Goudsche Courant, donderdag 12 april 1900

I o 8170 Vrijdag 13 April 1000 39ste Jaargang mïmm muw ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon u 8t De Uitg ave dezer Courantgeschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Telefoon No S ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentiën tot 1 uur des midH OPENBARE VRIJWILLIGE VEKKOOPI G bï veiling en verhooging op WOENSDAG 18 APRIL 1900 en bfl a f81 a g en in c o m b i n a t i ë n op VRIJDAG 27 APRIL d a v telkens des morgens ten 10V nnr in het Koffiehuis Harmonie op het dorp te Ouderkerk njd IJssél ten overstaan van den Notaris J van der LEEDEN aldaar van BE BOüfUAÜSWOraS geteekend B No 51 met SCHUREN BOOMGAARD DIJK GROND TUIN en ERF en verschillende perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND staande en gelegen onder de gemeente Ouderkerk aan den IJssel aan den IJsseldiJk in den Polder Kromrr ter grootte van 21 Hectaren 77 Aren 37 Centiaren Verhuurd de Gebouwen met Erl tot den len Mei 1902 en de Landerijen tot 31 December 1901 voor 1 2000 per jaar Perceelsgewijze beschrijvingen met de voornaamste veilingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij den Notaris ten wiens Kantore de bewijzen van eigendom de Kadastrale kaart en het huurcontract ter inzage liggen E CASSl TO TANÜAllTS Turfmarkt Q o u d a Spreekuren van 10 to 4 uur DONDERÖAGS van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig i ieuw flieiiw Ondergeteekende bericht b deze dat lm in de gelegenheid is TAEWEBEOOD te leveren van KchU UeMeriche HittTunee i Aanbevelend A SLEGT JAM ROND Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZEaWAREK UËREEDSCIUI I EK HIIISHOVD AUTIKELEN FORNUIZEN i Breukbanden Mi Verkrijgbaar b j A BRINKMAN ZOON te Gouda ZAKBOEKJi VOOR Gasfitters Bouwliundigen i enf üasverbiuikevs DOOR j j ejtxsa VdS ooEsuuHnn Direotenr der Sted Gasfabriek v GOUD i PalM Expeller Dortig ju ordt dit middel met T rr M nd Buoces ifs puTishllendo mwnjungMng waiid tegen Rbeuinatlek Jich t Vgrkoiidb eid pyn indMi Bit W del Ter ook Tertrouweii Men lette op hrt libnekimerk Anker Adn 26 So en60edefl ilid i i t pothokeii Ie imsterdm H tllolh Qeita Tan TnyU en Sanders i J Jlil tn M8 tttrtoni A Prijs f O Ut Indien gy niet wilt hoesten gebraiki de allerwege belcroonde eo wereldberoemde ior Dmiven Borstlionig Extract mmik de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H N VAiH lS€IIAIH o Den llaag JoUMuuciiirs VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co B Meliantbe u l toe e middel der wereld CO B MelianthO geneest Kinkhoest Co S Melltotbe geneeat zoowel oud al jong Co S Meliantha mag m geen huisgezin onthreken Co S fttelianthe staat toortdureud onder Sohmkundig toe ioht Co 3 Ittelianthe helpt onherroepelijk Co S Meliantbe is bekroond mot Eerediplomn s Co s MeliauthO ia beki oond met Goud Co B Jttelianthe i bekroond met Zilver Co S Mellanthe ia ve rtrijgbaar m flaoona van 40 Ctê TO Vil en fM bü Firm WOLFF Co Westhaven 198 flouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Oouda E H vis MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN MoordrKkt J Th TORKEN Biihoop B T WIJK Oudemalrr M KOLKMAN Waddinxvem Groole voorraad STALEN BALRKN U Draagbaar Spoor 70 c M en Klpwagonn TE KOOP en TE HUUR H h OVI Ü Jii Kantoor Q IderscUokaile U iH Plan C IMapel laais ii Iniineiili ivon ü FenonooKl ROTTERDAM SigtlTuImiji Eiiilfdi litn a nncUUndt InsUD a UOLLMAN Bodegraven PINKSB Nieuaerkerkad IJ el W 1 TiS DAM Hamiretht A N yjnZESSE M Schoonhoven Voedings Eiwit 1 Kilo Vropon heeft evenveel voedingswaarde als 5 Kilo best nindTleeaeh f 180 BOO eieren Tropon wordt m het lichaam onmiddelyk tot soierweehel on bIo A onBwet zondei vet te yonnen Tropon heeft by geregeld gebruik eene bednldond toonaae van krachten ten gevolge Koowel by gezonden als by zieken en kBD IBD De vrMn toegevoegd worden zonder daarvan den smaak te bfiderren Door dM H ll llt n prra van Tropon kan iedereen het zich verschaireD Varkr7Vba r b l apothakara drovlatan an alia moUé WUtMêUêtm Generaal Agenten voor Nederland en Kolonlfla Bocst Gip8 van der licyé BotteMaai e TROPOi l CACAO A rle§§eii de TIIOI OW €HO€OLAAD A Urlesséii zijp zeer aanbevelenswaardig voor kinderen xwnkken en heratellenden ook voor liefhebber van sport die in compacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel wenscUeo Anll§eptl§cbe Tandpoeder Aiitl§epll§ch Moiidtlnctuur van E CAS8ÜTO Tandarts te Oouda OVERAL VBBKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTJJN Blanwstraat Gouda i loa T7 erlcrïögrToa a x vit i i3 TJiZEiiNr tQoedkoopste en solledst adres voor Vervoer van Inboedel loowel binnen als bniten de stad meb gesloten wagens ia bg A aRAVE3TEIJN Bleekerssingel 287 Alle vordt tegen Transport nchade verzekerd Hoofdprijs 600 000 Mk De Jiryzea zijn door dea staat Sjegarandeerd Keo biede bel IGliikdehand ÜitQOOdiginK tot deelneming In de Kansen ran de door den Staat Hambur f genratirborf de groote Geldlotenj waörin zeker 11 Millioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slecbU 118 000 loten bevat zyn de volgende l e hoogste pnjs is eventneel 500 000 Marl 8 pr a 10 000 Mark 66 pr a 00n Mark Premie v Sub üoo Mk 1 pr a il 00 000 Mark 106 pr a 209 pr a 812 pr a 1618 pr a 40 pr a 140 pr a 00 Mark 2 000 Mark 1 000 Marl 400 Mark 300 Mark 201 Marl pr a 100 000 Mark prijz a 76 00 Mark 1 priJB a 70 000 Mark l prijs a 6 000 Mark 1 pnjs a 60 000 Mark 86962 pr a 1 Mark 9U Bpr a 184 104 100 1 461 pr a78 4 21 M totaal 5 lhO pnjzen prijB a 66 000 ark prijz a 60 000 Mark 1 pnjs a 411 000 Mark prijs a 30 000 Mark pnjz a 20 0 O Mark De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Marl 60 i 0n stijgt in do o kl tot o6 000 M in de e tot 0 000 M in de e tot 66 000 M in de e tot 7 000 M in de 6e tot 75 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de prem e van 300 000 M event tot iOO OIlO M Voor de eerste p ijstrakling die officieel is vastgesteld lost een geheel oritïineel lot sleohts Guld 3 50 een half onJinecl lot slechts Gnld 6 een Iwart origineel lot slechts iuld O O De inleiïgelden voor de voUendo klaaseq zoowel ais de juiste lijst der prijzen worde aan e even in hot oflitieele trekkingsplan voor zieii van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis vereend ledere deelnemer m de loterij ontvangt onseiraagd onmiddellijk na de plaats gehad ho ibende trekking de oflioieele trekkmgslyst Oe Uitbetaling en verzendlni van de prijzen geschiedt door mij en dirokt on prompt aan de vnnners en onder de strengste geheimhouding il r ledere bestelling kan men eonioudigpar postwissel opgeven ook tegen rembours BSiT Men wonde zich dus roet de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijl of uiterlijk tot 3 Mei e k met vertroawen tot Samuel llerkscher Senr Bankier en WisAelkaatoor in Hamburg Duitschland tfcW j P a IKB ODD k SCHIEDAMMEli GENEVER iTfioiTiilH 3lerk NIGHTCAP Verkrijgbatr bqi PEETER8 Jz A 1b bewijt ran echtheid ia cachet en kurk iteedt toon Eiea nu den naam der Firma P HOPPE Nieuw OHOVértroflen rof Dr Liebers welbeloud lHtrW SKACBT ltI ipE AUwD eclit met Kabriakimerk tot vourtdnrende radicale en zekere genezing van alle zeUs de mee t hardnekkige isenuW ziekten vooral ontstaan duor afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale j enezing van elke zwakte Blee acht Benauwdheid Hootdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsvertering Onvermogen Inipotenz Pollutïone enz Uitvoerige prospectussen iiy rcr fescli a 1 a fl Si j dnbbel jflöBiii n fVa CJpnirn4 Deput Mattli v d VoLto Zaltboramül Diputi M Cléban k Co Rotterdam F Happci 8 Gra enhago I Kalramans de Jong Czn Jtotterdsm Wolff Ü rouda n bii alle drogisten Telepliooniiet GoucLa Abonnement f 40 per jaar voor porceelen binnen een Itring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Byks Intercommunaalburean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCHMAEKT GoüDA Drnk van A BEINKMAN 4 Zn l uU nlaii lNt i Ovci ziebt Onderstaande berichten zjn ontvangen doch behoeven nadere bevestiging Aan do Daily Mail wordt dd 8 April via Lorenzo Marqnez uit Brandlort geseind Generaal de Wet versloeg gisteren de Engelschen bg Meerkatsfontein Gedood en gewond werden 600 Engelschen Hjj nam er 900 gevangen en maakte 12 wagens buit Hèt verlies der Boeren bedroeg vijl dooden en negen gewonden Aan hetzellde blad wordt do 10 April uit Lorenzo Marqnez geseind dat de Nederlandsch ZnidAfrikaansche SpoorwegMaatschappij beweert op dien dag een telegram ontvangen te bobben waarin gemeld wordt dat de Boeren bij Kroonstad eene overwinning hebben behaald toet het resultaat dat 900 Engelschen gevangen genomen worden Het verlies der Boeren was nihil Aan de Daily News wordt dd 9 April uit Pretoria geseind Olücieel is bekend gemaakt dat 600 Engelschen zijn gedood en gewond en 800 gevangen genomen in een nieuw gevecht ten Zuiden van Brandfort Het Engelsche departement van oorlog had gisteren geen bevestiging ontvangen van de nederlaag der Engelschen bij Meerkatsfontein V Zoolang er geen Engelsche offlcieele berichten zijn zal men wel doen met die voor de Boeren gunstige berichten voorzichfig te zijn In een telegram dat Lord Roberts den Uden uit Bloemfontein heeft verzonden maakt hj nog altijd geen melding van een gevecht b j Meerkatslontein Intusschen verdient het de aandacht dat bljkens een telegram uit Pretoria van den lOden toen nog in de buurt van de Westdorp ten oosten van Eeddersburg werd gevochten V De b eenkomst te Washington ten gunste der Boeren in de groote Opera aldaar gehouden en reeds met een enkel woord vermeld is de eerste geweest waarin de daartoe algetreden viceminister van Binnenlandsche Zaken Webster Davis heeft gesproken Er waren plaatsen opengehouden voor Rcgeeringsambtenaren het personeel der vreemde gezantschappen en leden van het Congres die niet nalieten er gebruik van te maken Verschillende motiën werden met groot gejuich goedgekeurd ofschoon ééne er van de Engelsche Regeering en hare geheime handlangers in Amerika gispende eenig protest uitlokte FEVlLLEtODl HARTSTOCHT Naar het Fraosoh 33 Clara de Beaulieu ag toornig op terwijl de barones hare hapden ineensloeg en uitriep De vader van Athéaais I ï e heer Moalinet had inderdaad eene jonge dame bij tich die hij Athénais noemde zeide Bachelin Hij heeft den koop hoofdzakelijk voor haar genoegen gesloten en tevens bepaald dat het landgoed haar eigendom zal iijn en in haar bezit blijven wanneer ij in het huwelijk mocht treden iMaar dat is al te erg Moeten die menschen uwe naaste buren worden riep de barones de Préfont verontwaardigd uit Mijnheer Moulinet zal dus gaan spelen voor bewoner van een ridderkasteel Een fraaie ridder iris hii inderdaad zoo rijk als ik heb hooren beweren vroeg Bactulin fik weet niet wat u hebt hooren beweren antwoordde de barones tmaar rijk s hij schatrijk zelfs belachelijk rijk Meteen nam zij hare tante bij den arm en wandelde met haar eenige schreden voort den baron tegemoet die nog steeds in druk gesprek was met Philippe Derblay Clara was uleen achtergebleven en stond on De heer Davis weidde in den lof der Boeren uit en 7zei dat hvj van Engelsche gev ngenen temPretoria heeft gehoord hoe de beschuldigi j en tegen de Boeren ingebracht met bewekking tot het misbruik maken van de witte vlag en de vlag van het Roode Kruis ongegrond waren Hg verklaarde dat de Engelschen op Spionkop een wagen hadde afgezonden onder bedekking van de witte vlag tot op zes yards van de liniën der Boeren on dat toen de wagen zich ontpopt had in een maxira kanon t welk het vuur had geopend en een dozijn Boeren doen vallen I Ten slotte betoogde hjj dat de aanspraken der Engelschen noch biUjjk noch rechtvaardig waren Ook te New York te Chicago en in andere groote steden zal de heer Davis optreden Volgens de Jingosche Daily Mail zal indien de oorlog in Juli niet ten einde loopt d democratische party in de Vereenigde Staten officieel zich voor interventie der Unie verklaren Het blad erkent zelf dat een aanmerkelp deel van het Amerikaansche volk tegen Engeland partij heeft gekozen Heden zou met de St Louis een scholjongen over Engeland naar Pretoria vertrekken met een adres van 22 000 scholieren uit twee groote steden bestemd om President Kruger te worden aangeboden Gisteren is de jeugdige afgezant in eene algemeene vergadering der scholen gekozen Hij neemt eene groote Amerikaansche vlag mede en wordt vergezeld door eene medewerker dor Philadelphia North American welk blad al de kosten bestrijdt In antwoord op het gevraagde v i f om een interpellatie te honden over h 4 iasden van Engelsche troepen via Beira erlbJlird6 de minister van bnitenlandsche z y n de Fransche Kamer dat h j niet kon diso sSÜeeren over een internationale quaestie waarbij Frankryk niet rechtstreeks betrokken is Frankrijk heeft zich onzjjdig wklaard in den ZuidA f rikaanschen oorlog maar het heeft geen opdracht om de onzi gheid van andere mogendheden te verzekejifen De Fransche belangen worden niet bedreigd maar als dit het geval was zou de regeering ze weten te verdedigen Castelin protesteerde tegen den steun door een onzijdige mogendheid aan een der oorlogvoerende partflen verleend Befry erkende dat Frankrijk niet alléén stappen kon doen maar hjj meende dat het misschien mogelp ware geweest zich met andere mogendheden te verstaan om te beletten dat de onzijdigheid geschonden werd door Portugal Hij voegde er bij dat men bewegelijk en in ernstig gepeins verzonken Het onverwachte optreden eerst van Derblay en nu van Athénais Moulinet maakte op haar een zonderlingen indruk Zij die van jongsaf in de hoogste aristocratische kringen was opgevoed had van zelve de oude begrippen van afscheiding tusschen de verschillende standen ten strengste overgenomen De voorkomende wijze waarop d Derblay s op Beaulitu waren ontvangen wilde haar voorkomen alsof het oude kasteel iets van zijn glanb had verloren Zi nam zich voor door hare houding krachtig te protesteeren tegen deze toeschietelijkheid harer huisgenooten Al de overigen mochten zoo vriendelijk en voorkomend zijn als zij wilden Clara was vastbesloten haren hoogadellijken rang met alle gestrengheid op te houden Intusschen gevoelde zij maar al te wel dat er in hare omgeving het eefi of ander moest voorvallen of voorgevdlen zijn dat een sleutel gaf tot al deze raadselen Natuurlijk dacht zij weder aan het voortdurend itilzwij ten van Gaston de Bligny over wiens houding rij zich inwendig ongeruster maakte dan iij ooit tegenover anderen had wdlen erkennen Zij had ook zeer goed op merkt dat er in e houding van al de andere iets gedwongens scheen te zijn t welk Haai veel stot tot depken gaf Zij VKesde het ergste n wilde zoo lang mogelijk het oogenbhk verKfluwen waarop zij wellicht zou moeten hooren oJawfC hertog de Bligny haar ontrouw was geword Zjj vroeg dus niets en zeide niets Anderen mochten niets weten van haar inwendige smart Tegenover Philippe Derblay gedroeg zij lich daarom uitent koel en teruggetrokken Suzanne niet moest wachten met te reclameeren totdat de belangen der Franschen in Wier bezit de aandeden van deli Beira spoorweg voor een groot deel zjjn worden bedreigd De interpellatie werd een maand verdaagd Naar aanleiding v n de machtiging voor de officieren gevraagd om den Ijkdienst ter eere van generaal De Villebois Mareuil b te wonen leide de minister van oorlog dat het leger de dagen van 1871 niet kan vergeten toen De Villebois Mareuil gewond gewsigerd had zich van het slagveld te laten wegdïagen Als bet vaderland in gevaar had verkeerd zou De Villebois AEnreuil een der eersten zijn geweest om voor do verdediging des vaderlands op te komen Ik hoof vervolgde de ministor dat allo offlcierjn van do generaals tot de tweede luitenants er een eer in zullen stellen den Ip enst bij te wonen en dat geen hunner deet zal nemen aan manifestaties als die mocjiten plaats hebben Een reis die de aandacht trekt is die van keizer Franz Joseph naar Berlyn Waarom gaat de keizer den Doitacben keizer opzoeken P Alleen om het feest der meerderjwigwording van den kroonprins op 6 Mei bij te wonen P Of zit er de minister van bnitenlandsche zaken Golnchowsky gaat mee leen politieke beteekenis achter dit bezo kl Meen zoggen de Duitsche bladen bijna algemeen Keizer Franz Joseph is sedert 1889 niet te Berljn geweest Hg komt een vriendschapsbezock brengen Over de politiek zal allicht gesproken worden in de drie dagen dat de twee vorsten by elkaar zijn Maar in de Zuid Afrikaansche quaestie zullen Duitschland en Oostenrijk zich geheel blijven onthouden en dus behoeft men van een samenkomst der beide Keizers geen poging tot tnsschenkomst te verwachten En over de Bulgaarsche zaken waarover Oostenrijk en Rusland het sedert lang eens zijn kunnen de beide vorsten wel spreken maar Duitschland zal zich daar geheel buiten houden De N F Presse merkt op dat de verhouding tusschen Rusland en Oostenrijk boven alle pogingen van Bulgarije om tweedracht te zaaien is verheven en dus ook in dezen geen verandering te verwachten is De eenige politieke beteekenis die het bezoek kan hebben is zegt de Voss Ztg dat bet aan de heels wereld toont dat de verhouding tusschen de beide keizerryken en de twee keizers nog altijd dezelfde is Wat natuurlijk anderen niet belet naar andere verklaringen te blijven zoeken hftd een paar vergeefsche pogingen gedaan om de schoone en stuursche Clara aan het spreken te krijgen doch had spoedig afgeschrikt weder haar heil gezocht bij haar ouden vriend Bachelm De jonge markies de Beaulieu poogde tevergeefs haar m eene vroolijker stemming te brengen Zij was te zeer teleurgesteld door de koele ontvangst welke haar geliefde broeder bij de jonkvrouw de Beaulieu had gevonden Zi zag duidelijk in hoe oneindig ver Phihppe nog van het doel zijner wenschen verwijderd was Alleen een wonder zou hen tot elkander kunnen brengen meende rij Toch wanhoopte zij nog niet geheel en met kïi derlijk vertrouwen op God s Voorzienigheid bleef zy uitkomst hopen zij ni zij later De markiezin die dooif HM gunstige verhalen van Bachelin zeer met Pmtippe was ingenomen en vol vreugde had gezien met welk een geestdrift haar neef de Préfont zich bij hem had aangesloten was inderdaad verrukt over de degelijke eigenschappen van haren tot dusver onbekenden buurman Reeds wilde yA hem te eten vragen toen Derblay haar gelukkig uit alle moeie ijkheid redde door in beleefde termen te verklaren dat hij tot zijn leedwezen door drukke bezigheden verhinderd was te blijven Het was inderdaad voor hem eene uitkomst toen hij gelegenheid vond om weg te komen Dit bezoek waarvan hij zich zooveel genot had voorgesteld en waarnaaf hij zoo onstuimig had verlangd was nu veranderd in eene diepe teleurstelling lie baron hield met fynen takt het paard bij den teugel terwyl Bachelin zijn vriend Derblay In de Bmsselsche Kamer las de mlniBtsrpresident De Smet de Naeyer een stuk voor waarbij koning Leopold aan den Belgischen staat al zijn onroerende goederen ten geschenke geeft De reebterzijde hoorde de voorlezing van dat stuk staande aan onder levendige toejuichingen Verspreide Berichten FEiSKKUK President Mac Kinley van de Vereenigde Staten heeft aan den commissaris van de Amerikaansche afdeeling der Tentoonstelling por telegraaf bevel gegeven die afdeeling op Zondag te sluiten ter eerbiediging van de Zondagsrust Te Parijs hebben 800 rytnigschilders het werk gestaakt zij vragen loonsverhooging De Daily Mail verneemt uit Port Said dat 60 man van het voor Madagascar bestemde detachement van het Fransche Vreemdenlegioen op de vaart door het kanaal van Suez zijn gedeserteerd In de Académie des Sciences heeft Marey plannen verklaaiid voor eeo uiej w lucht schip waarmede hy hot mogelp acht dwars de Saharawoostijn over te steken Sedert eenige dagen staan aan de Par sche stations 1100 waggons die geldden zyn met voorwerpen voor de Tentoonstelling De lijnen die naar het Tentoonstellingsterrein voeren zijn onvoldoende Belqib Het heet dat koning Leopold Maandag zijn verjaardag het wetsontwerp op de werkliedenpensioenen heelt bekrachtigd DurtSOHLAHD Keizer Wilhelm heeft den opperburgemeester van Berlijn telegrafisch kennis gegeven van het aanstaande bezoek van keizer Franz Joseph van Oostenrijk opdat de Berljjners tijdig in staat zullen zgn hun stad waardig te versieren ter verwelkoming van den voreerden trouwen bondgenoot EKOELim De hertog van Orleans is door alle clubs waarvan hy deel uitmaakte als lid geroyeerd Italië Het bericht dat de paus plotseling em en Suzanna bij het instappen behulpraam was De markies wisselde nog een laatsten afscheidsgroet met de bevallige Suzanna Bachelm klapte met de zweep het rijtuig zette zich in beweging en de baron en de markies riepen met verwonderlijke eenbteramigheid Tot weerziens Nooit weer antwoordde Derblay met bevende stem doch gelukkig konden deze weinig vriendschappelijke woorden door het geraas der wielen niet verstaan worden De notaris had ze echter duidelijk gehoord en zeide tot Philippe Nooit weer zegt gij Nooit weer Maar mijn waarde vnend zijt gij dan stapelgek geworden Tegenover den ouden vriend zijhs vaders zag Philippe er geen bezwaar in om geheel zijn hart uit te storten Bachelin had hem een tijdlang laten doorspreken doch viel hem eindelijk in de rede met den uitroep 1 Beste goede vriend hoe kunt gij toch zoodoorslaan Wat hadt gij dan eigenlijk gehoopten verwacht Dacht gij wellicht da de jonkvrouw de Beaulieu uit eigen beweging tot u moestkomen en u hare liefde aanbieden F Mag ik uzeggen dat gij reeds vorderingen hebt gemaakt welke ieder ander man u zou benijden De heeren zxya reeds op uwe hand de markies is uwvriend en de baron wil uw medehelper zijn bijuwe wttenschappelijke onderzoekingen De markiezin zelve is louter voorkomendheid i ortit vtrvolgd