Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1900

zich bepaald tot de volksklasse of geentfcBlasting betalend publiek maar het aantal gegoeden niet is vooruitgegaan en daardoor het vleeschverbruik niet grooter geworden Ook exportslachtingen zullen zich in Gouda niet voordoen de heffingen van slacht en keurloonen zijn in vergelijking van andere plaatsan te hoog De meeste exportslaehters zullen zich binnenkort vestigen aan den Hoek van Holland waar vergunning gegeVen is tot oprichting van eehè particuliere slachtplaats voor export en vandaar uit kan de verzending gemakkelgk en voordeelig geschieden Bij de ontvangsten kan men den post vanf 1175 voor stalgelden wel afvoeren daarde slachters niet verplicht zgn te tallen ophet abattoir en ziJ die er geen stal op nahouden voor veel minder tarief bg particnlieren terecht kunnen i De opbrengst van het koelhuis zal tegenvallen en in het gunstigste geval f 1500 kunnen bedragen Da otazot det slagers in Gouda is te klein en vooral des zomers slachten velen samen soms wel ééne koe of één varken met hun drieën van die kleine hoeveelheden komt dus niets lo het koelhuis Alleen dan zon er voordeel van het koelhuis te verkrijgen zijn wanneer yolgens Dr De Jong te Leiden de slagers er gebruik van maakten era half bedorven vleesch na afwassching in het koelhuis te brengen om het weer in een frisschen toestand terug te ontvangen Of die behandeling het vlaeachetend publiek aan zou staan betw fel ik De handel in knnstgs zal misschien wel het bedrag opbrengeri dat B en W zich hebben voorgesteld fcaar toch dienen zij rekening te houden met de concurrentie die in den handel van ijs reeds te Gouda bestaat Terloops zg hier gezegd dat degenen die in Gouda zich met dien handel bezig hotden dat tjszaakje der Gemeente wel eene rilling over het Igt zal doen igaan maar zij de nadeelen er van zullen ondervinden De opbrengst van j keurloon zal moeten verfninderd worden met het bedrag dat de Minister van Oorlog toch vermoedelijk nietzal bdtalen voor het keuren van vleesch an spek dienstig voor het garnizoen alhier enbegrepen onder de opgaaf van B en W inhet rapport Slot volgt terrein bouw en installatie dan moet men ook aannemen op welke gronden de opneming voor dat kapitaal kan geschieden zoodat de jaarlgksche inkomsten de uitgaven dekken Welnu geachte lezers de Heer 6 Osthoff laatste uitgave 1894 berekent zijne kapitaalrekening naar het aantal slachtingen per jaar over 1000 inwoners Ii Dnitschland stelt hg 120 ossen en koeien 360 kalveren schapen en geiten ij 180 varken slachtingen van paarden berekent hg niet liateri wg nu Gouda stellen op 22000 inwoiers dan zonden volgens Osthott moeten geslacht worden 120 X 22 = 2640 ossen en koeien 360 X 22 = 2790 kalveren schapen en geiten 180 xp = 3960 varkens te zamen 14520 slachtingcin in 1 jaar Volgens het rapport worden gemiddeld in Gouda per jaar geslacht 1400 ossen en koeien J 1300 kalveren chapw en geiten J 2000 virkens te zamen 4700 slachtingen Er zouden dus meer moeten plaats hebbon 1 520 4700 = 9820 slachtingen Het Duitéche vee vertegenwqordigt minder gewicht dan het Hollandsche ik zal das de verschillende soorten herleiden tot ossen e4 koeien schapen kalveren èn varkens van een gewidht zooals in Gouda gjemiddeld geslacht wordt Sooït van tm Ooudaeh I gewielit 276 K G ossen en koifeieu kalveren vet en pachter 50 schalperi en geiten Ü5 U 25 varkens lïo P 150 et lantal K G zpu dus in JSiitBchland b ragen pp 22000 inwoners I oBsen e4 koeien 2640 X 220 K GS = 580q00 Do 7920 kjlveren schapen en igeiten zalik jrardeelen In ikialVeren 6000 of 6000 X 25 K G = 1 plbOOOO K ö Vehapen enz 1 28800 K G farkens A 3960 X HO K G = 435600 K 6 Het aantal K G zal in Gouda bedragen Ï920 of 1920 X VS K G STADSNIEUWS GOUDA 12 April 1900 Tnsschen Gouda en Hekendorp is eergisterenavond een reiziger Daitschor met reistasch en stok in de hand uit den trein gesprongen De raede reiiigers dit bemerkende trokken aan de noodrem waarna men den man op eenigen afstand op do rails vond zwaar aan het hoofd verwond Na voorloopig een verband te hebben aangelegd werd hg naar Harmeien vervoerd waar het bleek dat hg reeds stervende was Aan het programma der Nationale Kegelwedstrjjden alhier uitgeschreven door de vereenigmg Hond Plank ter gelegenheid van het driejarig bestaan 6 20 Mei 1900 in de kegelbanen van het Hotel De Romein ontleenen wg het volgende Verdeeling der Wedstrgden I Corpswedstrijd Zondag 6 en 13 MeiMei van des voormiddage 10 tot des namiddags 10 uur Zondag 20 Mei van des voormiddags 9 tot des namiddags 10 uur II Konings Wedstrijd Dezelfde tgdenals van den corps wedstrijd ni Porsoneele Wedstrijd Op corpsdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 8 uur Verdere tusschendagen van des voormiddags 11 tot des namiddags 8 uur IV Vrije Baan Wedatrgd Op de eerste twee corpsdagen 6 en 13 Mei van des voormiddags 10 tot des namiddags 10 uur den laatsten Corpsdag 20 Mei van des voormiddags 9 tof des namiddags 11 nur Verdere tusschendagen van des voormiddags 11 tot des namiddags 11 nlir Prgzen voor den Corps Wedstrjjd le prijs Zilveren lauwerenkrans 2 Masief gouden medaille met 6 draagmedailles 8e Verguld zilveren Fantasie medaille 4e Gouden kruis 5e Verguld zilveren kruis 6e medaille 7a Zilveren kruis 8a VergqU zilveren medaille 9e Groote zilveren medaille 10e Zilveren medaille 11e Groote bronzen medaille 12e Bronzen medaille Extra prgzen Een verguld zilveren kruis voor de club die de meeste negens werpt Een verguld zilveren kruis voor de club die de meeste treffers werpt Een zilveren medaille voor de clnb die da meeste chten werpt Een zilveren kruis voor de club die de meeste zevens werpt Een kistje fijne sigaren voor hem die als corpswerper op den eersten corpsdag 6 Mei 275 K G 50 K G 1400 1200 X koeien 3é5000 K 6 kalveren 60000 K 6 Bchapen en geiten 100 X 25 K G 2500 K G varkens 2000 X 150 K G 300000 K G Verminder ik dus de K G X van het Duit sche vee met die van het Gondsche dan krgg ik Duitsche koeien en ossen 580800 K G Gondsche 385000 verschU 195800 K G of 195800 276 = 712 Gondsche koeien Duitsche kalveren 150000 K G Gondsche 60000 verschU 90000 K G of 90000 50 == 1800 Gondsche kalveren Duitsche schapen en geiten 28800 K G Gondsche 2600 verschU 26300 K G of 26300 25 = 1062 Gondsche schapen enz Duitsche varkens 435600 K G Gondsche 300000 verschil 135600 of 135600 150 = 904 varkens In het geheel zouden er dus in Goudsch gewicht uitgerekend 712 koeien 1800 kalveren 1062 schapen 904 varkens 4468 slachtingen te weinig plaats hebben voor de oprichting van een abattoir te Gouda Volgens de heffing van B en W zouden dns volgens Osthoff meer aan slacht en keurloon moeten ontvangen worden slacht en kenrl voor 712 koeien 712 Xü = 12848 1800 kalverenlSOO X 1 50 = 2700 1062 schapen 1062 X 0 75 = 789 904 varkens 904 X 2 10 = 1898 40 f 8286 40 In zpe 8lófl 8iS Ung w88t George Osthoff ai op dat bg een toestand met de tabellen strookende in kleine plaatsen eenabattoir bestaanbaar is Wel degelijk moet men dus met het geheele werkje of alia tabellen rekening ioudtn asdara zal de zaak tpantiëel niet sluiten B en W zeggen wel dat uit den aard der zaak h toeneming der bevolking het vleeschgebruik en dus vermeerdering van het aantal slachüngan is te verwachten m ar zij weten ook wel dat in de laatste jaren al is da bevpUcing toegenomen dia uitbreiding grond is voor het vermoeden dat dit kind is overleden na het gBb nilf van drop die schadelijke bestandda n bevatte De schouwing zal plaats lieljBS in het Boerbavelaboratorinm te Lei eff ANT Woord Hot komt mtj voor dat het Britsche volk met ziJn lanj o reeks van groote daden die hot volbracht in de geheele wereld van Afrika tot IJsland wel eer kan geven aan de bewonderenswaardige dapperheid en zelfopoffering van deze ruwe landbouwers Ik heb hen zien sterven üit Amsterdam schrjtt men Een lastig geval is gisteren aan het oor deel der vijfde kamer van de rechtbank alhier ondaaworpen Zg heeft een vonnis uit te spreken over twee jongens van 12 en 13 jaren die blozend zindelgk en knap in de kleeren volstrekt niet dei indruk gaven van verwaarloozing Zy hebben steenkolen gestolen fn dit nadat zij hl tegenwoordigheid hunner ouders eerst eenmaal door den politie commissaris later nog eens op het parket van den oÉcier van justitie ernstig waren berispt Ook zgu hunne ouders verre van onverschillig iJoor dp toe komst der kinderen maar zoo nn on dan glippen zij hnn door de vingers Het O Mi vroeg opzending naar een rijksopyoedingsgisticht Echter de eene knaap die nota bane al een loon van 20 cent per rond dat op eene publieke verknoping van inboedels te Velp verkocht waren een paar echte oude Keulsche bloempotten voorzien vin de wapens der stad Keulen en gemerkt met het jaartal 1690 Er werd bggevoegd dat het inisschien de eenige in ons land waren en dat de uitstekend geconserveerde bloemstukken die op f 800 waarde geschat werden hoogstwaarschijnlijk naar Engeland zonden gaan Het blflkt nn dat de combinatie van kenners die ze voor een kleinigheid kocht hun combinatie gevormd hadden om er een paar wouldbe kunstkenners te laten inloopen hetgeen dan ook gelukte De potten waren niet echt en niet veel meer waard dan wat de combinatie ervoor gegeven had n l f 125 stig ongesteld is geworden wordt beslist OoSIBSRUK HüSaiRIJll lurg en Wethon ars van een Abattovr te C van Veen Az op het rapport vai in zake de oprichtinj Gouda door den hf vleeschhpnwer te G V De slachtingen modder waar vari hadden B en W a denslachtingen kuni Die slachthigon plaats en het veru en W nooit getra i dering te brengen Voor dat weilaq slachten ooit gegevw ning had dus e pè eiude n oeten iaak nf De commissie vaii onderzoek had dhs tot het publiek moeten j pepen Eet geeq paardenvleesch meer Dat de groeten goeden leveren f vleesch bekom ui i sWchtorgen eh daj kleine burgers worL Die redeneerinij ij weer neergeschreven om er effect maïj W behalen 4 ijt ik verseker u dat oU j ie kleine Irtrgers jhunl koppen vU o grootere slaiers enf lonig gogSed bmm m bekdmt i t ftin ere slageiiien I De kleide bnlrg folg i I ijteen weiland in den is gevoederd worden het publiek als pafir voorhouden I dden daar meuigm ial I idert mg zeer dat B hebben daarin veran I geen vergunning tot volgens de verordeKe daaraaA al lang een De bladen bevatten lange artikelen over het bezoek dat keizer Franz Joseph aan Beriyn zal brengen Zq meenen dat daardoor mogelijk zal worden te beraadslagen over sommige politieke qUBOBties doch dit niet gedacht moet worden aan een nienwe defensieve combinatie tegenover Bnsland De omgeving van Landebnrg in Moravié is geheel overstroomd vele hnizen dreigen in te storten De berichtgever van Daily News te Stormberg die krggsgevangen is geweeist bij de Boeren en door hen zoo kostelijk behandeld werd verhaalt nu in een nieuwen brief wat hij bfl de boeren achter de schermen heeft gezien Ik was slechts een maand in handen van de Boeren zegt hij naar ik heb in dien tód zooveel van hun wajren aard gezien dat ik hen beter heb leeren kennen dan onder andere omstandigheden In een paar jaren Xk werd van bet eene laager naar het andere gebracht langs hnn gevechtslinie en heb hen aan het werk gezien met hun geweren Ik heb hen zien terugkomen van meer dan eene schermutseling met hunne dooden en gewonden Ik zag hen als zij hadden overwonnen èn als zij klop hadden gehad Ik zag hen naar hunne hoeven gaau waar vropw en kinderen hen wachtten en terugkomen met het gesnik hunner vrouwen nog In de ooren en de kussen hunner litjfhabbepde kinderen op de lippen Ik heb grjjskoppen onder hen zien stonven met gefronste wenkbrauwen en opee ge klemde tanden en eenige baardelooze kn pin den laatsten snik zien geven terwijl nn bloed het Afrikaansohe veld kleurde Ik heb hen de scheidsgrens tnsschen le enen dood zien overgaan met ean kring fïqernstig ziende makkers om heij heen die ophnn geweren leunden terw l n broeder ofeen vader geknield lag en deMhand druktevan hem die weldra zou ov gaan in hetland waar geen duisternis ïmeer wordt gekend Ik heb anderen zien glimlachen tegen vrouwen met een gelaat dat hoe ook door p jn verwrongen minder droevig was om aan te zien dan do angstige gezichten der troosteressen die bij hem knielden in die laatste ure Dat alles heb ik gezien en ik wil dén Engelschen mannen en vrouwen verzekeren als een die het weet en die de onopgesmukte waarheid wil zeggen van vriend en vjand dat niet alleen onder de Engelsche vlag helden worden gevonden Bg mijn ziel om het even of hun zaak al dan niet rechtvaardig is of de oorlog terecht of ten onrechte wordt gevoerd of het bloed van de honderen gevallenen vóór of tegen hen zal getuigen op den dag des oordeels zü weten te sterven En als een man zgii leven heeft gegeven voor de zaak waarin hjj gelooft dan heeft hö zich den eerbied vap zijn ergsten vjand waar dig betoond BINNENLAND Nadat onlangs de Interuationale Brooderschap een adres verzonden had ten gnnste van den dienstweigeraar Dr Ph J de Bruin heeft thans ook zSne moeder een request aan den minister van oorlog verzonden IQI verttienw neeu ityu umou j rjik gezet In dö jrjjksgestichten nu ii geen t l geiiheid om j n jongen vejrder in dit en t zou toch jammer zjjli ir zgn behoud gelegeji ih stte jfon degeiyk amfachtsirloren te laten ga n ingejl die ooi geen itrjatarne naar heHoorlog8s hip Jhet najaar aen gestöltlen Jcfhteil de Sijjt Vindfiii tinsfl oreêniging welke zich tjit ijpn fpl hetlot van den jongen wil aanwekken ilioeltden vader niet kunnen b wegM zg jonken 1 aan haan af te staan i De verdedigerw mr Polenaa lJen iBt Massink dronten er op aan dat Mjong ns nog r j A nn iflr TnWflRTi wordoH agers aan de mèl e léejne burgei haar j zefer slecUt ingSrichte hor de gezondheid der i be4reigd irfniet waar 5 ï te bekwamei ie gqede kans v jen lust om t ihan te worden l En de andere zwerver is wil g iaarvoor hg leftijd berijikt Door h t comitè dp Bruin ia ten gunste van de Bruin een groote betooging uitgeschreven Deze zal plaats hebben Maandag 23 April s avonds Bj uur in het gebouw Concordia in Hen Haag Als sprekers znllen optreden 4ê heereu M Vt lk Lzn F Domela Nieuwenhuis en ï Luitjes Ook in andere plaatien zullen dergel ke vergaderingen worden gebonden jt de iflrichti jaa t en is pok ges ikhlid i hoofdstuk IVjitii iA aar bg Mf vleesf IM rairtheid en zindl ikh K JfWolar hei f vmW I Migt et e yitki ing i 1 j kunnei vir n n verjfoe ïE dej Jedeui vai jden Q9m ent3raad beleefd daarlaiver eensmfced 4 l jA deikou Met een go jien wU Tfn IJiteMjW tn eenige onkostap der slagelf i is pe pesSihd gemakkelijk te verbeteren B n W va Den Haag hebben ook eenige jaren geledenjverbeteringenlaten aanbrengeii in de sUchtmaatsen met ggederesultaten waarom zotT men dat ook bierniet kunnen doen i Ten aanzien van Punt V kan ik gelukkigkort zijn B en W behandelen daarin of volgens de hinderwet de oprichting van een abattoir mogelgk is Besluit de Eaad der Gemeente tot oprichting van een abattoir dan vertrouw ik dat de wet daarvoor gelegenheid geeft En nu de beantwoording van vraag VI de ünantieele zaak Daar het hier op de dubbeltjes aankomt zal ik zoo vrg zijn een oogenblik langer te vertoeven De exploitatie van een abattoir in Gouda is naar mijne meening flnantieel onmogelijk B en W nemen als handleiding bg de oprichting de gegevens van den bekenden bouwmeester in DnitscWan George Ostholl aan Als men nu op diens aanwgzingen het benoodigd kapitaal neemt van f 180 000 voor T jd vai GrwDVlcb 11 18 gelaten De president mr Ermarins riep do ouders tot zich eh hield hun het ernstige van het geval voor oogen hun op het hart drukkend dat zij 500 zg na ware het voor slechts korten tijd eens terdage op de knapen letten hunne kirfderen nog tot knappe menschen kondeq zien opgroeien tot hunne eigene vreugde Overigens wierp de behandeling d zer aak weer een schril licht op de rol welke het opkoopersgilda speelt in de jeugdige criminaliteit Waarom hadden de Jongens nu toch waar gestolen f Omdat Keten Bot had aangedrongen Heb jelui nog niet reis wat kolen voor me t Is al 200 vaak gebeurd dat Icnapen die voor de eerste maal gestolen hadden zonder dat het uitkwam en zich waarlgk in hun angst voorgenomen hadden het nimmermeer te doen door den opkooper tot een tweede misdrijf werden genoopt mot de bedreiging Anders geef ik taan van den vorigen keer I t Eind is dan dat de ongelukkigen toch in de gevangenis kpmen Op advies van den arts belast met de doodschouw en na overleg met de justitie heeft de commissaris van politie der 2e afdeoling in den Haag in beslag genomen het lijkje van een 8iarig meisje omdat er Tot dusver iiebben zich voor de tydelpo tentoonstellingen van zuivelpfodncten welke dezen zomer te Parijs zullen gehondeb worden op 23 28 Mei 26 80 Juli en 19 24 September slechts 3 deelnemers aangemeld uitsluitend voor boter Daar het met het oog op onzen bloeienden exporthandel in kaas naar Frankrflk zeker zeer zou te betreuren zijn indien uit Nederland geeno inzendingen voor kaas plaats hadden terwijl het buitenland krachtig zal vertegenwoordigd zijn heeft de heer H Löhnis waarnemend voorzitter van groep VII Landbouw der Parijsche tentoonstelling de aandacht van belanghebbenden op doze zaak gevestigd Daartoe is h overgegaan in de veronderstelling dat dit hun en anderen willicht zal bewegen alsnog aan deze tijdelflke tentoonstellingen deel te nemen iu welk geval het wellicht overweging zon verdienen eene gecombineerde inzending tot stand te brengen Paleis voor Volksvlijt Nederlandsche opera Directie C van der Linden Zondag 5 April 1900 26e opvoering van Herodiade Aanvang 8 uur Maandag 16 April Faust Aanvang 8 uur Stadsschonwbnrg middagvoorstelling Maandag 16 April Hans en Grietje Aanvang 2 nur Halve Prezen Dinsdag 17 April 27e opvoering van Herodiftde Aanvang 7 uur precies Einde 114 uur Rotterdam Groote Schouwburg Woensdag 18 April Helga Aanvang 8 unr Diploma s en vrijbiljetten behalve die der Pers met geldig Gemengde Berichten Onlangs ging in de bladen het bericni i wamuig uv v Ulrecle Siworwegvcrblndlngen m tiOUüA WlDterdlenst 1899 1900 AangevaogeD 1 October auuiU e l tO 7 S8 S l 8 38 9 0 1 14 It 9 88 84 10 49 11 18 11 8111 18 11 88 1 86 8 11 3 88 8 18 8 87 4 89 4 48 8 8S 8 18 T U nr l w dooi 7 81 8 48 f f 11 8 1 4 Sb 11 81 1 07 1 4 08 6 08 10 10 10 87 10 17 f 10 84 10 81 10 40 10 81 8 17 7 B8 8 08 8 10 8 1T 8 88 9 84 10 49 11 18 11 81 18 18 18 88 1 86 8 11 3 88 8 18 11 8 1 11 81 1 07 11 48 1 14 18 18 ll at 1 81 11 U 1 88 8 S0 t Men schrift aan de N E Ct i Onlangs ging in de bladen het bericht I 8 19 8 38 9 08 8 14 v o i 8 48 I f 11 8 1 f 8 88 f f 11 81 1 07 4 08 6 08 8 10 xv OouiU 7 80 7 88 8 19 Mootdroolil dooi 7 87 Kieuwerkeik r 7 84 Onpelle 7 41 Kotferdam M 8 80 7 10 Eottordam B 8 18 9 01 AU a i Dii a p M All 8 69 11 48 1 14 4 16 09 8 17 F 10 81 8 08 8 0 48 P 18 1 11 80 11 81 11 8 1 88 8 80 4 8 18 8 0 8 80 7 88 8 88 8 60 10 40 10 81 8 48 9 88 U i I I 1 64 4 04 4 87 4 B8 11 41 8 9 08 10 11 11 88 f I 09 411 6 18 8 60 11 64 Ie en 8e kluee Elba bylieUlen y Op de e treiitea lijiv Zondag Maaaaag en Oinadag MnaaagwiUe reteurbiljetten raat da 8e kl Terknjgbair tegen enkelen vraelitprija H HolUndielie Spaar L Bitra nppleaaKt kawij la ll 10 1 8 f S 68 10 08 10 16 1 8 9 88 10 J8 KOTTEKDAH SOCDA Tlea Tefaa 11 80 18 88 11 81 III 88 11 86 18 18 t 8 88 4U 1 66 S OS 1 39 8 68 49 l 8 8 8i 1 11 9 88 9 40 8 88 10 19 Uil 10 48 10 03 10 17 10 49 7 81 8 17 S 87 8 34 8 41 8 47 6 86 6 86 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 M f S lS 8 80 9 84 B 10 00 8 40 9 18 3 9 00 9 88 7 B8 4 Botterd m M S 10 49 H l S 6 46 6 66 4 09 M4 11 64 i 06 18 84 Hollendaake apoar X Bxtra aopplemestbanija Tas de Compagva dn Wagons Lits 7 44 8 08 8 14 i TLTkiï S 89 B 10 40 11 10 BOUDA DËN RAAQriae fena 1 08 1 08 8 14 8 48 4 18 4 66 6 86 6 07 8 18 6 88 8 48 4 16 4 46 6 87 6 66 10 08 10 18 10 97 10 8 10 44 II 07 7 69 8 90 8 9 9 1S 8 11 r 8 88 8 86 E 8 41 8 48 8 t 40 5 49 6 16 7 17 18 18 10 1 11 16 11 18 11 41 11 66 10 46 11 46 18 9 88 ♦ 67 7 86 8 09 8 41 9 11 J 87 8 68 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 86 9 19 9 89 1 1 1 8 1 48 1 80 1 48 l TeiihulB i Moerl p llo SMtennM B Voorburg Itego 11 44 8 16 8 48 1 46 18 48 9 68 ll 8 to e o U U A A USTIRDAU liaa law lovda 8 9 8 08 3 13 9 88 10 10 10 61 18 08 1 08 i 88 8 8i t I B 03 s 36 8 18 1 98 9 98 9 86 0 88 km t W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 18 48 18 87 1 68 S 84 18 09 1 30 8 4 8 00 4 00 4 86 4 J6 6 80 8 1 7 1 6 8 6 9 43 lOa z 1 z z r M O w ü 9 48 10 1111 87 li 10 17 10 8 10 48 H 6 4 8 06 1 06 7 80 7 46 8 86 8 66 9 08 Xg 6 4 ZIIZ A ZoeUtm Zeg 8 08 BfiTTKEniM BOODA Tlea Tefaa B S Z Z Z CÜ m eg 8 08 w a Z T nh Mo 8 18 10 48 r 9 01 6 16 o t 8m d 6 848 181 81 1 418 11 0sF 9 89 S6 10 1810 6411 6Jl O818 87 183 148 74 76 O SS7 OOil 6O81O8 89 88 O JilO I j 4 57 6 iÖ s 689 oïlO 01 OIOIO O 1 46 J Hamenikatoln alleen Ie en 8 Maaae e an taUtan P IteMgen Tear de H Brenkelen Amateriaa nogm Tia TItw t leiaen kmaLO 8 1 9 08 9 88 10 8611 09 1 08 1 1 09 8 41 4 80 6 1 i i B O l n A U T K C H Tiee tetaa H 1 6 08 9 18 1 8 10 88 10 8 1 18 00 V a 8 36 1 n 8 16 8 86 9 18 46 1 18 1 M 0 8 16 8 314 46 8 80 1 6 8 10 46 A m W 6 48 8 60 1 88 8 80 8 60 80 10 00 11 80 18 16 li OSO H 3 30 8 46 O 8 86 7 80 8 86 10 00 louila 7 11 1 8t 8 18 9 00 9 34 1 18 10 48 18 81 l b 4 8 88 4 11 4 88 6 41 1 88 8 14 9 1 11 10 8 84 7 80 8 18 6 80 6 86 48 6J 8 Uondn Oudtw W r4 f Vtnoiit 7 14 8 88 8 68 Utreokt 8 87 8 6 7 68 8 81 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 80 8 69 4 48 6 88 8 11 6 Si 7 68 9 19 10 00 10 84 Woorden 6 16 6 63 8 14 10 88 11 66 18 87 4 8 7 8 9 1 10 64 6 80 7 0 8 88 10 46 U S 4 81 7 8 9 4 8 80 7 17 7 87 8 86 9 01 9 88 9 68 10 69 11 10 l ll 18 61 8 0 8 40 8 68 4 48 6 80 8 10 7 18 1 68 n 10 0 10 86 11 10 Oud OoillU 9 01 40 10 19 10 67 U OO 18 10 8 18 8 11 4 88 8 41 05 8 66 8 S6 10 38 lO Sej 11 14 8 3 7 10 10 48 11 8 8 40 8 84 8 7 18 8 48 10 6 89 10 14 10 61 11 46 18 88 1 18 8 08 8 60 6 04 8 88 40 1 89 69 11 18 i de meeste zevens werpt Aangeboden door den heer S Braat Prijs KoniflgsWedstrüd Een eerekrois voor den hoogsten werper Een knnstvoorwerp voor hem die zonderpoedel bat minste aantal punten heeft Prijzen voor dan Personeelen Wedstrijd Ie prijs Massief gonden medaille 2e Groote verguld zilveren medaille 3e Groote zilveren medaille 4e zilveren Krdis 5a Klein vergnlf zilveren medaille 6e Zilveren medaille 76 8e Verguld zilverenrkrnis Extra prgzen Eereprgs voor hem die in de 3 kaarten de meeste punten werpt aangeboden dool de firma Estié Co Een zilveren kruis voor hem die in de 3 kaarten de meeste negens werpt Een zilveren medai e voor hem die in de 3 kaarten de meeste achten werpt Een zilveren kruis voof hem die in de 3 kaarten de ineestq zevens werpt Twee bussen Gondsche siroopwafelen aangeboden door de firma Gebr Kamphuizen voor hem die het minste aantal punten werpt zonder poedel Prijzen Vrge Baan Ie prgs Loten ter waarde van of f 200 2e flOO 3e f 50 Voorts een aantal prachtige luxe en nuttige voorwerpen Aangeboden prgzen Gouden kruis aangeboden door Mevr de Wed Kahle alhier Verguld zilveren kruis aangeboden door eenige Woerdensche Kegelaars Zilveren Medaille aangebeden door dekegelclub Harmonie alhier Zilveren kruis aangeboden door do kegelclub Alle Negen alhier Medaille aangeboden door de Jury Zilveren kruis aangeboden door een lidvan Hond Plank Eereteeken aangeboden door den heer Th Schmidt Zilveren medaille aangeboden door N N Een kwart anker morgenwijn angaboden door den heer P L Lauriisse te Waddings veen Zilveren kruis aangeboden door den heerW Begeer alhier J Knnstvoorwerp aangeboden door eea lid der Eegeliugs Commissie Twee bussen Gondsche siroopwafelen aangeboden door Gebr Kamphuisen alhier Een kistje fijne sigaren aangeboden door den heer S Braat alhier Ku pstvoorwerp aangeboden door den heer Estié alhier uitreiking der prijzen Zondag 2 Mei 1900 des avonds 7 uur in het cluDlol al MAR TUBBlCH rKM Qouda 12 April 1900 Het aangevoerde graan werd heden tot hwgerprijzen vlug verkocht Tarwe eeuwscKe 6 70 k 7 Mindere dito 6 40 4 6 6o Afwijkende 5 90 6 30 Polder f 6 2 k 6 60 Rogge Zeeuvtsche 5 40 5 75i Polder ƒ 5 i 5 35 Uuitenlandsche per 70 kilo 4 Gerst Winter 4 50 i 4 80 Zomer 4 40 k f 4 80 Ghevalhei 5 5i75i Haver per heet 3 40 i 3 75 pef loo kilo 7 40 A 7 75 Hennepzaad Inlandsche 11 50 i 12 Buitenlandsche ƒ 6 k 6 50 Kananezaad 7 50 A ƒ 8 Koolzaad 9 75 A 10 Erwten Kookerwten 7 25 i 8 Niet kookende ƒ 6 60 A 7 Buitenlanésche voer erwten per 80 Kilo i Boonen Braineboonen 9 50 A ƒ 10 25 Witle boonen ƒ 10 50 A ƒ 11 Paardeboonen 5 0 A 6 10 Duiveboonen o A ƒ o Mai3 pet 100 Kilo Bonte Amenkaansche 6 i f 6 20 Cinquantine 7 50 A 7 75 Odessa 6 A ƒ 6 25 Karweizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel flauw prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer handel vlug 19 A 21 ct per half Kü Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 18 A 18 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrij wel 0 80 A 1 10 per week Vette Schapen weinig aanvoer handelflauw 14 A 20 Lammeren aanvoer handel f k f Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 50 A ri GraskaWeren aanvoer handel k f Fokkalveren 8 A 18 Kaaa aangevoerd 49 partijen handel vry wel ie kwal ƒ 38 A 30 2de kwal ag A 27 zwaardere NoordHollandsche i Boter goede aanvoer handel flauw Goeboter 0 90 A J Weiboter 0 70 A 0 80 per Kilo A floop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoedereu Gehouden den 12 April door den Notaris Mr I MOLENAAH 4 Perceelen Weiland in den polder Bloe meudaal ouder Waddinxveen Perceel 1 2 en 3 P J Moona te Gonda f 16400 Perceel 4 W J M de Bas te s Hage 1 690 Meow Llanengoed eo mm Nieuwe iiiDdsolioenen ten Paraplules eoi voor DAMES en HEEREN VAN OS Az Md Tailleur K leiwdg E 73 GOUDA refeiiAoon Xo 31 Beurs van Amsterdam 11 APRIL I 93 100 67 NnilMajiD Crt Ned W 8 8 dilo dito dUc 8 dito dito dito 3 Hom Ubl Qou II 1881 93 Itaub Insohr vmg 1868 81 6 OoanHA Obl in papier 1888 6 dito ia iilierl888 6 PoATDQAL Obl met coupon 8 dito tioket 8 atHLillD Obl Binnenl 1894 4 dito Oeeooi 1880 4 dito bij Rolha 188 4 dito b j Hop 1889 90 4 d to in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 1 Spamjs Ferpet lohuld 1881 4 Tiiuiu Oepr Gouv leen 1890 4 0 leening eeile D 1 Euid Afb p V oblg 189 y siMkilocOb it Soh 1890 8 TllHUDlLi Obl 4 onliop 1881 V T DA Obligetien 1896 8 BoTTERDAK Steel leeu 1894 3 NlD N Afr Hiniel aand AreniiAb Tab My Cerlificaten ÜeliMaataohappd dito U4V 7 881 180 910 108 101 9 100 U7V l lOl 841 1 Arti Hypotheekb pimdbr 4l i Uult Mij der Vontenl aand Gr Hypolli ekb paBdbr 4Vi Nederlandgrhe baak aand Ned Handelmaaheh dito N W Pao Hypr b pandbr il Eott Hr iotheekb ptnillir 4 Utr Hfpotlieekb duo 4 OwTBNB Ojst Hong bank aand Hdsi Hypotheekbank paadb 6 Ambrika Kqa hypoth panilb 4 Maiw L 8 Pr Lkn rert 8 V D Holl IJ Spoorw Mij aand Mü tot Erpl r 8t 8pw Band Ned liid Spoorwegm aand Ned JSjjid Afr 8pm aand 6 dito dito dlio 1891 dilo 6 TALIB ap oAWl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital 8p niiJ A H obl 8 PoLF Iftraraoka Weonen aakd Kuil Or Run 8pw l ij obl 4 lialtiaehe dl o aand Famowa dito aand 6 Iwanit HomVir dito aand 6 Kunk Gh Aiow p kap opl 4 dito dito obtig 4 Ambbiba Cent Pao Sp Mg obl 6 Chio k North W pr O T aand dito dito Win 8t Héter obl 7 i eavar k Rio Gr 9pni eert T a Illinoia Central obl in oad Loni T fcNa h illiCert T i l Meiifo N Spw M lehvp o UiBa Kanias v 4pCt pref aand N Toi k Ontatio li Wnt aand Ponn dlo Ohio obllg 8 Oregon Galif te hyp in gond 8t Paul Minn Ii Manil oM On P aa Hoof lijn ob ig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp p 6 Oakada Can South Ohert T iand V O Ball Na Ie td e O Aoiilord Omnibv Mij aand OoiTBÏl StaaldMnti U 0 6 K K Do t B Cr ie80 8 86 SPANJB Stad Madrid 3 1888 Nbd Ver B 2 Arb Spoel eert ONTVAr G ÉN eene grootéf lnz EN COSTUMES TAILLEÜH Specialiteit in C0ST0MES MaSTELS en JAPONSTOFFEN VERSCHEIDENHEID De doodstraf door electriciteit zou de er dagen in de gevangenis SingrSing te NewYork aan den Italiaanschen ditglooner Antonio Ferraro voltrokken worden Tot heden was deze w jze van executie waarbij de veroordeelde in een soort armstoel plaats neemt en aan de werking van een electrischen stroom van groote spanning wordt blootgesteld steeds met goed gevolg toegepast doch in dit geval scheen de methode te falen De delinquent ward 8 morgens te acht uur uit zjjn cel gehaald en zeven minaten lang aan den invloed van een electrischen stroom van 1740 volts blootgesteld Men vernam geen geluid van den ongelukkige en zekerheidshalve verminderde men de sttoomsterkte