Goudsche Courant, donderdag 12 april 1900

atel Waar zal men het abattoir brengen nag ik Heeren Raadsleden er zeker wel op I attent maken dat jnist de plaats waar men tot oprichting denkt over te gaan door B en W dient aangewezen te worden alvorena men een besluit neemt Het benoodigde terrein kan aanleiding geven tot plaatselgke en flnantieele moeie Igkheden In veracheiden plaataen wuir men voorstellen deed tot oprichting van een abattoir werden door B en W het ver I moedelgke terrein aangewezen I Ook in de voorgestelde plannen van Haar j lem geven B en W aan up welk terrein I de boaw zal pilots hebben Te Alkmaar I vroeg een der Raadsleden in de vergadering I van den Gemeenteraad by de behandeling I voor de zooveelste maal van het abattoir I vraagstnk aanwgzing van B en W van I terrein I De Gemeente Gouda heeft naar mgne I me ning voor den bouw van een abattoir I weinig beschikbaar terrein en de ajuikoop i daarvan kon wel eens grootere flJuitiSele I uitgaven noodig maken dan B en W zieh I hadden voorgesteld I Ook heeft men in de laatste tgden in den Gemeenteraad bg de behandelisg van het aanleggen en plaataen van verschillende zaken als plantsoen en school duideiyk waargenomen dat de gedachte daaromtrent van heeren Raadsleden nog al uiteen liepen Met volkomen vrgheid plaats ik dit onder punt III Welke zgn de beweerde nadeelen Dat B en W met schadeloosstelling zich er maar zoo gemakkeiyk kannen afmaken is niet zeker Prof Oppenheim antwoordde in 1896 dauep aan den Gemeenteraad te Nymegen Dat inrichtingen die reeds op het tjdstip der invoering van de wet van 1873 bestonden eveneens door het Raadsbesluit worden getroffen tenzy men natuurlgk in eene overgangsbepaling uitdrukkeiyk het tegendeel bepaalt maar dat er overigens veel te zeggen valt en men veel gevoelen kan voor de toekenning eener schadevergoeding aan de rechthebbenden op bestaande slachteryen die worden verwgderd Dat men in 1875 den eisch tot schadeI vergoeding niet vastlegde in de wet was niet het gevolg van afkeer van dergelgke I vergoeding maar van vrees dat daardoor I verkeerde begrippen nopens het karakter I van het politierecht zouden worden gevoerd Punt IV Dit punt vier zou men do gevolgtrekking kunnMi maken datwn abattoir reden van bestaan bad Aan den Gemeente bouwmeester en den Isten keurmeester van het vee en vleesch werd een onderzoek opgedragen en hun rapport bestaat nit de volgende beschryvingen a Inrichting van vloeren b Luchtverversching c Verspreiding van stank en hinder d Afvoer van slachtwater bloed enz e Berging en verwerking van Afval f Berging van het vleearh a By de oprich ng van een slachtplaats geven B n W door den Gemeente bouwmeester aanwgzing omtrent vloer en rioleering wordt zy dus niet gemaakt volgens die aanwgzingen dan zyn de ambtenaren zelif tf de schuld dat ze gebrekkig worden ingericht Dat r maar éia goed is kan er bg mg niet in Uei aw purden WMnchïnltk SOOO per ma nd UI bedragen gedarende den reld I tocht V De speciale TersUggever ran de nd 1 Beige te Dablin meldt van daar aan z$n t Toen ik hier t r itede was aangekomen 1 gold mijn eerste bezoek een hoogeo ppl tie ambtenaar die looals men weet onder di 1 recte contrSle van de regeering K pl tst I ia Waanroor hjj vteeade waa niet dat de 1 beTolking Tan Dablin eenige aan de konm 1 gin T andige manilestaiie op touw zon zet 1 ten maar dat de van Uellaat gekomen oranginten hnn loyalisme op Inidrnchtige en I nitdagenda wijze zonden uiten In dat geval 1 stelde b j zich voor niets verantwoorde yk I Qewaarschnwd dat zjj niet gespaard zonden worden zoo hunne bonding tot represailles zon aanleiding geven hebben de orangisten zich kalm gebonden en alles is goed algeloopea Een verbazend talr ke en goed geluimde I menigte vulde de straten des daags om den koninklijken atoet te zien voorbytrekken des avonds om do illuminatie te bewonderen Haar was de nieuwsgierigheid groot de geestdrift was nul behalve wel te verstaan van den kant der in Ierland zi li ambtenaren behalve ook van de z ie dor l roteatantacbe geestellkheid en der studenten van de Trinity College de Proteatantsche UniversiUit Kn nit zekere bron verneem ik dat de koningin zeer onder den indruk was van de volstrekte onverschilligheid die de massa der bevolking jegens baar aan den dag legde a Verspreide Berichten Kraukkuk I Vorst iikita van Montenegro zal met drie zijner ministers in Inni a s een bezoek 1 brengen aan de Tentoonstelling 1 De zuivere opbrengst van het labaksmo 1 nopolie heelt over 1498 bedragen 329 milUoen IrancB I De hertog van Orleans beeft in verband 1 met den mislukten aanslag aan den p ins van Wales een felioitatietelegram gezou en I Te Carmaux hebbeo 12H8 arbeiders het 1 werk hervat Zij werden door stakers lastig 1 gevallen waarvan talrijke arrestatien bet I gevolg waren Gendarmes infanterie en ca I valeri patrouilleeren door do straten I BlLOlK I Uit het verhoor van de jongelieden die 1 E o don dadar van den aanslag op den van Wales naar het öare dn Nord sn vergezeld blijkt dat zij voornemens waroo daar ton aanhoore van den prin te manifesteeron tegen de Kngelsrhe politiek an dat zy verstomd waren toen zy Sipido s daad zagen De Ëngelsche gezknt te Brussel heett in persoon namens den prins van Wales diens dank overgebracht aan don stationchel Croclus die den dader van de treeplank van des aalonwagon trok DciTsonLiirD Dr Arona de vroegere privaat docent 10 1 lOJ 10 41 10 40 11 10 e o n U A A MSTtlDAU Vm KM lk 8 0 B IS il 10 10 10 S7 li OS 1 04 1 18 l il K O 1 03 81 8 1 1 SS 9 13 a te 0 13 uLW 8 01 8 83 a 0 10 10 10 S4 11 48 lt 17 l ll 3 13 4 11 4 17 I UW li OO 10 0 0 1010 O 1 48 £ VoAka 1 Vi 11 01 18 10 II 11 0 4 011 10 i O 1 41 4 10 111 08 t ll 11 110 11 10 1 U 1 00 y lTirt 1 11 J l I 11 I U 9 II 1 41 l ll 11 00 liJli 10 W jll 4 41 o 7 I 1 0 4I Am r i 4s a so 1 31 110 8 tü g 8 lo oo 11 80 iyÉii 010 1 K 8 80 8 48 8 01 58 1 30 8 i8 10 00 0 oud 1 17 1 84 1 18 0 14 10 18 10 41 18 11 l l i 14 1 88 4 11 4 18 1 47 1 111 14 lt 11 10 Per Telegraaf In een gevecht bezuiden Brandtort werden de Engelsctaen opnieuw veralaauo met 600 doeden en 800 gevangenen aan de aalversiteit te Ber1 D zal waarscbyniyk door de soc democr candidaat gesteld worden voor den zetel in den Bijksdag voor Nttmberg die door den dood van Oertel is opengevallen De keizer heelt geweigerd het door den krygsraad gevelde vonnis over p na Prosper Arenberg die iu koelen bloede in Zoidwestelgk Afrika een neger vermoordde te bekrachtigen omdat by de straf onvoldoende acht De zaak zal nu vaar een nieuwen krögsraad koqien ElOELATO Koningin Victoria heelt eergisteren een rytoer gemaakt door Dublin De bladen melI den dat zy overal geestdriftig werd toegejuicht Te Tipperary zyn oen aantal perai nen die uit Dublin tcpigkwameu met steeneu I geworpen Circa 6 i 700 stakende veenarbeid ra hebben gister te Hoogeveen vergaderd met 132 verveners en 9 arbeiders als woord 1 voerdera onder leiding van de heeren Pottinga en Smeenge Vele eischen der we klieden zyp ingewilligd terwtii men ia gekomen tot gemeenschappeiyk overleg omtrent andere De kans op een rnstig verloop derwerkstaking is gunstig Marechaussee en I politie wisten onder leiding van hunne hoofI den gedurende de 4 uren de kalmte in de I groote menigte te bewaren De werkstaI kende veenarbeiders wisten de arbeiders der I Qroninger ontginiiers te bewegen de paarden I af te épannen Ass fit I AN ru OORD BINNEN LAND De voorzitter van de Tweede Kamer heeft aan de leden modegpdeeld dat het zyn voornemen is de Kamer tegen 8 Mei bgeen te roepen tot hervatting der werkzaamheden I op het rapport van Burg en Wethouders I in zake de oprichting van een Abattoir te I Gouda door den heer van Veen Az I vleescfahouwer te Gouda I O ervolg I Het slachten aan een abattoir ia juist eene I uitkomst voor hen die slecht vleescb verI koopen ieinengde Belichten 1 Men meldt nit Amsterdam i De werkatakeude ehildera overwogen g s 1 teren weder wat te doen n l al of niet een 1 b m ddeiiogsvoorsiei an de patroons aan e I bieden 1 De vergadering hield zich beiiig met bet beginsel er van te bespreken om daarna te 1 handelen I Nader wordt gemeld dat met 370 teg n I 130 stemmen besloten is het louncomlté vol 1 macht te geven om mi t de patroons te onder I handelen zonder evenwel een deHnitief be I sluit te mogen nemen Men achtte het wen 1 Hcheiyk niet met den eisch van 22 cent aan I te komen doch met dien van 23 cent I Mochten de patroons by het onde loon van 1 20 cent willen biyven dan moest de alge 1 meene werkstaking worden geproclameerd 1 Men meldt uit Tiel Vrouw Sciiorff thans geheel genezen heelt dez r dagen een bezoek aan baron man to Medorablik gebracht Biyft de verbetering in d ens toestand aanhouden dan kan vol I gens den directeur zyn Ontslag spoedig I verwacht wordon I De gezusters Levoir zyn vol berouw ovar de daad die zjj met beete tranen beweenon In den geestestoestand van Bpiering den blikken dominee is weinig verandering te bespeuren Te Appeltem blgft het rustig Oisterenochtend is de eerste persunentreia van Utrecht naar Amsterdam te Breukelen in den personentrein geloopen welke te 6W 45 vm van het Maasstation te Rotterdam naar Amsterdam vertrekt Een paardowagen en de locomotief worden beschadigd Trein 33 Breukelen Utrecht moeat door dit ongeval worden opgeheven I Dan toch hebbea zy gelegenheid om op I slecht vleescb dat wel niet kan worden atI gekeurd maar toch van dieren afkomstig I is van zeer germgo waarde of van uit nood geslachte dieren dat in gezanten toestand I kan worden ingevoerd eOn abattoirstempel 1 te krjgen 1 Men moet een weinig van het vak op de 1 hoogte zyn om te weten di t leesch met 1 een abattüirstempol boe plecht ook gemak I keiyk afnemers vindt 1 Zg die das inferieure qualiteiten slach en 1 en het gelnk hebben daarop een abattoir 1 stempel te krggen kunnen de menschen ver I kondigen dat het best vleescb is want er 1 staat een abattoirstempel op Dat roept ook de Rotterdamsche verkooper yan vleesch die Donderdags op de Goodsche markt staat den oorbyganger toe en menig boer laat lich dan verleiden vleesch te koopen voorzien van abattoirstempels die by tientallen er op geplaatst worden zoodat de qnaliteit bgna niet te onderscheiden is Met paarden is bet evenzoo Als in Rotterdam de Ëngelsche paarden aankomen die in Kngeland niet in consumptie mogen gebrKht worden om hun droes en branderigheid moeten zg dadelgk naar het abattoirgebracht worden In het abattoir geslacht worden enkelen geheel sommigen gedee te I lyk afgekeurd De overblgvenden krggen 1 het abattoirstempel en dan gaat bet vlee eb 1 de stad ia als heeriyk paardenvleesch 1 Alzoo verheft een abattolrstempel de qna 1 liteit van inferienr vleesch De goede eerlgke en soliede slagers hebben die stengels niet noodig I De kleine bezwaren welke B en W a i I halen bestaan voor Gouda eveneens I Waar zal men het abattoir brengen f Zoo I ver mogelgk buiten de kom der Gemeente dan is voor den slager eene afwezigheid van enkele uren er gauw mede gemoeid Het vervoer van bet vleescb van het abattoir naar den winkel heeft beslist een nadeeligen invloed daarop niet alleen de behandejin maar de tgd waarin het aan de lucht is blootgesteld zullen het spoediger tot bederf doen overgaan Als ik hier boven de raag i = 8 we v r U mü = i l ll 4 11 7 14 11 11 10 10 10 17 10 17 ff 10 14 ff 10 11 ff 10 4 10 1 1 17 l l il T a 01 1 10 1 17 Ml r 4 41 4 1 01 1 0 l li üü 1 4 ii rfi r irit t t fff 1 10 7 1 dooi 7 T Oondi Xiordraitit MUuwnkatlc kpelU lotl M RotteiAusD P gotttrduii B jLllm 4m Dlua S 4 t f a it I l l r M t 4 7 41 7 10 1 40 O 7 11 41 11 14 11 10 ff 41 p I0 i llilJ ff ï ila 4 4r 0 11 1 11 h Sitn MMOlwI l io9 4 11 11 u oi 10 11 AHM U U Otm luw tijUM t l Of i tul 1M § T ll ff V t t 40 U t e ff H 10 M 10 1 l i l ll 10 11 lOTTIlDAM uSo v 1 40 llll lOi ff S 40 ff ff ff 4 I ff ll 7 10 1 11 11 ff 10 1 ff ff ff 10 1 ff 10 41 ff 10 01 10 M 10 4 ll k4 11 M 1 11 7 14 41 47 Boitanlun Beun Rollonlwii D P KoUordui M Ospsllt NUnwtrkwk lleordmdtt Sotda M All i ff i ♦ til 4 41 4 1 1 4 tt I M ff J i 1 04 4 0 ff f 1 1J J j r 7 J4 f f ff 1 4 ff ♦ o 1 1 ff 7 ff ff l lï üo 01 ff ff 1 1 aita JQ HJlMiiil ipo t Itln iiH U lh a w U OaKffiii te W Uu DKK HAAOtUff Ml 4 U ff 1 07 ff 11 ff lil ff 1 17 i l 10 01 10 11 10 17 10 1 10 7 1 1 10 l s 1I 1 11 f 11 b c 1 41 1 4 1 t 40 9 14 eOUDA l l Ot 1 14 ff 1 1 ff IJ ff l l 1 10 1 41 4 a ii 1 1 10 1 11 11 UI ff ii o ff ff ii ff 11 40 4 11 4 1 1 17 1 111 0 41 l ll 7 17 1 1 ff 1 4 ff 1 1 1 14 ff 1 01 l Ooada ïmnkid i Mo luprtl 8ott n f Toorbug Hagt E 10 00 11 7 ll 4 t lt 41 7 4S 1 41 4 U 4 41 11 41 14 10 w 4 1 0 U O ♦ W Voorturg S l ll 1 10 y 1 U Zo l m I g 10 4 01 7B nk M O l Uoudt W Ji a ii rïeji V r i i é 01 O l D A 10 11 11 00 11 14 11 1 10 11 11 4 11 1 T n 1 40 lO M 10 41 10 li l 1 I0 li 1 11 4 U 41 OS l tt 10 1 U 7 1 1 1 t 10 i a 1 4 01 1 11 7 111 uoadk Oadtw Vfowd lUwkt S 4I M 11 3 1 40 1 14 Il 1 11 T 1 1 l n SilO 1 04 tl Ü40 7 3 t S 10 14 I I14 8 1 B ï r II 11 1 18 1 11 a 4 10 10 11 104 Il M 11 01 1 17 3 08 1 10 8 1 4 48 l ll 1 41 tl 7 13 1 1 I 00 10 14 1 1 11 18 8 14 10 U I ll lj 4 11 I JJ r 10 14 1 10 1 08 8 11 10 4 H ll 4 1tl 1 87 4 tVoanlH Uadaw Doada Mt IJl M 1 LU l li 10 U I b Voor iochtvervftraching kan mw nikegroote eischan stellen lederen slager is hethl ign eigenbelang aan te raden door ventilatie zooveel mogelijk frischheid aan tebrengen Voor mg zelven had ik gedacht daarvoor bet hoogste cgfer 5 zeer goed genoteerd te zien Dat in vgf slachtplaatsen winkel wordt gehouden en de slachting op het aanwezig zgnde vleesch nadeel nitoefent onderschrgt ill volkomen Maar in de meeste gevallen is geen vleescb aanwezig en komt voor bg slagers die booptens eenmaal per week alachten Dat men privaten in slachtplaatsen vindt kan bg verordening geweerd worden Kan niet de onlangs gemaakte bouwverordening daarin zoo noodig verandering brengen Onmiddelgk achter enkele inkels bevinden zich woon en tevens slaapkamers waar het vleesch m eene onzuivere atmosfeer hangt Dat zyn nu jaist de toestanden die men in t leven roept wanneer er een abattoir is dan kan men in elk bewoonbaar huis een vleeschwitikel beginnen en zullen die toestanden verergeren c Dat het onderzoek naar de verspreiding van stank in het warme jaargetgde nogongunstiger resultaten zou hebben opgeleverdis begrypelgk Vleescb is nu eenmaal eenartikel dat bg warm weer aan spoedigeverandering onderhevig is en de reukorganenprikkelt Bu tegenwoordigheid van een abattoir zal daarin geen verandering komendaar na slachting en na overbrenging vanhet vleesch naar den winkel het veranderingsproces pas Intreedt Dat het geluid van stervende varkens hinderiyk is zal ik niet ontkennen Daar de meeste varkensslagers één of tweemaal per week slachten en het geluid van het stervende dier hoogstens vyt minuten kan aanhouden is het toch niet zoo verschrikkelgk als in het rapport wordt voorgesteld Hoeveel inrichtingen zyn er niet die den gebeelen dag een oorverdoovend geraas maken P d Afvoer van bloed en slachtwater Indeze afdeeling blgkt dat by allen de riolenslecht of onvoldoende zyn Wat zal ik aan de mgne moeteh veranderen als ik de verzekering kan geven dat na een gebruik van ruim twintig jaar geen verstopp i heeft plaats gehad f e Berging en bewerking van afval Geeft men mest en afval aan den vuilnisman of brengt men die zaken op gen mestvaalt of bg een stalhouder d u zal er toch weinig in bet water geworpen worden Ingewanden en bloed worden geregeld verkocht voor honden of varkensvoer f Berging van bet vleesch Zoolang het vleesch in de slachtplaatsen wordt bewaard is de berging by de meeste slagers slecht eenmaal naar den winkel overgebracht om ten verkoop nitgestald te worden is de berging by de meeste lagers zeer goed bg slechts enkele onvoldoende Ik laat het aantal slachtplaatsen met de bevinding daaromtrent volgen omdat de beredeneering niet overeenstemt met de aanteekeningen der commissie In 10 Blachtplaatsen zeer slecht 9 onvoldoende te zamén 19 slecht In 18 slachtplaatsen voldoende 15 goed 9 zeer goed U zamen 39 goed Als nu de commissie in woorden de berging van vleesch in de meeste slachtplaatsen slecht noemt is dit toch niet overeen te brengen met de uinteekeningen die bg het onderzoek gemaSkt zyn 39 werdav dus goed en 19 slecht bevonden De veroordeeling van Dr de Jong nitgeÉjr oken bg gelegenheid zyner voordracht iJlrGonda op 19 Haart 1 1 omtrent de bewaarplaatsen van vleesch in die slechte slachtplaatsen was hier niet van toepassing ik nam daarom de vrjgbeid hem deze berekenmg aan te toonen Dé Oondsche slagers bezitten dus voor bet meerendeel niet alleen wmlcels maar ook slachtplaatsen waar de berging voor het vleeach goed is Wordt vervolgd STADSNIEUWS u OODBA 11 April 1900 De vergadering d understands commissie van Armenzorg zal niet Vrydag de 13de maar de 20sto plaats hebben en in t vervolg om de 14 dagen Door de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is aan den Heer H J Nederhorsi aannemer alhier opgedragen het naken van de draaibrng over de ringvaart nabg het station Nienwerkerk voor de som Van i 26443 Resnltaat van het bacteriologisch onder zoek van drinkwater der Oondsche Water leiding Maatschappg Datnm 3 April 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram li vervloeiende kiemen 16 soorten 2 ziektekiemen geéne Opmerkingen zeer goed w g Dr H J vAï t HOFF Stolwuk In de op 6 April jl gehoudenvergadering van dei landbouwvereeniging Stolwijk alhier deed de penningmeesterrekening en verantwoording over de laatst gehouden aanbesteding van voederstoffen Tevens gaf hy en versUg van onze 3dewintercampagne waaruit de volgende cglers bulpmeststoffen werden aangekocht 51 600 kilo tot een bedrag van i 1147 welkegeleverd werden door de Maatschappg tpt verkoop van Hulpmeststolfcn te Dordrecht Aan voederartikelen werden gekocht 83 500 kilo tot een bedrag van f 8780 welke werden geleverd door de navolgende heeren 1 tanbesteding C L Schepp enZoon Rotterdam 2 aanbesteding Jac De Vreugt te Stolwyk 3 en 4 aanbesteding Van der Straaten en Schouten te BergAmbacht De bedragen worden jaarlgksgrooter als roeu weet dat in den winter van 1897 98 werd aangekocht voor f 7583 van 1898 99 8567 en van 1899 1900 werd aangekocht voor f 9927 Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen B M 1 G 21 jaar zdnder beroep teGouda wegens diefstal van zinken afvoerpgpen tot 6 maanden gevaegonisstraf C K 18 jaar arbeider te Moercapelle wegens diefstal van twee paar konsen teOverschie tot 5 dagen gevangenisstraf M V 38 jaar aannemer te Waddingsveen wegens mishandeling van een dier tot f 10 boete suba 1 dag hechtenis veroordeeld Voor het tappen van sterken drank aan personen die in kenuelgken staat van dronkenschap verkeerden had zich gisteren te verantwoorden A O huisvrouw van N W 42 jaar herbergierster te Jaarsvold Den 27 November bevonden zich in haar herberg 3 personen Arie Den Oudsten L De Bruin en K De Groot die aan t biljarten waren en ruzie kregen Om vrede te houden had bekl toen zooals zy beweerde aan deze 3 personen sterken drank getapt jenever en bitter De veldwachter J M Elenbaas was in de herberg gekomen en had do drie personen in beschonken toestand aangetroffen en toen gezien dat bekl hnn een borrel inschonk Maar de herbergierster zeide dat haar bezoekers niet dronken waren geweest Als getuigen gehoord kielden ook Den Oudsten Djp Bruin en De Groot vol dat zg niet bov der theewater geweest waren Wonderiyk genoeg waren zg echter even daarna de herberg verlatende wegens openbare dronkenschap geverbaliseerd De Oroot beweerde nameiyk dat de kou hem bevangen had en hg eerst bedteelmd was geworden toen hg üi de buitenlucht kwam Eisch f 25 boete subs 10 dagen hechtenis De 31 jarige arbeider A Den O te Jaarsveld een der heeren die beschonken waren aangetroffen door den veldwachter Elenbaas in de herberg van de vorige bekl stond vervolgens terecht wegens bet atukscheuren en beschadigen van de jas van Elenbaas j Toen E namelgk in de herberg gekomen was had den O aan hem gevraagd of tie een borrel tastte Toejn hg weigerde vroeg men Een glas bier dan P Bekl was kwaad geworden toen Elebaas weer weigerde Denk er om wy zgn jdngeas van Jande Wit we vechten voor de vrijheid net as de Transvyilsche Boeren k De O had daarop E aangevat en zgn jas v n het armgat tot den zak gescheurd Dat ontkende bekl Hg had den bierhuishonder en diens vrouw meegebracht en die verklaarden het stnkschenren van de jas ook ni t t9 hebben gezien Hoe is dat nou mogelgk P vroeg bekl Ja ie zullen te veel in t buffet gekeken hebben en het te dmk bebl gehad met borrels inschenken en broodjei meren I Het O M eischte voor bekl 2 maanden gevaagenisstraf Heb je daar nog iets op a n te merkenP Ja m n heer ik vind het niet erg pleizierig Dat wil ik wel gelooven dat gebeurt wel meer Ten slatte had zich voor de pauze te verantwoorden H M 21 jSiar arbeider eveneens een Jaarvelder die den 18 Dec J Langerak moedwillig met een teenmes in den rechterschouder zou hebben gestoken Men spheen het op het dorp niet erg voorlieu te hebben op bekl Den vorigen avond was ff al een soort volksoploop vopr de woning zyner ouders geweest en den 18 Dee daaropvolgende kwam M Langerak tegen Er waa een woordenwisseling ontstaan tengevolge waarvan M zyn tegenstander verwond had Ghataige Langerak wilde beweren dak bekl hem tonder dat by iets gedaan of gezegd had gestoken had Maar dat er een twist vooraf was gegaan bleek nit de verklaring van een getuige volgens welke bekl geroepen had Dat durf ik jou ook wel Je b n ook geen jongen die bang ia voor een kleinigheid zeide de voorz totLangerak Had je al meer ruzie met bekl gehad Ja edelachtbare maar alleen maar zegwoorden Deze getuig wilde van een voorafgaanden twist niets boeren Hy kwam er telkens weer op terug dat bekl hem gehakt had Gehakt gehakt t is geen roggebrood 1 Heb je niets gezegd tegen bekl byv ik zal je in je pens steken of ik zal je totriemen asyden of ik lal je den hal a afsnyden P Neen edelachtbare Het O H eischte hoewel de mishandeling van emstigen aard was 1 maand gevangenisstraf omdat bekl gunstig bekend staat en kon aangenomen wordon dat Langerak de mishandeling had uitgelokt Ik hoop dat u in aanmerking zultneman wien ik het gedaan heb zeide bakl We inlleu de hoole zaak in aanmerking nemen Uitspraken over 14 dagen van Amslerdaiii rrkra totkra 81 81 3 V loof 88 Beurs 7 APRIL NiBaati D O t N t W 8 ly dilo dito illtc 8 dtu dilo dtto 8 Homa UU Oonll l8ll 3 4 iTALll Iii krgmgl8 l 81 I Oonniv OU ia plpler 1888 1 dito la iilor 1811 I PoaTUttAl 01 1 mot oonpoii 1 4 11 dilo lirikol 9 I 14 RniLAIlD Obl Bbiwul 1894 4V I 87 10 84 BI 81 481 881 108 104 1841 118 110 0 114 10 j 814 lil 00 II 181 7 dito Owoni 1880 4 8I dtlobiiEolln 18 0 4 iV Ht dito b j Mop 18 a 0 4 18 d Ui 10 ROad Imh 1888 8 dito dilo dilo 1884 8 101 dPAHll Ferpet vliulil 1881 4 811 Tliitsu Qffpr CoDi loon IBin t tl Of l iDin rwti D 81 Oae leaoiD HraO 8 iJ ïoiD Ara Bp T oblg 18 8 Hatioo üb a Boh 1I 0 TllffBDiLA Ohl 4 onlMip 1881 V ITUDia Obligatien 18 l 8 BoTTlaiiAll SKiI Imu 18114 8 NSD N Afr U n le i und Areo lKb Ti b M Corlitriton DellUutaohlnpQ dilo Am Hypotbisokb pfodbr 4Vi oll Mij dor Vontonl jiod Or H poib kli p ndbr 41 Nadorlffndsi he Soiik uod Nod HoadelmuUob dilo N W 1 P e Hyp piodbr 3 Bolt H K lheokb panillit 4 l Uu Hjrpolheekb dito 4 il OoffTlNm O nt Hoog b nk und 1 Buil Hypotboekbink piodb 8 A IS1I A 8 nt hrpoth pindb 4 Muw L O Pr LibO rt 8 Van Holl IJ 8poor Hij uod Hy tat pl T Bt 8p Mod Km Iiid Spoorwegm und Ntd Zaid Afr Spii uid 8 dilo dito dito 1S 1 dilo 8 TAUlSpoorwl 1887 89 A liobl 8 100 100 7 Zuid lul Spiray A H obl 8 PoLRM Wffrioliau Weenen und Buil br Baia 11 l Ö ilO 101 IU l 100 117V 117 101 14 Oregon Cilif Ie bjrp in gond 8 8t Peul Minn k Mlinit obl On PM Hooflyn ob ig 41 dito d to Une Col Ie kyp 01 Cakida OMi Soulh Cbert r und m 0 RAllir fcNi leli d 0 0 Amitord Ommbas Mij und Botterd Tnmwev Muti und Nio Stad Anutenlam auid I Stad Bolterdam und 8 Bawn Sted Antwerpen 1881 l J Blad Brulial 138 1 Hom Theiu Beinlli Oi ieUeh 4 Ooamni StuUleonig 1880 5 K K Coat B Cr 1 80 3 SrAXn Stad Madrid 8 1888 Km Ter Bes Avb SpoeL eert Meow Linnengoed en Dassen Nieuwe lludsekoeaei en Ptrgplules en voor DAMES en HEBBEN A VAN OS Az Md TaUleur Klaiweg E 73 OOÜDA ttUiMtuntH Xa ai BurgerlU e Stand GEBOREN 7 April Hendrik ouders T Veltbuyaen en D Q Cornet 8 WUhrimina Agnes ouders B A O Baedt en U Bakker 9 Johanna ouders M van Hesae en C P Jongerheld üerrit oudera U van der Byi en P Doelen 10 Simon ouders J Koemans en M 3 Boot OVERLEDEN 8 April H Zaidweg 80 j ONTVANGEN eeue groote keace V0i RJA4K$GAPeS EN COSTUMES TAILI KUE SpecialHeit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN VEilSCHEIDENHBID Het bestuur der Vereeniging van Nedarlandsche Steenfibrikantea deelt aan de iZw Ct mede dat in do byeenkomst van steenfabrikanten d d 23 Maart aangenomen is het volgende voorstel a om met de steenvormcampagne niet voor 30 April a a te beginnen b om de productie met 10 pCt te verminderen vergeleken met 1899 mita de fabrikanten van 75 pCt diar productie lich bereid rklaarden daartoe mede te werken Hoewel eenige fabrikanten door eigenaardige omstandigheden in hun omgeving zich en el voor punt a en daarentegensenkolo anderen zich uitaluitend jroor b verklaarden zjjn beide vooratellon leder op zich zelf ruimschoots aangenomen zoodat de individueele verbintenissen dientengevolge van kracht zyn gewor4jn ADVBRTENTIEN V Tot onze innige droefheid overleed te Driebergen onze barteiyk geliefde Tweelingdoehter Zna er Behuwdzuster Kleindochter en Nicht JOSINA lARIi JONKER ruim 18 jaren and Uit aller naam Mevrouw da Wed JONKEB Dl Laxoi VolUnkt etnyt en alfftmune ktaniigtvmff Gouda 10 April 1900 Heden overleed plotseling iot onze diepe droefheid onze innig geliefde Dochter on Zuster PelroDella Jolniiiiii liierla Drost in den ouderdom xan ruim 46 jaren Mevrouw de Wed A H DROST Mejuffrouw O C M DROST Haastmciit 10 April 1900 Eenifft en atgemten Kenmageving r De Vereeniging Armenzorg VRAAGT WASSCHEN n H NQELÖOEI voor twee Weduwen NAAIWERK OioW wit én BREIWERK en ligt LOOPWEBK voor een jongen Inlichtingen te bekomen Turfmarkt lOt tiEK BETER adres voor alle soor n SCHOËNWEBK ala belNoordbraknlsck Schoen en Laanenmagaziiii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ik ONTVANGEN alle soorten HCUOKKH KHU voor het a s Seizoen I Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten wvk