDiMMaw leMBde dnak voor d l Tetknjgba HJ ie nttnmam H f 1 f 130 g B Mlv t Bwe a o land tanus tottMiwi Amsterdam Kahw Tl tty WoBd bil m j hoefe wereld bekeed eo in Bent Long aac ziek ten eai I d g l w l 1 oA uil ndvg m b f 1 per pest 1 115 mtnft Woaiititlf a heülMno werKuig bodiir Met wi allerlei d t i nn rpotf iBO perpostf 1 89 al Depot voor NederUnd lil StlSDERS Bokra 8 Am tenl m EmilEïOT Vis THEE De THKBÊN worden afgele rd in verzegplde pakjeivw Met m ee half en em Ned mi met vermelding van Nommer Pni voomen van Dovenstaana Merk volgen de Wet gedepo z oh tot de nitvoonogvan geeerde order aanbevelende J BREBBAART VI 601 Druk van A BELASTING OP Eedrijfs en andere Inkomsten BURCfcMUSlER en WtTHOUUt RS van Oouila Oenen het besluit v a den Heer Commissaris der Koningin m de Provincie Zuid HoUand van don a4n Staart 1900 A no 377 3e Aid Prov Blad no J5 t Brengen ter algemeene kennis dat met de beschrijving voor de BH ASFINti op BLURlJtben andere INKOMSIFN voor het dienstjaar 1900 1901 zal worden aangevan gen op Dinsdag 1 Mei 1900 en dat de bebchnjvingbbi etten ingevolge art 13 s 1 der Wet van den zn October 1893 Staatsblad no 149 door ot vin wege de Ontvangers der ill recte Belastingen twintig dagen na de uitreiking zullen worden opgehaald a Herinneren de ingezetenen voorts aan den inhodd der volgende artikelen van bovengenoemde Wet Art 15 S Ieder die optreedt als bestuurder of behecrend vennoot van eene hier te lande ge vestigde vennootschap onderlinge verzekeringmaat schappij coöperatieve vercemging ol an eene vereeniging of stichting he een bedrijf ot bero p uitoofent of als boekhouder eener hier te Ixndt gevestigde ïfeederij is gehouden daarvan schriftelijk binnen ééne maand kennis te geven bij het t stuur der gemeente waar hij woont Art 16 Hier te lande wonende bcheerentle ven nooten van Nedertandsche vennootschappen en roiatsChappijen als bcdoeki in art 6 9 en van de in art ib bedoelde commanditaire vennoot Khappen op aandeelcn bestuurders van hier te bnde gevestigde naamlooze vonnootai happen cuo peratieve en andere vereenigingen en on lerliage verzekenngmaatschappijen alsook boekhouders van hier te lande gevestigde reedenjen mogen niet tot het doen van uitdeehngen ot uitkeeringen waar over volgens art 5 $ 1 en 2 art 3 betasting verschutdtg is overgaan alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeehngen of uit keeringen verschuldigde belastmg betaald te hebben Bij liquidatie mogen de hi r bedoelde uitdee lingen oi uitkeeringen niet geschieden alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan Art 45 Bestuurders van de bij art ib en c bedoelde naamlooze vennootschappen coopera tieve vereenigingen andere vereenigingen en stichtingen die een bedrijf ot beroep uitoefenen onderlinge vercekeringmaatschappijen en sociëteiten als ook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reedenjen zyn gehouden binnen veer tien dagen na d vaststelling van balans of reke ning eea zoodanig uittreksel als noodig u tot toe hchting der winst uitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aan den Voorzitter der Commis ie van aanslag bedoeld bij art 19 S ib of 3 die den aanslag moet regelen Art 47 SS 5 en 6 Hy ckc daartoe gehouden nalaat de verplichtingen na te komen Ixdoeld bij art 15 S I eerste lid en art 15 H 3 eerste lid FEVILLEIOS HAfiïSTOCHT Naar het Fraoioh 31 Clufl vestigde nu eensklaps een koelen hardvochtigen bhk op Philippe Inwendig was zij toormg en ontstemd Zijn flink en krachtig voor komen maakte op haar i46h onaangenamen mdnik vooral wanneer zij he m hare gedachten verge leek met dien fynen en cleganten OaBton de Bligny wiens geestig gevormd gelaat blauwe oogcn sprc kende trekken en lichtblonde snorren haar steeds voor den geest stonden Trouwens het contrast was groot Derblay was een krachtig vertegenwoordiger van de degehjke en zelf bewuste burgerij de hertog de Bligny was een volkomen type va den verfijnden en verzwakten adel Philippe had met den moed om Clara s t lik te weerstaan of haar aan te spreken Hij scheen als aan den grond enageld en verroerde zich bijna niet ofschoon hij tr htte haaf bhk te ont wyken Wanneer hij nchzelven in gedachten vergeleek met Octave en den baron dan ond hij xijn eigene houding an manieren stgf en betache lijk en hij bou gaarne tien jaren van tijn leven hebben opgeofferd indien hij daarmede iets van hun ongedwongen losheid en gemakkelijkheid had kunnen verkrijgen Hij durtde met ge1 Mven dat Ctix de Beaulieu den eersten mdnik an zijn wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 35 Oelijke straf wordt opgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtreding van art 16 wordt gestrall met eene geldboete van ten hoogste f 400 Art 14 ie lid Handelsreizigers kramers en alle verdere personen die hun bedrijf of beroep rondtrekkende uitoefenen voor 700ver zij liehoo ren tot de bedoelden biJ art ia h en k zijn gehouden onverminderd hunne verplichtingen omschreven blj artl 13 en 14 zich ter plaatse binnen het Rijk waar zij zich na het begin van het be lastmgjaar het eerst bevinden bij het Gemeentebestuur schriftelijk aan te melden metopsaif van hun naam hunne woonplaats en liun bedrijf of beroep len blijke dat zij hieraan vol laan heb ben ontvangen zij kosteloos een dour of vanwege het hoofd v tï dat bestuur onderteekend bewgs dat zij gehouden z jn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der diret te belas tingen te vertoonen Art 47 S 7 Personen die van een bewijs voorzien moeten zija als bedoeld in art 34 en die in gebreke blijven dit bewys op aanvrage an be voegde ambtenaren te vertoonen worden gestraft met eene geliboetc van ten hoogste f 35 C even ZIJ ter bekoining van lal bewij aan het bevoegd gezag een valschcn mam woonplaats bednjf of beroep op of maken ztj gebruik van het aan een ander afgegeven bewijs dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 150 Wordende eindelijk gewezen op de in art 13 S 2 ze hd I d ain de ingezetenen van het Rijk verleende bevoegdheid om zich bij de aanstaande beschrijving de uitreiking van een beschnjvmgsbiljet H t verzekeren door vöOr ot Op 15 Mei a 3 het verzoek daartoe te richten tot len Ontvanger der Directe Belastingen van hunne woonplaits 0lid 10 April 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester R h MARlENb De becretaris BROUW R Bultepianüscli Overzichl De Eagelsche bladen moeten thans reeds erkennen dat de toestand in den Vrgstaat met zoo goed is als men zichsdat te Londen wel zoji voorstellen Te Bloemfontein ia een ontzettende legermacht bgeen Maar wat kan zg uitvoeren f Lord Roberts heeft gebrek aan paarden voor zyn cavalerie en voor z n trein dienst de winter is ingevallen in Zuid Afrika en lord Roberts heeft gebrek aan warme kleeding voor zp m nscbappen die hevig lyden van de kon m de nachten De gehoele verbinding van Bloemfontein met de Kaapkolonie is ufhan kelyk van een spoorweglyn met enkel spoor die honderden mglen loopt doer eea vyande Igk land in een streek waar do vjand zich persoon ooit zou kunnen vergeten Dutdelijftr dan 00 t gevoelde hij welk een afstand hem den eenvoiidigen burger scheidde van de jonkvrouw de Beaulieu die ondanks het verlies van haar fortuin toch nooit haren ouden adel zou kunnen verloochenen De stem van Octavp wekte hem uit zijne troos elooze overpeinzing p Waarde heer Derblay zeide hij ik moet u noodzakelijk aan iemand voorstellen die geheelen al in staat is om over uwe industrie met uvan gedachten te wisselen Het is mijn neef de baron de Préfont een zeer wetenschappelijk man Zeg kever een wetenschappelijk dil tant of een dilettant in de wetenschap verbeterde de baron Philippe had wcrkelijjc moeite ïhans de oogen van Ciara af te wenden doch de beleefdheid ge bood hem den baron te antwoorden Hij zeide dus lk heb reeds meer len de eer gehad dennaam van mijnheer de Préfönt te hooren fen te lezen Mijnheer is immers de schrijver van een eer belangrijk bo k o er de cementatie van metalen lOh oh baron nep Octave schertsend gij hadt verraoedelijls niet verwacht dat uw schnjversroem tot m wit afgelegen gebergten zou doorgedrongen z jn n I Kh de baron lihsterde weintg naar hetgeen zijn neef tot hem zeide Hn was veal ie aange naam verrast Qp hij op eens iemand had gevonden die volkomen op de noo ai van zijne lieve telkens vertoonde Het zmdel k deel dier Ign 18 wel 18 waar in handen der Kngelschen maar hoe licht kan de verbinding worden verbroken en Lord Roberts worden afgesneden van ign operatie basis 1 Rondom het grootc hoofdkwartier zwermen de Boeren hunne snel zich bewegende goed bereden en goed schietende afdeelingen uit Zv bedreigen de flanken zg zitten zoowel m den rog als in het front In het Dostelgk gelegen gebied op Roberts rechterflank dus is do toestand al zeer on gunstig geworden Achtereenvolgens zgn alle plaatsen die de Engelschen be et hadden weder door do Boeren hernomen Ibans wordt Wepeuer het hoofdkwartier van Brabant reedi door de Boeren ingesloten en belegerd Een deel van Brabant s troepenmacht ia reeds alt Rouiville naar Aliwal teruggekeerd De rechterflank van lord Roberts is dus ge heel van beschormiiig ontbloot En op t jn hnkorflank is het met veel beter gesteld Te Kimberley en te Boshof waait de En gelsche vlag Maar het gehoele gebied lus schen die beide plaatsen en Bloomtontei 1 18 zoo vdandig gestemd als eoit te voren Ons leger behoeft met grooter het moet alteen maar n at verbtandigor zgn Onze gene raals onze offlcioren en onze soldaten z iu dapper maar beC is met te loochenen dat z j aartsdooi zgn Zoo oordeelt de Timea en wg gu natnurlgk te beleefd om zoo stellige woorden tegen te sproken Toch ontbreekt oan deze uitlating iets en wel do com lusie dat men dan m lar beter doet zoo spoeJig mogcigk vrede te slolten Nienwe soldaten kan men maken nieuwe paarden kan men aanvoeren mnor met het verstand gaat dat niet Als het daaraan ontbreekt don IS het OHgelnknlet te herstellen loch ziet het er met naar uit dat Engeland ooit op die gedachte zal komen daan oor zal een zeer gevoelige les noodig zgn of an dere ramp van geweldige beteekenis zooals bv het opruimen van den üranjc Vrijstaat door het leger van Roberts Ds Engelsche bladert doelen eenige btjronderheden mee over du zitting van den Vrjj ataatschen Volksraad President Steyn zon zeer heftig geweest z n tegen Engeland en wat den oorlog betreft gezegd hebben dat de Republieken niettegenstaande baar nederla gen er thans beter v or stonden dan hg den aanvang van den oorlog on ten slotte zonden overwinnen Misschien zou de overwinning komen op een met verwachte wgze Verwikkelingen met Rusland zouden Engeland kun liDgsstudién en hij had zich reeds a initonda verdiept in een belangrijk gesprek over de beste wijee om ijzer te smelten en stail te bewerken Nu hij eenmaal daarover aan den gang was zoti lelfs de tusschenkomst zyner vrouw hem niet hebben kunnen weerhouden Zijne gewone verlegenheid en ietwat t ngelsche stijfheid had eens klaps plaats gemaakt voor drukke welbespraaktheid Philippe Derblay dacht er geen oogcnblik aan zi h aan de verdere samensprekmg met den baron te onttrekken Hij deed zelfs pogingen om hem voortdurend aan de praat te houden omdat hij ten minste in hem een onverwachten bondgenoot had gevonden in eene omgeVing waar hij zich overigens weinig op zijn gemak voelde Waarde heer het liJ voor mij een waar bui tenkansje dat ik hier zoo onverwacht heb mogen kennis maken met een man als gij nep de baronten slotte verheugd Ik blijf voorloopig hier en dan nietwaar dan gaan wij samen proeven doen Gij hebt immers een chemisch laboratorium P Ja f VoortrefTehjk ik heb in geen tijden zulk een aangenaam mensch ontmoet als gij zijt I Hij nam Phjjippe btj den arm en begon met hem al voortpratende het terras opf en neder te wandelen irWaarmede heeft mijn man het toch zoo druk vroeg de barones di © met Clara kwam aanwandel n aan Octave jLieve nicht hij eft het over ztjn studievak en gij weet dat hij dan over nieli andera te spre ken IS antwoordde Octave np vroolijken toon Hij Heeft in mijnheer Derblay iemandi evonden die volkonjen op de hoekte van die vakken nen dwingen vrede te maken De President was vast overtuigd dat de vrede binnen korten tgd zou zgn hersteld de groute mogendheden zouden den ondergang der Bepablieken niet gedoogen Het lid Bergetedt ver klaarde te vreezen dat Engeland niet zon toestemmen in eeu vrede zelfs al kwtiMii de mogendheden tusschenbeiden Het wai ver keord gewt est zoover in de Kanpkolomirdoor te dringen daifrdoor hadden de Repnblieken de sympathie van de vredesparty in Engeland verloren De Volksraad keurde de in Trans vaal gDKloten leening van £ 500 UOO goed en machtigde den President een nienwe leening te sluiten Pi esident Steyn sprak een woord van protest tegen de overbrenging van de Boerengevangenen naar St Helena hfj qualitlceerde dezen maatregel als een harbaarscha daad die de opsluiting van de Britaohe gevangenen in de diepten der mijnen van Johannesburg zon wettigen De commissie van de Republikeinen umengesteld uit de heej a Fischer Wolmarans o Wessel aan boord van de Kaiser van de Duitache Oost Afrika l n is te Napels aangekomen do heeren werden ontvangen door dr H P Muller vertegenwoordiger van den Oranje Vrgstaat en an Boeschoten secretaris der legatie van de Z A Republiek te Bnusel De commisiie zal eenige dagen daar blgven De gezant der Z A Repabllek dr Leyds is naar Napehi vertrokken om do commissie te ontmoeten De afgevaardigden hebben hem nitgenoodigd met hen te komen spreken om de stappen te regelen die zg hy de mogendheden zullen doen Do correspondent van de Corriere d ltalia had eeu onderhoud met den hoer Iiisoher die te Napels is aangekomen De heer t ischor sprak het vertrouwen uit dat Lord Roberta niet te Pretoria zou aankomen Hy gal z jn afkeuring te kennen over de insinuatie dat de aanslag op den Prins van Wales het ge volg zou zyn van do bonding van dr Leydi Dit Bloemfontein bericht Reuter De jongste ondervindingen hebben de vraag doen rgzen ot de Engelscbtn do Vrgstaters met te zachtmoedig hebben behandeld Ve len dringen er hier op aan de krachtige militaire rechtsmaatregeien in te voeren die vaii bfr de Duitaehe autoriteiten in den oorlog valt 1870 71 in practyk brachten De Uehan ling der Boeren die de wapenen hebb neergelegd heeft m het leger groote gevoeligheid gewekt Eeu desknndige deelde mode dat het ver Len nieuw bozo ker verscheen Deze wan de notaris Barhelm die met hooggekleurd gelaat en roet den hoed m Ie hand kwam aandraven en met een bundel papieren onder den arm het ter ras betrad vAh onze vnend naciwhn I nep de baronet verheugd Maar zeg onAeent viowtar gij op eens zoo komt aanhollen men tou bijna denken dat gij voor een dollen hond op 4c vlucht waart genlagen Ik ben haastig door het Park komen loopen tIk kom van 1 a Varenne mijn rijtuigje staat bijhet kleine hek te wachten Maar o vergeefmij u had niet icezien Hij wendde zicn roet een Mecfde en onderda ni e buiging tot mevrouw de Beaulieu die met IJBanna naderbij was gekomen irMevroUw de loarklezm verdun mij u mijne eerbiedige holde te betuigen Mquffrouw Suzanna mijn respect Het is buitengewoon warm vandaag ik heb mij wat mdeten overhaatiten Ik had gehoopt tegel k met mijnheer Derblay hier te kunnen zijn Maar ik ben opgehouden Het betrof eene acte die m zeer veel moeite heeft veroorzaakt de acte van re oop van I a Varenne Zoo Hebben de d Ëstrellei dus eindelijk een kooper gevonden vroeg Octave Ja mijnheer de markioi antwoordde Öachelin met een zucht en een kooper die een Smkeii pnjs heeft besteed dat kan ik u verzekeren Maar hy was dan ook bijzonder op het ttndgoed gesteld nHoe heet hij dan vroeg mevrouw de Beaulieu MouUnet antwoordde de notaris i Wffdt vtrvolid